Midgårdens pædagogiske læreplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Midgårdens pædagogiske læreplaner"

Transkript

1 Midgårdens pædagogiske læreplaner I Midgårdens pædagogiske læreplaner kan du læse om vores indsatser, succeskriterier og resultater i forhold til vores pædagogiske praksis. Vi har bygget læreplanerne op således, at de kan læses særskilt. Skal du have den fulde forståelse af Midgårdens pædagogiske arbejde, henviser vi til, at du også læser vores virksomhedsplan, vores inklusionspejlemærker, vores effektstyring samt vores it strategi. For at sikre, at vi når rundt om alle seks læreplanstemaer har vi i Midgården et fast ugeprogram, som bl.a. indeholder tur, madlavning, rytmik, fredagssang, fællesløb, rengøring og ugens rim. Ligeledes har vi struktureret os sådan, at vi tre gange årligt har emneperioder, hvor børnene er opdelt i årgange og beskæftiger sig med et emne, som f.eks. dyr, cirkus, skole etc. Ugestrukturen og emneperioderne sikrer, at vi hvert år når rundt om alle seks læreplanstemaer og evaluering heraf. Rigtig god læselyst Fra Midgårdsfolket 1

2 Vores pædagogiske principper og læringssyn I Midgården skal barnet være en aktiv del af dets egen udvikling og læring. Med hjælp og støtte fra de voksne skal der gives plads til, at barnet kan bidrage med egne ideer og interesser. Derved kan de voksne og barnet komplementere hinanden i dagligdagen og i de fælles aktiviteter. Barnets sociale og personlige udvikling skal vægtes højt. Barnet skal udvikle sig til en alsidig personlighed, som er selvstændigt og handledygtigt. Samtidig skal vi understøtte en udvikling, hvor barnet føler et medansvar for børnegruppen, og at barnets sociale samspil medvirker til, at barnet udvikler egen identitetsforståelse og selvtillid til at mestre udfordringer fra barnets omverden. Barnet skal ses som en unik person med egne forudsætninger, og der skal gives plads til at barnet kan udfordre sig gennem leg, fantasi, kreativitet, nysgerrighed og aktiviteter i samvær med andre børn og voksne. Inklusion i Midgården Inklusion betyder egentlig at omfatte eller at medregne, men inklusion i Midgården handler om mere end, at børnene blot skal være til stede i et fællesskab. Inklusion handler om at værdsætte hinanden for dem, vi er, og det vi kan, netop på grund af og ikke på trods af vores forskelligheder. Derfor vedrører inklusion alle børn, ikke kun dem med særlige behov. Inklusion handler således om, at børnene skal opleve sig som aktive og værdsatte deltagere i sociale fællesskaber. Det betyder, at flere børn uanset deres særlige og forskellige behov skal have mulighed for at deltage, udvikle sig og lære noget i de fællesskaber, som vi i Midgården tilbyder. Det kræver, at de voksne omkring børnene arbejder med et to-delt perspektiv, hvor de både støtter og udvikler de enkelte børns evner til at indgå i fællesskaber og støtter og udvikler fællesskabernes evne til at inkludere alle. Når vi i Midgården arbejder inkluderende erstattes diskussioner om, hvad der er normalt og unormalt af et fælles fokus på, hvordan mangfoldigheden kan gøres til et værdifuldt og positivt fundament for fællesskabets udfoldelse. Inklusion handler derfor også om at lære børnene at forholde sig til, håndtere og sætte pris på det, som er anderledes end dem selv. (læs mere om inklusion i vores inklusions pejlemærker) I Midgården har vi fem særlig formålspladser til børn med særlige behov. Det kan være børn med konkrete diagnoser, men også børn der ikke udvikler sig alderssvarende rent motorisk, socialt eller følelsesmæssigt, og som følge heraf kan have svært ved at indgå i samspil med andre. Vi arbejder ud fra en inkluderende praksis, og derfor er vores læreplaner tilrettelagt således, at de omfavner normalt fungerende børn såvel som børn med særlige behov. 2

3 Grundet Midgårdens syn på inklusion, vil der ikke under hvert læreplanstema findes en specifik målsætning for, hvordan vi opfylder målene for børn med særlige behov, idet vi ser dem som en del af gruppen og derfor inkluderet i vores læreplansmål. Udover vores læreplaner, beskrives der for hvert af de fem børn med særlige behov, en individuel handleplan med konkrete udviklingsmål og pædagogiske tiltag for at hjælpe børnene til at opnå målene. I Midgården møder vi det enkelte barn med forventninger og krav tilpasset deres udviklingsniveau. Via en målrettet pædagogisk indsats skal vi sikre, at (også) børn med særlige behov inkluderes i fællesskabet og at de pædagogisk mødes på deres individuelle, særlige behov, for at give dem så gode udviklingsmuligheder som muligt. Vi arbejder ofte i mindre grupper, hvor det enkelte barn får mulighed for at gøre sig gældende og få en følelse af at blive set og hørt. 3

4 Barnets alsidige personlige udvikling Børns alsidige personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og ser børnene, er vigtige for de drømme og ønsker, børn har. Samtidig med at børn skal have mulighed for at opleve sig selv som afholdte og værdsatte individer, der er beskyttet af et fællesskab, skal de også lære at se og forstå samspillet og de konflikter, der kan opstå med andre både børn og voksne. De skal både kunne mærke deres egne grænser kunne sige til og fra og på samme tid indgå som en social del af det større fællesskab, der gør verden sjov og udfordrende at være i. Det er vigtigt, at børn får mulighed for at få et stadigt mere nuanceret kendskab til både sig selv og andre. At føle sig genkendt og husket af andre, både som det barn, der startede i Midgården og den person, det senere udviklede sig til at blive, giver børn en nødvendig kontinuitet og tryghed. Aktivitet Vi anerkender vuggestuebørnene for deres nysgerrighed til at turde udforske nye ting og aktiviteter. De voksne skal opfordre og bekræfte børnene for deres indsats og lyst til at udfordre egne grænser 0-2 år: børnene udfolder sig og afprøver deres potentialer. Børnene skal anerkendes for dem de er og føle sig inkluderet i Midgårdens børnegrupper Vi planlægger aktiviteter ud fra børnenes initiativ og anerkender dem for deres ideer og intentioner. F.eks. tur og madindkøb. De øvrige børn skal acceptere barnet som den person det er. 3-6 år: Børnene skal turde at forfølge egne ideer og intentioner. I konflikter mellem børnene guider vi dem til at sige stop, både verbalt og nonverbalt, og udtrykke egne grænser. (Dette gælder alle aldersgrupper). De voksne sætte ord, mimik og tegn på børnenes følelser. 0-2 år: børnene siger tydeligt stop på den måde de formår verbalt eller nonverbalt Børnene skal kunne mærke deres egne grænser og sige til og fra og på samme tid indgå som en social del af det større fællesskab I børnenes tid i Midgården, har vi altid et emneforløb, der omhandler venskaber og følelser. F.eks. Trin for De voksne skal anerkende børnene for deres følelser og guide dem når det bliver svært. 3-6 år: børnene viser sine følelser og udtrykker når de er kede af det, vrede mm. 4

5 trin. De voksne hjælper børnene med at skabe tillid til andre børn og voksne og styrker dem til at sige fra. 3-6 år: børnene skal vide at det er ok at sige fra, når deres grænser bliver overskredet. Fra børnene er små, opfordrer vi dem til at gøre sig gældende i de fællesskaber, de er en del af og anerkender dem for deres indsats. De voksne skal tilbyde børnene aktiviteter der er tilpasset det enkelte barns udviklingszone. 0-2 år: Børnene vil gerne deltage i aktiviteter og er inkluderet i disse. Børnene skal have alderssvarende udfordringer, så de på den måde, kan opleve nye sejre og dermed bryde personlige grænser Børnene opdeles i aldersgrupper til rytmik og emneperioder, hvor aktiviteterne er tilpasset de enkelte aldersgrupper. De voksne skal motivere børnene til ikke altid at vælge den sikre aktivitet, men også vælge aktiviteter der er udfordrende. 3-6 år: Børnene viser vilje til at deltage i aktiviteter og fortsætte også selv om det er svært. 5

6 Sociale kompetencer Social kompetence udvikles i fællesskab med andre mennesker i venskaber, grupper og kulturer. De vigtige elementer i social kompetence er empati, evne til tilknytning og sociale færdigheder. Social kompetence er nøglen til fællesskabet, hvor børnene har mulighed for at udfolde sig i leg, i samarbejde med andre om at løse opgaver og realisere drømme. Det er vigtigt, at børn støttes i at danne venskaber og lærer, hvordan man kommer med i og er en del af en gruppe. Det er i fællesskabet med andre, børnene oplever styrke og betydning og her, der er adgang til at give og opnå anerkendelse. Det er som medskabere af fællesskabets historie, der fortælles hver dag, at børn bliver socialt kompetente. Aktivitet I alle dagligdagens aktiviteter, vil vi guide børnene til at forstå andres behov i forhold til deres egne. De voksne italesætter det at vente på tur ved b.la. spisesituationer. De voksne støtter børnene i at tage hensyn til hinanden ved at italesætte ønsker og behov. 0-2 år: Børnene accepterer at vente på tur. 3-6 år: Børnene tilsidesætter egne behov og forstår at andres behov kan komme før deres egne. Børnene skal være i stand til at vige pladsen for andre og på den måde skubbe egne behov til side. Dette vil vi bl.a. gøre i rollelege, emneperioder og i dialog med børnene om, at alle mennesker er forskellige og har forskellige behov. De voksne skal deltage i børnenes leg. De voksne skal støtte børnene i at danne venskaber og lære dem, hvordan man indgår i sociale sammenhænge. De voksne støtter børnene til at være rummelige og til at acceptere forskellighed blandt mennesker. 0-2 år: børnene viser interesse for hinanden og for gruppen 3-6 år: børnene har nære relationer til andre børn og voksne. 3-6 år: børnene giver udtryk for egne behov, men har samtidig forståelse for, at andre har behov der også skal tilgodeses. Børnene skal danne venskaber og lære hvordan man er en del af en gruppe. Dette sker i rytmik, emneperioder og forskellige planlagte aktiviteter på stuen. De voksne skal præsentere aktiviteter, hvor alle børn er vigtige medspillere De voksne skal inddrage børnene i hverdagens gøremål i Midgården 0-2 år: Børene skal deltage i fælles aktiviteter og få øje på at der er andre end dem selv. 3-6 år: Børnene skal være en aktiv del af fællesskabet og have en følelse af medansvar Børnene skal udfolde sig i leg og i samarbejde med andre løse opgaver. 6

7 Kulturelle værdier og udtryksformer Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden. Det er gennem mødet med andre og det anderledes, vi definerer vores eget kulturelle ståsted og genkender vores egne kulturelle rødder. Børn har et klart blik for kulturelle udtryksformer. Jo mere varieret børn får lov at udfolde sig og jo flere kulturelle møder, de oplever, jo mere bredspektret bliver også deres opfattelse af såvel verden, andre mennesker, som deres egne muligheder og potentialer. Selvom børn opfattes som fantasifulde væsner, har de ganske som voksne brug for inspiration ud over, hvad deres egen fantasi kan skabe. Aktivitet Dette sker på vores ugentlige turdage De voksne sørger for at børnene kommer på udflugter, hvor børnene kan se, livet uden for Midgården De voksne støtter børnene i aktiviteter/lege og formidler kulturen i disse. 0-2 år: børnene inddrager deres oplevelser i deres lege. Fx købmandslege 3-6 år: Børnene bruger aktivt de oplevelser de har fået i deres leg. Gennem oplevelser af kunst og kultur får børn inspiration til selv at lege, omforme og eksperimentere med de udtryk, de møder. Børnene tager billeder med at deres familier. Og vi hænger dem op på stuerne De voksne snakker med børnene om deres familier og skaber sammenhæng mellem institution og familie. 0-2 år: Børnene bliver opmærksomme på deres egne kulturelle rødder Børnene får indblik i andre børns kulturer og traditioner I emne har vi ofte et emne om familie. Hvordan ser vores familier ud og hvad er ligheder og forskelligheder De voksne præsenterer børnene for forskellige kulturer og traditioner gennem snak, leg, ture mm. 3-6 år: børnene kan definere deres eget kulturelle ståsted og blive bevidst om egne kulturelle rødder og traditioner. Dette sker i forskellige kreative aktiviteter på stuen De voksne finder relevante materialer og redskaber der passer til aldersgruppen. De voksne skaber rum for fordybelse og introducere forskellige materialer, redskaber og moderne 0-2 år: Børnene viser interesse for forskellige materialer, redskaber og medier. 3-6 år: Børnene har adgang til materialer, redskaber og moderne medier, og bruger disse Børnene skal have gode oplevelser som kan bidrage til børnenes skabende kulturelle aktiviteter. 7

8 medier for børnene. aktivt i fantasifuld leg 8

9 Sproglig udvikling Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre. Der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces og som skal have opmærksomhed. Talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog er blot nogle af de kommunikationsformer, vi alle benytter os af. Børn skal støttes i at udvikle deres ordforråd og i at forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. Deres naturlige interesse for det skrevne sprog skal bakkes op. For at kommunikere rigtigt er det vigtigt, at børn forstår sammenhænge mellem f.eks. kropssprog, mimik og tale. Et varieret og korrekt sprog og evnen til at bruge det, så det passer i forskellige situationer, øger muligheden for at blive forstået. Aktivitet Dette sker i alle dagligdagsaktiviteter De voksne sætter ord og begreber på dagligdagsoplevelser. 0-2 år: Børnene begynder at udtrykke sig verbalt og leger med ord og sætninger. Børnene skal gøre sig verbalt forståelige og forstå de begreber og regler, der gælder for det talte sprog. Vi hjælper børnene til at indgå i dialoger. Både i forhold til leg og konflikthåndtering. De voksne skal støtte børnene i at indgå i dialog samt guide dem til at spørge ind til hinanden og give respons på det, de andre siger. 3-6 år: Børnene indgår aktivt i dialog med hinanden, hvor de taler, lytter, stiller spørgsmål og giver svar. Dette sker i alle dagligdags aktiviteter De voksne skal sætte ord på de følelser, børnene måtte have. De voksne skal lytte til børnene med forståelse og anerkendelse, så børnene har mulighed for at udtrykke sig frit. 0-2 år: Børnene udtrykker deres behov nonverbalt og med tiden verbalt. 3-6 år: Børnene giver udtryk for egne tanker, behov og følelser. Børnene skal udtrykke det, de er i tvivl om, glade for eller kede af, og frit lufte deres meninger, følelser og tanker. 9

10 Dette sker bl.a. i dialogisk læsning. Dette sker i emneperioderne. De voksne sætter ord på børnenes udtryk og giver dem redskaber til at handle relevant på disse. De voksne guider børnene i at aflæse de andre børn bl.a via trin for trin. 0-2 år: Børnene begynder at forstå de øvrige børns udtryk og øver sig selv i at kombinere det verbale og nonverbale sprog. 3-6 år: Børnene kan aflæse andres kropssprog og mimik og udtrykker sig samtidig både verbalt og nonverbalt. Børnene skal forstå sammenhængen mellem det nonverbale og verbale sprog. 10

11 Krop og bevægelse Krop og bevægelse er redskaber til at erobre verden. Ved at styrke børns udvikling af motoriske færdigheder, styrke, udholdenhed og bevægelighed, styrkes også deres forudsætninger for at udvikle sig. Krop og bevægelse er ikke kun en fysiologisk, men også en sanselig, adgang til verden. Bevægelse inviterer til at udforske, afprøve, nyde og forstå det fysiske såvel som det kulturelle miljø og naturen. Børn har behov for at føle værdi og tryghed også ved deres egen krop og dens reaktioner. Ved at få viden og indsigt i hvordan kroppen fungerer, dens styrke, muligheder, og hvad den betyder for sundhed og velvære, får børnene også mulighed for at få indsigt i sig selv og andre mennesker. Aktivitet Det sker på legepladsen, i rytmik og på ture De voksne skal være inspiratorer og deltage aktivt i aktiviteterne De voksne skaber rum for, at børnene kan bevæge sig og introducere forskellige bevægelseslege for børnene 0-2 år: børnene viser glæde ved at bruge deres krop og vil gerne deltage i aktiviteter. 3-6 år: børnene viser interesse for deres krop og bruger den aktivt. Børnene skal tilbydes forskellige bevægelsesmiljøer, hvor de kan stimulerer deres motorik. Dette sker når vi køber ind, laver mad og under måltider. De voksne skaber en tryg og hyggelig stemning omkring måltiderne. De voksne er gode forbilleder og deltager aktivt i madlavning og aktiviteter 0-2 år: Børnene bliver tilbudt forskellig sund mad og får lov til at bruge alle sanser til at lære dette af kende. 3-6 år: Børnene deltager aktivt i madlavning samt aktiviteter der omhandler sund livsstil Børnene skal have kendskab til sund livsstil og forstå vigtigheden af at passe på kroppen. Dette sker i rytmik og emneforløb De voksne skal opfordre børnene til at bruge de forskellige sanser i løbet af dagen. 0-2 år: børnene skal bruge deres forskellige sanser, i forskellige aktiviteter Børnene skal have kendskab til sanserne og bruge dem aktivt. De voksne skal lave relevante aktiviteter, der giver børnene læring om 3-6 år: Børnene skal lære om alle sanserne og lære 11

12 sanserne. at bruge disse relevant 12

13 Natur og naturfænomener Udgangspunktet for at forstå verden er også forståelsen af den natur, mennesker lever i og har ansvar for. Naturoplevelser i barndommen bidrager både til den følelsesmæssige, mentale og fysiske udvikling. En naturfaglig dannelse skabes af oplevelser med, interesse for og viden om naturen i et miljø, hvor der er plads til at undres, stille spørgsmål og finde svar. Når børn har mulighed for at være i, sanse og opleve naturen på alle årstider, i forskelligt vejr og landskaber, styrkes også deres sanseapparat og deres motoriske udfoldelse. Naturen er en enestående legeplads for både sind og krop. Når børn leger i naturen, får fantasien og samværet med andre spillerum, og børnene udfordres på mange planer både kropsligt og mentalt. At bruge naturen som eksperimentarium og legerum danner grundlaget for en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø. Aktivitet Dette sker på vores ugentlige turdag og i rytmik De voksne skal hjælpe børnene med at opleve, hvordan man leger i naturen både i nærområdet, men også på længere ture. De voksne skal præsentere børnene for naturens mange muligheder og støtte børnene i at være nysgerrige og eksperimenterende især på ture til forskellige naturområder. 0-2 år: Børnene gør brug af de materialer, naturen byder på, i deres lege. 3-6 år: Børnene viser interesse for at være i naturen og bruger den aktivt i deres lege. Børnene skal kende til naturens muligheder for oplevelser og udfoldelse af fantasi og leg. Dette sker i vores miljøaktiviteter og på vores ugentlige tur. De voksne skal vejlede børnene i at passe på dyrene og planterne i naturen De voksne skal vejlede og lære børnene om vigtigheden af at passe på naturen og miljøet herunder økologisk landbrug, som vi jævnligt 0-2 år: Børnene tager hensyn til dyr og planter i naturen. 3-6 år: Børnene værner om naturen ved at respektere dyr og planter og ved at rydde op efter sig selv i naturen. De har kendskab til økologi. Børnene skal tilegne sig en varig respekt og ansvarlighed for naturen og dets miljø, herunder værdier som økologi. 13

14 besøger Dette sker når institutionen deltager i kommunens årlige miljødetektiv projekt. De voksne skal vejlede børnene ift. affaldssortering (f.eks. at papir skal i papirkurven). De voksne skal inddrage børnene i Midgårdens affaldssortering. 0-2 år: Børnene skal så småt begynde at sortere affald. 0-3 år: Børnene skal sortere affald på stuen og i Midgårdens containere. Børnene skal have viden om genbrug. Metoder og aktivitetet For at være sikker på, at vi når rundt om alle læreplanstemaerne i vores dagligdag, har vi i Midgården et fast ugeprogram. Dette ugeprogram indeholder b.la. tur, madlavning, rytmik, fredagssang, rengøring, ugens rim og løb i Frederiksberg have. Ligeledes har vi struktureret os sådan, at vi fire gange årligt afholder emneperioder (læs mere i virksomhedsplanen). I løbet af disse fire emneperioder kommer vi rundt om alle seks læreplanstemaer og evaluering heraf. Aktiviteterne i emneperioderne vil være forskelligartede, men vi vil blot nævne nogle af dem her: tur ud af huset, herunder museer, bylivet, naturen etc. Kreative processer, eksempelvis maling, papmache og mange andre materialer. Sanglege, herunder rim og remser, regellege etc. Børnemiljø Børnemiljø handler om, hvordan børnene trives med hinanden, med de voksne og med de aktuelle rammer inde og ude. Et godt børnemiljø fremmer børnenes trivsel, læring og udvikling. Vi vil i Midgården vurdere børnemiljøet i et børneperspektiv under hensyntagen til børnenes alder og modenhed. Omgivelserne påvirker barnet, og barnet påvirker omgivelserne. 14

15 For at sikre et godt børnemiljø lader vi børnene evaluere via et MED udvalg, med børn fra alle stuer. Metoden er at en voksen stiller børnene nogle spørgsmål. Disse spørgsmål er de samme hver gang og børnene skal ydermere svare ved at gå ud og tage billede med en Ipad. På den måde kan vi se hvordan børnemiljøet opfattes af dem og om der sker ændringer gang for gang. 15

16 Dokumentation I Midgården arbejder vi med forskellige dokumentationsformer. Vores daglige arbejde dokumenteres via vores intranet. Vi sender dagligt information til forældrene om, hvad børn og voksne har lavet i Midgården den pågældende dag. I forbindelse med emneprojekter dokumenterer og evaluerer vi via en samlet mappe for hver emnegruppe, hvori der står, hvilke læreplanstemaer vi vil arbejde med, hvordan og hvornår vi vil arbejde med dem samt en evaluering af hvordan dette arbejde er gået. Mappen indeholder ligeledes en børneevaluering. Børneevalueringen består i et interview med børnene om emnets form, indhold og læring. Overordnet har vi vores effektstyring (du kan læse mere via vores virksomhedsplan). Vi har udviklet et måleredskab, der har til formål at fortælle os, hvornår vores pædagogiske arbejde, skaber mest effekt for børnene. Disse resultater bruger vi som pejlemærker for, hvordan vi kan arbejde bedst muligt med vores læreplaner og vores overordnede pædagogik. Evaluering Midgårdens læreplaner evalueres løbende med børn, personale og bestyrelse. For at sikre et godt børnemiljø lader vi børnene evaluere via et MED udvalg, med børn fra alle stuer. Metoden er at en voksen stiller børnene nogle spørgsmål. Disse spørgsmål er de samme hver gang og børnene skal svare ved at gå ud og tage billede med en Ipad. På den måde kan vi se hvordan børnemiljøet opfattes af dem og om der sker ændringer gang for gang. Personalet evaluerer ved at videns dele efter hver emneperioder. Dette sker på personalemøderne og kan have forskellig form og indhold. Bestyrelsen evaluerer hvert andet år på deres bestyrelseslørdag. 16

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

Pædagogisk Metode. Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode. - hvilken position skal den voksne indtage, har den voksne indtaget mm.?

Pædagogisk Metode. Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode. - hvilken position skal den voksne indtage, har den voksne indtaget mm.? Pædagogisk Metode Olriks Børnehave - vores pædagogisk metode Refleksionsskema til aktiviteter - hvad er det pædagogiske formål? På baggrund af Ole Henrik Hansen drøftelsesspørgsmål Er skemaet udfyldt før

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Faglige indspil til den pædagogiske læreplan

Faglige indspil til den pædagogiske læreplan BIDRAG FRA EKSPERT-GRUPPE Faglige indspil til den pædagogiske læreplan Her i landet er der en solid fælles tradition i det pædagogiske arbejde i dagtilbud. Umiddelbart kan det se forskelligt ud i de enkelte

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde.

Vi bruger disse pædagogiske læringsmål i vores læreplansarbejde. Læreplaner. Vi har i ledelsesteamet lavet en strategi, som betyder at: alle 5 institutioner arbejder med samme læreplanstema vi arbejder med et læreplanstema i 2 måneder af gangen vi kommer gennem de 6

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling.

Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling. Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige

Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige Pædagogiske læreplaner 0-3 årige og 3 6 årige Pædagogiske læreplaner I loven om social service er det fra august 2004 blevet indskrevet, at alle dagtilbud skal arbejde med pædagogiske læreplaner. Læreplanen

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER PÆDAGOGISKE LÆREPLANER FOR HØJGÅRDENS BØRNEHAVE INDLEDNING Servicelovens 8a siger, at det enkelte dagtilbud skal udarbejde en pædagogiske læreplan for børn i aldersgruppen ½ - 2 år og aldersgruppen fra

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.:

Lissis dagpleje. Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: Lissi s dagpleje Lissis dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Lissi Astrup Hansen Ryttervej 36, Andst 6600 Vejen Tlf.: 51 28 99 05 Lissi Astrup Hansen Redigeret af Maria Moesgaard KÆRE FORÆLDRE. Velkommen

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Tvingstrup Landsbybørnehave pædagogiske læreplaner 2013

Tvingstrup Landsbybørnehave pædagogiske læreplaner 2013 Tvingstrup Landsbybørnehave pædagogiske læreplaner 2013 Lovmæssig baggrund Dagtilbudsloven stiller krav om, at alle dagtilbud, offentlige såvel som private, skal udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Kulturelle udtryksformer

Kulturelle udtryksformer Kulturelle udtryksformer Gennem alsidig inspiration i hverdagen og mødet med aktive voksne vil vi give børnene mulighed for at udvikle varierede kulturelle udtryksformer og fremme deres: Adgang til forskellige

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er:

Læreplaner. I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Læreplaner I august 2004 trådte lovgivningen om pædagogiske læreplaner i kraft. De 6 læreplans temaer er: Alsidig personlig kompetence: Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger.

Sprog. At børnene synger, bruger rim og remser, fortæller historier og kigger i bøger. Sprog Sproget er det umiddelbare kommunikationsmiddel i dagligdagen. Børnene lærer at udtrykke deres meninger og behov i dialog med andre. Gennem talesproget, skriftsproget, tegnsproget (babytegn), kropssproget

Læs mere