Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende"

Transkript

1 Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012

2 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle hjertekarpatienter! Hvilke tanker gør hjertekarpatienter og pårørende sig om det at leve med en hjertekarsygdom? Hvad er deres ønsker og drømme, og hvor ser hjertekarpatienterne og de pårørende de fremtidige udfordringer i forhold til behandlingen og det at leve med en hjertekarsygdom? Hjerteforeningen inviterede i hjertekarpatienter og pårørende til et dialogmøde for at diskutere præcis de emner, som de mener, er vigtigst for at højne kvaliteten af behandlingen og for at leve godt med en hjertekarsygdom. Dialogmødet blev afholdt den 18. april 2012 på Axelborg, København. I dette hæfte gennemgås dialogmødets anbefalinger til de fem udfordringer. Deltagerne diskuterede og prioriterede de største udfordringer i forhold til behandlingen af hjertekarsygdom og livet med en hjertekarsygdom. De blev også bedt om at komme med konkrete løsninger på de største udfordringer. Anbefalingerne og løsningerne er i lettere redigeret form gengivet, som de blev formuleret af deltagerne på dialogmødet De 5 største udfordringer ifølge hjertekarpatienter og deres pårørende: Ringe kommunikation sundhedspersonale imellem og til patienten og de pårørende Manglende hjerterehabilitering Manglende ansvar for medicinsk behandling og opfølgning Utilstrækkeligt samarbejde og koordinering om hjerterehabilitering mellem sygehus, kommune og almen praksis 1 Udfordring 1: Ringe kommunikation Anbefaling: Kommunikation og information fra sundhedsvæsen til patienter og pårørende skal være klar og tydelig. Det gælder kommunikationen sundhedspersonalet imellem og information og kommunikation fra sundhedsvæsnet til patienter og pårørende. Alle patienter og pårørende skal desuden have grundig information om både sygdom og behandling herunder mulighed for fysisk og psykosocial rehabilitering. Mange hjertekarpatienter føler ikke, at de får den tilstrækkelige vejledning i forbindelse med udskrivelse og i tiden efter. De føler, at kommunikation om deres sygdom er for ringe, og at patienten er for lidt i fokus. Der er generelt en dårlig kommunikation mellem sygehusene, mellem sygehusene og de praktiserende læger og fra sygehuse og de praktiserende læger til patienter og pårørende. Jeg savner, at kontaktpersonordningen på sygehuset fungerer Brug færre fagudtryk og tal dansk! Inden for en uge efter udskrivning fra sygehuset skal der fra sygehusvæsnet tages kontakt til patienten om, hvad der skal ske. Fælles IT-system i regionerne og i hele sygehusvæsnet skal sikre, at informationer om patienten ikke bliver tabt mellem to stole. Fælles IT-system mellem sygehus og praktiserende læge vil også lette kommunikationen om patienten og minimere unødig ventetid Kommunikationen skal målrettes patienten Bisidder eller mentorordning med patienter, som hjælper andre patienten Kontaktpersonordningen på sygehuset skal fungere. Hjerteforeningen skal udarbejde en folder Sådan kommer du videre vi er der for at hjælpe, der kort fortæller om den støtte, Hjerteforeningen kan give efter udskrivning fra hospitalet. Den skal være en fast del af pakken, når hjertekarpatienten bliver udskrevet fra sygehuset. til de fem største udfordringer Deltagerne blev bedt om at komme med løsninger, der tog højde for en fremtid hvor: der ikke tilføres flere penge til området flere vil leve med en hjertekarsygdom, og de vil leve længere der vil være færre til at passe de syge 5. Mangel på forskning i medicin, herunder bivirkninger Vidste du? Hjertekarsygdom er hvert år årsag til mere end dødsfald og betydelig nedsat livskvalitet for et stort antal mennesker. Samfundet bruger store summer på at behandle og afhjælpe følgerne af hjertekarsygdom.

3 Udfordring 2: Manglende hjerterehabilitering 2Anbefaling: Bedre tilbud om hjerterehabilitering. Hjertekarpatienter skal have tilbud om rehabilitering herunder samtale med psykolog, diætist, socialrådgiver og sexolog. Hjerterehabilitering fungerer ikke optimalt i dag. Patienterne mangler tilbud, og sundhedsvæsenet skal forholde sig til det hele menneske. Specielt mangler der psykisk støtte til patienten og tilbud til pårørende. rehabilitering er forskellig alt efter uddannelse, og hvor man bor i landet. Jeg savner en individuel plan. Hvis man ikke passer ind i planen, er der ikke nødvendigvis et tilbud Alle patienter skal have en rehabiliteringsplan, når de udskrives fra hospitalet. Den enkelte hjertekarpatients behov skal vurderes individuelt Rehabilitering skal omfatte såvel patient som de pårørende. Både psykisk og fysisk Der skal være tid til grundig samtale, inden rehabiliteringen går i gang, så man bliver set som en individuel person. Det betyder tid til grundig redegørelse for både patientforløb og diagnostik Der skal være en kontaktperson til rehabilitering i kommunen fx en koordinator, som kender til både offentlige, frivillige og andre tilbud for hjertekarpatienter Hjerteven eller besøgsven, som kan give psykisk støtte og praktisk hjælp Bisidder ved samtale med fx socialrådgiver Der skal være en opsøgende kontakt til patienten, der er udskrevet, senest en uge efter udskrivelsen Tilbud til pårørende Vi skal lære af de gode eksempler der er kommuner, hvor rehabiliteringen fungerer meget fint. Hjerteforeningen skal tilbyde den rehabilitering, der ikke tilbydes af det offentlige system Pengene til rehabilitering kan hentes fra øget kontingent, forsikringsselskaber, pensionsselskaber og arbejdsgiverbetalte sundhedsordninger Hjerteforeningen skal uddanne flere rådgivende patienter, som kan bruges på sygehusafdelingerne Mere samarbejde mellem kommunale sundhedscentre og Hjerteforeningens rådgivningscentre Flere lokale selvhjælpsgrupper Hjerteforeningens lokalkomiteer skal fortsat presse på hos kommunerne, så patienterne modtager deres rehabiliteringsplan. Udfordring 3: Manglende ansvar for den medicinske behandling 3Anbefaling: Det skal være klart og tydeligt for patienten, hvem der har ansvaret for medicinering, opfølgning og kontrol med medicinen. Patienterne oplever mangelfuld information om medicinen og bivirkningerne. Den praktiserende læge er ikke altid villig til at ændre medicineringen, og ofte må patienterne selv tage affære, hvis de ønsker at drøfte medicineringen. Her opstår ofte tvivl om, hvem patienten egentlig skal kontakte? Er det sygehuset, eller er det den praktiserende læge? når man er sluppet fra sygehuset, så kniber det med de praktiserende lægers indsigt. Især med hensyn til medicin Lægen skal være rustet til at rådgive hjertekarpatienter om medicinering. Bl.a. skal de praktiserende læger være bedre til at spørge patienten om medicin og bivirkninger Lægerne skal følge retningslinjerne for medicinsk behandling Hvis egen læge ikke er faglig sikker, må patienten tilbage til sygehuset Den praktiserende læge har ansvaret og skal have mulighed for at konsultere andre specialister i tilfælde af tvivl Hjertekarpatienter skal tilbydes halvårlige check som fast procedure fx indkaldes til halvårlige kontroller via sms og mails Fælles IT-system for alle sygehuse, læger, sundhedscentre m.m. Digital rapportering fra sygehus til praktiserende læge Mulighed for online konsultation, fx via Skype, med hjertelæge fra hospital Hjælp til borgerne om at kunne gå online til konsultation hos deres læge Kontaktpersonordningen på sygehusene skal fungere Hjertekarpatienter skal selv tage kontakt til egen læge, hvis de oplever bivirkninger ved medicinen eller behandlingen. Mere pres fra Hjerteforeningen, så retningslinjerne for den medicinske behandling bliver fulgt.

4 Udfordring 4: Utilstrækkeligt samarbejde om rehabilitering mellem sygehus, kommune og almen praksis Anbefaling: Der skal være et forpligtende samarbejde og koordinering om rehabilitering mellem sygehus, kommune, almen praksis og Hjerteforeningen. Det skal både gælde for de voksne hjertekarpatienter og for børn og unge med medfødt hjertefejl. Hjertekarpatienten falder ofte mellem to stole. Rehabiliteringsforløbet for hjertekarpatienter er hverken tilstrækkelig eller koordineret. Specielt halter fokus på det psykosociale forløb. Særligt opstår problemerne, når patienten udskrives fra sygehuset og i opfølgningen hos den praktiserende læge eller kommune. Der skal være en koordinerende person på sygehuset og en i kommunen - fx en forløbskoordinator, som følger patienten gennem hele forløbet fra indlæggelse, udskrivelse og gennem hjerterehabiliteringen Alle patienter skal ved udskrivelsessamtalen have en tid i hjemkommunen hos den kommunale tovholder. Samme praksis bør benyttes, når patientforløbet afsluttes i kommunen, og patienten skal videre til egen læge Der skal sendes en automatisk henvisning til alle instanser om rehabiliteringen, når patienten udskrives fra sygehuset IT-systemer skal kunne samarbejde på tværs af sektorer, regioner og kommuner. Fx skal kommunen selv kunne trække de relevante oplysninger om patienten Rehabiliteringen, der omfatter alle faser af hjerterehabiliteringen, skal samles på de enkelte lokale sygehuse. Herved vil det være muligt at ansætte flere eksperter som fx diætister, socialrådgivere, psykologer mv. Hjerteforeningen skal arbejde for, at alle hjertekarpatienter bliver tilbudt rehabilitering efter behandling for deres hjertekarsygdom. Herudover skal Hjerteforeningen arbejde for, at hjerterehabilitering bliver indskrevet i sundhedsloven, og som sådan bliver en patientrettighed. Udfordring 5: Mangel på forskning i medicin og bivirkninger 5Anbefaling: Klar besked om bivirkninger ved medicin. Der skal forskes mere i medicin, specielt i bivirkninger, og i hvordan samtidig brug af flere medikamenter påvirker hinanden. Det skal desuden være nemmere at få adgang til indberetning af bivirkninger ved medicin. For hjertekarpatienter er bivirkningerne ved medicinen ikke gennemskuelige. Desuden mangler der fokus på, om hjertekarpatienten opnår de forbedringer, der forventes ved medicinen. Bivirkninger ved medicinen skal formidles til patienterne i et let tilgængeligt sprog, ligesom medicinalindustrien hele tiden skal have fokus på at udvikle ny medicin med færre bivirkninger. Det er svært at finde rundt i navnene på pillerne. Desuden er der ringe information om medicin og bivirkninger på godt dansk Sundhedsstyrelsen skal lave en patientevaluering efter tre år med bivirkninger finansieret af det medicinalfirma, der har lanceret produktet Bedre oplysning om indberetningsmuligheder af bivirkninger fra patienterne dette vil styrke patientevaluering af medicin Mere forskning i hvordan medicinen skal reguleres efter udskrivning. De praktiserende læger regulerer ikke de følger bare trop på hjertelægerne Hvis mere forskning ikke må koste penge, kræver det bedre samarbejde mellem praktiserende læge og sygehuset, så viden om bivirkninger bliver opsamlet og gjort til en del af forskningen Samarbejde mellem medicinalfirmaer og det offentlige sundhedssystem kan fremme forskningen, uden at det koster flere penge. Det gælder især indrapporteringen af bivirkninger og medikamenters påvirkning af hinanden En forløbskoordinator, fx en sygeplejerske, skal tilknyttes allerede under patientens indlæggelse og i op til tre år efter udskrivning af patienten. Forløbskoordinatorens tilbagemeldinger kan integreres i forskningen og give kendskab til den enkelte patiens bivirkninger. Koordinatoren skal desuden have adgang til patientens journal og kunne indrapportere bivirkninger mv. i en samlet database. Hjerteforeningen skal løbende oplyse om medicin og bivirkninger på hjemmeside og i andre medier.

5 Hjerteforeningen opfordrer: At få og leve med en hjertekarsygdom er en stor belastning for de fleste. Jo hurtigere og smidigere den enkelte hjertekarpatient sluses ind og ud af hospitalet til et normalt liv, jo bedre livskvalitet for hjertekarpatienten og jo bedre udnyttelse af samfundets ressourcer. Så nemt går det desværre ikke altid. Hjertekarpatienter oplever, at det halter, når de bliver udskrevet fra hospitalet. Hvem har fx ansvaret for opfølgning og kontrol af medicinen? Og hvad med genoptræning og rehabilitering efter hjertekarsygdommen, eller den gode kommunikation mellem læge, kommune, hospital og hjertekarpatienten? Hjerteforeningen opfordrer politikere, sundhedsmyndigheder, kommuner, regioner og praktiserende læger, som møder hjertekarpatienten i deres dagligdag, til at lytte til hjertekarpatienten egne meget konkrete løsningforslag i dette hæfte og stramme op på de områder, som hindrer verdens bedste patientforløb danskere lever i dag med en hjertekarsygdom. Der kommer flere hjertekarpatienter til i de kommende år. Lyt til dem nu! Hauser Plads 10, 1127 København K TEL:

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd.

Pårørende til kræftsyge. Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Pårørende til kræftsyge Lone Ross Nylandsted Forskningsenheden ved Palliativ Afd. Kræftrejsen Patient og pårørende rammes sammen: Brud på livsfortællingen Forholde sig til kompleks information om sygdom

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt

Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt Gode rammer for hjerterehabilitering et partnerskabsprojekt juni 2011 Erfaringer og anbefalinger Forord Det er en win-win situation for samfundet og den enkelte, når hjerterehabilitering lykkes godt. Hjertepatienter

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune

AKTIV & TRYG. HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune AKTIV & TRYG HELE LIVET Et reformprogram for ældrepleje og sundhed i Københavns Kommune INDHOLD: VISIONER & MÅL 3 POTENTIALE & UDFORDRING 5 STÆRKERE FÆLLESSKAB - DER ER BRUG FOR ALLE 7 Politisk vision

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune

Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne. Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3. Silkeborg Kommune Høringsskema Overordnet svar ifht. alle pakkerne Forebyggelsespakkerne j.nr. 1-1010-54/3 Silkeborg Kommune Hermed det samlede høringssvar fra Silkeborg Kommune. Forebyggelsespakkerne har været sendt til

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner

Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Bedre koordination mellem sundhedsog beskæftigelsesområdet en analyse fra syv kommuner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22

Læs mere

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale.

BILLEDER. En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. BILLEDER En antropologisk undersøgelse af tværsektorielle patientforløb erfaret og fortalt af patienter, pårørende og personale. Udført og skrevet af Marlene C. R. Møller, Antropolog Efterår 2013 En tak

Læs mere