Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA"

Transkript

1 Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

2 Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt. Derved får du mest muligt udbytte af dit nye kamera. Quick-Start Guide Quick-Start Guiden fortæller dig om udpakning og opsætning af dit Nikondigitalkamera; om at tage de første billeder, hvordan du installerer software, og hvordan du overfører billederne til din computer. Brugsanvisning Brugsanvisningen (den ne manual) er den komplette brugervejledning til dit kamera. PictureProject-reference-cd'en PictureProject-reference-cd'en indeholder oplysninger om installering og brug af PictureProject. Quick Start Guide gennemgår, hvordan du får adgang til filerne. ADVARSEL: Fremmedlegemer på lavpasfilteret Nikon gør alt, hvad der er muligt, for at forhindre fremmedlegemer i at komme i kontakt med lavpasfilteret under fremstilling og transport. D2Xs er imidlertid designet til at skulle anvendes med udskiftelige objektiver, og fremmedlegemer kan komme ind i kameraet, når objektivet tages af eller udskiftes. Hvis et fremmedlegeme først er kommet ind i kameraet, vil det kunne komme i kontakt med lavpasfilteret, og det vil således under visse forhold kunne aftegnes på billederne. Vil du beskytte fremmedlegemer i at komme ind i kameraet, bør du undlade at skifte objektiv under meget støvede forhold. For at beskytte kameraet, når der ikke er monteret noget objektiv, bør du anbringe kamerahusdækslet på kameraet efter først at have fjernet alt støv og andre fremmedlegemer, der måtte befinde sig på kamerahusdækslet. Hvis der trænger fremmedlegemer ind til lavpasfilteret, skal du rengøre lavpasfilteret som beskrevet på side i denne brugsanvisning eller få det renset af en autoriseret Nikon-reparatør. Billeder, der er påvirket af tilstedeværelsen af fremmedlegemer på lavpasfilteret, kan retoucheres med Capture NX (ekstraudstyr) eller med rent billede -funktionerne, der findes i visse softwareprogrammer leveret af andre firmaer.

3 Sådan bruger du denne vejledning Allerførst bør du læse advarsler, forskrifter og bemærkninger på siderne ii-vii. Her er en oversigt over denne vejledning: Læs Overblik og Lær dit nye ka me ra at ken de for at gøre dig be kendt med den måde, ting er for kla ret på i denne vejledning, samt ter mi no lo gi en for ka me - ra ets dele og be tje nings greb. Fore tag så op sæt ning af kameraet som be skre vet i De før ste trin. Nu er du parat til at tage billeder og vise dem. Når du kan udføre de mere grund læg gen de funk ti o ner inden for fo to gra fe ring, er du parat til at læse disse af snit for at få en kom plet in for ma ti on om, hvornår og hvordan du an ven der ka me ra ets betjeningsmuligheder. Læs disse afsnit for at få mere at vide om billedvisning om optagelse og afspilning af voice memoer om kameraets menuer og menuindstillinger om forbindelser til en computer, printer eller et TV og om ekstraudstyr og fejlfinding. Overblik Lær dit nye kamera at kende De første trin Grundlæggende fotografering Grundlæggende billedvisning High Speed Crop Vælg en optageindstilling Billedkvalitet og -størrelse ISO følsomhed Hvidbalance Billedjustering Fokus Eksponering Flashfotografering Sandwichbilleder/multi-eksponering Beskæring af billeder Intervalfotografering Selvudløserindstilling Ikke-CPU-objektiver Brug af en GPS-enhed To-knaps nulstilling Mere om billedvisning Voice memoer Menu guide Forbindelser Tekniske bemærkninge i

4 For en sikkerheds skyld For at undgå skade på dit Nikon-produkt eller dig selv og andre mennesker, er det vig tigt, at du læser alle sikkerhedsforskrifterne, før du anvender dit udstyr. Opbevar disse sik ker heds for skrif ter på et sted, hvor alle, der anvender produktet, kan læse dem. Følgende symbol anvendes i denne manual og i den øvrige dokumentation for at gøre op mærk som på advarsler og forskrifter, som skal læses, inden kameraet tages i brug: ADVARSLER Se ikke på solen gennem søgeren Hvis du ser på solen eller andre kraf ti ge lys kil der gennem søgeren, risikerer du varige ska der på dit syn. Lad ikke søgeren blive udsat for sol lys, når du lægger kameraet fra dig Hvis der kommer røg eller usædvanlig lugt fra udstyret, hurtigladeren eller lysnetadapteren (købes separat), skal du straks trække stikket ud af lysnetadapteren og tage batteriet ud. Pas på, at du ikke får forbrændinger. Fortsat brug kan medføre personskade. Når du har fjernet batteriet, skal udstyret indleveres til et autoriseret Nikon-servicecenter. Sluk øjeblikkeligt for kameraet, hvis det ikke fungerer korrekt Hvis du observerer røg eller en usædvan lig lugt fra udstyret eller strøm for - sy ning sen he den (eks tra ud styr), så tag strøm for sy nin gen fra og fjern batteriet øje blik ke ligt og pas samtidig på at undgå for bræn din ger. Fortsat an ven del se kan medføre beskadigelser. Efter at have fjer net batteriet, bring alt udstyret til en autoriseret Nikon-forhandler og få det efterset. Må ikke anvendes nær brændbar gas Anvend ikke elektronisk udstyr nær brænd bar gas, da dette kan forårsage eksplosion eller brand. ii Advarsel. Dette symbol bruges til at mar ke re advarsler, som du skal læse, inden du ta ger kameraet i brug, så du kan undgå at gøre ska de på dig selv eller andre. Hæng ikke kameraet om halsen på et barn. Undgå at røre ved kameraets indvendige dele eller hurtigladeren, da det kan medføre personskade. Hvis der opstår funktionsfejl, må produktet kun repareres af en autoriseret tekniker. Hvis produktet går i stykker, hvis det bliver tabt, eller der sker et andet uheld, skal du tage stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne batteriet. Indlevér derefter produktet til eftersyn hos et autoriseret Nikon-servicecenter. Må ikke skilles ad Du kan komme til skade ved at røre produktets indvendige dele. Hvis ud sty ret ikke fungerer korrekt, må det kun repareres hos en auto ri se ret Nikon-for hand ler. Hvis produktet bliver slå et i styk ker som følge af, at det tabes eller en an den hændelse, så fjern batterier og evt. strøm for sy ning og bring produktet til en autoriseret Nikon-forhandler til ef ter syn. Vær opmærksom på, hvordan bat te ri er skal håndteres Batterier kan lække eller eksplodere, hvis de håndteres forkert. Følg disse forskrifter, når du har at gøre med batterier til dette produkt: Sluk for produktet, før du skifter batterierne. Hvis du anvender ekstern strømforsyning, så kontroller, at den ikke er tilkoblet. Anvend kun batterier godkendt til det te produkt. Benyt kun CR1616-litiumbatterier, når du skifter urbatteriet. Hvis der bruges en

5 anden type batteri, kan det forårsage en eksplosion. Brugte batterier skal bortskaffes som beskrevet af fabrikanten. Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Sørg altid for, at batterier vender rigtigt, når de isættes. Batterier må ikke kortsluttes eller skilles ad. Dyp ikke batteriet i vand og lad det ikke blive fugtigt. Batterier må ikke udsættes for åben ild eller høj varme. Hvis du opdager, at et batteri er blevet misfarvet eller deformeret, skal du øjeblikkeligt stoppe med at bruge kameraet. Når genopladelige Li-ion-batterier af typen EN-EL4a transporteres, så sørg for at montere dækslet til batteriterminalerne. Batterier må ikke opbevares eller transporteres sammen med metalgenstande som halskæder eller hårnåle. Når EN-EL4a-batterier ikke anvendes, så sørg for at montere batteridækslet. Opbevar batterierne på et køligt sted. Når produktet anvendes konstant i længere tid på batteridrift, eller når du lige er færdig med at bruge det, kan EN-EL4a-batteriet blive varmt. Før du udtager batteriet, skal du slukke for kameraet og lade batteriet køle af. Overhold sikkerhedsanvisningerne i forbindelse med håndtering af hurtigladeren Opbevar hurtigladeren et tørt sted. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Støv på eller i nærheden af stikkets metaldele skal fjernes med en tør klud. Fortsat brug kan medføre brand. Du må ikke røre ved strømkablet eller opholde dig i nærheden af batteriladeren i tordenvejr. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre elektrisk stød. Undgå at beskadige, ændre, trække hårdt i eller bøje strømkablet. Kablet må heller ikke anbringes under tunge genstande eller udsættes for stærk varme eller ild. Hvis isoleringsmaterialet bliver beskadiget, og ledningerne således blotlægges, skal kablet indleveres til et autoriseret Nikonservicecenter. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Du må ikke røre ved stikket eller batteriladeren med våde hænder. Overholdes denne sikkerhedsanvisning ikke, kan det medføre elektrisk stød. Objektiver Når du monterer objektiver, skal du være op mærk som på ikke at få dine fing re, hår, tøj eller andre genstande i klemme mel lem objektivet og kamerahuset. Holdes uden for børns ræk ke vid de Vær omhyggelig med, at børn ikke putter batterier og andre små gen stan de i munden. Når memorykort skal udtages Memorykort kan blive varme under bru gen. Pas derfor på, når du udtager me mo ry kort fra kameraet. CD-ROM er Cd-rom'erne, som indeholder soft ware og ma nu a ler til kameraet, må ikke afspil les på audio-cd ud styr (CD-afspillere). Hvis du af spil ler en CD-ROM på en cdafspiller kan du beskadige din hørelse eller beskadige udstyret. Ekstra omhu under benyttelsen af flash Hvis du udløser flashen tæt på en per sons ansigt, kan det forårsage mid ler ti dig synsned sæt tel se. Særlig op mærk som hed er på kræ vet, når børn fo to gra fe res. Her skal fla shen være mindst 1 meter fra barnet. Når du bruger søgeren Hvis du indstiller dioptri-justeringen, mens dit øje er tæt på søgeren, skal du passe på ikke at stikke fingeren ind i øjet ved et uheld. Undgå kontakt med flydende kry stal Hvis LCD-skærmen går i stykker, und gå da at røre ved knust glas. Undgå li ge le des at fly den de krystal fra skærmen kom mer i kon takt med din hud, øjne og mund. iii

6 Vedligeholdelse af kamera og batteri Må ikke tabes Produktet vil måske ikke fungere korrekt, hvis det udsættes for hårde rystelser eller stød. Holdes tørt Produktet er ikke vandtæt, og vil måske ikke fungere korrekt, hvis det dyppes i vand eller udsættes for høje fugtighedsgrader. Rust i kameraets indvendige dele kan forårsage ska der, der ikke kan repareres. Undgå ekstreme tem pe ra tur for an drin ger Ekstreme temperaturforandringer, for eksem pel hvis man går ind i eller ud af et hus på en meget kold dag, kan forårsage kondens inde i kameraet. For at undgå kondens, så opbevar kameraet i en lufttæt beholder som for ek sem pel en plastikpose og lad det ligge der et styk ke tid for at tem pe ra tur for a- n drin gen kan blive mere gradvis. Udsæt ikke kameraet for påvirkning af stærkstrøm eller magnetfelter Kameraet må ikke anvendes eller op be - va res i nærheden af udstyr, der producerer stærk elek tro mag ne tisk udstråling eller mag net fel ter. Magnetfelter fra udstyr som ra dio mod ta ge re og tv-apparater kan skabe for styr rel ser for LCD-skærmen, beskadige data lag ret på memorykortet eller påvirke produktets interne kredsløb. Ret ikke objektivet mod stærke lyskilder i længere tid Undgå at rette objektivet mod solen eller andre stærke lyskilder i længere tid, hverken når du bruger eller opbevarer kameraet. Intenst lys kan beskadige CCD-billedsensoren og give et hvidt slør i billederne. Rør ikke ved lukkergardinet Lukkergardinet er meget tyndt og kan let be ska di ges. Du må under ingen om stæn - dig he der udøve pres på gardinet, stryge det med redskaber til rengøring eller udsætte det for et kraftigt pust med en puster. Sådanne hand lin ger kan lave ridser, deformere eller ødelægge gardinet. iv Alle bevægelige dele skal behandles med forsigtighed Brug ikke magt mod batterikammer, me mo - ry kort port eller dæksler. Disse dele er i særlig grad ømfindtlige over for hård be tje ning. Rengøring Når du rengør kamerahuset, så fjern støv med en pustebørste og gnid så med en blød klud. Har du brugt kameraet på stranden, så gnid sand og salt væk med en blød klud let fug tet med ferskvand, tør herefter af med en tør klud. Under særlige omstændigheder kan statisk elektricitet forårsaget af en bør ste el ler en klud få LCD-skærmen til at blive lysere eller mørkere. Det er ikke en fejl, og LCD-skærmen vil hurtigt visse et korrekt bil le de igen. Når du rengør objektiv og spejl, så husk, at disse dele meget let kan beskadiges. Nøg len til renholdelse af dele, der er lavet af glas, er ikke at røre dem med fingrene. Benyt en pu ste bør ste til at fjerne støv med. Benytter du en aerosolpuster, så hold dåsen lodret (hol des den skråt, kan det betyde, at der sprøj tes væske på glasset). Skal du fjerne fin ger af tryk eller stænk, som ikke kan fjernes med pu ste bør sten, så gnid på objektivet el ler sø ge ren med en blød klud fugtet i linserengøringsvæske og tør glas set af bagefter med en tør klud. Se Tekniske bemærkninger: Vedligeholdelse af dit kamera for at få information om rengøring af lavpasfiltre ( 256). Opbevaring For at undgå fugt eller mug skal kameraet opbevares på et tørt, godt udluftet sted. Hvis du ikke skal bruge kameraet i læn ge re tid, så fjern batteriet for at undgå læ ka ge, og opbevar kameraet i en plastiktaske sam men med en pose med ud tør ring smid del. Ka me ra et må ikke opbevares i en pla stik po se, da materialet, som det er lavet af, der ved vil kun ne nedbrydes. Bemærk, at ud tør ring smid ler gradvis mister evnen til at ab sor be re fugt og derfor skal ud skif tes med jævne mel lem rum.

7 Hold kameraet væk fra kemikalier som kam fer eller naftalin, fra elektriske ap pa - ra ter, som producerer magnetfelter samt fra me get varme steder som i hand ske rum met i en bil om sommeren eller nær en radiator. For at undgå fugt eller mug, skal ka me ra et tages frem mindst én gang om måneden. Tænd kameraet, tag et par bil le der, før ka me ra et atter lægges væk. Opbevar batteriet på et tørt, køligt sted. Sæt terminaldækslet på, før du lægger bat te ri et væk. Bemærkninger om LCD-skærmen Skærmen kan evt. have få pixels, som altid er tændt eller ikke tænder. Det er ka rak te r- i stisk for alle TFT LCD-skærme og betyder ikke, at der er noget galt. Det op tag ne bil le de påvirkes ikke. I meget klart lys kan det være van ske ligt at se billedet på skærmen. Tryk ikke på skærmen, da den derved kan beskadiges eller virke forkert. Støv og snavs på skærmens kan fjernes med en pu ste - bør ste. Fugtstriber kan fjernes ved at gnide forsigtigt på skærmen med en blød klud. Hvis LCD-skærmen går i stykker, undgå da at røre ved knust glas. Undgå li ge le des at flydende krystal fra skærmen kom mer i kon takt med din hud, øjne og mund. Sæt skærmdækslet på, når du trans por - te rer kameraet eller lader det ligge. Sluk for produktet, før du fjerner eller afbry der for strømkilden Hiv ikke stikket ud og fjern ikke batteriet, mens kameraet er tændt, eller mens billeder over fø res eller slettes fra hukommelsen. Abrupt afbrydelse af strømforsyningen under disse omstændigheder kan forårsage tab af data eller beskadigelser på interne kredsløb eller hukommelsen. For at undgå utilsigtet af bry del se af strømmen, undgå da at bære pro duk tet fra et sted til et andet, mens en ekstern strømforsyning er tilsluttet. Batterier Når kameraet tændes, check da batte ris pæn din gen på skærmen for at se, om bat te ri et skal udskiftes. Batteriet skal ud skif tes, når batteriindikatoren blinker. Hav et fuldt opladet ekstra batteri med, når du optager billeder ved vigtige be gi - ven he der. Afhængigt af, hvor du befinder dig, er det ikke altid lige let at skaffe nye batterier med kort varsel. Når det er koldt, vil batteriet have ten dens til at virke dårligere. Sørg for, at bat te ri et er helt opladet, før du tager billeder udendørs i koldt vejr. Hav et ekstrabatteri med på et varmt sted, og skift om nød ven digt mellem de to batterier. Når et batteri atter bliver varmt, genvinder det en del af sin ka pa ci tet. Hvis batteriets terminaler bliver snavset, tørres de af med et ren, tør klud, før kame ra et atter anvendes. Når du har taget batteriet ud af bat te ri - kam me ret, så husk at sætte ter mi nal - dæks let på batteriet. Memorykort Når du håndterer memorykort skal du slukke kameraet, før du isætter eller udtager me mo ry kort. Hvis du isætter eller udtager memorykort med tændt kamera, kun du ødelægge dem. Isæt memorykort som vist på il lu stra ti o nen til højre. Hvis du isætter kort med bun den i vejret eller bagvendt, kan det be ska di ge kameraet eller kor tet. v

8 Bemærkninger Gengivelse, helt eller delvist, af ma nu a- ler ne leveret med dit Nikon-produkt må kun ske mod skriftlig tilladelse fra Nikon. Oplysninger meddelt i disse manualer kan ændres uden forudgående varsel. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for no gen som helst skade forårsaget af bru gen af det te produkt. Nikon har gjort alt, hvad der står i vor magt, for at udarbejde perfekte manu a ler. Al li ge vel modtager vi med tak for slag til for bed rin ger. Hvis du finder fejl, vil vi være taknemmelige for at blive in for me ret om dem. Adressen på din lokale Nikon-distributør finder du separat. vi

9 Bemærkning om forbud mod kopiering el ler gengivelse Vær opmærksom på, at blot det at være i besiddelse af materiale, som er digitalt kopie ret eller gengivet ved hjælp af en scanner, et digitalt kamera eller andre apparater, kan være strafbart efter dansk og in ter na ti o nal lovgivning. Ting, som det udtrykkeligt er forbudt ved lov at kopiere eller gengive lov at kopiere eller gengive Du må ikke kopiere eller gengive pen ge - sed ler, mønter, aktier, obligationer eller lig nen de værdipapirer, selv ikke hvis de er mærket prøve. Kopiering af pengesedler, mønter, ob li - ga ti o ner m.v., som er i cirkulation i fremme de lan de, er forbudt ved lov. Medmindre du har opnået særlig skriftlig til la del se fra den pågældende rege ring, må du ikke kopiere eller gengive ubrugte fri mær ker eller postkort ud gi vet af den på gæl den de regering. Kopiering eller gengivelse af frimærker, pas samt andre nærmere bestemte doku men ter er forbudt. Forskrifter angående kopiering og gen gi vel se af særlige dokumenter Der er begrænsninger i retten til at ko pie re og gengive en række beviser ud stedt af pri va te selskaber som for ek sem pel aktier, reg nin ger, checks, ga ve be vi ser, etc. Det samme gælder tog- og buskort, kuponbilletter, ID-kort, kørekort, Dan kort, sygesikringskort samt billetter af en hver art, også adgangs bil let ter og mad bil let ter. Overhold lovgivningen Al kopiering eller reproduktion af ma te ri a le såsom bøger, musik, malerier, træ snit, kort, tegninger, film og fotografier, der er underlagt national og in ter na ti o nal copyrightlovgivning er ikke tilladt. Brug ikke dette produkt til at lave ulov li ge kopier eller til at overtræde co py right lov giv nin gen. Opbevaring af memorykort mm. Bemærk at sletning af billeder eller formatering af memorykort el. lign ikke helt sletter dataene. Slettede filer kan nogle gange genskabes ved at bruge almindeligt tilgængeligt software, der evt. kan resultere i misbrug af data. At dette ikke sker er brugernes eget ansvar. Før kortet bortskaffes eller overdrages til en anden person, så slet alle data ved ved at bruge almindeligt tilgængeligt software, eller formater kortet og fyld det med ligegyldige billeder (fx billeder af himlen). Vær også opmærksom på at overskrive billeder som er brugt til forudindstillet hvidbalance ( 60). Når et memorykort el. lign. tilintetgøres, så pas på ikke at komme til skade! vii

10 Indholdsfortegnelse For en sikkerheds skyld... ii Vedligeholdelse af kamera og batteri... iv Bemærkninger... vi Indledning 1 Overblik... 2 Lær dit nye kamera at kende... 3 De første trin Trin 1 Monter kameraremmen Trin 2 Isæt batteriet Trin 3 Grundlæggende indstillinger Trin 4 Monter et objektiv Trin 5 Isæt et memorykort Lær selv 25 Grundlæggende fotografering Trin 1 Gør kameraet klar Trin 2 Juster kameraets indstillinger Trin 3 Komponer billedet Trin 4 Fokuser Trin 5 Kontrollér eksponeringen Trin 6 Tag billedet Grundlæggende billedvisning Tag billeder 37 Brug af kameraets menuer High-speed crop Vælg en optageindstilling Billedkvalitet og -størrelse Billedkvalitet Billedstørrelse ISO-følsomhed Hvidbalance Finindstilling af hvidbalancen Vælg en farvetemperatur Forudindstillet hvidbalance Billedjustering Få kanterne gjort skarpere: Image sharpening (Billedskarphed) Juster kontrasten: Tone compensation (Kontrast) Når farverne skal passe til arbejdsgangen: Color space (Farverum) Når farverne skal passe til motivet: Color mode (Farveindstilling) Kontroller farverne: Hue adjustment (Farveglød) viii

11 Fokus Fokusmetode Fokuspunktvalg Autofokus Enkelt eller multipunkts-autofokus Fokuslås Få gode resultater med autofokus Manuel fokus Eksponering Lysmåling Eksponeringsmetode Eksponeringslås Eksponeringskompensation Bracketing Flashfotografering Kompatible flashenheder Flashsynkroniseringsindstillinger FV Lock Flashkontakter og indikatorer Sandwichbilleder/multi-eksponering Beskæring af billeder Intervalfotografering Selvudløserindstilling Ikke-CPU-objektiver Brug af en GPS-enhed To-knaps nulstilling Mere om billedvisning 137 Enkeltbilledvisning Billedinformation Se mange billeder: Thumbnail-visning Kom tættere på: Zoom under billedvisning Beskyt billeder mod sletning Slet individuelle billeder Voice memoer 147 Optagelse af voice memoer Afspilning af voice memoer ix

12 Menu-guide 155 Billedvisningsmenuen Delete (Slet) Playback folder (Billedvisningsmappe) Slide show (Lysbilledshow) Hide Image (Skjul billeder under billedvisning) Print Set (Udskriftbestilling) Display Mode (Billedinformation) Image review (Billedkontrol) After delete (Efter sletning) Rotate Tall (Billedvisningsmenuen) Optagemenuen Shooting Menu Bank (Indstillingssæt) Reset Shooting Menu (Nulstil optagemenu) Active Folder (Aktiv mappe) File Naming (Filnavne) Image Quality (Billedkvalitet) Image Size (Billedstørrelse) Hi-Speed Crop (Højhastighedsindstilling) JPEG Compression (JPEG-komprimering) Raw Compression (Raw-komprimering) White Balance (Hvidbalance) Long Exp. NR (Støjreduktion ved langtidseksponering) High ISO NR (Støjreduktion ved høj ISO) ISO-følsomhed Image Sharpening (Billedskarphed) Tone Compensation (Kontrast) Color Space (Farverum) Color Mode (Farveindstilling) Hue Adjustment (Glød-justering) Image Overlay (Sandwichbilleder) Multiple Exposure (Multi-eksponeringer) Trim (Beskær) Intvl Timer Shooting (Intervalfotografering) Non-CPU Lens Data (Ikke-CPU-objektivdata) Brugerindstillinger Setup-menuen Format (Formater) LCD Brightness (LCD-lysstyrke) Mirror Lock-up (Hævet spejl) Video Mode (Videostandard) x

13 World Time (Verdenstid) Language (Sprog) Image comment (Billedkommentar) Auto Image Rotation (Automatisk billedrotation) Recent Settings (Seneste indstillinger) Voice Memo (Videostandard) Voice Memo Overwrite (Overskrivelse af voice memo) Voice Memo Button (Voice memo-knap) Audio Output (Lydudgang) USB Dust Off Ref Photo (Støvfrit ref. billede) Battery Info (Batterioplysninger) Wireless LAN (Trådløs LAN) Image Authentication (Sikring af billed-ægthed) Save/Load Settings (Gem/indlæs indstillinger) Firmware Version (Firmwareversion) Forbindelser 233 Billedvisning på et tv Forbindelse til en computer Forbindelse til en printer Tekniske bemærkninger 243 Ekstraudstyr Objektiver til D2Xs Andet tilbehør til D2Xs Vedligeholdelse af dit kamera Fejlfinding Tekniske specifikationer Hurtiglader og genopladeligt batteri Indeks xi

14 Varemærkeinformation Macintosh, Mac OS og QuickTime er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc. Microsoft og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Pentium er et varemærke tilhørende Intel Corporation. CompactFlash er et varemærke tilhørende SanDisk Corporation. Microdrive er et registreret varemærke tilhørende Hitachi Global Storage Technologies i USA og/eller andre lande. Lexar Media er et varemærke tilhørende Lexar Media Corporation. PictBridge er et varemærke. Alle andre varemærker, som er nævnt i denne vejledning eller den dokumentation, der fulgte med dit Nikon-produkt, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. xii

15 Indledning Kom godt i gang Dette kapitel er opdelt i følgende afsnit: Overblik Læs dette afsnit for at forstå, hvordan bru ger vej - led nin gen er opdelt og se forklaringen på de forskellige symboler og måder at forklare ting på. Lær dit nye kamera at kende Benyt dette afsnit som opslagsværk, mens du læser dig brugsanvisningen for at få oplysninger om nav ne og funktioner på kameraets forskellige dele. De første trin Dette afsnit forklarer, hvad du skal gøre, når du tager ka me ra et i brug for første gang: Isætning af batteri og memorykort, montering af objektiv og kamerarem, ind stil ling af dato, klokkeslæt og sprog. 1

16 Overblik Om denne manual Indledning Overblik Tak fordi du har valgt Nikon D2Xs; et digitalt Nikon-spejlreflekskamera med udskiftelige objektiver. Denne brugsanvisning er skrevet for at give dig bedre muligheder for at tage gode billeder med dit nye Nikon-digitalkamera. Læs brugervejledningen grundigt, før du tager kameraet i brug, og opbevar den sammen med kameraet. For at gøre det lettere at finde de oplysninger, du har brug for, benyttes der følgende symboler: Advarsel: Dette ikon betyder forskrif ter, information du skal læse først for at undgå at beskadige dit kamera. Tip: Dette ikon betyder tip, ekstra in for ma ti on, som kan være nyttig for dig, når du anvender kameraet. Bemærk: Dette ikon betyder bemærk nin ger, oplysninger du bør læse, in den du bruger kameraet. Indstillinger: Dette ikon betyder, at ind stil lin ger kan foretages ved hjælp af kameraets menuer. Information: Dette ikon betyder yder li ge re information, som kan findes an det steds i brugervejledningen. Indstillinger: Dette ikon betyder, at ind stil lin ger kan finindstilles ved hjælp af brugerindstillingsmenuen. Tag nogle prøvebilleder Før du tager billeder ved vigtige begivenheder (for eksempel bryllupper, eller før du tager kameraet med på en længere rejse), så tag nogle prøvebilleder for at sikre, at kameraet fungerer normalt. Nikon kan ikke holdes ansvarlig for skader eller tab af indkomst som følge af fejl i produktets funktion. Lær for livet Som en del af Nikons Lær for livet filosofi om at tilbyde støtte og uddannelse omkring sine produkter, kan du finde de nyeste, mest opdaterede in for ma ti o ner online på følgende websteder: For brugere i USA: For brugere i Europa og Afrika: For brugere i Asien, Oceanien og mellemøsten: Besøg disse steder for at holde dig opdateret med de seneste pro dukt in for ma ti o ner, tip, svar på de mest almindeligt forekommende spørgsmål samt almindelig information om digital fotografering. Yderligere information kan fås hos din Nikon-importør. Besøg følgende websted for at finde din Nikon-importør: 2

17 Lær dit nye kamera at kende Kameraets betjeningsgreb og displays Brug et par minutter på at gøre dig be kendt med kameraets betjeningsgreb og displays. Du kan sætte bogmærke i dette afsnit og bruge det som reference, mens du læser dig gennem resten af brugervejledning. Kamerahus Bracketing- knap ( ): 100, 105 Udløserknap til programhjul: 44 Programhjul: 44 Øsken for kamerarem: 15 Flashsynkroniseringsknap ( ): 113 Kommandohjulslåseknap ( ): 96 Flashsko: 116 Markering af fokusplanet ( ): 85 Lysmålings-vælger: 86 Låseknap til lysmålingsvælger: 86 Eksponeringsindstillingsknap ( ): 87 Format-knap ( ): 23 Afbryder: 27 Dioptrijustering: 31 Udløserknap: 32, 34 Knap til eksponeringskompensation ( ): 99 Øsken til kamerarem: 15 Ø verste kontrolpanel: 6 Indledning Lær dit nye kamera at kende LCD- belysning Når afbryderen holdes i position, aktiveres lysmålingen og kontrolpanelets baggrundsbelysning (LCD-belysning), så skærmen kan aflæses i mørke. Når afbryderen slippes, er belysningen aktiv, så længe kameraets lysmåling finder sted, eller indtil udløserknappen trykkes ned. 3

18 Indledning Lær dit nye kamera at kende Kamerahus (fortsat) Sensor til omgivende lys: 55, 60 Selvudløserlampe: 130 Flash-synkroniseringsstik: polet fjernbetjeningsstik: 251 Audio/video (A/V) stik (under dækslet): 234 Dæksel til flashsynkroniserings og 10-bens fjernbetjeningsstik (på indersiden af dækslet) Lysnetstik (under dækslet): 247 USB-stik (under dækslet): 236 Objektiv-låseknap: 21 Valg af fokuseringsindstilling: 74 Lås til batterikammerdæksel: 16 Knap til visning af dybdeskarphed: 87 Forreste kommandohjul: 12 Stik til trådløs LAN-adapter (under dækslet): 247 FUNC.-knap: 208 Forreste kommandohjul til lodret optagelse: 12 Udløserknap til lodret optagelse: 31 Låseknap til udløserknap under lodret optagelse: 31, 75 4 Stativgevind

19 Vippearm til øjestykkegardin: 31, 130 Søger: 31, 248 Sletk-nap ( ): 35, 146 Format-knap ( ): 23 Billedvisningsknap ( ): 138 LCD-skærm: 28, 215, 253 Menu-knap ( ): 39 Thumbnail-knap ( ): 142 Beskyttelsesknap ( ): 145 Hjælp-knap: 39 Enter-knap ( ): 40 Knap til zoom ( ): 144 Højttaler: 153 Bageste kontrolpanel: 9 Knap til indstilling af ISOfølsomhed (ISO): 52 Knap til valg af billedkvalitet og -størrelse (QUAL): 46, 49 Hvidbalanceknap (WB): AE/AF låse ( ) knap: 82, 97 Mikrofonknap ( ): 148 Mikrofon: 148 AF-ON-knap ( ): 75 Bageste kommandohju: 12 Knap til fokuspunktgruppering: 78 Memorykortdæksel: 22 Multivælger: 14 Fokusvælgerlås: 76 Kontrollampe til memorykort: 22, 24 Låseknap til memorykortdæksel (under dækslet): 22 Bageste kommandohjul til lodret optagelse: 12 AF-ON-knap ( ) til lodret optagelse: 75 Indledning Lær dit nye kamera at kende Højtaler og mikrofon Magnetiske genstande som for eksempel microdrive-kort må ikke anbringes tæt ved den indbyggede højtaler eller mikrofon. 5

20 Øverste kontrolpanel Indledning Lær dit nye kamera at kende

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Om denne brugsanvisning Emnerne i denne brugsanvisning er stillet op, så de mere enkle funktioner kommer før de mere avancerede. Disse kapitler

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829

Din brugermanual NIKON COOLPIX S52C http://da.yourpdfguides.com/dref/1180829 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NIKON COOLPIX S52C i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Her finder du tingene

Her finder du tingene Her finder du tingene Find det, du leder efter: Indholdsfortegnelsen Se side v vi Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. Indekset med spørgsmål og svar Se side vii ix Ved du, hvad du

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 x xvii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål & svar 0

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller

Brugermanual. 4GB MP3/ MP4 afspiller Brugermanual 4GB MP3/ MP4 afspiller Mail: aldi@feiyue.dk 1 VIGTIGT! For optimal brugertilfredshed foreslår vi, at du bruger en pen eller negl, når du betjener skærmen. Mail: aldi@feiyue.dk 2 INDHOLD KNAP

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Dk Her finder du tingene Find det du leder efter: i Indholdsfortegnelse s. viii-xiii Find ting ud fra deres funktion eller ud fra menunavnet. i Indeks med spørgsmål og svar

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger

Konica Minolta Industri Instrumenter. Sikkerheds foranstaltninger Konica Minolta Industri Instrumenter Sikkerheds foranstaltninger Sikkerhedssymboler Følgende symboler anvendes i denne håndbog, der har til formål at forhindre uheld som resultat af en ukorrekt brug af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER

404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Dansk DANISH 404 CAMCORDER CAMCORDER- OG KAMERAFUNKTIONER Supplement til brugervejledningen til ARCHOS 404 Version 1.1 Besøg www.archos.com/manuals for at downloade den seneste version af denne vejledning.

Læs mere

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først

Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først 3-216-920-81 (1) Digitalt spejlreflekskamera med enkeltobjektiv Læs dette først DSLR-A700 Betjeningsvejledning Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og " " " (særskilt dokument) grundigt

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 547 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning.

DENVER DMP /45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. DENVER DMP-365 120/45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Digitalvideo. Brugervejledning

Digitalvideo. Brugervejledning Digitalvideo Brugervejledning Dk 2 Indhold Introduktion Oversigt over digitalvideo... 3 Brug af betjeningspanelet... 4 Strømtilslutning... 5 Funktioner... 6 Funktionsskifter... 8 Filmfunktion Optagelse

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Kend dit digitalkamera

Kend dit digitalkamera Kend dit digitalkamera Megapixels har naturligvis noget at sige, men er kun et mål for, hvor store billeder man umiddelbar kan lave. Laver du aldrig billederne større end 10 x 15 cm, er 3 megapixels tilstrækkelig.

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et digitalt Nikon-spejlreflekskamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning

Dansk. Multifunktionelt. Zoom Digitalkamera. Betjeningsvejledning Dansk Multifunktionelt Zoom Digitalkamera Betjeningsvejledning ii INDHOLD Oversigt over knapper og funktioner... 1 Ikoner på LCD-displayet... 2 Klargøring... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kort...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

DIGITALKAMERA. Brugervejledning

DIGITALKAMERA. Brugervejledning DIGITALKAMERA Brugervejledning Oplysninger om varemærker Microsoft, Windows og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde.

Automatisk - Kameraet finder selv den bedste hvidbalance. Fungerer fint i langt de fleste tilfælde. Kameraindstillinger Det digitale kamera har mange indstillinger, som beskrives i den medfølgende manual på mere eller mindre forståelig vis. Da mulighederne for individuel indstilling varierer fra kamera

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave

Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU udgave Brugervejledning til Nokia Billedfremviser SU-5 9356196 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-5 er i overensstemmelse med følgende direktiv

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde

Mere om kameraet. Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Mere om kameraet Fokus, Lysmåling, Eksponeringskompensation, Hvidbalance, Lysfølsomhed (ISO), Blitz, Selvudløser, Filtre, Modlysblænde Fokus Fokus betyder det, som er skarpt i billedet Fokus har stor betydning

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA

X-Pro2. Nye funktioner. Version 4.00 DIGITAL CAMERA BL00004958-C00 DA DIGITAL CAMERA X-Pro2 Nye funktioner Version 4.00 Funktioner, der er ændret som følge af firmwareopdateringer, stemmer muligvis ikke længere overens med beskrivelserne i den dokumentation,

Læs mere

Kibæk Fotoklub Kamerateknik

Kibæk Fotoklub Kamerateknik Kibæk Fotoklub Kamerateknik Figur 1 D3200 Figur 2 D3200 Figur 3 D7100 Figur 4 D7100 Figur 5 EOS 700D Figur 6 EOS 700D Figur 7 EOS 7D Mark II Figur 8 EOS 7D Mark II Kibæk Fotoklub Kamerateknik Blændeprioriteret.

Læs mere

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01

Beskrivelse. 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering _ DEN 01 Beskrivelse 3 2 1 1.Objektiv 2.Knap til optagelse 3.Knap til fotografering DEN 01 13 4.Micro USB-port 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Tænd/sluk-knap til batteri 6.Knap til side op 7.Tænd/sluk-knap 8.Knappen OK

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Sådan finder du. Find det, du leder efter: i Indholdsfortegnelse 0 iv viii Find punkter ud fra funktion eller menunavn. i Indeks med spørgsmål og svar 0 ii iii

Læs mere

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-722 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Brugervejledning Brugervejledning til Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset til brugere af høreapparater eller cochlear-

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth

BRUGERMANUAL. MOVEit Bluetooth BRUGERMANUAL MOVEit Bluetooth INDHOLDSFORTEGNELSE TAK! Tak fordi du valgte MOVEit Bluetooth højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højtaler i brug. Vi er

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8346 DA Brugervejledning a b c d e i h g f j k Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning

Dansk. Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning Dansk Multifuktionelt Digitalkamera Brugervejledning INDHOLD OVERSIGT OVER KNAPPER OG FUNKTIONER... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAYET... 2 FORBEREDELSE... 2 Isætning af batterier... 2 Isætning af SD/MMC-kortet...

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Påsætning af Moto Mod

Påsætning af Moto Mod 360 CAMERA Påsætning af Moto Mod Afpas kameraobjektivet på bagsiden af telefonen med 360 Camera, og afpas derefter siderne og bunden af telefonen med Moto Mod, indtil de klikker sammen. Bemærk: Sørg for,

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1

Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Opdatering af firmware til Nikon 1-kameraer med avanceret udskifteligt objektiv, 1 NIKKORobjektiver og tilbehør til Nikon 1 Tak, fordi du har valgt et Nikon-produkt. Denne guide beskriver opdatering af

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning

MACRO PHOTO LENS. MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN. Brugsvejledning MACRO PHOTO LENS MP-E 65mm f/2.8 1-5 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon Macro Photo-objektivet MP-E 65mm f/2,8 1-5x er et makroobjektiv med en stor forstørrelsesevne, der

Læs mere

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode.

Hurtig start. 2. Indsæt SD-kortet (32 GB eller mindre) og et aktivt SIM kort uden PIN-kode. Hurtig start 1. Indsæt 12 stk. nye eller fuldt opladede AA batterier (kan opstarte på 4 batterier i nødstilfælde), eller tilslut ekstern 6 Volt strømforsyning, som er kompatibelt med kameraet. 2. Indsæt

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

Nokia Wireless Headset HS-26W /1

Nokia Wireless Headset HS-26W /1 Nokia Wireless Headset HS-26W 3 1 7 4 2 5 6 8 9 9253919/1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-26W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS

EF-S55-250mm f/4-5.6 IS EF-S55-250mm f/4-5.6 IS DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canon EF-S55-250mm f/4-5,6 IS objektivet er et high-performance telezoomobjektiv, der er udstyret med en billedstabilisator

Læs mere

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur.

Anvend kun den korrekte type gasbeholder (se side 2) og isæt som vist øverst til højre i denne figur. BETjEnInGSVEjLEDnInG Læs venligst betjeningsvejledningen omhyggeligt inden varmeovnen tages i brug. Følges vejledningerne og sikkerhedsforeskrifterne ikke omhyggeligt, kan det resultere i tab af menneskeliv,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Særlige funktioner ved COOLPIX L27 Lad kameraet overtage G-indstilling (let auto)... A 32 Når du retter kameraet mod motivet, vælger kameraet selv de egnede indstillinger.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere