ÅRSBERETNING. for 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING. for 2016"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for 2016

2 LEDELSESBERETNING Vi vil være en del af løsningen I disse år oplever vi tydeligt, at vi er rundet af en forening PolioForeningen. Navnlig inden poliovaccinen fremkom i midten af 50 erne, viste foreningen sin berettigelse, og foreningen nød stor opbakning i hele samfundet. Det grundlagde en holdning og en kultur i vores organisation, hvor vigtige værdier er ordentlighed, engagement og tro værdighed i alt, hvad vi foretager os. Disse værdier ligger dybt i os. Saglig hed først. Derfor er det bekymrende for os at følge en debat, især på de sociale medier, hvor der stilles spørgsmålstegn ved, om vaccine nu også er en god idé. Det medfører, at nogle fravælger vac cinationsprogrammet eller dele af det. Faktum er, at vaccinationsdækningen i Danmark nu er alarmerende lav. Som organisation for mennesker med føl ger af polio er det svært at se på. Det kan komme til at koste dødsfald, som kunne undgås. Fælles rygrad Både PolioForenin gen og Ulykkes PatientForeningen vækker helt anderledes forståelse i den brede befolkning og i sundhedsvæsenet, end vi hidtil har oplevet. PolioForeningen og Ulykkes Patient Foreningen er rygraden i organisationen, og vi står tæt sammen i ét fællesskab. Ligesom poliopatienter er ulykkespatienter en gruppe, det er vigtigt, vi som patientforening står bag og kæmper for. Alt for mange ulykkespatienter op lever, at de efter den akutte indlæggelse bliver udskrevet til en hverdag, der er totalt forandret, og hvor de ofte står helt alene med de mange udfordringer, der opstår. I Ulykkes PatientForeningen arbejder vi målrettet for at hjælpe disse mennesker, og vi kæmper for at forbedre deres livsvilkår, så de kan komme tilbage på arbejdsmarkedet og kan få et velfungerende familie- og fritidsliv igen. Men vi skal også erkende, at mennesker med følger efter polio har særlige behov, navnlig i sundhedsvæsenet, og alt for let bliver glemt i den glødende sundhedsdebat. I januar (re-)lancerede vi PolioForeningen. Den omfattende mediedækning bekræftede os i, at vi med PolioForeningen kan trænge igennem med vores budskab på en helt anden og mere effektiv måde end tidligere. Både PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen vækker helt anderledes for ståelse i den brede befolkning og i sundhedsvæsenet, end vi hidtil har oplevet. Vi er der, hvis ulykken sker Foreningerne har som de første i Dan mark indført dækning ved Kritisk Ulykke for samtlige medlemmer. Det betyder kort og godt, at hvis man som medlem kommer ud for en alvorlig ulykke, ud betaler vi kr. Medfører ulyk ken rygmarvsbrud med afhængighed af kørestolsbrug til følge, får man en mio. kr. udbetalt. Med familiemedlem skab omfatter Kritisk Ulykke også ægte fælle eller samlever og hjemmeboende børn under 21 år. Dækning mod Kri tisk Ulykke er en del af medlemskabet og koster altså ikke ekstra. Med Kritisk Ulykke vil vi være med til at gøre en positiv forskel for med lemmerne og deres nærmeste, samt ikke mindst signalere over for omverdenen, at her er en forening, der meget kon kret bidrager, hvis den virkelig alvorlige ulykke sker. Men vi gør mere : Alle medlemmer kan benytte vores mo tionstilbud Move It, psykologrådgivning, socialrådgivning, juridisk rådgivning, billige feriehuse med fuld tilgængelig hed, rabatordninger osv. Og vigtigst af alt : Interessevaretagelse. Vi er selv og sammen med Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter dybt involveret i handicap- og sundhedspolitiske dagsordener både på landsplan og lokalt. Livsvilkår, be skæftigelse og rehabilitering er centrale emner for os.

3 LEDELSESBERETNING Nødvendig og højt specialiseret bistand Foreningerne driver to særdeles vigtige funktioner Spe cialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og Handicap BilistCentret. Begge enheder gør en helt konkret forskel for vores målgrupper. Vi oplever positiv udvikling og bred an erkendelse i disse år. Det er et resultat af flere års strategisk fokus på at skabe grundlaget for at kunne yde det bedste for patienter og brugere, men også fokus på at vise beslut ningstagere og støtter, at funktionerne er afgørende vigtige for mennesker med funktionsnedsættelse. Det er hos os og ingen andre steder i landet, de kan få den nødvendige, højt specialiserede bistand. Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har bl.a. med hjælp fra flotte fondsdonationer øget sine forsknings aktiviteter betragteligt, og det vil fortsætte med intensiveret Philip Rendtorff Adm. direktør styrke de kommende år. Vi har nu ph.d.-studerende ansat til at forske i afhjælpning af kroniske nakkeskader og i re habilitering. HandicapBilistCentret oplever øget aktivitet, fordi kom munerne virkelig er ved at få øjnene op for, at vi har en med Socialstyrelsens ord helt enestående kompetence, når det gælder bilvalg, bilindretning og køreundervisning af mennesker med handicap. Det er en meget stor glæde for os at kunne spille en stærk og positiv rolle for vores medlemmer og patienter og der med i samfundet som helhed. Med fundamentet helt på plads, vil vi i det kommende år fokusere på, at mange flere får kendskab til os og støtter op. Janus Tarp Formand, cand. jur. 3

