Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen"

Transkript

1 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold og normering Hjemmel Tilhørsforhold Normering... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 4 Kapitel 4. Faglig profil Kandidatsidefagets formål Kompetenceprofil for kandidatsidefaget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 5 Kapitel 5. Kandidatsidefagets struktur Kandidatsidefagets opbygning Kandidatsidefagets moduler... 7 Modul 1: Grammatik og introduktion til oversættelse... 7 Modul 2: Oversættelse og fonetik... 9 Modul 3: Frie emner inden for engelsk Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold og normering 1. Hjemmel 2015-studieordningen for kandidatsidefaget i engelsk er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Kandidatsidefaget i engelsk hører under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Engelsk. 3. Normering Kandidatsidefaget i engelsk er del af en samlet 2-årig kandidatuddannelse, der er normeret til 120 ECTS-point, som omfatter sidefag på 45 ECTS-point samt et centralt fag på 75 ECTS-point. Stk. 2. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg svarende til 60 ECTS-point gælder, at kandidatsidefaget udgør 30 ECTS-point. Stk. 3. For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point jf. 11, stk. 7. Kapitel 2. Adgangskrav 4. Adgangskrav For at blive optaget på kandidatsidefaget i engelsk skal den studerende være indskrevet på et centralt fag på kandidatniveau og have bestået det gymnasierettede bachelortilvalg i engelsk. Kapitel 3. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Der læses engelsksprogede tekster af høj sværhedsgrad. 6. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser (af moderne, vestlige tekststykker) og aflevering af hjemmeopgaver/speciale svarer til 2400 typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale omregnes 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. Ved beregning af andet materiale, omregnes dette efter følgende retningslinjer: Prosa En normalside prosa efter 1750 = 2400 typeenheder. En normalside prosa fra = 1200 typeenheder. En normalside prosa fra = 900 typeenheder. En normalside prosa før 1100 = 300 typeenheder. En normalside prosa skrevet i vanskeligt sprog (f.eks. dialekt) = 1200 typeenheder 3

4 Poesi En normalside poesi efter 1750 = 15 verselinjer. En normalside poesi fra = 12 verslinjer. En normalside poesi fra = 9 verslinjer. En normalside poesi før 1100 = 3 verslinjer. En normalside poesi skrevet i vanskeligt sprog (f.eks. dialekt) = 12 verslinjer. 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver skrevet såvel på engelsk som på dansk, skal den studerendes sproglige korrekthed samt stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation. Der forventes sproglige præstationer, der ikke afviger nævneværdigt fra standardengelsk i akademiske sammenhænge. Dette afspejles i faglige mål om idiomatisk og grammatisk korrekt engelsk i målbeskrivelserne i fagelementerne i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet: Eksamen => Før Eksamen => Pensum. Kapitel 4. Faglig profil 9. Kandidatsidefagets formål Formålet med kandidatsidefaget i engelsk er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på kandidatniveau samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. 10. Kompetenceprofil for kandidatsidefaget Kompetencebeskrivelse Formålet med studiet er opnåelse af faglig kompetence med henblik på ansættelse primært, men ikke udelukkende i gymnasieskolen. Kandidaterne kan, på baggrund af deres viden om og færdighed i engelsk sprog og engelsksprogede kulturer og samfundsforhold, kommunikere sprogligt og stilistisk korrekt og præcist på engelsk. De har således de nødvendige færdigheder, der vil sikre, at de kan optræde som troværdige sproglige rollemodeller i forhold til eleverne i gymnasieskolen eller anden erhvervsmæssig kontekst, som forudsætter et højt sprogligt niveau. Kandidaterne kan med andre ord formidle deres viden om kulturelle, historiske og sproglige forhold i såvel den engelsktalende som i den langt mindre dansktalende verden over for et hhv. dansk- eller engelsksproget publikum på et sprog og på en måde, som målgruppen forstår. I den samlede uddannelse (det gymnasierettede BA-tilvalg og sidefaget på kandidatniveau) er der fokus på formidling af sprog. I de sproglige discipliner lægges der vægt på kontrastiv sprogforståelse og opøvelse af de studerendes evne til sproglig rådgivning. Derudover indgår et kursus i fremmedsprogstilegnelse, hvilket giver vores kandidater en teoretisk funderet baggrund for tilrettelæggelse af sprogindlæring i klasseværelset eller tilsvarende indlæringssituationer. Kompetencer erhvervet i disse sammenhænge i kombination med et indgående kendskab til engelsksprogede litteraturer samt til historie og samfundsforhold i den engelsktalende verden sætter vores kandidater i stand til at tilrettelægge en undervisning i engelsk i gymnasiet eller i en anden erhvervsmæssig sammenhæng på et tilsvarende højt niveau, der sikrer en integration mellem engelsk som sprogfag og som kulturfag. 4

5 Kompetencemål Kandidatsidefaget i engelsk giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af det engelske sprog som system og som kommunikationsmiddel grammatiske virkemidler i en engelsk tekst mindst én engelsk standardudtale med hensyn til dens segmentale og prosodiske struktur oversættelsens teori, metoder og strategier et udvalgt fagligt emne både for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng og for det teoretiske grundlag for den eksisterende viden om emnet. Færdigheder i at arbejde teoretisk og praktisk med oversættelse mellem dansk og engelsk give en forståelig og præcis beskrivelse af grammatiske problemer også i forbindelse med sproglig rådgivning kunne beskrive mindst én engelsk standardudtale med hensyn til dens segmentale og prosodiske struktur, og levere en præcis, men udetaljeret fonetisk transskription af denne udtale kunne diagnosticere danskeres udtalefejl og anvise præcise løsninger på, hvorledes fejludtalen kan afhjælpes kunne beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale udnytte sin viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af oversættelsesproblemer mellem dansk og engelsk udøve kvalificeret kritik af foreliggende oversættelser mellem dansk og engelsk producere en grammatisk, idiomatisk og stilistik adækvat oversættelse af en ikke teknisk tekst indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer skrive og tale flydende og korrekt engelsk. Kompetencer i at arbejde professionelt med sproglige spørgsmål og som sproglig vejleder i undervisningslignende situationer identificere et sprogligt problem i en aktuel tekst eller lydfil og relatere det til professionelt referencemateriale orientere sig selvstændigt i forhold til en professionel oversættelsesopgave med hensyn til at fastlægge en strategi for opgaven og indsamle nødvendige informationer til opgavens løsning indsætte den faglige viden i en tværfaglig sammenhæng på en måde der forener faglig dybde med evne til at se tilknytningspunkter i forhold til andre fagligheder arbejde akademisk på en måde som afspejler faglig sikkerhed og overblik. Kapitel 5. Kandidatsidefagets struktur 11. Kandidatsidefagets opbygning Kandidatsidefaget i engelsk består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Sidefagets moduler kan også benyttes som enkeltstående kandidattilvalg. Stk. 2. Kandidatsidefaget er tilrettelagt således, at det placeres på kandidatuddannelsens 1. semester (15 ECTS-point sidefag) og 2. semester (30 ECTS-point sidefag). Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på kandidatniveau i engelsk, må ikke tage kandidatsidefag i engelsk. Stk. 4. Det forventede forløb for kandidatsidefaget i engelsk fremgår af følgende oversigt: 5

6 Semester Modul (uddannelsesdel) Fagelement Prøvebestemmelser 1. 1: Grammatik og oversættelse (sidefag) 15 ECTS-point Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04251E Oversættelse introduktion 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04261E Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået 2. 2: Oversættelse og fonetik (sidefag) 15 ECTS-point 3: Frie emner(sidefag) 15 ECTS-point Oversættelse dansk-engelsk 4 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04271E Oversættelse engelsk-dansk 3,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04281E Fonetik 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04291E Frit emne A, emnebehandling 5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04301E Frit emne A, skriftlig sprogfærdighed 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04302E Frit emne B, emnebehandling 5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04311E Frit emne B, mundtlig sprogfærdighed 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04312E Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve på universitetet Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve på universitetet Ekstern 7-trins-skalaen Bunden skriftlig prøve på universitetet Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Stk. 5. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg i engelsk svarende til 60 ECTS-point bortfalder følgende fagelementer: Fonetik (7,5 ECTS-point), Frit emne B, emnebehandling (5 ECTSpoint) samt Frit emne B, mundtlig sprogfærdighed (2,5 ECTS-point). Stk. 6. For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne i modul 12 (tilvalg A i engelsk og tilvalg B i engelsk) og modul 13 (tilvalg C i engelsk og tilvalg D i engelsk) i studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i engelsk, 2013-ordningen. 6

7 12. Kandidatsidefagets moduler Modul 1: Grammatik og introduktion til oversættelse 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af det engelske sprog som system og som kommunikationsmiddel grammatiske virkemidler i en engelsk tekst komplekse lingvistiske problemstillinger. Færdigheder i at udnytte sin sproglige viden i forbindelse med sproglig rådgivning på basale områder arbejde teoretisk og praktisk med oversættelse mellem dansk og engelsk give en forståelig, selvstændig og præcis beskrivelse af grammatiske problemer redegøre indgående for sammenhængsskabende virkemidler og relatere dem til tekstlige eksempler formidle det indlærte skriftligt og mundtligt og skabe forbindelse over kulturelle forståelseskløfter oversætte en ikke-teknisk tekst med semantisk og stilistisk præcision samt grammatisk og ortografisk korrekthed. Kompetencer i at arbejde professionelt med sproglige spørgsmål i undervisningslignende situationer påtage sig rollen som sikker sproglig vejleder identificere problemfelter og selvstændigt og kritisk opsøge materiale til problemernes belysning. Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 Grammar and Perspectives on Language 2 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04251E Prøvebestemmelser Eksaminanden kan redegøre for det engelske sprogs grammatik redegøre for væsentlige forskelle mellem dansk og engelsk beskrive de sproglige discipliners vigtigste terminologi og metoder analysere en engelsk tekst med henblik på at identificere sproglige fejl og give sproglig vejledning om grammatisk forbedring af teksten udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk redegøre for semantiske og pragmatiske grundprincipper. Holdundervisning med øvelser. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Aflevering og godkendelse af 75 % af opgaverne på i alt 7-10 normalsider. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervis- 7

8 ningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 4 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 6 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Særlige bestemmelser Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse tilføjes ekstra spørgsmål ved den bundne skriftlige prøve. Oversættelse introduktion Introduction to Translation 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04261E Prøvebestemmelser Eksaminanden kan oversætte ikke-tekniske tekster mellem dansk og engelsk, med god forståelse for sproglige nuancer og beherskelse af sproglige konventioner i såvel engelsk som dansk demonstrere viden om det oversættelsesteoretiske begrebsapparat og selvstændigt anvende denne viden i analysen af foreliggende oversættelser mellem dansk og engelsk. Holdundervisning med øvelser. Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: 75 % af de ugentlige opgaver i Oversættelse introduktion er godkendt. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk og engelsk. Omfang ved syge-/omprøve: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle. Syge-/omprøve: Alle. 8

9 Modul 2: Oversættelse og fonetik 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af mindst én engelsk standardudtale med hensyn til dens segmentale og prosodiske struktur fonetisk transskription oversættelsens teori, metoder og strategier betydningen af oversættelse i en globaliseret verden. Færdigheder i at kunne beskrive konkrete eksempler på mindst én engelsk standardudtale med hensyn til dens segmentale og prosodiske struktur, herunder kunne levere en præcis, men udetaljeret fonetisk transskription med udgangspunkt i en af hovedvarieteterne kunne diagnosticere danskeres udtalefejl og anvise præcise løsninger på, hvorledes fejludtalen kan afhjælpes identificere afvigelser fra den valgte standardudtale og kunne beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale udnytte sin viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af oversættelsesproblemer mellem dansk og engelsk udøve kvalificeret kritik af foreliggende oversættelser mellem dansk og engelsk producere en idiomatisk og stilistik adækvat oversættelse udøve kvalificeret kritik af ordbøger og andre hjælpemidler der bruges ved oversættelse. Kompetencer i at identificere et sprogligt problem i en aktuel tekst eller lydfil og relatere det til professionelt referencemateriale orientere sig selvstændigt i forhold til en professionel oversættelsesopgave med hensyn til at fastlægge en strategi for opgaven og indsamle nødvendige informationer til opgavens løsning. Oversættelse dansk-engelsk Translation Danish-English 4 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04271E Eksaminanden kan: oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at oversættelsen a) demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave, b) er grammatisk og ortografisk korrekt, samt c) afspejler den studerendes viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af problemer ved oversættelse fra dansk til engelsk anvende praksisrelevant oversættelsesteori. Holdundervisning med øvelser i oversættelse og analyse. 9

10 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Aflevering og godkendelse af mindst én oversættelse fra dansk til engelsk af ikke-teknisk tekst på ord. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Engelsk og dansk. Omfang: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk og engelsk. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Særlige bestemmelser Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Den afsluttende prøve består af oversættelse af en ikke-teknisk tekst på cirka ord fra dansk til engelsk. Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse består den afsluttende prøve af oversættelse af en ikke-teknisk tekst på ca ord. Oversættelse engelsk-dansk Translation English-Danish 3,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04281E Eksaminanden kan oversætte en ikke-teknisk tekst fra dansk til engelsk, således at oversættelsen a) demonstrerer semantisk og stilistisk præcision i forhold til den stillede opgave, b) er grammatisk og ortografisk korrekt, samt c) afspejler den studerendes viden om oversættelsens teori, metoder og strategier i løsningen af problemer ved oversættelse fra engelsk til dansk. anvende praksisrelevant oversættelsesteori. Holdundervisning med øvelser i oversættelse og analyse. 10

11 Prøvebestemmelser Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Et essay på højst 7 normalsider i oversættelsesteori. Opgaven er en analyse af de valgte oversættelsesstrategier i en eller flere foreliggende oversættelser af en kildetekst. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk. Omfang: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk og engelsk. Omfang: 5 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle, dog ikke internet. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Særlige bestemmelser Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Den afsluttende hjemmeopgave består af oversættelse af en ikke-teknisk tekst på cirka ord fra engelsk til dansk. Til prøven ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse består den afsluttende hjemmeopgave af dels en oversættelse af en ikke-teknisk tekst på ca ord og dels en analyseopgave i oversættelsesteori. Fonetik Phonetics 7,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04291E Eksaminanden kan redegøre for udtalen af en af de engelske hovedvarieteter både med hensyn til segmental og prosodisk struktur arbejde med almen engelsk fonetik og selvstændigt anvende fonetiske begreber og symboler i analyser af konkret (talt eller skrevet) tekstmateriale beskrive og diskutere de særlige udtalevanskeligheder, danskere har lydskrive engelske talte eller skrevne tekster korrekt, men udetaljeret identificere afvigelser fra den valgte hovedvarietet og beskrive hovedforskellene mellem den valgte udtale og mindst én anden engelsk variantudtale 11

12 udtrykke sig på et syntaktisk korrekt og idiomatisk engelsk. Prøvebestemmelser Holdundervisning med øvelser. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Ingen. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Modul 3: Frie emner inden for engelsk 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af forskningsbaseret indsigt i væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne et udvalgt fagligt emne både for dets betydning i en bredere faglig sammenhæng og for det teoretiske grundlag for den eksisterende viden om emnet. Færdigheder i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng give en reflekteret og selvstændig analyse med henvisning til forskningsbaseret viden om væsentlige problemstillinger inden for et fagligt emne formidle forskningsbaseret viden og faglige diskussioner på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer. skrive og tale flydende og korrekt engelsk. Kompetencer i at indsætte den faglige viden i en tværfaglig sammenhæng på en måde der forener faglig dybde med evne til at se tilknytningspunkter i forhold til andre fagligheder arbejde akademisk på en måde som afspejler faglig sikkerhed og overblik. Frit emne A, emnebehandling Free Topic A, Academic Performance 5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04301E Eksaminanden kan fordybe sig i det valgte emne på egen hånd indsætte det valgte emne i en teoretisk kontekst forholde sig kritisk til både tekst eller kildemateriale og teoretisk skole redegøre kritisk for faglige problemstillinger på skrift samt formidle disse på en måde som er i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger 12

13 arbejde akademisk på en måde som afspejler faglig sikkerhed og overblik. Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Holdundervisning. Undervisningen er fælles med Frit emne A, skriftlig sprogfærdighed. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Prøven i Frit emne A, emnebehandling og Frit emne A, skriftlig sprogfærdighed, gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter. Frit emne A, skriftlig sprogfærdighed Free Topic A, Written Proficiency in English 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04302E Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan udtrykke sig på et sammenhængende og forståeligt engelsk udtrykke sig med en sprogbrug, der er syntaktisk korrekt, idiomatisk og stilistisk passende til situationen anvende et nuanceret gloseforråd. Holdundervisning. Undervisningen er fælles med Frit emne A, emnebehandling. Prøveform: Bunden skriftlig prøve på universitetet. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 3 timer. Tilladte hjælpemidler: Alle. Se også KUnet under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Hjælpemidler, computer og gadgets. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt Prøven i Frit emne A, emnebehandling og Frit emne A, skriftlig sprogfærdighed, gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter. Hvis fagelementet Frit emne A, skriftlig sprogfærdighed, tages uden tilknytning til fagelementet Frit emne A, emnebehandling, aftales på forhånd et emne og en tekst mellem eksaminand og eksaminator. 13

14 Frit emne B, emnebehandling Free Topic B, Academic Performance 5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04311E Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan fordybe sig i det valgte emne på egen hånd indsætte det valgte emne i en teoretisk kontekstforholde sig kritisk til både tekst eller kildemateriale og teoretiske skoler redegøre kritisk for faglige problemstillinger på skrift samt formidle disse på en måde som er i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger arbejde akademisk på en måde som afspejler faglig sikkerhed og overblik. Holdundervisning. Undervisningen er fælles med Frit emne B, skriftlig sprogfærdighed. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i bedømmelsen med 1/3. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 30 minutter inklusiv votering og bedømmelse. Der gives ingen forberedelse. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Prøven i Frit emne B, emnebehandling, og Frit emne B, mundtlig sprogfærdighed, gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter. Frit emne B, mundtlig sprogfærdighed Free Topic B, Oral Proficiency in English 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HENK04312E Prøvebestemmelser Eksaminanden kan udtrykke sig på et sammenhængende og forståeligt engelsk udtrykke sig med intonation og udtale, der ikke afviger væsentligt fra udtalenormen i et land, hvor engelsk er modersmålet udtrykke sig med en sprogbrug, der er syntaktisk korrekt, idiomatisk og stilistisk passende til situationen anvende et nuanceret gloseforråd. Holdundervisning. Undervisningen er fælles med Frit emne B, emnebehandling. Prøveform: Fri mundtlig prøve med materiale. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer efter 7-trins-skalaen. Materialet tæller ikke med i bedømmelsen. Eksaminationssprog: Engelsk. Omfang: 30 minutter inklusiv votering og bedømmelse. Materialet består af en synopsis på 3-5 normalsider. Der gives ingen forberedelse. 14

15 Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Prøven i Frit emne B, emnebehandling, og Frit emne B, mundtlig sprogfærdighed, gennemføres som én samlet prøve med særskilt bedømmelse og særskilt karakter. Hvis fagelementet Frit emne B, mundtlig sprogfærdighed, tages uden tilknytning til fagelementet Frit emne B, emnebehandling, aftales på forhånd et emne og en tekst mellem eksaminand og eksaminator. Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 13. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatsidefaget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 14. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 15. Studieaktivitet Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav. Gældende studieaktivitetskrav er at finde på Afslutning af uddannelsen Den studerende skal senest have afsluttet sin uddannelse, herunder kandidatsidefag, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. 15

16 Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser 17. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i kandidatsidefaget i engelsk. Stk. 2. Fagelementer, der ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. Stk. 3. Ved forhåndsmerit til fag ved andre uddannelsesinstitutioner forpligter den studerende sig til at søge merit for de pågældende fag samt sende dokumentation, når fagene er bestået. Den studerende forpligter sig desuden til at oplyse om ændringer i forhåndsmeritten. 18. Overgangsbestemmelser Senest 1 år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 20) vil der ikke længere blive udbudt undervisning efter tidligere studieordninger for kandidatsidefaget (det gymnasierettede kandidattilvalg) i engelsk, men der kan stadig aflægges prøver efter disse studieordninger, så længe dette er muligt jf. studienævnets plan for afvikling af studieordningerne. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for kandidatsidefaget (det gymnasierettede kandidattilvalg) i engelsk ækvivalerer med 2015-studieordningen som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2015-studieordningen, og den studerende afslutter kandidatsidefaget i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for kandidatsidefaget (det gymnasierettede kandidattilvalg) i engelsk overføres til 2015-studieordningen jf. nedenstående skema. I tilfælde af ønske om meritoverførsel af fagelementer, der ikke fremgår af denne oversigt, skal den studerende rette henvendelse til studienævnet med henblik på individuel afgørelse studieordning ECTS-point 2015-studieordning ECTS-point Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 7,5 Grammatik og perspektiver i sprogbeskrivelsen 2 7,5 Engelsk fonetik og mundtlig sprogfærdighed 7,5 Fonetik 7,5 Oversættelse dansk- engelsk 7,5 Oversættelse dansk-engelsk Oversættelse engelsk-dansk 4 3,5 Oversættelse engelsk-dansk 7,5 Introduktion til oversættelse 7,5 Valgfrit emne, emnebehandling 5 Frit emne A, emnebehandling 5 Valgfrit emne, skriftlig sprogfærdighed 2,5 Frit emne A, skriftlig sprogfærdighed 2,5 Fremmedsprogstilegnelse, emnebehandling 5 Frit emne B, emnebehandling 5 Valgfrit emne, skriftlig sprogfærdighed 2,5 Frit emne B, mundtlig sprogfærdighed 2,5 16

17 Kapitel 9. Tilmelding til fag og prøver 19. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til valgfag og tilvalg er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 10. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 20. Ikrafttræden 2015-studieordningen for kandidatsidefaget i engelsk træder i kraft den 1. september 2015 og gælder for studerende, der påbegynder dette sidefag den 1. september 2015 eller senere. 21. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 22. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 20. august Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 22. december Studieordningen er revideret af studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 1. juli Den reviderede studieordning er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 14. april Studieordningen er rettet af Det Humanistiske Fakultet den 31. august Ulf Hedetoft Dekan 17

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Justeret 2018_2 Institut

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Roots of Europe 2014-ordningen Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Indhold

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Græsk, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Græsk, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Græsk, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Justeret 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Rettet 2015 (2) Justeret 2017 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst 2019-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Revideret 2018 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen elon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Engelsk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in English

Læs mere

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Institut for medier, erkendelse og formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, normering og struktur...

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015, 2016 og 2018_2

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015, 2016 og 2018_2 KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i engelsk, 2014-ordningen Justeret 2015, 2016 og 2018_2 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 Revideret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i engelsk 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i engelsk 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i engelsk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold... 3

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2019 curriculum Institut for

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015 og 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. engelsk, 2014-ordningen. Justeret 2015 og 2016 KØB E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i engelsk, 2014-ordningen Justeret 2015 og 2016 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Rettet 2017 Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Engelsk, 2013-ordningen. Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Engelsk, 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Revideret

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik 2016-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. engelsk, 2017-ordningen. Rettet 2017 Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i engelsk, 2017-ordningen Rettet 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1.

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016 og 2018

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret 2016 og 2018 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Rettet 2016 Justeret 2017 og 2018_2 Revideret

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i tyrkisk 2018-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i tyrkisk 2018-ordningen Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i tyrkisk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i klassisk græsk 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i klassisk græsk 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i klassisk græsk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Justeret 2018_2 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere