Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen"

Transkript

1 Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum Revideret 2013 Revised 2013 Justeret 2017 Adjusted 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Department of English, Germanic and Romance Studies Faculty of Humanities University of Copenhagen

2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold og normering Hjemmel Tilhørsforhold Normering... 3 Kapitel 2. Adgangskrav Adgangskrav... 3 Kapitel 3. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne... 4 Kapitel 4. Faglig profil Kandidattilvalgets formål Kompetenceprofil for kandidattilvalget... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 5. Uddannelsens struktur Kandidattilvalgets opbygning Kandidattilvalgets moduler... 6 Modul 1: Spansk basis... 6 Modul 2: Spansk specialisering... 8 Modul 3: Valgfag med sproglig formidling Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen Studieaktivitet Afslutning af uddannelsen Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser Merit Overgangsbestemmelser Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold og normering 1. Hjemmel Studieordningen for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen, er fastsat med hjemmel i 24 i bekendtgørelse nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 429 af 10. maj 2012 om ændring af samme. 2. Tilhørsforhold Studieordningen for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur hører under Studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Fransk. 3. Normering Sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur er normeret til 45 ECTS-point og indgår i en kandidatuddannelse på i alt 120 ECTS-point. Stk. 2. ECTS-point (European Credit Transfer System-point) angiver den arbejdstid, som gennemførelsen af et uddannelsesforløb er normeret til. 60 ECTS-point svarer til 1 års heltidsstudier svarende til arbejdstimer. Kapitel 2. Adgangskrav 4. Adgangskrav For at blive indskrevet på sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, skal den studerende være indskrevet på en kandidatuddannelse og have bestået gymnasierettet bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur. Adgangskrav til det centrale fags kandidatuddannelse fremgår af den respektive studieordning. Kapitel 3. Studietekniske forhold 5. Læsning af tekster på fremmedsprog Udover, at der på gymnasierettede sidefaget på kandidatniveau i spansk læses tekster på både spansk og dansk, kan det i visse discipliner forekomme, at der læses tekster på engelsk eller andre fremmedsprog. 6. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver, herunder speciale, svarer til typeenheder inkl. mellemrum, med mindre andet er fastsat. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, litteraturliste og bilag. Stk. 2. Ved opgivelse af audiovisuelt materiale svarer 1 minuts spilletid til 1 normalside. Stk. 3. Normalsideberegning på andet grundlag sker efter følgende retningslinjer: En normalside svarer for lyriks vedkommende til 350 typeenheder. 3

4 7. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af skriftlige hjemmeopgaver, herunder speciale, skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det også fremgå af det enkelte fagelement i 11. Kapitel 4. Faglig profil 8. Kandidatsidefagets formål Formålet med tilvalg på kandidatuddannelserne er at udbygge den studerendes faglige viden og færdigheder samt øge de teoretiske og metodiske kompetencer i forhold til bacheloruddannelsen. Den studerende skal opnå en større selvstændighed og faglig fordybelse gennem de videregående elementer i fagområdets discipliner og metoder, herunder træning i videnskabeligt arbejde og metode. 9. Kompetenceprofil for kandidatsidefaget Sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur giver kompetence til at undervise i spansk i gymnasieskolen. De studerende har gennemgået et struktureret studieforløb med hovedvægt på de sproglige discipliner, men har tillige erhvervet sig kompetencer inden for de litterære og historisk/samfundsfaglige sider af faget. Kompetencemål Efter endt tilvalgsstudium har den studerende følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af Det spanske sprog og spansksprogede teksters stiltræk og genrer Den spansktalende verdens historie, litteratur og kultur. Færdigheder i at frembringe velstrukturerede beskrivende og diskuterende tekster på korrekt spansk og dansk og mundtligt formidle et stof, herunder udtrykke sig ubesværet på spansk oversætte ikke-tekniske tekster fra dansk til spansk og fra spansk til dansk analysere komplekse tekster indholdsmæssigt og med henblik på deres historie- og kulturspecifikke træk indsamle og selvstændigt bearbejde materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold. Kompetencer i at undervise i gymnasieskolen eller på tilsvarende niveauer samt tilrettelægge og afholde kurser for erhvervslivet optræde som sproglig rollemodel i forhold til gymnasieelever og andre sprogstuderende varetage opgaver inden for oversættelse, kulturformidling, informationssøgning og konsulentvirksomhed. 4

5 Kapitel 5. Uddannelsens struktur 10. Kandidatsidefagets opbygning Sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Stk. 2. Sidefaget på kandidatniveau er tilrettelagt således, at det placeres på kandidatuddannelsens 1. semester (15 ECTS-point tilvalg) og 2. semester (30 ECTS-point tilvalg) Stk. 3. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag i Spansk sprog og kultur, kan ikke læse kandidatsidefag efter denne ordning. Stk. 4. Sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur omfatter følgende moduler: Modul Titel ECTSpointer Semes- Prøveform Bedømmelse Fagtype Modul 1 Spansk basis Aktivitetskode HSPK03631E Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag 7,5 Første Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdel- Intern ved flere eksaminatorer Konstituerende og obligatorisk Aktivitetskode HSPK03641E Modul 2 Spansk specialisering Grammatik og kognition Aktivitetskode HSPK03651E Aktivitetskode HSPK03661E Modul 3 Valgfag med sproglig formidling Valgfag, emne 10 Andet Bunden mundtlig prøve med materiale Aktivitetskode HSPK03671E Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Intern ved flere eksaminatorer Aktivitetskode HSPK03672E Aktivitetskode HSPK03673E tagelse 7-trins-skalaen Kontrastivt sprog 7,5 Første Bunden skriftlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen 15 Andet ,5 Andet Bunden skriftlig prøve Ekstern 7-trins-skalaen Valgfrit emne 7,5 Andet Fri skriftlig hjemmeopgave Valgfag, mundtlig formidling Valgfag, skriftlig formidling Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen 15 Andet ,5 Andet Bunden mundtlig prøve med materiale 7-trins-skalaen 2,5 Andet Bunden skriftlig prøve Intern ved én eksaminator 7-trins-skalaen Konstituerende og obligatorisk Konstituerende og obligatorisk Konstituerende og obligatorisk Konstituerende og obligatorisk Konstituerende og obligatorisk Konstituerende og obligatorisk Stk. 5. For studerende med et gymnasierettet bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur svarende til 60 ECTS-point bortfalder følgende fagelement(er): Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag (HSPK03631E) og Valgfrit emne (HSPK03661E). Stk. 6. For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges sidefaget på kandidatniveau med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne Tilvalg A i Spansk (HSPK03581E) og Tilvalg B i Spansk (HSPK03591E) (se 2008-studieordningen for det centrale fag på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur). 5

6 11. Kandidatsidefagets moduler Modul 1: Spansk basis 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet har til hensigt at give den studerende: Viden om og forståelse af hovedtrækkene i Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag de relevante historiske, kulturelle og litteraturhistoriske grundbegreber og strømninger. Færdigheder i at forstå og redegøre for, hvorledes nutidige problemer og holdninger har rod i periodens historiske forhold læse spansksprogede historiske, kulturelle og litterære tekster på originalsproget analysere, fortolke og perspektivere sådanne tekster i forhold til såvel en international som en national kontekst foretage en hurtig og kritisk informationssøgning om et givet emne med brug af de for faget relevante medier udfærdige en kortfattet opgave på basis af en sådan informationssøgning med en hensigtsmæssig dataselektion i forhold til såvel emne som intenderet målgruppe og korrekt angivelse af kilder. Kompetencer i at arbejde tværfagligt med litterære, kulturelle og samfundsfaglige problemstillinger reflektere over egen metode inden for litterære, kulturelle og samfundsfaglige problemstillinger identificere, sammenfatte og formidle de data og den viden som faget spansk kan bidrage med til en forståelse af gene relle kulturelle og samfundsmæssige forhold analysere og diskutere lingvistiske forskelle og ligheder ml. spansk og dansk. Spaniens historie, kultur og litteratur fra 1800 til i dag Spanish History, Culture and Literature from 1800 till Today 7,5 ECTS-point Aktivitetskode HSPK03631E Faglige mål Eksaminanden kan: redegøre for hovedtrækkene i Spaniens historie og Spanskamerikas fra 1800 til i dag samt periodens kultur- og litteraturhistorie vise overblik over og forståelse af periodens hovedproblematikker sætte denne viden i sammenhæng med den internationale kontekst og aktuelle problemstillinger og holdninger i Spanien i dag læse originaltekster på spansk og placere dem i deres historiske og litterære kontekst vise sikkert kendskab til historiske og kulturelle grundbegreber og strømninger. 6

7 Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Fagelementet består af forløbet Spaniens og Spanskamerikas historie, kultur og litteratur 1800 i dag. Prøveform: Bunden mundtlig prøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: bunden mundtlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksamenssprog: Dansk eller spansk. Omfang: Den mundtlige prøve varer 20 minutter inkl. votering. Der gives 20 minutters forberedelsestid. Ved prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: 40 minutter inkl. votering; 40 minutters forberedelsestid. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Den aktive undervisningsdeltagelse består i, at den studerende i løbet af semestret skal have deltaget i en gruppepræsentation af en tekst eller et tema samt have afleveret en afsluttende skriftlig opgave på 5-6 sider inden for emnet Spanskamerikansk historie. Prøven består i en dialog mellem den studerende og eksaminator ledet af eksaminator, på grundlag af en af de opgivne kildetekster eller en del deraf, i alt svarende til ca. 1 normalside. Eksaminanden indleder prøven med en kort sagsfremstilling (5-7 minutter). Teksten udleveres til forberedelsen. Kontrastivt sprog Contrastive Language 7,5 ECTS-point Aktivitetskode HSPK03641E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan: producere korrekte spanske sætninger uden væsentlige fejl oversætte lettere danske normalprosatekster fra efter år 1900 til spansk uden at lave væsentlige oversættelsesfejl oversætte en spansk normalprosatekst fra efter år 1900 til korrekt dansk med bevarelse af kildetekstens stilistiske karakter redegøre for konkrete oversættelsesmæssige problemstillinger og karakteristiske forskelle mellem danske og spanske konstruktioner, herunder sprogtypologiske forskelle. Fagelementet består af forløbet Kontrastivt sprog. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk og spansk. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. En tekst på ca. 800 typeenheder oversættes fra dansk til spansk og en tekst på 7

8 ca. 500 typeenheder oversættes fra spansk til dansk. Desuden besvares ét eller flere spørgsmål, der omhandler oversættelsesmæssige og/eller sprogtypologiske problemstillinger. Der gives én fælles karakter for de 3 deldiscipliner oversættelse dansk-spansk, oversættelse spansk-dansk og kontrastiv kommentar, der vægter lige meget. Den kontrastive kommentar kan skrives på dansk eller spansk. Modul 2: Spansk specialisering 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet har til hensigt at give den studerende: Viden om og forståelse af faglige problemstillinger inden for sprogfagene i et større videnskabsteoretisk og historisk perspektiv et selvvalgt emne inden for sprogområdets historie, samfund, kultur og litteratur videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange inden for det valgte emne, det være sig sproglige, historiske, samfundsfaglige eller kulturelle problemstillinger. Færdigheder i at identificere, formulere og analysere en grammatisk problemstilling forholde sig kritisk til grammatiske forklaringer anvende et sammenhængende begrebsapparat til at systematisere beskrivelsen af sproglige fænomener anvende relevant faglitteratur at lave skriftlige og mundtlige fremstillinger om grammatiske emner med bevidsthed om formidlingsaspektet forholde sig analytisk, kritisk og refleksivt til sin egen og andres videnskabelige praksis selvstændigt afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder identificere og fremskaffe materiale af relevans for besvarelsen af de spørgsmål, der er undersøgelsens udgangspunkter bearbejde og analysere det valgte materiale på systematisk og kritisk vis i overensstemmelse med gængse metoder inden for det valgte fagområde formulere sig skriftligt om en faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation skrive en faglig tekst i et sprog der er korrekt, varieret og på et niveau, der er passende i forhold til det faglige indhold fremlægge et akademisk emne med klarhed og struktur både skriftligt og mundtligt bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer både skriftligt og mundtligt. Kompetencer i at styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme analysere og strukturere en problemstilling selvstændigt og ved 8

9 samarbejde i grupper. Grammatik og kognition Grammar and Cognition 7,5 ECTS-point] Aktivitetskode HSPK03651E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan: redegøre for centrale konstruktionstyper i spansk grammatik identificere en grammatisk problemstilling anvende det relevante begrebsapparat og gennemføre en velargumenteret analyse af denne problemstilling, herunder forholde sig kritisk til grammatiske forklaringer udforme en systematisk fremstilling af analysen og formidle den klart og sammenhængende. Fagelementet består af forløbet Grammatik og kognition. Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller spansk. Omfang: 5 timer. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Prøven består i at besvare ca. 6 spørgsmål ud fra en spansk tekst fra efter år Spørgsmålene kan være eksplicit formuleret og/eller punktkommentarer i form af understregninger, hvor den studerende skal identificere og redegøre for den relevante problematik. Valgfrit emne Optional Subject 7,5 ECTS-point Aktivitetskode HSPK03661E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Eksaminanden kan: fordybe sig i det valgte emne på egen hånd indsætte det valgte emne i en teoretisk kontekst formidle disse på en måde, som er i overensstemmelse med anerkendte konventioner for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelserne af de udbudte kurser. 9

10 Prøvebestemmelser Prøveform: Fri skriftlig hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminatore bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksamenssprog: Dansk eller spansk. Omfang: normalsider. Hjælpemidler: Alle. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Modul 3: Valgfag med sproglig formidling 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet har til hensigt at give den studerende: Viden om og forståelse af et selvvalgt emne inden for sprogområdets historie, samfund, kultur og litteratur videnskabelige, teoretiske og metodemæssige tilgange inden for det valgte emne, det være sig sproglige, historiske, samfundsfaglige eller kulturelle problemstillinger. Færdigheder i at selvstændigt afgrænse og præcist formulere en faglig relevant problemstilling inden for et af fagets emneområder identificere og fremskaffe materiale af relevans for besvarelsen af de spørgsmål, der er undersøgelsens udgangspunkter bearbejde og analysere det valgte materiale på systematisk og kritisk vis i overensstemmelse med gængse metoder inden for det valgte fagområde udarbejde et konkret produkt, der skal kunne finde praktisk anvendelse uden for studiet formulere sig skriftligt om en faglig problemstilling med brug af relevant terminologi og i overensstemmelse med krav til videnskabelig argumentation og dokumentation kunne strukturere et produkt på en klar og velstruktureret måde, således at resultatet af analyserne formidles med hensyntagen til fremstillingens målgruppe skrive en faglig tekst i et sprog der er korrekt, varieret og på et niveau, der er passende i forhold til det faglige indhold fremlæge et akademisk emne på spansk med klarhed og struktur både skriftligt og mundtligt bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer både skriftligt og mundtligt at bruge en hensigtsmæssig ikke-verbal kommunikation. Kompetencer i at styre et projektforløb med en kompleks problemstilling inden for en given tidsramme reflektere selvstændigt over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det konkrete produkt. 10

11 Valgfag, emne (konstituerende og valgfag) Selective Subject, Subject 10 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK03671E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan redegøre for emnet som helhed og for det af ham/hende særligt studerede område formulere en præcis og afgrænset problemstilling diskutere problemstillingen selvstændigt med inddragelse af forskellige synspunkter og referencer til faglitteraturen udarbejde et konkret produkt, der skal kunne finde praktisk anvendelse uden for studiet reflektere selvstændigt over betingelser og begrænsninger i forbindelse med udarbejdelsen og anvendelsen af det konkrete produkt. Fagelementet består af forløbet Valgfag. Prøveform: Bunden mundtlig prøve med materiale (synopsis og produkt). Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. I bedømmelsen vægtes synopsis med 25 %, produktet med 25 % og den mundtlige prøve med 50 %. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: Eksaminationen varer 30 minutter inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Hjælpemidler: Til prøven medbringes den opgivne litteratur samt produkt og synopsis. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Prøven forløber som en dialog på baggrund af det af eksaminanden udarbejdede produkt (omfang varierer afhængigt af genre) samt en synopsis (2-3 normalsider). Produktet kan være skrevet på dansk eller spansk afhængig af det sprog, som er relevant for produktets anvendelse. Synopsen skal være skrevet på spansk. Produkt og synopsis indleveres efter gældende regler for aflevering af hjemmeopgaver. Den studerende redegør indledende for de i synopsis formulerede problemstillinger samt for det særligt studerede områdes placering i det overordnede emne. Eksamen forløber derefter som en dialog ledet af eksaminator. Valgfag, mundtlig formidling (konstituerende og obligatorisk) Selective Subject, Oral Communication 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK03672E Faglige mål Eksaminanden kan mundtligt fremlægge et akademisk emne klart og struktureret på spansk bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende 11

12 grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer bruge en hensigtsmæssig ikke-verbal kommunikation. Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Fagelementet er baseret på forløbet Mundtlig og skriftlig formidling, og samundervises med fagelement HSPK03673E (Valgfag, skriftlig formidling). Prøveform: Bunden mundtlig prøve med materiale (synopsis). Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: Eksaminationen varer 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Mundtlig prøve på baggrund af eksaminandens udarbejdede produkt og synopsis i faget Valgfag. Den studerende fremlægger sit emne og forsætter med dialog med eksaminatoren. Eksamen foregår samtidigt med eksamen i Valgfag. Valgfag, skriftlig formidling (konstituerende og obligatorisk) Selective Subject, Written Communication 2,5 ECTS-point Aktivitetskode: HSPK03673E Faglige mål Undervisnings- og arbejdsformer Prøvebestemmelser Særlige bestemmelser Eksaminanden kan skriftligt fremlæge et akademisk emne klart og struktureret på spansk bruge det akademiske sprog korrekt mht. grundlæggende grammatikalske, diskursive og leksikalske ressourcer. Fagelementet er baseret på forløbet Mundtlig og skriftlig formidling, og samundervises med fagelement HSPK03672E (Valgfag, mundtlig formidling). Prøveform: Bunden skriftlig prøve. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Spansk. Omfang: 4 timer. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Prøven består af et resumé og en kommentar af en tekst, hvis emne er relateret til valgfagets emne. 12

13 Kapitel 6. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på kandidatuddannelsen. Stik. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af https.//intranet.ku.dk. Stk. 3. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 4. Studienævnet fastsætter nærmere regler for syge- og omprøver og kan beslutte, at syge- eller omprøven afholdes som en anden eksamensform end den ordinære prøve. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Stk. 6. Den studerende er selv ansvarlig for, at mindst ⅔ (80 ECTS-point) af den samlede kandidatuddannelse er bedømt efter 7-trins-skalaen, og mindst ⅓ (40 ECTS-point) er bedømt eksternt. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når bedømmelsen 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede kandidatuddannelses ramme af 120 ECTS-point skal bestås, for at kandidatgraden opnås. Kapitel 7. Studieaktivitet og afslutning af uddannelsen 14. Studieaktivitet Studerende, som er mere end 30 ECTS-point forsinkede i uddannelsen, tilbydes vejledning. Stk. 2. Indskrivningen kan bringes til ophør for studerende, der ikke opfylder fakultetets studieaktivitetskrav, som er fastsat i medfør af adgangsbekendtgørelsens Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder kandidatsidefag, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, bringes den studerendes indskrivning til ophør. Kapitel 8. Merit og overgangsbestemmelser 16. Merit Studienævnet kan efter ansøgning godkende, at beståede fagelementer fra en anden uddannelse på samme niveau træder i stedet for fagelementer i sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur. Stk. 2. Fagelementer, der indgår i det gymnasierettede tilvalg i Spansk sprog og kultur og ønskes aflagt ved andre uddannelser på samme niveau, skal forhåndsgodkendes af studienævnet. 13

14 17. Overgangsbestemmelser Senest 1 år efter denne studieordnings ikrafttræden (jf. 18) lukkes alle tidligere studieordninger for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, og der kan dermed ikke længere aflægges prøver efter disse studieordninger. Stk. 2. Prøver aflagt efter tidligere studieordninger for sidefaget på kandidatniveau Spansk sprog og kultur ækvivalerer prøver i henhold til nærværende studieordning som anført nedenfor. Beståede prøver kan overføres til 2012-studieordningen, og den studerende afslutter uddannelsen i henhold til reglerne i denne. Stk. 3. Beståede prøver aflagt efter tidligere studieordninger for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur overføres til 2012-studieordningen jf. nedenstående skema ordningen ECTS-point 2012-ordningen ECTS-point Grammatik og kognition 7,5 Grammatik og kognition 7,5 Tekstanalyse I 7,5 Spaniens historie, kultur og litteratur fra ,5 til i dag Kontrastivt sprog 7,5 Kontrastivt sprog 7,5 Tekstanalyse II 7,5 Valgfrit emne 7,5 Mundtlig sprogfærdighed på spansk 7,5 Valgfag, emne, Valgfag, mundtlig formidling 15 Introduktion til Spaniens historie, kultur og litteratur ,5 og Valgfag, skriftlig formidling Kapitel 9. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 18. Ikrafttræden Denne studieordning træder i kraft den 1. september 2012 og gælder for studerende, der er indskrevet på sidefag på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur den 1. september 2012 eller senere. 19. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler i studieordningen, som er fastsat af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 20. Godkendelse Studieordningen er godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København d. 16. november Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet d. 30. august Revideret og godkendt af Studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, København den 14. november Revideret og godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 28. august Justeret af Det Humanistiske Fakultet den 21. december Ulf Hedetoft Dekan /Annette Moe Studiechef 14

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i spansk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Revideret 2016 Justeret 2018 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Revideret 2016 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Italiensk, 2012-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2012 curriculum Rettet 2014

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014, 2015 og 2017 Revideret 2018 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Fagstudieordning Kandidatdelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen

Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Studieordning for efteruddannelse på bachelorniveau i Latin, 2015-ordningen Rettet 2015 (2) Justeret 2017 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Roots of Europe ordningen. Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Roots of Europe 2014-ordningen Revideret 2015 Justeret 2017 Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Indhold

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Justeret 2018_2 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i italiensk, 2019-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Minor Subject in Italian Studies, the 2019 curriculum Institut for

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i tysk sprog og kultur 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen +Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in French Studies,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i renæssancestudier 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Revideret 2018 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen

Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for kandidatdelen af sidefaget i billedkunst 2019-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen. Justeret 2018 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Justeret 2018 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019

Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Fagstudieordning Bachelordelen af sidefaget i historie 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kulturarv og museumsformidling, 2008-ordningen Curriculum for elective studies within a Master s Programme in Cultural Heritage and Museum Theory The 2008

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Spansk Sprog og Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019

Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Fagstudieordning Bachelortilvalg i indoeuropæisk 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen

Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Fagstudieordning for kandidatsidefaget i filosofi 2018-ordningen Institut for medier, erkendelse og formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel...

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Auditiv Kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019

Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Fælles studieordning for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, normering og struktur...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik 2016-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i tyrkisk 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold... 3

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Religionsvidenskab, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Religious Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret 2012 Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen Studieordning for kandidatsidefaget i oldtidskundskab 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014 og 2015 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen

Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen Studieordning for Det gymnasierettede bachelortilvalg i oldtidskundskab 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i auditiv kultur, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i auditiv kultur, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i auditiv kultur, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Auditory Culture The 2008 Curriculum Revideret 2010 Justeret

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for det gymnasierettede kandidattilvalg i Fransk, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies Aimed for the Danish Upper-Secondary School within a Master s Programme in French

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidatsidefaget i Kina- eller Japanstudier, 2008-ordningen Curriculum for the Master s Minor in Chinese or Japanese Studies The 2008 Curriculum Rettet 2011 og 2013 Justeret

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordningen Studieordning for kandidattilvalg i Minoritetsstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Minority Studies The 2008 Curriculum Justeret 2011 og 2018 Rettet 2011

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen

Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Fagstudieordning for bachelortilvalg i sprogpsykologi 2018-ordningen Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering og tilhørsforhold...

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Justeret 2014,2015 og 2017 Revideret 2017 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Justeret 2018_2 Institut

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Performative Processer, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Performative Processes The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen

Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen for Studieordning for kandidatsidefag i Filosofi, 2008-ordningen Curriculum for the Minor at Master s Level in Philosophy The 2008 Curriculum Rettet 2012 og 2015 Rettet 2012 og 2015 Det Humanistiske Fakultet

Læs mere