Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker"

Transkript

1 Anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Forventelig periodedækning: Bestyrelsen i FSNS anbefaler arbejdsgruppen at mødes kontinuerligt mhp. en løbende opdatering af området. 1. udgave, sommer 2009.

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Indledning Kommissorium 6 4. Den generelle samfundsudvikling set i patient- og pårørendeperspektiv Samfundsmæssige og behandlingsmæssige udviklingstendenser Neurosygeplejersken Nuværende videreuddannelsesmuligheder 12 Lokale tilbud..12 Diplomuddannelser 12 Masteruddannelser.13 Kandidatuddannelser.14 Ph.d. uddannelse Vurdering og anbefaling af uddannelsesmuligheder for neurosygeplejersker Anbefaling for neurosygeplejerskers kompetenceudvikling.15 Anbefaling af uddannelsesniveauer i de enkelte afdelinger..16 Anbefalinger til uddannelsesinstitutioner Afsluttende bemærkninger Resume af rapportens anbefalinger Referencer.21 Bilagsfortegnelse 22 Side 2 af 29

3 1. Forord Allerede på udgivelsestidspunktet, sommeren 2009, er der områder i rapporten, der kunne danne baggrund for en videre drøftelse og justering. Alligevel udgives materialet, da der kontinuerligt vil danne sig nye holdninger i såvel uddannelsesmiljøerne, som hos de sundhedsfaglige eksperter, holdninger, der løbende vil betyde, at rapportens anbefalinger bør justeres. Som bruger af rapporten anbefaler vi blot, at man holder sig dette vilkår for øje. Vi har således i arbejdsgruppen valgt at anbefale udgivelsen på nuværende tidspunkt, og bestyrelsen i Den Faglige Sammenslutning af Neurosygeplejersker (FSNS), har valgt at følge denne anbefaling, da materialet findes anvendeligt som udgangspunkt for det videre arbejde med neurosygeplejerskernes karrieremuligheder. Afsættet til det videre arbejde og dermed realisering af rapportens anbefalinger, bliver blandt andet i form af invitation til et stormøde i august måned, hvor ledende og undervisningsansvarlige sygeplejersker inden for neurofaget inviteres sammen med repræsentanter fra de undervisningsinstitutioner, der varetager efter og videreuddannelse. Derudover informeres der om rapporten ved neurokonferencen i Kolding i september måned, og bestyrelsen anbefaler uddannelsesudvalget at fortsætte arbejdet, således at den seneste udvikling på området følges tæt. Det er bestyrelsens forhåbning, at det vil betyde en løbende ajourføring af de uddannelsesmæssige tilbud i hele landet, og at dette indirekte vil betyde en større grad af ensretning i kompetenceudviklingen inden for neurosygeplejen. Sidstnævnte forventes at ville betyde et kvalitetsløft i Neurosygeplejerskers specialiseringsgrad, der videre vil lægge op til en fremtidig drøftelse af begrebet klinisk ekspertsygeplejerske inde for neurofaget. Bestyrelsen har valgt at få rapporten trykt. Ud over at denne skal være at finde på FSNS` hjemmeside, vil det være væsentligt at kunne fremsende rapporten i et trykt eksemplar til de fagpersoner, der skal involveres i den videre planlægning af rapportens anbefalinger. Her tænkes på såvel ledende sygeplejersker som på undervisningsansvarlige ved henholdsvis de enkelte afdelinger som ved uddannelsesinstitutionerne. Derudover sendes rapporten til Dansk Sygeplejeråd, Dansk Sygeplejeselskab(DaSyS) og chefsygeplejersker ved hospitalsenheder med neuroafdelinger. Alle ønskes en rigtig god læselyst, på vegne af såvel FSNS og uddannelsesudvalget, oversygeplejerske Dorte Elise Møller Holdgaard. Side 3 af 29

4 2. Indledning Denne anbefaling er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Fagligt Selskab for NeuroSygeplejersker (FSNS), og blev indledt med et møde for ledende og udviklende neurosygeplejersker i oktober Baggrunden for dette initiativ var en erkendelse af, at for at kunne yde en evidensbaseret og kvalitetsmæssig tilfredsstillende pleje til fremtidens patient med sygdomme i centralnervesystemet (herefter benævnt patienten), samt at kunne være med til fortsat at indfri de behandlingsmæssige krav, ville det blive nødvendigt, at neurosygeplejerskernes karriereforløb blev mere målrettet allerede ved ansættelsen i en neuroafdeling. Ved mødet blev det endvidere klart, at fremtidens uddannelsesmønster og -tilbud vil fremtræde i et langt bredere spekter end i dag, hvilket blandt andet betyder, at der kommer talrige uddannelsestilbud såvel nationalt og internationalt med samme kategorisering, men hvor indhold og krav kan variere meget. Dette forhold understøttede yderligere nødvendigheden af en beskrivelse incl. anbefaling af Neurosygeplejerskers uddannelsesmuligheder. En bevidst og synlig uddannelsesstrategi kan videre have en positiv effekt på forhold som rekruttering og fastholdelse, arbejdsmiljø og jobtilfredshed generelt. Mange sygeplejersker foretrækker specialer, der foruden at være sygeplejefagligt udfordrende, kan tilbyde en individuel planlægning af egen videreuddannelse 1 - en karriereplanlægning, der gerne rækker ud over egen afdeling, og som derfor fordrer en beskrivelse af udbud på tværs af institutioner og afdelinger. Rapportens anbefalinger lægger sig op af European Competence Profile of the Neuroscience Nurse (1), en kompetenceprofil, der er udarbejdet af Den Europæiske Sammenslutning af Neurosygeplejersker (European Association of Neuroscience Nurses). Den beskriver rammerne for kompetenceudvikling af neurosygeplejersker inden for akut neurologi og neurokirurgi, neurorehabilitering og neuro-palliation, hvor sidstnævnte også dækker rehabilitering af patienter i kroniske forløb. Desuden er der taget udgangspunkt i Bologna-aftalen (2), som er betegnelsen for et samarbejde, som de europæiske undervisningsministre indledte i Baggrunden og formålet er, at Europa skal udvikle sig til et fælles område for videregående uddannelser, hvor de studerende frit kan bevæge sig over grænserne. Desuden er intensionen, at de enkelte landes uddannelser i større grad skal kunne sammenlignes inden for EU`s grænser, og dermed i fremtiden give bedre mulighed for jobsøgning og erfaringsudveksling over landegrænser. 1 Videreuddannelse defineres som uddannelse efter bachelorniveau Side 4 af 29

5 Arbejdsgruppens medlemmer har været: Dorte Holdgaard, oversygeplejerske, Neurokirurgisk Afd., Aalborg Sygehus. (formand) Anni Nørregaard, udviklingssygeplejerske, Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital. Ellen Bonkegaard Olesen, oversygeplejerske, Neurologisk Afd., Aalborg Sygehus. Ingrid Poulsen, forskningssygeplejerske, Forskningsenheden, Afdeling for Neurorehabilitering, Hvidovre Hospital. Jan Pedersen, afdelingssygeplejerske, Neurologisk Afdeling N, Odense Universitetshospital. Jytte Jensen, ledende oversygeplejerske, Neurologisk Afdeling, Roskilde Amts Sygehus. : Jytte Strange, klinisk udviklingssygeplejerske, Neurologisk Afdeling, Næstved Sygehus. Lena Aadal, udviklingssygeplejerske, Ph.D. stud. Regionhospitalet Hammel Neurocenter. Ulla Primdahl Veng, oversygeplejerske, Neurologisk Afd., Regionshospital Viborg. Tina Kramer uddannelsesansvarlig sygeplejerske, Neurokirurgisk Afdeling, Aarhus Sygehus (Susannne Poulsen, funktionschef, Neurokirurgisk Afd. Rigshospitalet. udtrådt af udvalget 1.april 2008). Side 5 af 29

6 3. Kommissorium Arbejdsgruppen skal udarbejde et forslag til nationale anbefalinger for neurosygeplejerskers kompetenceudvikling. I ovenstående skal være indeholdt en beskrivelse af: Patient med sygdomme i centralnervesystemet og dennes behov for sygepleje De samfundsmæssige og behandlingsmæssige udviklingstendenser i relation til patienten Krav og forventninger til neurosygeplejersken Uddannelsesmuligheder og karriereveje Forslag til en national anbefaling Handleplan for offentliggørelse og implementering af anbefalingen Arbejdet var planlagt til at være afsluttet ved årsskiftet 2008/2009. Sygeplejekonflikten i foråret 2008 har forsinket færdiggørelsen. Rapporten indsendes til FSNS, som beslutter den videre forretningsgang. Det er arbejdsgruppens ønske, at anbefalingen vil blive anvendt som en guideline for de kliniske afdelinger, professionshøjskolerne og på masteruddannelserne. Har læseren travlt, henledes opmærksomheden på det afsluttende resume af anbefalingerne. 4. Den generelle udvikling set i patient- og pårørendeperspektiv Patientbegrebet i denne rapport er omfattet af et menneske med lidelser, der befinder sig inden for akut neurologi og neurokirurgi, neurorehabilitering og neuro-palliation, herunder rehabilitering til patienter i kroniske forløb (1). Det der karakteriserer patienterne er, at de har en kompleks samling af sensomotoriske udfald (påvirkning eller ændring af såvel følesans som muskelkraft), kognitive forstyrrelser (forstyrrelser i intellektuelle områder som hukommelse, koncentration, tænkning, planlægning, læsning, skrivning og regning) og nedsat emotionel funktion (følelsesmæssig funktion). Patienter med sygdomme i centralnervesystemet oplever ofte flere af ovenstående problemer med hver deres kombination og individuelle sygdomsbillede. Kendetegnende for patientgruppen er desuden, at mange af lidelserne opstår akut, og at mange fortsætter i et kronisk Side 6 af 29

7 forløb. Samtidig er det en patientgruppe, hvor et tæt samarbejde med pårørende er vigtigt, både som støtte til patient og pårørende.. Indsatsen for patienten er og vil være tværfaglig. Det tværfaglige team består af sygeplejersker, social og sundhedsassistenter, læger, fysio- og ergoterapeuter, neuropsykologer, socialrådgivere, socialpædagoger, kliniske diætister og audiologopæder. Afhængig af patientens diagnose og behov, vil indsatsen kunne foregå fra akut intensiv behandling over længerevarende rehabiliteringsforløb og for nogle patienter til palliative forløb. Indsatsen kan foregå ved indlæggelse, dagafsnit, ambulante forløb, hjemmebesøg eller via telefonkonsultation. Patienten og de pårørende vil være omfattet af de generelle træk ved fremtidens brugere af sundhedsvæsenet. Institut for Fremtidsforskning fremhæver følgende områder: Der bliver flere velinformerede patienter, som selv mener, at de vidensmæssigt er på niveau med eksperten, og som efterspørger mere viden De vil ikke vente De vil og kan tage medansvar De vil have individuel behandling (3) Der er tale om en generel samfundsudvikling, hvor ikke mindst et stadigt stigende uddannelsesniveau er med til at nedbryde tidligere tiders autoritetstro. En mere veluddannet og velinformeret befolkning, der samtidig er socialt og økonomisk velstillet, forventes at være både mere bevidst om og i stand til at formulere stadig flere indholdsmæssige krav til sundhedsvæsenet (3). Alle disse områder vil påvirke patienten og de pårørende, som vil stille krav om behandlingsformer på internationalt niveau, effektive og individuelle patientforløb, høj kvalitet i behandling og pleje, faste kontaktpersoner, medinddragelse og medansvar, højt informations- og serviceniveau og korte ventetider (4). Samtidig vil gruppen af patienter også omfatte en stor gruppe af ældre, svage, alvorligt syge medborgere med akutte og kroniske lidelser, som ofte ikke vil være i stand til at stille ret mange krav, men hvor indsatsen naturligvis skal have samme høje standard (3). Side 7 af 29

