Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet"

Transkript

1 Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen 1

2 Sikker, ensartet og effektiv brug af medicin - regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen Regionerne ønsker at sikre danskerne adgang til sikker, ensartet og effektiv lægemiddelbehandling samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer udnyttes bedst muligt Medicinområdet står centralt i udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen. Ikke alene er medicin en central del af behandlingen hos både praktiserende læger og på sygehusene. Det er også et område i hastig udvikling, hvor der konstant udvikles nye former for lægemiddelbehandling gennem medicinsk forskning. Den medicinske udvikling betyder, at sundhedsvæsenet kan give en mere effektiv behandling og behandle flere sygdomme og flere patienter på den samme tid. Denne effektive ressourceudnyttelse er vigtig, fordi sundhedsvæsenet i dag befinder sig i en situation med begrænsede økonomiske ressourcer. Men de nye behandlingsmuligheder lægger på samme tid et pres på sundhedsvæsenets samlede ressourcer. De offentlige udgifter til sundhedsvæsenet forventes fortsat at stige i de kommende år, og medicinområdet tegner sig for en væsentlig del af denne stigning. I 2010 udgjorde regionernes medicinudgifter 12,7 mia. kr., hvilket svarer til 13,2 pct. af regionernes samlede sundhedsudgifter. Væksten på medicinområdet forventes i de kommende år at vokse hurtigere end de øvrige sundhedsudgifter. Dermed vil udgifterne til medicin udgøre en stadig større andel af de offentlige sundhedsudgifter i årene fremover. Når man fastsætter retningslinjer for medicinområdet, er det alfa og omega, at man opnår kvalitet i behandlingen for patienten ved at fokusere på sikker brug af og klar information om medicin. Men det er også af central betydning, at anvendelsen af sundhedsydelser og lægemidler sker på en rationel og effektiv måde. Det afgørende er med andre ord at sikre, at flest mulige patienter får gavn af den positive udvikling på området, samtidig med at vi udnytter de offentlige ressourcer bedst muligt. Det betyder, at der skal mere fokus på rationel medicinanvendelse og på prioritering af medicinområdet. I dette politikoplæg præsenteres regionernes visioner for medicinanvendelse i sundhedsvæsenet. Det gælder både brugen af medicin på sygehuse og i praksissektoren. Oplægget er vores bud på, hvordan visionen om en sikker, ensartet og effektiv lægemiddelbehandling kan opfyldes. Oplægget fokuserer på tre temaer: Kvalitet og sammenhæng i patientforløbene Prioritering og effektiv ressourceudnyttelse Udvikling og forskning Efter hver del fremsættes en række forslag på området, som kan være med til at gøre visionerne til virkelighed. 2

3 Tema 1: Kvalitet og sammenhæng i patientforløbene Regionerne ønsker, at patienterne oplever en kvalitetssikret og sammenhængende medicineringsproces For at opnå kvalitet i behandlingen og sikkerhed for patienten skal vi fremover have endnu større fokus på at sikre, at patienterne får den rigtige medicin. Det betyder også, at patienten kun skal have den medicin, som er nødvendig. Kort sagt skal der endnu mere fokus på rationel farmakoterapi, hvilket udover at sikre patienterne den rette kvalitet i behandlingen, også understøtter behovet for at anvende ressourcerne bedst muligt. Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet gør aktivt brug af patienternes ressourcer. Mange patienter sætter sig ind i deres sygdom og er i stand til selv at tage ansvar for og hånd om deres behandling. Det skal sundhedsvæsenet blive bedre til at udnytte. Rationel farmakoterapi patienterne skal behandles med den rette medicin Kvalitet i den medicinske behandling sikres blandt andet ved, at den ordinerende læge altid overvejer, hvorvidt medicin overhovedet er nødvendig. Kan der i stedet for eller som supplement til den medicinske behandling med et lige så godt resultat sættes ind med nonfarmakologisk behandling det vil sige behandling uden medicin som for eksempel omlægning af livsstil? Det er vigtigt, at patientens praktiserende læge er opmærksom på, om patienten får mange slags medicin på én gang. Mange patienter lider af flere kroniske sygdomme på samme tid. Hvis disse patienter behandles med de lægemidler, som anbefales for hver enkelt sygdom, ender patienterne meget hurtigt som polyfarmacipatienter (patienter der anvender mere end 6 lægemidler dagligt). Det betyder, at de er i behandling med mange forskellige lægemidler, hvis indbyrdes påvirkning og effekt vi ikke nødvendigvis kender. Det er et problem for patientsikkerheden. Der var i 2. halvår 2009 ca patienter, der har fået udskrevet 6 eller flere lægemidler. De mange daglige lægemidler til en polyfarmacipatient kan være begrundet i et nødvendigt behov hos patienten, men det kan også være resultat af et usammenhængende patientforløb, hvor en læge ordinerer et nyt præparat uden at tage aktivt stilling til patientens øvrige medicinforbrug. Der er derfor behov for, at patientens praktiserende læge med jævne mellemrum kigger på patientens medicinstatus og overvejer, om patienten bør stoppe med nogle af præparaterne. Herudover har den behandlende læge altid ansvaret for at vurdere patientens samlede medicinforbrug, når lægen ordinerer et nyt lægemiddel. 3

4 For at sikre sammenhængende patientforløb og skabe bedre koordinering mellem forskellige sektorer eksempelvis mellem praktiserende læge og sygehus er det vigtigt, at lægerne har et samlet overblik over patientens aktuelle medicinering. Det vil blive lettere med Det Fælles Medicinkort, som alle sygehuse og læger i almen praksis indfører i deres IT-systemer i år. Det Fælles Medicinkort vil give lægerne mulighed for at se patientens samlede medicinforbrug, og alle læger skal af hensyn til patientsikkerheden anvende og opdatere medicinkortet. På sigt vil Det Fælles Medicinkort kunne videreudvikles til også at rumme andre informationer end oplysninger om lægemiddelbrug. Det kan eksempelvis være kliniske retningslinjer eller behandlingsvejledninger. En sådan brug af Det Fælles Medicinkort vil yderligere kunne forbedre patientsikkerheden. Det er lægernes ansvar at sikre, at patienterne kun sættes i behandling med lægemidler, der har effekt, samt at det valgte lægemiddel ikke er dyrere end højst nødvendigt. Der er behov for at styrke og skærpe den indsats, der foregår i regionalt regi omkring udbredelse af rationel lægemiddelbehandling. Det er afgørende, at lægerne og det øvrige sundhedspersonale har de rette kompetencer i forhold til rationel farmakoterapi. Viden om lægemidler skal opprioriteres på læge- og sundhedsuddannelserne, og der skal efterfølgende være mulighed for uafhængig efteruddannelse. Endvidere bør det sikres, at lægemiddelinformation til lægerne og de kliniske farmaceuter er saglig, af høj kvalitet og uafhængig af lægemiddelvirksomhedernes interesser. Bedre patientinformation Kvalitet og tryghed for patienterne handler også om, at patienterne kan overskue deres medicin og tager medicinen på de rette tidspunkter. Kvalitet i den medicinske behandling betyder, at patienten forstår hvorfor vedkommende får sin medicin. Og er klar over, hvilke konsekvenser, det har, at patienten får netop denne medicin. I en tid hvor medierne jævnligt skriver om nye lægemidler eller ukendte bivirkninger af medicin, kan det være svært at navigere som patient. Patienten kan med rette tænke: Kan en anden medicin virke bedre? Er medicinen testet ordentligt? Hvilke bivirkninger, kan jeg risikere at få? Det skal fremover sikres, at den behandlende læge giver patienterne den oplysning om medicin, de har behov for at føle sig helt trygge og oplyste. Fælles anbefalinger giver øget sammenhæng I dag vil mange patienter skulle skifte medicin, når de udskrives fra sygehus. Det sammenhængende patientforløb i form af færre medicinskift vil derfor kunne styrkes ved at indføre fælles anbefalinger for brug af medicin - en fælles rekommandationsliste - som skal gælde for såvel praksissektoren som for sygehuse. I alle regioner tilstræbes fælles rekommandationer, som betyder, at patienter vil få en mere glidende overgang mellem sektorer og opleve færre medicinskift med en højere patientsikkerhed til følge. 4

5 Indførelse af generisk ordination, hvor lægen alene anfører indholdsstoffet i stedet for handelsnavnet på recepten, vil kunne forbedre patientsikkerheden i forbindelse med medicinskift. Det generiske navn bør af sikkerhedsmæssige årsager anføres med større typer på pakningen end handelsnavnet. Disse tiltag forventes at have betydning for patienternes medicinefterlevelse. Forslag: Der skal mere fokus på polyfarmacipatienter. Ældre medicinske patienter og kronikere, som får 6 typer medicin eller mere, skal have tilbudt medicingennemgang ved udskrivelse fra sygehus eller én gang årligt ved praktiserende læge. Arbejdet med at sikre fælles rekommandationer skal styrkes. De regionale lægemiddelkomitéer skal forstærke arbejdet med fælles rekommandationslister, som gælder for både primærsektor og sygehuse. Medicin er ikke altid den bedste løsning for patienten. Der bør derfor i højere grad tages stilling til ophør af lægemiddelbehandlingen samt øget fokus på non-famakologisk behandling, som eksempelvis kostomlægning og motion. Information om non-farmakologiske behandlingstilbud i regioner og kommuner skal være let tilgængelig for lægerne. For at støtte rationel farmakoterapi skal den praktiserende læge sikres adgang til uvildig rådgivning. Ud over rådgivningen fra Institut for Rationel Farmakoterapi, skal den praktiserende læge have adgang til rådgivning om behandling af den enkelte patient. Det kan for eksempel dreje sig om terapivalg, bivirkninger eller behandling af særlige patientgrupper. Rådgivningen kan ske i form af telefonrådgivning leveret af de klinisk farmakologiske afdelinger eller kliniske farmaceuter. Lægemiddelinformation skal være uvildig. Regionerne vil arbejde for, at universiteterne opprioriterer undervisningen i viden om lægemidler, samt at der skabes bedre mulighed for uafhængig efteruddannelse. 5

6 Tema 2: Prioritering og effektiv ressourceanvendelse I lyset af de økonomiske udfordringer med øget behandlingsbehov, nye behandlingsmuligheder og begrænsede ressourcer skal vi sikre, at vi anvender ressourcerne effektivt og samtidig fastholder en høj kvalitet i behandlingen. Kvalitet i behandlingen er omtalt i tema 1. I dette afsnit kommer vi med bud på, hvordan vi får mest mulig sundhed for pengene. Det kan vi opnå gennem åbenhed om prioritering, rimelige priser på medicin og strategisk anvendelse af medicintilskudssystemet. Derudover må vi forpligte os selv på løbende at revurdere den enkelte patients medicinering for at se, om patienten får det rigtige lægemiddel. Behov for prioritering og bedre dokumentation Regionerne ønsker prioritering på lægemiddelområdet. Prioritering skal foretages på baggrund af veldokumenteret materiale I en tid med pres på ressourcerne til sundhedsvæsenet et pres som forventes at tiltage i de kommende år er det vigtigt, at der politisk træffes beslutning om, hvordan ressourcerne anvendes bedst muligt. Vi er nødt til at erkende, at sundhedsvæsenet fremover vil være i en situation, hvor vi ikke har råd til det hele. Hvis vi skal tilbyde behandling af høj kvalitet, gælder det om at sikre, at vi bruger ressourcerne på den rette måde. Vi har i dag i nogen grad udviklet gode værktøjer, som kan hjælpe os i prioriteringerne på lægemiddelområdet. Som et eksempel kan nævnes, at regionerne i fællesskab har oprettet Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS). RADS skal sikre, at alle patienter har lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin, samt at der udarbejdes fælles behandlingsvejledninger for anvendelse af sygehusmedicinen. Dertil kommer, at regionerne med de fælles anbefalinger kan opnå bedre indkøbspriser gennem Amgros. De regionale lægemiddelkomitéer spiller også en vigtig rolle i forhold til prioritering. Regionerne skal følge op på RADS anbefalinger og sørge for, at de overholdes lokalt på sygehusene. I den sammenhæng har Lægemiddelkomiteerne en central placering. Herudover bidrager lægemiddelkomitéerne til hensigtsmæssig lægemiddelanvendelse gennem udarbejdelse af rekommandationslister for hovedparten af den medicin, som anvendes på sygehusene. Regionerne har samtidig en række forskellige indsatser, der skal fremme rationel farmakoterapi i almen praksis. Regionerne udarbejder blandt andet anbefalinger for førstevalg af lægemidler. 6

7 Men det er ikke nok, der skal gøres mere i form af tværgående og bevidst prioritering. Prioriteringen skal ikke kun finde sted på de enkelte sygehuse, men også være tværgående og baseret på en faglig vurdering. Derfor er det vigtigt, at vi får taget hul på en åben og fordomsfri prioriteringsdebat, og at der stilles de rette prioriteringsværktøjer til rådighed for lægerne. Der skal besluttes overordnede politiske rammer for prioritering på lægemiddelområdet. Rammerne skal fastlægge, hvad og hvordan der skal prioriteres, og når de overordnede politiske rammer er endeligt besluttet, skal der etableres en organisation, der kan udarbejde det egentlige beslutningsgrundlag for den konkrete prioritering. Prioritering er vigtig af hensyn til den samlede patientbehandling. Det handler ikke kun om at vælge den medicin til, der virker, men også om at fravælge medicinsk behandling med begrænset effekt. Bruger vi mange økonomiske ressourcer på behandling med lægemidler med forholdsvis ringe effekt og store bivirkninger, er der måske ikke penge til behandling af andre patientgrupper, hvor behandlingen har større nytteeffekt. Øget fokus på prioritering vil betyde, at nogle medicinske behandlinger fravælges af sundhedsøkonomiske årsager selvom de har en effekt for patienterne. For at finde ud af hvilken medicin der giver størst effekt, må der stilles skærpede krav til den dokumenterede effekt af ny medicin, før den tages i brug. Det er vigtigt, at vi forholder os kritisk til den dokumentation, som virksomhederne vælger at offentliggøre om effekt og bivirkninger af ny medicin. Ny og dyr medicin skal i videst muligt omfang afprøves og sammenlignes med gældende standardbehandling i forhold til effekt, bivirkning og pris, før lægemidlet bliver indført som en del af den behandling, der er tilgængelig. Forslag Danmark kan lade sig inspirere af de engelske erfaringer, hvor NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) vurderer effekt og omkostningseffektivitet af blandt andet lægemiddelbehandling. Regionerne skal sikre, at der er en særlig markering af regionens rekommanderede lægemidler i lægernes ordinationsmoduler. Regionerne anbefaler regeringen at arbejde for en ændring af lægemiddelgodkendelsesreglerne i EU-regi med henblik at få forholdet mellem pris og virkning til at indgå som en del af den samlede vurdering ved lægemiddelgodkendelse. Regionerne anbefaler endvidere regeringen, at lægemiddelgodkendelsesreglerne ændres, så der i forbindelse med godkendelse stilles krav om, at det ikke er tilstrækkeligt at teste nye produkter mod placebo. Ny medicin skal i stedet i videst muligt omfang testes overfor de ofte billigere lægemidler, som er standardbehandling. 7

8 Mio. kr. Udgifter til medicin Regionerne mener, at sygehusmedicin ikke skal koste mere i Danmark end i de lande, vi normalt sammenligner os med Regionerne finder det afgørende, at vi gennem rationelle og strategiske pris- og tilskudssystemer sikrer, at vi ikke betaler for meget for nødvendige lægemidler. Det kommer alle patienter til gavn, da vi herigennem får mulighed for at tage ny behandling i brug og behandle flere patienter for de samme penge. Sygehusmedicin Udgifterne til sygehusmedicin er steget voldsomt i de senere år, hvor vi har oplevet årlige vækstrater på udgifterne efter rabat på op til knap 20 pct. Væksten har været lavere i 2010 end i de foregående år, hvor udgifterne er steget med ca. 6 pct. Dette fald skyldes blandt andet patentudløb. Udgiftsvæksten er dog højere end på de fleste andre områder, og væksten forventes at stige yderligere i de kommende år, hvor vi ikke vil være begunstiget af patentudløb. Udgifter til sygehusmedicin indkøbt via Amgros (priser efter rabat) År 8

9 Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Finansministeriet og Danske Regioner anbefalede i 2009, at der indføres regulering af priserne på sygehusmedicin. Det blev vurderet, at et system svarende til det norske referenceprissystem, hvor der fastsættes en maksimalpris på baggrund af prisen i en række sammenlignelige lande kunne indføres med succes her i landet. Referenceprissystemet har givet Norge lavere priser, end vi har i Danmark. Hvis vi indfører et referenceprissystem efter den norske model, vil det betyde billigere sygehuslægemidler og hermed frigivelse af økonomiske ressourcer, der kan anvendes til anden sundhedsbehandling. Forslag 11. Der skal indføres et referenceprissystem for sygehusmedicin i Danmark. Referenceprissystemet skal sikre, at sygehusmedicin ikke er dyrere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. Medicin i primærsektoren Regionerne mener, at tilskudssystemet skal anvendes strategisk, så tilskud gives til de lægemidler, der giver mest mulig sundhed for pengene, og så flest mulige patienter kan få gavn af lægemidlerne Tilskudssystemet samt fastlæggelsen af priser på medicin i primærsektoren er langt hen ad vejen velfungerende i Danmark. Vi har et behovsafhængigt tilskudssystem, hvor tilskuddets størrelse afhænger af den enkelte patients årlige forbrug af tilskudsberettigede lægemidler. Denne ordning virker efter hensigten på en god og fornuftig måde, særligt til gavn for patienter med store udgifter til medicin. Som en positiv effekt ved systemet kan nævnes, at apoteker substituerer til det billigste generiske lægemiddel, og tilskuddet beregnes på baggrund af det billigste lægemiddel i en tilskudsgruppe. Det er en stærk konkurrencefaktor, når udbydere af medicin ved, at de får stort set hele salget på det danske marked i de næste 14 dage, hvis de anmelder den billigste pris til myndighederne. Hermed presses medicinalvirksomhedernes priser ned, og det bliver muligt for både den enkelte patient og regionerne at få billigere medicin. På trods af fordelene ved det nuværende system kan vi gennem nogle enkle tiltag anvende tilskudssystemet mere strategisk. Vi vil på den måde kunne sikre, at flest mulige patienter kan tilbydes den bedste behandling. Kort sagt skal tilskudssystemet fremme rationel lægemiddelanvendelse. 9

10 Det er for eksempel flere gange sket, at originale lægemidler, der er tæt på patentudløb, skifter fra én lægemiddelform til en anden lægemiddelform. På den måde kan virksomhederne omgå substitutionsreglerne, hvilket har negative konsekvenser for såvel patientens økonomi og samfundsøkonomien. Forslag Det skal fremover være et krav, at Lægemiddelstyrelsen inddrager eller udarbejder uafhængige sundhedsøkonomiske analyser i tilskudsbeslutninger angående nye lægemiddelbehandlinger. Lægemiddelstyrelsen skal have større fokus på revurdering af tilskud til lægemidler, så afgørelser om tilskud ikke får karakter af permanente beslutninger. Nye lægemiddelformer af eksisterende lægemidler skal som udgangspunkt ikke tildeles generelt tilskud. Der skal indføres tilskudspriser til lægemidler med enkelttilskud, ligesom det er tilfældet for lægemidler med generelt tilskud. Tilskudsprisen - skal svare til prisen på det billigste lægemiddel i en tilskudsgruppe. I dag beregnes tilskuddet af lægemidlets fulde pris. - 10

11 Tema 3: Udvikling og forskning Regionerne vil arbejde for bedre rammevilkår for den kliniske forskning på lægemiddelområdet og dermed bidrage til, at Danmark forbliver i verdenseliten, når det gælder klinisk lægemiddelforskning. Det er til gavn for både patienter og det danske sundhedsvæsen Kliniske forsøg er en central del af lægemiddelforskningen og omfatter forskning i hele behandlingsforløbet fra diagnostik over behandling og pleje til rehabilitering. En stærk klinisk forskning er til gavn for både patienter og læger. Patienterne får hurtig adgang til nye og bedre behandlingsmuligheder, og lægerne får mulighed for udfordrende projekter, som kan sikre sundhedsvæsenet adgang til ny viden og forbedring af klinisk praksis. Danmark er i forhold til indbyggertal et af de lande, hvor der udføres flest kliniske forsøg. Det sker blandt andet gennem lægemiddelvirksomhederne, som udfører forholdsmæssigt mange kliniske forsøg her i landet. Danske traditioner for registerforskning og mulighederne for at koble biobanker og kliniske databaser er internationalt set en af vores helt unikke styrkepositioner, der rummer gode muligheder for fremtidens lægemiddelforskning. Forskningen i Danmark er sårbar Den kliniske forskning er imidlertid under pres i disse år. Antallet af forsøg er ifølge tal fra Lægemiddelindustriforeningen og Dansk Biotek faldet med 27 pct. i 2008 og 12 pct. i Det er uheldigt for samfundsøkonomien på lidt længere sigt, hvis den kliniske forskning i stigende grad flyttes til udlandet, og som nævnt ovenfor vil det også være en ulempe for både patienter og sundhedsvæsnet. Vi anerkender lægemiddelindustriens betydning for det danske samfund. Lægemidler er en af de vigtigste eksportvaregruppe i Danmark, og danske virksomheder er gennem forskning med til at udvikle nye lægemidler til gavn for patienterne. Det er blandt andet på den baggrund, at Danmark internationalt set har en styrkeposition for lægemiddelafprøvning. En styrkeposition som blandt andet skyldes en lang tradition for et tæt samarbejde mellem private virksomheder og de offentlige sygehuse i forhold til klinisk afprøvning af lægemidler. Regionerne vil imidlertid gerne bidrage til at styrke samarbejdet mellem sygehuse og virksomhederne yderligere. Regionerne ser gerne, at virksomhedernes kliniske lægemiddelforsøg placeres i Danmark. Vi vil derfor være med til at sikre virksomhederne samme indgang til klinisk forskning i alle regioner. Det vil kunne sikre en hurtigere opstart af de kliniske forsøg med lægemidler. 11

12 Mere offentligt og privat samarbejde Regionerne arbejder allerede i dag på at samle virksomhedernes indgang til hospitalerne, så der hurtigere kan rekrutteres patienter til lægemiddelforsøg. Blandt andet er man ved at systematisere arbejdet med patientrekruttering via eksisterende forskningsstøtteenheder og etablering af en landsdækkende it-platform til annoncering af kliniske forsøg. Et af de områder, der bør arbejdes særligt med, er styrkelsen af det offentligt-private samarbejde om udvikling af de såkaldte biomarkører, der kan påvise, hvorvidt en patient vil have gavn af en given lægemiddelbehandling. Effektive biomarkører vil være til fordel for såvel patient og samfundsøkonomi, fordi det i nogle tilfælde vil være muligt på forhånd at afgøre, om en patient vil have gavn af en given behandling. Et andet område, der er vigtigt at støtte, fordi vi mangler viden på feltet, er spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at personer ophører med brug af medicin, når det er relevant. Derfor er der behov for at understøtte forskning om polyfarmaci, forskning i hvordan kendt medicin kan udnyttes på andre måder samt sundhedstjenesteforskning. Sådanne forskningsprojekter kan bidrage til en helt anden type viden, som kan komme borgerne til gode. For at styrke områder som de to ovenstående kan der være behov for at oprette en uafhængig forskningspulje med fokus på afprøvning af dyrere lægemidler og offentligt-privat samarbejde. Forslag Regionerne skal skabe bedre rum for samarbejde mellem sundhedspersonale og lægemiddelvirksomheder, for eksempel ved at etablere en fælles indgang til hospitalerne. Der skal udarbejdes en fælles regional standardkontrakt for kliniske lægemiddelforsøg med henblik på at sikre samme arbejdsgange i alle regioner. Der bør etableres en uafhængig forskningspulje. Puljen skal blandt andet anvendes til at støtte projekter, som ikke er rentable for industrien. Den skal bruges til at igangsætte forsøg med afprøvning af nye dyrere lægemidler over for kendt og billigere medicin i forhold til effekt, bivirkninger og pris. Endelig kan puljen også anvendes til at understøtte offentligt-privat samarbejde. Regionerne tager ansvar I regionerne påtager vi os ansvaret for, at alle patienter i Danmark får en lægemiddelbehandling af høj kvalitet og med høj patientsikkerhed. Samtidig skal brugen af medicin være rationel og effektiv, så pengene til sundhed bruges bedst muligt. Derfor har vi fremlagt vores visioner for medicinanvendelse i sundhedsvæsenet, og vi har præsenteret 18 forslag til, hvad der konkret skal til for leve op til visionerne. Regionerne vil arbejde for, at visionerne bliver til virkelighed til gavn for både patienter og samfund. 12

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004

Brug medicinen bedre. Perspektiver i klinisk farmaci. Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci. Juni 2004 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens arbejdsgruppe om klinisk farmaci Juni 2004 1 Brug medicinen bedre Perspektiver i klinisk farmaci Rapport fra Lægemiddelstyrelsens

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan

Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. En langsigtet plan Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan Maj 2014 Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser En langsigtet plan 5 Indhold Forord...........................................................................................................................................................................

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report

En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report En analyse af det danske sundhedsvæsen og 10 løsningsforslag The Consensus Report Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet Mickael Bech, Syddansk Universitet Karsten Vrangbæk, AKF En analyse af udfordringer,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin

National handlingsplan for udbredelse af telemedicin Danske Regioner Kommunernes Landsforening Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Social- og Integrationsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet National

Læs mere

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde

Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Acceleration af sundhedsvæsenets forbedringsarbejde Udgivet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed December 2014 Hvidovre Hospital Afsnit P610 Kettegård Alle 30 2650 Hvidovre Tel. +45 3862 2171 info@patientsikkerhed.dk

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere