BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

2 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning Side 06 Afsnit 04 Samlede resultater Side 07 Afsnit 05 Baggrundsvariablenes betydning for samlet tilfredshed Side 18 Afsnit 06 Identificering af fokusområder Side 22 Afsnit 07 Metode Side 26 2

3 01. INTRODUKTION Baselineundersøgelse af forældretilfredshed med folkeskoleområdet Økonomi- og Indenrigsministeriet har i november og december 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt tilfældigt udvalgte forældre til børn i landets folkeskoler. Konsulentvirksomheden Rambøll Management Consulting har gennemført undersøgelsen for Økonomi- og Indenrigsministeriet. I alt blev forældre til børn inviteret til at deltage i undersøgelsen, og forældre til børn i folkeskolen har valgt at deltage. Det svarer til en svarprocent på 53%. Spørgeskemaet er udviklet af Økonomi- og Indenrigsministeriet, Undervisningsministeriet og KL, og det består af de samme spørgsmål som er tilgængelige igennem spørgerammen fra Tilfredshedsportalen. Kommunerne kan således sammenligne deres egne resultater med resultaterne fra denne undersøgelse. Rambøll Management Consulting gennemførte en tilsvarende undersøgelse for Økonomi- og Indenrigsministeriet i Resultaterne fra denne undersøgelse vil blive sammenlignet med tilsvarende undersøgelser fra 2014 og Undersøgelsens respondentgrundlag er en simpel tilfældig bruttostikprøve udtrukket fra CPR-registeret. Bruttostikprøven er udvalgt efter fødselsdatointervaller. I metodeafsnittet sidst i denne rapport angives fødselsdatointervallerne, respektive stikprøvestørrelser, antal svar og svarprocent. 3

4 02. LÆSEVEJLEDNING Afrapportering af resultaterne sker i tre afsnit: Samlede resultater - generelt og på specifikke spørgsmål Baggrundsvariablenes betydning for samlet tilfredshed Identificering af fokusområder Frekvensfigurer I frekvensfigurerne, hvor der indgår flere spørgsmål, vises svarfordelingen ud for de enkelte spørgsmål på en 5- punkt skala, der går fra Meget tilfreds (mørkegrøn) til Meget utilfreds (rød). Besvarelser med Ved ikke er ikke illustreret i figuren med svarfordelingen. Forkortelser I rapporten er følgende forkortelser anvendt: n: Svarer til antallet af besvarelser enten inden for det pågældende spørgsmål eller den pågældende svarmulighed. Gns.: Forkortelse for gennemsnit. Procentsatser På frekvensfigurerne er procentsatser under 2% ikke taget med af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet til nærmeste hele tal. Gennemsnitsfigurer I gennemsnitsfigurerne vises gennemsnittet af tilfredsheden på de enkelte spørgsmål. Gennemsnittet udregnes på en skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til Meget utilfreds, 3 svarer til Hverken eller og 5 svarer til Meget tilfreds. Jo højere værdi, desto større er tilfredsheden. Signifikanstests I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

5 LÆSEVEJLEDNING Grafens overskrift Over grafen findes, på de fleste sider, kommentarer om de vigtigste informationer. Selve grafen, der kan studeres, hvis fuld detaljeringsgrad ønskes. I boksen til højre vises stigning eller fald i niveauet for 2017 i forhold til historiske tal fra 2015 og Evt. noter vedr. grafen angives i en grå boks nederst på siden. 5