8 5. Samfundsmæssige og behandlingsmæssige udviklingstendenser Der er i de senere år i stigende grad sat fokus på kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed fra regeringens side bl.a. med Den Danske Kvalitetsmodel, Det Nationale Indikatorprojekt (NIP), Stjernesystemet, Operation Life og Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelser (LUP). Dette medfører bl.a. udvikling og dokumentation af generelle og specifikke sygdomsområder, udarbejdelse af patientforløbsbeskrivelser, nationale kliniske retningslinier og sikring og dokumentation af patientinformation. Samtidig stilles der krav om øget fokus på sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme samt en øget effektivisering. Der sker desuden en tiltagende udvikling teknologisk og medicinsk, der medfører en intensiveret indsats og kræver større viden. Det er i denne forbindelse relevant at nævne Pakkeforløb for kræft i hjernen, Referenceprogram for behandling af patienter med epilepsi og Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi. I februar 2008 udkom en ny Sundhedslov hvori rammerne for specialeplanlægning og Sundhedsstyrelsens rolle heri er beskrevet. Formålet med specialeplanlægningen er bl.a. at øge kvaliteten i det danske sundhedsvæsen, hvilket udmøntes i en række krav og forslag til hvilke sygehuse, der kan oppebære højt specialiserede funktioner, regionsfunktioner og hovedfunktion (5). For at matche ovenstående krav, er det nødvendigt, at der følges op med tilsvarende kompetenceudvikling forstået således, den sygeplejefaglige indsats skal medvirke til at understøtte såvel de højt specialiserede funktioner som funktioner af mere generel karakter. 6. Neurosygeplejersken I denne anbefaling er der kun arbejdet med de hospitalsansatte neurosygeplejersker, velvidende at de fleste patientforløb begynder og slutter i primær sektor. Der stilles store krav til neurosygeplejersker, både fra patienter og pårørende samt fra politisk side generelt. I følge European Competence Profile of the Neuroscience Nurse (1) har neurosygeplejersken 3 arbejdsområder: 1) akut neurologi og neurokirurgi, 2) neurorehabilitering og 3) neuro-palliation, under sidstnævnte hører de kroniske forløb. Inden for disse områder beskrives sygeplejersken at have fire professionelle roller: Side 8 af 29

9 Omsorgsudøver Koordinator Planlægger og leder af udviklingstiltag Underviser, vejleder og supervisor (1) Disse roller udøves inden for alle sygeplejerskens arbejdsfelter, men på forskellige niveauer afhængig af uddannelse og kompetence. Det europæiske faglige selskab EANN`s kompetenceprofil lægger sig op ad de sidste tre niveauer i Benners kompetencestige (6), - disse kan oversættes med begreberne: kompetent, kyndig og ekspert. Der er i EANN`s kompetenceprofil beskrevet, hvilke kompetencer en neurosygeplejerske bør opnå ud fra overordnede rammer og standarder, for at kunne yde en professionel pleje. (1). Disse anbefalinger, finder vi, matcher de uddannelsesmæssige og kompetencemæssige krav, der stilles til neurosygeplejersker i Danmark, hvis arbejdsområder generelt er præget af en høj grad af kompleksitet, og hvor de fortsat øgede kvalitetskrav medfører, at pleje og behandling så vidt muligt skal baseres på et forskningsbaseret vidensniveau. Ud fra patientens vigtigste sygdomsbillede vil de sygeplejefaglige kerneområder, foruden den fysiske og instrumentelle pleje, være kommunikation, information, undervisning og vejledning i forhold til at hjælpe patienten til at mestre sin nye situation med sygdommen. Vi forudser desuden, at nogen neurosygeplejersker i fremtiden også vil have en udgående funktion. Patienten har behov for en tæt tværfaglig indsats, hvilket understreger vigtigheden af, at neurosygeplejersken skal kunne fungere kompetent i et multidisciplinært team, ofte med en koordinerende funktion, således at teamets samlede indsats har en fælles målsætning. Patienten og de pårørende medinddrages i denne målsætning - et forhold der må forventes at få større bevågenhed i fremtiden grundet den tiltagende viden hos patienter og pårørende. Uddannelsen som professionsbachelor i sygepleje skal kvalificere den studerende til at udføre sygepleje, der modsvarer den generelle samfundsmæssige udvikling, herunder den videnskabelige og teknologiske, samt hvad den enkelte patients og dennes pårørende har af særlige behov og ønsker. Bacheloruddannelsen har et generelt sigte, og efterlader således et behov for vedvarende Side 9 af 29

10 specialerettet 2 kompetenceudvikling for såvel nyuddannede som etablerede i sygeplejefeltet. Sammenholdt med ovenstående beskrivelser vil fremtidens behandlings- og plejebehov fordre, at neurosygeplejersken umiddelbart efter ansættelse i en neuroafdeling, målretter sin efter- og videreuddannelse i forhold til specialets aktuelle udfordringer. Den enkelte afdelings lokale vilkår, vil være naturlige at medtænke ved planlægning af neurosygeplejerskens karriereforløb. I 2007 blev der afholdt en temadag arrangeret i fællesskab mellem Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Regioner. Temadagens fokus var sygeplejerskers behov for efter- og videreuddannelse, og af inspirationskataloget, udarbejdet i forbindelse med temadagen, fremgår det, at Et sundhedsvæsen i høj international klasse kræver velkvalificerede medarbejdere. Derfor er det afgørende, at personalet på sygehusene har de rette kompetencer, så de kan imødegå patienternes krav om effektiv sygepleje og behandling, høj faglig kvalitet og patientsikkerhed (7). For at opnå de rette kompetencer fandt temadagens deltagere (ledende sygeplejersker og DSR ansatte) frem til følgende overskrifter, som er uddybet i inspirationskataloget: Strategisk kompetenceudvikling skal skabe kvalitet i pleje og behandling Efter- og videreuddannelse kræver synlig ledelse Mellemledernes fokus på strategisk kompetenceudvikling skal skærpes Efter- og videreuddannelse skal - så vidt muligt knyttes til det formelle uddannelsessystem Sygehuse og uddannelsesinstitutioner skal samarbejde om efter- og videreuddannelse Der bør etableres nationale standarder for efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse skal være differentieret og målrettet Desværre findes der ikke en mere detaljeret handleplan for, hvordan dette skal realiseres nationalt, men beskrivelsen tyder på, at både DSR og Danske Regioner er indstillet på, at kompetenceudvikling i form af struktureret og målrettet efter- og videreuddannelse er områder, der i fremtiden bør ofres ressourcer på. I januar 2009 udkom Sundhedsstyrelsens udredning: Specialiseringer i sygeplejen (8). Udredningen beskriver blandt andet de eksisterende specialuddannelser, og det vurderes i rapporten, at der ikke er 2 Her menes ikke nødvendigvis de lægelige specialer Side 10 af 29

11 behov for en markant øgning i antallet af nye formaliserede specialuddannelser, men at behovet bør analyseres yderligere. Redegørelsen beskriver ligeledes de internationale mest anvendte betegnelser for sygeplejersker med klinisk relevante videreuddannelser, - dels klinisk sygeplejespecialist (Clinical Nurse Specialist) og klinisk ekspertsygeplejerske (Advanced Nurse Practitioner/Nurse Practitioner/Clinical Nurse Specialist): Klinisk sygeplejespecialist: Uddanelse: kandidat eller Ph.d.niveau Arbejdsområde: ansvar for udvikling af den kliniske sygepleje i en afdeling.(8). Denne uddannelse og stillingskategorisering findes tilsvarende i Danmark, og denne gruppe er oftest ansat i stabsfunktion til afdelingsledelsen, som f.eks. klinisk udviklingssygeplejerske eller klinisk oversygeplejerske. Klinisk ekspertsygeplejerske: Uddannelse: masterniveau Arbejdsområde: udvidet kompetencer til at igangsætte sygepleje og behandling, herunder ordinere visse typer medicin samt undersøgelser hos kroniske patienter.(8) Den kliniske ekspertsygeplejerske er endnu ikke en etableret uddannelse i Danmark, men er under udvikling. (9) Oprettelsen kræver bl.a. en ændring af autorisationsloven til sygeplejerske, hvilket der ved denne rapports udgivelse er stillet lovforslag om. Redegørelsen beskæftiger sig overvejende med specialuddannelserne, men har overraskende nok slet ikke forholdt sig til Bologna-aftalen, som anbefaler, at uddannelser inde for EU i fremtiden skal tilrettelagt ens og dermed være gennemskuelige og sammenlignelige, således at videreuddannelse lettere kan foregå i det internationale felt. Specialuddannelserne i Danmark er meget forskellige og vurderes til forskellige ECTS-points. Det er desuden usikkert, hvordan specialuddannelserne bliver vurderet af de videregående uddannelsesinstitutioner, hvilket medfører, at de ikke kan anvendes i et internationalt uddannelsessystem eller med en naturlig fortsættelse til f.eks. en kandidatgrad. De nuværende specialsygeplejersker ender på denne måde i en uddannelsesmæssig blindgyde. Side 11 af 29

12 7. Nuværende videreuddannelsesmuligheder 7.1 Lokale tilbud Lokalt tilbyder de enkelte afdelinger individuel introduktion til neurospecialet og neurosygeplejen. Alle afdelinger udleverer introduktionsmateriale, og flere steder afholdes inden for det første år kursusforløb afdelingsvis. Yderligere har man i de fleste afdelinger ordninger for nyansatte. i form af mentorordning, kontaktpersonordning eller sundhedsfaglig supervision. Eksempler på kursustilbud, som ikke giver ECTS point 3 ses i bilag Diplomuddannelser Diplomuddannelserne er en del af videreuddannelsessystemet. Undervisningen bygger på integration af teori og erfaring fra praksis og foregår i studiemiljøer, hvor der er forskningstilknytning. Inden for det sundhedsfaglige område er diplomuddannelserne samlet i tre grupper: Professionspraksis Sundhedsformidling og klinisk uddannelse Sundhedsfremme og forebyggelse De sundhedsfaglige diplomuddannelser består af seks moduler, som svarer til 40 uger på heltid og honoreres med 60 ECTS point. Uddannelserne er fleksible og kan kombineres med andre diplomuddannelser eller dele heraf eksempelvis diplomuddannelser i ernæring og sundhed, pædagogiske diplomuddannelser eller diplomuddannelser i ledelse. Modulerne er anerkendt på landsplan og kan kombineres uafhængigt af uddannelsessteder. Alle diplomuddannelserne har et obligatorisk modul, hvor der arbejdes med videnskabsteori og metode, samt forsknings- og professionsforståelse. Dernæst er det muligt at vælge fire moduler indenfor diplomuddannelserne. Diplomuddannelserne afsluttes med et afgangsmodul, hvor der arbejdes med en konkret problemstilling fra praksis. Der skal inddrages forskningsresultater og videnskabelige metoder, samt gives forslag til implementering af nye handlemuligheder i praksis. De enkelte moduler udbydes på heltid (6 uger) eller deltid (12 24 uger). Den samlede uddannelse skal gennemføres indenfor seks år. Alle moduler kan gennemføres som selvstændige enheder og 3 European Credit Transfer and Accumulation System Side 12 af 29

13 afsluttes med eksamen. University College Nordjylland har lavet den ordning, at det er muligt at deltage i et 14 dages kursus med relevans for kliniske praksis. Dette kan afsluttes med en eksamen og tildeles ECTS-point. Ønsker den studerende derefter at opgradere til et helt diplommodul, kan der suppleres med et modul af en måneds varighed, der sammen med de allerede afsluttede 14 dage kan vurderes svarende til et diplommodul. Der er deltagerbetaling for uddannelsen, og prisen fastsættes af den professionshøjskole der udbyder uddannelsen. De sundhedsfaglige uddannelser udbydes under Lov om åben uddannelse og giver mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (www.svu.dk) ved fuldtidsstudie. En diplomuddannelse giver kompetence til at søge videre i uddannelsessystemet, f.eks. en masteruddannelse ved universiteterne. Det skal bemærkes, at der ikke automatisk gives adgang uden supplerende uddannelser. Dette afhænger af kriterier ved det enkelte universitet. Oversigt over diplomuddannelser i Danmark med relevans for den kliniske neurosygepleje ses i bilag Masteruddannelse Masteruddannelser er videregående hel- eller deltidsuddannelser, der udbydes efter lov om universiteter. Litteraturen og undervisningen for masteruddannelserne er forskningsbaseret, men relaterer sig til praksis. De generelle adgangskrav er en bacheloruddannelse, kandidatuddannelse eller en relevant mellemlang videregående uddannelse plus et suppleringsmodul. Der kræves minimum 2 års erhvervserfaring. Uddannelserne svarer til 1 1½ års fuldtidsstudie og giver fra ECTS point. De fleste studier består af en kombination af seminarer og selvstudie. Uddannelserne afsluttes med en specialeopgave. Der kræves deltagerbetaling fra kr. Oversigt over masteruddannelser af relevans for klinisk neurosygepleje ses i bilag 3. Masteruddannelser på 60 ETCS point giver normalt ikke direkte adgang til at læse videre på Ph.d. studie, hvilket en masteruddannelse på 90 ETCS point ofte gør (bilag 3). Side 13 af 29

14 7.4 Kandidatuddannelse Kandidatuddannelser er akademiske uddannelser med et bredere fundament og en bredere teoretisk tilgang end masteruddannelserne. Sygeplejersker og andre faggrupper kan søge om optagelse ved en kandidatuddannelse som overbygning på deres bachelorgrad. Målgruppen for kandidatuddannelse i sygepleje er sygeplejersker, der ønsker en mere teoretisk tilgang til faget, og som ønsker at arbejde med udvikling af sygepleje på et akademisk niveau med mulighed for at udføre og lede udviklingsprojekter inden for sygeplejen generelt. Der er mulighed for at gennemføre studiet på deltid. De tværfaglige kandidatuddannelser begynder med et suppleringssemester. Oversigt over kandidatuddannelser med relevans for neurosygepleje ses i bilag 4. Kandidatuddannelse er adgangsgivende til Ph.d. studiet og er på 120 ETCS point. 7.5 Ph.d. uddannelse Ph.d. uddannelsen er en forskeruddannelse, hvor der specifikt fokuseres på læring om forskningsmetodik, hvor den studerende gennemfører, publicerer og forsvarer en afhandling baseret på et forskningsprojekt. Sygeplejersker med Ph.d. uddannelse bliver på nuværende tidspunkt ofte ansat på universiteterne, på University Colleges (professionshøjskolerne) og som forskningsledere eller forskningsassistenter på Universitetshospitalerne. Man kan med tiden forvente, at flere sygeplejersker fra klinisk praksis med fokus på forskning og sygeplejefaglig udvikling uddanner sig på Ph.d.niveau, hvilket er i overensstemmelse med Strategi for Sygeplejeforskning , udgivet af Dansk Sygeplejeråd (10). 8. Vurdering og anbefalinger af uddannelsesmuligheder for neurosygeplejersker Efter en samlet vurdering af de stadigt øgede faglige krav, de øgede behov og forventninger der stilles fra patienter og deres pårørende og ikke mindst fra politisk side, står det klart, at neurosygeplejersker skal have mulighed for tidlig og effektiv karriereplanlægning. Efter en analyse af de uddannelsesmæssige muligheder nationalt, vil arbejdsgruppen foreslå bestyrelsen i FSNS, at den samlede anbefaling, der skal tilgodese en sufficient kompetenceudvikling for den enkelte neurosygeplejerske, skal dække alle niveauer fra strukturerede lokale tilbud under introduktionsforløb over diplom og masteruddannelser til kandidat- og Ph.d- Side 14 af 29

15 niveau. Derudover skal uddannelsesstrategien kunne tilgodese lokale behov og forhold. Arbejdsgruppen vurderer desuden, at såvel behov som tilbud kan ændre sig over tid, f.eks. kan det forventes, at behovet for diplomuddannelser mindskes på sigt, eftersom alle sygeplejersker nu uddannes på bachelor-niveau. Modulet i neurosygepleje vil dog med stor sandsynlighed fortsat være relevant (se nedenfor). En anbefaling for kompetenceudvikling i lighed med strukturen i Neuroblend (1), mener vi, er attraktivt i rekrutteringsøjemed. Man kunne med fordel i de enkelte afdelinger indlede beskrivelsen af kompetenceudviklingsforholdene med de to første niveauer i Benners kompetencestige (6): Nybegynder og Avanceret nybegynder samt udfærdige kompetencebeskrivelser, der harmonerer med kompetenceniveauerne. 9. Anbefaling for neurosygeplejerskers kompetenceudvikling Arbejdsgruppen anbefaler en formaliseret introduktion og oplæring på lokalt niveau i den enkelte afdeling, hvor det må forventes, at færdighedstræning i særskilt regi (f.eks. simulatortræning) i fremtiden bliver integreret. Det anbefales ligeledes, at der afholdes planlagte undervisningsdage i behandling og pleje i løbet af det første år. Endvidere anbefales en form for mentorordning eller kontaktpersonsordning, der automatisk betyder regelmæssige samtaler, hvor der evalueres og lægges planer for introduktionsforløbet. Dette suppleres med sundhedsfaglig supervision i gruppen af nyansatte. Der bør i afdelingen være let adgang til debrifing og supervision ved svære patientforløb. Som selvevaluering til den instrumentelle del kan f.eks. anvendes multiple choicetest, udarbejdet på baggrund af det gennemgåede undervisningsmateriale i afdelingen. Journal Club, ledet af akademisk uddannede sygeplejersker kan anbefales for at styrke og motivere sygeplejersken til at læse og vurdere litteratur indenfor neurosygepleje. E-learning, som det beskrives i NeuroBlend (1), er også en pædagogisk mulighed, man i fremtiden kan forvente sig bliver mere udbredt. Ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler drøftes det aktuelle kompetenceniveau og videreudvikling heraf. Der anbefales følgende uddannelsesmuligheder: Uddannelsestilbud af kortere varighed (f.eks. bilag 1) Side 15 af 29

16 Diplommodulet i neurosygepleje (bilag 2) Intensiv-, anæstesi- og operationssygeplejersker, der arbejder med neuropatienter efter deres kompetencegivende uddannelse, anbefales at gennemgå diplommodulet i neurosygepleje. Er specialuddannelsen ikke forudgået af en sygeplejerskeuddannelse på bachelorniveau, anbefales diplommodulernes grundmodul inden neuromodulets afvikling. Diplomuddannelserne er på nuværende tidspunkt den primære videreuddannelse i klinisk sygepleje, men det forventes, at de inden for en overskuelig fremtid vil være i konkurrence med de akademiske uddannelser (bilag 3 & 4). For sygeplejersker med interesse for forskning anbefales kandidatuddannelse med henblik på et Ph.d. studie. Da sundhedsstyrelsen stiller krav om øget specialisering af hospitalerne, bør det følges op af kompetencer, der kan matche denne organisering. På de højt specialiserede enheder og på regionsfunktionerne, bør der være en uløselig sammenhæng mellem klinisk forskning og klinisk udvikling. Dette vil betyde ansættelse af sygeplejersker med en Ph.d grad og kliniske adjunkter. Formålet med ansættelse af sygeplejersker med en ph.d. grad er at øge kvaliteten af de kliniske forskningsmiljøer, der videre er medvirkende til at sikre og stimulere rekrutteringsgrundlaget til Ph.d. studiet. Det er endvidere hensigtsmæssigt, at der etableres adjunkt kombinationsstillinger klinik/ universitetet, hvor funktionen i klinikken er den primære del af stillingen. Kombinationsstillingerne kan således bidrage til at styrke undervisningen i Afdeling for Sygeplejevidenskab i forhold til aktuel klinisk praksis, samt til at kvalificere vejledningen i klinikken. Adjunkterne skal dels referere til hospitalsledelsen og dels til universitetet. Der bør skabes rammer for og samarbejdsaftaler med universitetet om, at sygeplejersker med ph.d. grad med ansættelse i de kliniske afdelinger får mulighed for at blive lektorbedømt (10). 9.1 Anbefalinger af uddannelsesniveau i de enkelte afdelinger Arbejdsgruppen anbefaler, at der under hensynstagen til lokale forhold, indenfor hvert oversygeplejerskeområde evt. i et samarbejde mellem flere afdelinger er: Side 16 af 29

17 1-2 sygeplejersker uddannet på akademisk niveau - på master-, kandidat- og/eller Ph.d.- niveau. Disse sygeplejersker skal primært arbejde med forskning og udvikling samt implementering af denne. Sygeplejersker med specialeansvar og ansvar for tværgående funktioner. Disse sygeplejersker skal som minimum have en diplomuddannelse incl. neuromodulet. På sigt anbefales diplomuddannelsen erstattet af en master- eller kandidatuddannelse. Basissygeplejersker skal som minimum inden for 2 års ansættelse have diplommodulet i neurosygepleje. Ikke bachelorer anbefales derudover grundmodulet. Ledende oversygeplejerske Akademiske sygeplejersker: master, kandidat, Ph.d. Afdelingssygeplejerske Sygeplejersker med specialeansvar for patienter med sklerose Diplomniveau på sigt master- Sygeplejersker med specialeansvar for tværgående funktioner, Diplomniveau på sigt master- /kandidatniveau Basissygeplejersker Inden for 2 år erhverves neuromodulet +/- grundmodulet Figur 1. Eksempel på organisationsdiagram over det anbefalede uddannelsesniveau i hvert oversygeplejerskeområde med eksempler på specialeansvar. Anbefalingerne skal ligeledes ses i lyset af den nuværende sygeplejerskemangel, der vil stille yderligere krav om anvendelse af social og sundhedsassistentgruppens kompetenceudviklingsmuligheder. Vi anbefaler, at der også foretages strategiske overvejelser og beskrivelser for denne faggruppe. Ved ansættelse af allerede uddannede akademiske sygeplejersker i afdelingen, kan vi ikke anbefale et neuromodul fra diplomuddannelserne, da målgruppen er på et Side 17 af 29

18 andet uddannelsesmæssigt niveau. Vi vil i stedet anbefale studiebesøg i ind- eller udland på en neuroafdeling, og/eller afvikling af et udviklings- eller forskningsprojekt, hvor neuropatienten er i fokus. Et realistisk fremtidscenarie er, at sygeplejersker vil få et mere overordnet ansvar for sygeplejen i den enkelte specialafdeling. Vi stiller i forlængelse heraf spørgsmålet: I ovenstående organisering - hvor skal vi i fremtiden finde den kliniske ekspertsygeplejeske inden for neurofaget, eller Specialsygeplejersken i Neurosygepleje? 9.2 Anbefalinger til uddannelsesinstitutioner For at sikre at neurosygeplejersker i Danmark gennemgår en nogenlunde ens videreuddannelse, er det vigtigt, at de institutioner der udbyder diplommoduler for neurosygepleje (Professionshøjskolen Metropol i Østdanmark og Professionshøjskolen VIA University College i Vestdanmark) samarbejder om fælles mål og indhold for modulerne. Vi anbefaler, at der nedsættes en national referencegruppe, der sammen udarbejder forslag til indhold i neuromodulet. Gruppen bør bestå af personer, der dækker professionshøjskolerne og de enkelte neuroafdelingers daglige arbejdsområder. I arbejdsgruppens sammentætning skal den geografiske repræsentation sikres. Hvor stor denne gruppe indledningsvis skal være, kan være vanskelig at udtale sig om på nuværende tidspunkt, men det er væsentligt, at den gruppe, der skal arbejde videre med indholdet i neuromodulet, ikke er meget større end i alt 6 personer. Man kan forestille sig en nedsættelse af henholdsvis en følgegruppe og en arbejdsgruppe, med deltagelse af repræsentant fra FSNS eller dennes uddannelsesgruppe. Det kan ligeledes anbefales, at der fokuseres på neurospecialet i masteruddannelsen i klinisk sygepleje og på kandidatuddannelserne. Det stigende uddannelsesniveau i neurosygeplejen vil medføre større mulighed for kvalificerede undervisere og vejledere på akademisk niveau inden for specialet. Side 18 af 29

19 10. Afsluttende bemærkninger Dette materiale er en del af en fortsat udvikling af kompetenceperspektivet for neurosygeplejersker. Arbejdsgruppen håber, at rapporten vil blive anvendt af såvel arbejdspladser som af uddannelsesinstitutionerne, således at der sikres en overensstemmelse mellem tiltagene for uddannelsesområdet. Forhold i rapporten, som ikke er tilstrækkelig belyst, bedes indrapporteret til FSNS`bestyrelse, således at disse områder kan beskrives og behandles i det reviderede materiale. Rapporten er tilgængelig i Pdf-format på FSNS hjemmeside: For at afdække og følge udviklingen i kompetenceniveauet for de danske neurosygeplejersker foretages en spørgeskemaundersøgelse hos de enkelte oversygeplejersker (bilag 5). Undersøgelsen følges op efter 5 år. Side 19 af 29

20 11. Resume af anbefalinger af kompetenceudvikling for neurosygeplejersker Nedenstående er de anbefalinger til kompetenceudvikling, arbejdsgruppen til denne rapport er kommet frem til, for at neurosygeplejersker kan yde en evidensbaseret og kvalitetsmæssig tilfredsstillende pleje til fremtidens patient med sygdomme i centralnervesystemet. Kompetenceudvikling Formaliseret introduktion og oplæring på lokalt niveau, evt. med simulatortræning Planlagte undervisningsdage i behandling og pleje i løbet af det første år Mentorordning / kontaktpersonordning med regelmæssige samtaler, evaluering og planer Sundhedsfaglig supervision Selvevaluering til den instrumentelle del, f.eks. ved multiple choice-test Journal Club ledet af akademisk uddannede sygeplejersker E-learning er en realistisk mulighed i fremtidens undervisningstilbud. Status og videreudvikling af kompetenceniveau ved årlige medarbejderudviklingssamtaler Uddannelsestilbud af kortere varighed Diplommodulet i neurosygepleje for bacheloruddannede Diplomuddannelse i neurosygepleje og grundmodulet, hvis ikke bacheloruddannet Hel diplomuddannelse - Diplomuddannelserne forventes inden for en overskuelig fremtid at være i konkurrence med masteruddannelser For sygeplejersker med interesse for forskning anbefales kandidatuddannelse med henblik på et Phd. Studie Intensiv-, anæstesi- og operationssygeplejersker, der arbejder med neuropatienter, anbefales at gennemgå diplommodulet i neurosygepleje efter deres kompetencegivende uddannelse. Uddannelsesniveau i de enkelte afdelinger 1-2 sygeplejersker uddannet på akademisk niveau, master, kandidat eller Ph.d.niveau. Disse sygeplejersker skal primært arbejde med forskning og udvikling samt implementering af denne. Sygeplejersker med specialeansvar eller ansvar for tværgående funktioner skal som minimum have en diplomuddannelse på sigt en master eller kandidatuddannelse. Basissygeplejerkser skal som minimum inden for 2 års ansættelse have diplommodulet i neurosygeplejerske ikke bachelorer anbefales derudover grundmodulet. Uddannelsesinstitutioner Samarbejde om fælles mål og indhold i diplomuddannelserne Referencegruppe til planlægning af neuromodulet Fokus på neurospecialet i masteruddannelsen i klinisk sygepleje For uddybning af ovenstående, henvises til rapporten. Side 20 af 29

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi

Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Kompetencebehov i forhold til implementering og anvendelse af velfærdsteknologi Praksisrettet og udfordrende efter og videreuddannelse i VIA Inge Kirstine Møller Madsen og Kirsten Roelsgaard videreuddannelse

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad

Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Strategi for kompetenceudvikling i sygepleje 2015 og fremad Status og vejen frem DSFR møde den 22. maj 2015 22/5/2015/Janet Hansen 1 Dagens program 8.40 Nugældende strategi Ide, mål og kendetegn ved mål

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN

C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN C e n t e r f o r S e l v m o r d s f o r s k n i n g UDDANNELSESPLAN Juni 2001 Uddannelsesplan Videreudvikling inden for uddannelsesområdet Den nationale handlingsplan til forebyggelse af selvmordsforsøg

Læs mere

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4.

DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. DEN SPECIALERETTEDE UDDANNELSE I ORTOPÆDKIRURGI FOR SYGEPLEJERSKER. F S O S 2 0 1 4. BAGGRUND Stigende efterspørgsel på uddannelse for at matche de krav, der stilles til os. HVEM ER VI? Louise Bager, klinisk

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Nu også

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning

Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning April 2010 Jordemoderforeningen Politikpapir om: Jordemoderuddannelsen, jordemødres efter og videreuddannelse og jordemødres forskning Indledning Jordemødre er uddannet til at varetage et selvstændigt

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE

Sundhedspraksis. En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik AKADEMIUDDANNELSE Sundhedspraksis AKADEMIUDDANNELSE En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til social-og sundhedsassistenter og lignende faggrupper. Akademiuddannelse

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Afsnit H3 Regionshospitalet Hammel Neurocenter Voldbyvej 15 8450 Hammel Telefon: 78419264 Organisatorisk placering Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus

Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus 2009 2 Kliniske vejleders vilkår for vejledning af sygeplejestuderende på Århus Sygehus Undersøgelsen er foretaget af uddannelsesansvarlige sygeplejersker Tina Kramer og Jytte Troldborg på Århus Universitetshospital,

Læs mere

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning

Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning Visioner og strategier for sundhedsvidenskabelig forskning - Det kræver faglig ledelse Oplæg ved Helen Bernt Andersen Sygeplejedirektør Rigshospitalet Fra projekt til program 27. November 2012 Rigshospitalet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Demensområdet kompetencer på basisniveau

Demensområdet kompetencer på basisniveau Demensområdet kompetencer på basisniveau 1. Læger Demens omtales flere steder i det medicinske curriculum: Under - Neuroanatomi (hjernens forhold generelt) - Patologisk anatomi (hjernefund ved demens)

Læs mere

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE

EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Overgangsalderen livsstil, levevilkår og livskvalitet en sund overgang eller en sygelig tilgang? SUNDHEDSFAGLIG DIPLOMUDDANNELSE/KOMPETENCEGIVENDE VIDEREUDDANNELSE MED SPECIALE I KLIMAKTERIET FOR SYGEPLEJERSKER

Læs mere

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade

Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceudvikling af medarbejdere inden for området erhvervet hjerneskade Kompetenceforløbene for nøglepersoner og koordinatorer går på tværs University College Lillebælt, Konsulenthuset Supervision

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje

Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Selvevaluering i forhold til Vision og Strategi for klinisk undervisning i sygepleje Statusrapport Hospitalsenhed Midt 2013 Udarbejdet af HR-uddannelse, HE Midt Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 2

Læs mere

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22

LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 Juni 2015 LØFT AF FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSKOMPETENCER 2015-22 En revidering af Danske Professionshøjskolers ph.d. strategi 2012-22. Relevant og opdateret viden er en forudsætning for, at professioner

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00

TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN. Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 TEMADAG SYGEPLEJE I DEN PALLIATIVE INDSATS EN ARBEJDSDAG OM KOMPETENCEUDVIKLINGEN I FREMTIDEN Mandag d. 10.juni kl. 9.00 16.00 Dansk Sygeplejeråd, Skt. Annæ Plads 30, Kvæsthuset 1008 København K Intro

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Funktionsbeskrivelse. Administrative:

Funktionsbeskrivelse. Administrative: Sygehus: Vejle Afdeling: Onkologisk Afsnit: Onkologisk Ambulatorium Stilling: Specialeansvarlig sygeplejerske i Onkologisk Ambulatorium Funktionsbeskrivelse Organisatorisk placering Hvem refererer stillingsindehaver

Læs mere

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd

DaSys forskningskonference, 16. November 2011. Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd Forskning i Fremtiden DaSys forskningskonference, 16. November 2011 Dorte Steenberg, næstformand Dansk sygeplejeråd 2 En fremtid for forskning i sygepleje Er der en fremtid for sygeplejen? Hvad er fremtiden

Læs mere

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED

Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Det overordnede AU-strategikort - INSTITUT FOR FOLKESUNDHED Vision Mission Interessenter AU skal tilhøre eliten af universiteter og bidrage til udvikling af national og global velfærd Gennem forskning

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Maj 2007 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Maj 2007 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Lembckesvej 3-7 6100 Haderslev T 74227722 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk Længerevarende

Læs mere

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus

Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus Beskrivelse af klinisk uddannelsessted Urologisk Ambulatorium Næstved Sygehus 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige forhold 1.1 Urologisk ambulatorium Næstved udreder og behandler patienter med sygdomme

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen

Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Landskursus FSK 2012 Specialuddannelsen i kræftsygepleje et løft til kræftsygeplejen Baggrund for specialuddannelsen I 2006 blev der udarbejdet et forslag til specialuddannelse i kræftsygepleje, der afløste

Læs mere

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen

løn& udvikling mere i løn videreuddannelse Katalog over kompetencegivende for kostforplejningsområdet økonomaforeningen løn& udvikling Mere uddannelse mere i løn Katalog over kompetencegivende videreuddannelse inden for kostforplejningsområdet set i sammenhæng med Ny løn økonomaforeningen Forord Denne pjece er et redskab

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation

Professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 134 Offentligt Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Oversigt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006

SÅR. Længerevarende Efteruddannelse. Marts 2006 SÅR Længerevarende Efteruddannelse Marts 2006 Videncenter for Sundhedsfremme Efter- og Videreuddannelsen Bygning F, Sydvang 1 6400 Sønderborg T 7342 9248 E evus@cvusonderjylland.dk W www.cvusonderjylland.dk

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013

Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Velkommen til Rehabiliteringskonferencen Den 10.4.2013 Projekt Styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade i 2012-2014 Projektets ophav 2011 udkom MTV rapporten med en

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 11 Kompleks klinisk virksomhed 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS)

FSOS Konference 2014. Viden til praksis tur/retur. 18.- 19. marts Trinity, Fredericia. Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) FSOS Konference 2014 18.- 19. marts Trinity, Fredericia Viden til praksis tur/retur Fagligt Selskab for Ortopædkirurgiske Sygeplejersker (FSOS) PROGRAM TIRSDAG 18. MARTS 08.30 Registrering og udstillerbesøg

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser

Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Dias 1 Evidensbaseret praksiskonference oktober 2011 - for studerende ved landets sygeplejerskeuddannelser Introduktion til Center for Kliniske Retningslinjer- Ud fra temaet: sammenhængen mellem evidensbaseret

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi

Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse for patienter med apopleksi Sammenhængende genoptræningsforløb på tværs af region og kommune, for borgere og patienter med apopleksi - den 25. marts 2010, Roskilde Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræningsforløbsbeskrivelse

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område

Bilag 4. Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 4 Delrapport vedr. udviklingsperspektiver for ikke-akademiske område Indholdsfortegnelse Indledning 2 Reformarbejdet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi

Formand: Annette Kjærsgaard Kort præsentation Interesse i forhold til dysfagiområdet Vision for EFS for dysfagi Formand: Annette Kjærsgaard Ph.d., MScOT, Specialergoterapeut-neurorehabilitering, F.O.T.T. Instruktør 1989 - ergoterapeut fra Ergoterapeutskolen i Holstebro 2002 - F.O.T.T. Instruktør 2006 MScOT fra Lunds

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling

Et stærkt fag i udvikling Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 10. Akut og kritisk syge patienter/borgere. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter/borgere Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 10 beskrivelsen... 3 Modul 10 Akut

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe

Uddannelse. 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010. Interesse-tilkendegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Koordinerende gruppe Uddannelse 15. april 2010, opdateret d. 16. juni 2010 Interesse-tilkdegivelser ift. DMCG-PAL Uddannelse d.d. Jorit Tellervo jt@pavi.dk Marianne Mose Btz mabe@san ktlukas.dk Eva Kaaberbøl evk@arres oedalhospice.dk

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013

Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 Status Uddannelsesgruppen Årsmødet 6. marts 2013 : DMCG PAL Dansk Multidisciplinær Cancergruppe ved formand for koordinationsgruppen for uddannelse Marianne Mose Bentzen Disposition: DMCG PAL s uddannelsesarbejde

Læs mere

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012

Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Dato: Den fælleskommunale ansøgning på senhjerneskadeområdet Styregruppemøde den 7. marts 2012 Prinsens Allé 5 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Job-velfaerd@viborg.dk www.viborg.dk Deltagere: Karin Holland,

Læs mere

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation.

Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation. Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Artikel til "Dråben" 2012 Helle Haubro Andersen, Centerleder Dansk Center for Organdonation Organisation og uddannelse er vejen til god kvalitet i arbejdet med organdonation. Der har aldrig været transplanteret

Læs mere

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.

KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI. Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh. KARRIEREVEJ TIL NEUROLOGI Anne-Mette Hejl Postgraduat lektor i neurologi Overlæge på Rigshospitalet, phd. Anne-mette.hejl@regionh.dk Lidt om neurologi Ca. 300 neurologer i Danmark De fleste på sygehuse,

Læs mere

Årsberetning it-vest 2003

Årsberetning it-vest 2003 Årsberetning it-vest 2003 I år 2003 blev der i regi af it-vest afviklet 21 forskellige it-uddannelser heraf 10 kandidatuddannelser, 1 diplom og 10 masteruddannelser. På disse uddannelser var der i alt

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor

Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor Kliniske retningslinjer hvordan og hvorfor 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Kliniske retningslinjer hvordan

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige

Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige Efteruddannelse i klinisk ernæring for sundhedsfaglige KURSUSPLAN 2015 Nutricia Academia Kursusplan 2015 1 Nutricia udbyder en række forskellige tilbud om efteruddannelse inden for klinisk ernæring for

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke:

Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens udbydes følgende valgmodulspakke: Kære studerende Valgmodul 13 er et 6 ugers forløb. På udbydes følgende valgmodulspakke: Uge 1-3 Uge 4 og 5 Uge 6 Teori: Kvalitative og kvantitative metoder med sundhedsteknologi/ telemedicin som eksempel,

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Meta Nielsen, souschef, tlf: 79405861

Læs mere

Specialfunktioner i Danmark et overblik

Specialfunktioner i Danmark et overblik Specialfunktioner i Danmark et overblik Netværk for Forskning og Kvalitetssikring i Psykoterapi 8. april 2011 Vicedirektør Peter Treufeldt, Region Hovedstadens Psykiatri Specialfunktioner den formelle

Læs mere

Diplomuddannelse i beskæftigelse

Diplomuddannelse i beskæftigelse Diplomuddannelse i beskæftigelse Kompetencer inden for beskæftigelsesområdet Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedet er afhængigt af en velfungerende beskæftigelsesindsats. Med det enstrengede arbejdsmarkedssystem

Læs mere