Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler"

Transkript

1 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud Betænkning nr Maj 2004

2 Kronologisk fortegnelse over betænkninger Frist- og forældelsesregler på skatte- og afgiftsområdet 1427 Reform af den civile retspleje II 1428 Retssikkerhedskommissionens betænkning 1429 Forenklinger i jordlovgivningen 1430 Betænkning fra Udvalget om Aktieoptioner 1431 Betænkning om straffeprocessuelle tvangsindgreb over for børn under den kriminelle lavalder 1432 Valgret under udlandsophold Betænkning om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af byggematerialer 1434 Strukturkommissionens betænkning 1435 Betænkning om den militære straffelov, retsplejelov og disciplinarlov 1436 Betænkning om reform af den civile retspleje III 1437 Et nyt udligningssystem 1438 Forældelse af strafansvaret for særlovsovertrædelser m.v Betænkning om bortvisning af voldelige og truende personer fra hjemmet 1440 Betænkning om revision af forbrugeraftaleloven 1441 Straffelovrådets betænkning om forældelsesretlige spørgsmål 1442 Ikke offentliggjort IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63, 2100 København Ø Telefon Fax

3 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Betænkning afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud Betænkning nr Maj 2004

4 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Indenrigs- og Sundhedsministeriets Udvalg om Medicintilskud, maj 2004, Betænkning nr Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Sundhedsafdelingen Slotsholmsgade København K Tryk: Schultz Grafisk A/S Forsideillustration: Scanpix Oplag: 600 Pris: 125 kr. inkl. moms Publikationen er tilgængelig på Internet på Publikationen kan bestilles hos: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Tlf.:

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Udvalgets Kommissorium og sammensætning Indledning og kommissorium Udvalgets medlemmer...13 Kapitel 2: Sammenfatning og anbefalinger Resumé af kapitel Udvalgets anbefalinger Medicintilskudssystemet Apotekernes udlevering, konkurrenceforhold m.v Det rationelle lægemiddelvalg Den rationelle lægemiddelanvendelse...31 Kapitel 3: Udviklingen i omsætning, mængde og sygesikringsudgifter til tilskudsberettigede lægemidler i perioden siden Indledning og sammenfatning Udviklingen i sygesikrings udgifter til medicin m.v International sammenligning af medicinudgifter pr. indbygger og lægemiddelforbrug Perioden Mængde- og priseffekter Tilskudsandel Særligt om udviklingen i mængde (DDD), omsætning og sygesikringsudgifter i Årsager til de stigende sygesikringsudgifter til lægemidler Udgiftsstyrende lægemidler Flere personer i behandling Storforbrugere...53

6 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler 3.9 Hamstring Videresalg af lægemidler med misbrugspotentiale Prognosticering af udgiftsudviklingen Kapitel 4: Væsentlige ændringer af medicintilskudssystemet i de senere år Indledning Generelle medicintilskudsregler Lægemidlers priser og tilskudspriser Generisk substitution (G-ordningen) Referenceprissystem for synonyme lægemidler Tilskud beregnet på baggrund af europæiske gennemsnitspriser Aftaler mellem Sundhedsministeriet og lægemiddelindustrien Prislovgivning Anvendelse af tilskudspriser Kapitel 5: Udvalgets principielle overvejelser og opgaveafgrænsning Baggrund Udvalgets overordnede overvejelser og opgaveafgrænsning. 72 Kapitel 6: Tilskudssystemet Indledning Kriterier for tildeling af medicintilskud Indledende bemærkninger Generelt tilskud og klausuleret tilskud De offentliggjorte kriterier for tildeling af medicintilskud før 1. marts Administrationen af de offentliggjorte kriterier for tildeling af medicintilskud før 1. marts

7 Indhold Kriterier for tildeling af medicintilskud efter bekendtgørelse nr. 63 af 24. januar 2000 om medicintilskud Processen for ansøgning om generelt tilskud Sundhedsøkonomiske analyser som grundlag for beslutninger om generelt tilskud til lægemidler Statistik over generelle tilskudsafgørelser Sagsbehandlingstider for ansøgninger om generelt tilskud til lægemidler Enkelttilskud Kronikertilskud, terminaltilskud og forhøjet tilskud Kronikertilskudsordningen Terminaltilskudsordningen Ordningen med ansøgninger om forhøjet tilskud Rejste problemstillinger og udvalgets overvejelser Revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus Angivelse af varig lidelse eller pensionist ved ekspedition af tilskudsberettigede håndkøbslægemidler Anvendelse af sundhedsøkonomiske analyser ved tilskudsansøgninger Automatisk tilskud ved generiske og parallelimporterede lægemidler Fastsættelse af tilskudspriser ved lægemidler uden generelt tilskud Fastsættelse af tilskudspriser Tilskud beregnet på baggrund af europæiske gennemsnitspriser Udvalget om forenkling af medicintilskudssystemet og anvendelse af europæiske gennemsnitspriser i tilskudssammenhæng De gældende regler om tilskudspriser Problemer ved de gældende regler om tilskudspriser Modeller for fastsættelse af tilskudspriser Model 1: Tilskudsprissystem baseret på billigste synonyme lægemiddel

8 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Model 2: Tilskudsprissystem baseret på billigste synonyme og analoge lægemiddel Udvalgets overvejelser Tilskud til lægemidler i andre EU/EØS-lande Indledende bemærkninger Hidtidige overvejelser om tilskud til lægemidler indkøbt i andre EU/EØS-lande Sammendrag af embedsmandsgruppens overvejelser og forslag Ændring af sygesikringsloven (adgang til tilskud til ydelser købt i et andet EU/EØS-land) EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere og den offentlige rejsesygesikring Den offentlige rejsesygesikring Lov om erstatning ved lægemiddelskader Situationen i de øvrige EU/EØS-lande Krav til dokumentation Udvalgets overvejelser Forholdet mellem offentlig betaling og privat egenbetaling 140 Kapitel 7: Apotekernes udlevering, konkurrenceforhold m.v Indledning Apotekernes udlevering af lægemidler og konkurrenceforhold Substitution og leveranceforhold i dag De gældende regler om substitution Leveranceforhold i dag Udvalgets overvejelser vedrørende apotekernes udlevering af lægemidler og leveranceforhold Bagatelgrænser Generisk ordination Pakningsstørrelse Neutral apoteksavance Administrationen af leverancesvigt Prisændringer

9 Indhold 7.3 Konkurrenceforhold i øvrigt Parallelimport af lægemidler ,1 Navngivning af parallelimporterede lægemidler Parallelimport af afvigende lægemiddelformer..167 Kapitel 8: Det rationelle lægemiddelvalg Indledning Lægernes ordinationspraksis Variationer i lægernes ordinationsmønster Lægernes anvendelse af Ej S-ordningen Ordiprax Overenskomstmæssige og politiske tiltag Nye værktøjer til sikring af det rationelle lægemiddelvalg Den fælles lægemiddelinformation Nationale rekommandationslister Interaktionsdatabasen Den Personlige Elektroniske Medicinprofil Arbejdsgruppen om medicinering Udvalgets overvejelser Etablering af grundlaget for det rationelle lægemiddelvalg Opfølgning Kapitel 9: Den rationelle lægemiddelanvendelse Indledning Compliance Manglende compliance: årsager og omkostninger Compliance og concondance Patientinformation og behandlingsforståelse Den praktiserende læge Apoteket Hjemme(syge)pleje Storforbrugere og kronisk syge

10 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler 9.5 Arbejdsgruppen om klinisk farmaci Arbejdsgruppen om medicinering Andre redskaber til forbedret medicinanvendelse hos patienter Elektroniske hjælpemidler m.v Maskinel/ manuel dosisdispensering Udformning af pakningsmateriale Udvalgets overvejelser Øget anvendelse af dosisdispensering Etablering af et fælles informationsgrundlag, herunder relevant adgang til de Personlige Elektroniske Medicinprofiler Indlægssedler og pakningsmateriale Vejledning om anvendelse af lægemidler Compliance-undersøgelser Bilag

11 Kapitel 1 Udvalgets kommissorium og sammensætning 1.1 Indledning og kommissorium Regeringen og Amtsrådsforeningen indgik i sommeren 2003 aftale om amternes økonomi for Det fremgår bl.a. af aftalen, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet inden for rammerne af det behovsafhængige tilskudssystem og det nuværende udgiftsniveau skulle tage initiativ til et udvalgsarbejde om reglerne for medicintilskud herunder tilskudskriterierne og reglerne for fastsættelse af tilskudspriser. Udvalget fik følgende kommissorium: Af regeringens supplerende regeringsgrundlag Vækst, velfærd fornyelse II fremgår følgende: Udgifterne til medicintilskud er steget markant i de senere år og beslaglægger en stor del af råderummet til serviceforbedringer. Alene i 2002 steg udgifterne med 700 mio. kr. Regeringen vil derfor begrænse væksten i udgifterne til medicintilskud uden at svække hensynet til patienternes behov. Det kan blandt andet ske ved at skærpe konkurrencen og ved at sikre en mere målrettet ordination af meget dyre lægemidler. Regeringen vil fremlægge konkrete forslag i foråret 2004 på baggrund af et udvalgsarbejde herom. Det fremgår endvidere af aftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen om amternes økonomi i 2004, at man er enige om at understøtte initiativer, der kan medvirke til effektiv og rationel anvendelse af lægemidler og at søge at dæmpe væksten i medicinudgifterne. Også andre af lægemiddelområdets interessenter har tilkendegivet ønsker om, at forskellige aspekter på lægemiddelområdet tages op til overvejelse, herunder kriterierne for tildeling af tilskud og kvaliteten i medicinforbruget. Indenrigs- og sundhedsministeren nedsætter på denne baggrund et udvalg om medicintilskud. Udvalget skal fremkomme med forslag til initiativer, 9

12 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler der kan begrænse væksten i medicinudgifterne. Udvalget skal herunder inddrage reglerne for fastsættelse af tilskudspriser. Udvalget skal endvidere overveje kriterierne for tildeling af tilskud. Udvalget skal som et led i sine overvejelser indtænke muligheder for øget anvendelse af IT-løsninger. Udvalgets arbejde skal i øvrigt tilrettelægges i overensstemmelse med de nedenfor anførte forhold. Udgiftsdæmpende initiativer Udvalget skal overveje og stille forslag til udgiftsdæmpende initiativer på lægemiddelområdet under hensyn til patienternes behov. Udvalgets overvejelser og forslag skal ske inden for rammerne af det behovsafhængige tilskudssystem. Udvalget skal i sit arbejde særligt overveje mulighederne for at skærpe konkurrencen på lægemiddelområdet. Udvalget skal endvidere beskrive lægernes ordinationspraksis og komme med forslag, der kan sikre en mere målrettet ordination af meget dyre lægemidler på baggrund af lægefaglige og økonomisk rationelle kriterier. Udvalget skal samtidigt se på apotekernes udleveringspraksis. Efter sygesikringsloven beregnes tilskuddet til køb af et givent lægemiddel til lægemidlets særlige tilskudspris. De gældende regler om tilskudspriser afspejler en målsætning om, at priserne på lægemidler i Danmark ikke bør overstige et europæisk prisniveau. Denne målsætning skal fastholdes. Udvalget skal beskrive og vurdere de gældende bestemmelser for fastsættelse af tilskudspriser. Udvalget kan foreslå ændringer af reglerne for fastsættelse af tilskudspriser. Det er i den forbindelse en selvstændig målsætning, at udvalgets eventuelle forslag medfører en forenkling af de eksisterende regler, således at de bliver lettere at administrere og forstå for virksomheder og borgere. Lægemidler indkøbt i andre EU/EØS-lande Der ydes i dag alene tilskud til lægemidler indkøbt i Danmark. 10

13 Kapitel 1. Tilskudssystemet Udvalget skal vurdere fordele og ulemper ved at yde sygesikringstilskud til lægemidler, som er indkøbt i andre EU-/EØS-lande. Udvalget skal herunder beskrive en eller flere modeller for den praktiske håndtering af ydelse af tilskud til lægemidler indkøbt i andre EU-/EØS-lande. Udvalget skal inddrage erfaringer fra de andre EU-/EØS-lande. Regler for tildeling af tilskud Efter sygesikringsloven yder den offentlige sygesikring tilskud til lægemidler, som er meddelt generelt eller generelt klausuleret tilskud af Lægemiddelstyrelsen. Udvalget skal beskrive og vurdere de gældende kriterier for tildeling af tilskud til lægemidler efter sygesikringsloven. Udvalget skal samtidigt beskrive gældende praksis, herunder de nærmere sagsgange, i forbindelse med tilskudsafgørelser (både ved ansøgninger om og tilbagekaldelse af generelt tilskud). Udvalget skal beskrive og vurdere gældende praksis for udarbejdelsen og anvendelsen af estimater for den forventede forbrugsudvikling for et givent lægemiddel i forbindelse med tilskudsafgørelser. Udvalget kan inden for rammerne af det behovsafhængige tilskudssystem foreslå ændringer af tilskudskriterierne og gældende praksis. Lægemiddelstyrelsen kan for konkrete patienter efter ansøgning fra den behandlende læge bestemme, at sygesikringen yder tilskud til køb af lægemidler uden generelt tilskud (enkelttilskud). Enkelttilskudsordningen sikrer, at patienter kan få tilskud til et lægemiddel uden generelt tilskud, såfremt lægemidlet er værdifuldt og velindiceret for den pågældende patient. Udvalget skal beskrive og vurdere enkelttilskudsordningen med henblik på eventuelt at foreslå administrative forenklinger af ordningen. Tidsramme Udvalget skal afgive sin rapport i april Udvalgets sammensætning Udvalget får følgende sammensætning: 2 medlemmer fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement (formand) 11

14 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler 1 medlem fra Amtsrådsforeningen 1 medlem fra Danmarks Apotekerforening 1 medlem fra De Samvirkende Invalideorganisationer 2 medlemmer fra Den Almindelige Danske Lægeforening, herunder 1 medlem fra et relevant medicinsk selskab 1 medlem fra Finansministeriet 1 medlem fra Forbrugerrådet 1 medlem fra Institut for Rationel Farmakoterapi 1 medlem fra Industriforeningen for Generiske Lægemidler, IGL 1 medlem udpeget af Københavns og Frederiksberg Kommuner i forening 1 medlem fra Lægemiddelindustriforeningen, Lif 1 medlem fra Lægemiddelstyrelsen 1 medlem fra Parallelimportørforeningen 1 medlem fra Sundhedsstyrelsen 1 medlem fra Økonomi- og Erhvervsministeriet Udvalget kan eventuelt inddrage ekstern ekspertise i udvalgsarbejdet. Indenrigs- og Sundhedsministeriets departement og Lægemiddelstyrelsen varetager udvalgets sekretariatsarbejde. Finansministeriet og Amtsrådsforeningen kan indstille deltagere til sekretariatet. Udvalget om Medicintilskud har i perioden fra den 23. oktober 2003 til den 29. april 2004 afholdt i alt 6 møder. I forbindelse med udvalgsarbejdet har der været afholdt tre indlæg ved eksterne oplægsholdere om emner, der relaterer sig til spørgsmålet om 12

15 Kapitel 1. Tilskudssystemet mulighederne for at fremme en mere rationel lægemiddelanvendelse. Formand for arbejdsgruppen om klinisk farmaci centerchef Morten Christy, Frederiksberg Hospital, har rapporteret fra arbejdsgruppen om klinisk farmaci og skitseret mulighederne for en øget anvendelse af klinisk farmaci med henblik på at forbedre compliance. Overlæge Beth Lilja Pedersen, H:S Enhed for Patientsikkerhed, har afholdt et indlæg for udvalget om utilsigtede hændelser med medicin og pegede i den forbindelse på mulige måder at medvirke til at reducere medicineringsfejl. Endelig har afdelingslæge Jørgen Hansen, Sundhedsstyrelsen, holdt et indlæg om den ny lov om patientsikkerhed, som er trådt i kraft 1. januar 2004, og som har til formål at indsamle, analysere og formidle viden om utilsigtede hændelser, herunder utilsigtede hændelser med lægemidler. 1.2 Udvalgets medlemmer Udvalget har haft følgende medlemmer: Specialkonsulent Eva Bidstrup, Sundhedsstyrelsen. Alment praktiserende læge, Mette Bitsch-Christensen, Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin. Vicedirektør Ib Haurum, Sundhedsforvaltningen i Københavns Kommune. Direktør Flemming Kjersgaard Johansen, Diabetesforeningen. Institutchef, dr. med. Jens Peter Kampmann, Institut for Rationel Farmakoterapi. Sektionsleder Karen Kolenda, Lægemiddelstyrelsen. Næstformand Niels Kristensen, Danmarks Apotekerforening. Registreringschef Lilly Krogsgaard, Amtsrådsforeningen. Formand Henriette Bøghave Lønkvist, Parallelimportørforeningen af Lægemidler (suppleant næstformand Hans Bøgh-Sørensen, Parallelimportørforeningen af Lægemidler, har deltaget i alle møder). Økonomisk politisk medarbejder Grit Munk, Forbrugerrådet. Afdelingschef Vagn Nielsen (formand), Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Kontorchef Finn Porsborg, Konkurrencestyrelsen. Næstformand DADL, alment praktiserende læge, Ole Eckhardt Poulsen. Formand Hans Henrik Raith, Industriforeningen for Generiske Lægemidler. 13

16 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Fuldmægtig Helle Sandager-Jørgensen, Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Formand Karin Verland, Lægemiddelindustriforeningen. Kontorchef Kristian Wendelboe, Finansministeriet. Sekretariatsfunktionen har været varetaget af kontorchef Paul Schüder, specialkonsulent Nina Moss og fuldmægtig Thomas Birk Andersen alle Indenrigs- og Sundhedsministeriet, kontorchef Lasse Larsen og sektionsleder Annemette Anker Nielsen begge Lægemiddelstyrelsen, konsulent Terese Teilmann og fuldmægtig Rikke Margrethe Friis begge Amtsrådsforeningen og fuldmægtig Flemming Christiansen fra Finansministeriet. 14

17 Kapitel 2 Sammenfatning og anbefalinger I dette kapitel præsenteres hovedlinierne i udvalgets betænkning ved et resumé af indholdet af betænkningens enkelte kapitler og en samlet præsentation af hovedelementerne i udvalgets overvejelser og anbefalinger. 2.1 Resumé af kapitel 3-9 Kapitel 3 Betænkningen indledes i kapitel 3 med en beskrivelse og analyse af udviklingen i omsætning, mængde og sygesikringsudgifter til lægemidler siden Udviklingen er i de seneste år karakteriseret ved en markant vækst i omsætningen og mængdeforbruget af lægemidler i befolkningen. Tilsvarende viser analysen, at sygesikringens udgifter til medicin er steget markant i de seneste år, dog med en betydelig afdæmpning af vækstraten i Udgiftsudviklingen skyldes generelt ikke stigende lægemiddelpriser, men kan navnlig forklares ved stigende udgifter inden for 14 behandlingsmæssige områder, hvor særligt mængdeforbruget er stigende, og hvor ældre lægemidler erstattes af nye og dyrere produkter. Samtidig er perioden kendetegnet ved, at der politisk er iværksat en række prioriterede behandlingsplaner inden for udvalgte sygdomsområder. Stigningen i sygesikringens udgifter hænger desuden sammen med væksten i ældreandelen i befolkning, og med at en større andel af befolkningen behandles med lægemidler, samtidig med at den enkelte patients individuelle forbrug er stigende. Endelig har indførslen af det behovsafhængige tilskudssystem medført, at det offentliges andel af udgifterne til medicin har været stigende. Kapitlet indeholder en særskilt analyse af storforbrugere af lægemidler, som er kendetegnet ved at have et årligt forbrug af tilskudsberettigede lægemidler på over kr., og som tegner sig for 74 pct. af stigningen i sygesikringens udgifter til medicintilskud siden

18 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Kapitel 4 I forlængelse af beskrivelsen af den faktiske udvikling i forbrug, omsætning og sygesikringsudgifter til lægemidler i kapitel 3 indeholder kapitel 4 en beskrivelse af sygesikringslovens generelle medicintilskudsregler med særlig vægt på at fremdrage de forhold og politiske overvejelser, der har ført til væsentlige beslutninger om reglernes udformning i de senere år. Kapitlet omfatter en beskrivelse af de generelle medicintilskudsregler i form af det behovsafhængige tilskudssystem, som trådte i kraft den 1. marts Endvidere redegøres kort for de væsentligste ordninger og aftaler for lægemidlers priser og tilskudspriser, som har været gældende i de senere år, herunder prislovgivning og prisaftaler, referenceprissystem samt anvendelsen af europæiske priser i fastsættelsen af tilskudspriser, som er grundlaget i det nugældende tilskudsprissystem. Kapitel 5 I kapitel 5 redegøres for udvalgets overordnede overvejelser og opgaveafgrænsning inden for rammerne af udvalgets kommissorium, og kapitlet tjener i den forstand som udgangspunkt for de detaljerede drøftelser i de efterfølgende kapitler. Udvalget tager afsæt i den afgørende betydning lægemidler har for mulighederne for effektiv behandling af en lang række sygdomme og sygdomssymptomer og dermed for befolkningens generelle sundhed og livskvalitet. Udviklingen på lægemiddelområdet indebærer på den anden side, at væksten i de offentlige udgifter til lægemidler igennem de senere år har været væsentlig større end udgiftsudviklingen for de øvrige udgifter til sundhedsområdet. Derfor er der behov for en løbende vurdering af, om de ressourcer, der af samfundet afsættes til behandling med lægemidler, anvendes optimalt med henblik på, at borgerne fortsat skal kunne tilbydes tidssvarende og relevant behandling af høj standard, og at der løbende er råderum til indførsel af nye behandlingsmuligheder. Udvalgets kommissorium lægger efter udvalgets opfattelse op til, at udvalget foretager en vurdering af et bredt spektrum af de aktuelle problemstillinger og udfordringer på lægemiddelområdet. Som det er nærmere beskrevet i kapitel 5, har udvalget derfor i sit arbejde inddraget alle faser i forløbet fra lægemidlets markedsføring til dets anvendelse hos patienten, 16

19 Kapitel 2. Sammenfatning og anbefalinger og udvalget har foretaget en vurdering af mulighederne for at ændre på eksisterende regulering, gældende rammer og incitamentsgrundlag med henblik på at fremme en mere hensigtsmæssig og rationel anvendelse af lægemidler i Danmark. Kapitel 6 Kapitel 6 indeholder udvalgets overvejelser i relation til medicintilskudssystemet. I afsnit 6.2 gives en detaljeret beskrivelse af det gældende regelgrundlag og de administrative procedurer i forbindelse med fastsættelsens af lægemidlers tilskudsstatus, herunder navnlig kriterierne for Lægemiddelstyrelsens tilskudsafgørelser. I afsnit gives en beskrivelse af forskellige problemstillinger, som udvalget har fundet særlig anledning til at fremhæve i forbindelse med kriterier og procedurer for afgørelser om lægemidlers tilskudsstatus. Der stilles i forlængelse heraf en række konkrete forslag til ændringer, der vil kunne medvirke til en mere hensigtsmæssig anvendelse af de offentlige medicinudgifter, ligesom udvalget har lagt vægt på at opnå en større gennemskuelighed og gennemsigtighed i rammerne for tilskudsafgørelser. Afsnit 6.3 indeholder en redegørelse for de gældende regler om fastsættelse af tilskudspriser, som tager udgangspunkt i beregningen af europæiske gennemsnitspriser. I afsnit er det peget på forskellige uhensigtsmæssigheder ved det eksisterende system, herunder navnlig at tilskudspriserne beregnet på grundlag af europæiske gennemsnitspriser ikke i alle tilfælde giver lægerne og patienterne et økonomisk incitament til henholdsvis at ordinere og få udleveret det billigste lægemiddel på det danske marked. Hertil kommer, at de gældende tilskudspriser i andre tilfælde indebærer, at det ikke altid er muligt for en patient at få udleveret et lægemiddel, hvortil der ydes det fulde procentvise tilskud, ligesom det er påpeget, at de gældende regler kan være vanskelige at gennemskue. Med udgangspunkt i de overordnede samfundsmæssige målsætninger for tilskudssystemet - og med de påviste uhensigtsmæssigheder ved det gældende tilskudsprissystem in mente - opstilles i afsnit to modeller for en fremtidig fastsættelse af tilskudspriser. Model 1 indebærer, at tilskudsprisen fastsættes på grundlag af det billigste synonyme lægemiddel på markedet, mens model 2 indebærer, at tilskudsprisen fastsættes på grundlag af billigste synonyme og analoge lægemiddel i en tilskudsgruppe. Ud- 17

20 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler valgets overvejelser om et fremtidigt tilskudsprissystem er indeholdt i afsnit I afsnit 6.4 analyserer udvalget mulighederne for at yde tilskud til lægemidler indkøbt i andre EU/EØS-lande, idet der blandt andet gives en beskrivelse af de EU-retlige rammer for at yde tilskud til lægemidler købt i andre lande. Der er i den forbindelse foretaget en undersøgelse af andre EU/EØS-landes erfaringer med tilskud til lægemidler købt uden for landets grænser, og der skitseres en basismodel for den praktiske håndtering af en udvidelse af tilskudsordningen i denne henseende. I afsnit 6.5 overvejes mulighederne for en fastfrysning af forholdet mellem patienternes egenbetaling og sygesikringens finansieringsandel af udgifterne til tilskudsberettiget medicin. Kapitel 7 Udvalget har i sit arbejde lagt afgørende vægt på, at effektiviteten af et kommende medicintilskudssystem i høj grad beror på, at de retlige rammer og incitamentsstrukturer, som er bestemmende for den faktiske distribution, forhandling og udlevering, understøtter de mål, som tilsigtes opnået gennem indretningen af medicintilskudssystemet. I kapitel 7 beskrives forskellige problemstillinger, og der stilles i forlængelse heraf en række forslag, der knytter til sig til leverancespørgsmål, apotekernes udlevering og substitutionsmuligheder samt konkurrenceforhold på lægemiddelmarkederne i øvrigt. Kapitel 8 I kapitel 8 rettes fokus mod lægernes rolle i forhold til en samfundsmæssig rationel anvendelse af lægemidler og behovet for at iværksætte initiativer, der kan sikre en mere målrettet og konsistent lægemiddelordination. I kapitlet beskrives en række nye initiativer på lægemiddelordinationsområdet, herunder den fælles lægemiddelinformation, nationale rekommandationslister, interaktionsdatabasen samt Den Personlige Elektroniske Medicinprofil, som alle vil medvirke til, at informationsgrundlaget i forbindelse med medicinordination vil blive væsentligt forbedret. 18

21 Kapitel 2. Sammenfatning og anbefalinger Kapitel 9 Kapitel 9 omhandler patienternes egen rolle i forbindelse med en rationel lægemiddelanvendelse. Der redegøres for problemerne med manglende patient-compliance, herunder årsager og omkostninger forbundet med den manglende compliance. Der gives herefter en beskrivelse af mulighederne for at forbedre medicinanvendelsen hos patienterne gennem forbedret patientinformation, behandlingsforståelse og tiltag, der blandt andet retter sig mod de praktiserende læger, apotekerne og hjemmeplejen. Udvalget peger på den baggrund i kapitlet på en række konkrete tiltag, som kan medvirke til at fremme en rationel medicinanvendelse hos patienterne. 2.2 Udvalgets anbefalinger Ved løsningen af sin opgave - at fremsætte forslag der kan medvirke til at sikre patienter og samfund mest mulig sundhed for de ressourcer, som afsættes til behandling med lægemidler - har udvalget overordnet lagt til grund, at målsætningen om en rationel anvendelse af lægemidler er betinget af en række faktorer, som omfatter et effektivt medicintilskudssystem, effektive rammer for forhandling og udlevering af lægemidler, sikringen af en rationel lægemiddelordination, og en hensigtsmæssig medicinanvendelse, og som er indbyrdes afhængige Medicintilskudssystemet Som den direkte nøgle til de offentlige udgifter til medicintilskud har udvalget gennemført en udførlig analyse af det eksisterende regelsæt for ydelse af medicintilskud, herunder reglerne for fastsættelse af lægemidlers tilskudsstatus og tilskudspris, og udvalget har fundet, at der på en række områder er grundlag for at foretage ændringer, der vil kunne resultere i en mere effektiv og mere målrettet prioritering af sygesikringens udgifter til medicintilskud. Udvalget har i sit arbejde lagt vægt på, at reguleringen af ydelsen af medicintilskud så vidt muligt skal fremme en effektiv priskonkurrence på lægemiddelmarkedet, og har samtidig tilstræbt, at der med forslagene opnås en større gennemskuelighed og gennemsigtighed i reglerne om medicintilskud. 19

22 Medicintilskud og rigtig anvendelse af lægemidler Revurderinger af lægemidlers tilskudsstatus For så vidt angår kriterierne for fastsættelsen af lægemidlers tilskudsstatus og tilrettelæggelsen af de administrative procedurer i forbindelse med konkrete tilskudsafgørelser, lægger udvalget vægt på, at sådanne tilskudsafgørelser ikke skal have karakter af permanente beslutninger om disse lægemidlers tilskudsstatus, idet de forudsætninger, som var afgørende for, at der oprindeligt blev truffet afgørelse om eksempelvis generelt tilskud til et lægemiddel, kan ændre sig over tid. Udvalget anbefaler på den baggrund, at spørgsmålet om lægemidlers tilskudsstatus bør underkastes regelmæssige revurderinger med henblik på at vurdere, om de forudsætninger, som lå til grund for den oprindelige beslutning om bevilling eller ikke-bevilling af tilskud, fortsat har gyldighed. Udvalget lægger vægt på, at der ved revurderinger af tilskudsstatus med faste tidsterminer opnås mulighed for at inddrage erfaringer fra den faktiske anvendelse af lægemidlet, herunder hvorvidt den gældende tilskudsstatus i praksis har bidraget til en rationel anvendelse af lægemidlet. Det er udvalgets opfattelse, at der er behov for at sikre den fornødne åbenhed om baggrunden for de beslutninger, der træffes. Udvalget anbefaler på den baggrund, at Lægemiddelstyrelsen tager initiativ til et arbejde med henblik på at fastlægge rammerne for en ny procedure for faste regelmæssige revurderinger af tilskudsstatus, idet de relevante parter inddrages i arbejdet. Klausulering af medicintilskud til håndkøbslægemidler Udvalget finder det rimeligt, at der ligesom for receptpligtige lægemidler bør knytte sig sundhedsfaglige betingelser til ydelse af tilskud til tilskudsberettigede håndkøbslægemidler. Udvalget finder ikke, at den nugældende forudsætning om, at tilskud til håndkøbslægemidler er betinget af lægens påtegning af oplysning på recepten om, at patienten har en varig lidelse eller er pensionist, er egnet til at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af tilskudsmidlerne til håndkøbsmedicin. Udvalget foreslår derfor, at Lægemiddelstyrelsens mulighed for at bevilge generelt klausuleret tilskud udvides til at omfatte visse håndkøbslægemidler, når disse ordineres på recept. Klausuleringerne af tilskuddene bør udarbejdes på baggrund af lægemidlernes godkendte indikationer og de lægelige erfaringer med anvendelsen af lægemidlerne. En afskaffelse af kravet om påtegning af varig lidelse til fordel for en klausulering af tilskuddet til håndkøbslægemidler vil efter 20

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste

billigste synonyme lægemiddel. Det er Lægemiddelstyrelsen, som løbende følger markedet og udmelder en tilskudspris til apotekerne på det billigste Skrivelse med orientering om Lov om ændring af lov om social pension (Forbedring af den supplerende pensionsydelse) og Lov om ændring af lov om offentlig sygesikring, lov om social pension og lov om højeste,

Læs mere

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud

Medicintilskud I MEDICINTILSKUDSSYSTEMET. Lægemiddelstyrelsen. Generelt om medicintilskud MEDICINTILSKUDSSYSTEMET 169 Medicintilskud I Lægemiddelstyrelsen Det danske medicintilskudssystem er bygget op af en række elementer, som tilsammen skal sørge for, at ingen patienter af økonomiske grunde

Læs mere

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag

Vejledning til ansøgning om generelt tilskud. Lovgrundlag Vejledning til ansøgning om generelt tilskud Lovgrundlag Lægemiddelstyrelsen træffer i henhold til sundhedslovens 144, stk. 1-3, samt sundhedslovens 152, stk. 2 og 4, afgørelse om, hvorvidt Regionsrådet

Læs mere

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Generelt. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat Ekstern høring om ny bekendtgørelse om indsendelse af indlægssedler til Lægemiddelstyrelsen og om udkast til cirkulære om ændring af variationsvejledningen, marts 2011. Link til høringen på

Læs mere

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1.

Antallet af ansøgninger om generelt tilskud, som nævnet behandlede på de månedlige møder, fremgår af figur 1. Årsrapport fra Medicintilskudsnævnet 2010 Medicintilskudsnævnet rådgiver Lægemiddelstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 10 Offentlig. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. december 2004

Sundhedsudvalget L Bilag 10 Offentlig. Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. december 2004 Sundhedsudvalget L 102 - Bilag 10 Offentlig Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. december 2004 2. udkast (ændringsforslag fra indenrigs- og sundhedsministeren)

Læs mere

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014

ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 MEDLEMMER UDPEGET AF MINISTEREN FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE 20 MØDER I 2014 ÅRSRAPPORT FRA MEDICINTILSKUDSNÆVNET 2014 Medicintilskudsnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen i ansøgninger om tilskud til lægemidler. Det gælder både generelle tilskud til lægemidler (efter ansøgning fra

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark

Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark A August 2016 Baggrund & Budskaber Selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark 1. Forslaget: Sundheds- og Ældreministeriet har stillet forslag om at indføre selvvalg af håndkøbsmedicin i Danmark. Forslaget er

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet?

27-04-2011. Disposition. Markedsfordelingen, AIP 16.000. - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? - Fratagelse af tilskud økonomi på bekostning af kvalitet? Disposition Lidt om pengene Sektor overgange Prioritering eller optimering? Steffen Thirstrup Institutchef, PhD IRF Revurdering af tilskud Sektor

Læs mere

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB

Strategi på lægemiddelområdet de kommende år. Bedst og Billigst BOB Strategi på lægemiddelområdet de kommende år Bedst og Billigst BOB Basisindsats Bedst og Billigst BOB Kvalitetsudvikling Medicin er et indsatsområde ( 12c udvalg) Øvrige områder Patientforløb Patientsikkerhed

Læs mere

Aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen

Aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen 1 af 6 18-06-2012 11:22 Aftale mellem Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen Journal nr. 2:8032-7 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Sundhedsministeriet og Lægemiddelindustriforeningen

Læs mere

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012.

Ad. side 14, Figur 2: Beløbene vedr. recepturgebyr, variabel og fast avance fremgår af bekendtgørelse nr. 183 af 20. februar 2012. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kfst@kfst.dk SHA@kfst.dk Dato: 22. maj 2012 Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik

Læs mere

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler

Ikke apoteksforbeholdte håndkøbslægemidler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 1411 Offentligt HØRING MAJ 2015 UDKAST Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler I medfør af 44 og 72, stk. 2, i lov

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar

Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Lægemiddelkonsulenteksamen 11. juni 2013 Modul 3: Lov, etik og aktører MED svar Tjek, at eksamensnummeret øverst på denne side er det samme som på dit eksamenskort. Ved besvarelsen må der ikke benyttes

Læs mere

R o s k i l d e. "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen

R o s k i l d e. Bedst og billigst Medicinindsatsen i Roskilde Amt. Sundhedsforvaltningen R o s k i l d e A m t "Bedst og billigst" Medicinindsatsen i Roskilde Amt Sundhedsforvaltningen Forord Der er gjort mange forsøg fra politisk side på at styre de hastigt stigende medicinudgifter. Trods

Læs mere

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

26. april 2006 FM 2006/29. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 26. april 2006 FM 2006/29 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Formålet med ændringsforslaget: Reglen, i 7, stk. 1, i landstingsforordning nr. 1 af 12. maj 2005 om lægemidler,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr LBK nr 139 af 15/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600736 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tilgængelighedsstrategi for Lægemiddelstyrelsen

Tilgængelighedsstrategi for Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Tilgængelighedsstrategi for Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK)

Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Sundhedssektorens økonomi, udgiftsudvikling, hvad driver udviklingen? NETØK seminaret den 4. marts 2016 Netværk for Økonomisk Politisk Debat (NETØK) Jørgen Clausen, cheføkonom Lif (Lægemiddelindustriforeningen)

Læs mere

Generisk ordination fordele og ulemper. Rapport fra Lægemiddelstyrelsen

Generisk ordination fordele og ulemper. Rapport fra Lægemiddelstyrelsen Generisk ordination fordele og ulemper Rapport fra Lægemiddelstyrelsen 22. november 2006 Generisk ordination fordele og ulemper Indholdsfortegnelse 1. Resumé og anbefaling... 3 1.1. Anbefaling... 3 2.

Læs mere

Lov om medicinsk udstyr

Lov om medicinsk udstyr Lov nr. 1046 af 17/12/2002 med ændringer ved lov nr. 359 af 09/04/2013 lov nr. 518 af 26/05/2014 Lov om medicinsk udstyr VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Til alle på vedlagte høringsliste Dato: 5. december 2014 Enhed: JURMED Sagsbeh.: hbj Sags nr.: 1403230 Dok. nr.:

Læs mere

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren

Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren Systematik i medicinafstemning og medicingennemgang anbefalinger for samarbejde mellem almen praksis og de øvrige parter i primærsektoren regionsyddanmark.dk Forord Denne folder er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10 år og hvorfor?

Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10 år og hvorfor? LÆGEMIDDELØKONOMI OG PROGNOSTICERING Kan vi prognosticere udgifter til lægemidler og hvordan Hotel Comwell, Rebild Bakker, 22. januar 2014 Hvordan har udviklingen i lægemiddeludgifter været de sidste 5-10

Læs mere

Sundhedsudvalget L Bilag 22 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 15. december Tillægsbetænkning.

Sundhedsudvalget L Bilag 22 Offentlig. Tillægsbetænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 15. december Tillægsbetænkning. Sundhedsudvalget L 102 - Bilag 22 Offentlig Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2004-05 Tillægsbetænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 15. december 2004 Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring

Læs mere

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren

Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lægemiddelindustriforeningen (Lif) Sundheds- og Ældreministeriet Lægemiddelstyrelsen 27. september 2016 Vejledning til prisloftaftalen for primærsektoren Lifs medlemsvirksomheder har siden 2007 været omfattet

Læs mere

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem

Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem. Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem Notat af 1. april 2003 Hamstring af lægemidler i det behovsafhængige tilskudssystem For alle patienter med et vist årligt lægemiddelforbrug

Læs mere

Ny model for vurdering af lægemidler

Ny model for vurdering af lægemidler Ny model for vurdering af lægemidler RESUMÉ Dette punkt beskriver en næsten endelig model for vurdering af lægemidler. Det nye i forhold til den model, som bestyrelsen på sit møde den 10. december 2015

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 155 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 4.

Besvarelse af spørgsmål nr. 155 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 4. Sundhedsudvalget (2. samling) SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 155 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 22. august 2005 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-1339-110 Sagsbeh.: TBA Fil-navn: Dokument

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1305325 Dok. Nr.: 1327588 Dato: 14. november 2013 Udkast til Bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet UDKAST Forslag Til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (1 måneds behandlingsfrist, IT-anvendelse i sundhedsvæsenet, indhentning af elektroniske

Læs mere

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed

Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Medicintilskudsnævnet Den 4. november 205 Sagsnr: 20505674 Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 2300 København S Ad hoc revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod alkoholafhængighed Baggrund Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet.

Danmarks Apotekerforening skal fremkomme med følgende bemærkninger til lovudkastet. Danmarks Apotekerforening Kanonbådsvej 10 Postboks 2181 1017 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Ministeriet for Sundhed og

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr I medfør af 202 a, stk. 5 og 6, 202 c, stk. 2, og 272 i sundhedsloven,

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.:

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Tid og sted: Folketinget, tirsdag den 8. november 2011 kl. 14. Dok nr.: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 106 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Taletid: Samråd N, O, P (10 min.) Tid og sted: Folketinget,

Læs mere

Principaftale om etablering af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet

Principaftale om etablering af Nævnet for Selvjustits på Lægemiddelområdet Lægeforeningen (LF), Danmarks Apotekerforening (DA), Lægemiddelindustriforeningen (Lif), Industriforeningen for Generiske Lægemidler (IGL), Parallelimportørforeningen (PI) Principaftale om etablering af

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0084 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0084 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0084 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed/INT Sagsbeh.: SUMSAH/KFH Sags nr.: 1105807 Dok. Nr.: 878728 Dato: 28. marts 2012 GRUND-

Læs mere

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v.

Til alle på vedlagte liste. Høring over ændring af bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler m.v. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Til alle på vedlagte liste T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 16. december 2016 Enhed: MEDINT Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1610775 Dok. nr.: 245073

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin. April 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indkøb af sygehusmedicin April 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indkøb af sygehusmedicin (beretning nr.13/2011)

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar:

Apotekerforeningen har overordnet følgende bemærkninger til høringen, som uddybes i vores høringssvar: Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Lægemiddelstyrelsen Att.: Martin Runebøll mru@dkma.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr BEK nr 1154 af 22/10/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403821 Senere ændringer til

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 350, tirsdag den 29. marts 2011. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. marts 2011. I mødet

Læs mere

Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence. Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich

Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence. Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich Tilskudspriser til medicin Når (lidt) mere egenbetaling skaber (meget) mere konkurrence Ulrich Kaiser Susan J. Mendez Thomas Rønde Hannes Ullrich Introduktion Store og stigende medicinudgifter i DK: 4

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 413, tirsdag den 27. maj 2014. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 27. maj 2014. I mødet deltog:

Læs mere

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Til virksomheder der per 16. november 2009 eller tidligere har markedsført et eller flere lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA Afgørelse om fremtidig tilskudsstatus for lægemidler i ATC-gruppe A04 og A03FA

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16.

Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til indenrigs- og sundhedsministeren den 16. Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 20. december 2005 Kontor: 4.s.kt. J.nr.: 2005-1339-119 Sagsbeh.: TBA Fil-navn: Dokument 4 Besvarelse af spørgsmål nr. 101 (Alm. del), som Folketingets Spørgsmål

Læs mere

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ

Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ i:\december 99\medicin-la.doc Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 20. december 1999 RESUMÈ LAVERE MEDICINPRISER I forbindelse med den indgående aftale om finanslov for 2000 tages der fat på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet ) Januar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilskud til dansk fiskeri (FIUF-programmet 2000-2006) Januar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om tilskud til dansk

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23

Region Midtjylland. Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite. Bilag. til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Region Midtjylland Nedsættelse af en regional lægemiddelkomite Bilag til Regionsrådets møde den 12. marts 2008 Punkt nr. 23 Regionshuset Viborg Udkast til kommissorium for lægemiddelkomiteer i Region Midtjylland

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET

KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET KOMMISSORIUM FOR MEDICINRÅDET 1. Baggrund 1.1 I 2009 besluttede Danske Regioner at stifte et rådgivende råd, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS ). RADS har fungeret som et regionalt samarbejde,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilskud til privat behandling for høretab August 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilskud til privat behandling for høretab 13. august 2012 RN A307/12

Læs mere

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S

MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf AXEL HEIDES GADE KØBENHAVN S MEDICINTILSKUDSNÆVNET SEKRETARIATET Tlf. 44 88 95 95 AXEL HEIDES GADE 1 2300 KØBENHAVN S Lægemiddelstyrelsen Den 7. september 2006 Axel Heides Gade 1 2300 København S Indstilling til tilskudsstatus for

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Indenrigs- og Sundhedsministeriet Høring over udkast til lovforslag om videnskabsetisk behandling af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter. Lægemiddelstyrelsen har modtaget ovennævnte udkast til lovforslag

Læs mere

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012. Eksamensopgave MED svar. Modul 3: Lovkundskab. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Eksamensopgave MED svar Modul 3: Lovkundskab Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 3: Lovkundskab MED svar Tjek, at eksamensnummeret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr

Svar på høring over udkast til lovforslag om ændring af lægemiddelloven, apotekerloven og lov om medicinsk udstyr Danmarks Apotekerforening Bredgade 54 1260 København K Telefon 33 76 76 00 Fax 33 76 76 99 apotekerforeningen@apotekerforeningen.dk www.apotekerforeningen.dk Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1)

Lov om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og vævsloven 1) LOV nr 542 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1403230 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen

Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København S 22.02.2005 Høring om ændring af mærkningsbekendtgørelsen og ny vejledning til mærkningsbekendtgørelsen J.nr.LBA 1.2/LFU so Tak for muligheden for

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Lægemiddelstyrelsens kommentar. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Lægemiddelstyrelsens kommentar. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af: Høringsnotat for ekstern høring om forslag om forlænget for opdatering af mærkning og indlægsseddel ved variationer, oktober-november 2010. Bemærkning Begrundelse for bemærkning Bemærkning fremsat af:

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civilafdelingen Dato: 8. december 2016 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh:

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Har din medicin skiftet navn?

Har din medicin skiftet navn? Har din medicin skiftet navn? Substitution betyder erstatning for. På apoteket betyder substitution, at den samme medicin kan have forskellige navne og forskellige priser. I denne brochure kan du få en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets. tilskuddet til Sydslesvig. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Undervisningsministeriets forvaltning af tilskuddet til Sydslesvig December 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Undervisningsministeriets

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 442, tirsdag den 19. januar 2016. Tid og sted: Mødet fandt sted i Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 19. januar 2016. I mødet

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

HØRINGSSVAR. Sundheds- og Ældreministeriet. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik

HØRINGSSVAR. Sundheds- og Ældreministeriet. Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sundheds- og Ældreministeriet HØRINGSSVAR Enhed: Psykiatri og Lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPTFE Koordineret med: Sagsnr.: 1606858 Dok. nr.: 131473 Dato: 28. juni 2016 Fælles høringssvar fra Sundheds-

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Millionbesparelser på lægeordineret medicin

Millionbesparelser på lægeordineret medicin Millionbesparelser på lægeordineret medicin Problemstillingen Udgifterne til medicin har været stigende Mange forsøg er gjort fra politisk side for at styre de hastigt stigende medicinudgifter Vi skal

Læs mere

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens

Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Den 4. november 2015 Forslag til indstilling Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod demens Baggrund Sundhedsstyrelsen (nu Lægemiddelstyrelsen) har anmodet om at revurdere tilskudsstatus for lægemidler

Læs mere

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger

Høring over udkast til bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens elektroniske registrering af borgeres medicinoplysninger Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Att.: Center for Primær Sundhed primsund@im.dk kopi til Louise Filt lfi@im.dk DET ETISKE RÅD Ravnsborggade 2, 4. sal 2200 København

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06

RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 RIGSREVISIONEN København, den 1. marts 2006 RN A502/06 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om statsamternes produktivitet og effektivitet (beretning nr. 2/02) Indledning 1. I

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler

Model til beskrivelse af markedet for lægemidler 1 af 7 21-08-2013 12:52 Model til beskrivelse af markedet for lægemidler Juni 2005 Af Peder Kongsted CHRISTIANSEN* Abstract Using a simple model we study the effects from deregulating the Danish market

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren. Februar 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Februar 2013 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Medicintilskudsnævnet

Medicintilskudsnævnet Referat af Medicintilskudsnævnets møde nr. 434, tirsdag den 29. september 2015. Tid og sted: Mødet fandt sted i Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S, tirsdag den 29. september 2015.

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg.

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg. Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0028 Bilag 2 Offentligt Notat 13. marts 2009 J.nr. 2009-739-0203 Grundnotat om Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer

Læs mere