RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv"

Transkript

1 V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A DANSK BRUGSANVISNING RONDA 2000 Effektiv industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

2 RONDA V. BRØNDUM A/S

3 Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af RONDA Tekniske data... 5 Standardtilbehør med artikelnumre... 6 Sikkerhedsforskrifter... 7 Maskinopbygning og beskrivelse... 9 Motortop med sugemotor og HEPA-filter... 9 Adapterring med vakuummeter og trykudligningsventil... 9 Filterbeholder med kanalfilter Opsamlingsbeholder Virkemåde Ibrugtagning og montering Anvendelsesområde Igangsætning og opsugning af tørt støv Vakuummeter og filterrens under drift Opsamling og tømning Opsamling og tømning med opsamlingsbeholder Opsamling og tømning med engangsbeholder Opsamling og tømning med plastsæk Genbestilling af plastsæk, engangsbeholder mm Rengøring og vedligehold Vedligehold af motortop Udskiftning af filtre Generelt Kontrol og udskiftning af kanalfilter Udskiftning af HEPA-filter Bortskaffelse af brugte filtre Fejlfinding Service og reparation RONDA V. BRØNDUM A/S

4 RONDA 2000 Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv Tillykke med Deres nye RONDA 2000 industristøvsuger fra V. BRØNDUM A/S. RONDA 2000 er en effektiv industristøvsuger, som er udviklet til opsugning af større mængder fint og sundhedsfarligt støv. RONDA 2000 opfylder de krav, der i dag stilles til støvsugere inden for industrien og byggebranchen. Velegnet til større rengøringsopgaver, sammen med større slibemaskiner til f.eks. træ- eller betongulve. Selvrensende teflonbelagt kanalfilter (BIA støvklasse M ) Filterrens under drift Vakuummeter til indikation af filterbelastning HEPA-filter (BIA støvklasse H ) Rammestativ med store hjul Beskyttelsesklasse IPX4 (IEC ). Bundtømning med opsamling i plastsæk, i engangsbeholder med hank og forsegling eller direkte i opsamlingsbeholderen Afledt for statisk elektricitet Honorerer kravene i EN Tillæg AA til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse H RONDA V. BRØNDUM A/S

5 Tekniske data RONDA 2000 findes i 2 varianter på 2200 W og 3300 W. Afhængig af version skal RONDA 2000 tilsluttes 230 eller 400 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Nedenstående oversigt viser de tekniske data for RONDA 2000 A169 motor blow through Spænding Volt Sugemotor 2*1100 3*1100 Watt Sugeevne mmvs kpa Luftmængde, max. (pr. motor) l/sek m 3 /t Sugeeffekt, max W Støjniveau <70 <70 db(a) Opsamlingskapacitet (pose/beholder) 28/43 28/43 l Filterareal, forfilter 1,87 1,87 m 2 Filterareal, HEPA 2,2 2,2 m 2 Højde mm Længde mm Bredde mm Vægt uden tilbehør kg Beholderstuds Ø90 Ø90 mm Ledningslængde 8 8 m RONDA 2000 honorerer kravene i EN Tillæg AA til opsugning af sundhedsfarligt støv i støvklasse H. Støvsugere til opsamling af sundhedsfarligt støv skal være mærket med følgende tekst: H ADVARSEL: Denne maskine indeholder sundhedsfarligt støv. Tømning, vedligehold og udskiftning af filtre må kun udføres af autoriserede brugere iført passende personlige værnemidler. Alle filtre skal være monteret, inden maskinen tages i brug. H RONDA V. BRØNDUM A/S

6 Standardtilbehør RONDA 2000 leveres med komplet tilbehørssæt omfattende rør, slange og alle nødvendige mundstykker Tilbehør kan genbestilles på nedenstående varenumre: 1. Håndværkersæt (Antistatisk) Ø Plastslange 5 m, med Ø90 mm kobling Rund børste Adapter for rund børste mm Fugemundstykke Gulvmundstykke B-500 med børste og hjul Rør med bøjning Forlængerrør 0,25 m RONDA V. BRØNDUM A/S

