Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer"

Transkript

1 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 38 O Miljøministeriet 1. september 2004 Miljøstyrelsen Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer Den danske strategi med hensyn til indsatsen over for hormonforstyrrende stoffer er rettet mod 3 områder, nemlig mod handlingsorienterede undersøgelser, herunder indsats i forhold til det ferske vandmiljø, mod yderligere videnopbygning og udvikling, samt mod regulering. Miljø- og Planlægningsudvalget afgav en beretning om hormonforstyrrende stoffer den 13. september I beretningen var der fastlagt yderligere initiativer overfor hormonforstyrrende stoffer. Efterfølgende er der den 18. juni 2003 afgivet en status for arbejdet med den nationale strategi i perioden fra afgivelse af beretningen til 27. april I denne status blev initiativer til gennemførelse af den tre-strengede strategi for hormonforstyrrende stoffer skitseret, og der blev givet en status for de øvrige nationale initiativer, som følger af beretningen. Denne status redegør for arbejdet med den nationale strategi i perioden fra 18. juni 2003 til 31. august Kortlægninger af årsagssammenhænge og effekter samt forebyggende indsats 1. Kønsforstyrrelser hos fisk i det ferske vandmiljø Som opfølgning på fundet af fisk med kønsforstyrrelser i 2 danske vandløb, fremlagde Miljøstyrelsen i december 2002 rapporten Feminisation of fish: The effect of estrogenic compounds and their fate in sewage treatment plants and nature. Rapporten bekræfter, at fund af kønsforstyrrede fisk ikke er et nyt fænomen, og at tilsvarende effekter er set i andre europæiske lande, USA og Japan. I England er fænomenet mere udbredt. Man kender ikke betydningen af en øget forekomst af kønsforstyrrelser for fiskebestanden på længere sigt. På baggrund af rapportens konklusion om at det efter al sandsynlighed er kvindelige hormoner i vandmiljøet, der er årsag til de kønsforstyrrelser, der er set hos fisk, fremlagde Miljøministeren i maj 2003 en handlingsplan for det videre arbejde. Der blev afsat 5 mio. kr. til nye initiativer som opfølgning på problematikken om kønsforstyrrelser hos fisk. Der er igangsat et projekt med henblik på en kortlægning af østrogenaktiviteten i det danske vandmiljø. Der arbejdes ud fra en trinvis tilgang, så hvert enkelt trin skaber et solidt fundament for det efterfølgende trin. Første trin af projektet drejede sig om identifikation af egnede testmetoder. I efteråret 2003 gennemførtes 2 udredningsopgaver 1, dels om forskellige kemiske analysemetoder, og dels om metoder til måling af østrogenaktivitet, hvor metoderne og metodernes usikkerheder og forbedringspotentialer blev gennemarbejdet. Analysegrænser er helt centrale i arbejdet med at kortlægge østrogenaktiviteten og muligheder for at opnå lavere grænser i de forskellige matricer (spildevand, overfladevand mv.) er derfor blevet vurderet før beslutning om valg af testmetode og procedure for det videre arbejde med trin 2. Andet trin af projektet er en igangværende kortlægning af østrogenaktiviteten i det danske vandmiljø. Østrogenaktivitetsmålingerne følges op af kemiske analyser de steder, det vurderes at være mest relevant. 1 1) Evaluation of In Vitro Assays for Determination of Estrogenic Activity in the Environment udarbejdet af Syddansk Universitet og 2) Evaluation of Analytical Chemical Methods for Detection of Estrogenic Activity in the Environment udarbejdet af Danmarks Farmaceutiske Universitet

2 Sideløbende med kortlægningsprojektet er der blevet udført en laboratorieundersøgelse 2 af hormoners omsætning ved traditionelle renseanlægsprocesser for at øge vores viden om skæbnen af østrogenerne på renseanlægget. Det praktiske arbejde i overvågningsprojektet begyndte i december Hovedparten af projektet afsluttes i december 2004, hvorefter Miljøstyrelsen udarbejder en redegørelse for de resultater, der er opnået i de to første trin af projektet, til Miljø- og Planlægningsudvalget. De endelige planer for trin 3 vil herefter blive lagt fast. 2. Status for overvågningen af sædkvaliteten hos unge danske mænd. Afdeling for Vækst og Reproduktion på Rigshospitalet fremlagde i februar 2004 den 3. rapportering fra undersøgelsen af sædkvaliteten hos unge, danske mænd fra normalbefolkningen, der omhandler aktiviteter andet halvår 2002 og første halvår Undersøgelsen viser et relativt lavt niveau af sædtallet hos normale, unge danske mænd fra Københavnsområdet. Cirka 42% af de unge københavnske mænd havde et sædtal, der viser at de har større risiko for at få/have fertilitetsproblemer, og omkring 20% havde et sædtal under WHO s normalgrænse. I en amerikansk undersøgelse har man fundet, at mænd, der har under 9% morfologisk normale sædceller, må betragtes som havende nedsat frugtbarhed. I den danske undersøgelse havde 70% af mændene under 9% morfologisk normale sædceller. Den 3. rapportering af overvågningen af sædkvaliteten konkluderer, at sædkvaliteten hos unge danske mænd fortsat giver anledning til bekymring. En stor del af de unge mænd har øget risiko for at få eller have frugtbarhedsproblemer. Ikke kun sædkvaliteten ser ud til at være nedsat hos danske mænd. Danske mænd har også verdensrekord i forekomst af testikelkræft, foruden at der fødes væsentligt flere drenge i Danmark med misdannelser i kønsorganerne sammenlignet med Finland. Hypotesen Testicular Dysgenesis Syndrome har formuleret, at hovedårsagerne til disse sygdomsmanifestationer skal findes i udsættelse for forskellige miljøfaktorer allerede i fostertilværelsen. Denne hypotese, der er underkastet stor forskningsaktivitet i såvel andre europæiske lande som Nordamerika, omfatter hormonforstyrrende stoffers mulige betydning. Videnopbygning og udvikling af testmetoder Forstyrrelser af hormonsystemet kan føre til mange forskellige typer af effekter. I dag har vi ikke etableret internationalt anerkendte testmetoder til påvisning af hormonforstyrrende effekter. Der skal derfor udvikles mange testmetoder til at kunne forudsige alle de hormonforstyrrende effekter. Der er tale om et meget tids- og ressourcekrævende udviklingsarbejde, som er af afgørende betydning for en fremtidig regulering. Egnede testmetoder til påvisning af hormonforstyrrende egenskaber er også en forudsætning for, at klassificeringskriterier kan udvikles og mærkning i henhold til EU-lovgivning kan gennemføres. Fra dansk side støttes arbejdet i OECD med udvikling af egnede og anerkendte testmetoder. Danmark deltager aktivt i udvikling af screeningsmetoder til indikering af kemiske stoffers hormonforstyrrende effekter på både sundhed og miljø. De første OECD-guidelines for screeningsmetoder for hormonforstyrrende effekter i pattedyr og fisk forventes at være færdige i 2004 og På sundhedsområdet er en metode til screening for østrogen og antiøstrogen effekt færdig og afventer nu kun formel godkendelse i OECD, formodentlig i maj De sidste undersøgelser i forbindelse med udvikling af en metode til screening for androgen og antiandrogen effekt afsluttes efter planen i september 2004 og herefter vil rapporter og udkast 2 Resultaterne er publiceret i rapporten: Degradation of Estrogens in Sewage Treatment processes. 2

3 til guidelines for testmetoden skulle udarbejdes. Den færdige testguideline kan forventes vedtaget i 2005 eller i begyndelsen af Testmetoderne er imidlertid så gennemarbejdede, at de umiddelbart kan anvendes af industrien til at screene stoffer for hormonforstyrrende effekter. På miljøområdet deltager Danmark aktivt i udviklingen af en egentlig metodeforskrift til bestemmelse af hormonforstyrrende effekter i fisk. Danmark er således aktiv som leder med hensyn til beskrivelsen af metoden samt med eksperimentel undersøgelse af metodens egnethed som screeningsmetode. Resultatet af dette arbejde forventes at kunne udmøntes i en international anerkendt testmetode. Arbejdet, der er meget ressourcekrævende, forventes at føre til en færdigudviklet anerkendt testmetode i Herefter følger en international godkendelsesprocedure i Der arbejdes også med udvikling af computermodeller QSAR til forudsigelse af kemiske stoffers potentielt hormonforstyrrende effekter med henblik på at kunne anvende QSAR som screening for hormonforstyrrende effekter, inden mere tidskrævende og dyre testmetoder tages i anvendelse. Miljøstyrelsen har i 2003 igangsat et projekt, der undersøger om der kan opstilles en pålidelig model, der kan forudsige kemiske stoffers evne til at binde til den samme receptor som det naturlige mandlige kønshormon, testosteron. De foreløbige resultater er meget lovende. Arbejdet med testning af flere kemiske stoffer for at kunne forbedre QSAR-modellen fortsætter i 2004 og På forskningssiden deltager Danmark aktivt i nationale forskningsprojekter og EU's store forskningsprojekt om hormonforstyrrende stoffer. EU-projektet har til formål at undersøge, hvilke stoffer der har hormonforstyrrende egenskaber, at undersøge omfanget og arten af de hormonforstyrrende effekter på mennesker og miljø samt at udvikle bedre metoder til at forudsige risikoen ved udsættelse for hormonforstyrrende stoffer. Danmark deltager blandt i underprojekter, der skal bidrage til at øge forståelsen af de forskellige virkningsmekanismer og årsagssammenhænge, samt til undersøgelse af effekterne af samtidig udsættelse for lave doser og for flere forskellige hormonforstyrrende stoffer samtidigt. På finansloven for 2003 blev der afsat 40 mio. kr. over 3 år til en styrket forskningsindsats på området hormonforstyrrende stoffer. Midlerne ønskes udmøntet inden for en række særlige temaer. De omfatter hormonforstyrrende stoffer i relation til: Brystkræft, sygdomme i mandlige kønsorganer og dårlig sædkvalitet, afvigende pubertetsmønstre, kemikaliepåvirkninger, deformiteter i nyfødtes kønsorganer, samt de hormonlignende stoffers påvirkning af det ydre miljø og de i mennesket naturligt forekommende hormoners påvirkning fra det ydre miljø. Midlerne forventes udmøntet gennem 2-3 større rammebevillinger. Der lægges vægt på, at satsningen bidrager til øget samarbejde mellem de danske forskningsmiljøer for bl.a. at ruste miljøerne til deltagelse i forskningsprojekter under EU s 6. og 7. rammeprogram. Forskningsprojekterne under initiativet kan således omfatte flere forskergrupper i en tværvidenskabelig og netværksskabende kombination. Der lægges samtidig vægt på samspil med udenlandske forskningsmiljøer. De 10 mio. kr. for 2003 blev i november 2003 uddelt til 2 projekter: 1) Professor Anne Grete Byskov, Rigshospitalet har fået 3 mio. kr. over 3 år til et projekt, der skal undersøge i hvor høj grad udsættelse for hormonlignende stoffer (PAH og octylphenol) i fosterlivet vil påvirke frugtbarheden i voksenlivet og 2) Professor Niels Erik Skakkebæk, Rigshospitalet har fået 7 mio. kr. over 2 år til et projekt, der skal undersøge hormonforstyrrelser og mulige effekter på udvikling af kønsorganer, indtræden af pubertet, forstyrrelser i testikelfunktion og sædkvalitet, bidrage med øget viden om den danske befolknings udsættelse for en række stoffer med hormonforstyrrende virkning samt belyse mekanismen bag en stråforkorters og et pesticids effekter på reproduktionen. De 15 mio. kr. for 2004 blev udbudt i juni 2004 med ansøgningsfrist 1. september De resterende 15 mio. kr. udbydes i Midlerne udmøntes af SSVF på vegne af det nye forskningsråd.. Regulering 3

4 Kommissionens forslag til EU s fremtidige kemikalieregulering, REACH, blev fremlagt i oktober Forslaget til REACH medtager hormonforstyrrende stoffer under autorisationsproceduren efter en caseby-case vurdering. Danmark har i det igangværende Kommissionarbejde med at fastlægge den endelige regulering arbejdet for, at der sikres procedurer for hvordan problematiske stoffer bliver underlagt en case-by-case vurdering, og at der opstilles kriterier for vurdering af hormonforstyrrende effekter. I den forbindelse har Danmark initieret og ledet et Nordisk projekt, der havde til formål at undersøge om og hvordan OECD s program for testning og vurdering af hormonforstyrrende stoffer kan bruges til regulering af hormonforstyrrende stoffer. Rapporten, som er under offentliggørelse, vil være et bidrag fra de danske og nordiske myndigheder til arbejdet i EU med at fastsætte kriterier for hormonforstyrrende effekter. Danmark bidrager aktivt i arbejdet med EU s strategi for hormonforstyrrende stoffer. Miljøstyrelsen har i efteråret 2003 på opfordring af Kommissionen udarbejdet et forslag til procedure for opdatering af EU s kandidatliste over potentielt hormonforstyrrende stoffer, der kan sikre en dynamisk proces, således at stoffer kan optages henholdsvis udgå af listen, når ny viden fremkommer. Forslaget blev præsenteret for alle medlemslandene på et stakeholder-møde i EU i oktober Status for de yderligere nye initiativer overfor hormonforstyrrende stoffer 1. At Miljøstyrelsen igangsætter en kortlægning med henblik på at belyse anvendelsesmønstre og eksponeringsforhold for resorcinol og 4-nitrotoluen, som ikke er under risikovurdering i EU, med henblik på at vurdere, om der er behov for at gribe ind over for de 2 stoffers anvendelse. Arbejdet med massestrømsanalyser for resorcinol og 4-nitrotoluen er afsluttet og rapporterne bliver offentliggjort sideløbende med afgivelse af denne status. Massestrømsanalysen omfatter udover selve kortlægningsdelen for de 2 stoffer, også en undersøgelse af mulige/anvendte alternativer, samt en screening af disses miljø- og sundhedsskadelige egenskaber. For 4- nitrotoluen er der kun fundet en enkelt anvendelse af stoffet i 2002, nemlig 250 gram anvendt til forskning i en farmaceutisk virksomhed. Det konkluderes derfor, at stoffer ikke finder vej til forbrugerne eller miljøet. På denne baggrund vil der derfor ikke ske yderligere tiltag i forhold til 4-nitrotoluen. For resorcinol viser massestrømsanalysen, at den årlige omsætning i Danmark ligger mellem og kg. Resorcinol anvendes primært i produkter, hvor stoffet bliver bundet i en matrix, hvorfra der ikke forventes yderligere udslip til miljøet. Det drejer sig primært om gummiprodukter (transportbånd og drivremme) og i lim til træ (limtræ til bærende konstruktioner og højkvalitets krydsfinér). Resorcinolen i disse produkter vil ved bortskaffelse blive forbrændt/deponeret. Derudover anvendes resorcinol også til kemisk syntese af visse ikke nærmere definerede produkter. En enkelt problematisk anvendelse er fundet, nemlig anvendelsen i hårfarver, hvor resorcinol anvendes som såkaldt kobler i farvesystemet. Eksponeringen af mennesker er i rapporten beregnet til 60 mg/hårfarvning ved farvning med en hårfarve indeholdende 1% resorcinol. For en 60 kg person svarer det til en udsættelse for 1 mg resorcinol/kg legemsvægt. Koncentrationen af resorcinol i hårfarver på det danske marked er fundet at være maksimalt 1,3%, mens EU s kosmetikdirektiv tillader helt op til 5%. Rapporten om resorcinol sendes nu til EU-kommissionen, så den kan indgå i Kommissionens arbejde med strategien for hårfarver, hvorunder resorcinol vil blive revurderet. 2. At Miljøstyrelsen udvider listen over uønskede stoffer med de 5 hormonforstyrrende stoffer (styren, bisphenol A, 3,4-dichloranilin, resorcinol og 4-nitrotoluen), som ikke er forbudt og som ikke er bekæmpelsesmidler. 28 af de 66 stoffer er allerede opført på listen over uønskede stoffer. Den reviderede liste over uønskede stoffer, som indeholder stofferne styren, bisphenol A, 3,4-dichloranilin, resorcinol og 4-nitrotoluen, har været i høring i løbet af foråret Den nye liste over uønskede 4

5 stoffer blev udsendt i juni Bilag B til listen indeholder EU s liste over stoffer med dokumenteret hormonforstyrrende effekter. Listen over uønskede stoffer er en signalliste og en vejledning til producenter, produktudviklere, indkøbere og andre aktører om kemikalier, hvor brugen på længere sigt bør reduceres eller helt stoppes. Listen indeholder 68 stoffer/stofgrupper, som Miljøstyrelsen anser for at have problematiske effekter. 3. At alle stoffer, der fremover optages på EU s liste over stoffer med dokumenteret hormonforstyrrende virkning, også bliver opført på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer. EU s liste over stoffer med dokumenteret hormonforstyrrende virkning er ikke blevet udvidet siden beretningen blev afgivet i september Miljøstyrelsen har i forbindelse med et stakeholder-møde i Kommissionen i efteråret 2003 udarbejdet og præsenteret et dansk forslag til, hvordan man kan sikre en dynamisk proces vedrørende arbejdet med EU s prioriteringsliste over stoffer med potentielle hormonforstyrrende effekter. 4. At Miljøstyrelsen undersøger, om nogle af bekæmpelsesmidlerne evt. bliver brugt til andre anvendelser og derfor også skal opføres på listen over uønskede stoffer. Rapporten 22 hormonforstyrrende aktivstoffer kortlægning over anvendelse i andre produkter end plantebeskyttelsesmidler bliver offentliggjort sideløbende med afgivelse af denne status. Rapporten omhandler en undersøgelse af forekomsten af 22 hormonforstyrrende pesticidaktivstoffer i forbrugerprodukter ud fra oplysninger i Produktregistret og Danmarks Statistik. Undersøgelsen viser, dels at disse pesticidaktivstoffer ikke har udbredt anvendelse i andre produkter end pesticider, og dels at andre anvendelser er reguleret eller at stofferne anvendes i meget små mængder i produkter til anden anvendelse end som pesticid. To stoffer, Zineb og Thiram, anvendes tilsigtet i Danmark i andre produkter end pesticider. Anvendelse af Zineb sker antageligt som biocid i maling til træbeskyttelse og som anti-fouling. Begge disse anvendelser er omfattet af EU s biociddirektiv og vil derfor indgå i vurderingsprocessen i godkendelsesordningen. Begge stoffer er blevet opført på den reviderede liste over uønskede stoffer. Der er indikationer på, at stofferne Toxaphen og Lindan kan forekomme i andre produkter, men i meget små mængder. Toxaphen findes i et produkt i en koncentration lavere end 0,1%. Lindan er registreret i Produktregistret, men det har ikke være muligt at få bekræftet, om det stadig bruges. Lindan er netop blevet omfattet af POP-konventionen og dermed forbudt at producere og anvende. Men jævnfør EU-forordningen kan medlemsstaterne tillade brug af stoffet til særlige anvendelser indtil 31. december Det betyder, at stoffet er forbudt til alle anvendelser i Danmark, med mindre der gives en særlig tilladelse. For Mirex, Hexachlorbenzen og Thiram kan import i produkter ikke udelukkes, men der er dog ikke klare oplysninger, som kan bekræfte dette. Hexachlorbenzen er dog ikke tilladt i produkter, hvis indholdet er højere end 0,1% i det færdige produkt, mens produktion og anvendelse af Mirex på verdensplan er meget beskeden på grund af konventionsforbud. 5. At Miljøstyrelsen fortsætter indberetningen til EU, når man får kendskab til nye potentielt hormonforstyrrende stoffer, som skal på listen. Miljøstyrelsen har tidligere opfordret Kommissionen til at optage en yderligere stofgruppe med potentielt hormonforstyrrende egenskaber (parabener) på EU s liste. Miljøstyrelsen har gentaget opfordringen overfor Kommissionen, og har desuden gjort opmærksom på nødvendigheden af, at kandidatlisten løbende opdateres, jf. punkt At for stoffer, der er opført på listen, hvor man har dokumentation for hormonforstyrrende effekt, og som er under risikovurdering, men hvor denne ikke er afsluttet i 2004, vil et nationalt forbud på baggrund af en gennemgang af anvendelsesmønstre, farlighed og eksponeringsforhold blive overvejet. 5

6 Stofferne DEHP, BBP, DBP, styren, bisphenol A, 3,4-dichloranilin og 4-tert-octylphenol er stadig under risikovurdering. For DEHP og DBP har henholdsvis Sverige og Holland udarbejdet et udkast til strategi for at håndtere den påviste risiko. Disse EU-strategier skal diskuteres igen i slutningen af I lyset af resultaterne heraf vil et nationalt forbud som nævnt i beretningen blive overvejet. I maj 2003 blev der opnået politisk enighed i EU om et forbud mod nonylphenol og nonylphenolethoxylater til visse anvendelser. Implementering i dansk lovgivning er sket. Bekendtgørelsen træder i kraft 17. januar Der har den 10. maj 2004 været afholdt arbejdsgruppemøde om phthalater i legetøj og børneartikler i Kommissionen. Der var mange lande, der udtrykte ønske om, at forbuddet også skal gælde produkter, der kan komme i munden. Det hollandske formandskab har fremlagt et nyt kompromisforslag til ændring af direktiv 76/769/EØF til erstatning for det midlertidige EU-forbud for 6 phthalater i legetøj beregnet til at komme i munden og til børn under 3 år. Forslaget vil nu blive behandlet i Rådet med henblik på en fælles holdning. 7. At der i øvrigt vil blive taget initiativ til forbudsregulering, såfremt nye oplysninger om anvendelseseller eksponeringsforhold taler herfor. Der er ikke fundet yderligere data/oplysninger, som giver grundlag for at tage initiativer til forbudsregulering af hormonforstyrrende stoffer. Miljøstyrelsen vurderer løbende om der er behov for særlige initiativer i forbindelse med undersøgelser af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. 8. At Miljøstyrelsen udarbejder en eller flere pjecer om hormonforstyrrende stoffer, som rettes mod forbrugerne, herunder gravide og forældre med små børn, og som på en lettilgængelig måde skal give information om, hvad hormonforstyrrende stoffer er, hvilke effekter de kan have, samt hvordan og hvor man kan blive udsat for dem. Miljøstyrelsen udsendte - sammen med Sundhedsstyrelsen og Fødevaredirektoratet i december 2002 pjecen Stof til eftertanke fakta om hormonforstyrrende stoffer. Pjecen er rettet mod forbrugerne, herunder gravide og forældre med små børn, og giver på en lettilgængelig måde information om, hvad hormonforstyrrende stoffer er, hvilke effekter de kan have, samt hvordan og hvor man kan blive udsat for dem. National strategi og internationalt samarbejde Den trestrengede danske indsats på området skal ses i tæt sammenhæng med den internationale indsats på området og udgør i sig selv et væsentligt bidrag hertil. Indsatsen skal også ses i lyset af, at der er tale om meget komplekse problemstillinger, hvor der i vidt omfang arbejdes med at udvikle og præcisere hypoteser om sammenhænge, som altså ikke er bevist, mellem forekomsten af hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser og forekomsten af en række sygdomme og forstyrrelser hos mennesker. Indsatsen overfor hormonforstyrrende stoffer fortsætter både i nationalt, regionalt (EU) og internationalt (OECD) regi. 6

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Introduktion National workshop om hormonforstyrrende stoffer Introduktion Pia Juul Nielsen, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer 7/12 2006 1 Oversigt Hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer

Status for arbejdet med den nationale strategi for hormonforstyrrende stoffer Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 28 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 367 Offentligt Miljøministeriet 28. marts 2007 Miljøstyrelsen Status for

Læs mere

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER UNDGÅ UNØDVENDIGE KEMIKALIER I DIN HVERDAG STOF TIL EFTERTANKE FAKTA OM HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Vi ved stadig kun lidt om, i hvilket omfang de hormonforstyrrende stoffer i vores omgivelser kan påvirke

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer

Hormonforstyrrende stoffer Miljø- og Planlægningsudvalget (Alm. del - bilag 42) kemiske stoffer; bekæmpelsesmidler (Offentligt) Beretning afgivet af Miljø- og Planlægningsudvalget den 13. september 2002 %HUHWQLQJ om Hormonforstyrrende

Læs mere

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse

National workshop om hormonforstyrrende stoffer. Regulering. Muligheder for regulering og forebyggelse National workshop om hormonforstyrrende stoffer Regulering Muligheder for regulering og forebyggelse Elisabeth Paludan, funktionsleder Miljøstyrelsen, Kemikalier Workshop om hormonforstyrrende stoffer

Læs mere

National strategi 2002

National strategi 2002 Initiativer omkring vurdering og regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen funktionsleder, Kemikalier Miljøstyrelsen Informationsmøde 8. dec. 2010 INDHOLD Baggrund national strategi Vejen

Læs mere

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer

Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, Miljøudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 170, MIU Alm.del Bilag 103 Offentligt Hvad ved vi fra dyreforsøg med hormonforstyrrende stoffer Professor Ulla Hass, Afdeling

Læs mere

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer?

Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Kemiske stoffer, EU regulering og forsigtighedsprincippet er der særlige udfordringer? Bent Horn Andersen, Funktionsleder. Miljøstyrelsen Kemikalier Oversigt Risikovurdering af kemiske stoffer Forsigtighedsprincippet

Læs mere

Hvad vil der ske på kemikalieområdet

Hvad vil der ske på kemikalieområdet Hvad vil der ske på kemikalieområdet Henrik Søren Larsen Kontorchef, Miljøstyrelsen Kemikalier På den globale scene På den europæiske scene På den nationale scene Kemikalieregulering 2015 - Hvad skal vi

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker

Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Hormonforstyrrende stoffer: Udvikling af testmetoder effekter i mennesker Ulla Hass, Afd. for Toksikologi og Risikovurdering, Danmarks Fødevareforskning National workshop, 7. December 2006, Den Sorte Diamant

Læs mere

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre?

Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Kan REACH håndtere de problematiske stoffer og hvad kan Danmark gøre? Lone Mikkelsen Kemikaliefaglig medarbejder Det Økologiske Råd Odense, 12. juni, 2014 Oversigt REACH EU s kemikalieregulering Hvad har

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003

Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Til ministeren via departementschefen DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER Direktionen J.nr. Ref. TMI Redegørelse vedrørende miljøfremmede stoffer i gyllen. Den 3. marts 2003 Danmarks Miljøundersøgelser offentliggjorde

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 213 Offentligt Notat J.nr. MST-600-00008 Ref. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K og L stillet af Folketingets miljø- og planlægningsudvalg Spørgsmål

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrende stoffer: status og fremtid Professor Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE STOFFER

Læs mere

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense

Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling. Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Verdens dårligste sædkvalitet? eller Kemikalier og kønsudvikling Poul Bjerregaard Biologisk Institut Syddansk Universitet Odense Forskellige tegn på problemer med hanlig kønsudvikling observeret i løbet

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2014-15 (2. samling) MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Christiansborg 1240 København K J.nr. MST-001-13459 Den 9. oktober

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 340 Offentligt J.nr. MST-001-03262 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. BT stillet af Per Clausen Spørgsmål: Ministeren bedes redegøre

Læs mere

Starter kræft i fosterlivet?

Starter kræft i fosterlivet? Starter kræft i fosterlivet? Hormonforstyrrende stoffer ændrer udviklingen af brystvæv og prostata hos rotter. Julie Boberg, Louise Krag Isling, Karen Mandrup, Ulla Hass. Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering.

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 161 Offentligt Ministeren J.nr. Den 3. december 2008 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål K, L og M stillet af Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 380 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc REVIDERET GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats

Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Hormonforstyrrende stoffer Lovgivningen og Miljøstyrelsens indsats Marie Louise Holmer Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag om kemi og graviditet - 8. april 2011 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU

Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Kemi i forbrugerprodukter importeret fra lande udenfor EU Debatmøde: Problematiske stoffer i importerede produkter fra ikke-eu-lande. Tirsdag d. 13. juni 2017 Henrik Søren Larsen Miljøstyrelsen Disposition

Læs mere

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer?

Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Hvad er der sket de sidste 5 år inden for regulering af hormonforstyrrende stoffer? Lone Mikkelsen Seniorrådgiver - Kemikalier Det Økologiske Råd København, 4. februar 2015 Støttet af Introduktion Oversigt

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land og fisk) den 13. juli miljødelen Europaudvalget 2009 2956 - landbrug og fiskeri Bilag 1 Offentligt Notat MILJØMINISTERIET 29. juni 2009 EU og Internationalt politisk sekretariat Samlenotat til Folketingets Europaudvalg om: Rådsmøde (land

Læs mere

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet

Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Perfluorerede stoffer og sædkvalitet Læge Ulla Nordström Joensen Afdeling for Vækst og Reproduktion Rigshospitalet Dårlig sædkvalitet kan have flere årsager Manglende testikelvæv Medfødte/genetiske årsager

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005

Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 158 O Miljøstyrelsen 13. april 2005 Kemikalieenheden J.nr. D 302-0005 Miljøministeriet ksk/mst, sca/mim Ledelsessekretariatet, EU-K GRUNDNOTAT til FOLKETINGETS

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats

Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Hormonforstyrrende stoffer myndighedernes indsats Pia Juul Nielsen & Rikke Holmgaard Miljøstyrelsen Kemikalier Temadag, Sundhedsplejersken, 16. juni 2010 1 Oversigt Hvorfor taler vi om hormonforstyrrende

Læs mere

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige

Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Kombieffekter af hormonforstyrrende pesticider: Alvorlige og forudsigelige Sofie Christiansen, Ulla Hass, Julie Boberg, Pernille R Jacobsen, Anne Marie Vinggaard, Camilla Taxvig, Mette E Poulsen, Susan

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010

Miljøstyrelsen. Disposition 18-06-2010 Miljøstyrelsen DAKOFAS PCB Seminar 17. Juni 2010 Kontorchef Dorte Hermansen Disposition 1. Baggrund 2. Hvad siger POP-forordningen om PCB? 3. Hvordan tolkes reglerne? EU-Kommisssionen En række medlemsstater

Læs mere

kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt

kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt RegeRingen Marts 2010 kemikaliehandlingsplan 2010-2013 Sikkerhed i Danmark samarbejde internationalt RegeRingen Marts 2010

Læs mere

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt

Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Dansk Akvakulturs politik til sikring af bæredygtig åleopdræt Politik Dansk Akvakultur arbejder proaktivt for at sikre et bæredygtigt Dansk opdræt af ål. Det kræver tiltag på en række centrale områder,

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Kemikaliehandlingsplan Sikkerhed i Danmark Samarbejde internationalt

Kemikaliehandlingsplan Sikkerhed i Danmark Samarbejde internationalt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 239 Offentligt 3. december 2009 Kemikaliehandlingsplan 2010 2013 Sikkerhed i Danmark Samarbejde internationalt UDKAST Forord af miljøministeren

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier

Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier Vejen mod en hverdag fri for skadelige kemikalier EU er alt for langsom til at forbyde hormonforstyrrende stoffer og andre kemikalier, selv om talrige undersøgelser viser, at de efter al sandsynlighed

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 16. september 2016 Sagsnummer: 2016-9183./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget, Europaudvalget 2010-11 (1. samling) EUU Alm.del Bilag 558, KOM (2011) 0377 Bilag 1 Offentligt Kemikalier J.nr. 001-05574 Ref. Jukof/beand Dep/kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre

KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Erhvervsudvalget 2009-10 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 17. december 2009 2009-0020853 /mtg KOM (2009) 614 endelig grønbog sammenkobling af selskabsregistre Resumé

Læs mere

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del.

Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse af spørgsmål 24 27, EUU Alm. del. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 185 Offentligt EU-Koordination J.nr. MST-607-00007 Ref. OLK Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål 15-23, EUU Alm. del og Miljøministerens besvarelse

Læs mere

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark.

GRUNDNOTAT. Forslaget vil ikke medføre væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Danmark. Notat Kemikalier J.nr. 7011/17-0040 Ref. rdh/asc GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europaparlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF for så vidt angår restriktioner for

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0143 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.4.2005 KOM(2005) 143 endelig 1999/0238 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed.

Derfor er det en god idé at begrænse din udsættelse for kemikalier og dermed give dig selv ekstra tryghed. FAKTA Kemiske stoffer som gravide bør være opmærksomme på Som kvinde bør du være ekstra opmærksom på kemikalierne, hvis du har planer om at blive gravid eller allerede er gravid. Om kemikalierne kan påvirke

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235.

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182. Offentligt. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235. Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 182 Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 235 følgende spørgsmål nr. 235 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet

Læs mere

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet

Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Hormonforstyrrelser hvad koster de samfundet? Professor Ulla Hass, Afdeling for Kost, Sygdomsforebyggelse og Toksikologi DTU Fødevareinstituttet Center for Hormonforstyrrende Stoffer: HORMONFORSTYRRENDE

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

Østrogener i det danske vandmiljø

Østrogener i det danske vandmiljø Østrogener i det danske vandmiljø Jesper Kjølholt COWI A/S Survey of Estrogenic Activity in the Danish Aquatic Environment Del A: Miljøprojekt nr. 977, 2005 Del B: Miljøprojekt nr. 1077, 2006. COWI A/S,

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Den næste sag på dagsordenen var: 2003). Sammen med denne sag foretoges: (Fremsat 22/4 2003). Forslagene sattes til forhandling.

Den næste sag på dagsordenen var: 2003). Sammen med denne sag foretoges: (Fremsat 22/4 2003). Forslagene sattes til forhandling. Den næste sag på dagsordenen var: ) UVWHEHKDQGOLQJDIEHVOXWQLQJVIRUVODJQU% )RUVODJWLOIRONHWLQJVEHVOXWQLQJRPNODVVLILFHULQJRJXGIDVQLQJDIRJIRUEXGPRGIDUOLJH VWRIIHUVDPWRPVW\UNHOVHDILQIRUPDWLRQVLQGVDWVHQAf Nicolai

Læs mere

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital

Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning. Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Evidensen for hormonforstyrrende stoffers indvirkning på menneskers forplantning Gunnar Toft Arbejdsmedicinsk Klinik Århus Universitetshospital Målinger af forplantningsevne Mænd: Sædkvalitet Kvinder:

Læs mere

Velkommen. REACH og CLP dialogmøde. Status ved Bent Horn Andersen

Velkommen. REACH og CLP dialogmøde. Status ved Bent Horn Andersen Velkommen REACH og CLP dialogmøde Status ved Bent Horn Andersen 1. juni 2007 Vedtagelse af REACH 0 år I kraft undt. * 1 år 1½ år Registrering af nye stoffer Præregistrering alle stoffer Phase-in stoffer

Læs mere

Europaudvalget 2005 2670 - miljø Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2005 2670 - miljø Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2005 2670 - miljø Bilag 4 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 30. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2013-29-25-07117/Dep sagsnr: 25735 Den 16. april 2014 FVM 269 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.12.2016 COM(2016) 784 final 2016/0388 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH

Europa-Parlamentet og Rådet har indgået forlig om REACH Europaudvalget EU-note - E 14 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 4. december 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentet og

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 16 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 9. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer

Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Kombinationseffekter af hormonforstyrrende stoffer Seniorforsker Ulla Hass, Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering, Fødevareinstituttet, DTU National workshop om Hormonforstyrrende stoffer - ny dansk

Læs mere

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide HORMONFORSTYRRENDE STOFFER December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 PAS PÅ DE HORMONFORSTYRRENDE STOFFER Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 HORMONFORSTYRRENDE STOFFER INDHOLD SIDE 3 Den nyeste forskning viser for første gang en direkte sammenhæng

Læs mere

Kemiske stoffer i min hverdag

Kemiske stoffer i min hverdag VIDENSARK: Kemiske stoffer i min hverdag Vi omgiver os med mange kemiske stoffer i hverdagen. Nogle af stofferne mistænkes for at være skadelige for det menneskelige hormonsystem og dermed vores fertilitet.

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet?

Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Har beskyttelsen af vandkvaliteten i overfladevand betydning for indsatsen på jordforureningsområdet? Tage V. Bote, specialist, Jordforurening og EDD 1 Baggrund for min indlæg to delprojekter udført for

Læs mere

REACH EU s kemikaliepolitik. Christian Ege Sekretariatsleder Det Økologiske Råd København, 31. marts, 2014

REACH EU s kemikaliepolitik. Christian Ege Sekretariatsleder Det Økologiske Råd København, 31. marts, 2014 REACH EU s kemikaliepolitik Christian Ege Sekretariatsleder Det Økologiske Råd København, 31. marts, 2014 Oversigt! REACH EU s kemikalieregulering! Hvad har REACH ændret?! Problematiske kemikalieområder

Læs mere

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget.

Der forventes ikke administrative eller økonomiske konsekvenser i Danmark af forslaget. Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 281 Offentligt Notat GRUNDNOTAT til Folketingets Europaudvalg Kommissionens forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 850/2004 om

Læs mere

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen

Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Status og nært forestående på jordområdet Miljøstyrelsen Lisbet Poll Hansen Funktionsleder for jord, deponering, bygge- og anlægsaffald samt affaldsforebyggelse Miljøstyrelsen Indhold 1. Undersøgelse af

Læs mere

NSH/VM EU-koordinationen

NSH/VM EU-koordinationen Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 552 Offentligt MILJØstyrelsen 22. september 2006 Pesticider J. nr. Miljøministeriet NSH/VM EU-koordinationen GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Brug af internationale erfaringer ved udarbejdelse af regler og vejledninger. Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen

Brug af internationale erfaringer ved udarbejdelse af regler og vejledninger. Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Brug af internationale erfaringer ved udarbejdelse af regler og vejledninger Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen Hvorfor interessere sig for hvad udlandet gør? Tekniske muligheder Konkurrencehensyn EU-lovgivning

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2014-29-22-00221/ dep sagsnr:28109 Den 20. oktober 2014 FVM 329 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 376 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. MST-6230-00071 Ref. doble GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer REACH Faktablad ECHA-12-FS-08-DA Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer Hensigten med REACH-forordningen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Læs mere

Biocidmidler og behandlede artikler

Biocidmidler og behandlede artikler Biocidmidler og behandlede artikler Godkendelsesordningen for biocider Eksisterende aktivstoffer der er med i Revurderingsprogrammet Biocidmidler må ikke gøres tilgængelige på markedet eller anvendes,

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for

Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for Miljøstyrelsen den 14. december 2015 Afgørelse efter miljøvurderingslovens 4, stk. 1, om forlængelse af gyldighedsperioden af nitrathandlingsplanen for 2008-2015 Baggrund Nitratdirektivet 1 EU s medlemsstater

Læs mere

Oversendes parallelt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg

Oversendes parallelt til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Europaudvalget, Europaudvalget KOM (2006) 0397 - Bilag 1,KOM (2006) 0398 - Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 6. oktober 2006 Vand lmu/spe GRUNDNOTAT Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.5.2016 COM(2016) 299 final 2016/0153 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0370 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 26. oktober 2005 Med henblik på mødet

Læs mere