6 03. SAMMENFATNING SAMLEDE RESULTATER 74 % af forældrene er samlet set tilfredse eller meget tilfredse med deres barns skole. Det er en stigning på 7 procentpoint i forhold til undersøgelsen i Den gennemsnitlige tilfredshed er på 3,8 skalapoint, hvilket er en stigning på 0,1 siden 2015 og et fald på 0,1 siden Siden 2015 er der sket en positiv udvikling i den gennemsnitlige tilfredshed med 0,1 eller 0,2 målt på størstedelen af spørgsmålene. Kun to spørgsmål har ikke opnået en højere tilfredshedsscore, men er uændret. Tilfredshedsscorerne har siden 2014 udviklet sig både positivt og negativt på de forskellige spørgsmål, men ændringerne er relativt små. Der er signifikante forskelle i den samlede tilfredshed afhængigt af, hvilket sprog der tales i hjemmet og på tværs af klassetrin. Der er størst gennemsnitlig tilfredshed, når der tales et andet sprog end dansk i hjemmet. Samtidigt viser undersøgelsen, at den gennemsnitlige tilfredshed er højere for 0. og 1. klassetrin sammenlignet med 8. klassetrin. STYRKER Der er en række parametre, der kan betragtes som styrker på skoleområdet. Blandt de største styrker findes At få dit barn til at føle sig tryg og glad, At udfordre dit barn fagligt og Dit barns faglige udbytte af undervisningen. Forældrenes tilfredshed med disse er høj samtidig med, at parametrene har stor betydning for forældrenes samlede tilfredshed med skolen. UDFORDRINGER Der er i analysen identificeret to udfordringer. Det drejer sig om Skolens indsats for at begrænse mobning og Ledelsens evne til at lede skolen. Disse spørgsmål har opnået forholdsvis lave tilfredshedsscorer samtidig med, at de har en forholdsvis stor betydning for den samlede tilfredshed. 6

7 04. SAMLEDE RESULTATER Indhold - Den samlede tilfredshed med skoleområdet - Forældrenes tilfredshed med forskellige parametre vedrørende skoleområdet - Udvikling siden 2014 og 2015 og udpegning af statistisk signifikante forskelle

8 SVARPROCENT Svarprocenten i 2017 er 53%, hvilket er 7 procentpoint lavere end i 2015, men 3 procentpoint højere end i SVARPROCENTER % % % 8

9 SAMLET TILFREDSHED MED BARNETS SKOLE Andelen af forældre, der er meget tilfredse eller tilfredse, er 74% i Dette er 7 procentpoint højere end i Det er dog 2 procentpoint lavere sammenlignet med Den samlede tilfredshed i 2017 er på 3,8 skalapoint, hvilket er 0,1 højere end i 2015 og 0,1 lavere end FORDELING AF DEN SAMLEDE TILFREDSHED MED SKOLEN % Meget tilfreds 15% 22% 16% Hverken eller 19% 15% Procent (%) 54% Tilfreds 52% 54% Den positive udvikling fra 2015 til 2017 er statistisk signifikant. 8% Utilfreds 10% 7% Meget utilfreds 2% 3% 2% Gns.=3,8 n=1689 Gns.=3,7 n=1874 Gns.=3,9 n=1618 I undersøgelsen opereres der med et signifikansniveau på p <

10 DEM FEM HØJESTE OG LAVESTE VURDERINGER Arbejdet med at få barnet til at føle sig tryg og glad er med en tilfredshedsscore på 4,0 det spørgsmål, der scorer højest på hele skoleområdet. De tre spørgsmål, der scorer lavest (3,4) er: - inddragelsen af elevplanen i kommunikationen - arbejdet med at sætte mål for barnets læring - at hjælpe barnet med lektier og faglig fordybelse. 10

11 UNDERVISNINGEN (I) ** Under temaet Undervisningen er forældrene mest tilfredse med arbejdet med at udfordre barnet fagligt og med at udvikle barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge. Den gennemsnitlige tilfredshed ligger for begge spørgsmål på 3,9. Der er lavest tilfredshed med hjælpen til at lave lektier og fordybe sig samt arbejdet med at sætte mål for barnets læring. Disse har tilfredshedsscorer på 3,4. ** Kommentarerne under Undervisning (I) og (II) på s. 11 og 12 omhandler figurerne på de to sider samlet set. 11

12 UNDERVISNINGEN (II) ** Tilfredsheden på samtlige spørgsmål under temaet Undervisningen har udviklet sig positivt siden 2015 med enten 0,2 eller 0,1. Alle udviklinger i tilfredshedsscorer mellem 2015 og 2017 er signifikante (markeret med * i graferne på side 11 og 12). I forhold til 2014 er der både sket positive og negative udviklinger. Særligt har arbejdet med at udfordre barnet fagligt udviklet sig positivt med 0,2. Samtidigt har barnets faglige udbytte samlet set og tilrettelæggelsen af undervisningen ift. barnets behov udviklet sig negativt med 0,1. ** Kommentarerne under Undervisning (I) og (II) på s. 11 og 12 omhandler figurerne på de to sider samlet set. 12

13 BARNETS TRIVSEL Under området Barnets trivsel er forældrene mest tilfredse med arbejdet med at få barnet til at føle sig tryg og glad. Denne har en score på 4,0. Der er mindst tilfredshed med arbejdet med at skabe ro og orden i klassen. Dette parameter har en tilfredshedsscore på 3,6. Der er siden 2015 sket en signifikant, positiv udvikling for alle fire tilfredshedsscorer på enten 0,1 eller 0,2 (se markering med *). Sammenlignet med 2014 er der derimod sket et fald i tilfredsheden på to ud af de tre spørgsmål, der kan sammenlignes. 13

14 SAMARBEJDET MELLEM SKOLE OG HJEM Under Samarbejdet mellem skole og hjem ligger alle tilfredshedsscorerne, med undtagelse af én, på 3,7 eller 3,8. Inddragelsen af barnets elevplan i kommunikationen mellem forældre og lærere og pædagoger scorer som den eneste lavere med en score på 3,4. Der er siden 2015 sket en signifikant, positiv udvikling for de fem spørgsmål på enten 0,1 eller 0,2. Sammenlignet med 2014 er der derimod sket et fald i tilfredsheden på det spørgsmål, der kan sammenlignes. Her er tilfredsheden med samarbejdet mellem forælderen og barnets lærere og pædagoger faldet med 0,2. 14

15 SKOLENS LEDELSE 61% af forældrene har været i kontakt med skolens ledelse. Tilfredshedsscoren for forælderens adgang til at tale med ledelsen ved behov er 3,9, skalapoint, mens tilfredsheden med ledelsens evne til at lede skolen er 3,6 skalapoint. Begge scorer har oplevet en signifikant, positiv udvikling på 0,2 sammenlignet med Har du været i kontakt med skolens ledelse? 15

16 DE FYSISKE RAMMER Tilfredsscorerne for spørgsmålene under De fysiske rammer er på 3,5 eller 3,6. Tilfredshedsscoren for skolens udendørsområder er på 3,6, mens skolens fysiske rammer indendørs og trafiksikkerheden mellem skole og hjem scorer 3,5. Der er ikke sket signifikante udviklinger i scorerne fra 2015 til Samtidigt ligger scorerne på næsten samme niveau i 2017 som i

17 MADORDNING 37% svarer, at der er en madordning på deres barns skole. 65 % af disse forældre er enten tilfredse eller meget tilfredse med madordningen. Tilfredsheden med madordningen er i gennemsnit 3,7. Der er ikke sket en signifikant stigning i tilfredshedsniveauet siden Er der madordning på dit barns skole? 17

18 05. BAGGRUNDSVARIABLENES BETYDNING FOR SAMLET TILFREDSHED Indhold - Samlet tilfredshed med skolen opdelt på barnets køn og alder - Samlet tilfredshed med skolen opdelt på sprog i hjemmet, forældres uddannelse, region, forældres køn og forældres alder - Udpegning af statistisk signifikante forskelle mellem grupper

19 BAGGRUNDSVARIABLE Der kan ikke observeres forskelle på den samlede tilfredshed på tværs af barnets køn. Tilfredsscoren er for begge køn på 3,8. BARNETS KØN BARNETS KLASSETRIN * På tværs af klassetrin varierer tilfredsheden fra 3,6 på 8. klassetrin til 4,0 for 0. og 1. klassetrin. Det kan konkluderes, at tilfredshedsniveauet for indskoling ligger statistisk signifikant højere end både mellemtrin og udskoling. Der kan dog ikke identificeres en statistisk signifikant forskel mellem mellemtrin og udskoling. *Indikerer at mindst to af grupperne inden for baggrundsvariablene har en samlet tilfredshed, som er statistisk signifikant forskellige fra hinanden. 19

20 BAGGRUNDSVARIABLE Der kan observeres forskelle på den samlede tilfredshed afhængigt af hvilket sprog, der tales i hjemmet. Der er størst gennemsnitlig tilfredshed, når der tales et andet sprog end dansk i hjemmet. Denne gruppe har et gennemsnit på 4,0 sammenlignet med 3,8 for dansk. Forskellen mellem disse grupper er signifikant. SPROG I HJEMMET * REGION Der kan ikke observeres signifikante forskelle på den samlede tilfredshed på tværs af region og forælderens køn. FORÆLDERS KØN *Indikerer at gruppernes samlede tilfredshedsniveauer er statistisk signifikant forskellige fra hinanden. 20