7 Brugsanvisningen skal sikre, at støvsugeren bliver betjent på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og at brugeren på ingen måde er usikker på brugen. Brugsanvisningen skal opbevares ved støvsugeren. Opstår der usikkerhed om brugen eller det opsugede materiale, bør arbejdet indstilles, indtil alle spørgsmål er afklaret. Billeder og tegninger er til illustrativ brug og gør forståelsen af brugsanvisningen lettere. De viste billeder kan afvige fra det faktiske produkt. Sikkerhedsforskrifter Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed. ANVEND IKKE MASKINEN UDEN PÅLIDELIG JORDFORBINDELSE. Denne maskine er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI relæ. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at installationen er forsynet med korrekt jording. Jordforbindelsesbenet på stikproppen må ikke fjernes. Maskinen er ikke godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. RONDA 2000 er godkendt til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA. Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes. Ved opsugning af sundhedsfarligt støv skal der anvendes filterpose, bortskaffelse skal ske i henhold til gældende krav for materialet. (lukket container, plastiksæk etc.). Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel som vist ovenfor (Se reservedelslisten). Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettilslutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug. Før evt. reparations- eller vedligeholdsarbejde på maskinen - også rengøring - skal stikket tages ud af strømkilden. Afhængig af version skal RONDA 2000 tilsluttes 230 eller 400 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding og sikring stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning. Strømudtaget på maskinen må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning. Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet og de stoffer, som apparatet skal bruges til, inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale. RONDA V. BRØNDUM A/S

8 Hvis brugeren foretager service, skal apparatet adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer rensning, før apparatet adskilles, at drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter der, hvor apparatet skal adskilles, rengøring af serviceområdet og egnet personligt beskyttelsesudstyr. En klasse H støvsugers ydre skal renses via en støvopsugningsproces og tørres ren eller behandles med tætningsmidler, før den tages ud af et farligt område. Alle apparatdele skal betragtes som forurenede, når de tages ud af det farlige område, og passende forholdsregler skal tages for at undgå en fordeling af støvet. Producenten eller en uddannet person skal mindst en gang om året gennemføre en teknisk kontrolgennemgang, der f.eks. omfatter gennemgang af filtrene for beskadigelser, af apparatets lufttæthed og af, om kontroludstyret fungerer rigtigt. H-støvsugeres effektivitet skal yderligere kontrolleres mindst en gang om året eller oftere, som det kan være fastlagt i nationale krav. Den testmetode, der kan anvendes til påvisning af apparatets effektivitet, er fastlagt i AA Hvis testen ikke bestås, skal den gentages med et nyt hovedfilter. Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald. Den øvre del af motortoppen er et ikke-støvtæt rum, hvis afdækninger i forbindelse med rengøring fjernes ved at man løsner de skruer, som fastholder motortoppens afdækninger. Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning el-retur og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Er der tvivl om maskinens brug, sikkerhed eller opbygning, kontakt da forhandleren eller V. BRØNDUM A/S. RONDA V. BRØNDUM A/S

9 Maskinopbygning og beskrivelse RONDA 2000 er konstrueret som en effektiv industristøvsuger til opsugning af fint og sundhedsfarligt støv. Efterfølgende gennemgås maskinens opbygning og hovedkomponenter. Motortop med sugemotor og HEPA-filter Motortoppen er forsynet med et integreret bærehåndtag og afbrydere til sugemotorerne. De kraftige sugemotorer i RONDA 2000 er placeret i motortoppen. Afhængig af variant er der monteret 2 eller 3 sugemotorer i motortoppen. Ved drift af maskinen dannes statisk elektricitet, hvilket kan medføre gener under arbejdet. El-kablet har derfor en separat ledning (leder) til jordforbindelse. Eventuelt statisk potentiale vil blive afledt gennem denne ledning. Motortoppen er monteret med et HEPA-filter støvklasse H. Filteret tilbageholder de fine og mindste støvpartikler, som ikke tilbageholdes af kanalfilteret Filteret tilbageholder partikler >0,3 m (0,0003 mm). Selve filteroverfladen er på 2,2 m 2 og er beskyttet af et metalgitter. HEPA filteret skal skiftes en gang om året eller oftere. Adapterring med vakuummeter og chokventil Motortoppen er monteret på en adapterring og er fastgjort med tre beholderclips. Der er monteret et vakuummeter (1) og en chokventil (2) på adapterringen. Vakuummeteret måler vakuum mellem kanalfilteret og HEPA-filteret, og vakuummeterets skala har et grønt og et rødt område. Går viseren op i det røde område under drift, er det tegn på, at filteret er ved at stoppe til, og at lufthastigheden i sugeslangen dermed falder og bliver for lille. Filteret kan renses under drift ved brug af chokventilen. 1 2 RONDA V. BRØNDUM A/S

10 Filterbeholder med kanalfilter Det store kanalfilter i RONDA 2000 er monteret i filterbeholderen. Kanalfilteret er testet med kvartsstøvpartikler, hvoraf over halvdelen er mindre end 5 m. (5 m svarer til 0,005 mm.) Filteroverfladen er på 1,87 m 2 og er belagt med et fint teflonlag. Teflonbelægningen afviser støvet, som dermed ikke så let sætter sig fast i filtermaterialet. Filteret består af et stort antal hylstre (kanaler), som er monteret på fjedre. Under drift bevæger hylstrene sig, og en del af det støv, som kan suge sig fast på filteroverfladen, falder ned i opsamlingsbeholderen. Opsamlingsbeholder Opsamlingsbeholderen er fastgjort under filterbeholderen med to kraftige beholderclips. Hjulene under opsamlingsbeholderen letter tømning. Opsamlingsbeholderen er forsynet med en ring, som sikrer at plastsækken til opsamling af støvet ikke suges op mod kanalfilteret under drift. Opsamling af støv kan ske på flere måder, idet støvet enten kan opsamles direkte i den store opsamlingsbeholder: i engangsbeholder med låg og håndtag: eller i plastsæk: RONDA V. BRØNDUM A/S

11 Virkemåde Når maskinens sugemotorer er tændt, trækkes luften gennem maskinen og indsamler støvpartiklerne i nærheden af gulvmundstykket. Støvpartiklerne transporteres ved hjælp af den høje lufthastighed ind i opsamlingsbeholderen, hvor partiklerne tilbageholdes af kanalfilteret. De tungere partikler falder hurtigt til ro i opsamlingsbeholderen. Luftstrømmen og de meget fine partikler, der ikke falder til bunds i opsamlingsbeholderen, fortsætter op til kanalfilteret. Kanalfilteret tilbageholder de partikler, der er større end 0,005 mm. De fineste partikler tilbageholdes af HEPA-filteret under motortoppen. HEPA-filteret tilbageholder partiklerne, der er større end 0,0003 mm. Den rensede luftstrøm fortsætter gennem sugemotorerne og ledes gennem udblæsningsog støjdæmpningsfiltrene i motortoppen. Til sidst forlader luftstrømmen maskinen under den gule motortop. VIGTIGT! Motortoppen må ikke tildækkes, når maskinen er i brug. Kan luftstrømmen fra sugemotorerne ikke forlade maskinen, er der risiko for overophedning og beskadigelse af motortoppen. RONDA V. BRØNDUM A/S

12 Ibrugtagning og montering Pak RONDA 2000 ud og kontroller, at alle delene, som du har bestilt, er med. Rørets 2 dele samles, og mundstykket eller andet tilbehør monteres på røret. Fastgør sugeslangens gummikobling til røret, og før sugeslangens anden studs ind i beholderkoblingen. Kontroller, at opsamlingsbeholderen er tom, og at kanalfilteret sidder korrekt i opsamlingsbeholderen. Kontroller, at maskinens filtre er hele og ubeskadigede (se afsnittet om udskiftning af filtre). Inden stikket tilsluttes en strømkilde, skal det kontrolleres, at stik og ledning ikke er beskadigede. Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal delene udskiftes af en fagmand. Tilslut maskinen 230 V eller 400 V netspænding med pålideligt virkende jordforbindelse (Virksom beskyttelse mod indirekte berøring). RONDA 2000 kan nu anvendes til opsugning af sundhedsfarligt støv. Opsugning er nærmere beskrevet i det følgende afsnit. RONDA V. BRØNDUM A/S

13 Anvendelsesområde RONDA 2000 er en støvsuger i henhold til DS/EN og CEI/IEC Tillæg AA og må kun anvendes som sådan. RONDA 2000 må anvendes til opsugning af sundhedsfarligt støv i henhold til CEI/IEC Tillæg AA. RONDA 2000 må ikke anvendes til opsugning af væsker eller fugtigt støv. RONDA 2000 er ikke godkendt og må ikke anvendes til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter. RONDA 2000 må kun anvendes under tørre forhold og må ikke anvendes eller opbevares under fugtige eller våde forhold ude eller inde. BEMÆRK: Der kan dannes kondens i kolde maskiner, når disse bringes i varme omgivelser. Bør kun anvendes fra -5 C til 35 C ved luftfugtighed Rh 15-95% (99% hvis maskine akklimatiseres efter forholdene). Igangsætning og opsugning af tørt støv Slå udtræksrammen ud og læn maskinen tilbage, så den støttes af drejehjulene på udtræksrammen. Under opsugningsarbejdet kan RONDA 2000 køres på de store hjul og de drejehjul, som sidder på udtræksrammen. Når maskinen er korrekt samlet og tilsluttet, kan den startes på motortoppens kontakter. Er RONDA 2000 forsynet med to motorer (2200 W ), tændes sugemotorerne på hver sin kontakt. Er RONDA 2000 forsynet med tre motorer (3300 W ), tændes to motorer med den ene kontakt. Den sidste motor tændes på den anden kontakt. Stiller opgaven krav om særlig nænsom støvsugning, kan antallet af indkoblede sugemotorer således tilpasses herefter. RONDA V. BRØNDUM A/S

14 Vakuummeter og filterrens under drift Vakuummeteret, som sidder på adapterringen, måler vakuum mellem filtrene i maskinen under drift. Hvis kanalfilteret tilstoppes af fine partikler, vil lufttrykket falde i maskinen. Dette kan aflæses på vakuummeteret. Går vakuummeterets viser ind i det røde aflæsningsfelt, er det tegn på, at lufthastigheden i slangen og i røret er for lav, og at kanalfilteret derfor skal renses. Kanalfilteret renses under drift, det vil sige, mens maskinen er i gang. Frigør slangestudsen fra røret Afblænd indsugningen på slangen, således der suges fuldt vakuum Der opbygges nu vakuum i maskinens indre og i slangen. Samtidigt vil fjedrene i kanalfilteret blive trukket lidt sammen. Træk i chokventilklappen (ensartet træk ikke ryk) Udligningsluften trænger nu den modsatte vej gennem kanalfilteret for at udligne trykket i opsamlingsbeholderen og i slangen. På denne måde bliver kanalfilteret effektivt renset. Effekten af rensningen kan aflæses på vakuummeteret, som nu ikke vil vise så stort et udslag. Gentag om nødvendigt processen nogle gange og aflæs effekten på vakuummeteret. RONDA V. BRØNDUM A/S

15 Det tilrådes altid at lade maskinen stå i ro et par minutter før tømning. Støvet vil falde til bunds i beholderen, og risikoen for at hvirvle støv ud i omgivelserne under tømningen mindskes. BEMÆRK: Vakuummeteret på RONDA 2000 er kalibreret til korrekt visning, når maskinen anvendes med sit standardudstyr (50 mm). Anvendes slange eller andet tilbehør med mindre slangediameter, vil vakuummeteret vise for meget. Ønskes fuld sikkerhed for tilstrækkelig lufthastighed i rør og slanger, bør filteret renses, og maskinen om nødvendigt tømmes, hvis vakuummeterets viser går ind i det røde aflæsningsfelt. RONDA V. BRØNDUM A/S

16 Opsamling og tømning med opsamlingsbeholder, engangsbeholder eller plastsæk Afhængig af hvilken type støv/materiale, som skal opsamles, kan der vælges mellem tre forskellige måder at opsamle støvet/materialet. Med RONDA 2000 kan materialet opsamles direkte i opsamlingsbeholderen, i engangsbeholderen eller i plastsækken. Uanset valg af metode, skal maskinen stå oprejst, når opsamlingsbeholderen løsnes. Har maskinen umiddelbart før været i brug, anbefales det at vente et par minutter med tømning, så det finere støv kan falde til bunds i opsamlingsbeholderen. Efterfølgende beskrives de tre metoder nærmere. Opsamling og tømning med opsamlingsbeholder: Hvis det opsamlede materiale ikke støver ved omhældning, kan det opsamles direkte i den store opsamlingsbeholder. Monteringsringen lægges plant ned ovenpå opsamlingsbeholderens kant Beholderen køres ind under maskinen Fastgør beholderen med de to beholderclips. Ved tømning af opsamlingsbeholder: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. Fjern monteringsringen Rul eller bær beholderen til tømningsstedet. Opsamling og tømning med engangsbeholder: Hvis der opsuges støvende materiale iblandet skarpe genstande, som kan perforere plastsækken, tilrådes det, at materialet opsamles og fjernes i engangsbeholderen. Engangsbeholderen er en ekstra sikkerhed for støvfri tømning, hvis skarpe genstande har perforeret plastsækken. Placer plastsækken i engangsbeholderen Fold den øverste del af sækken udover engangsbeholderen. RONDA V. BRØNDUM A/S

17 Placer engangsbeholderen med plastsæk i opsamlingsbeholderen Læg monteringsringen ovenpå opsamlingsbeholderen Fastgør opsamlingsbeholderen med de to beholderclips. Ved tømning af engangsbeholder: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. Fjern monteringsringen Pres engangsbeholderens låg ned i tromlen Plastsækken samles over låget og lukkes med posebinderen. Om nødvendigt sikres engangsbeholderen med fiberpapringen. Løft den forseglede engangsbeholder ud af opsamlingsbeholderen. Opsamling og tømning med plastsæk: Hvis der ikke er skarpe genstande i det støvende materiale, kan plastsækken anvendes til at bortskaffe det opsugede støv/materiale. Plastsækken lægges i engangsbeholderen som beskrevet i afsnittet om opsamling og tømning med engangsbeholder. Ved tømning med plastsæk alene: Frigør opsamlingsbeholderen fra filterbeholderen ved at løsne de to beholderclips, som holder opsamlingsbeholderen. RONDA V. BRØNDUM A/S

18 Fjern monteringsringen Plastsækken forsegles med posebinder Plastsæk og engangsbeholder løftes ud af opsamlingsbeholderen Plastsækken løftes ud af engangsbeholderen og bortskaffes. Genbestilling af plastsæk, engangsbeholder mm. Opsamlingsbeholder RONDA Monteringsring D-440 mm Engangsbeholder med låg og forseglingsring Plastsæk med binder Posebinder (25 stk.) Engangsbeholderen og plastsækken forurener ikke ved forbrænding. HUSK: Bortskaffelse af sundhedsfarligt støv skal altid foregå i overensstemmelse med gældende regler. Når maskinen har været anvendt uden opsamlingspose, skal der tages nødvendige forholdsregler for at sikre mod støvpåvirkninger. Har maskinen været anvendt til sundhedsskadeligt støv, SKAL der anvendes personlige værnemidler (PPE) ved tømning, håndtering og rengøring af maskinen. Maskinen skal ALTID tømmes efter brug. RONDA V. BRØNDUM A/S

19 Rengøring og vedligehold Maskinen skal tømmes efter hver brug. Henstår maskinen med støv, er der fare eller risiko for selvantændelse. VIGTIGT! Maskinen må ikke være tilsluttet elnettet ved service og rengøring. Læs afsnittet om sikkerhedsforskrifter forud for rengøring og vedligehold. Maskinen rengøres nemmest på følgende måde: Kanalfilteret rengøres efter behov. Se beskrivelsen af filterrensning under drift. Aftør maskinens ydre med en tør eller let fugtet klud. Vedligehold af motortop Motortoppen er fremstillet af vedligeholdsfrie dele og behøver derfor ingen daglig vedligehold, udover udvendig rengøring og kontrol af, at elektriske ledninger og stik er ubeskadigede. Motortoppen rengøres nemmest med en fugtig klud. Der må ikke rettes vandstråler direkte på motortoppen. For at undgå driftsstop anbefales det, at en servicetekniker giver de elektriske dele et årligt eftersyn. Det anbefales at lade autoriseret værksted efterse sugemotorens kul efter ca. 800 drifttimer og om nødvendigt udskifte dem. Herved forlænges sugemotorens levetid. RONDA V. BRØNDUM A/S

20 Udskiftning af filtre Generelt Ved udskiftning af filtre, skal der træffes de nødvendige forholdsregler for beskyttelse af omgivelserne og beskyttelse af operatørens luftveje. Denne beskyttelse skal foretages på baggrund af de opgaver, som støvsugeren har været anvendt til, og hvilken farlighed det pågældende støv eller slam, som sidder på filtrenes overflade, har. Inden filtrene undersøges eller skiftes, skal kanalfilteret renses som tidligere beskrevet og maskinen skal tømmes. Kontrol og udskiftning af kanalfilter (Varenr ) Kanalfilteret er fremstillet af robust filtermateriale og har meget lang levetid. Filteret vil dog med tiden blive slidt af de mange store og små partikler, som tilbageholdes. Det skal derfor jævnligt kontrolleres, om kanalfilteret er ubeskadiget og uden huller. Slides der huller i filtermaterialet, kan kanalfilteret ikke tilbageholde støvpartiklerne, som vil fortsætte gennem filteret og blive opfanget af HEPA-filteret. HEPA-filteret er beregnet til meget fint støv og vil hurtigt lukkes, hvis kanalfilteret er beskadiget. Frigør motortoppen ved at løsne motortoppens beholderclips. Sæt motortoppen på et tørt, rent og plant underlag. Frigør om nødvendigt adapterringen og løft den fri af det gule rammestativ så man kan se ned i filterbeholderen. Inspicer kanalfilterets hulplade for støvpartikler. Ligger der synlige støvpartikler på kanalfilterets hulplade er det tegn på, at kanalfilteret er beskadiget, og at der er slidt hul i filtermaterialet. Er kanalfilteret beskadiget, eller er der huller i filteroverfladen, skal kanalfilteret udskiftes. Udskiftes kanalfilteret, bør HEPA-filteret udskiftes samtidigt. Se næste afsnit. RONDA V. BRØNDUM A/S

21 Udskiftning af HEPA-filter (Varenr ) Afmonter motortoppen ved at løsne de tre beholderclips, som holder motortoppen. Læg motortopppen således, at der er adgang til filteret. Bolten, som fastholder filteret løsnes. Filteret kan nu løftes fri og bortskaffes. Det nye filter monteres på motortoppen, idet man sikrer sig, at filterets anlægsflade er ubeskadiget og rent. Spænd bolten således, at filteret slutter tæt og har fast forbindelse til anlægsfladen i motortoppen. Bolten må ikke overspændes. Bortskaffelse af brugte filtre Når de udtjente filtre bortskaffes, skal man sikre sig, at dette sker i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav. RONDA V. BRØNDUM A/S

22 Fejlfinding Hvis maskinen ikke suger tilfredsstillende: Sugeslange, rør eller mundstykke kan være blokeret. Stop maskinen, og fjern blokeringen. Opsamlingsbeholderen kan være overfyldt. Stop maskinen, og tøm beholderen. Der kan være skabt en utæthed i forbindelse med montage af motortop eller opsamlingsbeholder. Start maskinen, og bloker sugeslangen. En eventuel utæthed vil normalt kunne høres. Beholderclipsene til motortop eller opsamlingsbeholder løsnes, motortop eller opsamlingsbeholder sættes på plads, og clipsene låses igen. Kanalfilteret kan være tilstoppet. Rens kanalfilteret som beskrevet i afsnittet rensning af filter under drift. HEPA-filteret kan være tilstoppet. Udskift filteret som beskrevet i afsnittet om udskiftning af filtre. RONDA V. BRØNDUM A/S

23 Service og reparation Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger: Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil) Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer. Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejdsløn hertil. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til Der tages forbehold for ændringer. V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej DK-8600 Silkeborg Tlf. (+45) Fax (+45) RONDA V. BRØNDUM A/S

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger

RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best.nr.: A0.80.0051 RONDA 3400 Heavy Duty industristøvsuger VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af

Læs mere

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

RONDA C120. Adapter til 120 Ltr-Container DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S. VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Best. nr.: A0800115 RONDA C120 Adapter til 120 Ltr-Container VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA C120 2 V. BRØNDUM A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning

Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Easy Clean 370/470 Støvsuger til oprejst støvsugning Tillykke med din nye Easy Clean 370/470 støvsuger til oprejst støvsugning. Denne brugsanvisning gælder for både Easy Clean 370 og Easy Clean 470. Maskinbeskrivelse:

Læs mere

RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG.

RONDA 2600. Dansk Brugsanvisning. Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG. Original V. BRØNDUM A/S Item No.: A0800102 RONDA 2600 Fabriks- og lagerstøvsuger med bundtømning 11-2014 VIGTIGT! LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG. DK BRUGSANVISNING Siden er tom RONDA 2600 Fabriks- og

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V.

Ghibli AS2 DANSK BRUGSANVISNING. Støvsuger til daglig brug V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. V. BRØNDUM A/S A0.80.0091 DANSK BRUGSANVISNING Ghibli Støvsuger til daglig brug VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli AS 2 Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning

Støvsuger DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE. Brugsanvisning AO.80.0028 ORIGINAL! DK GHIBLI INDUSTRISTØVSUGERE DK Brugsanvisning Støvsuger VIGTIGT GHIBLI støv- og vandsugere, der helt lever op til tidens krav! Specialmodeller Filterløsninger til alle opgaver Før

Læs mere

RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. V. BRØNDUM A/S RONDA 200H RONDA 200H-S Handy industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt

Læs mere

RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport

RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport DANSK BRUGSANVISNING V. BRØNDUM A/S Bestnr.: A0800043 RONDA 2-58 Duo Heavy Duty industristøvsuger til væskefiltrering og -transport VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400

RONDA 200. RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere MASKINER TIL LIGNENDE OPGAVER RONDA 20 RONDA 400 Støvsugere til byggebranchen RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Green Tech CAP motor med forbedret sugeevne og lavere strømforbrug, hvilket giver en mere effektiv motor. Samtidig

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN

RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA STØVSUGERE TIL BYGGEBRANCHEN RONDA 200 RONDA 200 når livet er for kort til hobbystøvsugere Normen EN 60335-2-2-1995 einschl. A1: 1998 sowie für das Aufsaugen von gesundheitsgefährdendem einschl.

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W

HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W HÅNDKLÆDETØRRER STANG 30 W ART NR 330302 EAN NR 5709133910600 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR SKADER SÅSOM ELEKTRISK STØD, BRAND OG SKADER SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

DYKPUMPE 250 W eller 550 W

DYKPUMPE 250 W eller 550 W DYKPUMPE 250 W eller 550 W INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 76500250 = 250 W EAN nr 5709133760113 Art nr 76500550 = 550 W EAN nr 5709133760120 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af dykpumpen

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08

Centralstøvsugere. Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING. Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk. 823 0001 010 Edition 1 2003-08 Centralstøvsugere Villa CV 792 & Palace CV 793 BRUGSANVISNING Distributør: Frithiof Vacuum Systems www.frithiof.dk 823 0001 010 Edition 1 2003-08 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsregler Tekniske data Brugsanvisning

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

oncrete BETONBLANDER 125 lt Mixer ART NR 90000035 EAN NR 5709133900236 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. oncrete Mixer BETONBLANDER 5 lt ART NR 90000035 EAN NR 57093390036 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. Læs venligst hele instruktions manualen omhyggeligt igennem og følg anvisningerne nøje. Ved at gøre dette

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

DB nr.:

DB nr.: 58.604 DB nr.: 1672095 DK - Brugervejledning Gasvarmeovn Sikkerhedsanvisninger DK - Brugervejledning Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1

Parketmundstykke 300 mm Ø32 140 6700 540 1. Rundbørste Ø32 140 8244 500 1. Fugemundstykke 153 mm Ø32 147 0146 500 1 Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med fokus på ergonomi og miljøvenlighed. Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid på tømning af poser. vejer

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630

A 2656 X PLUS. Vare nr.: 1.723-810.0 Mål (L x B x H) mm 550 x 430 x 630 A 2656 X PLUS Det ideelle produkt til garagen, bilen, værkstedet og ved "gør det selv" projekter. Forsynet med ergonomisk bæregreb som samtidig fungerer som lås til containeren. Blæsefunktion med trinløs

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde

ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS. Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde ATTIX 30, 40 & 50 HELT KOMPROMISLØS Brugervenlige støv-/vådsugere, der er nemme at vedligeholde Den perfekte løsning til håndværkere på farten ATTIX 30 er den nye, kompakte generation af ATTIX-familien

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

RONDA 600 NPU. DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A Robust luftrenser til krævende udsugningsopgaver

RONDA 600 NPU. DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A Robust luftrenser til krævende udsugningsopgaver V. BRØNDUM A/S DK Brugsanvisning DANSK BRUGSANVISNING (Original) (Country code EU ; CH ; DK ) A0.80.0164 VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. RONDA 600 NPU Robust luftrenser til krævende

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg

Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Elektrisk & Automatisk kædeslibeanlæg Art nr: 75700675 EAN nr: 5709133750688 1 af 9 230 / 50Hz / 85Watt 5300 Diameter.108mm Huldiameter.23mm 35 til højre og venstre 1/4 + 3/8 Ca. 2,1kg Øvrige Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 - DK 9560 Hadsund Tel: +45 72 18 21 20 - Fax: +45 72 18 21 11 Våd-/tørsuger til krævende rengøring og opsamling af farligt støv. Jo vanskeligere rengøring, jo bedre skal støvsugeren være. Derfor designet af ATTIX 9 SD gennemarbejdet omhyggeligt. Med en luftmængde

Læs mere

Industrielle støvsugere AERO 26

Industrielle støvsugere AERO 26 Kompakte våd-/tørsugere med filterrengøring Produkt fakta AERO 26 er kompakt og nem at anvende - det ideelle valg til mindre rengøringsopgaver på værkstedet eller ude hos kunden. En letvægtsmaskine til

Læs mere

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you

AERO 21/26/31. Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau. works for you AERO 21/26/31 Kompakte våd-/tørsugere til produktivitet på et helt nyt niveau works for you Øg produktiviteten med bedre rengøring, nemmere håndtering og tidsbesparende vedligeholdelse. Uanset om du arbejder

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om året. Støvet bliver suget

Læs mere

Oversat fra Engelsk. 86.05.5000. Brugsanvisning A0.80.0128

Oversat fra Engelsk. 86.05.5000. Brugsanvisning A0.80.0128 Oversat fra Engelsk. 86.05.5000 Brugsanvisning A0.80.0128 [2] Tilbehør* 1) 86.20.2101 Pjejerondel grøn 1) 86.20.2100 Plejerondel Blå 1) 86.20.2102 Plejerondel Rød og Gul (sæt) 2) 82.34.3601 Fugemundstykke

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

Velkommen. til vort store produktkatalog. Indholdsfortegnelse. Programmet består af 4 hovedgrupper af maskiner:

Velkommen. til vort store produktkatalog. Indholdsfortegnelse. Programmet består af 4 hovedgrupper af maskiner: Velkommen til vort store produktkatalog Programmet består af 4 hovedgrupper af maskiner: Easy Clean støvsugere - til professionel, erhvervsmæssig og privat rengøring. Ghibli støv- og vandsugere - allround

Læs mere

Brugsvejledning PV250 P PV350 P

Brugsvejledning PV250 P PV350 P Brugsvejledning PV250 P PV350 P 1 DRIFT, VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED PV250 P PV350 P LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING FØR MONTERING OG FØLG ALLE ANVISNINGER, SPECIELT DEM DER OMHANDLER SIKKERHED. DENNE MANUAL

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG!

LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 2400W LØVSUGER Art nr 76701015 EAN nr 5709133910440 LÆS BRUGERVEJLEDNING FØR BRUG! 1 Spænding: 230-240V ~ 50Hz Effekt: 2400W Omdrejningshastighed: 14000 o/min Lufthastighed: 270 km/t Luftvolumen max: 13,2

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder

Koster Crop Tester Tørstofmåler til foder Tørstofmåler til foder med elektronisk vægt Indledning Tillykke med din nye. Denne brugsanvisning beskriver, hvordan testeren skal bruges. Læs derfor brugsanvisningen grundigt inden ibrugtagning. Brugsanvisningen

Læs mere

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING

MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING MACHFLOW M09A MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej 64A 4684

Læs mere

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING

DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING DUALFLOW PLUS M14A / M14ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING

HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING HN 2985 ULTRASONISK RENSER HB2818B BRUGERVEJLEDNING Sørg for at læse og forstå denne vejledning inden brug af apparatet. Gem denne vejledning til senere reference VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ADVARSEL

Læs mere

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK

TAQ-70202 MK2 DANISH / DANSK TAQ-70202 MK2 Vigtige sikkerhedsoplysninger ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsoplysningerne herunder, inden du tager tabletten i brug. 1. Ved test for elektrostatisk udladning (ESD) i henhold til EN55020 blev

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9027882 Dykpumpe Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Dykpumpe - Varenr. 9027882 Beskrivelse: Dykpumpe 230 V. Med plastvinge. Leveres

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Professionelle støvsugere

Professionelle støvsugere 300 SERIEN Opfylder de højeste forventninger Produkt fakta 300 serien af våd-/tørsugere er konstrueret ud fra en modulopbygget platform, hvilket vil sige at du kan ændre på modellen ud fra dine aktuelle

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Støvsugere Multi 20. Adapter til el-værktøj 302002356 0. Filterelement PET-fleece 107402338 1. Sugeslange komplet 1,9 m Ø32 107405600 0

Støvsugere Multi 20. Adapter til el-værktøj 302002356 0. Filterelement PET-fleece 107402338 1. Sugeslange komplet 1,9 m Ø32 107405600 0 Det er nu slut med at bruge en halv dag på at blæse din gummibåd op - nu tager det kun cirka 20 sekunder - takket være den automatiske blæsefunktion på Multi. Og hvis det skulle ske at du har brug for

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere