Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse Balance - Aktiver...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver..."

Transkript

1 Årsrapport 2008

2 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt charter for Rockwool koncernen...17 Bestyrelse...18 Koncernledelse...19 Energi og miljø...20 Koncernens styring af finansielle risici...26 Resultatopgørelse...27 Balance - Aktiver...28 Balance - Passiver...29 Pengestrømsopgørelse...30 Egenkapitalopgørelse...31 Segmentregnskab...32 Noter...33 Nøgletalsdefinitioner...45 Ledelses- og revisionspåtegning...46 Koncernoversigt...47 Videnressourcer...24 Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte, koncertsal i Luxembourg 2 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

3 Rockwool koncernen Rockwool koncernen er verdens førende leverandør af produkter og løsninger baseret på stenuld. Koncernen er blandt verdens førende isoleringsproducenter. Med vores isolering og andre produkter til byggeriet såsom akustiklofter og facadeplader samt konsulentdivisionen BuildDesk sikrer koncernen energieffektive og brandsikre bygninger med god akustik, kvalitetsfacader og behageligt indeklima. Vigtige forretningsområder uden for byggesektoren omfatter dyrkningssubstrater til gartneribranchen, specialfibre til bremsebelægninger og pakninger samt systemer til støj- og vibrationsdæmpning ved veje og jernbaner. Koncernen omsatte i 2008 for DKK mio. Koncernen har sit tyngdepunkt i Europa, men har også produktion, salg og serviceydelser i Nordamerika og Asien. Godt hjulpet af et stort netværk af forhandlere, partnere og andre forretningsforbindelser når koncernens produkter og løsninger næsten alle dele af kloden. Koncernen beskæftiger over medarbejdere og har hovedsæde lidt udenfor København. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København. Rockwool fabrikker Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 3

4 Femårsoversigt Resultatposter i DKK mio.: Nettoomsætning EBITDA EBIT Finansielle poster Resultat før skat Årets resultat (efter minoritetsinteresser) Cash flow (fra driftsaktiviteter) Balanceposter i DKK mio.: Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Øvrige poster i DKK mio.: Investeringer og akkvisitioner Af- og nedskrivninger Forsknings- og udviklingsomkostninger Antal medarbejdere: Antal medarbejdere Nøgletal: Overskudsgrad 11 % 20 % 12 % 9 % 7 % Resultat pr. aktie på DKK Udbytte pr. aktie på DKK 10 9,6 14,4 9,6 4,8 4,0 Indtjening pr. aktie på DKK Indre værdi pr. aktie Afkastningsgrad 20 % 45 % 27 % 18 % 14 % Egenkapitalforrentning 13 % 29 % 17 % 12 % 9 % Soliditet 68 % 71 % 70 % 63 % 63 % Gearing 0,06-0,15-0,10 0,04 0,04 Hovedtal i EUR mio.: Nettoomsætning Resultat før skat Årets resultat (efter minoritetsinteresser) Aktiver i alt Egenkapital Investeringer og akkvisitioner Af- og nedskrivninger Omregningskurs (ultimokurser) 7,45 7,46 7,46 7,46 7,44 For nøgletalsdefinitioner, se side 45. De udsagn om fremtiden, der er indeholdt i denne rapport, herunder forventet salg og indtjening, er i sagens natur forbundet med risici og usikkerhed og kan påvirkes af faktorer, som influerer på koncernens aktiviteter, for eksempel globale økonomiske forhold, herunder rente- og valutaudvikling, råmaterialesituation, produktions- og distributionsrelaterede problemer, kontraktbrud eller ikke-forventet kontraktophør, markedsdirigerede prisnedsættelser, markedets accept af nye produkter, lanceringer af konkurrerende produkter og andre uforudsete faktorer. 4 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

5 Eelco van Heel Koncernchef for Rockwool koncernen Når situationen strammer til Verdensøkonomien gennemgår i øjeblikket en meget turbulent periode. Kreditvilkårene skærpes, fordi bankerne forsøger at genoprette deres balance og begrænse risikoen, virksomhederne spænder bæltet ind og skærer ned på investeringerne, og forbrugerne bliver mere og mere bekymrede og tilpasser deres forbrug derefter. Byggesektoren er traditionelt en af de første, der rammes. Vi mærker i stigende grad, hvordan byggeprojekter udsættes eller annulleres, bygherrer og byggefirmaer drosler ned, og efterspørgslen efter byggematerialer svækkes. Vi har før oplevet nedgang på markedet, men denne gang er det gået hurtigere, og alle økonomier er blevet påvirket næsten samtidig. Heldigvis indtager Rockwool koncernen en stærk stilling på markedet for energirenovering af eksisterende bygninger. Dette segment vil sandsynligvis vokse betydeligt i den kommende tid takket være de bestræbelser, som de fleste regeringer udfolder for at begrænse afhængigheden af fossile brændstoffer, bekæmpe klimaproblemerne og indføre tiltag for at afbøde virkningerne af konjunkturerne. Rockwool koncernen er godt klædt på til at klare en hård periode. For at fastholde en skarp konkurrenceevne har vi tilpasset vores organisation til markedet, som det ser ud i dag. Med en stærk egenkapital i ryggen kan vi drive virksomhed og ekspandere på en effektiv og professionel måde. Vi kan med tilstrækkelige finansielle midler faktisk få gavn af krisen. Hvis eller når, der dukker egnede opkøbsemner eller ekspansionsmuligheder op, har vi mulighed for at slå til. Og krisen går jo over på et tidspunkt. Vi er overbevist om, at vor branche fortsat vil blomstre, for verden har brug for energieffektive bygninger med store mængder isolering til at skabe fremtidens samfund med lavest muligt brug af fossile brændstoffer. Trods det aktuelle fokus på finanskrisen og den makroøkonomiske nedgang har vores samfund også langsigtede udfordringer at løse i fremtiden. I 2009 samles verdens nationer i København for at indgå en ny klimaaftale. Vi vil fremhæve de potentielle besparelser på energiomkostningerne og den reduktion af CO 2 -udledningerne som vores isolering kan sikre. Det er en af de lavthængende frugter. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 5

6 Årsberetning for 2008 Omsætningen faldt med 1,5 % og nåede DKK mio. EBITDA faldt 30 % og nåede DKK mio. Årets resultat efter minoritetsinteresser faldt 49 % og nåede DKK mio. Investeringerne udgjorde DKK mio. Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 39 % i forhold til I 2009 ventes et omsætningsfald på 14 % med stor usikkerhed. Resultatet efter minoritetsinteresser forventes på DKK 400 mio. ligeledes med stor usikkerhed. Der forventes et investeringsniveau omkring DKK 900 mio. Udbyttet foreslås nedsat til DKK 9,60 pr. aktie. Omsætning Rockwool koncernens omsætning landede en smule under niveauet for 2007, som var et usædvanligt godt år. Finanskrisen, der gik over i en global økonomisk krise, påvirkede vores markeder for især nybyggeri, mens der skete en positiv udvikling på nogle af markederne inden for energiforbedring af bygninger. Årets resultat efter skat og minoritetsinteresser blev DKK mio., hvilket var 49 % mindre end i Koncernen opnåede en overskudsgrad på 11 % og nåede dermed sit langsigtede mål på 11 %. Set fra et geografisk perspektiv var der størst nedgang på markederne i Central- og Østeuropa som følge af et betydeligt forværret økonomisk klima. Nettoomsætningen i denne region faldt med 10 % til DKK mio. svarende til 23 % af koncernens nettoomsætning med Rusland som det bedste marked, der dog også faldt brat mod slutningen af året. I Vesteuropa, vores største marked, der tegner sig for 68 % af koncernens nettoomsætning, viste markederne sig mere modstandsdygtige over for den voksende økonomiske krise med Spanien og Storbritannien som de primære undtagelser. En tilfredsstillende udvikling i navnlig Tyskland, Frankrig og Holland sikrede en rimelig udvikling i denne region og bragte nettoomsætningen i Vesteuropa op på DKK mio. På markederne uden for Europa var der en tilfredsstillende vækst på 4 %, og nettoomsætningen nåede DKK mio. De nordamerikanske aktiviteter fortsatte med at give gode resultater trods krisen i den amerikanske byggebranche, og også aktiviteterne i Fjernøsten var inde i en god udvikling, men stødte dog på en nedadgående tendens mod slutningen af året. Isoleringsområdet blev koncernens mest udfordrende forretningsområde, og nettoomsætningen faldt med 2 % til DKK mio. Denne nedgang skyldtes primært et fald i salgsvolumen. Salgspriserne holdt sig pænt oppe i Vesteuropa, mens der skete en udhuling af priserne i Centralog Østeuropa, navnlig i anden halvdel af året. Isoleringsmarkedet er begunstiget af de øgede bestræbelser på at nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af CO 2. Det ligger fast, at isolering af bygninger er en af de mest omkostningseffektive måder, hvorpå man kan nedbringe energiudgifterne og udledningerne af CO 2. Energikravene til både nye og eksisterende bygninger skærpes konstant i lovgivningen, men det tager ofte flere år, før en skærpelse slår igennem i isoleringsmængden. De første virkninger af de skærpede bygningsreglementer i kølvandet på EU s direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (forkortet EPBD) kan nu iagttages. I mellemtiden har EU-Kommissionen allerede godkendt en revision og yderligere stramning af EPBD. Omsætningen uden for isoleringsområdet, der er organiseret i fem selskaber i Systems Division, udviste solid vækst, omend den bremsede en smule op mod 6 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

7 Spanien har en lang tradition for fremragende arkitektur, men det spanske byggemarked havde det hårdt i slutningen af året. Nettoomsætningen steg 9 % og nåede op på DKK mio. Rockfon aktiviteterne fik gavn af den forholdsvis stærke udvikling i den offentlige sektor. Trods store markedsudfordringer kunne Grodan gruppen forbedre rentabiliteten af sine aktiviteter, der er rettet mod gartnerisektoren. BuildDesk aktiviteterne blev omgrupperet i årets løb efter opkøbet i 2007 af CEA Group. BuildDesk gruppen har nu hovedkvarter i Holland. BuildDesk strategien har fokus på konsulentbistand på højt niveau til nationale og regionale myndigheder, kommuner, byggeselskaber og andre vigtige aktører inden for konstruktion og projektering af energieffektive bymiljøer. Produktion Ringere udnyttelse af fabrikkernes kapacitet i 2008 bidrog til faldet i driftsresultatet i forhold til Desuden trak stigende råvarepriser i den gale retning, men mod slutningen af året begyndte mange råvarepriser at falde brat. Spotprisen på koks den primære energiråvare til smeltning af sten i de fleste fabrikker nåede sit højeste niveau i sommer og faldt igen hurtigt i løbet af sidste halvår. Imidlertid vil de positive virkninger af de lavere kokspriser på grund af koncernens indkøbspolitik først begynde at vise sig hen imod andet halvår af I 2008 blev en plan for at reducere omkostningerne gennemført med det formål at tilpasse organisationen til mere udfordrende markedsvilkår i Desværre var det i den forbindelse også nødvendigt at afskedige medarbejdere i de fleste lande, både på fabrikkerne og i administrationen. I Ungarn blev den mindste af to fabrikker lukket i december. Investeringsniveauet er i de kommende år kraftigt reduceret. Udvidelsen af produktionskapaciteten fortsættes i marts 2009 med indvielsen af en ny produktionslinje i Torontoområdet i Canada. Trods den aktuelle økonomiske nedtur tror koncernen, at den langsigtede efterspørgsel efter mere energieffektive bygninger vil trække efterspørgslen efter isolering opad i de regioner, hvor koncernen har udvidet sin kapacitet. Desuden forbedrer de nye produktionslinjer konkurrenceevnen betydeligt, da de nyeste anlæg har den mest moderne og effektive produktionsteknologi. I 2008 blev to nye linjer idriftsat, en i det østlige Polen og en i Storbritannien. Opførelsen af den nye linje i Canada skrider Rockwool koncernens omsætning Omsætning fordelt på lande Tyskland 15 % Frankrig 13 % Rusland 10 % Holland 10 % Polen 7 % Danmark 6 % Belgien 5 % Andre 34 % Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 7

8 frem efter planen og forventes at kunne idriftsættes i første kvartal af Når dette projekt er gennemført, mangler kun ét projekt fra den oprindelige plan, nemlig et nyt anlæg i Volga-regionen i Rusland. Koncernen har besluttet ikke at opføre en fabrik i Ukraine. I august meddelte koncernen, at den havde til hensigt at bygge et anlæg i det nordvestlige Indien for at etablere en produktionsplatform for teknisk isolering med henblik på at servicere den ekspanderende indiske økonomi samt Golf-regionen. Projektet er et joint venture med den tyske Kaefer koncern, som har drevet virksomhed i Indien i mange år. I Kroatien har fabrikken været i drift siden august. Den opererer på en midlertidig godkendelse. Årets resultat I 2008 havde koncernen et driftsoverskud før afskrivninger (EBITDA) på DKK mio. Det er et fald på 30 % i forhold til 2007, som var et usædvanlig godt år. EBITDA udgjorde 17 % af nettoomsætningen svarende til gennemsnittet for de seneste fem år. EBIT beløb sig til DKK mio. og faldt dermed DKK mio. eller 44 % i forhold til året før, primært forårsaget af en indskrænkning af avancerne som følge af høje priser på råvarer og en ringere udnyttelse af produktionskapaciteten. De finansielle poster viste en nettoindtægt på DKK 8 mio., hvilket er en smule mindre end sidste år. Den effektive skattesats for året blev på 30,1 % og udløste en skattebetaling for 2008 på DKK 465 mio. Den effektive skattesats var 4,7 procentpoint højere end sidste år som følge af ændrede skatteregler i nogle lande og en lavere indtjening i lande med lav skat. Resultatet efter skat og minoritetsinteresser var DKK mio., hvilket er et fald på DKK 962 mio. Resultatet er påvirket af omkostninger og hensættelser til omstrukturering og reorganisering af koncernen på i alt DKK 75 mio efter skat. Investeringer og cash flow Cash flow fra driftsaktiviteter udgjorde DKK mio., hvilket er et fald på 39 %. Faldet skyldtes primært nedgangen i indtjeningen. Ændringen i arbejdskapitalen på DKK 138 mio. skyldtes først og fremmest prisstigninger i råvarelagrene. Investeringerne i 2008 nåede DKK mio. og steg dermed 63 % i forhold til sidste år. Investeringerne er i overensstemmelse med den langsigtede plan for forbedring af konkurrenceevnen og for kapacitetsudvidelse. Frit cash flow beløb sig til DKK mio. og dermed DKK mio. mindre end sidste år, hvilket primært er et resultat af den lavere indtjening og de større investeringer. Balancen Ved slutningen af 2008 udgjorde de samlede aktiver DKK mio., hvilket er en stigning på DKK 749 mio. i forhold til slutningen af Stigningen i anlægsaktiver (DKK mio.) blev delvis opvejet af et fald i de likvide beholdninger på DKK 813 mio. Tilgodehavender fra salg faldt med DKK 28 mio. svarende til et gennemsnitligt antal debitordage på 42. Den disponible kontantbeholdning beløb sig ved slutningen af 2008 til DKK 368 mio. Ved udgangen af 2008 udgjorde egenkapitalen DKK mio. svarende til en soliditet på 68 %. De store investeringer i 2008 reducerede koncernens likvide beholdninger og øgede den rentebærende gæld. Ved udgangen af 2008 udgjorde den netto rentebærende gæld DKK 440 mio., hvilket var en stigning på DKK mio. i forhold til sidste år. Ved årets udgang havde koncernen uudnyttede garanterede kreditfaciliteter svarende til DKK 726 mio. Forventninger Finanskrisen har udviklet sig til en global økonomisk konjunkturnedgang, der har en negativ indvirkning på de fleste markeder, hvor koncernen opererer. Omsætningen i Finansielle mål for Rockwool koncernen Gennemsnitlig omsætningsvækst på 8 % Overskudsgrad på 11 % af omsætningen Mål Mål 8 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

9 første kvartal af 2009 forventes at ligge 14 % under 2008 som følge af et kraftigt fald i byggeaktiviteten samt dårlige vejrforhold i Europa sammenlignet med samme periode i Markedsnedgangen, som især har ramt Central- og Østeuropa samt Storbritannien, Irland og Spanien, vil primært påvirke nybyggeriet, mens markedet for renovering antages gradvist at blive bedre. Der er annonceret mange statslige programmer med det formål at genoplive banksektoren, stimulere økonomien, nedbringe arbejdsløsheden, øge energieffektiviteten i bygninger og reducere udledningen af CO 2, og disse vil understøtte isoleringsmarkederne inden for renoveringssegmentet og den offentlige sektor, omend med begrænset effekt i Rockwool koncernen anbefaler langsigtede incitamenter af hensyn til de relevante markedsaktørers langtidsplanlægning. Vi forventer et fald i omsætningen på 14 % i 2009, behæftet med stor usikkerhed. Den indtjeningsforbedring, som følger af omkostningsreduktionerne iværksat i 2008 samt den forventede deflation af produktionsomkostningerne, vil ikke være tilstrækkeligt til at fastholde resultatet på samme niveau som i Nettoresultatet efter minoritetsinteresser forventes på DKK 400 mio. ligeledes med stor usikkerhed pga. de ekstreme markedsforhold. Skatteprocenten forventes at stige fra 30,1 % til 32,0 % som følge af den forventede nedgang i overskuddet i lande med lavere skattesatser. Udgifterne til investeringer vil blive reduceret markant i løbet af året. Dog vil færdiggørelsen af store projekter, som er påbegyndt tidligere, indebære betydelige investeringer i De samlede investeringer forventes i 2009 at ville udgøre DKK 900 mio. Afkastningsgrad på 15 % af den investerede kapital Mål Soliditet på minimum 50 % af aktiverne Mål Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 9

10 Isoleringsområdet Rockwool koncernen er verdens næststørste producent af isoleringsmateriale. Isoleringsområdet er langt det største forretningsområde for koncernen med 83 % af omsætningen. Hovedparten af koncernens produkter og systemer afsættes til byggesektoren, men specialløsninger til kraftværker, procesindustrien og skibe er også vigtige forretningsområder. Isoleringsvirksomhederne står for driften af koncernens 22 stenuldsfabrikker fordelt på 19 i Europa, 2 i Nordamerika og 1 i Asien. Salget af isoleringsprodukter og -systemer faldt i 2008 som følge af nedgangen i byggebranchen. Nettoomsætningen nåede DKK mio. svarende til et fald på 2 % i forhold til 2007, som var et usædvanligt godt år med høj aktivitet på næsten alle markeder. Denne nedgang skyldtes primært et fald i salgsvolumen. Salgspriserne holdt sig pænt oppe i Vesteuropa, mens der skete en vis udhuling af priserne i Central- og Østeuropa, navnlig i anden halvdel af året. Råvarepriserne, hvis stigningstakt de senere år har været høj, nåede toppen og faldt meget, især mod slutningen af året. En suboptimal udnyttelse af fabrikskapaciteten som følge af middelmådige salgsprognoser havde også en negativ virkning på indtjeningen. EBIT af isoleringsaktiviteterne endte på DKK mio., hvilket var et fald på 52 % i forhold til Bygningsisolering Det europæiske marked for bygningsisolering udviste en nedadgående tendens, som accelererede i årets løb, da den fulde virkning af den økonomiske krise begyndte at slå igennem i byggebranchen. Porteføljen af byggeprojekter, som var besluttet, projekteret og finansieret forud for finanskrisen, hjalp med at holde aktivitetsniveauet oppe i årets løb. Opbremsningen var mest mærkbar inden for nybyggeri på boligområdet, mens nybygningsaktiviteterne i erhvervsbyggeriet holdt et højere tempo i første halvår, indtil også de måtte tage turen nedad i andet halvår. Renoveringsaktiviteterne og aktiviteterne i den offentlige sektor oversteg nybyggeriet i omfang, idet de blev understøttet af den voksende tillid til de offentlige støttepakker, der skulle stimulere disse segmenter. Salget i Vesteuropa udviste den bedste tendens med markeder som Frankrig, Tyskland og Benelux-landene til at levere gode resultater. Andre vigtige vesteuropæiske markeder som Italien og Skandinavien holdt sig også på et rimeligt godt niveau, mens byggeaktiviteterne i Storbritannien og Spanien måtte gennem et dramatisk dyk mod slutningen af året. Det vigtige russiske marked var i god vækst i de første tre kvartaler af 2008, men aktivitetsniveauet faldt mærkbart i løbet af efteråret. Markederne i Central- og Østeuropa blev præget af afmatning, særligt Ungarn og Tjekkiet, mens Polen gjorde det noget bedre. På trods af krisen i USA s byggesektor oplevede Rockwool koncernen en fortsat omsætningsstigning i Nordamerika på grund af den begrænsede eksponering i boligsektoren, og fordi det canadiske marked fortsat gav gode resultater. Isoleringsområdet DKK mio Resultat Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning EBITDA Af- og nedskrivninger EBIT Finansielle poster Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Markedet for generel bygningsisolering, såsom ruller, batts og granulat, gik nedad og afspejlede dermed den generelle afmatning i boligsegmentet. Indførelsen af strengere energikrav til nye bygninger afbøder virkningen af den faldende aktivitet i bestemte markeder (f.eks. Italien og Danmark), men det er langt fra nok til at opveje faldet fuldt ud. Ordninger for energirenovering af eksisterende bygninger havde en positiv virkning i Tyskland, mens den tredje britiske CERT-ordning endnu ikke har fået den virkning, man forventede. Markedet for isolering af flade tage er meget vigtigt, idet Rockwool koncernen er førende i Europa på dette område. De fleste bygninger med fladt tag ligger inden for kategorien erhvervsbyggeri, f.eks. logistikcentre, 10 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

11 Der var god efterspørgsel efter isolering til marine- og offshoresektoren i 2008, men antallet af ordrer fra skibsværfter var faldende mod slutningen af året. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 11

12 Renovering af eksisterende bygninger vil blive et mere og mere vigtigt segment på isoleringsmarkedet, efterhånden som det går tilbage med opførelsen af nye boliger. Salget af produkter til teknisk isolering i Golf-regionen voksede hastigt i supermarkeder, fabrikker og lufthavne. Omsætningen i det område lå rimeligt, især i betragtning af den nedadgående tendens, der generelt herskede i den europæiske byggebranche. I mange lande har virkningen af skærpede krav til energieffektivitet for nybyggeri været mærkbar. Markedet for sandwichpaneler elementer til modulbyggeri i form af to metalplader med en isoleringskerne udvikler sig hurtigere end markedet for generel bygningsisolering. Rockwool koncernen er en forholdsvis lille aktør på dette marked, som er domineret af skumplastisolering. Men den stigende bevidsthed om farerne ved brændbare byggematerialer baner vejen for Rockwool koncernens brandsikre isolering trods manglen på fyldestgørende EUregler for materialeprøvning af sandwichpaneler. Industriel og teknisk isolering Rockwool koncernen er en af de førende leverandører af isolering til segmenterne for industriel og teknisk isolering. De væsentligste anvendelsesområder omfatter isolering af rørinstallationer og ventilationskanaler i bygninger samt isolering af rør og kedler på kraftværker, i raffinaderier og i procesindustrien. Markederne var i en rimelig udvikling i 2008 og opretholdt mere eller mindre det gode omsætningsniveau fra Lande som Rusland, Tyskland, Sverige, Indien og landene i Golf-regionen udviklede sig godt. På segmentniveau var der god omsætning inden for opvarmning, ventilation og aircondition samt brandbeskyttelse, mens leverancerne til kraftværksprojekter faldt i forhold til det forventede. Marine- og offshore isolering Rockwool koncernen voksede fortsat ekspansivt i marineog offshoresektoren gennem 2008 trods opbremsningen i økonomien. Koncernen befæstede dermed sin position som en af de førende leverandører af ikke-brændbar isolering til marine- og offshoresektoren. Markedet var kendetegnet ved et højt aktivitetsniveau, navnlig inden for offshore, og en positiv udvikling i omsætningen kunne noteres i Europa, Asien og Mellemøsten. I årets løb begyndte aktivitetsniveauet, især ordrer på nye skibe, imidlertid at gå ned ad bakke, og der måtte noteres et stigende antal annulleringer af ordrer. I 2008 bidrog en større international kampagne, som satte fokus på de akustiske fordele ved vores løsninger, til at styrke vores position på markedet. Dette er et godt supplement til det traditionelle fokus på brandbeskyttelse og dermed sikkerhed for både passagerer og besætning på skibe og olieboreplatforme. 12 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

13 Passivhuse, som har et meget lavt energiforbrug, bliver mere og mere populære. De første passivhuse tilhørende et boligselskab i Holland er bygget i byen Roosendaal. BuildDesk gruppen Forbedring af energieffektivitet og bæredygtighed BuildDesk gruppen er koncernens internationale konsulentvirksomhed, der har til formål at forbedre energieffektiviteten og bæredygtigheden i bygninger og bebyggede områder. Gruppen opererer i de europæiske markeder og tilbyder konsulentydelser inden for tre højt specialiserede nøgleområder: konsulentbistand inden for klimapolitik og klimaforandringer til alle offentlige myndigheder, strategier for energiforsyning og energiudnyttelse til projektudviklere og lokale myndigheder, konsulentbistand inden for bygningsoptimering til professionelle bygningsejere. Konsulentvirksomheden er blevet yderligere udbygget i 2008 gennem øget fokus på videndeling. Køreplan for en klimaneutral by I udviklede BuildDesk gruppen køreplaner til klimaneutralitet for syv store hollandske byer. Hver køreplan beskriver trin-for-trin konsekvenser af og muligheder for at opnå en 100 % bæredygtig energiforsyning inden for de næste to eller tre årtier. Ved hjælp af forskellige scenarier for energibesparelser og vedvarende energiproduktion gør køreplanerne det muligt at beregne det aktuelle og fremtidige energiforbrug i hver by og rådgiver byerne om, hvordan de kan samarbejde med lokale interessenter og opnå den nødvendige offentlige støtte. Næste fase for de fleste byer har været at vedtage klimaneutrale politikker, og med vejledning fra BuildDesk gruppen er byerne Heerhugowaard, Tilburg og Apeldoorn blevet frontløbere for klimaneutralitet i Holland. Blandt de institutionelle initiativer, som BuildDesk gruppen anbefalede, var etableringen af et lokalt energiserviceselskab (ESCO), der skulle sikre gennemførelsen af planerne om klimaneutralitet. Dette selskab skulle være ejet af kunder og lokale interessenter, og det skulle både investere i og udnytte bæredygtig energiproduktion. For de to byer Tilburg og Apeldoorn er BuildDesk gruppen i øjeblikket ved at undersøge de finansielle, organisatoriske og juridiske konsekvenser af at etablere et lokalt ESCO. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 13

14 Systems Division Systems Division består af Rockwool koncernens forretningsområder uden for isoleringssegmentet: Rockfon lofter, Grodan løsninger til effektiv gartneridrift, Rockpanel facadeplader, Lapinus Fibres specialfibre til armeringsformål og RockDelta løsninger til udendørs vibrations- og støjbekæmpelse. Divisionen tegner sig for 17 % af koncernens nettoomsætning. Selskaberne i Systems Division oplevede en vækst i nettoomsætningen på 9 %. Markedsbetingelserne har generelt været bedre end for isoleringssegmentet på grund af mindre eksponering i forhold til boligbyggeri. Markederne for alle forretningsområder er dog svækket hen mod slutningen af året. Nettoomsætningen var på DKK mio. og EBIT på DKK 332 mio., en stigning på 4 % i forhold til sidste år. Rockfon loftløsninger Rockfon gruppen udvikler og markedsfører integrerede loftløsninger, der bidrager aktivt til at forbedre akustikken, udformningen af bygninger og indendørsmiljøet. Gruppen er en af Europas førende leverandører af forsænkede loftsystemer. Rockfon loftsprodukter fremstilles på fabrikker i Holland, Frankrig og Polen. I 2008 fortsatte Rockfon gruppen den positive udvikling med en meget tilfredsstillende stigning i omsætning og overskud. Udviklingen har været positiv på næsten alle europæiske markeder. Markedsforholdene i vigtige segmenter som kontorbygninger, hospitaler og uddannelsesinstitutioner har været positive det meste af året. Der er lanceret et enestående nyt produktudvalg til kontorsegmentet med fremragende egenskaber til lydisolering mellem rummene og lydabsorbering inde på kontorerne. Grodan dyrkningsløsninger Grodan gruppen udvikler og leverer bæredygtige løsninger til dyrkning af afgrøder inden for drivhusgartneridrift, som er baseret på dyrkning uden jord. Løsninger, som gør det muligt at producere sikre, sunde og velsmagende afgrøder som tomater, agurker og peberfrugter. Europa og Nordamerika er gruppens vigtigste markeder. Grodan substrater fremstilles på koncernens fabrikker i Danmark, Holland og Polen. Høje energipriser kombineret med lave priser på grøntsager har påvirket producenternes lønsomhed negativt. Industrien oplevede et stigende antal konkurser i Efterspørgslen efter sikre og sunde produkter af høj kvalitet stiger dog fortsat, og det er derfor stadig en stor udfordring for gartneribranchen at tilfredsstille efterspørgslen på en rentabel måde. I 2008 lancerede Grodan gruppen et nyt produktudvalg, som blev godt modtaget på markedet. I det nye produkt er substratets vandhåndteringsegenskaber forbedret, så producenterne bedre kan styre deres afgrøder og dermed opnå bedre lønsomhed. Organisationen blev omstruktureret for at tilpasse sig de ændrede markedsforhold. Rockpanel facadeløsninger Rockpanel selskabet markedsfører dekorative plader til forskellige anvendelser i bygninger. Pladerne bruges til facader samt til stern og vindskeder og giver arkitekterne enestående muligheder for at sætte deres eget præg på byggeriet. Derudover får arkitekterne konkurrencedygtige monteringspriser, holdbare løsninger, smukt design og et minimum af vedligeholdelse. Rockpanel produkterne bearbejdes som træ, herudover er de meget holdbare og kræver meget lidt vedligeholdelse. Desuden har produkterne en lav vægt sammenlignet med de vigtigste konkurrerende produkter, hvilket betyder, at der spares både tid og penge i monteringsfasen. Rockpanel produktionen finder sted i Holland. De vigtigste markeder er Benelux-landene, Tyskland, Storbritannien og Danmark, hvor der fokuseres på både bolig- og erhvervssektoren lige fra skoler og hospitaler til lejlighedskomplekser og enfamilieshuse. Den positive udvikling i omsætning og overskud fortsatte i 2008, idet tempoet dog var aftagende i andet halvår. Systems Division DKK mio Resultat Ekstern nettoomsætning Intern nettoomsætning 1 3 EBITDA Af- og nedskrivninger 4 2 EBIT Finansielle poster 0 9 Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

15 Lapinus Fibres intelligente fibre til armering Lapinus Fibres selskabet udvikler og markedsfører stenuldsfibre til armering af friktionsmaterialer, pakninger og andre specielle industriapplikationer. Virksomhedens kernekompetence er viden om materialeudformninger kombineret med specialfibre, som sikrer kunderne innovative og omkostningseffektive løsninger med høj ydelse. Produktionen finder sted i Holland var et hårdt år for den globale bilindustri, og dette havde en negativ effekt på omsætningen inden for friktions- og pakningssegmenterne. Det lykkedes Lapinus Fibres at kompensere for dette gennem prisstigninger og fremgang i andre segmenter, og selskabet opnåede dermed et tilfredsstillende resultat. RockDelta løsninger til vibrations- og støjbekæmpelse RockDelta selskabet leverer løsninger til bekæmpelse af vibrationer fra jernbanetrafik og støj fra veje. Produkterne er diverse former for vibrationsmaterialer, som monteres under jernbanespor, samt støjskærme til ejere af huse og lejligheder i trafikplagede beboelseskvarterer. Produktionen finder sted i Danmark og Polen. Nettoomsætning og overskud udviklede sig tilfredsstillende i 2008, bl.a. takket være omfattende antivibrationsprojekter i flere europæiske lande. Aktiviteterne i business-to-business segmentet for støjskærme blev solgt fra i Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 15

16 Corporate Governance Rockwool International A/S (RI) corporate governance charter består af et sæt principper og regler, herunder vedtægterne, forretningsorden for bestyrelsen samt ledelsesinstrukser for direktionen, og er i overensstemmelse med koncernens mere generelle værdier og forretningsregler, som vi kalder People & Brands, Rockwool Values og Principles of Leadership. I henhold til bestemmelserne i aktieselskabsloven og RI s vedtægter er kontrol- og ledelsesfunktionerne i RI delt mellem koncernledelsen og bestyrelsen samt generalforsamlingen af aktionærer. Koncernledelsen Koncernledelsen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Den består af koncernchefen og syv andre direktører. Tre direktører, herunder koncernchefen, er registreret som direktion i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen ansætter medlemmerne af koncernledelsen og fastsætter deres vederlag. Formandskabet, der består af formanden og næstformanden, finder sammen med koncernchefen efterfølgere til direktører, som derefter præsenteres for bestyrelsen til godkendelse. Bestyrelsen Bestyrelsen træffer beslutning i sager, der er af væsentlig betydning for koncernens aktiviteter. Disse sager inkluderer beslutninger om de strategiske retningslinjer, godkendelse af periodeplaner samt beslutninger om større investeringer og frasalg. En vigtig del af bestyrelsens arbejde er løbende at overvåge de risikofaktorer, som er forbundet med selskabets drift. Alle bestyrelser og supervisory committees i Rockwool selskaberne skal etablere en oversigt over de væsentligste risikoforhold i forbindelse med driften, og på grundlag af disse opstilles en gang årligt en koncernrisikoprofil, der løbende evalueres. Bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, vælges for en periode på ét år. Når der vælges medlemmer til bestyrelsen, lægges der vægt på kandidaternes evne til at bidrage til koncernens strategiske udvikling. Det prioriteres at vælge bestyrelsesmedlemmer med et godt kendskab til det marked, hvor koncernen opererer. For øjeblikket er der seks generalforsamlingsvalgte medlemmer: fem danskere og en hollænder. Bestyrelsesmedlemmer, der fylder 70 år, skal ved næste generalforsamling træde tilbage. Yderligere medlemmer vælges af medarbejderne i henhold til dansk lovgivning. Bestyrelsen udpeger formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne. Begge vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen har nedsat to komiteer: en Revisionskomite og en Vederlagskomite. I overensstemmelse med ny lovgivning om revisionskomiteer i Danmark har bestyrelsen udnævnt Jan W. Hillege til det medlem af Revisionskomiteen, som er uafhængig og besidder den påkrævede indsigt på revisionsområdet. Generalforsamlingen og aktionærerne Selskabets aktiekapital er sammensat af to typer aktier, nemlig A-aktier (59,5 % af kapitalen), der hver har 10 stemmer, og B-aktier (40,5 % af kapitalen), der hver har én stemme. En fjernelse af denne forskel mellem aktieklasserne er i øjeblikket ikke på tale. Med de kapitaltunge ekspansionsmuligheder, som koncernen i disse år står over for, sikrer de to aktieklasser en god basis for den langsigtede udvikling, der bedst kan skabe varig aktionærværdi. Der er ikke selskabets bestyrelse og koncernledelse bekendt indgået aktionæroverenskomster, som indeholder forkøbsret eller stemmeretsbegrænsninger. Rockwool Fonden selskabets største aktionær med 23 % af aktiekapitalen arbejder til gavn for samfundet, men tager behørigt hensyn til selskabets langsigtede interesser. RI-bestyrelsesmedlemmerne Tom Kähler og et af de tre medarbejdervalgte medlemmer, Connie Enghus, er også medlemmer af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Som omtalt i Børsprospektet fra 1995 foreligger der mellem nogle medlemmer af Kähler-familien en aftale om afholdelse af regelmæssige møder med henblik på at koordinere familiens interesser i relation til selskabet, hvori det tillige er aftalt at drøfte stemmeafgivelsen på generalforsamlinger i selskabet, idet parterne dog på ingen måde er forpligtet til at stemme i fællesskab. Tom Kähler og Thomas Kähler begge medlemmer af bestyrelsen deltager i disse møder. For en detaljeret beskrivelse af Rockwool koncernens overholdelse af OMX Den Nordiske Børs Københavns anbefalinger vedrørende Corporate governance besøg 16 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

17 Socialt charter for Rockwool koncernen Rockwool koncernens produkter og tjenesteydelser har en positiv effekt på de globale problemer med klimaforandringer og svindende reserver af fossile energiressourcer. Samtidig forbedrer de leveforholdene for millioner af mennesker ved at sikre dem varmekomfort, opvarmning og afkøling til en overkommelig pris, nedsat brandrisiko, lavere støj- og vibrationsgener og færre kemikalier i grøntsager fra drivhuse. Disse basale, positive bidrag til verden er vigtige for koncernens medarbejdere, for ledelsen og bestyrelsen og for hele stemningen på vores arbejdsplads. Koncernens positive bidrag til verden er også af afgørende betydning for dens største aktionærer, Rockwool Fonden og Kähler-familien. Ifølge vedtægterne skal alle Rockwool Fondens indtægter bruges til samfundsgavnlige formål. Rockwool koncernen skal som virksomhed selvfølgelig tjene penge for at kunne udvikle forretningen og sikre aktionærerne et afkast. Prioriteringen skal imidlertid ikke kun tage højde for, hvor koncernen kan tjene flest penge; den skal også sikre, at koncernen fortsat har en positiv indflydelse på samfundet i de lande og på de kontinenter, hvor den driver virksomhed. Koncernen skal derfor fortsat undgå at blive involveret i produkter og aktiviteter, der påvirker folks sundhed og velfærd negativt, og vi skal drive virksomhed på en måde, der sikrer, at vi også har en positiv effekt på det omgivende samfund. Rockwool koncernen påvirker typisk miljøet og samfundet ved at drive virksomhed i overensstemmelse med høje etiske standarder og ved at uddanne vores medarbejdere på højt internationalt niveau uanset hvor i verden det foregår. Koncernen har en åben dialog med sine interessenter. Kursaal Donosti, kongrescenter i San Sebastián, Spanien. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 17

18 Bestyrelse (fra venstre) Lars Elmekilde Hansen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Preben Damgaard (Født 1963, nationalitet: dansk) Administrerende direktør i Damgaard Company A/S. Formand for bestyrelserne i Proactive A/S og Heart Made A/S. Medlem af bestyrelsen i AO Johansen A/S, DTU Innovation A/S, ERP International 2 A/S, Excitor A/S, Axcess A/S, Esportnation A/S, AO Invest A/S, ED Equity Partner A/S, ED Project Partner A/S, Damgaard Company II A/S, Damgaard Group A/S. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af Revisionskomiteen. Jan W. Hillege (Født 1941, nationalitet: hollandsk) Medlem af bestyrelsen i Plasticon, Enza og Hoge School van Utrecht. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af Revisionskomiteen. Thomas Kähler (Født 1970, nationalitet: Dansk) Medlem af bestyrelsen i Reelight Aps. Andre poster relateret til selskabet: Administrerende direktør i RockDelta. Medlem af Kähler-familiens møder. Tom Kähler, Formand (Født 1943, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelsen i A/S Saltbækvig. Andre poster relateret til selskabet: Formand for bestyrelsen i Rockwool Fonden, leder af Kähler- familiens møder. Medlem af Revisionskomiteen og Vederlagskomiteen. Steen Riisgaard (Født 1951, nationalitet: Dansk) Koncernchef i Novozymes A/S. Medlem af bestyrelserne i Egmont International Holding A/S og Egmont Fonden. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af Vederlagskomiteen. Connie Enghus Theisen (Født 1960, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden. Michaeel Emborg (Født 1966, nationalitet: dansk) Valgt af medarbejderne. Henrik Nyegaard, Næstformand (Født 1940, nationalitet: dansk) Formand for bestyrelserne i Danfoss A/S og Gyldendal A/S. Næstformand for bestyrelserne i VELUX A/S og VKR Holding. Medlem af bestyrelsen i DOVISTA A/S. Andre poster relateret til selskabet: Medlem af Vederlagskomiteen. 18 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

19 Koncernledelse (fra venstre) Henrik Frank Nielsen (Født 1961, nationalitet: dansk) Systems Division. Patrice Azaïs (Født 1954, nationalitet: fransk) South West Division. Gilles Maria (Født 1958, nationalitet: fransk) Finansdirektør. Eelco van Heel (Født 1955, nationalitet: dansk) Koncernchef. Jakob Sørensen (Født 1952, nationalitet: dansk) Corporate Affairs Medlem af bestyrelsen i Ingeniørfirmaet Lytzen A/S og Ingeniørfirmaet Lytzen Holding A/S. Carsten B. Winther (Født 1961, nationalitet: dansk) Technology. Klaus Franz (Født 1953, nationalitet: tysk) Central Division. Medlem af bestyrelsen i Rockwool Fonden, Gelsenwasser AG, Gelsenkirchen og Stadtwerke Bochum GmbH / Holding für Verkehr und Versorgung GmbH (HVV), Bochum. Theo Kooij (Født 1960, nationalitet: hollandsk) North East Division. Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 19

20 Energi og miljø Bedre isolering er en af de teknologier, der giver den største CO 2 -besparelse. Dette er afgørende, navnlig midt under en finanskrise, hvor regeringerne forbereder lovgivning som vil skabe jobs inden for omkostningseffektiv grøn teknologi - samtidig med at de prøver at reducere deres afhængighed af dyr og sårbar energiimport. Kapløbet om energieffektivitet i bygninger udvides nu til det vigtigste område, nemlig den eksisterende bygningsmasse. Bedre bygninger er nødvendige Bygninger er nøglen til at gøre noget ved klimaforandringerne, energiforsyningssikkerheden og energiudgifterne, som fortsat udgør en unødvendigt tung post i vores trængte økonomi. Bygninger står for omtrent 40 % af energiforbruget og CO 2 -udledningen fra forbrugere af energi i EU og USA. Men sådan behøver det ikke at være. Det er i dag muligt at opføre bygninger, der er så velisolerede, energieffektive og behagelige, at de, hvis der blot installeres et solpanel (eller en anden form for vedvarende energi), kan producere mere energi, end de forbruger. I den store eksisterende bygningsmasse kan vi reducere det voldsomme spild af fossile brændstoffer med op til 90 %. Fra varm luft til konkrete handlinger Blandt mange gode tiltag er isolering en af de teknologier, der giver den største CO 2 -besparelse, og dette er i stigende grad ved at gå op for regeringer og opinionsledere. Det gælder også i lande, der er bekymrede for, om de har råd til at gennemføre CO 2 -reducerende tiltag. Bedre isolering er et tiltag, som samfundet ikke har råd til at se bort fra, og da slet ikke i den nuværende økonomiske krise. bygningers energieffektivitet med ca. 25 %. I det skærpede direktiv, som forventes endeligt godkendt i 2010, forpligter EU sig til at udnytte det største potentiale for bedre isolering, dvs. den eksisterende bygningsmasse. Det har også nogle meget positive beskæftigelsesmæssige fordele at gøre bygninger mere energieffektive. Ifølge EU-Kommissionen vil det skærpede direktiv betyde potentielle nye job inden EU- Kommissionen ønsker derfor af indlysende grunde ikke længere, at kravet om energieffektiv modernisering kun skal gælde bygninger på over kvadratmeter. Det bør gælde alle bygninger. Kommissionen vil desuden afkræve planer fra alle medlemsstater om indførelse af lavenergistandarder (f.eks. passivhuse standarder) for både nye og renoverede bygninger. De første lande vil om bare Hvem kommer først? Eksempler på lande, der vil stille krav om, at nyt boligbyggeri skal være lavenergihuse, passivhuse, nul-energi / CO 2 -fri huse eller energiproducerende huse (såkaldte plusenergihuse). EU (som tegner sig for over 60 % af salget af Rockwool isolering) har forpligtet sig til at forbedre energieffektiviteten med 20 % inden Bedre bygninger er nøglen til at nå målet om en 20 % reduktion af CO 2 -udledningen inden udgangen af næste årti. Dette mål vil blive hævet til 30 %, hvis der opnås enighed om en ambitiøs international klimaaftale, forhåbentlig på FN s klimatopmøde (COP15) i København i december Med den nye amerikanske regerings ambitioner om en Green New Deal er dette mål fortsat en udfordring, men ikke længere en umulig mission Meget lav energi Passivhus Nul-energi/CO 2 -fri Plusenergihus Frankrig Tyskland UK Irland Danmark Tyskland Holland Finland UK Østrig Skærpede krav mere isolering I november 2008 fremlagde EU-Kommissionen sit forslag til en skærpelse af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Det gældende direktiv fra 2002 har allerede inspireret mange regeringer til at skærpe kravene til nye Norge Tyskland 1) Danmark Holland 1) Opvarmning uden brug af fossile brændstoffer Frankrig 20 Årsrapport 2008 I ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver...

Indhold. Rockwool koncernen...3. Koncernens styring af finansielle risici...26. Femårsoversigt...4. Resultatopgørelse...27. Balance - Aktiver... Årsrapport 2008 Indhold Rockwool koncernen...3 Femårsoversigt...4 Når situationen strammer til...5 Årsberetning for 2008...6 Isoleringsområdet...10 Systems Division...14 Corporate Governance...16 Socialt

Læs mere

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse

25 Koncernledelse. 26 Ledelses- og revisionspåtegning. 27 Resultatopgørelse. 28 Balance - Aktiver. 29 Balance - Passiver. 30 Pengestrømsopgørelse Årsrapport 2009 INDHOLD 3 Rockwool koncernen 25 Koncernledelse 4 Femårsoversigt 5 Trimning med henblik på fremtidig vækst 6 Energi og miljø 10 Årsberetning for 2009 14 Isoleringssegmentet 18 Systems segmentet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Indhold. Koncernprofil

Indhold. Koncernprofil Årsrapport 2007 Indhold Koncernprofil Koncernprofil 2 Socialt charter for Rockwool koncernen 2 Udsigterne efter den aktuelle opbremsning på markedet 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2006 Indhold En historisk vækstmulighed 3 Femårsoversigt 4 Rockwool koncernens finansielle mål 5 Virksomhedsprofil 6 Årsberetning for 2006 7 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Indhold. Forsidefoto:

Indhold. Forsidefoto: Årsrapport 2005 Indhold Femårsoversigt 4 Koncernprofil 5 Rockwool koncernens finansielle mål 6 Årsberetning for 2005 8 Bestyrelse 11 Koncernledelse 12 Corporate governance 13 Aktionærinformation 14 Videnressourcer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011

Årsrapport 2010. offentliggjort 10. marts 2011 Årsrapport 2010 offentliggjort 10. marts 2011 I Indhold Nøgletal... 2 Klar til vækst... 3 Isolering den oplagte vej til lavere energiudgifter... 4 Samfundsengagement... 7 Rockwool Fonden. Indtjening anvendes

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Rockwool Rapporten 2010

Rockwool Rapporten 2010 Rockwool Rapporten 20 1 Nøgletal Nettoomsætning (DKK mio.) Årets resultat efter minoritetsinteresser (DKK mio.) 15.000 2.000 12.000 1.500 9.000 1.000 6.000 3.000 500 0 06 07 08 09 0 06 07 08 09 Investeringer

Læs mere

ROCKWOOL koncernen 2014

ROCKWOOL koncernen 2014 ROCKWOOL koncernen 2014 Indholdet af denne brochure er et uddrag af ROCKWOOL International A/S årsrapport for 2014. Se hele rapporten (på engelsk) på vores hjemmeside: > www.rockwool.com/annual+reports

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Rockwool rapporten 2011

Rockwool rapporten 2011 Rockwool rapporten 2011 CREATE AND PROTECT Rockpanel facadebeklædning skaber et farverigt og levende miljø for børnene på denne skole i Gentofte og beskytter samtidig bygningen mod vejr og vind. Rockpanel

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012

Årsrapport 2011. Offentliggjort 1. marts 2012 Årsrapport 2011 Offentliggjort 1. marts 2012 Indhold 2011 vigtige skridt fremad trods international krise...3 Nøgletal...4 Femårsoversigt...5 Isolering den rentable vej til et energieffektivt samfund...6

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang

Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering af daginstitutioner er i fuld gang Danmarks mest ambitiøse energirenovering Høje-Taastrup Kommune energirenoverer 27 daginstitutioner til superlavenergi-niveau.

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 01 2014 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVR-nr.: 54879415 Side 1/1 21.

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group

KØB AF ULSTRUP PLAST. Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015. Køb af Ulstrup Plast 22. juni 2015 / SP Group KØB AF ULSTRUP PLAST Præsentation v/adm. direktør Frank Gad 22. juni 2015 1 DAGSORDEN Resumé Kort om SP Group Kort om Ulstrup Plast Rationalet bag transaktionen Udstedelse af op til 200.000 stk. nye aktier

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER

REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER REGNSKABSANALYSE / GARTNERIER 2014 PK Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Regnskabsudviklingen for gartnerier 30. årgang af regnskabsanalyse for gartnerier udviser et overskud og analysen

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde

Energiforum Danmark {dt_details} Samarbejde Energibolig.dk har et netværk af professionelle partnere, som kan facilitere og supporte vores høje krav til vidensdeling og mission om at få energiforbedringer sat øverst på dagsordenen. Vi udbygger løbende

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere

Statsministerens nytårstale 2013 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 10 år er blevet næsten 20 procent ringere Statsministerens nytårstale 213 Men det er svært at konkurrere, når konkurrenceevnen på 1 år er blevet næsten 2 procent ringere Helle får inspiration fra Økonomisk Redegørelse August 212 Beskæftigelsesudviklingen

Læs mere

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets

Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets Træningsmodul4. EPC intermediate & advanced markets EPC Support Strategi Project Transparense Motivationsfaktorer Indeklima og miljø Garanteret forbedring af indeklima i Reduceret miljøpåvirkning Finansiering

Læs mere