Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA"

Transkript

1 Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

2 Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt. Derved får du mest muligt udbytte af dit nye kamera. Quick-Start Guide Quick-Start Guiden fortæller dig om udpakning og opsætning af dit Nikondigitalkamera; om at tage de første billeder, hvordan du installerer software, og hvordan du overfører billederne til din computer. Brugsanvisning Brugsanvisningen (den ne manual) er den komplette brugervejledning til dit kamera. PictureProject-reference-cd'en PictureProject-reference-cd'en indeholder oplysninger om installering og brug af PictureProject. Quick Start Guide gennemgår, hvordan du får adgang til filerne. ADVARSEL: Fremmedlegemer på lavpasfilteret Nikon gør alt, hvad der er muligt, for at forhindre fremmedlegemer i at komme i kontakt med lavpasfilteret under fremstilling og transport. D2Xs er imidlertid designet til at skulle anvendes med udskiftelige objektiver, og fremmedlegemer kan komme ind i kameraet, når objektivet tages af eller udskiftes. Hvis et fremmedlegeme først er kommet ind i kameraet, vil det kunne komme i kontakt med lavpasfilteret, og det vil således under visse forhold kunne aftegnes på billederne. Vil du beskytte fremmedlegemer i at komme ind i kameraet, bør du undlade at skifte objektiv under meget støvede forhold. For at beskytte kameraet, når der ikke er monteret noget objektiv, bør du anbringe kamerahusdækslet på kameraet efter først at have fjernet alt støv og andre fremmedlegemer, der måtte befinde sig på kamerahusdækslet. Hvis der trænger fremmedlegemer ind til lavpasfilteret, skal du rengøre lavpasfilteret som beskrevet på side i denne brugsanvisning eller få det renset af en autoriseret Nikon-reparatør. Billeder, der er påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på lavpasfilteret, kan retoucheres med Capture NX (ekstraudstyr) eller med rent billede -funktionerne, der findes i visse softwareprogrammer leveret af andre firmaer.

3 Sådan bruger du denne vejledning Allerførst bør du læse advarsler, forskrifter og bemærkninger på siderne ii-vii. Her er en oversigt over denne vejledning: Læs Overblik og Lær dit nye ka me ra at ken de for at gøre dig be kendt med den måde, ting er for kla ret på i denne vejledning, samt ter mi no lo gi en for ka me - ra ets dele og be tje nings greb. Fore tag så op sæt ning af kameraet som be skre vet i De før ste trin. Nu er du parat til at tage billeder og vise dem. Når du kan udføre de mere grund læg gen de funk ti o ner inden for fo to gra fe ring, er du parat til at læse disse af snit for at få en kom plet in for ma ti on om, hvornår og hvordan du an ven der ka me ra ets betjeningsmuligheder. Læs disse afsnit for at få mere at vide om billedvisning om optagelse og afspilning af voice memoer om kameraets menuer og menuindstillinger om forbindelser til en computer, printer eller et TV og om ekstraudstyr og fejlfinding. Overblik Lær dit nye kamera at kende De første trin Grundlæggende fotografering Grundlæggende billedvisning High Speed Crop Vælg en optageindstilling Billedkvalitet og -størrelse ISO følsomhed Hvidbalance Billedjustering Fokus Eksponering Flashfotografering Sandwichbilleder/multi-eksponering Beskæring af billeder Intervalfotografering Selvudløserindstilling Ikke-CPU-objektiver Brug af en GPS-enhed To-knaps nulstilling Mere om billedvisning Voice memoer Menu guide Forbindelser Tekniske bemærkninge i

4 For en sikkerheds skyld For at undgå skade på dit Nikon-produkt eller dig selv og andre mennesker, er det vig tigt, at du læser alle sikkerhedsforskrifterne, før du anvender dit udstyr. Opbevar disse sik ker heds for skrif ter på et sted, hvor alle, der anvender produktet, kan læse dem. Følgende symbol anvendes i denne manual og i den øvrige dokumentation for at gøre op mærk som på advarsler og forskrifter, som skal læses, inden kameraet tages i brug: ADVARSLER Se ikke på solen gennem søgeren Hvis du ser på solen eller andre kraf ti ge lys kil der gennem søgeren, risikerer du varige ska der på dit syn. Lad ikke søgeren blive udsat for sol lys, når du lægger kameraet fra dig Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra udstyret, hurtigladeren eller lysnetadapteren (købes separat), skal du straks trække stikket ud af lysnetadapteren og tage batteriet ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet batteriet, skal udstyret indleveres til et autoriseret Nikon-servicecenter. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Hvis du observerer røg eller en usædvan lig lugt fra udstyret eller strøm for - sy ning sen he den (eks tra ud styr), så tag strøm for sy nin gen fra og fjern batteriet øje blik ke ligt og pas samtidig på at undgå for bræn din ger. Fortsat an ven del se kan medføre beskadigelser. Efter at have fjer net batteriet, bring alt udstyret til en autoriseret Nikon-forhandler og få det efterset. Må ikke anvendes nær brændbar gas Anvend ikke elektronisk udstyr nær brænd bar gas, da dette kan forårsage eksplosion eller brand. ii Advarsel. Dette symbol bruges til at mar ke re advarsler, som du skal læse, inden du ta ger kameraet i brug, så du kan undgå at gøre ska de på dig selv eller andre. Hæng ikke kameraet om halsen på et barn. Undgå at røre ved kameraets indvendige dele eller hurtigladeren, da det kan medføre personskade. Hvis der opstår funktionsfejl, må produktet kun repareres af en autoriseret tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batteriet. Indlevér derefter produktet til eftersyn hos et autoriseret Nikon-servicecenter. Må ikke skilles ad Du kan komme til skade ved at røre produktets indvendige dele. Hvis ud sty ret ikke fungerer korrekt, må det kun repareres hos en auto ri se ret Nikon-for hand ler. Hvis produktet bliver slå et i styk ker som følge af, at det tabes eller en an den hændelse, så fjern batterier og evt. strøm for sy ning og bring produktet til en autoriseret Nikon-forhandler til ef ter syn. Vær opmærksom på, hvordan bat te ri er skal håndteres Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres forkert. Følg disse forskrifter, når du har at gøre med batterier til dette produkt: Sluk for produktet, før du skifter batterierne. Hvis du anvender ekstern strømforsyning, så kontroller, at den ikke er tilkoblet. Anvend kun batterier godkendt til det te produkt. Benyt kun CR1616-litiumbatterier, når du skifter urbatteriet. Hvis der bruges en

5 anden type batteri, kan det forårsage en eksplosion. Brugte batterier skal bortskaffes som beskrevet af fabrikanten. Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Sørg altid for, at batterier vender rigtigt, når de isættes. Batterier må ikke kortsluttes eller skilles ad. Dyp ikke batteriet i vand og lad det ikke blive fugtigt. Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Hvis du opdager, at et batteri er blevet misfarvet eller deformeret, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge kameraet. Når genopladelige Li-ion-batterier af typen EN-EL4a transporteres, så sørg for at montere dækslet til batteriterminalerne. Batterier må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som halskæder eller hårnåle. Når EN-EL4a-batterier ikke anvendes, så sørg for at montere batteridækslet. Opbevar batterierne på et køligt sted. Når produktet anvendes konstant i længere tid på batteridrift, eller når du lige er færdig med at bruge det, kan EN-EL4a-batteriet blive varmt. Før du udtager batteriet, skal du slukke for kameraet og lade batteriet køle af. Overhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med håndtering af hurtigladeren Opbevar hurtigladeren et tørt sted. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat brug kan medføre brand. Du må ikke røre ved strømkablet eller opholde dig i nærheden af batteriladeren i tordenvejr. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre elektrisk stød. Undgå at beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje strømkablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet bliver beskadiget, og ledningerne således blotlægges, skal kablet indleveres til et autoriseret Nikonservicecenter. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Du må ikke røre ved stikket eller batteriladeren med våde hænder. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre elektrisk stød. Objektiver Når du monterer objektiver, skal du være op mærk som på ikke at få dine fing re, hår, tøj eller andre genstande i klemme mel lem objektivet og kamerahuset. Holdes uden for børns ræk ke vid de Vær omhyggelig med, at børn ikke putter batterier og andre små gen stan de i munden. Når memorykort skal udtages Memorykort kan blive varme under bru gen. Pas derfor på, når du udtager me mo ry kort fra kameraet. CD-ROM er Cd-rom'erne, som indeholder soft ware og ma nu a ler til kameraet, må ikke afspil les på audio-cd ud styr (CD-afspillere). Hvis du af spil ler en CD-ROM på en cdafspiller kan du beskadige din hørelse eller beskadige udstyret. Ekstra omhu under benyttelsen af flash Hvis du udløser flashen tæt på en per sons ansigt, kan det forårsage mid ler ti dig synsned sæt tel se. Særlig op mærk som hed er på kræ vet, når børn fo to gra fe res. Her skal fla shen være mindst 1 meter fra barnet. Når du bruger søgeren Hvis du indstiller dioptri-justeringen, mens dit øje er tæt på søgeren, skal du passe på ikke at stikke fingeren ind i øjet ved et uheld. Undgå kontakt med flydende kry stal Hvis LCD-skærmen går i stykker, und gå da at røre ved knust glas. Undgå li ge le des at fly den de krystal fra skærmen kom mer i kon takt med din hud, øjne og mund. iii

6 Vedligeholdelse af kamera og batteri Må ikke tabes Produktet vil måske ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for hårde rystelser eller stød. Holdes tørt Produktet er ikke vandtæt, og vil måske ikke fungere korrekt, hvis det dyppes i vand eller udsættes for høje fugtighedsgrader. Rust i kameraets indvendige dele kan forårsage ska der, der ikke kan repareres. Undgå ekstreme tem pe ra tur for an drin ger Ekstreme temperaturforandringer, for eksem pel hvis man går ind i eller ud af et hus på en meget kold dag, kan forårsage kondens inde i kameraet. For at undgå kondens, så opbevar kameraet i en lufttæt beholder som for ek sem pel en plastikpose og lad det ligge der et styk ke tid for at tem pe ra tur for a- n drin gen kan blive mere gradvis. Udsæt ikke kameraet for påvirkning af stærkstrøm eller magnetfelter Kameraet må ikke anvendes eller op be - va res i nærheden af udstyr, der producerer stærk elek tro mag ne tisk udstråling eller mag net fel ter. Magnetfelter fra udstyr som ra dio mod ta ge re og tv-apparater kan skabe for styr rel ser for LCD-skærmen, beskadige data lag ret på memorykortet eller påvirke produktets interne kredsløb. Ret ikke objektivet mod stærke lyskilder i længere tid Undgå at rette objektivet mod solen eller andre stærke lyskilder i længere tid, hverken når du bruger eller opbevarer kameraet. Intenst lys kan beskadige CCD-billedsensoren og give et hvidt slør i billederne. Rør ikke ved lukkergardinet Lukkergardinet er meget tyndt og kan let be ska di ges. Du må under ingen om stæn - dig he der udøve pres på gardinet, stryge det med redskaber til rengøring eller udsætte det for et kraftigt pust med en puster. Sådanne hand lin ger kan lave ridser, deformere eller ødelægge gardinet. iv Alle bevægelige dele skal behandles med forsigtighed Brug ikke magt mod batterikammer, me mo - ry kort port eller dæksler. Disse dele er i særlig grad ømfindtlige over for hård be tje ning. Rengøring Når du rengør kamerahuset, så fjern støv med en pustebørste og gnid så med en blød klud. Har du brugt kameraet på stranden, så gnid sand og salt væk med en blød klud let fug tet med ferskvand, tør herefter af med en tør klud. Under særlige omstændigheder kan statisk elektricitet forårsaget af en bør ste el ler en klud få LCD-skærmen til at blive lysere eller mørkere. Det er ikke en fejl, og LCD-skærmen vil hurtigt visse et korrekt bil le de igen. Når du rengør objektiv og spejl, så husk, at disse dele meget let kan beskadiges. Nøg len til renholdelse af dele, der er lavet af glas, er ikke at røre dem med fingrene. Benyt en pu ste bør ste til at fjerne støv med. Benytter du en aerosolpuster, så hold dåsen lodret (hol des den skråt, kan det betyde, at der sprøj tes væske på glasset). Skal du fjerne fin ger af tryk eller stænk, som ikke kan fjernes med pu ste bør sten, så gnid på objektivet el ler sø ge ren med en blød klud fugtet i linserengøringsvæske og tør glas set af bagefter med en tør klud. Se Tekniske bemærkninger: Vedligeholdelse af dit kamera for at få information om rengøring af lavpasfiltre ( 256). Opbevaring For at undgå fugt eller mug skal kameraet opbevares på et tørt, godt udluftet sted. Hvis du ikke skal bruge kameraet i læn ge re tid, så fjern batteriet for at undgå læ ka ge, og opbevar kameraet i en plastiktaske sam men med en pose med ud tør ring smid del. Ka me ra et må ikke opbevares i en pla stik po se, da materialet, som det er lavet af, der ved vil kun ne nedbrydes. Bemærk, at ud tør ring smid ler gradvis mister evnen til at ab sor be re fugt og derfor skal ud skif tes med jævne mel lem rum.

7 Hold kameraet væk fra kemikalier som kam fer eller naftalin, fra elektriske ap pa - ra ter, som producerer magnetfelter samt fra me get varme steder som i hand ske rum met i en bil om sommeren eller nær en radiator. For at undgå fugt eller mug, skal ka me ra et tages frem mindst én gang om måneden. Tænd kameraet, tag et par bil le der, før ka me ra et atter lægges væk. Opbevar batteriet på et tørt, køligt sted. Sæt terminaldækslet på, før du lægger bat te ri et væk. Bemærkninger om LCD-skærmen Skærmen kan evt. have få pixels, som altid er tændt eller ikke tænder. Det er ka rak te r- i stisk for alle TFT LCD-skærme og betyder ikke, at der er noget galt. Det op tag ne bil le de påvirkes ikke. I meget klart lys kan det være van ske ligt at se billedet på skærmen. Tryk ikke på skærmen, da den derved kan beskadiges eller virke forkert. Støv og snavs på skærmens kan fjernes med en pu ste - bør ste. Fugtstriber kan fjernes ved at gnide forsigtigt på skærmen med en blød klud. Hvis LCD-skærmen går i stykker, undgå da at røre ved knust glas. Undgå li ge le des at flydende krystal fra skærmen kom mer i kon takt med din hud, øjne og mund. Sæt skærmdækslet på, når du trans por - te rer kameraet eller lader det ligge. Sluk for produktet, før du fjerner eller afbry der for strømkilden Hiv ikke stikket ud og fjern ikke batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens billeder over fø res eller slettes fra hukommelsen. Abrupt afbrydelse af strømforsyningen under disse omstændigheder kan forårsage tab af data eller beskadigelser på interne kredsløb eller hukommelsen. For at undgå utilsigtet af bry del se af strømmen, undgå da at bære pro duk tet fra et sted til et andet, mens en ekstern strømforsyning er tilsluttet. Batterier Når kameraet tændes, check da batte ris pæn din gen på skærmen for at se, om bat te ri et skal udskiftes. Batteriet skal ud skif tes, når batteriindikatoren blinker. Hav et fuldt opladet ekstra batteri med, når du optager billeder ved vigtige be gi - ven he der. Afhængigt af, hvor du befinder dig, er det ikke altid lige let at skaffe nye batterier med kort varsel. Når det er koldt, vil batteriet have ten dens til at virke dårligere. Sørg for, at bat te ri et er helt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Hav et ekstrabatteri med på et varmt sted, og skift om nød ven digt mellem de to batterier. Når et batteri atter bliver varmt, genvinder det en del af sin ka pa ci tet. Hvis batteriets terminaler bliver snavset, tørres de af med et ren, tør klud, før kame ra et atter anvendes. Når du har taget batteriet ud af bat te ri - kam me ret, så husk at sætte ter mi nal - dæks let på batteriet. Memorykort Når du håndterer memorykort skal du slukke kameraet, før du isætter eller udtager me mo ry kort. Hvis du isætter eller udtager memorykort med tændt kamera, kun du ødelægge dem. Isæt memorykort som vist på il lu stra ti o nen til højre. Hvis du isætter kort med bun den i vejret eller bagvendt, kan det be ska di ge kameraet eller kor tet. v

8 Bemærkninger Gengivelse, helt eller delvist, af ma nu a- ler ne leveret med dit Nikon-produkt må kun ske mod skriftlig tilladelse fra Nikon. Oplysninger meddelt i disse manualer kan ændres uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for no gen som helst skade forårsaget af bru gen af det te produkt. Nikon har gjort alt, hvad der står i vor magt, for at udarbejde perfekte manu a ler. Al li ge vel modtager vi med tak for slag til for bed rin ger. Hvis du finder fejl, vil vi være taknemmelige for at blive in for me ret om dem. Adressen på din lokale Nikon-distributør finder du separat. vi

9 Bemærkning om forbud mod kopiering el ler gengivelse Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, som er digitalt kopie ret eller gengivet ved hjælp af en scanner, et digitalt kamera eller andre apparater, kan være strafbart efter dansk og in ter na ti o nal lovgivning. Ting, som det udtrykkeligt er forbudt ved lov at kopiere eller gengive lov at kopiere eller gengive Du må ikke kopiere eller gengive pen ge - sed ler, mønter, aktier, obligationer eller lig nen de værdipapirer, selv ikke hvis de er mærket prøve. Kopiering af pengesedler, mønter, ob li - ga ti o ner m.v., som er i cirkulation i fremme de lan de, er forbudt ved lov. Medmindre du har opnået særlig skriftlig til la del se fra den pågældende rege ring, må du ikke kopiere eller gengive ubrugte fri mær ker eller postkort ud gi vet af den på gæl den de regering. Kopiering eller gengivelse af frimærker, pas samt andre nærmere bestemte doku men ter er forbudt. Forskrifter angående kopiering og gen gi vel se af særlige dokumenter Der er begrænsninger i retten til at ko pie re og gengive en række beviser ud stedt af pri va te selskaber som for ek sem pel aktier, reg nin ger, checks, ga ve be vi ser, etc. Det samme gælder tog- og buskort, kuponbilletter, ID-kort, kørekort, Dan kort, sygesikringskort samt billetter af en hver art, også adgangs bil let ter og mad bil let ter. Overhold lovgivningen Al kopiering eller reproduktion af ma te ri a le såsom bøger, musik, malerier, træ snit, kort, tegninger, film og fotografier, der er underlagt national og in ter na ti o nal copyrightlovgivning er ikke tilladt. Brug ikke dette produkt til at lave ulov li ge kopier eller til at overtræde co py right lov giv nin gen. Opbevaring af memorykort mm. Bemærk at sletning af billeder eller formatering af memorykort el. lign ikke helt sletter dataene. Slettede filer kan nogle gange genskabes ved at bruge almindeligt tilgængeligt software, der evt. kan resultere i misbrug af data. At dette ikke sker er brugernes eget ansvar. Før kortet bortskaffes eller overdrages til en anden person, så slet alle data ved ved at bruge almindeligt tilgængeligt software, eller formater kortet og fyld det med ligegyldige billeder (fx billeder af himlen). Vær også opmærksom på at overskrive billeder som er brugt til forudindstillet hvidbalance ( 60). Når et memorykort el. lign. tilintetgøres, så pas på ikke at komme til skade! vii

10 Indholdsfortegnelse For en sikkerheds skyld... ii Vedligeholdelse af kamera og batteri... iv Bemærkninger... vi Indledning 1 Overblik... 2 Lær dit nye kamera at kende... 3 De første trin Trin 1 Monter kameraremmen Trin 2 Isæt batteriet Trin 3 Grundlæggende indstillinger Trin 4 Monter et objektiv Trin 5 Isæt et memorykort Lær selv 25 Grundlæggende fotografering Trin 1 Gør kameraet klar Trin 2 Juster kameraets indstillinger Trin 3 Komponer billedet Trin 4 Fokuser Trin 5 Kontrollér eksponeringen Trin 6 Tag billedet Grundlæggende billedvisning Tag billeder 37 Brug af kameraets menuer High-speed crop Vælg en optageindstilling Billedkvalitet og -størrelse Billedkvalitet Billedstørrelse ISO-følsomhed Hvidbalance Finindstilling af hvidbalancen Vælg en farvetemperatur Forudindstillet hvidbalance Billedjustering Få kanterne gjort skarpere: Image sharpening (Billedskarphed) Juster kontrasten: Tone compensation (Kontrast) Når farverne skal passe til arbejdsgangen: Color space (Farverum) Når farverne skal passe til motivet: Color mode (Farveindstilling) Kontroller farverne: Hue adjustment (Farveglød) viii

11 Fokus Fokusmetode Fokuspunktvalg Autofokus Enkelt eller multipunkts-autofokus Fokuslås Få gode resultater med autofokus Manuel fokus Eksponering Lysmåling Eksponeringsmetode Eksponeringslås Eksponeringskompensation Bracketing Flashfotografering Kompatible flashenheder Flashsynkroniseringsindstillinger FV Lock Flashkontakter og indikatorer Sandwichbilleder/multi-eksponering Beskæring af billeder Intervalfotografering Selvudløserindstilling Ikke-CPU-objektiver Brug af en GPS-enhed To-knaps nulstilling Mere om billedvisning 137 Enkeltbilledvisning Billedinformation Se mange billeder: Thumbnail-visning Kom tættere på: Zoom under billedvisning Beskyt billeder mod sletning Slet individuelle billeder Voice memoer 147 Optagelse af voice memoer Afspilning af voice memoer ix

12 Menu-guide 155 Billedvisningsmenuen Delete (Slet) Playback folder (Billedvisningsmappe) Slide show (Lysbilledshow) Hide Image (Skjul billeder under billedvisning) Print Set (Udskriftbestilling) Display Mode (Billedinformation) Image review (Billedkontrol) After delete (Efter sletning) Rotate Tall (Billedvisningsmenuen) Optagemenuen Shooting Menu Bank (Indstillingssæt) Reset Shooting Menu (Nulstil optagemenu) Active Folder (Aktiv mappe) File Naming (Filnavne) Image Quality (Billedkvalitet) Image Size (Billedstørrelse) Hi-Speed Crop (Højhastighedsindstilling) JPEG Compression (JPEG-komprimering) Raw Compression (Raw-komprimering) White Balance (Hvidbalance) Long Exp. NR (Støjreduktion ved langtidseksponering) High ISO NR (Støjreduktion ved høj ISO) ISO-følsomhed Image Sharpening (Billedskarphed) Tone Compensation (Kontrast) Color Space (Farverum) Color Mode (Farveindstilling) Hue Adjustment (Glød-justering) Image Overlay (Sandwichbilleder) Multiple Exposure (Multi-eksponeringer) Trim (Beskær) Intvl Timer Shooting (Intervalfotografering) Non-CPU Lens Data (Ikke-CPU-objektivdata) Brugerindstillinger Setup-menuen Format (Formater) LCD Brightness (LCD-lysstyrke) Mirror Lock-up (Hævet spejl) Video Mode (Videostandard) x

13 World Time (Verdenstid) Language (Sprog) Image comment (Billedkommentar) Auto Image Rotation (Automatisk billedrotation) Recent Settings (Seneste indstillinger) Voice Memo (Videostandard) Voice Memo Overwrite (Overskrivelse af voice memo) Voice Memo Button (Voice memo-knap) Audio Output (Lydudgang) USB Dust Off Ref Photo (Støvfrit ref. billede) Battery Info (Batterioplysninger) Wireless LAN (Trådløs LAN) Image Authentication (Sikring af billed-ægthed) Save/Load Settings (Gem/indlæs indstillinger) Firmware Version (Firmwareversion) Forbindelser 233 Billedvisning på et tv Forbindelse til en computer Forbindelse til en printer Tekniske bemærkninger 243 Ekstraudstyr Objektiver til D2Xs Andet tilbehør til D2Xs Vedligeholdelse af dit kamera Fejlfinding Tekniske specifikationer Hurtiglader og genopladeligt batteri Indeks xi

14 Varemærkeinformation Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Pentium er et varemærke tilhørende Intel Corporation. CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation. Microdrive er et registreret varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies i USA og/eller andre lande. Lexar Media er et varemærke tilhørende Lexar Media Corporation. PictBridge er et varemærke. Alle andre varemærker, som er nævnt i denne vejledning eller den dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. xii

15 Indledning Kom godt i gang Dette kapitel er opdelt i følgende afsnit: Overblik Læs dette afsnit for at forstå, hvordan bru ger vej - led nin gen er opdelt og se forklaringen på de forskellige symboler og måder at forklare ting på. Lær dit nye kamera at kende Benyt dette afsnit som opslagsværk, mens du læser dig brugsanvisningen for at få oplysninger om nav ne og funktioner på kameraets forskellige dele. De første trin Dette afsnit forklarer, hvad du skal gøre, når du tager ka me ra et i brug for første gang: Isætning af batteri og memorykort, montering af objektiv og kamerarem, ind stil ling af dato, klokkeslæt og sprog. 1

16 Overblik Om denne manual Indledning Overblik Tak fordi du har valgt Nikon D2Xs; et digitalt Nikon-spejlreflekskamera med udskiftelige objektiver. Denne brugsanvisning er skrevet for at give dig bedre muligheder for at tage gode billeder med dit nye Nikon-digitalkamera. Læs brugervejledningen grundigt, før du tager kameraet i brug, og opbevar den sammen med kameraet. For at gøre det lettere at finde de oplysninger, du har brug for, benyttes der følgende symboler: Advarsel: Dette ikon betyder forskrif ter, information du skal læse først for at undgå at beskadige dit kamera. Tip: Dette ikon betyder tip, ekstra in for ma ti on, som kan være nyttig for dig, når du anvender kameraet. Bemærk: Dette ikon betyder bemærk nin ger, oplysninger du bør læse, in den du bruger kameraet. Indstillinger: Dette ikon betyder, at ind stil lin ger kan foretages ved hjælp af kameraets menuer. Information: Dette ikon betyder yder li ge re information, som kan findes an det steds i brugervejledningen. Indstillinger: Dette ikon betyder, at ind stil lin ger kan finindstilles ved hjælp af brugerindstillingsmenuen. Tag nogle prøvebilleder Før du tager billeder ved vigtige begivenheder (for eksempel bryllupper, eller før du tager kameraet med på en længere rejse), så tag nogle prøvebilleder for at sikre, at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab af indkomst som følge af fejl i produktets funktion. Lær for livet Som en del af Nikons Lær for livet filosofi om at tilbyde støtte og uddannelse omkring sine produkter, kan du finde de nyeste, mest opdaterede in for ma ti o ner online på følgende websteder: For brugere i USA: For brugere i Europa og Afrika: For brugere i Asien, Oceanien og mellemøsten: Besøg disse steder for at holde dig opdateret med de seneste pro dukt in for ma ti o ner, tip, svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål samt almindelig information om digital fotografering. Yderligere information kan fås hos din Nikon-importør. Besøg følgende websted for at finde din Nikon-importør: 2

17 Lær dit nye kamera at kende Kameraets betjeningsgreb og displays Brug et par minutter på at gøre dig be kendt med kameraets betjeningsgreb og displays. Du kan sætte bogmærke i dette afsnit og bruge det som reference, mens du læser dig gennem resten af brugervejledning. Kamerahus Bracketing- knap ( ): 100, 105 Udløserknap til programhjul: 44 Programhjul: 44 Øsken for kamerarem: 15 Flashsynkroniseringsknap ( ): 113 Kommandohjulslåseknap ( ): 96 Flashsko: 116 Markering af fokusplanet ( ): 85 Lysmålings-vælger: 86 Låseknap til lysmålingsvælger: 86 Eksponeringsindstillingsknap ( ): 87 Format-knap ( ): 23 Afbryder: 27 Dioptrijustering: 31 Udløserknap: 32, 34 Knap til eksponeringskompensation ( ): 99 Øsken til kamerarem: 15 Ø verste kontrolpanel: 6 Indledning Lær dit nye kamera at kende LCD- belysning Når afbryderen holdes i position, aktiveres lysmålingen og kontrolpanelets baggrundsbelysning (LCD-belysning), så skærmen kan aflæses i mørke. Når afbryderen slippes, er belysningen aktiv, så længe kameraets lysmåling finder sted, eller indtil udløserknappen trykkes ned. 3

18 Indledning Lær dit nye kamera at kende Kamerahus (fortsat) Sensor til omgivende lys: 55, 60 Selvudløserlampe: 130 Flash-synkroniseringsstik: polet fjernbetjeningsstik: 251 Audio/video (A/V) stik (under dækslet): 234 Dæksel til flashsynkroniserings og 10-bens fjernbetjeningsstik (på indersiden af dækslet) Lysnetstik (under dækslet): 247 USB-stik (under dækslet): 236 Objektiv-låseknap: 21 Valg af fokuseringsindstilling: 74 Lås til batterikammerdæksel: 16 Knap til visning af dybdeskarphed: 87 Forreste kommandohjul: 12 Stik til trådløs LAN-adapter (under dækslet): 247 FUNC.-knap: 208 Forreste kommandohjul til lodret optagelse: 12 Udløserknap til lodret optagelse: 31 Låseknap til udløserknap under lodret optagelse: 31, 75 4 Stativgevind

19 Vippearm til øjestykkegardin: 31, 130 Søger: 31, 248 Sletk-nap ( ): 35, 146 Format-knap ( ): 23 Billedvisningsknap ( ): 138 LCD-skærm: 28, 215, 253 Menu-knap ( ): 39 Thumbnail-knap ( ): 142 Beskyttelsesknap ( ): 145 Hjælp-knap: 39 Enter-knap ( ): 40 Knap til zoom ( ): 144 Højttaler: 153 Bageste kontrolpanel: 9 Knap til indstilling af ISOfølsomhed (ISO): 52 Knap til valg af billedkvalitet og -størrelse (QUAL): 46, 49 Hvidbalanceknap (WB): AE/AF låse ( ) knap: 82, 97 Mikrofonknap ( ): 148 Mikrofon: 148 AF-ON-knap ( ): 75 Bageste kommandohju: 12 Knap til fokuspunktgruppering: 78 Memorykortdæksel: 22 Multivælger: 14 Fokusvælgerlås: 76 Kontrollampe til memorykort: 22, 24 Låseknap til memorykortdæksel (under dækslet): 22 Bageste kommandohjul til lodret optagelse: 12 AF-ON-knap ( ) til lodret optagelse: 75 Indledning Lær dit nye kamera at kende Højtaler og mikrofon Magnetiske genstande som for eksempel microdrive-kort må ikke anbringes tæt ved den indbyggede højtaler eller mikrofon. 5

20 Øverste kontrolpanel Indledning Lær dit nye kamera at kende

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 x xvii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål & svar 0

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Teknisk vejledning Dk

Teknisk vejledning Dk Teknisk vejledning Dk Indledning Denne tekniske vejledning indeholder oplysninger om de grundlæggende teknikker, der blev anvendt for at skabe to af de mere teknisk avancerede fotografier i D800-/D800Ebrochuren.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overvågningskamera Model 2472

Overvågningskamera Model 2472 Overvågningskamera Model 2472 Januar 2010 Indhold: A. Pakkens indhold 3 B. Beskrivelse af produktet 4 C. Forklaring til produktet 6 D. Montering 13 E. Ibrugtagen - indstilling 14 F. Indstilling valg af

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder

For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder 1 For at du kan udnytte kameraets totale kapacitet har vi i Nikon School forsøgt at vise og forklare forskellige funktioner. Denne brochure indeholder en sammenfatning og lidt information og tips til,

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Eksponeringskompensation

Eksponeringskompensation Eksponeringskompensation EC = Exposure Compensation Eksponeringskompensation; måles altid i EV-steps. Bruges når man ønsker at ændre kameraets automatiske eksponering, således at man gerne vil have det

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Vigtige funktioner i COOLPIX S6500 Billedredigerings-effekter, som er sjove og nemme at anvende under optagelse p Hurtige effekter... A30, 39 Lav billeder med

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1.

PRESSEMEDDELELSE. Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. PRESSEMEDDELELSE Feb. 2009 RICOH PRÆSENTERER CX1. 7,1x optisk vidvinkel digitalkamera med et belysningsområde svarende til 12 EV. Ricoh er nu på banen med CX1, et nyt kompakt digitalt kamera med et 28-200mm,

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent

700-serien. nüvi. Vejledning til lynstart. personlig rejseassistent nüvi Vejledning til lynstart 700-serien personlig rejseassistent 2007 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber August 2007 190-00859-56 Rev. B Trykt i Taiwan ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation

jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Brugsvejledning Dansk iphone/ipod medfølger ikke. jbl on stage micro II iphone/ipod dockingstation Vigtige Sikkerhedsinformationer Læs følgende forholdsregler før brug: 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne.

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1

Mine fototips. 6 gode råd til bedre fotos. Version 1.1. Søren Udby www.kanonfotografen.dk. Søren Udby Fototips, side 1 Mine fototips 6 gode råd til bedre fotos Version 1.1 Søren Udby www.kanonfotografen.dk Søren Udby Fototips, side 1 Fototips Min filosofi omkring succesfuld fotografering er, at man som fotograf skal have

Læs mere