4 ORGANISATION Meget mere end en forening UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen arbejder i et tæt fællesskab sammen for at hjælpe mennesker, der har alvorlige følger efter en ulykke eller sygdom. De to foreninger var tidligere kendt som PTU, Landsfor eningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, men i marts 2016 fik den to nye navne og tilhørende profiler. Foreningerne driver Specialhospitalet for Polio- og Ulykkes patienter, der yder helhedsorienteret og tværfaglig genoptræning og rehabilitering. Derudover driver foreningerne HandicapBilistCentret, der er højt specialiserede i at få mennesker med et handi cap til at køre bil. Foreningerne, specialhospitalet og HandicapBilistCentret ligger på samme adresse i Rødovre og har ligeledes en afdeling i Aarhus. HOVEDBESTYRELSE Formand Janus Tarp Næstformænd Ghita Tougaard, Gurli B. Nielsen Bestyrelsesmedlemmer Inga Bredgaard, Inge Carlsen, Jørgen Maibom, Kaja Brolykke Eiding, Peer G.H. Laursen, Stefan Opresnik Jorlev, Bente Elton Rasmussen og Anne Marie Eriksen Direktør Philip Rendtorff 4

5 ORGANISATION PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen er ryg raden i organisa tionen, og vi står sammen i et tæt fællesskab for at varetage vores medlemmers interesser. Med vores nye navne og profiler oplever vi, at vi kan trænge igennem med vores budskaber på en helt anden og mere effektiv måde end tidligere. Janus Tarp Valgt som formand for PolioForeningen og UlykkesPatientForeningen i juni

6 ORGANISATION PolioForeningen DE POLIORAMTE ER HER STADIG I PolioForeningen støtter og hjælper vi mennesker, der har alvorlige følger efter polio og deres pårørende. Vi arbejder for, at alle poliopatienter kan få professionel behandling, rådgivning og træning, der tager højde for de komplekse problemstillinger, mange med polio står overfor. Vi arbejder også for, at vidensniveauet om polio og post polio bliver hævet i sundhedsvæsenet, og at der bliver sat målrettet ind over for polio kombineret med aldersbetin gede sygdomme, som er et voksende problem. Foreningen driver PolioLinjen, hvor alle med følger efter polio, deres pårørende og sundhedspersonale kan få råd og vejledning af et ekspertpanel, der består af læger, so cialrådgivere, fysioterapeuter, psykologer, jurister og ergo terapeuter. Derudover har vi en række medlemstilbud, der blandt andet omfatter professionel rådgivning, træningstil bud og faglige samt sociale arrangementer. PolioForeningen har et tæt fællesskab med Ulykkes PatientForeningen. Sammen driver foreningerne Special hospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og HandicapBi listcentret. Jeg har været medlem af PolioForeningen stort set hele mit liv, den er jo nærmest som et andet hjem for mig. Jeg er rigtig glad for medlemskabet, det er som om, at det giver mig et tilhørsforhold til andre, der er ligesom mig. Alice H. Dalsgaard 6

7 ORGANISATION UlykkesPatientForeningen MANGE DANSKERE HAR BRUG FOR OS Flere end danskere har alvorlige følger efter en ulykke, og UlykkesPatientForeningen arbejder målrettet for at forbedre livsvilkårene for denne gruppe. Foreningens velfungerende og dygtige gruppe af frivillige arbejder sam men med sekretariatet for både lokalt og landsdækkende at varetage de ulykkesramtes interesser. I dette arbejde samarbejder vi med politikere, myndig heder og organisationer, ligesom vi gennemfører kampag ner og pressearbejde. Ligeledes har foreningen et stadigt stigende fokus på at støtte og gennemføre forskning, der gør en afgørende for skel for ulykkespatienter. Foreningen driver UlykkesLinjen, hvor alle, der har været ude for en ulykke, deres pårørende og sundhedspersonale, kan få råd og vejledning af et ekspertpanel, der består af læger, socialrådgivere, fysioterapeuter, psykologer, jurister og ergoterapeuter. Derudover har vi en række medlemstil bud, som blandt andet omfatter professionel rådgivning, træningstilbud og faglige samt sociale arrangementer. UlykkesPatientForeningen har et tæt fællesskab med PolioForeningen. Sammen driver foreningerne Special hospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og HandicapBi listcentret. UlykkesPatientForeningen er som en ven, der accepterer dine udfordringer og handicap og hjælper dig med at nå dine mål. Henrik S. Karstensen 7

8 ORGANISATION Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter TVÆRFAGLIGT FOKUS PÅ DEN ENKELTE PATIENT På Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter har vi mere end 70 års erfaring med rehabilitering, og vi yder professionel, tværfaglig rehabilitering af polio- og ulyk kespatienter. På specialhospitalet arbejder en bred vifte af fagpersoner, som indgår i den tværfaglige rehabilitering, der altid sammensættes med udgangspunkt i den enkelte patient. Hospitalet er højt specialiseret inden for træning og re habilitering af poliopatienter og patienter med alvorlige følger efter ulykker, herunder rygmarvsskader og store traumer, der kræver længerevarende indsats. Specialhospi talet råder blandt andet over et varmtvandsbassin og et motionscenter med træningsudstyr, der er særlig målrettet mennesker med funktionsnedsættelser. Specialhospitalet har i 2016 behandlet patienter I et genoptræningsforløb kan der være faser i træningen, hvor det er svært at udfordre patienten optimalt for at nå de ønskede mål, uden også at sætte patientens sikkerhed på spil. Det kan eksempelvis være svært at træne patientens funktion fra kørestols bruger til gang med rollator, uden at patienten falder. Vores nyindkøbte LiteGait giver patienten genoptræning af muskelgrupper og balancen, så de kan mærke fremgang og får mod på selv at kunne mere i hverdagen. Lise Jarnbye Specialeansvarlig fysioterapeut 8

9 ORGANISATION HandicapBilistCentret SPECIALISTER I AT FÅ PERSONER MED HANDICAP TIL AT KØRE BIL HandicapBilistCentret huser både fysioterapeuter og kø relærere, der samarbejder tværfagligt for at hjælpe den enkelte til at blive selvkørende igen. I centret, der er lands dækkende med base i Rødovre og Aarhus, tilbyder vi kon sulentbistand og rådgivning til både private borgere og offentlige instanser. I HandicapBilistCentret funktionstester vi mennesker med alle typer af handicap og finder ud af, hvordan deres bil skal specialindrettes, for at de kan køre den. Herudover tilbyder vi køreundervisning til personer, der har brug for at køre en bil med automatgear eller anden form for special indretning. HandicapBilistCentret har i 2016 rådgivet i 479 sager Jeg har været rigtig glad for at bruge HandicapBilistCentret, og i en periode var det næsten mit andet hjem. Det var super skønt bare at passe ind og ikke være den eneste, der havde brug for hjælp. HandicapBilistCentret hjalp både med de praktiske foranstaltninger og kontakten til kommunen, så jeg kunne få mit kørekort og en specialindrettet bil. Mia, 19 år Bruger af HandicapBilistCentret 9

10 FORSKNING Forskning der forbedrer livskvaliteten UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen driver en række forskningsprojekter inden for polio og ulykkesskader. I årene fremover er der endnu flere spændende projekter på tegnebrættet. De er dog afhængige af eksterne midler. Poliopatienters LIVSVILKÅR PolioForeningen samarbejder med Glostrup Hospi tal omkring et forskningsprojekt, hvor hovedformå let er at kortlægge poliopatienters sundhedsmæs sige udfordringer for på den måde at blive klogere på fremtidige anbefalinger. I 2016 udkom de første to forskningsartikler fra projektet i det anerkendte fagmagasin Journal of Neurology. I forskes der yderligere i sammen hængen mellem søvn, træthed og livskvalitet hos poliopatienter. Projektet er støttet af Jascha Fonden, Ernst og Vibeke Husmans Fond/Frantz Hoffmanns Mindelegat, og Solar Fonden. Tværfagligt rehabiliteringsforløb og målsætninger UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har ambitioner om at opstarte et forskningsprojekt i samarbejde med Aarhus Universitet og forskningsinstitutionen DEFACTUM, Region Midtjylland, i slutningen af Projektet har fokus på de tværfaglige rehabiliteringsforløb på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og skal bl.a. på baggrund af patientinddragelse etablere et forskningsbaseret grundlag for arbejdet med patientcentrerede målsætninger. 10 Gamma globulin behandling PolioForeningen samarbejder med Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital om et forsøg, der skal afklare, hvorvidt behandling med gammaglobulin har en effekt på post polio. Indledende undersøgelser har vist, at personer, der blev behandlet med gammaglobulin, fik øget deres muskelkraft med 8 % i forhold til personer, der modtog et placebo- præparat. Forsøget er et større internationalt projekt med deltagere fra både Canada, Danmark, Italien, Holland, Sverige og USA. Takket være det gode samarbejde mellem PolioForeningen og de neurologiske afdelinger på Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital har Danmark allerede bidraget flot til undersøgelsen.

11 FORSKNING Vi tror på, at evidensbaserede behandlingstilbud er vejen frem, og gennem forskningsprojekter af høj videnskabelig kva litet får vi mulighed for at generere viden til egen praksis og samtidig bidrage til forskningsfeltet. Sophie Lykkegaard Ravn Ph.d.-studerende, Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter og Institut for Psykologi, Syddansk Universitet HYPNOSE som smertebehandling Et efterhånden stort antal studier af bl.a. rygmarvsskadede peger på, at hypnoterapi er effektiv som smertebehandling. Mange af special hospitalets patientgrupper døjer med svære smerter, og derfor vil Ulykkes PatientForeningen gennemføre et pilotstudie for at teste effekten af hypnoterapi på nogle af de smerteproblematikker, der ellers er svære at behandle. Konkret drejer det sig om allodyni hos rygmarvsskadede. Projektet forventes igangsat medio Forebyggelse af vedvarende gener efter NAKKESKADER UlykkesPatientForeningen samarbejder med cand. psych., ph.d. Tonny Elmose Andersen, Syddansk Uni versitet, omkring et forsk ningsprojekt med fokus på forebyggelse af vedvarende gener efter en nakkeskade. Projektet undersøger effek ten af værdibaseret kognitiv adfærdsterapi. Rekrutteringen til projektet forventes afsluttet i løbet af sommeren 2017, hvorefter de sidste deltagere følges i 12 måneder. Databe handling og publicering finder sted herefter, og der foretages et kvalitativt tillægsprojekt i den efterfølgende periode. Projektet er støttet af TrygFonden. Psykoterapi og fysioterapi for KRONISKE WHIPLASH-PATIENTER UlykkesPatientForeningen, Syddansk Universitet og professor Sterling fra Griffith University i Australien indledte i 2014 et samarbejde omkring et stort forskningsprojekt, der finder sted i både Australien og Danmark. I projektet undersøges effekten af en kombineret traume- fokuseret behandling efterfulgt af et målrettet fysioterapeutisk træningsprogram for kroniske piskesmældspatienter. Behandlingsdelen af projektet startede i 2015 og fortsætter forventeligt til efteråret 2017, hvorefter der vil foreligge en opfølgningsperiode. De første resultater forventes klar i løbet af Den danske del af projektet er støttet af Rådet for Offerfonden og Jascha Fonden. 11

12 RÅDGIVNING Professionel og erfaren rådgivning Den rette hjælp og rådgivning kan være afgørende, når man pludselig står med en ulykkesskade eller skal tackle livet med følgerne efter polio. Derfor prioriterer foreningerne den tværfaglige rådgivning af vores medlemmer højt. Foreningernes tværfaglige rådgivningsteam består af er farne læger, socialrådgivere, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter og advokater. De har alle stor viden om ulykkes- og polioskader og rådgiver hver dag medlemmer pr. telefon og mail. Foreningerne lukker et rådgivningshul Undersøgelser viser, at mange ulykkespatienter mangler mulighed for at få overblik over deres situation i tiden efter ulykken. Landets hospitaler har som følge af besparelser systematisk skåret ned på socialrådgivere og psykologer de seneste år. Det betyder, at der i mange tilfælde kun er fokus på at få ulykkesramte på fode igen fysisk, og at der blandt sundhedspersonalet ikke er overskud til at tage sig af alle de andre områder i livet, som også bliver berørt efter en ulykke. Samtidig ved vi, at poliopatienter oplever, at sundheds væsenet ikke ved nok om polio og postpolio, og det er der for svært at få den rette rådgivning. Med en omfattende rådgivningspakke tilbyder Ulykkes PatientForeningen og PolioForeningen derfor en rådgiv ning, som ikke fås andre steder. UlykkesLinjen vejledte personer i

13 RÅDGIVNING Da jeg første gang talte med UlykkesPatientForeningen, følte jeg en form for lettelse. Socialrådgiveren var hurtig til at indkredse de spørgsmål og problemer, som jeg havde akut behov for at finde svar og løsninger på. Det gav et overblik og var afgørende for, at jeg kom hurtigt videre i min behandling. Helle Rønne Blev påkørt bagfra i sin bil i 2016 UlykkesLinjen synlig i gadebilledet Rigtig mange ulykkespatienter op lever et informations- og rådgiv ningsmæssigt hul i tiden efter ulyk ken. Det hul forsøger det gratis vejledningstilbud UlykkesLinjen at lukke. I en måned kørte københavnske busser rundt med en stor reklame for UlykkesLinjen for at gøre op mærksom på, at der er hjælp at hente i tiden efter ulykken. UlykkesLinjen er støttet af Rådet for Offerfonden. 13

14 FRIVILLIGT ARBEJDE De frivillige gør en forskel UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har 200 fri villige, der gør en uundværlig indsats for vores medlem mer. Med 17 lokale kredse fordelt over hele landet er vi landsdækkende og kan dermed arrangere frivilligdrevne aktiviteter for vores medlemmer i nærheden af, hvor de bor. De frivillige har en lang tradition for at planlægge såvel faglige som sociale arrangementer lokalt, ligesom de står for en række lokale træningstilbud. Ud over det store arbejde, der bliver gjort rundt om i kredsene, har foreningerne en række frivillige tilknyttet, der er klar til at rykke ud som bisiddere og mentorer eller til at tage en snak, når et andet medlem har brug for en, der lytter eller kan give et godt råd. De frivillige gør en uundværlig indsats i vores 17 kredse, der dækker hele landet når de tager med som bisiddere når de hjælper som mentorer når de giver sig tid til at lytte på medlemstelefonen når de arrangerer wellness weekend og ulykkespatient konference 14 Rigtig mange af foreningernes frivillige har været tilknyttet i en lang årrække, og de gør en uundværlig indsats i vores foreninger. Mange arbejder frivilligt, fordi de gerne vil gøre en forskel for vores medlemmer, mens andre sætter pris på det sociale sammenhold, der er blandt de frivillige. Ghita Tougaard Næstformand i Ulykkes Patient Foreningen og PolioForeningen.

15 FRIVILLIGT ARBEJDE Det siger de frivillige UlykkesPatientForeningen er en spændende forening at være frivillig i, og der er meget støtte og opbakning. Arbejdet som frivillig er givende og livsbekræftende. Jeg bliver glad, når vi i kredsen laver noget, vores medlemmer bliver glade for og synes om. 15

16 POLITISK INTERESSEVARETAGELSE Medlemmernes talerør Med formand Janus Tarp i spidsen arbejder UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen for at forbedre vilkårene for de over danskere, der har pådraget sig svære, fysiske funktionsnedsættelser som følge af ulykke eller sygdom. Foreningerne fortsatte i 2016 arbejdet for at forbedre vilkårene på en række mærkesager. SPECIALISERET BEHANDLING og rehabilitering UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen arbejder for, at alle nytil skadekomne og poliopatienter kan få en professionel undersøgelse og behandling, der tager højde for de komplekse problemstillinger, som mange patienter står overfor. Vi arbejder for, at patienterne også efter følgende får den rette vedvarende behandling, rådgivning og genop træning. Herudover skal vidensniveauet om polio og postpolio hæves i sund hedsvæsenet. Der skal sættes målrettet ind over for polio kombineret med aldersbetingede sygdomme, der er et voksende problem. Special hospitalet for Polio- og Ulykkespatienter er et videnscenter, som sund hedspersonale fra hele landet kan rådføre sig hos. Kortere sags behandlingstid på handicapbiler Der er mulighed for at opnå støtte til køb af handicapbil, hvis man har en væsentlig og varig funktionsnedsættelse og har tilstrækkeligt behov for en bil til enten arbejde eller ud dannelse eller til sociale- og/ eller familie mæssige formål. Sundhedspolitik på dagsordenen Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen, har i løbet af 2016 og starten af 2017 besøgt en række sundhedsord førere for at tale sundhedspolitik. På møderne er blandt andet blevet drøftet spildtid i sundhedsvæsenet og forløbskoordinatorer, der kan sikre en sammenhængende behandling af patienter. Janus Tarp har besøgt sundhedsordfører Liselott Blixt (DF), sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) og sundhedsordfører May-Britt Kattrup (LA). 16 Svært at opnå bevilling Siden kommunalreformen i 2007 er det blevet sværere og sværere at opnå bevilling til støtte til køb af handicapbil. Foreningerne arbejder for at nedbringe sagsbehandlings tiden for bevilling af handicap bil.

17 POLITISK INTERESSEVARETAGELSE FORTSAT HJÆLP TIL ÆLDRE polio- og ulykkespatienter Bedre fysisk TILGÆNGELIGHED UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har fokus på, at ældre ulykkespa tienter og ældre med polio har særlige udfordringer indenfor det socialretslige område. Det gør sig bl.a. gældende ved overgangen til folkepension, hvor per soner med varige følger af ulykker og polio mister deres merudgiftskompensa tion. Derfor arbejder vi for, at ulykkes patienter og poliopatienter kan opretholde en værdig livsførelse igennem de forskellige livsfaser. Dårlige adgangsforhold kan være en afgørende barriere for, at ulykkespatienter og per soner med varige følger efter polio kan få et arbejde, fun gere socialt og have et godt og aktivt liv. Derfor arbejder foreningerne for, at tilgænge ligheden øges i samfundet. Merudgiftskompensation Formand Janus Tarp mødtes i november med socialordfører Marianne Jelved (R) for blandt andet at drøfte de problemer, mennesker med handicap møder, når de bliver folkepensionister og ikke længere kan modtage merudgiftskom pensation. De fik også en snak om retssikkerhed og tilliden til de kommunale myndigheder. Tilknytning til ARBEJDSMARKEDET og bedre hjælp til de mest udsatte Det giver indhold og livskvalitet for den enkelte at bevare tilknytningen til arbejds markedet, og det har også en stor værdi for samfundet. Derfor arbejder vi for, at ulykkespatienter igen kan bidrage til arbejdsmarkedet. Desuden skal de ulykkes patienter, der ikke kan varetage et job, tilbydes et forsørgelsesgrundlag og dermed mulighed for at leve et værdigt liv. Formand Janus Tarp, socialrådgiver Bente Elton Rasmussen og pressemedarbej der Mogens Folkmann Andersen var i november 2016 til foretræde i Beskæftigel sesudvalget. 17

18 REGNSKAB Nøgletal for 2016 Se hele årsregnskabet på ulykkespatient.dk/aarsberetning eller polio.dk/aarsberetning RESULTATOPGØRELSE UDVALGTE NØGLETAL (i kr.) Bruttoindtægter Drift af specialhospitalet Forskningsaktiviteter Indtægter fra arv m.v. (i kr.)* Drift af HandicapBilistCentret Antal behandlinger i specialhospitalet Medlemsservice og kommunikation Antal fuldtidsansatte/årsværk Støtte til polio- og ulykkespatienter Afkast af værdipapirbeholdning i pct. Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle udgifter Årets resultat Anlægsaktiver i alt Likvide beholdninger Værdipapirer Tilgodehavender Grunde og bygninger Driftsmidler og inventar Varebeholdning Periodeafgrænsningsposter Omsætningsaktiver i alt 2015 Antal aktive medlemmer Antal støttemedlemmer * indgår ikke i resultatopgørelsen PASSIVER balance pr. 31. december 2016 AKTIVER balance pr. 31. december 2016 (i kr.) (i kr.) Kortfristede gældsforpligtelser, herunder feriepengeforpligtelser Ikke anvendte tilskud Leverandørgæld Egenkapital Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Anden gæld Periodeafgræsningsposter Kortfristet gæld i alt Aktiver i alt Passiver i alt 18

19 VI TAKKER TAK FOR STØTTEN UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen har i årets løb modtaget økonomisk støtte fra en række privatpersoner, fonde og virksomheder. Uden den økonomiske støtte ville vi ikke være i stand til at forbedre livskvaliteten for de over danskere, der har pådraget sig alvorlige fysiske funktionsnedsættelser som følge af ulykke eller sygdom. Så tusind tak for støtten! Dir. J.P. Lund og Hustru Vilhelmine Bugge s Legat Ellehammerfonden Købmand Chr. Wasehuus og hustru Helga Wasehuus, født Larsen s fond Tømmerhandler Johannes Fogs Fond Else og Erik Jørgensens Familiefond Laurits Andersens Fond Aage og Johanne Louis-Hansens Fond Lemvigh-Müller Fonden Aase og Ejnar Danielsens Fond Ernst og Vibeke Husmans Fond Lund Fonden Med flere Fabrikant Juul Christensen og Hustru Mary Christensen s Familielegat Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Metro-Schrøder Fonden Fondation Juchum Støtte fra virksomheder Nordea-fonden Foreningen Østifterne Bandagist-Centret Oda og Hans Svenningsens Fond Frimodt-Heineke Fonden Bandagist Jan Nielsen Rådet for Offerfonden Grosserer Oscar Jensen og Hustrus Legat Europhoner Scandinavian Tobacco Group s Gavefond FairCare Grosserer Schiellerup og Hustrus Fond 1 Simon Spies Fonden Langhøj Harald og Ellen Plesner, født Tofft, og børns Mindefond Jascha Fonden Jørgen Esmers Mindelegat Konsul, grosserer Osvald Christensens Mindefond Socialministeriets Uddannelsespulje Sonja og Hans Henrik With-Nielsens Fond Thorvald Larsen og Hustru Ingeborg Skovs Fond Københavns Lufthavn Linak Mobilscooter OK Benzin P. Pedersen og Søn Aps 19

20 UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen forsker og for midler om den nyeste viden inden for ulykkes- og polioområdet. Rådgivning og støtte Via UlykkesLinjen og PolioLinjen tilbyder vi uvildig rådgivning til patien ter og pårørende. Vores ekspertpanel bestående af bl.a. socialrådgivere, psykologer og jurister sidder hver dag klar til at hjælpe ved telefonen. Træning og motion Vi tilbyder træning og motion for mennesker, der har pådraget sig fysiske funktionsnedsættelser som følge af ulykke eller sygdom. Træningen er specialtilpasset og foregår både lokalt i kredsene og i foreningens lokaler i Rødovre og Aarhus. STØT SAGEN MobilePay tlf ulykkespatient.dk/bliv-medlem polio.dk/bliv-medlem Fjeldhammervej Rødovre Tlf CVR TRYK Grafisk Forum FOTOS Lars Just og UlykkesPatientForeningen Information og viden

UlykkesPatientForeningen STRATEGI

UlykkesPatientForeningen STRATEGI UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018

UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 UlykkesPatientForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM ULYKKESPATIENTFORENINGEN UlykkesPatientForeningens formål er at forbedre livsvilkårene for de flere end 100.000 danskere, der har alvorlige

Læs mere

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018

PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 PolioForeningen STRATEGI 2016-2018 9. marts 2016 OM POLIOFORENINGEN PolioForeningen har som formål at forbedre livsvilkårene for de 5.000 danskere, der har alvorlige følger efter polio, således at disse

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan vi tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et

Læs mere

ÅRSBERETNING. for PTU 2015

ÅRSBERETNING. for PTU 2015 ÅRSBERETNING for PTU 2015 2016 Mod nye tider 2016 er en direkte fortsættelse af arbejdet i 2015 med at blive klar med vores totale nyorientering af foreningen. Lancering I marts 2016 havde vi intern lancering

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan vi tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

Når din nærmeste har whiplash

Når din nærmeste har whiplash Når din nærmeste har whiplash 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR WHIPLASH Til DIG SOM PÅRØRENDE En whiplashskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender sig til dig,

Læs mere

Når din nærmeste har en ulykkesskade

Når din nærmeste har en ulykkesskade Når din nærmeste har en ulykkesskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE har en ulykkesskade Til DIG SOM PÅRØRENDE En ulykkesskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning_3_2015.indd 1 08-05-2015 09:51:23

ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning_3_2015.indd 1 08-05-2015 09:51:23 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning_3_2015.indd 1 08-05-2015 09:51:23 ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning_3_2015.indd 2 08-05-2015 09:51:23 INDHOLD 2015 - Et skelsættende år 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i 2014

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING

PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING PTU ÅRSBERETNING 2011 LEDELSESBERETNING 1 ÅRSBERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2011 INDHOLD PTU i 2012 Hvad er planerne? 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i 2011 06 Sundhedsdag 06 Nyt måleudstyr i PTU Handicapbiler

Læs mere

INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05

INDHOLD. Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05 ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013 INDHOLD Hvad sker i 2014? 04 Ledelsesberetning 05 Det skete i 2013 06 Holger Kallehauge 40 år som formand for PTU 06 Igangsætning af to forskningsprojekter 07 Øget synlighed

Læs mere

Når din nærmeste har en rygmarvsskade

Når din nærmeste har en rygmarvsskade Når din nærmeste har en rygmarvsskade 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR EN RYGMARVSSKADE Til DIG SOM PÅRØRENDE En rygmarvsskade påvirker ikke alene den tilskadekomne, men også de pårørende. Denne brochure henvender

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

ÅRSBERETNING. Trafik-, fritids- eller arbejdsulykke Whiplash (piskesmæld) Rygmarvsskade Polio

ÅRSBERETNING. Trafik-, fritids- eller arbejdsulykke Whiplash (piskesmæld) Rygmarvsskade Polio Design: ESSENSEN.COM // Foto: Lars Just/PTU // TRYK: Scanprint // 2013 ÅRSBERETNING 2012 PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over

Læs mere

Når din nærmeste har post polio

Når din nærmeste har post polio Når din nærmeste har post polio 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR post polio Til DIG SOM PÅRØRENDE Post polio påvirker ikke alene den polioskadede, men også de pårørende. Denne brochure henvender sig til dig, som

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Poliocafé om nyorienteringen i PTU

Poliocafé om nyorienteringen i PTU Rødovre 20.4. 2015 Referent: Rikke Pinborg Poliocafé om nyorienteringen i PTU Velkomst ved Lise Kay. Dagens møde skal bruges til at få input til den videre proces omkring den fremtidige struktur. Philip

Læs mere

Når din nærmeste har post polio

Når din nærmeste har post polio Når din nærmeste har post polio 2 NÅR DIN NÆRMESTE HAR post polio Til DIG SOM PÅRØRENDE Post polio påvirker ikke alene den polioskadede, men også de pårørende. Denne brochure henvender sig til dig, som

Læs mere

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister

Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Nyt tilbud til hjerneskadede bilister Annette Kjærsgaard og kollegaerne på Hammel Neurocenter leder efter forsøgspatienter til pilotprojektet i foråret 2014. FOTO: Simon Thinggaard Hjortkjær Et nyt tilbud

Læs mere

Nyhedsbrev nr Sundhedscenter Kolding

Nyhedsbrev nr Sundhedscenter Kolding Nyhedsbrev nr. 2 2016 Sundhedscenter Kolding Indhold 1. Ændring i hvilke førtidspensionssager der ikke skal behandles i Rehabiliteringsteamet... 1 2. Naturkræfter et træningstilbud til mænd, der har eller

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET

KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET KRISE- OG TRAUMEINFORMERET STØTTE TIL BØRN & UNGE PÅ HOSPITALET ET UDVIKLINGS- OG FORSKNINGSSPROJEKT UNDER TVÆRFAGLIGT VIDENSCENTER FOR PATIENTSTØTTE 2014-2017 BAGGRUND OG FORMÅL Dette projekt er et forsknings-

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Det gode samarbejde om opstart af PTU Fri træningskoncept i VENDIAFitness i Hjørring i 2015

Det gode samarbejde om opstart af PTU Fri træningskoncept i VENDIAFitness i Hjørring i 2015 Det gode samarbejde om opstart af PTU Fri træningskoncept i VENDIAFitness i Hjørring i 2015 Det hele startede d. 29. januar 2015, hvor VENDIAFitness (det daværende Hjørring Helsestudie) afholdte åbent

Læs mere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere HJÆLP I HJEMMET til personer med polio Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere 2 HJÆLP I HJEMMET TIL PERSONER MED POLIO Hjælp i hjemmet til personer med polio Særlige

Læs mere

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre

Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende. Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Vi hjælper! Tilbud til dig med kræft og dine pårørende Gratis rådgivning, træning og foredrag Mulighed for at mødes med andre Jeg savner omklædningsrummet eller rettere snakken, for det var her, erfaringerne

Læs mere

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014

ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 ULRICH BRINCH OG HUSTRUS MINDELEGAT Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume).

Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Rasmussen S. side 1/7 PROJEKT Udvidet specialiseret rehabiliteringstilbud for patienter med multiple og komplicerede frakturer og traumer (multitraume). Minimering af de socioøkonomiske konsekvenser af

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Aftalemål Rehabiliteringsenheden

Aftalemål Rehabiliteringsenheden Aftalemål 2014 2017 Rehabiliteringsenheden Rehabiliteringsenheden i Randers Kommune Vision 2019 for Rehabiliteringsenheden Vi vil yde den bedste rehabilitering, der giver mening og værdi for borgere nu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2011 29. marts 2012 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør

Revisor BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Bankforbindelse Danske Bank. Direktion Jørn Ravn, adm. direktør DOMEA ÅRSBERETNING 00 Domea s.m.b.a. Borgergade Postboks 0 København K Tlf. Fax domea@domea.dk www.domea.dk Bestyrelse Karin Thomsen, formand Svend Mogensen, næstform. Anette Kruse,. næstform. Allan Mose

Læs mere

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering

Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Alle har ret til et arbejdsliv Beskæftigelsesrettet hjerneskaderehabilitering Når livet slår en kolbøtte Det har været et langt sejt træk, men jeg er på rette vej - og det havde jeg ikke været uden HKI

Læs mere

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne.

Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Handicaporganisationer åbner muligheder Har du eller en i din familie et handicap? Så kan du få hjælp og støtte i handicaporganisationerne. Har du eller en i din familie et handicap? Har du brug for mere

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS

KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS KOGNITIV PSYKIATRISK PRIVATKLINIK ApS Årsrapport 5. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/05/2013 Simon Bak Jepsen Dirigent Side

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT

BRYGGERIFORENINGENS LEGAT BRYGGERIFORENINGENS LEGAT Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 11 61 62 91 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede VEDTÆGTER. Navn og hjemsted

Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede VEDTÆGTER. Navn og hjemsted Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede VEDTÆGTER Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede (PTU), (tidligere Polioforeningen, Landsforeningen

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V. CVR nr. 53 28 98 19 Årsregnskab 2015 16. marts 2016 Dette regnskab indeholder 12 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S

Kursuskatalog 2016. Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på. www.fibromyalgi.dk. DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Følg med! Meld dig til DFFs nyhedsbrev på www.fibromyalgi.dk Kursuskatalog 2016 DANSK FIBROMYALGI-FORENING Lergravsvej 53 2300 København S Tlf.: 33235560 Mail: dff@fibromyalgi.dk Husk at melde dig til

Læs mere

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR.

FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. ÅRSRAPPORT 2012 FOR FORENINGEN VACCINATIONSFORUM V/ELSE JENSEN DØNNEVÆLDEVEJ 40 3230 GRÆSTED CVR. NR. 26108713 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indholdsfortegnelse 2 Bestyrelsespåtegning 3 Foreningsoplysninger

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

H.B.K. Fitness og Motionscenter

H.B.K. Fitness og Motionscenter Side 1 af 13 H.B.K. Fitness og Motionscenter CVRnr. 35726799 Årsrapport 1. juni 31. december 2014 1. regnskabsår. Årsrapporten er godkendt og fremlagt på foreningens generalforsamling den 28. juli 2015

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker Sammen er vi stærkere -Meld dig ind i PTU i dag I PTU arbejder vi for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent

PAS PÅ RYGGEN. Fra rygpatient til rygbetjent PAS PÅ RYGGEN Fra rygpatient til rygbetjent Træning eller genoptræning er i mange tilfælde centrale elementer i behandlingen af lidelser og sygdomme i ryg og nakke. Derfor tilbyder Center for Rygkirurgi

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Center for Neurorehabilitering Næstved

Center for Neurorehabilitering Næstved Center for Neurorehabilitering Næstved CNN Fotograf: Henrik Johansen Rehabilitering efter hjerneskade Center for Neurorehabilitering (CNN) er et tilbud om specialiseret neuro-rehabilitering til patienter

Læs mere

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet

Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet Dårlige tolke truer behandlingen i sundhedsvæsenet De fleste tolke, der bruges hos læger og på hospitaler, har ingen uddannelse. Sundhedspersonalet oplever jævnligt, at der ikke oversættes korrekt, og

Læs mere

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr

Grosserer, konsul N.C. Nielsens Fond CVR-nr CVR-nr. 21 03 26 97 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 31. maj 2013. Steffen Ebdrup Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011

Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Supplerende bilag 2 til punkt 2 - regionsrådets møde den 22. juni 2011 Til Sekretariatet for hospitalsplanlægning, Viborg d. 10.06.2011 Hospitalsledelsen, Neurologisk afdelingsledelse, Formanden for Det

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Uddrag af årsregnskaber for for TL

Uddrag af årsregnskaber for for TL Uddrag af årsregnskaber for 2012 - for TL Forord til årsregnskaberne På de følgende sider vises uddrag af TL s årsregnskaber for perioden 2012. Årsregnskaberne er revideret af TL s eksterne revision samt

Læs mere

Bestyrelsesberetning 2015

Bestyrelsesberetning 2015 INSTITUTTETS ÅRSREGNSKAB Bestyrelsesberetning 2015 Den positive udvikling, som vi oplevede i 2014, er fortsat i 2015 med fremgang i Martinus Center Klint og en god modtagelse af bogen Det evige verdensbillede,

Læs mere

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade

Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Eksempel på en borgerrejse for person med erhvervet hjerneskade Skaden rammer En borger får typisk en hjerneskade ved en blodprop, en hjerneblødning eller et traume. Hospitalsindlæggelse På hospitalet

Læs mere

EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS

EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS EJENDOMSSELSKABET VESTERBRO AF 1998 ApS Küchlersgade 4, 1 1774 København V Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende

Der søges forsat fonde og andre samarbejdspartnere for nye initiativer og tilskud til eksisterende Landsmøde 2015 Bilag 2: Regnskab 2014, forventet regnskab 2015 og budget 2016 Bemærkninger til regnskab og budgetter Af Christina Kvist Rydahl, regnskabschef i Cyklistforbundet Regnskabet for 2014 udviste

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau.

NOTAT. Regionale nøgletal. Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger af nøgletal indenfor økonomi og kvalitet på regionalt niveau. NOTAT Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Sekretariat & Budget Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 87 28 50 00 www.regionmidtjylland.dk Regionale nøgletal Introduktion I dette notat præsenteres sammenligninger

Læs mere

værd at vide om Rygmarvsskader

værd at vide om Rygmarvsskader værd at vide om Rygmarvsskader 2 værd at vide om rygmarvsskader Hvad er en rygmarvsskade? Rygmarvsskader er en samlet betegnelse for en række forskellige skader på rygmarven, som er den samling af nerver,

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danske Patienter. Kompagnistræde 22, 1. sal 1208 København K. CVR-nr Årsregnskab 2015 (9. regnskabsår)

Danske Patienter. Kompagnistræde 22, 1. sal 1208 København K. CVR-nr Årsregnskab 2015 (9. regnskabsår) Danske Patienter Kompagnistræde 22, 1. sal 1208 København K CVR-nr. 31 81 29 76 Årsregnskab 2015 (9. regnskabsår) Nærværende regnskab er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære repræsentantskabsmøde

Læs mere

Ibsen Byg & Design ApS

Ibsen Byg & Design ApS Ibsen Byg & Design ApS Kirsten Piils Vej 9 7100 Vejle Årsrapport 21. april 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 05/06/2016 Henrik Ibsen Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus

Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Ressourceforløb i Jobcenter Aarhus Oplæg v. Marianne Eriksen Søren 28 år Flere år på kontanthjælp Arbejdsmarkedscenter peger på førtidspension Bostøtte via VH (ADHD) hver 14 dag. Tidligere hjemløseproblematik

Læs mere

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015

PER Ø ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 PER Ø ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2015 Per Østerberg Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost

Ankomst og registrering Velkomst IFS unge voksne og idrætten projektresultater Pause Krop og bevægelse idræt og sindslidelse Frokost Program 09:15 Ankomst og registrering (Morgenbrød med kaffe/the) 10:00 Velkomst ved institutleder Jørgen Povlsen, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU 10:05 IFS unge voksne og idrætten projektresultater

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere