Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse Balance - Aktiver...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver..."

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt charter for Rockwool koncernen...17 Bestyrelse...18 Koncernledelse...19 Energi og miljø...20 Koncernens styring af finansielle risici...26 Resultatopgørelse...27 Balance - Aktiver...28 Balance - Passiver...29 Pengestrømsopgørelse...30 Egenkapitalopgørelse...31 Segmentregnskab...32 Noter...33 Nøgletalsdefinitioner...45 Ledelses- og revisionspåtegning...46 Koncernoversigt...47 Videnressourcer...24 Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, koncertsal i Luxembourg 2 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

3 Rockwool koncernen Rockwool koncernen er verdens førende leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld. Koncernen er blandt verdens førende isoleringsproducenter. Med vores isolering og andre produkter til byggeriet såsom akustiklofter og facadeplader samt konsulentdivisionen BuildDesk sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik, kvalitetsfacader og behageligt indeklima. Vigtige forretningsområder uden for byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribranchen, specialfibre til bremsebelægninger og pakninger samt systemer til støj- og vibrationsdæmpning ved veje og jernbaner. Koncernen omsatte i 2008 for DKK mio. Koncernen har sit tyngdepunkt i Europa, men har også produktion, salg og serviceydelser i Nordamerika og Asien. Godt hjulpet af et stort netværk af forhandlere, partnere og andre forretningsforbindelser når koncernens produkter og løsninger næsten alle dele af kloden. Koncernen beskæftiger over medarbejdere og har hovedsæde lidt udenfor København. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København. Rockwool fabrikker Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 3

4 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning EBITDA EBIT Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat (efter minoritetsinteresser) Cash flow (fra driftsaktiviteter) Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner Af- og nedskrivninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 11 % 20 % 12 % 9 % 7 % Resultat pr. aktie på DKK Udbytte pr. aktie på DKK 10 9,6 14,4 9,6 4,8 4,0 Indtjening pr. aktie på DKK Indre værdi pr. aktie Afkastningsgrad 20 % 45 % 27 % 18 % 14 % Egenkapitalforrentning 13 % 29 % 17 % 12 % 9 % Soliditet 68 % 71 % 70 % 63 % 63 % Gearing 0,06-0,15-0,10 0,04 0,04 Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning Resultat før skat Årets resultat (efter minoritetsinteresser) Aktiver i alt Egenkapital Investeringer og akkvisitioner Af- og nedskrivninger Omregningskurs (ultimokurser) 7,45 7,46 7,46 7,46 7,44 For nøgletalsdefinitioner, se side 45. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. 4 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

5 Eelco van Heel Koncernchef for Rockwool koncernen Når situationen strammer til Verdensøkonomien gennemgår i øjeblikket en meget turbulent periode. Kreditvilkårene skærpes, fordi bankerne forsøger at genoprette deres balance og begrænse risikoen, virksomhederne spænder bæltet ind og skærer ned på investeringerne, og forbrugerne bliver mere og mere bekymrede og tilpasser deres forbrug derefter. Byggesektoren er traditionelt en af de første, der rammes. Vi mærker i stigende grad, hvordan byggeprojekter udsættes eller annulleres, bygherrer og byggefirmaer drosler ned, og efterspørgslen efter byggematerialer svækkes. Vi har før oplevet nedgang på markedet, men denne gang er det gået hurtigere, og alle økonomier er blevet påvirket næsten samtidig. Heldigvis indtager Rockwool koncernen en stærk stilling på markedet for energirenovering af eksisterende bygninger. Dette segment vil sandsynligvis vokse betydeligt i den kommende tid takket være de bestræbelser, som de fleste regeringer udfolder for at begrænse afhængigheden af fossile brændstoffer, bekæmpe klimaproblemerne og indføre tiltag for at afbøde virkningerne af konjunkturerne. Rockwool koncernen er godt klædt på til at klare en hård periode. For at fastholde en skarp konkurrenceevne har vi tilpasset vores organisation til markedet, som det ser ud i dag. Med en stærk egenkapital i ryggen kan vi drive virksomhed og ekspandere på en effektiv og professionel måde. Vi kan med tilstrækkelige finansielle midler faktisk få gavn af krisen. Hvis eller når, der dukker egnede opkøbsemner eller ekspansionsmuligheder op, har vi mulighed for at slå til. Og krisen går jo over på et tidspunkt. Vi er overbevist om, at vor branche fortsat vil blomstre, for verden har brug for energieffektive bygninger med store mængder isolering til at skabe fremtidens samfund med lavest muligt brug af fossile brændstoffer. Trods det aktuelle fokus på finanskrisen og den makroøkonomiske nedgang har vores samfund også langsigtede udfordringer at løse i fremtiden. I 2009 samles verdens nationer i København for at indgå en ny klimaaftale. Vi vil fremhæve de potentielle besparelser på energiomkostningerne og den reduktion af CO 2 -udledningerne som vores isolering kan sikre. Det er en af de lavthængende frugter. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 5