21 BAGGRUNDSVARIABLE Forældrenes samlede tilfredshed varierer statistisk signifikant på tværs af deres alder. Jo yngre forældrene er, jo mere tilfredse er de samlet set med barnets skole. Aldersgrupperne Under 29 år og år har en gennemsnitlig tilfredshed på 3,9, mens gruppen 56 år og derover har en på 3,7. FORÆLDERS ALDER * FORÆLDERS UDDANNELSESNIVEAU På tværs af forældrenes uddannelsesniveau synes der at være forskelle, men forskellene er ikke statistisk signifikante. *Indikerer at mindst to af grupperne inden for baggrundsvariablen har en samlet tilfredshed, som er statistisk signifikant forskellige fra hinanden. 21

22 06. IDENTIFICERING AF FOKUSOMRÅDER Indhold - Identificering af de forskellige spørgsmåls betydning for den samlede tilfredshed - Identificering af styrkerne, muligheder, svagheder og udfordringer - Forslag til fokusområder med henblik på at forbedre den samlede tilfredshed med skoleområdet

23 Gennemsnitslig tilfredshed LÆSEVEJLEDNING TIL PRIORITERINGSKORT Formål Med henblik på at højne den samlede tilfredshed er det relevant at identificere de spørgsmål, som har en høj betydning for forældrenes samlede tilfredshed, og som samtidig vurderes relativt lavt af forældrene. Ved at udpege disse spørgsmål bliver det tydeligt, hvor det er mest effektivt at sætte ind for at øge den samlede tilfredshed. Muligheder (høj tilfredshed og lav betydning): Ikke oplagt at skabe forbedringer på spørgsmål under Muligheder. Men øges fokus herpå, kan Muligheder blive til Styrker. Muligheder Styrker (høj tilfredshed og høj betydning): Ved at fastholde styrkerne kan den samlede tilfredshedsscore vedligeholdes og evt. forbedres. Styrker Læsevejledning Den største effekt af en indsats vil kunne ses på de spørgsmål, som ligger nærmest figurens nederste højre hjørne. Det er de spørgsmål, der har lav tilfredshed og stor betydning for den samlede tilfredshed. Det er især disse spørgsmål, som har et stort forbedringspotentiale. Den lodrette linje i figuren angiver gennemsnittet af spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed. Den vandrette linje viser gennemsnittet af tilfredsheden, med de enkelte spørgsmål. Yderligere forklaring samt metoden bag analysen kan læses til sidst i rapporten på side 30. Svagheder Svagheder (lav tilfredshed og lav betydning): Observer svaghederne, idet faktorerne kan blive fremtidige udfordringer, hvis de får større betydning for tilfredsheden med institutionen. Betydning Udfordringer Udfordringer (lav tilfredshed og høj betydning): Ved at arbejde med udfordringerne opnås umiddelbart den største positive effekt på den samlede tilfredshedsscore. 23

24 PRIORITERINGSKORT 1 At udfordre dit barn fagligt 2 At motivere dit barn til at lære mere 3 At udvikle dit barns selvstændighed 4 At udvikle dit barns evne til at indgå i sociale sammenhænge At tilrettelægge undervisningen i forhold til dit barns behov At sætte mål for læring, som knytter sig specifikt til dit barn 7 At skabe en varieret skoledag for dit barn Gennemsnitlig tilfredshed At skabe en skoledag med motion og bevægelse At inddrage omverdenen i undervisningen eller flytte undervisningen væk fra skolens område, fx til museer og virksomheder At hjælpe dit barn med lektier og faglig fordybelse Dit barns faglige udbytte af undervisningen At få dit barn til at føle sig tryg og glad At skabe ro og orden i klassen At skabe et godt socialt klima i klassen Skolens indsats for at begrænse mobning Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns trivsel Kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger om dit barns faglige læring De forventninger dit barns lærere og pædagoger stiller til dig som forældre Hvordan dit barns elevplan inddrages i kommunikationen mellem dig og dit barns lærere og pædagoger Samarbejdet mellem dig og dit barns lærere og pædagoger Ledelsens evne til at lede skolen Din adgang til at tale med ledelsen, når du har behov 24 Skolens fysiske rammer indendørs (lokaler, inventar, plads mv.) Lav Betydning for den samlede tilfredshed Høj Skolens udendørsområder (skolegård, boldbaner, mv.) Trafiksikkerheden mellem skole og hjem Madordningen 24

25 PRIORITERINGSKORT Fortrinsvist anbefales det at rette en indsats mod de to væsentligste udfordringer (22 og 15). Det skyldes, at disse parametre har stor betydning for den samlede tilfredshed samt at fokus herpå og forbedringer heraf er betydningsfuldt for forældrene. Sekundært kan fokus og indsatser rettet mod andre parametre også resultere i en positiv udvikling af den samlede tilfredshed. Resultater fra figuren på forrige side samt relevante parametre beskrives nedenfor. Muligheder Arbejdet med at udvikle barnets evne til at indgå i sociale sammenhænge (4), forældrenes adgang til at tale med ledelsen når de har behov for det (23) og kommunikationen mellem forældre og barnets lærere og pædagoger, omkring barnets trivsel (16), er de mest relevante at fremhæve under muligheder. Svagheder Under svagheder er det særligt arbejdet med inddragelse af barnets elevplan i kommunikationen mellem forældre og barnets lærere og pædagoger (19) og arbejdet med at tilrettelægge undervisningen i forhold til barnets behov (5), der er relevante at nævne. Disse har lavere tilfredshedsscorer end gennemsnittet, men kan stadig siges at have en relativt væsentlig betydning for den samlede tilfredshed. Disse parametre kan med tiden risikere at udvikle sig til udfordringer. Såfremt betydningen af disse parametre stiger, vil det være relevant at rette fokus herimod. Styrker Arbejdet med barnets følelse af tryghed og glæde (12) og arbejdet med at udfordre barnet fagligt (1) er to væsentlige styrker inden for skoleområdet. Det skyldes, at deres tilfredshedsscorer er højere end gennemsnittet, samtidigt med at de også har stor betydning for den samlede tilfredshed. Barnets faglige udbytte af undervisningen (11) er parameteren med den største betydning for den samlede tilfredshed af parametrene placeret under styrker. Udfordringer Tilfredshedsscorerne for ledelsens evne til at lede skolen (22) og skolens indsats for at begrænse mobning (15) ligger lavere end gennemsnittet, men har stor betydning for den samlede tilfredshed. Disse parametre kan derfor konkluderes som værende udfordringer på skoleområdet og udgør de to væsentligste fokuspunkter i forhold til det videre arbejde. Sekundært er det ligeledes vigtigt at fokusere på parametrene, der omhandler arbejdet med at hjælpe barnet med lektier og faglig fordybelse (10) samt at sætte mål for læring, som knytter sig til barnet (6). Det skyldes deres lave tilfredshedsscorer og deres stadigt væsentlige betydning. 25

26 07. METODE Indhold - Redegørelse for metodevalg - Svarprocent fordelt på baggrundsvariable - Beskrivelse af metoden brugt til at udforme prioriteringskortene

27 METODE OM GENNEMFØRELSEN AF UNDERSØGELSEN Stikprøverne og spørgeskemaet Undersøgelserne på skoleområdet er baseret på en tilfældigt udtrukket stikprøve fra CPR-registret. Spørgeskemaet har været tilgængeligt på dansk og engelsk. Indsamlingsmetode og -periode Dataindsamlingen blev gennemført som en kombination af internetbesvarelser og telefoninterview i perioden fra den 13. november til den 10. december Forældrene har i hele perioden haft adgang til en hotline hos Rambøll via og telefon. Udsendelse af breve og telefonisk opfølgning Forældrene til de udtrukne børn fik tilsendt invitationsbreve med individuelt log-in til et elektronisk spørgeskema på internettet. Efter to uger blev der sendt påmindelsesbreve ud til de forældre, som ikke havde besvaret skemaet. I perioden fra den 20. november til den 7. december 2017 blev der gennemført telefonisk opfølgning blandt de forældre, som ikke havde besvaret skemaet. 27

28 SVARPROCENTER FORDELT PÅ RELEVANTE BAGGRUNDSOPLYSNINGER Tabel 1: Stikprøvestørrelse og svarprocenter CPR Stikprøve Antal svar Udenfor målgruppen Svarprocent pct. Kategorien Udenfor målgruppen indeholder forældre til børn, som har svaret, at deres barn ikke går i folkeskolen. Dvs. barnet er enten ikke begyndt i skolen endnu (årgang 2011), går i friskole, privatskole eller på efterskole, eller modtager privat undervisning. Tabel 2: Fordeling af population og stikprøve på region Region Population / Udtræk Andel i nettostikprøven Region Nordjylland 10 pct. 11 pct. Region Midtjylland 23 pct. 25 pct. Region Syddanmark 21 pct. 22 pct. Region Hovedstaden 31 pct. 28 pct. Region Sjælland 15 pct. 14 pct. 28

29 SVARPROCENTER FORDELT PÅ ÅRGANG OG KØN Tabel 3: Fordeling af population og stikprøve på årgang Årgang Population / Udtræk Andel i nettostikprøven pct. 11 pct pct. 10 pct pct. 11 pct. Tabel 4: Fordeling af population og stikprøve på køn Køn Population / Udtræk Andel i nettostikprøven Piger 50 pct. 48 pct. Drenge 50 pct. 52 pct pct. 10 pct pct. 11 pct pct. 10 pct pct. 10 pct pct. 8 pct pct. 10 pct pct. 9 pct. 29

30 METODE PRIORITERINGSKORT Metode til udregning af prioriteringskort På baggrund af spørgerammen er der blevet foretaget en række statistiske beregninger. De spørgsmål som indgår i beregningerne, er spørgsmål som relaterer sig til tilfredsheden med skolen, og som samtidig er stillet til alle forældre. Spørgsmålenes betydning for den samlede tilfredshed er beregnet via en korrelationsanalyse, hvor det enkelte spørgsmåls betydning beregnes i forhold til betydningen af de andre spørgsmål. Metoden, der er anvendt, er en relative weight analyse, hvor det enkelte spørgsmåls andel af den totale forklaringskraft udregnes. Fordelen ved denne metode i forhold til eksempelvis regressions analyse er, at relative weight analyse tager højde for korrelation imellem de forklarende variable (multikollinearitet) i beregningen af det enkelte spørgsmåls betydning. Dette medfører, at det bliver muligt at sammenligne og tolke på de enkelte spørgsmåls betydning for den overordnede tilfredshed. Den statistiske analyse af spørgsmålenes betydning er efterfølgende blevet koblet med de enkelte spørgsmåls gennemsnit, hvorved de kan placeres i prioriteringskortet. Det betyder, at man kan identificere mulige forbedringspotentialer. Hvis der observeres spørgsmål med et relativt lavt gennemsnit og en høj betydning, vil det tyde på, at der er et potentiale for at forbedre den samlede tilfredshed. 30

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% Favrskov Kommune Antal besvarelser: 4.145 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises svarfordelingen på de enkelte svarkategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 257 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 73,4% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 64,6% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 290 Svarprocent: 55,13% Hillerød

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 220 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,6% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% Ishøj Kommune beelser: 1.425 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters

Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov Skole Side 1 Ny brugertilfredshed skoler 2015 Report filters 1 Hvilken skole går dit barn på? : Antvorskov

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% Gilbjergskolen beelser: 65 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 70,7% OM RAPPORTEN 01 har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til børn i dagtilbud,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåbjergskolen, Nr. Nebel afdeling - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Blåvandshuk Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Lykkesgårdskolen - Forældre til elever i klasse (inkl. specialklasser) Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Brorsonskolen - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen Januar 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Starup Skole - Forældre til elever i klasse Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 202 RÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelsen Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune beelser: 3.178 Svarprocent: 58,61% Hillerød Sammenligning af kommune

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 88 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR SKOLER, SFO ER OG KLUBBER HOVEDRAPPORT DECEMBER 2016 Tilfreds/Meget tilfreds Utilfreds/Meget utilfreds Skole 78% 8% SFO 72% 11% Klub 85% 3% FORORD I Hvidovre Kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015

GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 GRIBSKOV KOMMUNE BRUGERTILFREDHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUD, SKOLE (FORÆLDRE OG ELEVER), FO, KLUB OG UNGDOMSSKOLE (ELEVER) MARTS 2015 111 INDHOLD 01. Introduktion 3 02. Svarprocent og sammenfatning 6 03.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN

NYBORG KOMMUNE BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 2014 BIRKHOVEDSKOLEN BRUGERUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET 201 BIRKHOVEDSKOLEN INDLEDNING Brugerundersøgelse på skoleområdet 201 Nyborg Kommune gennemførte i perioden maj - juni 201 en brugerundersøgelse blandt forældre til børn

Læs mere

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB

AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB AARHUS KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG KLUB INDHOLD (I) Afsnit 01 Introduktion Side 04 Afsnit 02 Læsevejledning Side 05 Afsnit 03 Sammenfatning Side 08 Afsnit 04

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 73,7% Rudersdal Kommune beelser: 4.990 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 7% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% Nyborg Kommune beelser: 1.492 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 59,5% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET]

[BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] 2015 Randers Kommune [BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ SKOLEOMRÅDET] INDLEDNING OM RAPPORTEN Rapporten viser resultaterne af Brugertilfredshedsundersøgelsen 2015 på skoleområdet. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 460 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-Undervisning 32 06 SFO 49 07 Klub 64 08 Specialpædagogisk dagtilbud

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET h BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, FOLKESKOLE- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET RAPPORT ØKONOMI- OG INDERIGSMINISTERIET APRIL I samarbejde med: INDHOLD 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund og formål 4 1.2 Metodisk resumé

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE ALLE SKOLER OG SFO'ER Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle skoler og SFO'er/fritidshjem baseret på 5385 besvarelser

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Pasningstilbud 13 05 Skole 33 06 SFO 55 07 Fritids- og klubtilbud 75 08 Specialpædagogiske pasningstilbud

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT AARHUS KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD (1) 01 Introduktion 3 02 Sammenfatning 4 03 Læsevejledning 10 04 Dagtilbud 13 05 Skole-undervisning 30 06 Skole-SFO 46 07 Fritids- og klubtilbud 61 08 Specialpædagogiske

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved

Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Folkeskolerne i Næstved Hvorfor en brugertilfredshedsundersøgelse? For at Næstved Kommune kan løse opgaverne bedst muligt, er det vigtigt at få viden om, hvordan brugerne

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE PRÆSENTATION TIL UDVALGSMØDET ONSDAG 27. JANUAR 2016 0 A SVARPROCENTER Svarprocenter fordelt på institutionstyper Type Svarprocent Dagtilbud 76% Skole-undervisning 67% Skole-SFO

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Næsbjerg Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2014 Antal beelser: 1.618 Svarprocent: 50,2 % Side 1 ud af 13 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44%

BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE NOVEMBER 2012 ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% BRUGERTILFREDSHED MED DAGTILBUD I RINGSTED KOMMUNE ANTAL SVAR: 856 SVARPROCENT: 44% 1 BAGGRUND OG SVARPROCENTER Ringsted Kommune har i samarbejde med Rambøll Management Consulting gennemført en undersøgelse

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE BLICHERSKOLEN (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Blicherskolen (specialklasser) baseret på

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40

Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl. specialklasser) 2014 Side 1 af 40 Kommunerapport - Varde Kommune- Forældre til folkeskoleelever i 0.-10. klasse (incl.

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER)

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Undersøgelse af forældres brugerhed med skolerne i kommunen April 2015 SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I SKOLER (INKL. SPECIALKLASSER) Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE TIL ELEVER I NORMALKLAS- SER Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN

FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FOR KØGEVEJEN ENHEDSRAPPORT NOVEMBER 2016 83% Tilfreds/Meget tilfreds 3% Utilfreds/Meget utilfreds 1 INDLEDNING OG LÆSEVEJLEDNING I denne sektion vises baggrunden for undersøgelsen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE VESTERVANGS SKOLEN Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Vestervangsskolen og Vestervangsskolens SFO baseret på

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I KLASSE. Anvendelse af spørgeskemaet SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Anvendelse af spørgeskemaet I forbindelse med Pilotprojekt om sammenlignelige brugerhedsundersøgelser på skoleområdet, gennemfører Rambøll Management Consulting i

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 2% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE TIRSDALENS SKOLE (SPECIALKLASSER) Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Tirsdalens Skole (specialklasser) baseret

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar:, svarprocent: 76% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er at udbrede

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere