Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse Balance - Aktiver...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver..."

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt charter for Rockwool koncernen...17 Bestyrelse...18 Koncernledelse...19 Energi og miljø...20 Koncernens styring af finansielle risici...26 Resultatopgørelse...27 Balance - Aktiver...28 Balance - Passiver...29 Pengestrømsopgørelse...30 Egenkapitalopgørelse...31 Segmentregnskab...32 Noter...33 Nøgletalsdefinitioner...45 Ledelses- og revisionspåtegning...46 Koncernoversigt...47 Videnressourcer...24 Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, koncertsal i Luxembourg 2 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

3 Rockwool koncernen Rockwool koncernen er verdens førende leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld. Koncernen er blandt verdens førende isoleringsproducenter. Med vores isolering og andre produkter til byggeriet såsom akustiklofter og facadeplader samt konsulentdivisionen BuildDesk sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik, kvalitetsfacader og behageligt indeklima. Vigtige forretningsområder uden for byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribranchen, specialfibre til bremsebelægninger og pakninger samt systemer til støj- og vibrationsdæmpning ved veje og jernbaner. Koncernen omsatte i 2008 for DKK mio. Koncernen har sit tyngdepunkt i Europa, men har også produktion, salg og serviceydelser i Nordamerika og Asien. Godt hjulpet af et stort netværk af forhandlere, partnere og andre forretningsforbindelser når koncernens produkter og løsninger næsten alle dele af kloden. Koncernen beskæftiger over medarbejdere og har hovedsæde lidt udenfor København. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København. Rockwool fabrikker Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 3

4 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning EBITDA EBIT Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat (efter minoritetsinteresser) Cash flow (fra driftsaktiviteter) Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner Af- og nedskrivninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 11 % 20 % 12 % 9 % 7 % Resultat pr. aktie på DKK Udbytte pr. aktie på DKK 10 9,6 14,4 9,6 4,8 4,0 Indtjening pr. aktie på DKK Indre værdi pr. aktie Afkastningsgrad 20 % 45 % 27 % 18 % 14 % Egenkapitalforrentning 13 % 29 % 17 % 12 % 9 % Soliditet 68 % 71 % 70 % 63 % 63 % Gearing 0,06-0,15-0,10 0,04 0,04 Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning Resultat før skat Årets resultat (efter minoritetsinteresser) Aktiver i alt Egenkapital Investeringer og akkvisitioner Af- og nedskrivninger Omregningskurs (ultimokurser) 7,45 7,46 7,46 7,46 7,44 For nøgletalsdefinitioner, se side 45. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. 4 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

5 Eelco van Heel Koncernchef for Rockwool koncernen Når situationen strammer til Verdensøkonomien gennemgår i øjeblikket en meget turbulent periode. Kreditvilkårene skærpes, fordi bankerne forsøger at genoprette deres balance og begrænse risikoen, virksomhederne spænder bæltet ind og skærer ned på investeringerne, og forbrugerne bliver mere og mere bekymrede og tilpasser deres forbrug derefter. Byggesektoren er traditionelt en af de første, der rammes. Vi mærker i stigende grad, hvordan byggeprojekter udsættes eller annulleres, bygherrer og byggefirmaer drosler ned, og efterspørgslen efter byggematerialer svækkes. Vi har før oplevet nedgang på markedet, men denne gang er det gået hurtigere, og alle økonomier er blevet påvirket næsten samtidig. Heldigvis indtager Rockwool koncernen en stærk stilling på markedet for energirenovering af eksisterende bygninger. Dette segment vil sandsynligvis vokse betydeligt i den kommende tid takket være de bestræbelser, som de fleste regeringer udfolder for at begrænse afhængigheden af fossile brændstoffer, bekæmpe klimaproblemerne og indføre tiltag for at afbøde virkningerne af konjunkturerne. Rockwool koncernen er godt klædt på til at klare en hård periode. For at fastholde en skarp konkurrenceevne har vi tilpasset vores organisation til markedet, som det ser ud i dag. Med en stærk egenkapital i ryggen kan vi drive virksomhed og ekspandere på en effektiv og professionel måde. Vi kan med tilstrækkelige finansielle midler faktisk få gavn af krisen. Hvis eller når, der dukker egnede opkøbsemner eller ekspansionsmuligheder op, har vi mulighed for at slå til. Og krisen går jo over på et tidspunkt. Vi er overbevist om, at vor branche fortsat vil blomstre, for verden har brug for energieffektive bygninger med store mængder isolering til at skabe fremtidens samfund med lavest muligt brug af fossile brændstoffer. Trods det aktuelle fokus på finanskrisen og den makroøkonomiske nedgang har vores samfund også langsigtede udfordringer at løse i fremtiden. I 2009 samles verdens nationer i København for at indgå en ny klimaaftale. Vi vil fremhæve de potentielle besparelser på energiomkostningerne og den reduktion af CO 2 -udledningerne som vores isolering kan sikre. Det er en af de lavthængende frugter. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 5

6 Årsberetning for 2008 Omsætningen faldt med 1,5 % og nåede DKK mio. EBITDA faldt 30 % og nåede DKK mio. Årets resultat efter minoritetsinteresser faldt 49 % og nåede DKK mio. Investeringerne udgjorde DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 39 % i forhold til I 2009 ventes et omsætningsfald på 14 % med stor usikkerhed. Resultatet efter minoritetsinteresser forventes på DKK 400 mio. ligeledes med stor usikkerhed. Der forventes et investeringsniveau omkring DKK 900 mio. Udbyttet foreslås nedsat til DKK 9,60 pr. aktie. Omsætning Rockwool koncernens omsætning landede en smule under niveauet for 2007, som var et usædvanligt godt år. Finanskrisen, der gik over i en global økonomisk krise, påvirkede vores markeder for især nybyggeri, mens der skete en positiv udvikling på nogle af markederne inden for energiforbedring af bygninger. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev DKK mio., hvilket var 49 % mindre end i Koncernen opnåede en overskudsgrad på 11 % og nåede dermed sit langsigtede mål på 11 %. Set fra et geografisk perspektiv var der størst nedgang på markederne i Central- og Østeuropa som følge af et betydeligt forværret økonomisk klima. Nettoomsætningen i denne region faldt med 10 % til DKK mio. svarende til 23 % af koncernens nettoomsætning med Rusland som det bedste marked, der dog også faldt brat mod slutningen af året. I Vesteuropa, vores største marked, der tegner sig for 68 % af koncernens nettoomsætning, viste markederne sig mere modstandsdygtige over for den voksende økonomiske krise med Spanien og Storbritannien som de primære undtagelser. En tilfredsstillende udvikling i navnlig Tyskland, Frankrig og Holland sikrede en rimelig udvikling i denne region og bragte nettoomsætningen i Vesteuropa op på DKK mio. På markederne uden for Europa var der en tilfredsstillende vækst på 4 %, og nettoomsætningen nåede DKK mio. De nordamerikanske aktiviteter fortsatte med at give gode resultater trods krisen i den amerikanske byggebranche, og også aktiviteterne i Fjernøsten var inde i en god udvikling, men stødte dog på en nedadgående tendens mod slutningen af året. Isoleringsområdet blev koncernens mest udfordrende forretningsområde, og nettoomsætningen faldt med 2 % til DKK mio. Denne nedgang skyldtes primært et fald i salgsvolumen. Salgspriserne holdt sig pænt oppe i Vesteuropa, mens der skete en udhuling af priserne i Centralog Østeuropa, navnlig i anden halvdel af året. Isoleringsmarkedet er begunstiget af de øgede bestræbelser på at nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO 2. Det ligger fast, at isolering af bygninger er en af de mest omkostningseffektive måder, hvorpå man kan nedbringe energiudgifterne og udledningerne af CO 2. Energikravene til både nye og eksisterende bygninger skærpes konstant i lovgivningen, men det tager ofte flere år, før en skærpelse slår igennem i isoleringsmængden. De første virkninger af de skærpede bygningsreglementer i kølvandet på EU s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (forkortet EPBD) kan nu iagttages. I mellemtiden har EU-Kommissionen allerede godkendt en revision og yderligere stramning af EPBD. Omsætningen uden for isoleringsområdet, der er organiseret i fem selskaber i Systems Division, udviste solid vækst, omend den bremsede en smule op mod 6 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

7 Spanien har en lang tradition for fremragende arkitektur, men det spanske byggemarked havde det hårdt i slutningen af året. Nettoomsætningen steg 9 % og nåede op på DKK mio. Rockfon aktiviteterne fik gavn af den forholdsvis stærke udvikling i den offentlige sektor. Trods store markedsudfordringer kunne Grodan gruppen forbedre rentabiliteten af sine aktiviteter, der er rettet mod gartnerisektoren. BuildDesk aktiviteterne blev omgrupperet i årets løb efter opkøbet i 2007 af CEA Group. BuildDesk gruppen har nu hovedkvarter i Holland. BuildDesk strategien har fokus på konsulentbistand på højt niveau til nationale og regionale myndigheder, kommuner, byggeselskaber og andre vigtige aktører inden for konstruktion og projektering af energieffektive bymiljøer. Produktion Ringere udnyttelse af fabrikkernes kapacitet i 2008 bidrog til faldet i driftsresultatet i forhold til Desuden trak stigende råvarepriser i den gale retning, men mod slutningen af året begyndte mange råvarepriser at falde brat. Spotprisen på koks den primære energiråvare til smeltning af sten i de fleste fabrikker nåede sit højeste niveau i sommer og faldt igen hurtigt i løbet af sidste halvår. Imidlertid vil de positive virkninger af de lavere kokspriser på grund af koncernens indkøbspolitik først begynde at vise sig hen imod andet halvår af I 2008 blev en plan for at reducere omkostningerne gennemført med det formål at tilpasse organisationen til mere udfordrende markedsvilkår i Desværre var det i den forbindelse også nødvendigt at afskedige medarbejdere i de fleste lande, både på fabrikkerne og i administrationen. I Ungarn blev den mindste af to fabrikker lukket i december. Investeringsniveauet er i de kommende år kraftigt reduceret. Udvidelsen af produktionskapaciteten fortsættes i marts 2009 med indvielsen af en ny produktionslinje i Torontoområdet i Canada. Trods den aktuelle økonomiske nedtur tror koncernen, at den langsigtede efterspørgsel efter mere energieffektive bygninger vil trække efterspørgslen efter isolering opad i de regioner, hvor koncernen har udvidet sin kapacitet. Desuden forbedrer de nye produktionslinjer konkurrenceevnen betydeligt, da de nyeste anlæg har den mest moderne og effektive produktionsteknologi. I 2008 blev to nye linjer idriftsat, en i det østlige Polen og en i Storbritannien. Opførelsen af den nye linje i Canada skrider Rockwool koncernens omsætning Omsætning fordelt på lande Tyskland 15 % Frankrig 13 % Rusland 10 % Holland 10 % Polen 7 % Danmark 6 % Belgien 5 % Andre 34 % Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 7

