Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, For yderligere. Generelle oplysninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger"

Transkript

1 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger på puljeportalens forside. Generelle oplysninger Kommune Angive kommunens navn Helsingør Kommune Navn på tilskudsansvarlig Skriv navnet på den tilskudsansvarlige Helene Birgitte Rasmussen, Chef for Center for Omsorg og Ældre Tilskudsansvarliges adresse Ansøgt beløb af reservationen Angiv det samlede beløb, der ansøges om. Brug ikke komma eller punktum i feltet kroner Angiv kort resumé af de samlede indsatser Overordnet set er indsatserne rettet mod at øge kvaliteten i tilbuddene og udvide eksisterende tilbud gennem opnormering og kompetenceudvikling af personale. Kommunen har som i 2014 også i 2015 særligt fokus på at styrke rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen samt indsatsen i forhold til borgere med demens og deres pårørende. Derudover er der fokus på at styrke kontinensindsatsen i kommunen, den aktiverende og borgerinddragende pleje. Indsatsen med at samt at modvirke ensomhed og social isolation blandt ældre, som der har været indsatsområde for Helsingør Kommune i 2014 under ældremilliarden, erstattes af en indsats, der styrker borgerens livskvalitet og tryghed gennem implementering af telesundhed- og medicin. Ansøgte midler til løft af ældreområdet Hvilke indsatser ansøges der om midler til (jf. vejledningen) 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

2 Vælg en eller flere fra listen. x Styrke rehabiliteringsindsatsen x Styrke genoptræningsindsatsen Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet Formålet med indsatsen Beskriv kort formålet med indsatsen a) At styrke den tidlige indsats over for immobile og svækkede borgere med henblik på at højne borgerens selvhjulpenhed og dermed minimere borgerens behov for ydelser. b) At styrke den kommunale genoptræningsindsats med henblik på: - at nedbringe kommunens aktuelle ventelister på både døgngenoptræningsforløb og ambulante genoptræningsforløb - at nedbringe omfanget af kommunens forebyggelige faldindlæggelser De planlagte aktiviteter Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis. a) I Hjemmeplejen i Helsingør Kommune er der fokus på højne borgeren selvhjulpenhed. Den igangværende hverdagsrehabiliteringsindsats i kommunen involverer terapeuter i den tidlige indsats i forhold til vurdering af behov for og tilpasning af hjælpemidler, faglig sparring med medarbejderne i forhold til komplekse borgere, samt undervisning af medarbejderne i aktiverende pleje og hverdagsrehabilitering. Helsingør Kommune vurderer, at der er behov for en ekstra indsats over for de borgere, som udskrives fra hospitalet efter fald eller som er fysisk svækkede efter indlæggelsen. I dag har kommunen ikke nok fokus på at udfolde disse borgeres rehabiliteringspotentiale, idet disse borgere ofte ikke tilbydes et rehabiliteringsforløb pga. deres immobilitet. Derfor vil kommunen ansætte en terapeut som: - Skal mobilisere immobile borgere med henblik på at de kan indgå i et rehabiliteringsforløb - Skal undervise plejepersonalet i, hvordan de kan mobilisere immobile borgere, herunder konkrete mobiliseringsteknikker og motivation af borgerne - Foretage forflytningsvurderinger i forhold til immobile borgere b) Helsingør kommune har allerede en række initiativer, der har til formål at nedbringe ventelisterne og forebygge indlæggelser pga. fald. Der er behov for at udvide eksisterende tilbud og etablere nye tilbud for at optimere indsatsen. Kommunen ønsker at iværksætte følgende indsatser:

3 - Udvidet faldforebyggelsesindsats og opfølgning blandt andet i forhold til faldscreening i regionen. Helsingør kommune har allerede et faldforebyggelsestilbud, som er forankret i den kommunale hjemmepleje. Region H har igangsat en udvidet faldscreening i deres akutmodtagelser, og de identificerer i den forbindelse en række behov hos kommunens borgere, som kræver en udvidet kommunal indsats. På baggrund af dette vil Helsingør Kommune etablere initiativer i hjemmet eller på genoptræningsinstitutioner, der kan modsvare disse behov, som regionen identificerer. - Udvidelse af kommunens tilbud om døgngenoptræning til borgere, der har behov for en intensiv længerevarende genoptræningsindsats for at kunne blive boende i eget hjem. Kommunen har allerede en række genoptræningspladser. Disse anvendes dog primært til genoptræning efter hospitalsophold (sundhedsloven). Derfor vil Helsingør Kommune udvide med to døgngenoptræningspladser. De to nye pladser målrettes svækkede ældre borgere, som har behov for at få et markant genoptræningsløft for at forhindre, at de bliver indlagt med faldproblemstillinger (serviceloven). - Udvidelse af tilbuddet om ambulant genoptræning efter serviceloven og sundhedsloven. Der ansættes flere personaleressourcer til at varetage den ambulante genoptræning. Kommunen har allerede tilbud om ambulant genoptræning, men der opleves et stigende behov for ambulant genoptræning, bl.a. som alternativ til dyrere og mere omfattende døgngenoptræning og hospitalsindlæggelser. Behovet kommer blandt andet til udtryk ved stadigt voksende ventelister, som det er vanskeligt at nedbringe ved omfanget af det nuværende tilbud. - Genoptræning af borgere i eget hjem, som ikke har mulighed for/kapacitet til at deltage i ambulant genoptræning. Kommunen har ikke et tilbud om genoptræning af borgerne i eget hjem i dag. Der opleves imidlertid et stadigt stigende behov herfor - især i forhold til ældre svækkede borgere med komplekse problemstillinger. - Superviseret vedligeholdende genoptræning og selvtræning som særligt tilbud til ældre. Tilbuddet anvendes som et udfasnings-/overgangstilbud fra det kommunale døgn- og ambulante genoptræningstilbud målrettet fastholdelse af gode motionsvaner evt. private træningstilbud. Dette tilbud etableres, dels som et centraliseret tilbud i træningscenteret, dels som et supplement til de eksisterende selvtræningsmuligheder på kommunens plejehjem. Kommunen har ikke superviserede selvtræningstilbud på træningscenteret i dag. På plejehjemmene findes der i mindre grad allerede superviserede selvtræningstilbud, som vil blive udvidet med disse puljemidler.

4 Initiativets målgruppe Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet. a) Primær målgruppe: Hjemmeboende immobile borgere, som vurderes at ville profitere af en tidlig indsats. Sekundær målgruppe: Medarbejdere i hjemmeplejen b) Hjemmeboende borgere, som har behov for en tidlig indsats og genoptræning for at kunne blive boende i eget hjem 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Vælg en eller flere fra listen. Øge serviceniveauet på praktisk hjælp Øge serviceniveauet på personlig pleje Øge serviceniveauet indenfor madservice Styrke den sociale dimension i plejen x Velfærdsteknologiske løsninger Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats X Kompetenceudvikling af medarbejdere Andet Formålet med indsatsen Beskriv kort formålet med indsatsen a) At borgeren, der indgår i indsatser, hvor telesundhed og -medicin bliver anvendt, oplever en øget livskvalitet og tryghed. De planlagte aktiviteter Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis. Helsingør Kommunes ældrepolitik understøtter fokus på velfærdsteknologiske løsninger, og der arbejdes i dag med telesundhed og - medicin i enkelte afgrænsede områder, f.eks. sårbehandling gennem pleje.net og virtuel træning. a) Helsingør Kommune har i forbindelse med ældrepolitikken nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på kommunens velfærdsteknologiske løsninger generelt, og koordinere dem med de nationale strategier og handlingsplaner. - Kommunen vurderer dog, at der er behov for at styrke indsatsen yderligere med et direkte fokus på den telemedicin, der styrker borgerens livskvalitet og tryghed. Der vil være et særligt fokus på implementering, fordi det er i denne fase at tryghed hos borgeren skabes. Derfor vil kommunen med afsæt i allerede eksisterende erfaringer fra andre kommuner og nationalt:

5 Afdække hvilke behov, der er hos borgere, som kan afhjælpes af telemedicin Afdække mulige telemedicinske løsninger, der kan afhjælpe de konkrete behov og/eller udfordringer. Implementere mulige telemedicinske løsninger. Implementering vil have særligt fokus på opkvalificering af personale. Dokumentere indsatser ud fra fastlagte og objektive kriterier. Der ansættes en konsulent, der forestår afdækning, afprøvning og implementering. Der indkøbes relevante telemedicinske løsninger og medarbejdere uddannes til brug heraf. Initiativets målgruppe Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet. a) Den primære målgruppe er ældre, som har behov, der kan afhjælpes gennem telemedicin. Den sekundære målgruppe er personale i hjemmeplejen og visitationen, der skal anvende telemedicin sammen med borgeren. 3. Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Vælg en eller flere fra listen. X Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende X Styrket kontinensindsats Velfærdsteknologiske løsninger Bedre palliativ indsats Flere sociale aktiviteter Kompetenceudvikling af medarbejdere x Andet Formålet med indsatsen Beskriv kort formålet med indsatsen. a) Udvide aktivitetstilbuddet til borgere med en lettere demenssygdom med henblik på: - at flere i denne målgruppe får bedre muligheder for at håndtere deres sygdom - at flere i denne målgruppe får mulighed for at være sammen med ligestillede, så de kan udveksle erfaringer - at forebygge og udskyde et øget behov for personlig pleje og praktisk hjælp - at aflaste de pårørende - at nedbringe ventelisten til kommunens aktivitetstilbud for borgere med lettere demens b) Styrkelse af indsatsen i forhold til borgere med en demenssygdom og deres pårørende med

6 henblik på: - at sikre, at alle borgere, der har fået diagnosticeret en demenssygdom, får tilbudt et indledende besøg af demenskonsulenten og efterfølgende får mulighed for et årligt besøg - at etablere samarbejde om aktiviteter og andre tilbud for borgere med en demenssygdom med frivillige foreninger c) Udvidelse af aflastningstilbuddet til pårørende, der passer en borger med en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med henblik på at aflaste pårørende ved i højere grad at imødekomme efterspørgslen på aflastningsophold. d) At skabe ro, stabilitet og tryghed for både beboere/døgnindlagte med en demenssygdom og øvrige beboere/døgnindlagte på plejehjemmene og træningscenteret. e) At styrke kontinensindsatsen med henblik på: - at styrke den tidlige indsats og forebyggelse i forhold til inkontinens - at styrke plejen af borgere med inkontinensproblemer f) I højere grad at aktivere og inddrage beboerne/døgnindlagte i daglige gøremål. De planlagte aktiviteter Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis. a) I Helsingør Kommune er der etableret et aktivitetstilbud/mødested for hjemmeboende borgere, som har en demenssygdom i lettere grad. Mødestedet har åbnet 2 dage om ugen. Helsingør Kommune vurderer, at der er behov for at udvide tilbuddet, så det er åbent fem dage om ugen. Der er pt. 10 forskellige brugere til de 10 fremmøder, der er plads til. Det betyder, at borgerne kun kan komme én gang om ugen, selvom flere af borgerne har behov for at komme flere gange om ugen. Sidstnævnte skal også ses i sammenhæng med, at flere af borgerne har en udearbejdende ægtefælle, hvilket betyder, at borgerne er overladt til selv at skulle strukturere deres dag. Pr. januar 2014 er der 13 borgere på venteliste til tilbuddet. Erfaringen er, at hvis borgerne venter mange måneder på tilbuddet, så bliver deres tilstand i mellemtiden så forværret, at de får brug for at blive tilknyttet et demensdagcenter. Der er også et øget behov for at udvide tilbuddet, da flere og flere borgere diagnosticeres med en demenssygdom. På mødestedet støtter sundhedspersonale borgerne i at planlægge og deltage i aktiviteter og socialt samvær. Personalet hjælper borgerne med at udveksle erfaringer om sygdommen. Personalet har også en særlig viden om demenssygdomme og kan hjælpe brugerne med at få mere viden om deres sygdom med henblik på lettere at kunne håndtere sygdommen.

7 b) Antallet af ny-diagnosticerede borgere med demens er generelt stigende. Endvidere er der nye krav til kommunen i forbindelse med etableringen af forløbsprogrammer for borgere med en demenssygdom. I Helsingør Kommune er der ansat 1 demenskonsulent til at koordinere indsatsen i forhold til borgere med en demenssygdom. Helsingør Kommune vurderer, at der er behov for at afsætte ekstra ressourcer til at ansætte endnu en demenskonsulent med henblik på: at sikre et godt forløbsprogram for borgere med en demenssygdom og deres pårørende at give den støtte og vejledning, som borgere med en demenssygdom og deres pårørende har brug for at sikre borgere med en demenssygdoms retssikkerhed ved tvangsflytninger, magtanvendelser og værgemålsansøgninger at etablere og udbygge samarbejde med det frivillige område ved at oprette aktiviteter og tilbud for borgere med en demenssygdom i frivilligt regi Pt. har Helsingør Kommune ikke etableret et samarbejde med de frivillige foreninger vedrørende aktiviteter for og tilbud til borgere med en demenssygdom. c) I Helsingør Kommune er der etableret i alt 3 aflastningspladser på Plejehjemmet Bøgehøjgård. Aflastningsophold kan tildeles til pårørende, som bor sammen med og passer en borger (helt eller delvist) med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Aflastningsophold tildeles, hvis den pårørende ikke kan passe brugeren fx pga. ferie, sygdom, indlæggelse - eller hvis den pårørende har brug for aflastning. Størstedelen af de borgere, som kommer på et aflastningsophold, er borgere med en demenssygdom. I et aflastningsophold indgår der personlig pleje, praktisk hjælp, sygepleje, aktiviteter og træning. Hjælpen tilrettelægges ud fra borgerens behov i samarbejde med plejehjemmets personale. Pt. er der ikke mulighed for at imødekomme efterspørgslen på aflastningsophold og især akutte henvendelser kan ikke imødekommes. Derfor vil Helsingør Kommune etablere endnu en aflastningsplads for at imødekomme efterspørgslen. d) En stor del beboere/døgnindlagte på plejehjemmene og træningscenteret i Helsingør Kommune har en demenssygdom, hvilket giver nogle særlige udfordringer i dagligdagen, både for den demente selv, men også for øvrige beboere/døgnindlagte. Eksempelvis er der en del borgere med en demenssygdom, som råber, gentager sig selv, har en udadreagerende adfærd og/eller forlader plejehjemmene/træningscenteret. Denne adfærd gør, at der opstår konflikter, og øvrige beboere/døgnindlagte trækker sig fra fælles opholdsstuer osv. Det stiller nogle særlige krav til medarbejderne at håndtere både de urolige demente og de konflikter, der opstår med øvrige beboere/døgnindlagte. Erfaringen er, at det ofte er når personalet er optaget andetsteds, at beboerne/døgnindlagte forlader plejehjemmene/træningscenteret og/eller reagerer med uro. Derfor vil Helsingør Kommune eksempelvis: sørge for ekstra personaleressourcer på plejehjemmene/træningscenteret særligt omkring

8 vagtskifte. Mange deltidsansatte bevirker få personaleressourcer i ydertidspunkter skærme de urolige/ udadreagerende ved tilstedeværelse af personale tilbyde gåture til dørsøgende og urolige beboere/døgnindlagte skabe mere tid til at tilbyde sociale aktiviteter for øvrige beboere/døgnindlagte kompetenceudvikle medarbejderne i at håndtere borgere med en demenssygdom gennem blandt andet sidemandsoplæring, erfaringsudveksling og refleksion. e) Helsingør Kommune vurderer, at der er behov for en tidligere indsats i forhold til kontinens. Indsatsen bør ske før visitation af bleer, så borgeren hjælpes og vejledes inden behovet for permanent brug af bleer opstår. I dag konstaterer medarbejderne borgernes behov for bleer, hvorefter borgeren får en diagnose hos egen læge, og der bevilges bleer. Medarbejderne i hjemmeplejen mangler ofte kompetencer til at opspore problemstillinger, før borgerne får behov for bleer. En tidlig indsats kræver en specialviden om kontinens/inkontinens. Derfor vurderer Helsingør Kommune, at der er behov for at ansætte en kontinenskonsulent i Hjemmeplejen, som kan varetage en fokuseret indsats i forhold til kontinens. Konsulenten skal: bistå med at afdække komplekse problemstillinger, herunder hjælpe Hjemmeplejens medarbejdere med at planlægge og yde en specifik nuanceret og individuel pleje rettet mod borgere med inkontinensproblemer hjælpe med at forebygge, at inkontinensproblemer opstår, blandt andet ved at give medarbejderne redskaber til at opspore borgere i risikozonen og forebygge behovet for bleer undervise hjemmeplejens personale i kontinensproblematikker tage kontakt til praktiserende læger med henblik på at højne bevidstheden om behovet for forebyggende indsatser f) I dag arbejdes der så vidt muligt beboerinddragende og aktiverende på plejehjemmene og træningscenteret i kommunen. Det kan dog være svært i en travl hverdag med mange forskellige opgaver altid at skabe tid til og mulighed for at arbejde på denne måde. Helsingør Kommune vil ansætte mere personale på plejehjem og træningscentret med henblik på at skabe mere tid og dermed større muligheder for at arbejde beboerinddragende og aktiverende i hverdagen. Eksempelvis ved: - at have ambassadører i hver enhed, som har ekstra fokus på aktivering og beboerinddragelse - at personalet bruger mere tid på daglige gøremål, så langsomme beboere/døgnindlagte også får mulighed for at bruge deres ressourcer og gøre tingene i eget tempo (fx ADL-træning)

9 - at skabe mulighed for at tilbyde beboerne mere og anderledes motion og træning fx i form af mere tid ud i frisk luft, gåture, cykelture, ballepolka, dans og andre kreative ting - at tilbyde individuel aktivitet og træning til de beboere, der ikke kan deltage i nuværende fælles tilbud Initiativets målgruppe Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet. a) Hjemmeboende borgere, som har en demenssygdom i lettere grad b) Alle borgere med en demenssygdom og deres pårørende c) Pårørende, som passer en borger med nedsat fysik og/eller psykisk funktionsevne d) Beboere på plejehjem og døgnindlagte på træningscenteret e) Primær målgruppe: Hjemmeboende borgere, som er inkontinente, eller som er i risikogruppen for at udvikle inkontinens. Sekundær målgruppe: Hjemmeplejens personale f) Beboere på plejehjemmene og døgnindlagte på træningscentret i Helsingør Kommune 4. Andre initiativer, som ikke er foreslået i vejledningen, men som kommunen ønsker at gennemføre for midler fra puljen Andet Formålet med indsatsen Beskriv kort formålet med indsatsen. De planlagte aktiviteter Beskriv kort hvilke indsatser og aktiviteter der planlægges gennemført og hvordan de adskiller sig fra nuværende praksis. Initiativets målgruppe Beskriv kort den målgruppe, der er omfattet af initiativet.

10 Budgetskema Udfyld og vedhæft budgetskemaet. Angiv udgifternes fordeling på året så realistisk som muligt. Der skal udfyldes et faneark for hver indsats, der er afkrydset i skemaet, og som ønskes finansieret af puljemidlerne. Skabelon for budgetskema findes på denne side og på puljens side. x Det kan hermed bekræftes, at de ansøgte midler anvendes til indsatser, der ligger udover kommunens vedtagne budget for 2014.

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50. Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Budgetperiode: Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr.

Budgetperiode: Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr. Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre. Generelle oplysninger

Horsens Kommune Et godt og aktivt ældreliv kunsten at blive ældre. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet februar 2014 Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen

Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Status på indsatser finansieret af ældrepuljen Februar 2015 Sundhedsudvalget Indsats Beskrivelse Status august Indsatsområde: Styrket indsats rehabilitering og træning. Rehabilitering og forebyggelse Mere

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet - bilag

Pulje til løft af ældreområdet - bilag Pulje til løft af ældreområdet - bilag 1. Forebyggelse/rehabilitering 4.579.800 a. Træning i eget hjem 310.000 b. Vedligeholdende træning på center 700.000 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden.

Henvendelse om aflastningsplads sker til visitationsenheden. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 15. december 2015 3.1.4 MIDLERTIDIGE AFLASTNINGSPLADSER Tildeling Hvem kan få hjælp Borgere der er fysisk og psykisk svækkede og har brug for

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Ansøgers CVR-nr. og kontaktdata indtastes på fanen "samlet oversigt".

OBS! Data kan kun indtastes i de gule felter. Ansøgers CVR-nr. og kontaktdata indtastes på fanen samlet oversigt. Der skal benyttes samme udgiftsposter som i det godkendte budget. De enkelte indsatsers specificerede Udgiftsposter tastes på de respektive faner. Regnskabsperiode: 05.03.14-31.12.14 Samlet regnskab for

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov

Døgnrehabilitering efter sundheds- og servicelov efter sundheds- og servicelov Ydelsestype efter sundheds- og servicelov Ydelsens lovgrundlag Serviceloven: Serviceloven 83 (personlig og praktisk hjælp) Serviceloven 86 (genoptræning og vedligeholdende

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Statusskema Handleplan for Ældre 2011-2015

Statusskema Handleplan for Ældre 2011-2015 skema Handleplan for Ældre 2011-2015 Handleplan for Ældre 2011-2015 består af seks temaer og tilhørende indsatsområder. De seks temaer er: Bevare og udvikle daglige færdigheder Den ældre medicinske borger

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering.

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B15 Ændr. ud over vedtaget serviceniveau Ældre

Læs mere

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre

Vision. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. ældre Vision ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Forord Med Handleplan for Ældre 2011 2015 ønsker Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget at beskrive rammerne omkring opgaverne på Ældreområdet

Læs mere

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag

Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af vær- dighedsmilliarden for Værdighedstema Projektnavn Projektbeskrivelse Budgetforslag Livskvalitet Bilag Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 29. september 2016 2015-020507-43 Forslag til udmøntning af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden for 2017-2019 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Demensområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidlig opsporing og indsats. Materiale udarbejdes til rådgivning og vejledning:

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Ældrestrategi

Ældrestrategi 1 # 6 1 0 /2 1 1 / 29 Ældrestrategi 2017-2021 Forord forord 03 forord Lyngby-Taarbæk Kommune har en vigtig rolle i forhold til at bidrage til det gode og aktive liv som ældre. Vi ønsker som kommune at

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Dag- og døgntilbud. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138. Ydelsens lovgrundlag

Dag- og døgntilbud. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138. Ydelsens lovgrundlag Ydelsestype Ydelsens Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET 1 of 11 Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen.

Plejeboliger. Visitator udfylder sammen med borgeren og/eller pårørende et ansøgningsskema. Borgeren modtager et skriftligt tilbud om boligen. Plejeboliger n er borgere, som har et varigt behov for omsorg, pleje og tæt kontakt og ikke længere kan få tilgodeset dette i nuværende bolig. Målet er at give borgeren: fysisk, psykisk, social omsorg

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2015. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr.

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse Postnr. By Telefonnr. Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunens CVR-nr.: Kommunens navn Adresse

Læs mere

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen

Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Forslag til indsatser under Værdighedspuljen Center Pleje og Omsorg, april 2016 De fem temaområder Værdighedspolitikken rummer fem temaområder, som bekriver, hvordan Rebild Kommunes ældrepleje skal understøttes

Læs mere

From:Anne-Marie Gregersen To:Social og Sundhed Subject:VS: Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet

From:Anne-Marie Gregersen To:Social og Sundhed Subject:VS: Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet From:Anne-Marie Gregersen To:Social og Sundhed Subject:VS: Ansøgning om støtte til løft af ældreområdet Venlig hilsen Anne-Marie Gregersen Overassistent Svendborg Kommune Direktionssekretariatet Ramsherred

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1

Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 2008 1 Demenspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 31. januar 28 1 Vision, Målsætning og Handlinger Vision I Stevns Kommune skal borgere med demens og deres pårørende have et værdigt liv. Målsætning

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent

Susanne Jensen. Demens- og Udviklingskonsulent Status pa Demensomra det eftera r 2013 Susanne Jensen Demens- og Udviklingskonsulent 1 Indhold Baggrund... 3 Koordinering af den kommunale indsats... 4 Koordinering... 4 Tidlig opsporing... 5 Særlig støtte

Læs mere

Pulje til løft af ældreområdet

Pulje til løft af ældreområdet Pulje til løft af ældreområdet Aftale om finanslov for 2014 Fordeling af ansøgningspunkter samlet ansøgning 2014-2015 Øge serviceniveau personlig pleje på plejecentrene Styrke den sociale dimension Velfærdsteknologiske

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT

Ældrepuljen. 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats NOTAT Ældrepuljen I 2014 og 2015 fik kommunerne tilført ekstra midler til Ældreområdet, i form af ældrepuljen. Frederikssund Kommune har i 2015 modtaget 8,6 mio. kr. fra Ældrepuljen. Anvendelsen af midlerne

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2

KVALITETSSTANDARD. Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 KVALITETSSTANDARD 2016 Korttidsplads efter Servicelovens 84 stk. 2 Godkendt: Byrådet 26. juni 2014 Hvad er indsatsens lovgrundlag? Serviceloven 84, stk. 2 Hvilket behov dækker Hjælp og støtte udenfor hjemmet

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Drøftelse af ansøgning

Drøftelse af ansøgning Drøftelse af ansøgning Oversigt over indsatser Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Kompetenceudvikling af medarbejdere Demens - demenspakker, kompetenceudvikling og tidlig opsporing Styrket

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016

SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit. Dato: 7. oktober 2016 SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 7. oktober Økonomisk redegørelse for foreløbigt forbrug af -tilskuddet Indsats Kommentarer Tema Budget Forbrug per 30.09. PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte

Læs mere