Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA"

Transkript

1 Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

2 Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt. Derved får du mest muligt udbytte af dit nye kamera. Quick-Start Guide Quick-Start Guiden fortæller dig om udpakning og opsætning af dit Nikondigitalkamera; om at tage de første billeder, hvordan du installerer software, og hvordan du overfører billederne til din computer. Brugsanvisning Brugsanvisningen (den ne manual) er den komplette brugervejledning til dit kamera. PictureProject-reference-cd'en PictureProject-reference-cd'en indeholder oplysninger om installering og brug af PictureProject. Quick Start Guide gennemgår, hvordan du får adgang til filerne. ADVARSEL: Fremmedlegemer på lavpasfilteret Nikon gør alt, hvad der er muligt, for at forhindre fremmedlegemer i at komme i kontakt med lavpasfilteret under fremstilling og transport. D2Xs er imidlertid designet til at skulle anvendes med udskiftelige objektiver, og fremmedlegemer kan komme ind i kameraet, når objektivet tages af eller udskiftes. Hvis et fremmedlegeme først er kommet ind i kameraet, vil det kunne komme i kontakt med lavpasfilteret, og det vil således under visse forhold kunne aftegnes på billederne. Vil du beskytte fremmedlegemer i at komme ind i kameraet, bør du undlade at skifte objektiv under meget støvede forhold. For at beskytte kameraet, når der ikke er monteret noget objektiv, bør du anbringe kamerahusdækslet på kameraet efter først at have fjernet alt støv og andre fremmedlegemer, der måtte befinde sig på kamerahusdækslet. Hvis der trænger fremmedlegemer ind til lavpasfilteret, skal du rengøre lavpasfilteret som beskrevet på side i denne brugsanvisning eller få det renset af en autoriseret Nikon-reparatør. Billeder, der er påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på lavpasfilteret, kan retoucheres med Capture NX (ekstraudstyr) eller med rent billede -funktionerne, der findes i visse softwareprogrammer leveret af andre firmaer.

3 Sådan bruger du denne vejledning Allerførst bør du læse advarsler, forskrifter og bemærkninger på siderne ii-vii. Her er en oversigt over denne vejledning: Læs Overblik og Lær dit nye ka me ra at ken de for at gøre dig be kendt med den måde, ting er for kla ret på i denne vejledning, samt ter mi no lo gi en for ka me - ra ets dele og be tje nings greb. Fore tag så op sæt ning af kameraet som be skre vet i De før ste trin. Nu er du parat til at tage billeder og vise dem. Når du kan udføre de mere grund læg gen de funk ti o ner inden for fo to gra fe ring, er du parat til at læse disse af snit for at få en kom plet in for ma ti on om, hvornår og hvordan du an ven der ka me ra ets betjeningsmuligheder. Læs disse afsnit for at få mere at vide om billedvisning om optagelse og afspilning af voice memoer om kameraets menuer og menuindstillinger om forbindelser til en computer, printer eller et TV og om ekstraudstyr og fejlfinding. Overblik Lær dit nye kamera at kende De første trin Grundlæggende fotografering Grundlæggende billedvisning High Speed Crop Vælg en optageindstilling Billedkvalitet og -størrelse ISO følsomhed Hvidbalance Billedjustering Fokus Eksponering Flashfotografering Sandwichbilleder/multi-eksponering Beskæring af billeder Intervalfotografering Selvudløserindstilling Ikke-CPU-objektiver Brug af en GPS-enhed To-knaps nulstilling Mere om billedvisning Voice memoer Menu guide Forbindelser Tekniske bemærkninge i

4 For en sikkerheds skyld For at undgå skade på dit Nikon-produkt eller dig selv og andre mennesker, er det vig tigt, at du læser alle sikkerhedsforskrifterne, før du anvender dit udstyr. Opbevar disse sik ker heds for skrif ter på et sted, hvor alle, der anvender produktet, kan læse dem. Følgende symbol anvendes i denne manual og i den øvrige dokumentation for at gøre op mærk som på advarsler og forskrifter, som skal læses, inden kameraet tages i brug: ADVARSLER Se ikke på solen gennem søgeren Hvis du ser på solen eller andre kraf ti ge lys kil der gennem søgeren, risikerer du varige ska der på dit syn. Lad ikke søgeren blive udsat for sol lys, når du lægger kameraet fra dig Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra udstyret, hurtigladeren eller lysnetadapteren (købes separat), skal du straks trække stikket ud af lysnetadapteren og tage batteriet ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet batteriet, skal udstyret indleveres til et autoriseret Nikon-servicecenter. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Hvis du observerer røg eller en usædvan lig lugt fra udstyret eller strøm for - sy ning sen he den (eks tra ud styr), så tag strøm for sy nin gen fra og fjern batteriet øje blik ke ligt og pas samtidig på at undgå for bræn din ger. Fortsat an ven del se kan medføre beskadigelser. Efter at have fjer net batteriet, bring alt udstyret til en autoriseret Nikon-forhandler og få det efterset. Må ikke anvendes nær brændbar gas Anvend ikke elektronisk udstyr nær brænd bar gas, da dette kan forårsage eksplosion eller brand. ii Advarsel. Dette symbol bruges til at mar ke re advarsler, som du skal læse, inden du ta ger kameraet i brug, så du kan undgå at gøre ska de på dig selv eller andre. Hæng ikke kameraet om halsen på et barn. Undgå at røre ved kameraets indvendige dele eller hurtigladeren, da det kan medføre personskade. Hvis der opstår funktionsfejl, må produktet kun repareres af en autoriseret tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batteriet. Indlevér derefter produktet til eftersyn hos et autoriseret Nikon-servicecenter. Må ikke skilles ad Du kan komme til skade ved at røre produktets indvendige dele. Hvis ud sty ret ikke fungerer korrekt, må det kun repareres hos en auto ri se ret Nikon-for hand ler. Hvis produktet bliver slå et i styk ker som følge af, at det tabes eller en an den hændelse, så fjern batterier og evt. strøm for sy ning og bring produktet til en autoriseret Nikon-forhandler til ef ter syn. Vær opmærksom på, hvordan bat te ri er skal håndteres Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres forkert. Følg disse forskrifter, når du har at gøre med batterier til dette produkt: Sluk for produktet, før du skifter batterierne. Hvis du anvender ekstern strømforsyning, så kontroller, at den ikke er tilkoblet. Anvend kun batterier godkendt til det te produkt. Benyt kun CR1616-litiumbatterier, når du skifter urbatteriet. Hvis der bruges en

5 anden type batteri, kan det forårsage en eksplosion. Brugte batterier skal bortskaffes som beskrevet af fabrikanten. Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Sørg altid for, at batterier vender rigtigt, når de isættes. Batterier må ikke kortsluttes eller skilles ad. Dyp ikke batteriet i vand og lad det ikke blive fugtigt. Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Hvis du opdager, at et batteri er blevet misfarvet eller deformeret, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge kameraet. Når genopladelige Li-ion-batterier af typen EN-EL4a transporteres, så sørg for at montere dækslet til batteriterminalerne. Batterier må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som halskæder eller hårnåle. Når EN-EL4a-batterier ikke anvendes, så sørg for at montere batteridækslet. Opbevar batterierne på et køligt sted. Når produktet anvendes konstant i længere tid på batteridrift, eller når du lige er færdig med at bruge det, kan EN-EL4a-batteriet blive varmt. Før du udtager batteriet, skal du slukke for kameraet og lade batteriet køle af. Overhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med håndtering af hurtigladeren Opbevar hurtigladeren et tørt sted. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat brug kan medføre brand. Du må ikke røre ved strømkablet eller opholde dig i nærheden af batteriladeren i tordenvejr. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre elektrisk stød. Undgå at beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje strømkablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet bliver beskadiget, og ledningerne således blotlægges, skal kablet indleveres til et autoriseret Nikonservicecenter. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Du må ikke røre ved stikket eller batteriladeren med våde hænder. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre elektrisk stød. Objektiver Når du monterer objektiver, skal du være op mærk som på ikke at få dine fing re, hår, tøj eller andre genstande i klemme mel lem objektivet og kamerahuset. Holdes uden for børns ræk ke vid de Vær omhyggelig med, at børn ikke putter batterier og andre små gen stan de i munden. Når memorykort skal udtages Memorykort kan blive varme under bru gen. Pas derfor på, når du udtager me mo ry kort fra kameraet. CD-ROM er Cd-rom'erne, som indeholder soft ware og ma nu a ler til kameraet, må ikke afspil les på audio-cd ud styr (CD-afspillere). Hvis du af spil ler en CD-ROM på en cdafspiller kan du beskadige din hørelse eller beskadige udstyret. Ekstra omhu under benyttelsen af flash Hvis du udløser flashen tæt på en per sons ansigt, kan det forårsage mid ler ti dig synsned sæt tel se. Særlig op mærk som hed er på kræ vet, når børn fo to gra fe res. Her skal fla shen være mindst 1 meter fra barnet. Når du bruger søgeren Hvis du indstiller dioptri-justeringen, mens dit øje er tæt på søgeren, skal du passe på ikke at stikke fingeren ind i øjet ved et uheld. Undgå kontakt med flydende kry stal Hvis LCD-skærmen går i stykker, und gå da at røre ved knust glas. Undgå li ge le des at fly den de krystal fra skærmen kom mer i kon takt med din hud, øjne og mund. iii

6 Vedligeholdelse af kamera og batteri Må ikke tabes Produktet vil måske ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for hårde rystelser eller stød. Holdes tørt Produktet er ikke vandtæt, og vil måske ikke fungere korrekt, hvis det dyppes i vand eller udsættes for høje fugtighedsgrader. Rust i kameraets indvendige dele kan forårsage ska der, der ikke kan repareres. Undgå ekstreme tem pe ra tur for an drin ger Ekstreme temperaturforandringer, for eksem pel hvis man går ind i eller ud af et hus på en meget kold dag, kan forårsage kondens inde i kameraet. For at undgå kondens, så opbevar kameraet i en lufttæt beholder som for ek sem pel en plastikpose og lad det ligge der et styk ke tid for at tem pe ra tur for a- n drin gen kan blive mere gradvis. Udsæt ikke kameraet for påvirkning af stærkstrøm eller magnetfelter Kameraet må ikke anvendes eller op be - va res i nærheden af udstyr, der producerer stærk elek tro mag ne tisk udstråling eller mag net fel ter. Magnetfelter fra udstyr som ra dio mod ta ge re og tv-apparater kan skabe for styr rel ser for LCD-skærmen, beskadige data lag ret på memorykortet eller påvirke produktets interne kredsløb. Ret ikke objektivet mod stærke lyskilder i længere tid Undgå at rette objektivet mod solen eller andre stærke lyskilder i længere tid, hverken når du bruger eller opbevarer kameraet. Intenst lys kan beskadige CCD-billedsensoren og give et hvidt slør i billederne. Rør ikke ved lukkergardinet Lukkergardinet er meget tyndt og kan let be ska di ges. Du må under ingen om stæn - dig he der udøve pres på gardinet, stryge det med redskaber til rengøring eller udsætte det for et kraftigt pust med en puster. Sådanne hand lin ger kan lave ridser, deformere eller ødelægge gardinet. iv Alle bevægelige dele skal behandles med forsigtighed Brug ikke magt mod batterikammer, me mo - ry kort port eller dæksler. Disse dele er i særlig grad ømfindtlige over for hård be tje ning. Rengøring Når du rengør kamerahuset, så fjern støv med en pustebørste og gnid så med en blød klud. Har du brugt kameraet på stranden, så gnid sand og salt væk med en blød klud let fug tet med ferskvand, tør herefter af med en tør klud. Under særlige omstændigheder kan statisk elektricitet forårsaget af en bør ste el ler en klud få LCD-skærmen til at blive lysere eller mørkere. Det er ikke en fejl, og LCD-skærmen vil hurtigt visse et korrekt bil le de igen. Når du rengør objektiv og spejl, så husk, at disse dele meget let kan beskadiges. Nøg len til renholdelse af dele, der er lavet af glas, er ikke at røre dem med fingrene. Benyt en pu ste bør ste til at fjerne støv med. Benytter du en aerosolpuster, så hold dåsen lodret (hol des den skråt, kan det betyde, at der sprøj tes væske på glasset). Skal du fjerne fin ger af tryk eller stænk, som ikke kan fjernes med pu ste bør sten, så gnid på objektivet el ler sø ge ren med en blød klud fugtet i linserengøringsvæske og tør glas set af bagefter med en tør klud. Se Tekniske bemærkninger: Vedligeholdelse af dit kamera for at få information om rengøring af lavpasfiltre ( 256). Opbevaring For at undgå fugt eller mug skal kameraet opbevares på et tørt, godt udluftet sted. Hvis du ikke skal bruge kameraet i læn ge re tid, så fjern batteriet for at undgå læ ka ge, og opbevar kameraet i en plastiktaske sam men med en pose med ud tør ring smid del. Ka me ra et må ikke opbevares i en pla stik po se, da materialet, som det er lavet af, der ved vil kun ne nedbrydes. Bemærk, at ud tør ring smid ler gradvis mister evnen til at ab sor be re fugt og derfor skal ud skif tes med jævne mel lem rum.

7 Hold kameraet væk fra kemikalier som kam fer eller naftalin, fra elektriske ap pa - ra ter, som producerer magnetfelter samt fra me get varme steder som i hand ske rum met i en bil om sommeren eller nær en radiator. For at undgå fugt eller mug, skal ka me ra et tages frem mindst én gang om måneden. Tænd kameraet, tag et par bil le der, før ka me ra et atter lægges væk. Opbevar batteriet på et tørt, køligt sted. Sæt terminaldækslet på, før du lægger bat te ri et væk. Bemærkninger om LCD-skærmen Skærmen kan evt. have få pixels, som altid er tændt eller ikke tænder. Det er ka rak te r- i stisk for alle TFT LCD-skærme og betyder ikke, at der er noget galt. Det op tag ne bil le de påvirkes ikke. I meget klart lys kan det være van ske ligt at se billedet på skærmen. Tryk ikke på skærmen, da den derved kan beskadiges eller virke forkert. Støv og snavs på skærmens kan fjernes med en pu ste - bør ste. Fugtstriber kan fjernes ved at gnide forsigtigt på skærmen med en blød klud. Hvis LCD-skærmen går i stykker, undgå da at røre ved knust glas. Undgå li ge le des at flydende krystal fra skærmen kom mer i kon takt med din hud, øjne og mund. Sæt skærmdækslet på, når du trans por - te rer kameraet eller lader det ligge. Sluk for produktet, før du fjerner eller afbry der for strømkilden Hiv ikke stikket ud og fjern ikke batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens billeder over fø res eller slettes fra hukommelsen. Abrupt afbrydelse af strømforsyningen under disse omstændigheder kan forårsage tab af data eller beskadigelser på interne kredsløb eller hukommelsen. For at undgå utilsigtet af bry del se af strømmen, undgå da at bære pro duk tet fra et sted til et andet, mens en ekstern strømforsyning er tilsluttet. Batterier Når kameraet tændes, check da batte ris pæn din gen på skærmen for at se, om bat te ri et skal udskiftes. Batteriet skal ud skif tes, når batteriindikatoren blinker. Hav et fuldt opladet ekstra batteri med, når du optager billeder ved vigtige be gi - ven he der. Afhængigt af, hvor du befinder dig, er det ikke altid lige let at skaffe nye batterier med kort varsel. Når det er koldt, vil batteriet have ten dens til at virke dårligere. Sørg for, at bat te ri et er helt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Hav et ekstrabatteri med på et varmt sted, og skift om nød ven digt mellem de to batterier. Når et batteri atter bliver varmt, genvinder det en del af sin ka pa ci tet. Hvis batteriets terminaler bliver snavset, tørres de af med et ren, tør klud, før kame ra et atter anvendes. Når du har taget batteriet ud af bat te ri - kam me ret, så husk at sætte ter mi nal - dæks let på batteriet. Memorykort Når du håndterer memorykort skal du slukke kameraet, før du isætter eller udtager me mo ry kort. Hvis du isætter eller udtager memorykort med tændt kamera, kun du ødelægge dem. Isæt memorykort som vist på il lu stra ti o nen til højre. Hvis du isætter kort med bun den i vejret eller bagvendt, kan det be ska di ge kameraet eller kor tet. v

8 Bemærkninger Gengivelse, helt eller delvist, af ma nu a- ler ne leveret med dit Nikon-produkt må kun ske mod skriftlig tilladelse fra Nikon. Oplysninger meddelt i disse manualer kan ændres uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for no gen som helst skade forårsaget af bru gen af det te produkt. Nikon har gjort alt, hvad der står i vor magt, for at udarbejde perfekte manu a ler. Al li ge vel modtager vi med tak for slag til for bed rin ger. Hvis du finder fejl, vil vi være taknemmelige for at blive in for me ret om dem. Adressen på din lokale Nikon-distributør finder du separat. vi

9 Bemærkning om forbud mod kopiering el ler gengivelse Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, som er digitalt kopie ret eller gengivet ved hjælp af en scanner, et digitalt kamera eller andre apparater, kan være strafbart efter dansk og in ter na ti o nal lovgivning. Ting, som det udtrykkeligt er forbudt ved lov at kopiere eller gengive lov at kopiere eller gengive Du må ikke kopiere eller gengive pen ge - sed ler, mønter, aktier, obligationer eller lig nen de værdipapirer, selv ikke hvis de er mærket prøve. Kopiering af pengesedler, mønter, ob li - ga ti o ner m.v., som er i cirkulation i fremme de lan de, er forbudt ved lov. Medmindre du har opnået særlig skriftlig til la del se fra den pågældende rege ring, må du ikke kopiere eller gengive ubrugte fri mær ker eller postkort ud gi vet af den på gæl den de regering. Kopiering eller gengivelse af frimærker, pas samt andre nærmere bestemte doku men ter er forbudt. Forskrifter angående kopiering og gen gi vel se af særlige dokumenter Der er begrænsninger i retten til at ko pie re og gengive en række beviser ud stedt af pri va te selskaber som for ek sem pel aktier, reg nin ger, checks, ga ve be vi ser, etc. Det samme gælder tog- og buskort, kuponbilletter, ID-kort, kørekort, Dan kort, sygesikringskort samt billetter af en hver art, også adgangs bil let ter og mad bil let ter. Overhold lovgivningen Al kopiering eller reproduktion af ma te ri a le såsom bøger, musik, malerier, træ snit, kort, tegninger, film og fotografier, der er underlagt national og in ter na ti o nal copyrightlovgivning er ikke tilladt. Brug ikke dette produkt til at lave ulov li ge kopier eller til at overtræde co py right lov giv nin gen. Opbevaring af memorykort mm. Bemærk at sletning af billeder eller formatering af memorykort el. lign ikke helt sletter dataene. Slettede filer kan nogle gange genskabes ved at bruge almindeligt tilgængeligt software, der evt. kan resultere i misbrug af data. At dette ikke sker er brugernes eget ansvar. Før kortet bortskaffes eller overdrages til en anden person, så slet alle data ved ved at bruge almindeligt tilgængeligt software, eller formater kortet og fyld det med ligegyldige billeder (fx billeder af himlen). Vær også opmærksom på at overskrive billeder som er brugt til forudindstillet hvidbalance ( 60). Når et memorykort el. lign. tilintetgøres, så pas på ikke at komme til skade! vii

10 Indholdsfortegnelse For en sikkerheds skyld... ii Vedligeholdelse af kamera og batteri... iv Bemærkninger... vi Indledning 1 Overblik... 2 Lær dit nye kamera at kende... 3 De første trin Trin 1 Monter kameraremmen Trin 2 Isæt batteriet Trin 3 Grundlæggende indstillinger Trin 4 Monter et objektiv Trin 5 Isæt et memorykort Lær selv 25 Grundlæggende fotografering Trin 1 Gør kameraet klar Trin 2 Juster kameraets indstillinger Trin 3 Komponer billedet Trin 4 Fokuser Trin 5 Kontrollér eksponeringen Trin 6 Tag billedet Grundlæggende billedvisning Tag billeder 37 Brug af kameraets menuer High-speed crop Vælg en optageindstilling Billedkvalitet og -størrelse Billedkvalitet Billedstørrelse ISO-følsomhed Hvidbalance Finindstilling af hvidbalancen Vælg en farvetemperatur Forudindstillet hvidbalance Billedjustering Få kanterne gjort skarpere: Image sharpening (Billedskarphed) Juster kontrasten: Tone compensation (Kontrast) Når farverne skal passe til arbejdsgangen: Color space (Farverum) Når farverne skal passe til motivet: Color mode (Farveindstilling) Kontroller farverne: Hue adjustment (Farveglød) viii

11 Fokus Fokusmetode Fokuspunktvalg Autofokus Enkelt eller multipunkts-autofokus Fokuslås Få gode resultater med autofokus Manuel fokus Eksponering Lysmåling Eksponeringsmetode Eksponeringslås Eksponeringskompensation Bracketing Flashfotografering Kompatible flashenheder Flashsynkroniseringsindstillinger FV Lock Flashkontakter og indikatorer Sandwichbilleder/multi-eksponering Beskæring af billeder Intervalfotografering Selvudløserindstilling Ikke-CPU-objektiver Brug af en GPS-enhed To-knaps nulstilling Mere om billedvisning 137 Enkeltbilledvisning Billedinformation Se mange billeder: Thumbnail-visning Kom tættere på: Zoom under billedvisning Beskyt billeder mod sletning Slet individuelle billeder Voice memoer 147 Optagelse af voice memoer Afspilning af voice memoer ix

12 Menu-guide 155 Billedvisningsmenuen Delete (Slet) Playback folder (Billedvisningsmappe) Slide show (Lysbilledshow) Hide Image (Skjul billeder under billedvisning) Print Set (Udskriftbestilling) Display Mode (Billedinformation) Image review (Billedkontrol) After delete (Efter sletning) Rotate Tall (Billedvisningsmenuen) Optagemenuen Shooting Menu Bank (Indstillingssæt) Reset Shooting Menu (Nulstil optagemenu) Active Folder (Aktiv mappe) File Naming (Filnavne) Image Quality (Billedkvalitet) Image Size (Billedstørrelse) Hi-Speed Crop (Højhastighedsindstilling) JPEG Compression (JPEG-komprimering) Raw Compression (Raw-komprimering) White Balance (Hvidbalance) Long Exp. NR (Støjreduktion ved langtidseksponering) High ISO NR (Støjreduktion ved høj ISO) ISO-følsomhed Image Sharpening (Billedskarphed) Tone Compensation (Kontrast) Color Space (Farverum) Color Mode (Farveindstilling) Hue Adjustment (Glød-justering) Image Overlay (Sandwichbilleder) Multiple Exposure (Multi-eksponeringer) Trim (Beskær) Intvl Timer Shooting (Intervalfotografering) Non-CPU Lens Data (Ikke-CPU-objektivdata) Brugerindstillinger Setup-menuen Format (Formater) LCD Brightness (LCD-lysstyrke) Mirror Lock-up (Hævet spejl) Video Mode (Videostandard) x

13 World Time (Verdenstid) Language (Sprog) Image comment (Billedkommentar) Auto Image Rotation (Automatisk billedrotation) Recent Settings (Seneste indstillinger) Voice Memo (Videostandard) Voice Memo Overwrite (Overskrivelse af voice memo) Voice Memo Button (Voice memo-knap) Audio Output (Lydudgang) USB Dust Off Ref Photo (Støvfrit ref. billede) Battery Info (Batterioplysninger) Wireless LAN (Trådløs LAN) Image Authentication (Sikring af billed-ægthed) Save/Load Settings (Gem/indlæs indstillinger) Firmware Version (Firmwareversion) Forbindelser 233 Billedvisning på et tv Forbindelse til en computer Forbindelse til en printer Tekniske bemærkninger 243 Ekstraudstyr Objektiver til D2Xs Andet tilbehør til D2Xs Vedligeholdelse af dit kamera Fejlfinding Tekniske specifikationer Hurtiglader og genopladeligt batteri Indeks xi

14 Varemærkeinformation Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Pentium er et varemærke tilhørende Intel Corporation. CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation. Microdrive er et registreret varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies i USA og/eller andre lande. Lexar Media er et varemærke tilhørende Lexar Media Corporation. PictBridge er et varemærke. Alle andre varemærker, som er nævnt i denne vejledning eller den dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. xii

15 Indledning Kom godt i gang Dette kapitel er opdelt i følgende afsnit: Overblik Læs dette afsnit for at forstå, hvordan bru ger vej - led nin gen er opdelt og se forklaringen på de forskellige symboler og måder at forklare ting på. Lær dit nye kamera at kende Benyt dette afsnit som opslagsværk, mens du læser dig brugsanvisningen for at få oplysninger om nav ne og funktioner på kameraets forskellige dele. De første trin Dette afsnit forklarer, hvad du skal gøre, når du tager ka me ra et i brug for første gang: Isætning af batteri og memorykort, montering af objektiv og kamerarem, ind stil ling af dato, klokkeslæt og sprog. 1

16 Overblik Om denne manual Indledning Overblik Tak fordi du har valgt Nikon D2Xs; et digitalt Nikon-spejlreflekskamera med udskiftelige objektiver. Denne brugsanvisning er skrevet for at give dig bedre muligheder for at tage gode billeder med dit nye Nikon-digitalkamera. Læs brugervejledningen grundigt, før du tager kameraet i brug, og opbevar den sammen med kameraet. For at gøre det lettere at finde de oplysninger, du har brug for, benyttes der følgende symboler: Advarsel: Dette ikon betyder forskrif ter, information du skal læse først for at undgå at beskadige dit kamera. Tip: Dette ikon betyder tip, ekstra in for ma ti on, som kan være nyttig for dig, når du anvender kameraet. Bemærk: Dette ikon betyder bemærk nin ger, oplysninger du bør læse, in den du bruger kameraet. Indstillinger: Dette ikon betyder, at ind stil lin ger kan foretages ved hjælp af kameraets menuer. Information: Dette ikon betyder yder li ge re information, som kan findes an det steds i brugervejledningen. Indstillinger: Dette ikon betyder, at ind stil lin ger kan finindstilles ved hjælp af brugerindstillingsmenuen. Tag nogle prøvebilleder Før du tager billeder ved vigtige begivenheder (for eksempel bryllupper, eller før du tager kameraet med på en længere rejse), så tag nogle prøvebilleder for at sikre, at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab af indkomst som følge af fejl i produktets funktion. Lær for livet Som en del af Nikons Lær for livet filosofi om at tilbyde støtte og uddannelse omkring sine produkter, kan du finde de nyeste, mest opdaterede in for ma ti o ner online på følgende websteder: For brugere i USA: For brugere i Europa og Afrika: For brugere i Asien, Oceanien og mellemøsten: Besøg disse steder for at holde dig opdateret med de seneste pro dukt in for ma ti o ner, tip, svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål samt almindelig information om digital fotografering. Yderligere information kan fås hos din Nikon-importør. Besøg følgende websted for at finde din Nikon-importør: 2

17 Lær dit nye kamera at kende Kameraets betjeningsgreb og displays Brug et par minutter på at gøre dig be kendt med kameraets betjeningsgreb og displays. Du kan sætte bogmærke i dette afsnit og bruge det som reference, mens du læser dig gennem resten af brugervejledning. Kamerahus Bracketing- knap ( ): 100, 105 Udløserknap til programhjul: 44 Programhjul: 44 Øsken for kamerarem: 15 Flashsynkroniseringsknap ( ): 113 Kommandohjulslåseknap ( ): 96 Flashsko: 116 Markering af fokusplanet ( ): 85 Lysmålings-vælger: 86 Låseknap til lysmålingsvælger: 86 Eksponeringsindstillingsknap ( ): 87 Format-knap ( ): 23 Afbryder: 27 Dioptrijustering: 31 Udløserknap: 32, 34 Knap til eksponeringskompensation ( ): 99 Øsken til kamerarem: 15 Ø verste kontrolpanel: 6 Indledning Lær dit nye kamera at kende LCD- belysning Når afbryderen holdes i position, aktiveres lysmålingen og kontrolpanelets baggrundsbelysning (LCD-belysning), så skærmen kan aflæses i mørke. Når afbryderen slippes, er belysningen aktiv, så længe kameraets lysmåling finder sted, eller indtil udløserknappen trykkes ned. 3

18 Indledning Lær dit nye kamera at kende Kamerahus (fortsat) Sensor til omgivende lys: 55, 60 Selvudløserlampe: 130 Flash-synkroniseringsstik: polet fjernbetjeningsstik: 251 Audio/video (A/V) stik (under dækslet): 234 Dæksel til flashsynkroniserings og 10-bens fjernbetjeningsstik (på indersiden af dækslet) Lysnetstik (under dækslet): 247 USB-stik (under dækslet): 236 Objektiv-låseknap: 21 Valg af fokuseringsindstilling: 74 Lås til batterikammerdæksel: 16 Knap til visning af dybdeskarphed: 87 Forreste kommandohjul: 12 Stik til trådløs LAN-adapter (under dækslet): 247 FUNC.-knap: 208 Forreste kommandohjul til lodret optagelse: 12 Udløserknap til lodret optagelse: 31 Låseknap til udløserknap under lodret optagelse: 31, 75 4 Stativgevind

19 Vippearm til øjestykkegardin: 31, 130 Søger: 31, 248 Sletk-nap ( ): 35, 146 Format-knap ( ): 23 Billedvisningsknap ( ): 138 LCD-skærm: 28, 215, 253 Menu-knap ( ): 39 Thumbnail-knap ( ): 142 Beskyttelsesknap ( ): 145 Hjælp-knap: 39 Enter-knap ( ): 40 Knap til zoom ( ): 144 Højttaler: 153 Bageste kontrolpanel: 9 Knap til indstilling af ISOfølsomhed (ISO): 52 Knap til valg af billedkvalitet og -størrelse (QUAL): 46, 49 Hvidbalanceknap (WB): AE/AF låse ( ) knap: 82, 97 Mikrofonknap ( ): 148 Mikrofon: 148 AF-ON-knap ( ): 75 Bageste kommandohju: 12 Knap til fokuspunktgruppering: 78 Memorykortdæksel: 22 Multivælger: 14 Fokusvælgerlås: 76 Kontrollampe til memorykort: 22, 24 Låseknap til memorykortdæksel (under dækslet): 22 Bageste kommandohjul til lodret optagelse: 12 AF-ON-knap ( ) til lodret optagelse: 75 Indledning Lær dit nye kamera at kende Højtaler og mikrofon Magnetiske genstande som for eksempel microdrive-kort må ikke anbringes tæt ved den indbyggede højtaler eller mikrofon. 5

20 Øverste kontrolpanel Indledning Lær dit nye kamera at kende

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share

hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share hp photosmart 945 digitalkamera med hp instant share user's manual user's manual brugermanual Varemærker og copyright 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Gengivelse, tillempning eller

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes

COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes COBY KYROS INTERNET TABLET Quick Guide Læs venligst instruktionerne i denne manual før enheden benyttes Indholdsfortegnelse Indsæt til dansk sprog 4 Mange tak 5 Pakkens indhold 5 Funktioner 6 Lær Coby

Læs mere

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31

Indhold. Kapitel 6 Scanning med CaptureOnTouch...31 Brugervejledning Læs denne vejledning, inden du tager scanneren i brug. Når du har læst vejledningen, skal du gemme den et sikkert sted til senere brug. Indhold Indhold...2 Kapitel 1 Introduktion...4 Om

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR

Ejermanual. Omistajan käsikirja. Brukerveiledning. Användarhandbok. English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR English.Book Page i Thursday, June 28, 2001 2:03 PM DATA/VIDEOPROJEKTOR Ejermanual DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja DATA/VIDEOPROSJEKTØR Brukerveiledning DATA- OCH VIDEOPROJEKTOR MAEUL0050 Användarhandbok

Læs mere

Brugervejledning NPD4670-00 DA

Brugervejledning NPD4670-00 DA NPD4670-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning NPD4893-03 DA

Brugervejledning NPD4893-03 DA NPD4893-03 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C2 05

Brugervejledning til Nokia C2 05 Brugervejledning til Nokia C2 05 1.2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Kom godt i gang 5 Taster og dele 5 Indsætning af et SIM-kort og batteri 6 Indsætning af et hukommelseskort

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller

Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Betjeningsvejledning Blu-ray TM -diskafspiller Model nr. DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Firmware-opdatering Panasonic forbedrer løbende enhedens firmware for at sikre, at vores

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3

Indholdsfortegnelse. 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2637.1 da 20-06-2007 14:22 Pagina 1 Indholdsfortegnelse 1 Vigtigt 3 1.1 Sikkerhed 3 1.2 Vedligeholdelse af skærmen 3 1.3 Genanvendelse 3 2 Dit tv 4 2.1 Oversigt over tv'et 4 2.2 Produktegenskaber 5 3 Kom

Læs mere

MacBook Brugerhåndbog

MacBook Brugerhåndbog MacBook Brugerhåndbog Indeholder oplysninger om opstilling af og udvidelsesmuligheder samt fejlfinding til MacBook K Apple Computer, Inc 2006 Apple Computer, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugervejledning NPD4578-00 DA

Brugervejledning NPD4578-00 DA NPD4578-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL

BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL BETJENINGSVEJLEDNING OPERATING INSTRUCTIONS A22LEDWD2W LCD TV MED FJERNBETJENING COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Indhold Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Medfølgende tilbehør... 3 Miljøinformation...

Læs mere

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning

Aspire 9400/7100 Seriens. Brugervejledning Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Copyright 2006. Acer Incorporated. Alle Rettigheder Forbeholdes. Aspire 9400/7100 Seriens Brugervejledning Oprindeligt udgivet: 01/2006 Der kan foretages ændringer

Læs mere

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30

Betjeningsvejledning. FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Betjeningsvejledning FLIR i3 FLIR i5 FLIR i7 Extech IRC30 Publ. No. Revision Language Issue date 559577 a486 Danish (DA) November 7, 00 Betjeningsvejledning Publ. No. 559577 Rev. a486 DANISH (DA) November

Læs mere

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14

Ingen tilgængelig internetforbindelse/dlnatilstand FollowMe TV to DMR... 13 Menufunktioner... 14 Indhold TV ets funktioner... 2 Tilslutning til din mobiltelefon via WiFi... 19 Kære SHARP-kunde... 3 Brug af MIRACAST... 20 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 3 Brug af DLNA-netværkstjeneste... 20 Miljøinformation...

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Brugervejledning. HP Officejet 100

Brugervejledning. HP Officejet 100 Brugervejledning HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411)- mobilprinter Brugervejledning Copyrightoplysninger 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. udgave 1/2014 8. Der er ingen dele

Læs mere

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp.

Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. Objektiv: AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8g ED Billedkvalitet: 14-bit RAW (NEF) Eksponering: [M], 1/250 sekund, F/8 Hvidbalance: Farvetemp. (4550 K) ISO-følsomhed: ISO 100 Picture Control: Standard Frank P.

Læs mere

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave

hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave hp Jornada 560-serien personal digital assistant Brugervejledning Trykt i Singapore Første udgave Copyright Oplysningerne indeholdt i dette dokument gives "som de er og forefindes" og kan ændres uden forudgående

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Indhold. Dansk - 42 -

Indhold. Dansk - 42 - Indhold Funktioner... 44 Kære SHARP-kunde... 44 Indledning... 44 Klargøring... 44 Vigtige sikkerhedsforskrifter... 45 Sikkerhedsforskrifter... 46 Forbindelse til et TV-distributionssystem (kabel- TV etc.)

Læs mere

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02

Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 Brugervejledning til Nokia C1-01/C1 02 1.3. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhed 4 Support 5 Kom godt i gang 5 Indsætning SIM-kortet og batteriet 5 Taster og dele 6 Sådan tændes og

Læs mere