6 Årsberetning for 2008 Omsætningen faldt med 1,5 % og nåede DKK mio. EBITDA faldt 30 % og nåede DKK mio. Årets resultat efter minoritetsinteresser faldt 49 % og nåede DKK mio. Investeringerne udgjorde DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 39 % i forhold til I 2009 ventes et omsætningsfald på 14 % med stor usikkerhed. Resultatet efter minoritetsinteresser forventes på DKK 400 mio. ligeledes med stor usikkerhed. Der forventes et investeringsniveau omkring DKK 900 mio. Udbyttet foreslås nedsat til DKK 9,60 pr. aktie. Omsætning Rockwool koncernens omsætning landede en smule under niveauet for 2007, som var et usædvanligt godt år. Finanskrisen, der gik over i en global økonomisk krise, påvirkede vores markeder for især nybyggeri, mens der skete en positiv udvikling på nogle af markederne inden for energiforbedring af bygninger. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev DKK mio., hvilket var 49 % mindre end i Koncernen opnåede en overskudsgrad på 11 % og nåede dermed sit langsigtede mål på 11 %. Set fra et geografisk perspektiv var der størst nedgang på markederne i Central- og Østeuropa som følge af et betydeligt forværret økonomisk klima. Nettoomsætningen i denne region faldt med 10 % til DKK mio. svarende til 23 % af koncernens nettoomsætning med Rusland som det bedste marked, der dog også faldt brat mod slutningen af året. I Vesteuropa, vores største marked, der tegner sig for 68 % af koncernens nettoomsætning, viste markederne sig mere modstandsdygtige over for den voksende økonomiske krise med Spanien og Storbritannien som de primære undtagelser. En tilfredsstillende udvikling i navnlig Tyskland, Frankrig og Holland sikrede en rimelig udvikling i denne region og bragte nettoomsætningen i Vesteuropa op på DKK mio. På markederne uden for Europa var der en tilfredsstillende vækst på 4 %, og nettoomsætningen nåede DKK mio. De nordamerikanske aktiviteter fortsatte med at give gode resultater trods krisen i den amerikanske byggebranche, og også aktiviteterne i Fjernøsten var inde i en god udvikling, men stødte dog på en nedadgående tendens mod slutningen af året. Isoleringsområdet blev koncernens mest udfordrende forretningsområde, og nettoomsætningen faldt med 2 % til DKK mio. Denne nedgang skyldtes primært et fald i salgsvolumen. Salgspriserne holdt sig pænt oppe i Vesteuropa, mens der skete en udhuling af priserne i Centralog Østeuropa, navnlig i anden halvdel af året. Isoleringsmarkedet er begunstiget af de øgede bestræbelser på at nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO 2. Det ligger fast, at isolering af bygninger er en af de mest omkostningseffektive måder, hvorpå man kan nedbringe energiudgifterne og udledningerne af CO 2. Energikravene til både nye og eksisterende bygninger skærpes konstant i lovgivningen, men det tager ofte flere år, før en skærpelse slår igennem i isoleringsmængden. De første virkninger af de skærpede bygningsreglementer i kølvandet på EU s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (forkortet EPBD) kan nu iagttages. I mellemtiden har EU-Kommissionen allerede godkendt en revision og yderligere stramning af EPBD. Omsætningen uden for isoleringsområdet, der er organiseret i fem selskaber i Systems Division, udviste solid vækst, omend den bremsede en smule op mod 6 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

7 Spanien har en lang tradition for fremragende arkitektur, men det spanske byggemarked havde det hårdt i slutningen af året. Nettoomsætningen steg 9 % og nåede op på DKK mio. Rockfon aktiviteterne fik gavn af den forholdsvis stærke udvikling i den offentlige sektor. Trods store markedsudfordringer kunne Grodan gruppen forbedre rentabiliteten af sine aktiviteter, der er rettet mod gartnerisektoren. BuildDesk aktiviteterne blev omgrupperet i årets løb efter opkøbet i 2007 af CEA Group. BuildDesk gruppen har nu hovedkvarter i Holland. BuildDesk strategien har fokus på konsulentbistand på højt niveau til nationale og regionale myndigheder, kommuner, byggeselskaber og andre vigtige aktører inden for konstruktion og projektering af energieffektive bymiljøer. Produktion Ringere udnyttelse af fabrikkernes kapacitet i 2008 bidrog til faldet i driftsresultatet i forhold til Desuden trak stigende råvarepriser i den gale retning, men mod slutningen af året begyndte mange råvarepriser at falde brat. Spotprisen på koks den primære energiråvare til smeltning af sten i de fleste fabrikker nåede sit højeste niveau i sommer og faldt igen hurtigt i løbet af sidste halvår. Imidlertid vil de positive virkninger af de lavere kokspriser på grund af koncernens indkøbspolitik først begynde at vise sig hen imod andet halvår af I 2008 blev en plan for at reducere omkostningerne gennemført med det formål at tilpasse organisationen til mere udfordrende markedsvilkår i Desværre var det i den forbindelse også nødvendigt at afskedige medarbejdere i de fleste lande, både på fabrikkerne og i administrationen. I Ungarn blev den mindste af to fabrikker lukket i december. Investeringsniveauet er i de kommende år kraftigt reduceret. Udvidelsen af produktionskapaciteten fortsættes i marts 2009 med indvielsen af en ny produktionslinje i Torontoområdet i Canada. Trods den aktuelle økonomiske nedtur tror koncernen, at den langsigtede efterspørgsel efter mere energieffektive bygninger vil trække efterspørgslen efter isolering opad i de regioner, hvor koncernen har udvidet sin kapacitet. Desuden forbedrer de nye produktionslinjer konkurrenceevnen betydeligt, da de nyeste anlæg har den mest moderne og effektive produktionsteknologi. I 2008 blev to nye linjer idriftsat, en i det østlige Polen og en i Storbritannien. Opførelsen af den nye linje i Canada skrider Rockwool koncernens omsætning Omsætning fordelt på lande Tyskland 15 % Frankrig 13 % Rusland 10 % Holland 10 % Polen 7 % Danmark 6 % Belgien 5 % Andre 34 % Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 7

8 frem efter planen og forventes at kunne idriftsættes i første kvartal af Når dette projekt er gennemført, mangler kun ét projekt fra den oprindelige plan, nemlig et nyt anlæg i Volga-regionen i Rusland. Koncernen har besluttet ikke at opføre en fabrik i Ukraine. I august meddelte koncernen, at den havde til hensigt at bygge et anlæg i det nordvestlige Indien for at etablere en produktionsplatform for teknisk isolering med henblik på at servicere den ekspanderende indiske økonomi samt Golf-regionen. Projektet er et joint venture med den tyske Kaefer koncern, som har drevet virksomhed i Indien i mange år. I Kroatien har fabrikken været i drift siden august. Den opererer på en midlertidig godkendelse. Årets resultat I 2008 havde koncernen et driftsoverskud før afskrivninger (EBITDA) på DKK mio. Det er et fald på 30 % i forhold til 2007, som var et usædvanlig godt år. EBITDA udgjorde 17 % af nettoomsætningen svarende til gennemsnittet for de seneste fem år. EBIT beløb sig til DKK mio. og faldt dermed DKK mio. eller 44 % i forhold til året før, primært forårsaget af en indskrænkning af avancerne som følge af høje priser på råvarer og en ringere udnyttelse af produktionskapaciteten. De finansielle poster viste en nettoindtægt på DKK 8 mio., hvilket er en smule mindre end sidste år. Den effektive skattesats for året blev på 30,1 % og udløste en skattebetaling for 2008 på DKK 465 mio. Den effektive skattesats var 4,7 procentpoint højere end sidste år som følge af ændrede skatteregler i nogle lande og en lavere indtjening i lande med lav skat. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser var DKK mio., hvilket er et fald på DKK 962 mio. Resultatet er påvirket af omkostninger og hensættelser til omstrukturering og reorganisering af koncernen på i alt DKK 75 mio efter skat. Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 39 %. Faldet skyldtes primært nedgangen i indtjeningen. Ændringen i arbejdskapitalen på DKK 138 mio. skyldtes først og fremmest prisstigninger i råvarelagrene. Investeringerne i 2008 nåede DKK mio. og steg dermed 63 % i forhold til sidste år. Investeringerne er i overensstemmelse med den langsigtede plan for forbedring af konkurrenceevnen og for kapacitetsudvidelse. Frit cash flow beløb sig til DKK mio. og dermed DKK mio. mindre end sidste år, hvilket primært er et resultat af den lavere indtjening og de større investeringer. Balancen Ved slutningen af 2008 udgjorde de samlede aktiver DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 749 mio. i forhold til slutningen af Stigningen i anlægsaktiver (DKK mio.) blev delvis opvejet af et fald i de likvide beholdninger på DKK 813 mio. Tilgodehavender fra salg faldt med DKK 28 mio. svarende til et gennemsnitligt antal debitordage på 42. Den disponible kontantbeholdning beløb sig ved slutningen af 2008 til DKK 368 mio. Ved udgangen af 2008 udgjorde egenkapitalen DKK mio. svarende til en soliditet på 68 %. De store investeringer i 2008 reducerede koncernens likvide beholdninger og øgede den rentebærende gæld. Ved udgangen af 2008 udgjorde den netto rentebærende gæld DKK 440 mio., hvilket var en stigning på DKK mio. i forhold til sidste år. Ved årets udgang havde koncernen uudnyttede garanterede kreditfaciliteter svarende til DKK 726 mio. Forventninger Finanskrisen har udviklet sig til en global økonomisk konjunkturnedgang, der har en negativ indvirkning på de fleste markeder, hvor koncernen opererer. Omsætningen i Finansielle mål for Rockwool koncernen Gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 % Overskudsgrad på 11 % af omsætningen Mål Mål 8 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

9 første kvartal af 2009 forventes at ligge 14 % under 2008 som følge af et kraftigt fald i byggeaktiviteten samt dårlige vejrforhold i Europa sammenlignet med samme periode i Markedsnedgangen, som især har ramt Central- og Østeuropa samt Storbritannien, Irland og Spanien, vil primært påvirke nybyggeriet, mens markedet for renovering antages gradvist at blive bedre. Der er annonceret mange statslige programmer med det formål at genoplive banksektoren, stimulere økonomien, nedbringe arbejdsløsheden, øge energieffektiviteten i bygninger og reducere udledningen af CO 2, og disse vil understøtte isoleringsmarkederne inden for renoveringssegmentet og den offentlige sektor, omend med begrænset effekt i Rockwool koncernen anbefaler langsigtede incitamenter af hensyn til de relevante markedsaktørers langtidsplanlægning. Vi forventer et fald i omsætningen på 14 % i 2009, behæftet med stor usikkerhed. Den indtjeningsforbedring, som følger af omkostningsreduktionerne iværksat i 2008 samt den forventede deflation af produktionsomkostningerne, vil ikke være tilstrækkeligt til at fastholde resultatet på samme niveau som i Nettoresultatet efter minoritetsinteresser forventes på DKK 400 mio. ligeledes med stor usikkerhed pga. de ekstreme markedsforhold. Skatteprocenten forventes at stige fra 30,1 % til 32,0 % som følge af den forventede nedgang i overskuddet i lande med lavere skattesatser. Udgifterne til investeringer vil blive reduceret markant i løbet af året. Dog vil færdiggørelsen af store projekter, som er påbegyndt tidligere, indebære betydelige investeringer i De samlede investeringer forventes i 2009 at ville udgøre DKK 900 mio. Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital Mål Soliditet på minimum 50 % af aktiverne Mål Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 9

10 Isoleringsområdet Rockwool koncernen er verdens næststørste producent af isoleringsmateriale. Isoleringsområdet er langt det største forretningsområde for koncernen med 83 % af omsætningen. Hovedparten af koncernens produkter og systemer afsættes til byggesektoren, men specialløsninger til kraftværker, procesindustrien og skibe er også vigtige forretningsområder. Isoleringsvirksomhederne står for driften af koncernens 22 stenuldsfabrikker fordelt på 19 i Europa, 2 i Nordamerika og 1 i Asien. Salget af isoleringsprodukter og -systemer faldt i 2008 som følge af nedgangen i byggebranchen. Nettoomsætningen nåede DKK mio. svarende til et fald på 2 % i forhold til 2007, som var et usædvanligt godt år med høj aktivitet på næsten alle markeder. Denne nedgang skyldtes primært et fald i salgsvolumen. Salgspriserne holdt sig pænt oppe i Vesteuropa, mens der skete en vis udhuling af priserne i Central- og Østeuropa, navnlig i anden halvdel af året. Råvarepriserne, hvis stigningstakt de senere år har været høj, nåede toppen og faldt meget, især mod slutningen af året. En suboptimal udnyttelse af fabrikskapaciteten som følge af middelmådige salgsprognoser havde også en negativ virkning på indtjeningen. EBIT af isoleringsaktiviteterne endte på DKK mio., hvilket var et fald på 52 % i forhold til Bygningsisolering Det europæiske marked for bygningsisolering udviste en nedadgående tendens, som accelererede i årets løb, da den fulde virkning af den økonomiske krise begyndte at slå igennem i byggebranchen. Porteføljen af byggeprojekter, som var besluttet, projekteret og finansieret forud for finanskrisen, hjalp med at holde aktivitetsniveauet oppe i årets løb. Opbremsningen var mest mærkbar inden for nybyggeri på boligområdet, mens nybygningsaktiviteterne i erhvervsbyggeriet holdt et højere tempo i første halvår, indtil også de måtte tage turen nedad i andet halvår. Renoveringsaktiviteterne og aktiviteterne i den offentlige sektor oversteg nybyggeriet i omfang, idet de blev understøttet af den voksende tillid til de offentlige støttepakker, der skulle stimulere disse segmenter. Salget i Vesteuropa udviste den bedste tendens med markeder som Frankrig, Tyskland og Benelux-landene til at levere gode resultater. Andre vigtige vesteuropæiske markeder som Italien og Skandinavien holdt sig også på et rimeligt godt niveau, mens byggeaktiviteterne i Storbritannien og Spanien måtte gennem et dramatisk dyk mod slutningen af året. Det vigtige russiske marked var i god vækst i de første tre kvartaler af 2008, men aktivitetsniveauet faldt mærkbart i løbet af efteråret. Markederne i Central- og Østeuropa blev præget af afmatning, særligt Ungarn og Tjekkiet, mens Polen gjorde det noget bedre. På trods af krisen i USA s byggesektor oplevede Rockwool koncernen en fortsat omsætningsstigning i Nordamerika på grund af den begrænsede eksponering i boligsektoren, og fordi det canadiske marked fortsat gav gode resultater. Isoleringsområdet DKK mio Resultat Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger EBIT Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Markedet for generel bygningsisolering, såsom ruller, batts og granulat, gik nedad og afspejlede dermed den generelle afmatning i boligsegmentet. Indførelsen af strengere energikrav til nye bygninger afbøder virkningen af den faldende aktivitet i bestemte markeder (f.eks. Italien og Danmark), men det er langt fra nok til at opveje faldet fuldt ud. Ordninger for energirenovering af eksisterende bygninger havde en positiv virkning i Tyskland, mens den tredje britiske CERT-ordning endnu ikke har fået den virkning, man forventede. Markedet for isolering af flade tage er meget vigtigt, idet Rockwool koncernen er førende i Europa på dette område. De fleste bygninger med fladt tag ligger inden for kategorien erhvervsbyggeri, f.eks. logistikcentre, 10 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

11 Der var god efterspørgsel efter isolering til marine- og offshoresektoren i 2008, men antallet af ordrer fra skibsværfter var faldende mod slutningen af året. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 11

12 Renovering af eksisterende bygninger vil blive et mere og mere vigtigt segment på isoleringsmarkedet, efterhånden som det går tilbage med opførelsen af nye boliger. Salget af produkter til teknisk isolering i Golf-regionen voksede hastigt i supermarkeder, fabrikker og lufthavne. Omsætningen i det område lå rimeligt, især i betragtning af den nedadgående tendens, der generelt herskede i den europæiske byggebranche. I mange lande har virkningen af skærpede krav til energieffektivitet for nybyggeri været mærkbar. Markedet for sandwichpaneler elementer til modulbyggeri i form af to metalplader med en isoleringskerne udvikler sig hurtigere end markedet for generel bygningsisolering. Rockwool koncernen er en forholdsvis lille aktør på dette marked, som er domineret af skumplastisolering. Men den stigende bevidsthed om farerne ved brændbare byggematerialer baner vejen for Rockwool koncernens brandsikre isolering trods manglen på fyldestgørende EUregler for materialeprøvning af sandwichpaneler. Industriel og teknisk isolering Rockwool koncernen er en af de førende leverandører af isolering til segmenterne for industriel og teknisk isolering. De væsentligste anvendelsesområder omfatter isolering af rørinstallationer og ventilationskanaler i bygninger samt isolering af rør og kedler på kraftværker, i raffinaderier og i procesindustrien. Markederne var i en rimelig udvikling i 2008 og opretholdt mere eller mindre det gode omsætningsniveau fra Lande som Rusland, Tyskland, Sverige, Indien og landene i Golf-regionen udviklede sig godt. På segmentniveau var der god omsætning inden for opvarmning, ventilation og aircondition samt brandbeskyttelse, mens leverancerne til kraftværksprojekter faldt i forhold til det forventede. Marine- og offshore isolering Rockwool koncernen voksede fortsat ekspansivt i marineog offshoresektoren gennem 2008 trods opbremsningen i økonomien. Koncernen befæstede dermed sin position som en af de førende leverandører af ikke-brændbar isolering til marine- og offshoresektoren. Markedet var kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, navnlig inden for offshore, og en positiv udvikling i omsætningen kunne noteres i Europa, Asien og Mellemøsten. I årets løb begyndte aktivitetsniveauet, især ordrer på nye skibe, imidlertid at gå ned ad bakke, og der måtte noteres et stigende antal annulleringer af ordrer. I 2008 bidrog en større international kampagne, som satte fokus på de akustiske fordele ved vores løsninger, til at styrke vores position på markedet. Dette er et godt supplement til det traditionelle fokus på brandbeskyttelse og dermed sikkerhed for både passagerer og besætning på skibe og olieboreplatforme. 12 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

13 Passivhuse, som har et meget lavt energiforbrug, bliver mere og mere populære. De første passivhuse tilhørende et boligselskab i Holland er bygget i byen Roosendaal. BuildDesk gruppen Forbedring af energieffektivitet og bæredygtighed BuildDesk gruppen er koncernens internationale konsulentvirksomhed, der har til formål at forbedre energieffektiviteten og bæredygtigheden i bygninger og bebyggede områder. Gruppen opererer i de europæiske markeder og tilbyder konsulentydelser inden for tre højt specialiserede nøgleområder: konsulentbistand inden for klimapolitik og klimaforandringer til alle offentlige myndigheder, strategier for energiforsyning og energiudnyttelse til projektudviklere og lokale myndigheder, konsulentbistand inden for bygningsoptimering til professionelle bygningsejere. Konsulentvirksomheden er blevet yderligere udbygget i 2008 gennem øget fokus på videndeling. Køreplan for en klimaneutral by I udviklede BuildDesk gruppen køreplaner til klimaneutralitet for syv store hollandske byer. Hver køreplan beskriver trin-for-trin konsekvenser af og muligheder for at opnå en 100 % bæredygtig energiforsyning inden for de næste to eller tre årtier. Ved hjælp af forskellige scenarier for energibesparelser og vedvarende energiproduktion gør køreplanerne det muligt at beregne det aktuelle og fremtidige energiforbrug i hver by og rådgiver byerne om, hvordan de kan samarbejde med lokale interessenter og opnå den nødvendige offentlige støtte. Næste fase for de fleste byer har været at vedtage klimaneutrale politikker, og med vejledning fra BuildDesk gruppen er byerne Heerhugowaard, Tilburg og Apeldoorn blevet frontløbere for klimaneutralitet i Holland. Blandt de institutionelle initiativer, som BuildDesk gruppen anbefalede, var etableringen af et lokalt energiserviceselskab (ESCO), der skulle sikre gennemførelsen af planerne om klimaneutralitet. Dette selskab skulle være ejet af kunder og lokale interessenter, og det skulle både investere i og udnytte bæredygtig energiproduktion. For de to byer Tilburg og Apeldoorn er BuildDesk gruppen i øjeblikket ved at undersøge de finansielle, organisatoriske og juridiske konsekvenser af at etablere et lokalt ESCO. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 13