8 frem efter planen og forventes at kunne idriftsættes i første kvartal af Når dette projekt er gennemført, mangler kun ét projekt fra den oprindelige plan, nemlig et nyt anlæg i Volga-regionen i Rusland. Koncernen har besluttet ikke at opføre en fabrik i Ukraine. I august meddelte koncernen, at den havde til hensigt at bygge et anlæg i det nordvestlige Indien for at etablere en produktionsplatform for teknisk isolering med henblik på at servicere den ekspanderende indiske økonomi samt Golf-regionen. Projektet er et joint venture med den tyske Kaefer koncern, som har drevet virksomhed i Indien i mange år. I Kroatien har fabrikken været i drift siden august. Den opererer på en midlertidig godkendelse. Årets resultat I 2008 havde koncernen et driftsoverskud før afskrivninger (EBITDA) på DKK mio. Det er et fald på 30 % i forhold til 2007, som var et usædvanlig godt år. EBITDA udgjorde 17 % af nettoomsætningen svarende til gennemsnittet for de seneste fem år. EBIT beløb sig til DKK mio. og faldt dermed DKK mio. eller 44 % i forhold til året før, primært forårsaget af en indskrænkning af avancerne som følge af høje priser på råvarer og en ringere udnyttelse af produktionskapaciteten. De finansielle poster viste en nettoindtægt på DKK 8 mio., hvilket er en smule mindre end sidste år. Den effektive skattesats for året blev på 30,1 % og udløste en skattebetaling for 2008 på DKK 465 mio. Den effektive skattesats var 4,7 procentpoint højere end sidste år som følge af ændrede skatteregler i nogle lande og en lavere indtjening i lande med lav skat. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser var DKK mio., hvilket er et fald på DKK 962 mio. Resultatet er påvirket af omkostninger og hensættelser til omstrukturering og reorganisering af koncernen på i alt DKK 75 mio efter skat. Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 39 %. Faldet skyldtes primært nedgangen i indtjeningen. Ændringen i arbejdskapitalen på DKK 138 mio. skyldtes først og fremmest prisstigninger i råvarelagrene. Investeringerne i 2008 nåede DKK mio. og steg dermed 63 % i forhold til sidste år. Investeringerne er i overensstemmelse med den langsigtede plan for forbedring af konkurrenceevnen og for kapacitetsudvidelse. Frit cash flow beløb sig til DKK mio. og dermed DKK mio. mindre end sidste år, hvilket primært er et resultat af den lavere indtjening og de større investeringer. Balancen Ved slutningen af 2008 udgjorde de samlede aktiver DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 749 mio. i forhold til slutningen af Stigningen i anlægsaktiver (DKK mio.) blev delvis opvejet af et fald i de likvide beholdninger på DKK 813 mio. Tilgodehavender fra salg faldt med DKK 28 mio. svarende til et gennemsnitligt antal debitordage på 42. Den disponible kontantbeholdning beløb sig ved slutningen af 2008 til DKK 368 mio. Ved udgangen af 2008 udgjorde egenkapitalen DKK mio. svarende til en soliditet på 68 %. De store investeringer i 2008 reducerede koncernens likvide beholdninger og øgede den rentebærende gæld. Ved udgangen af 2008 udgjorde den netto rentebærende gæld DKK 440 mio., hvilket var en stigning på DKK mio. i forhold til sidste år. Ved årets udgang havde koncernen uudnyttede garanterede kreditfaciliteter svarende til DKK 726 mio. Forventninger Finanskrisen har udviklet sig til en global økonomisk konjunkturnedgang, der har en negativ indvirkning på de fleste markeder, hvor koncernen opererer. Omsætningen i Finansielle mål for Rockwool koncernen Gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 % Overskudsgrad på 11 % af omsætningen Mål Mål 8 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

9 første kvartal af 2009 forventes at ligge 14 % under 2008 som følge af et kraftigt fald i byggeaktiviteten samt dårlige vejrforhold i Europa sammenlignet med samme periode i Markedsnedgangen, som især har ramt Central- og Østeuropa samt Storbritannien, Irland og Spanien, vil primært påvirke nybyggeriet, mens markedet for renovering antages gradvist at blive bedre. Der er annonceret mange statslige programmer med det formål at genoplive banksektoren, stimulere økonomien, nedbringe arbejdsløsheden, øge energieffektiviteten i bygninger og reducere udledningen af CO 2, og disse vil understøtte isoleringsmarkederne inden for renoveringssegmentet og den offentlige sektor, omend med begrænset effekt i Rockwool koncernen anbefaler langsigtede incitamenter af hensyn til de relevante markedsaktørers langtidsplanlægning. Vi forventer et fald i omsætningen på 14 % i 2009, behæftet med stor usikkerhed. Den indtjeningsforbedring, som følger af omkostningsreduktionerne iværksat i 2008 samt den forventede deflation af produktionsomkostningerne, vil ikke være tilstrækkeligt til at fastholde resultatet på samme niveau som i Nettoresultatet efter minoritetsinteresser forventes på DKK 400 mio. ligeledes med stor usikkerhed pga. de ekstreme markedsforhold. Skatteprocenten forventes at stige fra 30,1 % til 32,0 % som følge af den forventede nedgang i overskuddet i lande med lavere skattesatser. Udgifterne til investeringer vil blive reduceret markant i løbet af året. Dog vil færdiggørelsen af store projekter, som er påbegyndt tidligere, indebære betydelige investeringer i De samlede investeringer forventes i 2009 at ville udgøre DKK 900 mio. Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital Mål Soliditet på minimum 50 % af aktiverne Mål Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 9

10 Isoleringsområdet Rockwool koncernen er verdens næststørste producent af isoleringsmateriale. Isoleringsområdet er langt det største forretningsområde for koncernen med 83 % af omsætningen. Hovedparten af koncernens produkter og systemer afsættes til byggesektoren, men specialløsninger til kraftværker, procesindustrien og skibe er også vigtige forretningsområder. Isoleringsvirksomhederne står for driften af koncernens 22 stenuldsfabrikker fordelt på 19 i Europa, 2 i Nordamerika og 1 i Asien. Salget af isoleringsprodukter og -systemer faldt i 2008 som følge af nedgangen i byggebranchen. Nettoomsætningen nåede DKK mio. svarende til et fald på 2 % i forhold til 2007, som var et usædvanligt godt år med høj aktivitet på næsten alle markeder. Denne nedgang skyldtes primært et fald i salgsvolumen. Salgspriserne holdt sig pænt oppe i Vesteuropa, mens der skete en vis udhuling af priserne i Central- og Østeuropa, navnlig i anden halvdel af året. Råvarepriserne, hvis stigningstakt de senere år har været høj, nåede toppen og faldt meget, især mod slutningen af året. En suboptimal udnyttelse af fabrikskapaciteten som følge af middelmådige salgsprognoser havde også en negativ virkning på indtjeningen. EBIT af isoleringsaktiviteterne endte på DKK mio., hvilket var et fald på 52 % i forhold til Bygningsisolering Det europæiske marked for bygningsisolering udviste en nedadgående tendens, som accelererede i årets løb, da den fulde virkning af den økonomiske krise begyndte at slå igennem i byggebranchen. Porteføljen af byggeprojekter, som var besluttet, projekteret og finansieret forud for finanskrisen, hjalp med at holde aktivitetsniveauet oppe i årets løb. Opbremsningen var mest mærkbar inden for nybyggeri på boligområdet, mens nybygningsaktiviteterne i erhvervsbyggeriet holdt et højere tempo i første halvår, indtil også de måtte tage turen nedad i andet halvår. Renoveringsaktiviteterne og aktiviteterne i den offentlige sektor oversteg nybyggeriet i omfang, idet de blev understøttet af den voksende tillid til de offentlige støttepakker, der skulle stimulere disse segmenter. Salget i Vesteuropa udviste den bedste tendens med markeder som Frankrig, Tyskland og Benelux-landene til at levere gode resultater. Andre vigtige vesteuropæiske markeder som Italien og Skandinavien holdt sig også på et rimeligt godt niveau, mens byggeaktiviteterne i Storbritannien og Spanien måtte gennem et dramatisk dyk mod slutningen af året. Det vigtige russiske marked var i god vækst i de første tre kvartaler af 2008, men aktivitetsniveauet faldt mærkbart i løbet af efteråret. Markederne i Central- og Østeuropa blev præget af afmatning, særligt Ungarn og Tjekkiet, mens Polen gjorde det noget bedre. På trods af krisen i USA s byggesektor oplevede Rockwool koncernen en fortsat omsætningsstigning i Nordamerika på grund af den begrænsede eksponering i boligsektoren, og fordi det canadiske marked fortsat gav gode resultater. Isoleringsområdet DKK mio Resultat Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger EBIT Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Markedet for generel bygningsisolering, såsom ruller, batts og granulat, gik nedad og afspejlede dermed den generelle afmatning i boligsegmentet. Indførelsen af strengere energikrav til nye bygninger afbøder virkningen af den faldende aktivitet i bestemte markeder (f.eks. Italien og Danmark), men det er langt fra nok til at opveje faldet fuldt ud. Ordninger for energirenovering af eksisterende bygninger havde en positiv virkning i Tyskland, mens den tredje britiske CERT-ordning endnu ikke har fået den virkning, man forventede. Markedet for isolering af flade tage er meget vigtigt, idet Rockwool koncernen er førende i Europa på dette område. De fleste bygninger med fladt tag ligger inden for kategorien erhvervsbyggeri, f.eks. logistikcentre, 10 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

11 Der var god efterspørgsel efter isolering til marine- og offshoresektoren i 2008, men antallet af ordrer fra skibsværfter var faldende mod slutningen af året. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 11

12 Renovering af eksisterende bygninger vil blive et mere og mere vigtigt segment på isoleringsmarkedet, efterhånden som det går tilbage med opførelsen af nye boliger. Salget af produkter til teknisk isolering i Golf-regionen voksede hastigt i supermarkeder, fabrikker og lufthavne. Omsætningen i det område lå rimeligt, især i betragtning af den nedadgående tendens, der generelt herskede i den europæiske byggebranche. I mange lande har virkningen af skærpede krav til energieffektivitet for nybyggeri været mærkbar. Markedet for sandwichpaneler elementer til modulbyggeri i form af to metalplader med en isoleringskerne udvikler sig hurtigere end markedet for generel bygningsisolering. Rockwool koncernen er en forholdsvis lille aktør på dette marked, som er domineret af skumplastisolering. Men den stigende bevidsthed om farerne ved brændbare byggematerialer baner vejen for Rockwool koncernens brandsikre isolering trods manglen på fyldestgørende EUregler for materialeprøvning af sandwichpaneler. Industriel og teknisk isolering Rockwool koncernen er en af de førende leverandører af isolering til segmenterne for industriel og teknisk isolering. De væsentligste anvendelsesområder omfatter isolering af rørinstallationer og ventilationskanaler i bygninger samt isolering af rør og kedler på kraftværker, i raffinaderier og i procesindustrien. Markederne var i en rimelig udvikling i 2008 og opretholdt mere eller mindre det gode omsætningsniveau fra Lande som Rusland, Tyskland, Sverige, Indien og landene i Golf-regionen udviklede sig godt. På segmentniveau var der god omsætning inden for opvarmning, ventilation og aircondition samt brandbeskyttelse, mens leverancerne til kraftværksprojekter faldt i forhold til det forventede. Marine- og offshore isolering Rockwool koncernen voksede fortsat ekspansivt i marineog offshoresektoren gennem 2008 trods opbremsningen i økonomien. Koncernen befæstede dermed sin position som en af de førende leverandører af ikke-brændbar isolering til marine- og offshoresektoren. Markedet var kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, navnlig inden for offshore, og en positiv udvikling i omsætningen kunne noteres i Europa, Asien og Mellemøsten. I årets løb begyndte aktivitetsniveauet, især ordrer på nye skibe, imidlertid at gå ned ad bakke, og der måtte noteres et stigende antal annulleringer af ordrer. I 2008 bidrog en større international kampagne, som satte fokus på de akustiske fordele ved vores løsninger, til at styrke vores position på markedet. Dette er et godt supplement til det traditionelle fokus på brandbeskyttelse og dermed sikkerhed for både passagerer og besætning på skibe og olieboreplatforme. 12 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

13 Passivhuse, som har et meget lavt energiforbrug, bliver mere og mere populære. De første passivhuse tilhørende et boligselskab i Holland er bygget i byen Roosendaal. BuildDesk gruppen Forbedring af energieffektivitet og bæredygtighed BuildDesk gruppen er koncernens internationale konsulentvirksomhed, der har til formål at forbedre energieffektiviteten og bæredygtigheden i bygninger og bebyggede områder. Gruppen opererer i de europæiske markeder og tilbyder konsulentydelser inden for tre højt specialiserede nøgleområder: konsulentbistand inden for klimapolitik og klimaforandringer til alle offentlige myndigheder, strategier for energiforsyning og energiudnyttelse til projektudviklere og lokale myndigheder, konsulentbistand inden for bygningsoptimering til professionelle bygningsejere. Konsulentvirksomheden er blevet yderligere udbygget i 2008 gennem øget fokus på videndeling. Køreplan for en klimaneutral by I udviklede BuildDesk gruppen køreplaner til klimaneutralitet for syv store hollandske byer. Hver køreplan beskriver trin-for-trin konsekvenser af og muligheder for at opnå en 100 % bæredygtig energiforsyning inden for de næste to eller tre årtier. Ved hjælp af forskellige scenarier for energibesparelser og vedvarende energiproduktion gør køreplanerne det muligt at beregne det aktuelle og fremtidige energiforbrug i hver by og rådgiver byerne om, hvordan de kan samarbejde med lokale interessenter og opnå den nødvendige offentlige støtte. Næste fase for de fleste byer har været at vedtage klimaneutrale politikker, og med vejledning fra BuildDesk gruppen er byerne Heerhugowaard, Tilburg og Apeldoorn blevet frontløbere for klimaneutralitet i Holland. Blandt de institutionelle initiativer, som BuildDesk gruppen anbefalede, var etableringen af et lokalt energiserviceselskab (ESCO), der skulle sikre gennemførelsen af planerne om klimaneutralitet. Dette selskab skulle være ejet af kunder og lokale interessenter, og det skulle både investere i og udnytte bæredygtig energiproduktion. For de to byer Tilburg og Apeldoorn er BuildDesk gruppen i øjeblikket ved at undersøge de finansielle, organisatoriske og juridiske konsekvenser af at etablere et lokalt ESCO. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 13

14 Systems Division Systems Division består af Rockwool koncernens forretningsområder uden for isoleringssegmentet: Rockfon lofter, Grodan løsninger til effektiv gartneridrift, Rockpanel facadeplader, Lapinus Fibres specialfibre til armeringsformål og RockDelta løsninger til udendørs vibrations- og støjbekæmpelse. Divisionen tegner sig for 17 % af koncernens nettoomsætning. Selskaberne i Systems Division oplevede en vækst i nettoomsætningen på 9 %. Markedsbetingelserne har generelt været bedre end for isoleringssegmentet på grund af mindre eksponering i forhold til boligbyggeri. Markederne for alle forretningsområder er dog svækket hen mod slutningen af året. Nettoomsætningen var på DKK mio. og EBIT på DKK 332 mio., en stigning på 4 % i forhold til sidste år. Rockfon loftløsninger Rockfon gruppen udvikler og markedsfører integrerede loftløsninger, der bidrager aktivt til at forbedre akustikken, udformningen af bygninger og indendørsmiljøet. Gruppen er en af Europas førende leverandører af forsænkede loftsystemer. Rockfon loftsprodukter fremstilles på fabrikker i Holland, Frankrig og Polen. I 2008 fortsatte Rockfon gruppen den positive udvikling med en meget tilfredsstillende stigning i omsætning og overskud. Udviklingen har været positiv på næsten alle europæiske markeder. Markedsforholdene i vigtige segmenter som kontorbygninger, hospitaler og uddannelsesinstitutioner har været positive det meste af året. Der er lanceret et enestående nyt produktudvalg til kontorsegmentet med fremragende egenskaber til lydisolering mellem rummene og lydabsorbering inde på kontorerne. Grodan dyrkningsløsninger Grodan gruppen udvikler og leverer bæredygtige løsninger til dyrkning af afgrøder inden for drivhusgartneridrift, som er baseret på dyrkning uden jord. Løsninger, som gør det muligt at producere sikre, sunde og velsmagende afgrøder som tomater, agurker og peberfrugter. Europa og Nordamerika er gruppens vigtigste markeder. Grodan substrater fremstilles på koncernens fabrikker i Danmark, Holland og Polen. Høje energipriser kombineret med lave priser på grøntsager har påvirket producenternes lønsomhed negativt. Industrien oplevede et stigende antal konkurser i Efterspørgslen efter sikre og sunde produkter af høj kvalitet stiger dog fortsat, og det er derfor stadig en stor udfordring for gartneribranchen at tilfredsstille efterspørgslen på en rentabel måde. I 2008 lancerede Grodan gruppen et nyt produktudvalg, som blev godt modtaget på markedet. I det nye produkt er substratets vandhåndteringsegenskaber forbedret, så producenterne bedre kan styre deres afgrøder og dermed opnå bedre lønsomhed. Organisationen blev omstruktureret for at tilpasse sig de ændrede markedsforhold. Rockpanel facadeløsninger Rockpanel selskabet markedsfører dekorative plader til forskellige anvendelser i bygninger. Pladerne bruges til facader samt til stern og vindskeder og giver arkitekterne enestående muligheder for at sætte deres eget præg på byggeriet. Derudover får arkitekterne konkurrencedygtige monteringspriser, holdbare løsninger, smukt design og et minimum af vedligeholdelse. Rockpanel produkterne bearbejdes som træ, herudover er de meget holdbare og kræver meget lidt vedligeholdelse. Desuden har produkterne en lav vægt sammenlignet med de vigtigste konkurrerende produkter, hvilket betyder, at der spares både tid og penge i monteringsfasen. Rockpanel produktionen finder sted i Holland. De vigtigste markeder er Benelux-landene, Tyskland, Storbritannien og Danmark, hvor der fokuseres på både bolig- og erhvervssektoren lige fra skoler og hospitaler til lejlighedskomplekser og enfamilieshuse. Den positive udvikling i omsætning og overskud fortsatte i 2008, idet tempoet dog var aftagende i andet halvår. Systems Division DKK mio Resultat Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning 1 3 EBITDA Af- og nedskrivninger 4 2 EBIT Finansielle poster 0 9 Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

15 Lapinus Fibres intelligente fibre til armering Lapinus Fibres selskabet udvikler og markedsfører stenuldsfibre til armering af friktionsmaterialer, pakninger og andre specielle industriapplikationer. Virksomhedens kernekompetence er viden om materialeudformninger kombineret med specialfibre, som sikrer kunderne innovative og omkostningseffektive løsninger med høj ydelse. Produktionen finder sted i Holland var et hårdt år for den globale bilindustri, og dette havde en negativ effekt på omsætningen inden for friktions- og pakningssegmenterne. Det lykkedes Lapinus Fibres at kompensere for dette gennem prisstigninger og fremgang i andre segmenter, og selskabet opnåede dermed et tilfredsstillende resultat. RockDelta løsninger til vibrations- og støjbekæmpelse RockDelta selskabet leverer løsninger til bekæmpelse af vibrationer fra jernbanetrafik og støj fra veje. Produkterne er diverse former for vibrationsmaterialer, som monteres under jernbanespor, samt støjskærme til ejere af huse og lejligheder i trafikplagede beboelseskvarterer. Produktionen finder sted i Danmark og Polen. Nettoomsætning og overskud udviklede sig tilfredsstillende i 2008, bl.a. takket være omfattende antivibrationsprojekter i flere europæiske lande. Aktiviteterne i business-to-business segmentet for støjskærme blev solgt fra i Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 15

16 Corporate Governance Rockwool International A/S (RI) corporate governance charter består af et sæt principper og regler, herunder vedtægterne, forretningsorden for bestyrelsen samt ledelsesinstrukser for direktionen, og er i overensstemmelse med koncernens mere generelle værdier og forretningsregler, som vi kalder People & Brands, Rockwool Values og Principles of Leadership. I henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven og RI s vedtægter er kontrol- og ledelsesfunktionerne i RI delt mellem koncernledelsen og bestyrelsen samt generalforsamlingen af aktionærer. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Den består af koncernchefen og syv andre direktører. Tre direktører, herunder koncernchefen, er registreret som direktion i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen ansætter medlemmerne af koncernledelsen og fastsætter deres vederlag. Formandskabet, der består af formanden og næstformanden, finder sammen med koncernchefen efterfølgere til direktører, som derefter præsenteres for bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning i sager, der er af væsentlig betydning for koncernens aktiviteter. Disse sager inkluderer beslutninger om de strategiske retningslinjer, godkendelse af periodeplaner samt beslutninger om større investeringer og frasalg. En vigtig del af bestyrelsens arbejde er løbende at overvåge de risikofaktorer, som er forbundet med selskabets drift. Alle bestyrelser og supervisory committees i Rockwool selskaberne skal etablere en oversigt over de væsentligste risikoforhold i forbindelse med driften, og på grundlag af disse opstilles en gang årligt en koncernrisikoprofil, der løbende evalueres. Bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, vælges for en periode på ét år. Når der vælges medlemmer til bestyrelsen, lægges der vægt på kandidaternes evne til at bidrage til koncernens strategiske udvikling. Det prioriteres at vælge bestyrelsesmedlemmer med et godt kendskab til det marked, hvor koncernen opererer. For øjeblikket er der seks generalforsamlingsvalgte medlemmer: fem danskere og en hollænder. Bestyrelsesmedlemmer, der fylder 70 år, skal ved næste generalforsamling træde tilbage. Yderligere medlemmer vælges af medarbejderne i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen udpeger formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne. Begge vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen har nedsat to komiteer: en Revisionskomite og en Vederlagskomite. I overensstemmelse med ny lovgivning om revisionskomiteer i Danmark har bestyrelsen udnævnt Jan W. Hillege til det medlem af Revisionskomiteen, som er uafhængig og besidder den påkrævede indsigt på revisionsområdet. Generalforsamlingen og aktionærerne Selskabets aktiekapital er sammensat af to typer aktier, nemlig A-aktier (59,5 % af kapitalen), der hver har 10 stemmer, og B-aktier (40,5 % af kapitalen), der hver har én stemme. En fjernelse af denne forskel mellem aktieklasserne er i øjeblikket ikke på tale. Med de kapitaltunge ekspansionsmuligheder, som koncernen i disse år står over for, sikrer de to aktieklasser en god basis for den langsigtede udvikling, der bedst kan skabe varig aktionærværdi. Der er ikke selskabets bestyrelse og koncernledelse bekendt indgået aktionæroverenskomster, som indeholder forkøbsret eller stemmeretsbegrænsninger. Rockwool Fonden selskabets største aktionær med 23 % af aktiekapitalen arbejder til gavn for samfundet, men tager behørigt hensyn til selskabets langsigtede interesser. RI-bestyrelsesmedlemmerne Tom Kähler og et af de tre medarbejdervalgte medlemmer, Connie Enghus, er også medlemmer af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Som omtalt i Børsprospektet fra 1995 foreligger der mellem nogle medlemmer af Kähler-familien en aftale om afholdelse af regelmæssige møder med henblik på at koordinere familiens interesser i relation til selskabet, hvori det tillige er aftalt at drøfte stemmeafgivelsen på generalforsamlinger i selskabet, idet parterne dog på ingen måde er forpligtet til at stemme i fællesskab. Tom Kähler og Thomas Kähler begge medlemmer af bestyrelsen deltager i disse møder. For en detaljeret beskrivelse af Rockwool koncernens overholdelse af OMX Den Nordiske Børs Københavns anbefalinger vedrørende Corporate governance besøg 16 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

17 Socialt charter for Rockwool koncernen Rockwool koncernens produkter og tjenesteydelser har en positiv effekt på de globale problemer med klimaforandringer og svindende reserver af fossile energiressourcer. Samtidig forbedrer de leveforholdene for millioner af mennesker ved at sikre dem varmekomfort, opvarmning og afkøling til en overkommelig pris, nedsat brandrisiko, lavere støj- og vibrationsgener og færre kemikalier i grøntsager fra drivhuse. Disse basale, positive bidrag til verden er vigtige for koncernens medarbejdere, for ledelsen og bestyrelsen og for hele stemningen på vores arbejdsplads. Koncernens positive bidrag til verden er også af afgørende betydning for dens største aktionærer, Rockwool Fonden og Kähler-familien. Ifølge vedtægterne skal alle Rockwool Fondens indtægter bruges til samfundsgavnlige formål. Rockwool koncernen skal som virksomhed selvfølgelig tjene penge for at kunne udvikle forretningen og sikre aktionærerne et afkast. Prioriteringen skal imidlertid ikke kun tage højde for, hvor koncernen kan tjene flest penge; den skal også sikre, at koncernen fortsat har en positiv indflydelse på samfundet i de lande og på de kontinenter, hvor den driver virksomhed. Koncernen skal derfor fortsat undgå at blive involveret i produkter og aktiviteter, der påvirker folks sundhed og velfærd negativt, og vi skal drive virksomhed på en måde, der sikrer, at vi også har en positiv effekt på det omgivende samfund. Rockwool koncernen påvirker typisk miljøet og samfundet ved at drive virksomhed i overensstemmelse med høje etiske standarder og ved at uddanne vores medarbejdere på højt internationalt niveau uanset hvor i verden det foregår. Koncernen har en åben dialog med sine interessenter. Kursaal Donosti, kongrescenter i San Sebastián, Spanien. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 17

18 Bestyrelse (fra venstre) Lars Elmekilde Hansen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Preben Damgaard (Født 1963, nationalitet: dansk) Administrerende direktør i Damgaard Company A/S. Formand for bestyrelserne i Proactive A/S og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelsen i AO Johansen A/S, DTU Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Excitor A/S, Axcess A/S, Esportnation A/S, AO Invest A/S, ED Equity Partner A/S, ED Project Partner A/S, Damgaard Company II A/S, Damgaard Group A/S. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af Revisionskomiteen. Jan W. Hillege (Født 1941, nationalitet: hollandsk) Medlem af bestyrelsen i Plasticon, Enza og Hoge School van Utrecht. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af Revisionskomiteen. Thomas Kähler (Født 1970, nationalitet: Dansk) Medlem af bestyrelsen i Reelight Aps. Andre poster relateret til selskabet: Administrerende direktør i RockDelta. Medlem af Kähler-familiens møder. Tom Kähler, Formand (Født 1943, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre poster relateret til selskabet: Formand for bestyrelsen i Rockwool Fonden, leder af Kähler- familiens møder. Medlem af Revisionskomiteen og Vederlagskomiteen. Steen Riisgaard (Født 1951, nationalitet: Dansk) Koncernchef i Novozymes A/S. Medlem af bestyrelserne i Egmont International Holding A/S og Egmont Fonden. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af Vederlagskomiteen. Connie Enghus Theisen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Michaeel Emborg (Født 1966, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Henrik Nyegaard, Næstformand (Født 1940, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelserne i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelserne i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i DOVISTA A/S. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af Vederlagskomiteen. 18 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

19 Koncernledelse (fra venstre) Henrik Frank Nielsen (Født 1961, nationalitet: dansk) Systems Division. Patrice Azaïs (Født 1954, nationalitet: fransk) South West Division. Gilles Maria (Født 1958, nationalitet: fransk) Finansdirektør. Eelco van Heel (Født 1955, nationalitet: dansk) Koncernchef. Jakob Sørensen (Født 1952, nationalitet: dansk) Corporate Affairs Medlem af bestyrelsen i Ingeniørfirmaet Lytzen A/S og Ingeniørfirmaet Lytzen Holding A/S. Carsten B. Winther (Født 1961, nationalitet: dansk) Technology. Klaus Franz (Født 1953, nationalitet: tysk) Central Division. Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen og Stadtwerke Bochum GmbH / Holding für Verkehr und Versorgung GmbH (HVV), Bochum. Theo Kooij (Født 1960, nationalitet: hollandsk) North East Division. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 19

20 Energi og miljø Bedre isolering er en af de teknologier, der giver den største CO 2 -besparelse. Dette er afgørende, navnlig midt under en finanskrise, hvor regeringerne forbereder lovgivning som vil skabe jobs inden for omkostningseffektiv grøn teknologi - samtidig med at de prøver at reducere deres afhængighed af dyr og sårbar energiimport. Kapløbet om energieffektivitet i bygninger udvides nu til det vigtigste område, nemlig den eksisterende bygningsmasse. Bedre bygninger er nødvendige Bygninger er nøglen til at gøre noget ved klimaforandringerne, energiforsyningssikkerheden og energiudgifterne, som fortsat udgør en unødvendigt tung post i vores trængte økonomi. Bygninger står for omtrent 40 % af energiforbruget og CO 2 -udledningen fra forbrugere af energi i EU og USA. Men sådan behøver det ikke at være. Det er i dag muligt at opføre bygninger, der er så velisolerede, energieffektive og behagelige, at de, hvis der blot installeres et solpanel (eller en anden form for vedvarende energi), kan producere mere energi, end de forbruger. I den store eksisterende bygningsmasse kan vi reducere det voldsomme spild af fossile brændstoffer med op til 90 %. Fra varm luft til konkrete handlinger Blandt mange gode tiltag er isolering en af de teknologier, der giver den største CO 2 -besparelse, og dette er i stigende grad ved at gå op for regeringer og opinionsledere. Det gælder også i lande, der er bekymrede for, om de har råd til at gennemføre CO 2 -reducerende tiltag. Bedre isolering er et tiltag, som samfundet ikke har råd til at se bort fra, og da slet ikke i den nuværende økonomiske krise. bygningers energieffektivitet med ca. 25 %. I det skærpede direktiv, som forventes endeligt godkendt i 2010, forpligter EU sig til at udnytte det største potentiale for bedre isolering, dvs. den eksisterende bygningsmasse. Det har også nogle meget positive beskæftigelsesmæssige fordele at gøre bygninger mere energieffektive. Ifølge EU-Kommissionen vil det skærpede direktiv betyde potentielle nye job inden EU- Kommissionen ønsker derfor af indlysende grunde ikke længere, at kravet om energieffektiv modernisering kun skal gælde bygninger på over kvadratmeter. Det bør gælde alle bygninger. Kommissionen vil desuden afkræve planer fra alle medlemsstater om indførelse af lavenergistandarder (f.eks. passivhuse standarder) for både nye og renoverede bygninger. De første lande vil om bare Hvem kommer først? Eksempler på lande, der vil stille krav om, at nyt boligbyggeri skal være lavenergihuse, passivhuse, nul-energi / CO 2 -fri huse eller energiproducerende huse (såkaldte plusenergihuse). EU (som tegner sig for over 60 % af salget af Rockwool isolering) har forpligtet sig til at forbedre energieffektiviteten med 20 % inden Bedre bygninger er nøglen til at nå målet om en 20 % reduktion af CO 2 -udledningen inden udgangen af næste årti. Dette mål vil blive hævet til 30 %, hvis der opnås enighed om en ambitiøs international klimaaftale, forhåbentlig på FN s klimatopmøde (COP15) i København i december Med den nye amerikanske regerings ambitioner om en Green New Deal er dette mål fortsat en udfordring, men ikke længere en umulig mission Meget lav energi Passivhus Nul-energi/CO 2 -fri Plusenergihus Frankrig Tyskland UK Irland Danmark Tyskland Holland Finland UK Østrig Skærpede krav mere isolering I november 2008 fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til en skærpelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Det gældende direktiv fra 2002 har allerede inspireret mange regeringer til at skærpe kravene til nye Norge Tyskland 1) Danmark Holland 1) Opvarmning uden brug af fossile brændstoffer Frankrig 20 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Årsberetning for 2007

Årsberetning for 2007 Årsberetning for 2007 Omsætningen steg 21 % og nåede DKK 13,9 mia. EBITDA steg 60 % og nåede DKK 3,4 mia. Årets resultat efter minoritetsinteresser steg 107 % og nåede DKK 1.966 mio. Udgifter til investeringer

Læs mere

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009

Rockwool International A/S. Generalforsamling 22. april 2009 Rockwool International A/S Generalforsamling 22. april 2009 1 1 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2011 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 23. november 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 3. kvartal

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Delårsrapport, 1. halvår 2013 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/10 27. august 2013 Delårsrapport for 1. halvår 2013 for ROCKWOOL International A/S Bestyrelsen for ROCKWOOL International A/S har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår 2013.

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 15. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Rockwool International A/S

Rockwool International A/S Rockwool International A/S Generalforsamling 27. april 2011 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling 17. april 2013 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Generalforsamling, 9. april 2014 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007

Oversigtstabel (sammenligningstal) 2004 2005 2006 2007 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 Dansk Byggeris Regnskabsanalyse 2008 omhandler primært bygge- og anlægsvirksomhedernes økonomiske forhold for kalenderåret 2007. Regnskabsanalysen udarbejdes på baggrund

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2006 Indhold En historisk vækstmulighed 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Virksomhedsprofil 6 Årsberetning for 2006 7 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15

Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Hovedgaden 584, Indgang C DK-2640 Hedehusene Rockwool International A/S CVR-nr. 54 87 94 15 Fuldstændige forslag til vedtagelse på selskabets ordinære generalforsamling onsdag

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009 UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Markedsoversigt for USA sommer2009 DI Juni 2009 BYGGERI, ANLÆG OG ARKITEKTUR I USA Blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006

Bang & Olufsen a/s. Velkommen til generalforsamling 2006 Bang & Olufsen a/s Velkommen til generalforsamling 2006 Dagsorden Generalforsamling, Bang & Olufsen a/s 2006 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3.

Læs mere

ROCKWOOL International A/S

ROCKWOOL International A/S ROCKWOOL International A/S Ordinær generalforsamling 5. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Rockwool koncernen i Asien

Rockwool koncernen i Asien Rockwool koncernen i Asien Generalforsamling Rockwool International A/S 27. April 2011 1 Asien Største kontinent 30 % af jordens landområder 4 milliarder mennesker (60 % af verdens befolkning) 48 nationer

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider

Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Pr. fax. 33 12 86 13 Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2000 Glyngøre, den 23. februar 2000 6 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.99-31.12.99. Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DCH International Eksport af dansk knowhow

DCH International Eksport af dansk knowhow DCH International Eksport af dansk knowhow 364,4 DCH International Synergihuset Dannevirkevej 6 7000 Fredericia Danmark T: +45 64 81 26 00 F: +45 64 81 26 01 E: mail@dchi.dk W: dchi.dk CVR: 26088577 302,7

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004

DFDS 1. kvartal 2004. Analytikermøde, 27. maj 2004 DFDS 1. kvartal 2004 Analytikermøde, 27. maj 2004 Indhold Kvartalet i overskrifter Markedsudvikling Aktivitetsudvikling Strategisk fokus Resultatudvikling 1. kvartal 2004 Resultatforventning 2004 28-05-2004

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere