Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 26 Folketinget Fremsat den 7. oktober 2010 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Henrik Høegh) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Uddannelseskrav til pelsdyravlere m.v., egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin og forenkling af gebyropkrævning) 1 I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret senest ved 2 i lov nr. 402 af 21. april 2010, foretages følgende ændringer: 1. Efter 3 indsættes:» 3 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om uddannelseskrav til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark. Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om uddannelseskrav til andre personer end de i stk. 1 nævnte, som er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark.«2. I 53 indsættes som stk. 4:»Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at betaling for kontrol, der udføres efter lov om fødevarer, sker efter stk. 2, når kontrollen indgår som en del af et overordnet kontrolområde omfattet af denne lov.kontrol, egenkontrol i forbindelse med gruppevis levering af slagtesvin og offentliggørelse af kontrolresultater«4. Efter 61 indsættes:» 61 a. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at besætningsejer og transportør for egen regning skal gennemføre egenkontrol ved transport af slagtesvin, der efter aftale mellem besætningsejer og slagteri transporteres direkte fra en svinebesætning i Danmark til et slagteri i Danmark uden øremærkning eller skinketatovering.«2 Loven træder i kraft den 1. januar Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger. 3. Overskriften til kapitel 12 affattes således: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri AH004005

2 2 Bemærkninger til lovforslaget Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 2.1. Uddannelseskrav til pelsdyravlere m.v Egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin 2.3. Forenkling af gebyropkrævning 3. Lovforslagets hovedpunkter 3.1. Uddannelseskrav til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af pelsdyr samt til personer, som i øvrigt er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af pelsdyr Gældende ret Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 3.2. Egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin Gældende ret Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 3.3. Forenkling af gebyropkrævning Gældende ret Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold 4. Forholdet til ligestillingsloven 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 7. Administrative konsekvenser for borgerne 8. Miljømæssige konsekvenser 9. Forholdet til EU-retten 10. Hørte myndigheder og organisationer 11. Sammenfattende skema 1. Indledning Lovforslaget indeholder tre forslag til ændringer af lov om hold af dyr. Det foreslås, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til administrativt at fastsætte regler om uddannelseskrav, dels til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, dels til personer, som i øvrigt er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af pelsdyr. Det er hensigten at anvende bemyndigelsen til at imødekomme et konstateret behov for øget fokus på dyresundhed, -håndtering, -adfærd og -velfærd i de danske minkfarme ved at indføre obligatorisk uddannelse for minkavlere. Dernæst foreslås det, at ministeren bemyndiges til at fastsætte regler om, at besætningsejer og transportør for egen regning skal gennemføre egenkontrol ved transport af slagtesvin, der efter aftale mellem besætningsejer og slagteri transporteres direkte fra en svinebesætning til et slagteri i Danmark uden øremærkning eller skinketatovering (gruppevis levering af svin). Bestemmelsen skal sikre, at der sker egenkontrol i alle led, der bidrager ved transporten af slagtesvin. Formålet med egenkontrollen hos besætningsejeren og transportøren i forbindelse med den gruppevise levering er at sikre, at kravene til gruppevis levering af slagtesvin overholdes, og at dette løbende kan dokumenteres gennem de fornødne registreringer. Endelig foreslås en ændring af lovens gebyrbestemmelse, således at opkrævning af gebyr i medfør af lov om hold af dyr vil kunne omfatte en kontrol, der udføres i medfør af lov om fødevarer, når kontrollen indgår som en del af et overordnet kontrolområde omfattet af lov om hold af dyr. Ændringen er led i en omfattende forenkling af gebyrstrukturen og -administrationen på de områder, der administreres af Fødevarestyrelsen. Formålet er således at reducere antallet af gebyrordninger gennem sammenlægning af kontrolområder med samme udførende enhed i Fødevarestyrelsen (veterinærafdelingerne). Det er på nuværende tidspunkt hensigten at anvende denne opkrævningsmodel for så vidt angår opkrævning af gebyr i forbindelse med kontrol af salmonella i fjerkræbesætninger, der udføres delvis med hjemmel i lov om hold af dyr og delvis med hjemmel i lov om føde-

3 3 varer, men som indgår som en integreret del af kontrol i medfør af lov om hold af dyr. 2. Baggrund Uddannelseskrav til pelsdyravlere m.v. Pelsdyravl i Danmark omfatter primært avl af mink, ræve og chinchilla, hvoraf minkavl udgør hovedparten. Danske pelsdyravlere producerer omkring 14 millioner mink årligt fordelt på ca farme. Mink betragtes i dag som en dyreart, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark, og myndighederne har hidtil vurderet, at minkavlere har et sådant kendskab til hold af mink, at det ikke har været nødvendigt at stille særlige krav om uddannelse i hold af mink. Erfaringer fra bl.a. den offentlige kontrol viser imidlertid, at der er behov for øget fokus på områderne dyresundhed, -håndtering, -adfærd og -velfærd i de danske minkfarme. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Fødevareministeriet) afholdt derfor i efteråret 2009 møder med repræsentanter for pelsdyrerhvervet om, hvilke initiativer der bør iværksættes. Parterne opnåede enighed om en række initiativer, herunder bl.a. et obligatorisk uddannelseskrav til nye pelsdyravlere samt efteruddannelse for samtlige pelsdyravlere. Fødevarestyrelsen nedsatte herefter i december 2009 en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Aarhus Universitet, erhvervet (Kopenhagen Fur og Landbrug & Fødevarer), Den Danske Dyrlægeforening, Justitsministeriet, Plantedirektoratet og Fødevareministeriet. Arbejdsgruppens opgave var bl.a. at udarbejde et forslag til en model for uddannelse af minkavlere. På baggrund af arbejdsgruppens arbejde har Fødevarestyrelsen i maj 2010 udarbejdet en rapport, hvoraf fremgår, at arbejdsgruppen anbefaler en uddannelsesmodel bestående af en grunduddannelse af 4 dages varighed for nye minkavlere, hvor minkavleren opnår et kørekort, samt en efteruddannelse af 1 dags varighed for alle minkavlere hvert 3. år, hvor kørekortet fornyes. Herudover anbefaler arbejdsgruppen, at der skal indgå et element af undervisning i håndtering af syge og tilskadekomne dyr i en kommende model for obligatorisk sundhedsrådgivningsaftaler for minkholdere Egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin Det er af afgørende betydning for bekæmpelse af eller kontrol med en husdyrsygdom, at dyrets identitet og oprindelse kan fastslås med størst mulig sikkerhed. Også når svin afhændes til slagtning, må deres oprindelse kunne spores. Hvis der ved kontrollen på slagteriet konstateres eller opstår mistanke om sygdom, er hurtig indgriben over for oprindelsesbesætningen og eventuelle kontaktbesætninger påkrævet. Kravet om identifikation og sporbarhed er sikret ved reglerne i Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr af 1. december 2009 om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder (mærkningsbekendtgørelsen), der bl.a. gennemfører Rådets direktiv 2008/71/EF af 15. juli 2008 om identifikation og registrering af svin. Identifikation af svin er hidtil sket ved øremærkning og skinketatovering. Strukturudviklingen i Danmark har imidlertid betydet, at stadigt flere svineproduktioner er så store, at producenten selv kan fylde en hel lastvogn med svin til slagteriet. Efter ønske fra erhvervet vil Fødevarestyrelsen derfor i 2010 foretage en ændring af mærkningsbekendtgørelsen, der gør det muligt for besætningsejer og slagteri at indgå aftale om, at slagtesvin transporteres direkte fra en svinebesætning til et slagteri i Danmark uden øremærkning eller skinketatovering (gruppevis levering af slagtesvin). De nye regler i mærkningsbekendtgørelsen skal tage højde for, at kravet om identifikation og sporbarhed fortsat kan opfyldes. Der vil således blive stillet krav til besætningsejer, transportør og slagteri. Besætningsejer skal ved optegnelser i besætningsregister kunne dokumentere, at svin, som befinder sig i besætningen, er fra samme oprindelsesbesætning, og besætningsejer skal registrere en række oplysninger, der videregives til transportør og slagteri. Kravene til transportør sikrer direkte transport fra besætning til slagteri. Kravene til slagteriet er i hovedsagen formuleret som funktionskrav. Det betyder, at der stilles krav om, at sporbarhed og identifikation gennem hele slagteprocessen skal opretholdes. Det overlades derimod til slagteriet selv at gennemføre metoder og procedurer, der lever op til kravene. Ordningen med gruppevis levering af slagtesvin har forudgående været notificeret for Europa-Kommissionen, der ikke har haft kommentarer til ordningen. Fødevarestyrelsen har over for Europa-Kommissionen tilkendegivet, at ordningen vedrørende gruppevis levering af slagtesvin vil blive fulgt op af et krav om egenkontrol. I Europa-Parlamentets og Rådets forordning 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed er der stillet krav om egenkontrolprogrammer på slagterierne. Kravet om egenkontrol bør imidlertid omfatte alle led, der bidrager ved transporten af slagtesvin, og der er derfor behov for at tilvejebringe hjemmel i lov om hold af dyr, således at også

4 4 besætningsejer og transportør kan pålægges at følge et egenkontrolprogram Forenkling af gebyropkrævning Forslaget om, at der indsættes en bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte bestemmelser om, at betaling for kontrol, hvor der udføres kontrol og opkræves betaling efter både lov om fødevarer og lov om hold af dyr, opkræves alene med hjemmel i lov om hold af dyr, når kontrollen indgår som en del af et overordnet kontrolområde omfattet af lov om hold af dyr, sker som et enkelt led i en omfattende forenkling af gebyrstrukturen og - administrationen på de områder, der administreres af Fødevarestyrelsen. 3. Lovforslagets hovedpunkter 3.1. Uddannelseskrav til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af pelsdyr samt til personer, som i øvrigt er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af pelsdyr Gældende ret Der stilles på nuværende tidspunkt ikke et særligt krav om uddannelse til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af mink, eller til personer, som i øvrigt er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af mink. I 15 i lov om hold af dyr bemyndiges ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til administrativt at fastsætte regler om, at personer, der er beskæftiget med hold af dyrearter, der ikke traditionelt holdes som husdyr i Danmark, skal have deltaget i et af ministeren godkendt kursus. Denne bemyndigelse er bl.a. udmøntet i en bekendtgørelse om opdræt af ræve, hvoraf fremgår, at personer, der forestår driften af et opdræt af ræve, skal have gennemgået et af Fødevarestyrelsen godkendt kursus i ræveopdræt. Bemyndigelsen kan ikke benyttes til at fastsætte regler om uddannelseskrav til personer, der er ansvarlige for hold af mink eller personer, som i øvrigt beskæftiger sig med hold af mink, da mink betragtes som et traditionelt husdyr i Danmark. Det følger af 3 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, at dyr skal passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, således at dyrene kan passes velfærdsmæssigt forsvarligt. En tilsvarende bestemmelse, der specifikt vedrører pelsdyr, findes i 4 i Justitsministeriets bekendtgørelse nr af 22. december 2006 om beskyttelse af pelsdyr med senere ændringer. Justitsministeriets bestemmelser stiller ikke et konkret krav om uddannelse og vedrører alene færdigheder, kvalifikationer og viden hos de personer, der passer dyr, ligesom bestemmelserne alene vedrører dyrevelfærdsmæssige aspekter. For så vidt angår medicinhåndtering kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri efter 50 i lov om hold af dyr fastsætte regler om, at personer, der beskæftiger sig med dyr, herunder behandlingen af disse, i bedrifter, hvor der anvendes receptpligtige lægemidler, skal deltage i et af ministeren godkendt kursus i anvendelse af lægemidler. Denne bemyndigelse er udmøntet i 7, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 780 af 24. juni 2010 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer. Heraf fremgår, at den ansvarlige for besætningen kun må indgive lægemidler til sine produktionsdyr, hvis den pågældende har gennemgået et kursus i anvendelse af lægemidler til produktionsdyr, der er godkendt af fødevareregionen, og kan dokumentere dette Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Det er Fødevareministeriets opfattelse, at erfaringer fra bl.a. den offentlige kontrol viser, at der er behov for at kunne stille krav om, at personer, som er ansvarlige for eller i øvrigt er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af mink, uddannes inden for områderne dyresundhed, -håndtering, -adfærd og -velfærd. Med henblik på at sikre, at hold af mink sker på forsvarlig vis, foreslås det, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til administrativt at fastsætte regler om uddannelseskrav til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark. Det forslås endvidere, at ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndiges til at fastsætte regler om uddannelseskrav til andre personer, som er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark. Det er i første omgang hensigten at anvende den foreslåede bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om uddannelseskrav for personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af mink. Det er desuden hensigten, at uddannelseskravet alene skal gælde for personer, som er ansvarlige for minkhold bestående af mindst 20 voksne hundyr eller 100 hvalpe opgjort pr. 1. juli, således at hobby-minkhold ikke omfattes af reglerne.

5 5 De regler, der forventes fastsat i medfør af bemyndigelsen, vil indeholde nærmere bestemmelser om kravet om uddannelse samt uddannelsesindhold og omfang, der tager sigte på at bibringe de pågældende yderligere viden om dyresundhed, dyrehåndtering, dyreadfærd og dyrevelfærd. Selvom den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse som udgangspunkt tænkes anvendt til at fastsætte nærmere regler om uddannelseskrav til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af mink, finder Fødevareministeriet det hensigtsmæssigt, at bemyndigelsen også omfatter personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af andre pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark. Herved tages der højde for et eventuelt kommende behov for at fastsætte nærmere regler om uddannelse for personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af andre pelsdyr end mink. Som nævnt er hensigten i første omgang at fastsætte et krav om uddannelse for fysiske personer, der har det daglige ansvar for driften af en bedrift, hvor der holdes mink. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at der på et tidspunkt f.eks. hvis indførelsen af et uddannelseskrav for den dagligt ansvarlige viser sig ikke at have den ønskede virkning måtte opstå behov for at indføre et krav om uddannelse også for andre personer, der er beskæftiget med hold af pelsdyr, f.eks. ansatte på pelsdyrfarme. Der kan i den forbindelse blive tale om en uddannelse med et andet indhold end den uddannelse, som den dagligt ansvarlige skal gennemføre Egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin Gældende ret Gruppevis levering af slagtesvin indebærer, at slagtesvin kan transporteres direkte fra en svinebesætning til et slagteri i Danmark uden øremærkning eller skinketatovering. Kravene til gruppevis levering af slagtesvin skal fremgå af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder. Der vil her blive stillet krav til både besætningsejer, transportør og slagteri. Besætningsejer skal kunne dokumentere, at svin, som befinder sig i besætningen, er fra samme oprindelsesbesætning, og besætningsejer skal registrere en række oplysninger, der videregives til transportør og slagteri; herved sikres sporbarhed i omsætningskæden. Kravene til slagteriet er hovedsagligt formuleret som funktionskrav. Det betyder, at der stilles krav om, at sporbarhed og identifikation gennem hele slagteprocessen skal opretholdes, men det overlades til slagteriet selv at gennemføre metoder og procedurer, der lever op til kravene. Med Europa-Parlamentets og Rådets forordning 853/2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedr. fødevaresikkerhed kræves egenkontrol på slagterierne. Hverken EU-lovgivningen eller lov om hold af dyr indeholder derimod hjemmel til at fastsætte regler om forpligtelse til at udføre egenkontrol hos besætningsejer og transportør. Lov om hold af dyr bemyndiger ministeren til at fastsætte regler om tilsyn og kontrol med, at loven eller de i medfør af loven fastsatte regler overholdes Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Det foreslås, at der i lov om hold af dyr indsættes en ny bestemmelse, som giver ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndigelse til at fastsætte regler om egenkontrol i svinebesætninger og hos transportører i forbindelse med gruppevis levering af slagtesvin. Der vil her kunne stilles krav om udførelse af egenkontrol og krav om, at egenkontrollen beskrives i et egenkontrolprogram. Formålet med egenkontrollen er således at sikre, at kravene til gruppevis levering af slagtesvin overholdes, og at dette løbende kan dokumenteres gennem de fornødne registreringer. Kravet om egenkontrol skal omfatte alle led, der bidrager ved transporten af slagtesvin, dvs. besætningsejer, transportør og slagteri. Ved egenkontrolprogrammet dokumenterer besætningsejer og transportør over for myndigheden, at kravene til gruppevis levering af slagtesvin er i overensstemmelse med kravene i mærkningsbekendtgørelsen. Den foreslåede bestemmelse indebærer, at der administrativt kan fastsættes nærmere regler om, at besætningsejer og transportør skal gennemføre egenkontrol, når der mellem besætningsejer og slagteri er indgået aftale om gruppevis levering af slagtesvin. Det er desuden hensigten, at der vil blive fastsat nærmere regler om myndighedernes kontrol med, at besætningsejer og transportør gennemfører den forudsatte egenkontrol. Myndighedskontrollen tænkes udført som stikprøvekontrol, hvor transportørens registreringer vil blive gennemgået med henblik på bl.a. at kontrollere, at slagtesvinene er transporteret direkte fra besætningen til slagteriet. Denne myndighedskontrol vil blive finansieret ved opkrævning af gebyr. Som det er tilfældet på fødevareområdet, indebærer ordningen, at alle omkost-

6 6 ninger, der måtte være forbundet med at udføre egenkontrollen, er det offentlige uvedkommende. Den nærmere udmøntning af egenkontrollen, herunder fastlæggelsen af de specifikke krav, der skal stilles til egenkontrolprogrammerne, vil - i samarbejde med Landbrug & Fødevarer blive foretaget af Fødevarestyrelsen i forbindelse med udfærdigelsen af de administrative forskrifter på området. Det forudsættes, at en del af egenkontrollen skal baseres på såkaldte branchekoder, hvori branchen fastlægger de procedurer, der bør indføres i besætningerne og hos transportørerne for at sikre overholdelse af kravene til gruppevis levering af slagtesvin. Fødevarestyrelsen har i løbet af 2010 afholdt en række møder med Landbrug & Fødevarer om det nærmere indhold af reglerne for gruppevis levering og det nærmere indhold af egenkontrolprogrammerne. På baggrund af de afholdte møder har branchen udarbejdet et udkast til branchekoder, der kan indgå i egenkontrolprogrammet. Ved gennemførelse af egenkontrolordningerne vil der skulle føres kontrol fra myndighedernes side med, at besætningsejer og transportør overholder egenkontrolprogrammerne. Myndighedskontrollen på området vil i videst muligt omfang blive udført i forbindelse med anden pligtig myndighedskontrol Forenkling af gebyropkrævning Gældende ret I nogle tilfælde udføres kontrol på Fødevarestyrelsens område med hjemmel i både lov om hold af dyr og lov om fødevarer, fordi kontrollen opfylder formål på begge loves område. I andre tilfælde kan det forekomme, at kontrol efter lov om fødevarer udføres som en integreret del af kontrol efter lov om hold af dyr. Som eksempel kan nævnes gebyrfinansieret salmonellakontrol. Salmonellakontrollen udføres for nogle deles vedkommende med hjemmel i lov om hold af dyr og for andre deles vedkommende med hjemmel i lov om fødevarer. Kontrollen er fuld gebyrfinansieret Fødevareministeriets overvejelser og lovforslagets indhold Fødevarestyrelsens gebyrstruktur og -administration er på en række områder ændret i Ændringerne er foretaget med henblik på en forenkling af gebyrstrukturen. Som et yderligere led i denne forenkling foreslås det, at der indsættes en bemyndigelse i loven til, at ministeren kan fastsætte regler om, at betaling for kontrol, hvor der udføres kontrol og tilsyn og opkræves betaling efter både lov om fødevarer og lov om hold af dyr, opkræves alene med hjemmel i lov om hold af dyr, når kontrollen udgør en del af et overordnet kontrolområde omfattet af lov om hold af dyr. Herved bliver det eksempelvis muligt at etablere en gebyrordning, hvorefter gebyr for kontrol, der udføres af den samme enhed i Fødevarestyrelsen (veterinærafdelingerne), opkræves alene med lovhjemmel i lov om hold af dyr og således overfor brugerne regnskabsmæssigt opgøres samlet. Som eksempel på, hvad det er hensigten at anvende bemyndigelsen til, kan nævnes salmonellakontrol i fjerkræbesætninger, som nævnt ovenfor under pkt Veterinærkontrollen sker i henhold til regler fastsat med hjemmel i lov om hold af dyr, hvorimod salmonellakontrol er hjemlet delvis i medfør af lov om hold af dyr og delvis i medfør af lov om fødevarer. Salmonellakontrollen udføres af Fødevarestyrelsens veterinærafdelinger. Med den foreslåede bemyndigelse bliver det muligt regnskabsmæssigt overfor brugerne at opgøre disses gebyrbetaling for veterinærkontrol og salmonellakontrol samlet set. Ved ordningen vil der som hidtil være fuld omkostningsdækning i henhold til reglerne i den statslige budgetvejledning. Virksomheder og borgere, der er omfattet af den omhandlede kontrol, vil - som det også er tilfældet i medfør af de gældende regler - skulle betale et gebyr for kontrollen, bestående af en grundtakst pr. kontrolbesøg samt en takst pr. påbegyndt kvarter baseret på den tid, som den tilsynsførende er til stede i virksomheden eller i besætningen. De to takster skal samlet dække alle omkostningerne ved kontrollen. 4. Forholdet til ligestillingsloven Lovforslaget er udvalgt til at gennemgå en ligestillingsvurdering for så vidt angår forslagets 1, nr. 1 om uddannelseskrav. På den baggrund er der foretaget en vurdering af lovforslaget med henblik på at sikre, at lovforslaget ikke er kønsdiskriminerende eller på anden måde kan medføre en utilsigtet skævhed mellem kønnene. Lovforslaget vurderes ikke at indeholde forskellige konsekvenser for den kvindelige og den mandlige del af befolkningen eller for dele af disse grupper. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget skønnes ikke at indebære økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. Hvad angår ordningen om egenkontrol ved grup-

7 7 pevis levering af slagtesvin, vil de administrative konsekvenser for det offentlige blive dækket ved gebyrfinansiering. 6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet For den del af lovforslaget, der omhandler uddannelseskrav til pelsdyravlere m.v., jf. lovforslagets 1, nr. 1, er det i første omgang hensigten at anvende den foreslåede bemyndigelse til at udstede en bekendtgørelse om uddannelseskrav for personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af mink. Denne bekendtgørelse skønnes at få følgende økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet: De direkte udgifter til grunduddannelsen inklusiv undervisning, overnatning og transport skønnes at udgøre omkring kr. pr. minkavler. Udgiften til efteruddannelsen skønnes at udgøre omkring kr. pr. minkavler. Med udgangspunkt i de nuværende ca minkavlere i Danmark vil de samlede udgifter til efteruddannelse af de ansvarlige for hold af mink udgøre ca. 3,9 mio. kr. Efterfølgende vil omkostningerne til efteruddannelse hvert 3. år udgøre ca. 1,3 mio. kr. pr. år. Til løbende generationsskifte på de ca minkfarme skønnes der at skulle uddannes mellem 50 og 100 nye minkavlere pr. år. Under de samme forudsætninger som nævnt ovenfor vil udgiften hertil udgøre mellem og kr. pr år. Dertil kommer administrative konsekvenser i form af tidsforbrug i forbindelse med deltagelse i kurserne. Dette skønnes ikke at overstige timer årligt. Fødevareministeriet forventer, at indførelse af uddannelseskrav til alle personer, som er ansvarlige for hold af mink, bl.a. vil medføre færre syge dyr og en lavere dødelighed blandt dyrene, hvilket forventes at medføre en økonomisk gevinst for erhvervet, men denne gevinst er vanskelig at beregne. Den forslåede ordning med egenkontrol i besætning og hos transportør, jf. lovforslagets 1, nr. 4, skønnes at have ubetydelige til mindre administrative og økonomiske konsekvenser for de deltagende virksomheder. En del kontroldata og -papirer anvendes således allerede i anden sammenhæng, og myndighedskontrollen på området tilstræbes udført i forbindelse med anden pligtig myndighedskontrol. Da den nærmere udmøntning af egenkontrollen og fastlæggelse af de specifikke krav hertil vil ske i forbindelse med udfærdigelsen af administrative forskrifter på området, er det på nuværende tidspunkt ikke muligt præcist at angive de økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet af denne del af lovforslaget. Forslaget skønnes i 2011 at medføre udgifter for transportørerne på 0,3 mio. kr. pr. år til dækning af tidsforbrug ved registreringer. For besætningsejerne vil det med den nuværende ordning ikke være aktuelt at foretage egenkontrol. En ændring af ordningen kan dog gøre egenkontrol aktuel, og udgifterne skønnes da at ville udgøre 0,3 mio. kr. i Udgifterne ved egenkontrollen bør ses i sammenhæng med de væsentlige besparelser, som besætningsejere og slagterier forventes at opnå, hvis besætningsejer vælger at levere slagtesvin efter de kommende regler i mærkningsbekendtgørelsen om gruppevis levering af slagtesvin. Forslaget om sammenlægning af gebyrordninger vil ikke samlet set for erhvervet have erhvervsøkonomiske konsekvenser. For de berørte brancher vil sammenlægning af gebyrordninger imidlertid kunne få økonomiske konsekvenser, idet de enkelte brancher kommer til at betale andre takster end i dag, idet der indføres en enhedstakst for den samlede gebyrordning. Lovforslaget har været forelagt Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR). CKR har vurderet, at forslaget ikke vil medføre væsentlige administrative konsekvenser for erhvervslivet. 7. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget indebærer ikke administrative konsekvenser for borgerne. 8. Miljømæssige konsekvenser Forslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 9. Forholdet til EU-retten De bekendtgørelser, der vil kunne blive udstedt med hjemmel i den foreslåede 3 a, vil skulle notificeres over for Europa-Kommissionen, da adgangen til de omhandlede erhverv ved indførelse af uddannelseskrav bliver lovreguleret og dermed omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 10. Hørte myndigheder og organisationer Lovforslaget har været i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: A-consult a/s, Advokatrådet, ALECTIA, Alimentas ApS, Anticimex, Arbejdsgiverforeningen for konditorer, bagere og chokolademagere (AKBC), A/S Mortalin, Astma- og Allergiforbundet, Bager- og Konditormestre i Danmark, Beskæftigelsesministeriet, Biodania, Biodynamisk Forbrugersammenslutning, Brancheforeningen

8 8 for farmaceutiske industrivirksomheder i Danmark, Brancheforeningen for Kaffe og The, Bryggeriforeningen, Bureau Veritas Denmark, Center for Miljø og Toksikologi på DHI Vand-Miljø-Sundhed, Coop Danmark, Danish Seafood Association (DSA), Danmarks Aktive Forbrugere, Danmarks Apotekerforening, Danmarks Farve- og Lakindustri (FDLF), Danmarks Fiskehandlere, Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening, Danmarks Fiskeriforening, Danmarks Restauranter og Caféer, Danmarks Skibsmæglerforening, Danmarks Tekniske Universitet, Dansk Akvakultur, Dansk Erhverv, Dansk Elite Smiley, Dansk Fåreavl, Dansk Gede Union, Dansk Isindustri, Dansk Slagtefjerkræ, Dansk Supermarked, Dansk Transport og Logistik, Dansk Varefakta Nævn, Dansk Åleproducentforening, Danske Advokater, Danske Fugleforeninger, Danske Læskedrik Fabrikanter, Danske Regioner, Danske Slagtermestre, Danske Slagtermestres landsforening, Danske Svineproducenter, De Samvirkende Købmænd, Den Danske Brancheorganisation for Vitalmidler, Den Danske Dyrlægeforening, Det Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, Det danske Fjerkræraad, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Det Veterinære Sundhedsråd, DFO, Dansk Flavour Organisation, DHI, Center for Miljø og Toksikologi, Afdeling: HHS, DI Fødevarer, DI Handel, Diabetesforeningen, DTU - Veterinærinstituttet, DTU - Fødevareinstituttet, Dyrenes Beskyttelse, Emballageindustrien, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering), Eurofins Steins Laboratorium A/S, Faglig Fælles Forbund 3F, Finansministeriet, Fiskeridirektoratet, Forbrugerrådet, Force Technology, Foreningen af Tilsynsfunktionærer, Foreningen af Danske Spiritusfabrikanter, Foreningen Dansk Skaldyropdræt, Foreningen for Biodynamisk Jordbrug (biodynamisk), Foreningen Muslingeerhvervet (FME), Forsvarsministeriet, FødevareErhverv, Gigtforeningen, Greenpeace, Grønne Familier, Grønlands Hjemmestyre, Helsebranchens Leverandørforening, Hjerteforeningen, HORESTA, Højmarklaboratoriet a/s, Håndværksrådet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, International Transport Danmark, Johnson- Diversey, Justitsministeriet, Kantineledernes Landsklub, Kirkeministeriet, Klima- og Energiministeriet, Kopenhagen Fur, Kommunernes Landsforening, Kontrolgruppen, Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening, Kost, Motion & Sund fornuft (KMS), Kost og ernæringsforbundet, Kræftens Bekæmpelse, Kulturministeriet, Kuluk consult ApS, Landbrug & Fødevarer, Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter, Landskontoret for Heste, Landsorganisationen Grøn Hverdag, Lolex aps, Lynges E. Kontrol, Lægemiddelstyrelsen, Mejeriforeningen, Miljøministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Ninkovich Consult ApS v/ Dyrlæge Ognjen Ninkovic, NOAHs Sekretariat (noah), NOPALAX, Nærbutikkernes Landsforening, Plantedirektoratet, Plastindustrien i Danmark, Q-food ApS, QMS- Consult, Rigsadvokaten, Rigspolitichefen, Sammenslutningen af Danske Fiskeriforeninger, Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager, Skatteministeriet, Slagtermestre og Ostehandlerforeningen Danmark, Smiley-One, Socialministeriet, SPF-Danmark, Statsministeriet, Styrelsen for International Uddannelse, Sundjob Konsulenterne Aps, Transportministeriet, Udenrigsministeriet, Undervisningsministeriet, Veterinærmedicinsk Industriforening, Videncenter for Svineproduktion, Videncentret For Landbrug, Økonomi- og Erhvervsministeriet, Økologisk Landsforening. 11. Sammenfattende skema Positive konsekvenser / mindre udgifter Økonomiske konsekvenser for Ingen stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for Ingen stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for er-ingehvervslivet Negative konsekvenser / merudgifter Ingen Ingen Forslaget vil medføre udgifter for minkavlere i form af udgifter til kursus, der skønnes at udgøre 4,3 mio. kr. i 2011 og 1,7 mio. kr. i de følgende år. Forslaget om egenkontrol i forbindelse med gruppevis levering af slagtesvin forventes ikke at have

9 9 konsekvenser for erhvervslivet af betydning. Forslaget om sammenlægning af gebyrordninger vil ikke samlet set have erhvervsøkonomiske konsekvenser. Administrative konsekvenser for Ingen Ingen af betydning erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter udover fremtidig iagttagelse af eventuelle indrapporterings- og notifikationsforpligtelser. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1. Til 1 Den foreslåede bestemmelse bemyndiger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at fastsætte regler om uddannelseskrav dels til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark, dels til andre personer, som er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark. Personer som er ansvarlige for hold af pelsdyr kan som udgangspunkt være såvel fysiske som juridiske personer, men da det ikke er meningsfuldt at stille uddannelseskrav til f.eks. selskaber, vil de regler, der forventes fastsat i medfør af 3 a, stk. 1, omfatte uddannelseskrav til den fysiske person, som har det daglige ansvar for driften af en pelsdyrfarm. Det kan være ejeren af en pelsdyrfarm, hvis denne er en fysisk person, som forestår den daglige drift, men det kan også være en ansat forvalter, driftsleder eller lignende, hvis ejeren af farmen f.eks. er en juridisk person. Med andre personer, som er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, forstås ansatte, som er beskæftiget med hold af pelsdyr på en pelsdyrfarm, men som ikke har et overordnet ansvar for dyreholdet. Bestemmelsen vedrører alene pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark, hvilket i dag er mink og chinchilla. Uddannelseskrav til personer, som er beskæftiget med hold af ræve, er omfattet af den gældende lovs 15. Det er i første omgang hensigten at anvende den foreslåede bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om uddannelseskrav for personer, som er ansvarlige for hold af mink. Disse regler forventes at omfatte krav om en grunduddannelse ( kørekort ) og en efteruddannelse (fornyelse af kørekortet ). Kravet om grunduddannelse forventes at skulle gælde personer, som etablerer minkavl efter reglernes ikrafttræden, mens kravet om efteruddannelse forventes at skulle gælde for såvel nye minkavlere, som allerede etablerede minkavlere. Efteruddannelsen skal gennemføres hvert 3. år. Dog skal allerede etablerede minkavlere, der som nævnt ikke er omfattet af kravet om grunduddannelse, gennemføre efteruddannelsen første gang inden udgangen af Grunduddannelsen forventes at bestå i et kursusforløb af ca. fire dages varighed, hvor områder som f.eks. gældende lovgivning, minkens biologi og årscyklus, minkens adfærd, pasning af mink, dyrevelfærd, sundhed og smittebeskyttelse gennemgås. Efteruddannelsen tænkes udformet som et ét dags kursus med fokus på den seneste udvikling inden for minkenes sundhed og velfærd. Kurserne forventes at kunne udbydes af Dansk Pelsdyravlerforening, praktiserende dyrlæger eller andre kursusudbydere. Indholdet af kurserne skal kvalitetssikres af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet, og den endelige udformning af kurserne skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Det er hensigten, at kurserne bliver selvbetalte og at de vil blive udbudt løbende over hele landet. Det forudsættes, at der i den administrative regulering vil blive fastsat nærmere regler om myndighedernes adgang til at kontrollere, at kravet om uddannelse overholdes. Denne kontrol forventes at finde sted i forbindelse med den eksisterende dyrevelfærdskontrol i landbrugsbesætninger, og manglende overholdelse af uddannelseskravet forventes at kunne straffes med bøde. Til nr. 2

10 10 Den foreslåede bestemmelse bemyndiger ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at fastsætte regler om, at betaling for kontrol, hvor der udføres kontrol og opkræves betaling efter både lov om fødevarer og lov om hold af dyr, opkræves alene med hjemmel i lov om hold af dyr, når kontrollen udgør en del af et overordnet kontrolområde omfattet af lov om hold af dyr. Ændringen tilsigter en forenkling af gebyropkrævningen. Det er således hensigten at etablere en gebyrordning for kontrol på veterinærområdet omfattende gebyrfinansieret veterinærkontrol, inklusive salmonellakontrol i fjerkræbesætninger. Salmonellakontrol er reguleret delvis i medfør af lov om hold af dyr og delvis i medfør af lov om fødevarer. I medfør af den foreslåede bestemmelse vil det blive muligt at etablere den ovenfor beskrevne gebyrordning, hvorefter det ovenfor beskrevne gebyr opkræves alene efter lov om hold af dyr. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Til nr. 3 Den foreslåede ændring er en konsekvens af, at det med lovforslagets 1, nr. 4 foreslås at indsætte bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om gennemførelse af egenkontrol hos besætningsejer og transportør i forbindelse med gruppevis levering af slagtesvin, jf. nedenfor. Til nr. 4 Den foreslåede bestemmelse indebærer, at der indsættes en bemyndigelse til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri til at fastsætte nærmere regler om gennemførelse af egenkontrol hos besætningsejer og transportør i forbindelse med gruppevis levering af slagtesvin. Kravet om egenkontrol skal gælde for ejere af svinebesætninger og transportører, når der mellem besætningsejer og slagteri er indgået aftale om gruppevis levering af slagtesvin til slagteriet. De regler, som fastsættes i medfør af bemyndigelsen, vil indeholde en nærmere regulering af pligten til at foretage egenkontrol. Det centrale element i egenkontrollen er pligten til at foretage registreringer, der viser, at kravene til gruppevis levering er overholdt. Kravet om egenkontrol skal omfatte alle led, der bidrager ved transporten af slagtesvin, dvs. besætningsejer, transportør og slagteri. Der vil tillige kunne stilles krav om, at egenkontrollen beskrives i et egenkontrolprogram. Ved egenkontrolprogrammet dokumenterer besætningsejer og transportør over for myndigheden, at kravene til gruppevis levering af slagtesvin er i overensstemmelse med kravene i mærkningsbekendtgørelsen. Det er endvidere hensigten, at der i den administrative regulering vil blive fastsat nærmere regler om myndighedernes adgang til at kontrollere, at kravene til gennemførelse af egenkontrol er overholdt. Tilsynsmyndigheden har efter lov hold af dyr til enhver tid, mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlig og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data. Kontrollen vil blive udført efter reglerne i retssikkerhedsloven. Der henvises i øvrigt til pkt i de almindelige bemærkninger til lovforslaget. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar Til 3 Lovforslagets 3 indeholder bestemmelse om lovens territoriale gyldighedsområde. Det foreslås, at de foreslåede ændringer ikke skal gælde for Færøerne og Grønland, men at de vil kunne sættes helt eller delvist i kraft for Grønland ved kongelig anordning med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.

11 11 Gældende Formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget Bilag 1 1 I lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret senest ved 2 i lov nr. 402 af 21. april 2010 foretages følgende ændringer: 3.Den, der holder dyr, er ansvarlig for overholdelse af de krav, der er fastsat i loven eller med hjemmel i loven eller i Det Europæiske Fællesskabs forordninger. 1.Efter 3 indsættes:» 3 a.ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om uddannelseskrav til personer, som er ansvarlige for landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark. Stk. 2.Ministeren kan fastsætte regler om uddannelseskrav til andre personer end de i stk. 1 nævnte, som er beskæftiget med landbrugsmæssigt hold af pelsdyr, der traditionelt holdes som husdyr i Danmark.«53.Kontrolmyndigheden kan som led i kontrol og overvågning vederlagsfrit udtage prøver til undersøgelse og herunder aflive dyr i undersøgelsesøjemed. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at udgifterne i forbindelse med laboratorieundersøgelser, udtagning af prøver og andre foranstaltninger, der iværksættes i medfør af loven eller regler fastsat i medfør af loven eller af Det Europæiske Fællesskabs forordninger, helt eller delvis afholdes af den for dyreholdet ansvarlige ejer eller bruger eller sammenslutning heraf. Stk. 2.Ejere af dyrehold og virksomheder samt importører og eksportører afholder udgifterne ved den kontrol og det tilsyn, der udføres efter loven eller regler fastsat i medfør af loven eller af Det Europæiske Fællesskabs forordninger, medmindre ministeren bestemmer andet. Ministeren kan fastsætte regler herom. Stk. 3.Ministeren kan fastsætte regler om betaling af udgifterne ved gennemførelse af særlige undersøgelser, ydelser og ekspeditioner i medfør af loven eller regler fastsat i medfør af

12 12 loven eller af Det Europæiske Fællesskabs forordninger. Kapitel 12 Kontrol og offentliggørelse af kontrolresultater 2.I 53 indsættes som stk. 4:»Stk. 4.Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at betaling for kontrol, der udføres efter lov om fødevarer, sker efter stk. 2, når kontrollen indgår som en del af et overordnet kontrolområde omfattet af denne lov.«3.overskriften til kapitel 12 affattes således:»kontrol, egenkontrol i forbindelse med gruppevis levering af slagtesvin og offentliggørelse af kontrolresultater«61.ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan træffe bestemmelse om eller fastsætte regler om, at dyrehold og virksomheder, som er omfattet af loven, skal kunne dokumentere driftsmæssige forhold af betydning for fødevaresikkerheden og menneskers og dyrs sundhed og den kontrol hermed, som følger af lovgivningen herom eller forskrifter udstedt i medfør heraf eller af Det Europæiske Fællesskabs forordninger. Stk. 2.Ministeren kan træffe bestemmelse eller fastsætte regler om, at virksomheder og dyrehold, som er omfattet af loven, for egen regning skal foretage nærmere fastsatte analyser og undersøgelser, at analyseresultaterne skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, og at analyserne skal foretages på særlige laboratorier. 4.Efter 61 indsættes:» 61 a.ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at besætningsejer og transportør for egen regning skal gennemføre egenkontrol ved transport af slagtesvin, der efter aftale mellem besætningsejer og slagteri transporteres direkte fra en svinebesætning i Danmark til et slagteri i Danmark uden øremærkning eller skinketatovering.«2 Loven træder i kraft den 1. januar 2011.

13 13 3 Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes helt eller delvist i kraft for Grønland med de afvigelser, som de grønlandske forhold tilsiger.

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr 2010/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fremsat den 7. oktober 2010 af ministeren for fødevarer,

Læs mere

Høringsliste: Ministerier:

Høringsliste: Ministerier: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 335 Offentligt Høringsliste: Ministerier: Beskæftigelsesministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Finansministeriet Forsvarsministeriet

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 44 Offentligt. Høringsliste:

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 44 Offentligt. Høringsliste: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del Bilag 44 Offentligt Høringsliste: A-consult a/s Advokatrådet ALECTIA Alimentas ApS Alternativfondet Anima Anticimex Arbejdsgiverforeningen

Læs mere

Dansk Islamisk Center Dansk Kennel Klub Dansk Kvæg Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Ride Forbund Dansk Skaldyrcenter Dansk Supermarked Dansk Transport

Dansk Islamisk Center Dansk Kennel Klub Dansk Kvæg Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Ride Forbund Dansk Skaldyrcenter Dansk Supermarked Dansk Transport Høringsliste: A-consult a/s Advokatrådet ALECTIA Alevi Forbundet i Danmark Alimentas ApS Alternativfondet Anticimex Arbejdsgiverforeningen for konditorer, bagere og chokolademagere (AKBC) A/S Mortalin

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer 2008/1 LSF 177 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-23-02665 Fremsat

Læs mere

Udsendelsesliste vedrørende evaluering af lov om hold af heste

Udsendelsesliste vedrørende evaluering af lov om hold af heste Udsendelsesliste vedrørende evaluering af lov om hold af heste 3F Fagligt Fælles Forbund A-consult a/s Advokatrådet Aktive Dyrerettigheder Aktive Dyrevenner ALECTIA Alimentas ApS Alle Dyrs Ret Alternativfondet

Læs mere

Dansk Blindesamfund Dansk Boerbol Klub Dansk Breton Klub Dansk Dyreværn i Århus Dansk Erhverv Dansk Elite Smiley ApS Dansk Fåreavl Dansk Galop Dansk

Dansk Blindesamfund Dansk Boerbol Klub Dansk Breton Klub Dansk Dyreværn i Århus Dansk Erhverv Dansk Elite Smiley ApS Dansk Fåreavl Dansk Galop Dansk Høringsliste: A-consult a/s Advokatrådet ALECTIA Alimentas ApS Alternativfondet Alle Dyrs Ret Anticimex Arbejdsgiverforeningen for konditorer, bagere og chokolademagere (AKBC) A/S Mortalin Arbejderbevægelsens

Læs mere

Fremsat den 15. november 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Forslag. til

Fremsat den 15. november 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Forslag. til Lovforslag nr. L 69 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod slagtning og aflivning af drægtige

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 145 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 145 Offentligt Høringsliste: A-consult a/s Advokatrådet ALECTIA Alternativfondet Anticimex Arbejdsgiverforeningen for konditorer, bagere og chokolademagere

Læs mere

Dansk Kvæg Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Primat Sammenslutning Dansk Ride Forbund Dansk Skaldyrcenter Dansk Supermarked

Dansk Kvæg Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Primat Sammenslutning Dansk Ride Forbund Dansk Skaldyrcenter Dansk Supermarked Høringsliste: A-consult a/s Advokatrådet ALECTIA Alternativfondet Anticimex Arbejdsgiverforeningen for konditorer, bagere og chokolademagere (AKBC) A/S Mortalin Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Astma- og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 134 Folketinget 2013-14 Fremsat den 6. februar 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v.

Bekendtgørelse af lov om gødning og jordforbedringsmidler m.v. LBK nr 417 af 03/05/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Plantedirektoratet, j. nr. 11-0122-000003 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. marts 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring

Læs mere

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Notat om høringssvar i forbindelse med udkast til forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 L 167 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevarestyrelsen Kontor/initialer: Jura m.fl./suro m.fl. Sagsnr.:

Læs mere

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november Forslag. til. (Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne) 2007/2 LSF 126 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0012 Fremsat den 27. marts 2008

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger

Forslag. Lov om ændring af lov om dyrlæger 2008/1 LSF 130 (Gældende) Udskriftsdato: 20. marts 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2008-20-23-02465 Fremsat den 5. februar 2009 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love 2008/1 LSV 162 B (Gældende) Udskriftsdato: 6. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-5400-0006 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. maj 2009 Forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af Økologilov

Bekendtgørelse af Økologilov Bekendtgørelse af Økologilov LBK nr 761 af 29/06/2006 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse af Økologilov Hermed bekendtgøres

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr Lovforslag nr. L 75 Folketinget 2013-14 Fremsat den 14. november 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr (Bemyndigelse til etablering af Veterinærfond

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, den 22. december 2014 Sagsnr.: 28462 FVM 358 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr 2012/1 LSF 23 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-20-2301-00911 Fremsat den 4. oktober 2012 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2008/1 LSF 108 (Gældende) Udskriftsdato: 18. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Dyrevelfærdskontoret, j.nr. 2008-5400-0009 Fremsat den 28. januar 2009 af justitsministeren

Læs mere

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler.

Forslag. til. 1. Efter 14 a indsættes:» 14 b. Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter nærmere regler om risikooplysninger for kreditaftaler. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 29 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om markedsføring (Indførelse af hjemmelsbestemmelser til fastsættelse af regler

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder

Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Ondsag den 16. marts Det talte ord gælder Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 268 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Tale til åbent samråd AP, AQ, AR, AV og AW i Folketingets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2012-13 FLF alm. del Bilag 73 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger (Uddannelseskrav i forbindelse

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Liste over hørte interessenter

Liste over hørte interessenter Liste over hørte interessenter A/S Gea Farmaceutisk Fabrik Activinova Advokatrådet Akademiet for De skønne kunster Akademiet for de Tekniske Videnskaber Alfa-Laval Fish And Meat Engineering A/S ALK-Abelló

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. 2011/1 LSF 100 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2011-0026201 Fremsat den 29. februar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. februar 2015 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Bilag 26 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 7. december 2007 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger 2012/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 23. februar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2012-32-2301-01137 Fremsat den 28. februar 2013 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 23 - Bilag 1 Offentligt O:\Fødevarestyrelsen\Lovforslag\562634\Dokumenter\562634.fm 08-10-07 13:29 k05 mbo Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr

Forslag. Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2012-13 Fremsat den 4. oktober 2012 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer og lov om hold af dyr (Nedlæggelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. Lovforslag nr. L 167 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme og lov om dyrlæger. Lovforslag nr. L 167 Folketinget Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Mette Gjerskov) Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om landbrugsejendomme

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 2012/1 LSF 19 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7770-00009 Fremsat den 4. oktober 2012 af miljøministeren (Ida Auken)

Læs mere

Lov om ændring af færdselslov for Grønland

Lov om ændring af færdselslov for Grønland 1 Udkast Forslag til Lov om ændring af færdselslov for Grønland (Periodisk syn af registrerede køretøjer) 1 I færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, foretages følgende

Læs mere

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag.

2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene Espersen) Forslag. 2009/1 LSF 140 (Gældende) Udskriftsdato: 21. januar 2017 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsministeriet, j.nr. 70.D.7.a.DAN Fremsat den 25. februar 2010 af udenrigsministeren (Lene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.)

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod hold af ræve (Ophævelse af revisionsbestemmelse.) 1 I lov om nr. 466 af 12. juni 2009 om forbud mod hold af ræve, foretages følgende ændring: 1. 5 ophæves.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 2012-29-221-01530/Dep. sagsnr. 18351 5. december 2012 FVM 104 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven Skatteministeriet J. nr. 2011-231-0053 Forslag til Lov om ændring af tobaksafgiftsloven (Regulering af pakkerstørrelser på cigaretter) 1 I lov tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 18 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Forlængelse af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2014/1 LSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Fremsat den 22. januar 2015 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse)

Forslag. Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud til lægeundersøgelse) Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 62 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til Lov om ændring af sømandsloven (Afskaffelse af tilskud

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013. til Til lovforslag nr. L 28 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. december 2013 Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 130 Offentligt Fremsat den 2012 af erhvervs- og vækstminister Ole Sohn Forslag til Lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97-128.153 (H.P. Rosenmeier, Per Holmgård Andersen, Jens Fejø) 22. januar 1998 K E N D E L S E Unitron Scandinavia A/S og Danske Svineproducenters Serviceselskab (advokat Jeppe

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin 2014/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-15-30-00003 Fremsat den 26. februar 2015 af ministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1) 2012/1 LSF 189 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. Fremsat den 20. marts 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1)

Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) Bekendtgørelse nr. 909 af 29. august 2006 Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer 1) I medfør af 47, stk. 1, 48, 50, 51,

Læs mere

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011

Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Høringsliste udkast til bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud 16. juni 2011 Advokatsamfundet Affald Danmark Akademikernes Centralorganisation Amager forbrænding I/S Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Asfaltindustrien

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v.

Bekendtgørelse af lov om støtte til jordbrugets strukturudvikling og til økologisk produktion inden for jordbrug og fiskeri m.v. LBK nr 36 af 04/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 16-0122-000037 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2685 - landbrug og fiskeri Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. oktober 2005 Med henblik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. Færdselsstyrelsen Forslag Til Lov om ændring af lov om taxikørsel mv. (Etablering af kommunale fællesskaber) I lov om taxikørsel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 24. juni 1999, som ændret ved 17

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling)

Forslag. til. lov om ændring af lov om elforsyning. (Gebyrer for myndighedsbehandling) Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning (Gebyrer for myndighedsbehandling) 1 I lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, som ændret bl.a. ved 1 nr. 30 i lov nr. 466

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage)

Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering af takster for somatiske færdigbehandlingsdage) Sundheds- og Ældreministeriet NOTAT Enhed: Sundhedsøkonomi Sagsbeh.: DEPJABN Koordineret med: Sagsnr.: 1606002 Dok. nr.: 150303 Dato: 29. august 2016 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Justering

Læs mere

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1)

Bekendtgørelse om veterinær godkendelse af zoologiske anlæg 1) BEK nr 31 af 13/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2009-20-2301-00153 Senere ændringer til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin

Forslag. Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin Lovforslag nr. L 143 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om udendørs hold af svin (Ophævelse af revisionsbestemmelse) 1 I lov nr. 173 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag til Lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 48 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: SUMHBR Sags nr.: 0903650 Dok. Nr.: 345708 Dato: 9. november 2010 Forslag til Lov

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1

Forslag. til. Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 Forslag til Lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer 1 (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark) l I lov om fremstilling, præsentation og salg

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Udkast oktober 2004 Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af klubtilbud over kommunegrænsen, minimumsgrænse for tilskud til privat pasning) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter

Høringsnotat. vedrørende Forslag til lov om administration af visse af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter Miljøudvalget 2012-13 L 18 Bilag 1 Offentligt Naturplanlægning og biodiversitet J.nr. NST-959-00003 Ref. NIBOE Den 15. august 2012 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om administration af visse af

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. Lovforslag nr. L 111 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed. Lovforslag nr. L 111 Folketinget Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2012-13 Fremsat den 19. december 2012 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler og lov om apoteksvirksomhed

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Staten ansætter ikke seniorer

Staten ansætter ikke seniorer Staten ansætter ikke seniorer Ud af 15.744 nyansatte i staten i 2009 havde 282 rundet de 60 år. I ministeriernes departementer blev der i 2009 ansat 11 personer på 60 år eller derover ud af 623 ansættelser.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 20. maj 2014. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) 15. maj 2014. Nr. 477. Lovtidende A 2014 Udgivet den 20. maj 2014 15. maj 2014. Nr. 477. Bekendtgørelse af lov om foderstoffer 1) Herved bekendtgøres lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 3. maj 2011, med de

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension

16. august 2005 PIH 05-801-24. Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Til Se fordelingsliste 16. august 2005 PIH 05-801-24 Høring over forslag til lov om ændring af lov om tjenestemandspension Hermed sendes udkast af 16. august 2005 til forslag til lov om ændring af lov

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Lovforslag nr. L 131 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde

Læs mere

Forslag. Lov om sikring af dyrepatogener

Forslag. Lov om sikring af dyrepatogener 2008/1 LSF 156 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: 2008-20-23-02386 Fremsat den 26. februar 2009 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Eva

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love 1) Til lovforslag nr. L 15 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 8. december 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 284 Offentligt Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund og indhold Lovforslaget indebærer, at der i taxiloven indsættes en bestemmelse om, at transportministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1)

Forslag. Lov om ændring af tobaksafgiftsloven 1) 2011/1 LSF 82 (Gældende) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2011-231-0053 Fremsat den 8. februar 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 34 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2011-511-0082 Dato: 12. december 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 34 Forslag til lov om ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om forskellige

Læs mere