14 Systems Division Systems Division består af Rockwool koncernens forretningsområder uden for isoleringssegmentet: Rockfon lofter, Grodan løsninger til effektiv gartneridrift, Rockpanel facadeplader, Lapinus Fibres specialfibre til armeringsformål og RockDelta løsninger til udendørs vibrations- og støjbekæmpelse. Divisionen tegner sig for 17 % af koncernens nettoomsætning. Selskaberne i Systems Division oplevede en vækst i nettoomsætningen på 9 %. Markedsbetingelserne har generelt været bedre end for isoleringssegmentet på grund af mindre eksponering i forhold til boligbyggeri. Markederne for alle forretningsområder er dog svækket hen mod slutningen af året. Nettoomsætningen var på DKK mio. og EBIT på DKK 332 mio., en stigning på 4 % i forhold til sidste år. Rockfon loftløsninger Rockfon gruppen udvikler og markedsfører integrerede loftløsninger, der bidrager aktivt til at forbedre akustikken, udformningen af bygninger og indendørsmiljøet. Gruppen er en af Europas førende leverandører af forsænkede loftsystemer. Rockfon loftsprodukter fremstilles på fabrikker i Holland, Frankrig og Polen. I 2008 fortsatte Rockfon gruppen den positive udvikling med en meget tilfredsstillende stigning i omsætning og overskud. Udviklingen har været positiv på næsten alle europæiske markeder. Markedsforholdene i vigtige segmenter som kontorbygninger, hospitaler og uddannelsesinstitutioner har været positive det meste af året. Der er lanceret et enestående nyt produktudvalg til kontorsegmentet med fremragende egenskaber til lydisolering mellem rummene og lydabsorbering inde på kontorerne. Grodan dyrkningsløsninger Grodan gruppen udvikler og leverer bæredygtige løsninger til dyrkning af afgrøder inden for drivhusgartneridrift, som er baseret på dyrkning uden jord. Løsninger, som gør det muligt at producere sikre, sunde og velsmagende afgrøder som tomater, agurker og peberfrugter. Europa og Nordamerika er gruppens vigtigste markeder. Grodan substrater fremstilles på koncernens fabrikker i Danmark, Holland og Polen. Høje energipriser kombineret med lave priser på grøntsager har påvirket producenternes lønsomhed negativt. Industrien oplevede et stigende antal konkurser i Efterspørgslen efter sikre og sunde produkter af høj kvalitet stiger dog fortsat, og det er derfor stadig en stor udfordring for gartneribranchen at tilfredsstille efterspørgslen på en rentabel måde. I 2008 lancerede Grodan gruppen et nyt produktudvalg, som blev godt modtaget på markedet. I det nye produkt er substratets vandhåndteringsegenskaber forbedret, så producenterne bedre kan styre deres afgrøder og dermed opnå bedre lønsomhed. Organisationen blev omstruktureret for at tilpasse sig de ændrede markedsforhold. Rockpanel facadeløsninger Rockpanel selskabet markedsfører dekorative plader til forskellige anvendelser i bygninger. Pladerne bruges til facader samt til stern og vindskeder og giver arkitekterne enestående muligheder for at sætte deres eget præg på byggeriet. Derudover får arkitekterne konkurrencedygtige monteringspriser, holdbare løsninger, smukt design og et minimum af vedligeholdelse. Rockpanel produkterne bearbejdes som træ, herudover er de meget holdbare og kræver meget lidt vedligeholdelse. Desuden har produkterne en lav vægt sammenlignet med de vigtigste konkurrerende produkter, hvilket betyder, at der spares både tid og penge i monteringsfasen. Rockpanel produktionen finder sted i Holland. De vigtigste markeder er Benelux-landene, Tyskland, Storbritannien og Danmark, hvor der fokuseres på både bolig- og erhvervssektoren lige fra skoler og hospitaler til lejlighedskomplekser og enfamilieshuse. Den positive udvikling i omsætning og overskud fortsatte i 2008, idet tempoet dog var aftagende i andet halvår. Systems Division DKK mio Resultat Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning 1 3 EBITDA Af- og nedskrivninger 4 2 EBIT Finansielle poster 0 9 Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen...

Indhold. Ledelsesberetningen. Påtegninger. Årsregnskabet. Andre oplysninger. ROCKWOOL koncernen...2. Ledelsespåtegning...30. På vej ud af krisen... Årsrapport 2013 Offentliggjort 21. februar 2014 Indhold Ledelsesberetningen ROCKWOOL koncernen...2 På vej ud af krisen...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Bedre bygninger til verden...6 Omsætning, markeder

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ÅRSRAPPORT 2002 / ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S CLAUS KÄHLER (1918-2002) Primus motor for skabelsen af Rockwool koncernen, Claus Kähler, døde fredag den 13. december, 84 år gammel. Uddannet som civilingeniør

Læs mere

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN

EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN EUROPA SPARER PÅ ENERGIEN Oktober 2008 Energieffektivitet i bygninger står højt på dagsordnen over hele Europa. Vi præsenterer i dette nummer tre eksempler fra Holland, Tjekkiet og Spanien med stort potentiale

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak

ROCKWOOL NEWSLETTER. Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering. Mød formanden. Stærkt salg i Rusland. Fra start i Indien. Et ROCKWOOL vindue, tak ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Eiffeltårnet renoveret med ROCKWOOL isolering Mød formanden Stærkt salg i Rusland ROCKWOOL NEWSLETTER AKTIONÆRMAGASIN / JUNI 2013 Fra start i Indien Et ROCKWOOL vindue, tak Lys

Læs mere

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER

RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER RENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER Oktober 2009 Nøglen til energi og CO 2 -besparelser ligger i vores bygninger. Vi viser i dette nummer af Rockwool Newsletter en række inspirerende eksempler på, hvordan

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2011. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2011 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT

CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT 09 CARLSBERG A/S ÅRSRAPPORT Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærke portefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende mærke,

Læs mere

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Årsrapport 2012. Denne årsrapport findes på vestas.dk/investor og er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2012 Prolog Vestas fire vigtigste interessenter er kunder, aktionærer, medarbejdere og det omgivende samfund. For på langt sigt at kunne skabe værdi for alle sine interessenter skal Vestas være

Læs mere

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012

NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 NOVOZYMES ÅRSRAPPORT 2012 Novozymes Årsrapport 2012 indeholder tekst og tal opsat i hhv. Word og Excel samt regnskabet for moderselskabet Novozymes A/S. Den fuldt designede rapport på engelsk kan opleves

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Årsrapport Beretning og regnskab KONCERN HOVEDOG NØGLETAL KONCERN HOVEDOG NØGLETAL Koncernens hoved- og nøgletal (DKK) mio. DKK mio. DKK mio. DKK Årsrapport I 2003 2003 2004

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat

Nord- og Vesteuropa. Østeuropa 47% 43% Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Driftsresultat Årsrapport 2008 Nord- og Vesteuropa Ølvolumen 51 mio. hl Nettoomsætning 37,1 mia. kr. Driftsresultat 4 mia. kr. Se side 28 for regionens resultater. 47% af DEN samlede volumen Driftsresultat Andel af driftsresultat*

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse

INDHOLD PANDORA I 2014 FORRETNINGSSTRATEGI. God selskabsledelse Samfundsansvar (CSR) Videnkapital Risici Bestyrelse Koncernledelse ÅRSRAPPORT 2014 A PANDORA designer, fremstiller og markedsfører håndlavede og moderne smykker af ædelmetal til tilgængelige priser. PANDORAs smykker sælges i mere end 90 lande fordelt på seks kontinenter

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere