Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014"

Transkript

1 Boligorganisation: Afdeling Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.: 165 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet V/ BO-VEST Storetorv 39 Albertslund Kommune Malervangen 1 Nordmarks Alle Glostrup 2620 Albertslund 2620 Albertslund Telefon: Telefax: E-postadresse: CVR-nr. (Se-nr): Lejligheder (inkl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) Antal rum Bruttoetageareal i alt (m2) Antal lejemål Telefon: Telefax: E-postadresse: å lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Enkeltværelser Erhvervslejemål pr. påbeg. 60 m2 2 Institutioner pr. påbeg. 60 m2 0 Garager/carporte /5 7,6 I alt ,6

2 BOLIGORGANISATION: 50 Matr.: Tekniske installationer m.v.: Opvarmning: 11m, Herstedvester By, Herstedvester X Køleskab X Fjernvarme BBR-ejendomsnr.: X Komfur Varmecentral med naturgas X Bad Varmecentral med olie/fast br. X Vaskeinstallation fælles Biogasanlæg Opførelsesår/skæringsdato: Vaskemask. i de enkelte boliger Ovne 1976 Tostrenget vandsys. (rent/gråt) Individuel olieopvarmning Regnvand, nedsivningsanlæg Individuel naturgasopvarmning Regnvand, genanvendelse Elopvarmning Spildevand, rodzoneanlæg Solvarmeanlæg Spildevand, bioværk Jordvarme, varmepumpeanlæg X Kildesort. af affald, inde i bolig X Kildesort. af affald, uden for bolig X Hybridnet Fællesantenne Beboerfaciliteter Særskilte selskabsog mødelokaler Beboerhus X Vandmåling (individuel/kollektiv): Individuel Varmemåling (individuel/kollektiv): Individuel Elmåling (individuel/kollektiv): Individuel, dog kollektiv i 1-rums boliger Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 855 Lejeforhøjelse i årets løb: nej Dato for forhøjelse: 1/ Forhøjelse i %: 0 Forhøjelse pr. m2: 0 Årsbasis kr.: 0

3 Vridsløselille Andelsboligforening Boligorganisationsnr. 50 Afdeling 60 ÅRSREGNSKAB Administrationens påtegning Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse. Glostrup, den 13. februar 2015 BO-VEST Mads Westberg Steiness Økonomimedarbejder -3-

4 Vridsløseiille Andelsboligforening Afdeling 60 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til boligorganisationens bestyrelse Vi har revideret årsregnskabet for afdeling 60, Hyldespjældet for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december Ledelsens ansvar for årsregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 16. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et årsregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation afårsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

5 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december 2014 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 16. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Boligorganisationen har i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2014 medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2014 og Resultatbudgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den 13. februar 2015 ERNST & YOUNG

6 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 60 Afdelingsmødets påtegning: Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære afdelingsmøde, den / 2015 Albertslund, den / 2015 Dirigentens underskrift: Afdelingsbestyrelse:

7 RESULTATOPGØRELSE FORTIDEN Konto Note Resultat- * * opgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆR DRIFT Nettokapitaludgifter OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Vand-og varmeregnskaber Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag Dispositionsfondsbidrag Arbejdskapitalbidrag Offentlige og andre faste udgifter i alt VARIABLE UDGIFTER: Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 1. Afholdte udgifter Heraf dækket af tidligere henlæggelser (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning: (A-ordning): 1. Afholdte udgifter henlæggelser (konto 402) Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokale Diverse udgifter Variable udgifter i alt

8 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN Konto Note Resultat- * * opgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (konto 401) pr. m2 kr Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 1. Fælleskonto (konto 402) pr. m2 kr Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) pr. m2 kr Henlæggelser i alt SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v Afskrivning på forbedringsarbejder m.v Ydelse vedr. realkreditlån til bygningsskader Tab ved fraflytninger: 1. Tab ved fraflytninger Tab v. fraflytninger anvist af kommunen Kommunens andel Refunderet af kommunen Dækket af henlæggelser (konto 405) Afvikling af 1. Underskud fra tidligere år (konto 407) Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse Overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.4) EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTERI ALT Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat (konto 407) UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

9 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN Konto Note Resultat- * * opgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆR DRIFT 201 Boligafgifter og leje: 1. Beboelse Renholdelse for-/bagbede Forbedr.-leje, køkkener Forbedr.-leje, diverse Leje, enkeltværelser Erhverv Forbedringleje Beboerindbetaling, el Garager/carporte/P-pladser Særlig lejeforh. vedr. råderet Kollektiv råderet Køkken Renter: Renter af tilgodehavende i boligorganisationen Øvrige renteindtægter Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Kommunal andel stisystem Overført fra opsamlet resultat SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Korrektion vedr. tidligere år EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgetter er ikke omfattet af revision.

10 BALANCE PR Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1/ Heraf grundværdi Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering m.v enkelte lejemål Kollektiv råderet Igangværende forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver: 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: Leje inkl. varme Fraflytninger Antenneregnskab Andre debitorer Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

11 BALANCE PR Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Fælleskonto (A-ordning) Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkredit Danmark Landsbyggefonden Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: Forbedringsarbejder m.v Bygningsrenovering Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Driftsstøttelån: 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme Antenneregnskab KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

12 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokaoitaludgifter Prioritetsafdrag, norminallån Prioritetsrenter, nominallån (inkl. reservefondsbidrag m.v., men ekskl. morarenter) Regulering af skyldig ydelse, indekslån Administrationsbidrag, nominallån Rentesikring Ydelser vedr. afviklede prioriteter, LBF Nettokapitaludgifter i alt Renovation Renovation, kommunalt Anden renovation Lønomkostning Renovation i alt Forsikringer Bygningsforsikring Selvrisiko m.m Motorkøretøjsforsikring Falckabonnement Erhvervsforsikring Forsikringer i alt Bidrag til boligorganisationen Antal enheder 393 Kr. pr. enhed BO-VEST Kr. pr. enhed Administrationsbidrag til boligorganisationen

13 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Renholdelse Driftpersonale: * Driftpersonaleløn inkl. afløsning Andre personaleudgifter Regulering af feriepengeforpligtelse Diverse anden renholdelse Arbejdssedler Ejendomskontor Renholdelse i alt * Heraf udgift til afdelingsledelse Almindeliq vedliaeholdelse Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og I Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inver Bygning, bolig-/erhvervsenhed, installationer Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, el- og belysning Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, ventilation Materiel, kørende Materiel, andet Almindelig vedligeholdelse i alt

14 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn, konstruktion Terræn, teknisk anlæg Terræn, inventar Terræn, beplantning Bygning, klimaskærm, facade Bygning, klimaskærm, tag Bygning, klimaskærm, trapper og ramper Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og I Bygning, bolig-/erhvervsenhed, konstruktion og inver Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer, afløb Bygning, tekniske installationer, el- og belysning Bygning, tekniske installationer, vand Bygning, tekniske installationer, varme Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles Bygning, tekniske installationer, ventilation Bygning, tekniske installationer, øvrige Materiel, kørende Materiel, andet Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt Fra henlæggelser til planl. og periodisk vedligh

15 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) 118/203 8 Særliae aktiviteter Drift af fællesvaskeri Rengøring af vaskeri - løn Vandforbrug i vaskeri Elforbrug i vaskeri Vaskemidler - andre forbrugsmidler Gebyrer Modem/telefon/gebyrer Andet Udgifter fællesvaskeri i alt Indtægter fællesvaskeri Drift af fællesvaskeri i alt Andel i fællesfaciliteters drift Drift vedr. Drift kopimaskine Udgifter fællesfaciliteter i alt Indtægter vedr. fællesfaciliteter Andel af fællesfaciliteters drift i alt Drift af møde- oa selskabslokaler Rengøring beboerlokaler, løn Rengøring af møde og selskabslokaler Andet Inventar og service Kontorartikler, telefon, licens m.v Udgifter møde- og selskabslokaler i alt Indtægter drift af møde- og selskabslokaler Drift af møde- og selskabslokaler i alt Særlige aktiviteter i alt

16 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Diverse udqifter Kontingent Boligselskabernes Landsforening inkl. beboerblad Diverse udgifter Sekretær Øvrige fællesaktiviteter Rådighedsbeløb - afd.best Kurser og konferencer Omkostninger afdelingsbestyrelse Afdelings-/Beboerfester Afdelingsmøder Beboerblad Beboeraktiviteter Udvalg Café driftsomkostninger Diverse udgifter i alt Drift af Café Løn, pension og sociale ydelser Café driftsomkostninger Indtægter Café Drift af Café i alt Ydelser på lån til forbedrinasarbeider Afdrag (konto 303.1) Renter m.v Administrationsbidrag Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivnina på forbedrinasarbeider m.v. Forbedringsarbejder / anlægsaktiver (konto 303.1) Afskrivning kollektiv råderet Afskrivning individuel råderet Afskrivning på forbedringsarbejder i alt

17 Konto Note Resultatopgørelse Budget Budget (1.000 kr.) (1.000 kr.) Ydelser på realkreditlån til bvaninqsskader Afdrag (konto 303.2) Renter m.v. Offentlige tilskud Administrationsbidrag Nettoydelse på lån til bygningsskader Tab på fraflyttere Samlet tab på anviste og ikke anviste Dækket af henlæggelser Samlet tab - dækket af henlæggelser Korrektion vedr. tidligere år Diverse korrektioner Korrektion vedr. tidligere år i alt Øvrige renteindtægter Renter, fraflyttere - friv.forllig Renter råderetssager Øvrige renteindtægter i alt Korrektion vedr. tidligere år Tidligere afskrevne fraflyttere Diverse indtægter Korrektion vedr. tidligere år i alt

18 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Ejendommens anskaffelsessum Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum i alt Forbedrinqsarbeider m.v. 1. Badeværelser Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Prøvehushus EUDP Afholdte udgifter primo Tilgang i året Tilskud i året 0_ -150 Anskaffelsessum Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. 3. Bolignet, boksudskiftning Afholdte udgifter primo Tilgang i året Anskaffelsessum Afskrivning i året Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt i antenneregnskabet.

19 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) 4. Køkkenudskiftning, 1. etape Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger j3 Værdi ultimo Køkkenudskift etape Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året _ Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Div. genopretningsarbejder Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Køkkenudskiftning, etape Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året _ Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo

20 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) 8. Køkkenudskiftning, etape 4 Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Køkkenudskiftning, etape 5 Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Sammenbygning el-målere Afholdte udgifter primo Tilgang i året _ Anskaffelsessum _ Værdi ultimo _ Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 11. Bolignet Afholdte udgifter primo Tilgang i året Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt i antenneregnskabet. Forbedringsarbejder i alt

21 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Bygningsrenovering m.v. 1. Byggeskaderenovering Afholdte udgifter primo Anskaffelsessum Indeksregulering primo Indeksregulering i året Samlet indeksregulering Afdrag og afskrivninger primo Afdrag i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Helhedsplan (forundersøgelser) Afholdte udgifter primo Tilgang i året Anskaffelsessum Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt byggeregnskab. 3. Køkkenforbedring (kollektiv råderet) Afholdte udgifter primo Tilgang i året Anskaffelsessum Afdrag og afskrivninger primo Afskrivning i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Underfinansieringen udgør pr. 31/ kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. Bygningsrenovering i alt

22 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Afholdte udgifter primo Godtgørelse i året 0_ 2 Afholdte udgifter i alt Afskrivning i året 0_ 0 Samlet afskrivning og overskud 0_ 0 Afholdte udgifter ultimo _ Kollektiv råderet Kollektiv råderet - køkken primo Forbedring i året Anskaffelsessum Afskrivning i året Samlet afdrag og afskrivninger Værdi ultimo Afholdte udgifter ultimo Igangværende forbedringsarbeider Tårnet Sager i alt Andre driftsstøttelån Landsbyggefonden Andre driftsstøttelån i alt Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi Tilgodehavende leje inkl.varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr anses for tabsgivende. Der er heniagte midler til imødegåelse heraf. -22-

23 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Tilgodehavende fraflvttede boligtagere Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf Andre debitorer Forsikringssager Diverse mellemværende, abonnement, el og antenne Andre debitorer, engangsopkrævning lejere Andre debitorer i alt Forudbetalte udgifter Forudbetalte udgifter, forsikringer Forudbetalte udgifter, skorstensfejer Forudbetalte udgifter, grønne områder Forudbetalte udgifter i alt Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Saldo primo Forbrugt i regnskabsåret Årets henlæggelse (konto 120) Saldo ultimo Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Saldo primo Forbrugt i regnskabsåret Årets henlæggelse (konto 121) Saldo ultimo Tab ved leieledighed og fraflytning Saldo primo Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) Årets henlæggelse (konto 123) Saldo ultimo

24 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Andre henlæggelser Miljøpris - DOGME Årets henlæggelse Forbrugt i regnskabsåret 0_ - 2_ Saldo i alt ultimo Opsamlet resultat Saldo primo Overført til drift (konto 203.6) Årets underskud (konto 210) Årets overskud (konto 140) Opsamlet resultat i alt I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2013, skal overskud anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansierede sager på konto 126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansierering, overføres overskuddet til resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt (konto 203) fordelt over 1, 2 eller 3 år Forbedrinqsarbeider Lån vedr. Badeværelsesrenovering, BRF Lån vedr. Bolignet, BRF, antenneregnskab Lån vedr. Køkkenudskiftning etape 1, NYK Lån vedr. Køkkenudskiftning etape 2 & 3, NYK Lån vedr. Køkkenudskiftning etape 4, NYK Lån vedr. Diverse genopretning, RD Lån vedr. Køkkenudskiftning etape 5, RD Lån vedr. Køkkenudskiftning etape 6+7 BRF kredit Forbedringsarbejder i alt Bygningsrenovering Lån vedr. Byggeskaderenovering, RD Bygningsrenovering i alt

25 Konto Note Regnskab Regnskab (1.000 kr.) Skvldiae omkostninger Kreditorer Afsatte rekvisitioner Skyldige omkostninger Kassekredit, kunst Depositum nøgler Feriepengeforpligtelse Kreditorer v. årsafslutning, byggesager års eftersyn omb. Boliger/miljøarbejde Skyldige omkostninger i alt / 36 Antennereqnskab 2014 Budaet Afholdte udgifter primo Udgifter i året: Signallevering Afskrivninger i året Ydelse i året Administrationsbidrag - antenne Beboernes indbetaling Underskud 2014 i alt

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2004 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Årsregnskab for 2008 Boligorganisation: Tilsynsførende kommune: LBF nr. 122 Kommunenr. 153 Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby Kommune Brøndby Parkvej 12 Park Alle

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015

fsb Afdeling 1.21 Kantorparken Budget 2015 fsb Budget 2015 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1939-40 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/4 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 540,0 540,0 37.821,3 Lejligheder i alt 540,0

Læs mere

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB

ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ROSKILDE LILLE SKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 255.005 1

Læs mere

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår

Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446. Årsrapport 2013. 9. regnskabsår Ørestad Friskole Nordre Digevej 6 2300 København S Skolekode 101585 CVR-nr. 28446446 Årsrapport 2013 9. regnskabsår UNIVERSITETSPARKEN 2 4000 ROSKILDE TLF.46 36 11 99 FAX 46 32 18 32 CVR -NR. 28 99 13

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår

LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87. Årsrapport 2014. 23. regnskabsår LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115 A, 5. etage 2400 København NV CVR-nr. 15 90 69 87 Årsrapport 2014 23. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08

Aage V. Jensens Fond CVR-nr. 10 66 46 08 CVR-nr. 10 66 46 08 Årsregnskab 2011 Adresse Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN

Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN Aaen & Co. STATSAUTltRISEÌEBE REVISflREN An delsbol igforen i ngen Gammel Kongevej 1624-D (, Arsregnskab 21t11 36. regnskabsår Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s - CVR nummer 33 2417 63 Kongevejen

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j.

A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 2200 København N. CVR-nr. 18190591. årsregnskab 2012 19. Regnskabsår. 8 q ;, Algg. w q8$g /j. A/B Jæger Jægersborggade 34 DK 22 København N CVR-nr. 1819591 årsregnskab 212 19. Regnskabsår J 8 q ;, Algg w q8$g /j RggppG A A/ Ja:ger BESTYRELSESPATEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Alternativet. Årsrapport 2013/2014

Alternativet. Årsrapport 2013/2014 Under Elmene 9, 4. tv. 2300 København S Cvr. nr. 35 28 48 93 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 1. februar 2008 23. januar 2008 Nr. 42. Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I medfør af 25, 32, 44, 50, 75, 169, stk. 2, 177 og 184 i lov om almene boliger m.v.,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 Robert Krogsgaard registreret revisor ANDELSBOLIGFORENINGEN TJØRNEGAARDEN II. ÅRSRAPPORT 2013. (19. regnskabsår) SAMT DRIFTSBUDGET FOR 2014 OG LIKVIDITETSBUDGET 2014 H P Hansensvej 19 * 4500 Nykøbing Sjælland

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Spildevandsteknisk Forening

Spildevandsteknisk Forening Spildevandsteknisk Forening Balløjvej 2, Kolsnap 6500 Vojens Årsrapport for 2014 CVR-nr. 20 56 11 57 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger: Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER. Institutionen Gaderummet - Regnbuen. Arsrapport 21106. levr-nr. 18 19 42 79) 1364 København K 4600 Køge AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet - Regnbuen Arsrapport 21106 levr-nr. 18 19 42 79) J D Nørre Farimagsgade 11 D Torvet 21 D Olof Palmes Alle 25A, 1 Mali mfo@ap.dk An indepefldent

Læs mere

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension. Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Generelle oplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 7 Resultatopgørelse

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere