Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA, vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (Ændring af HS-koder og emballagekoder) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Efter henstilling fra Toldsamarbejdsrådet af 26. juni 2009 blev der foretaget ændringer i HSnomenklaturen, hvorefter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 2 trådte i kraft den 1. januar Bilag A2 til tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure omfatter en liste over emballagekoder, som er baseret på den kodeliste over emballagetyper, der anvendes i den internationale samhandel, og som er anført i bilag V og bilag VI til rekommandation nr. 21 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa. Som følge af en teknologisk udvikling er kodelisten blevet revideret, og det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte listen i bilag A2 til tillæg III med den seneste version efter revision 8.1 af rekommandation nr. 21. Generel baggrund Alle disse ændringer har en direkte virkning på forsendelsesordningen. Derfor er det nødvendigt at tilpasse listen over følsomme varer og listen over emballagekoder. Formålet med nærværende afgørelse er at indføre disse ændringer i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der findes ingen sådanne bestemmelser. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Ikke relevant. 2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Høring og godkendelse i arbejdsgruppen EU-EFTA vedrørende fælles forsendelse, som repræsenterer de kontraherende parter i konventionen. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Positiv udtalelse. Ekspertbistand 1 2 EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 2 DA

3 Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Ændringerne til listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, foretages på baggrund af de seneste ændringer af koderne i det harmoniserede system og ændrer ikke på, hvilke produkter, der er omfattet. Ændringerne til listen over emballagekoder skyldes den seneste version efter revision 8.1 af FN-rekommandation nr. 21. Begge fører til en tilnærmelse af disse bestemmelser på forsendelsesområdet. 3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Resumé af forslaget Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif trådte i kraft den 1. januar FN's Økonomiske Kommission for Europa offentliggjorde en ny version af rekommandationen om emballagekoder. Derfor bør der foretages de nødvendige ændringer i bestemmelserne i konventionen om fælles forsendelsesprocedurer. Dette udkast til afgørelse blev meddelt arbejdsgruppen EU-EFTA vedrørende fælles forsendelse. Rådet opfordres til at fastlægge EU's holdning til den afgørelse, der blev vedtaget af Den Blandende Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, og som findes i bilaget. Retsgrundlag Artikel 15 i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Subsidiaritetsprincippet Forslaget henhører under Den Europæiske Unions enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsag: Ikke relevant. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået reguleringsmiddel: Afgørelse vedtaget af Den Blandede Kommission EU-EFTA. Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende grund: Der findes ikke noget andet egnet virkemiddel. DA 3 DA

4 4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Forslaget får ingen virkninger for EU's budget. 5. FAKULTATIVE ELEMENTER Forenkling Forslaget fører til en tilnærmelse af bestemmelserne på forsendelsesområdet. DA 4 DA

5 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA, vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (Ændring af HS-koder og emballagekoder) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) Artikel 1 i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure bestemmer, at konventionen fastsætter foranstaltninger vedrørende transport af varer, der forsendes mellem Fællesskabet og EFTA-landene samt mellem EFTA-landene indbyrdes, ved at indføre en fælles forsendelsesprocedure, uanset varernes art og oprindelse. (2) Artikel 15 i konventionen bemyndiger Den Blandede Kommission, der er nedsat ved denne konvention, til at fremsætte henstillinger og træffe afgørelser om ændringer til konventionen og dens tillæg. (3) Toldsamarbejdsrådets henstilling af 26. juni 2009 indfører ændringer i HSnomenklaturen. Derfor trådte Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 4 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif i kraft den 1. januar 2012, hvorved HSkode blev erstattet af to nye koder, og , og HS-kode blev erstattet af to nye HS-koder, og (4) De tilsvarende HS-koder i listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, i bilag I til tillæg I til konventionen bør derfor ændres. (5) FN's Økonomiske Kommission for Europa har offentliggjort en ny rekommandation om emballagekoder. Den tidligere revision af rekommandation nr. 21 i bilag A2 til tillæg III bør derfor erstattes med den nyeste revision: 8.1 (6) Den Europæiske Unions holdning til den foreslåede ændring bør derfor fastlægges 3 4 EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 5 DA

6 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Udgangspunktet for Den Europæiske Unions holdning i Den Blandede Kommission EU- EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af denne kommissions afgørelse nr. XXX om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure er det udkast til afgørelse, der er vedlagt som bilag til nærværende afgørelse. Unionens repræsentanter i Den Blandede Kommission EU-EFTA kan tiltræde mindre ændringer i udkastet til afgørelsen, uden at Rådet vedtager yderligere afgørelser. Artikel 2 Efter dens vedtagelse offentliggøres afgørelsen truffet af Den Blandede Kommissionen EU- EFTA for fælles forsendelse i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand DA 6 DA

7 BILAG Forslag til AFGØRELSE Nr. XXX VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure [...] DEN BLANDEDE KOMMISSION HAR under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure 5, særlig artikel 15, stk. 3, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) Toldsamarbejdsrådets henstilling af 26. juni 2009 indfører ændringer i HSnomenklaturen. Derfor trådte Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 7 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif i kraft den 1. januar 2012, hvorved HS-kode blev erstattet af to nye koder, og , og HS-kode blev erstattet af to nye HS-koder, og (2) De tilsvarende HS-koder i listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, i bilag I til tillæg I til konventionen bør derfor ændres. (3) Som følge af den nye version af rekommandationen om emballagekoder fra FN's Økonomiske Kommission for Europa, bør den tidligere revision af rekommandation nr. 21 i bilag A2 til tillæg III erstattes med den seneste version efter revision 8.1. (4) De foreslåede ændringer fører til, at bestemmelserne om fælles forsendelser samordnes med EU-bestemmelserne på forsendelsesområdet. (5) Konventionen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse. Artikel 2 Ændringerne i bilagets punkt 1 finder anvendelse fra den 1. januar EFT L 226 af , s. 2. EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 7 DA

8 Ændringerne i bilagets punkt 2 finder anvendelse fra den 1. januar Udfærdiget i Bruxelles, den På Den Blandede Kommissions vegne Formand DA 8 DA

9 BILAG 1. I bilag I til tillæg I til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure foretages følgende ændringer: i) Rækken for HS-kode " , , , " affattes således: Rør- eller roesukker og kemisk rent sakkarose, i fast form kg "; ii) Rækken for HS-kode " " affattes således: Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet 35 kg - DA 9 DA

10 2. Punkt 5 i bilag A2 "EMBALLAGEKODER" til tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure affattes således: (UN/ECE-rekommandation nr. 21/rev. 8.1 af 12. juli 2010) aerosoldåse (aerosol) ampul, ubeskyttet (ampoule, non-protected) ampul, beskyttet (ampoule, protected) forstøver (atomizer) pose (bag) pose, fleksibel beholder (bag, flexible container) jutesæk (bag, gunny) jumbopose (bag, jumbo) pose, stor (bag, large) pose, flerlags (bag, multiply) pose, papir (bag, paper) pose, papir-, flerlags (bag, paper, multi-wall) pose, papir-, flerlags, vandtæt (bag, paper, multi-wall, water resistant) pose, plast- (bag, plastic) pose, af plastfilm (bag, plastics film) AE AM AP AT BG FX GY JB ZB MB 5M XJ XK EC XD pose, af polyplast (bag polybag) 44 pose, til bulkvarer (bag, super bulk) 43 pose, tekstil- (bag, textile) pose, tekstil-, pulvertæt (bag, textile, sift proof) pose, tekstil-, vandtæt (bag, textile, water resistant) pose, tekstil-, uden foring (bag, textile, without inner coat/liner) pose, transport- (bag, tote) pose, af plastvæv (bag, woven plastic) 5L XG XH XF TT 5H DA 10 DA

11 pose, af plastvæv, pulvertæt (bag, woven plastic, sift proof) pose, af plastvæv, vandtæt (bag, woven plastic, water resistant) pose, af plastvæv, uden foring (bag, woven plastic, without inner coat/liner) balle, presset (bale, compressed) balle, upresset (bale, non-compressed) kugle (ball) ballon, ubeskyttet (balloon, non-protected) XB XC XA BL BN AL BF ballon, beskyttet (balloon, protected) BP stang, barre (bar) BR tønde (barrel) tønde, træ- (barrel, wooden) tønde, træ-, spunstype (barrel, wooden, bung type) tønde, træ-, med låg (barrel, wooden, removable head) barrer, stænger i bundter/knipper (bars, in bundle/bunch/truss) kumme, bassin (basin) kurv (basket) kurv, med greb, karton- (basket, with handle, cardboard) kurv, med greb, plast- (basket, with handle, plastic) kurv, med greb, træ- (basket, with handle, wooden) bånd, seler (belt) tønde, spand, kasse, beholder (bin) blok (block) bræt, plade (board) brædder, plader i bundter/knipper (board, in bundle/bunch/truss) BA 2C QH QJ BZ BM BK HC HA HB B4 BI OK BD BY DA 11 DA

12 spole (bobbin) rulle (bolt) flaske, gas- (bottle, gas) flaske, ubeskyttet, kolbeformet (bottle, non-protected, bulbous) flaske, ubeskyttet, cylinderformet (bottle, non-protected, cylindrical) flaske, ubeskyttet, cylinderformet (bottle, non-protected, cylindrical) flaske, beskyttet, kolbeformet (bottle, protected bulbous) flaske, beskyttet, kolbeformet (bottle, protected bulbous) flaske, beskyttet, cylinderformet (bottle, protected cylindrical) flaske, beskyttet, cylinderformet (bottle, protected cylindrical) flaskekasse, flaskereol, flaskestativ (bottlecrate / bottlerack) kasse (box) kasse, aluminiums (box, aluminium) CHEP-Eurobox Box (box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox) kasse, af fiberplade (box, fibreboard) kasse, til væsker (box, for liquids) kasse, af naturtræ (box, natural wood) kasse, plast- (box, plastic) kasse, af ekspanderet plast (box, plastic, expanded) kasse, af massiv plast (box, plastic, solid) kasse, af krydsfiner (box, plywood) kasse, af træfiber (box, reconstituted wood) kasse, stål (box, steel) kasse, af træ, naturtræ, almindelig (box, wooden, natural wood, ordinary) kasse af træ, naturtræ, med pulvertætte sider (box, wooden, natural wood, with sift proof walls) BB BT GB BS BO BO BV BV BQ BQ BC BX 4B DH 4G BW 4C 4H QR QS 4D 4F 4A QP QQ DA 12 DA

13 spand, bøtte, balje (bucket) tankgas (ved mbar og 15 C) (bulk, gas (at 1031 mbar and 15 C)) tankgas, flydende (LPG) (ved temperatur/tryk uden for normalområdet) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure)) massegods, flydende (bulk, liquid) massegods, metalskrot (bulk, scrap metal) massegods, fast, små partikler (bulk, solid, fine particles ( powders )) massegods, fast, kornede partikler (bulk, solid, granular particles ( grains )) massegods, fast, store partikler (knolde, moduler) (bulk, solid, large particles ( nodules )) bundt (bunch) bundt, bylt (bundle) bundt, bylt, af træ (bundle, wooden) tønde, stort fad (butt) bur (cage) bur, CHEP (cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)) bur, rulle- (cage, roll) dunk, cylinderformet (can, cylindrical) dunk, rektangulær (can, rectangular) dunk, med greb og tud (can, with handle and spout) dunk, kanister (canister) sejldug, presenning (canvas) kapsel (capsule) ballon, ubeskyttet (carboy, non-protected) ballon, beskyttet (carboy, protected) plade (card) ladvogn (cart, flatbed) BJ VG VQ VL VS VY VR VO BH BE 8C BU CG DG CW CX CA CD CI CZ AV CO CP CM FW DA 13 DA

14 papkasse, papæske (carton) patron (cartridge) kasse (case) kasse, bil (case, car) kasse, termo- (case, isothermic) kasse, åben tremme- (case, skeleton) kasse, stål- (case, steel) kasse, med pallebund (case, with pallet base) kasse, med pallebund, karton- (case, with pallet base, cardboard) kasse, med pallebund, metal- (case, with pallet base, metal) kasse, med pallebund, plast- (case, with pallet base, plastic) kasse, med pallebund, træ- (case, with pallet base, wooden) kasse, træ- (case, wooden) fad, tønde (cask) kiste, skab (chest) junge (churn) foldeblister (clamshell) kiste, skrin, skab (coffer) kiste (coffin) rulle, spole, tromle (coil) kompositemballage, glasbeholder (composite packaging, glass receptacle) kompositemballage, glasbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, glass receptacle in aluminium crate) kompositemballage, glasbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, glass receptacle in aluminium drum) kompositemballage, glasbeholder i udvidelig plastemballage (composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack) CT CQ CS 7A EI SK SS ED EF EH EG EE 7B CK CH CC AI CF CJ CL 6P YR YQ YY DA 14 DA

15 kompositemballage, glasbeholder i fibertromle (composite packaging, glass receptacle in fibre drum) kompositemballage, glasbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, glass receptacle in fibreboard box) kompositemballage, glasbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, glass receptacle in plywood drum) kompositemballage, glasbeholder i ramme af massiv plast (composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack) kompositemballage, glasbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, glass receptacle in steel crate box) kompositemballage, glasbeholder i ståltromle (composite packaging, glass receptacle in steel drum) kompositemballage, glasbeholder i spånkurv (composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper) kompositemballage, glasbeholder i trækasse (composite packaging, glass receptacle in wooden box) kompositemballage, plastbeholder (composite packaging, plastic receptacle) kompositemballage, plastbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate) kompositemballage, plastbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum) kompositemballage, plastbeholder i fibertromle (composite packaging, plastic receptacle in fibre drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box) kompositemballage, plastbeholder i plasttromle (composite packaging, plastic receptacle in plastic drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood box) kompositemballage, plastbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af massiv plast (composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box) YW YX YT YZ YP YN YV YS 6H YD YC YJ YK YL YH YG YM DA 15 DA

16 kompositemballage, plastbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, plastic receptacle in steel crate box) kompositemballage, plastbeholder i ståltromle (composite packaging, plastic receptacle in steel drum) kompositemballage, plastbeholder i trækasse (composite packaging, plastic receptacle in wooden box) kegle (cone) beholder, fleksibel (container, flexible) YB YA YF AJ 1F beholder, gallon- (container, gallon) beholder, metal- (container, metal) beholder, ikke andetsteds specificeret som transportudstyr (container, not otherwise specified as transport equipment) beholder, ydre (container, outer) overtræk, etui, omslag, dække (cover) kasse (crate) kasse, øl- (crate, beer) kasse, til bulkvarer, karton- (crate, bulk, cardboard) kasse, til bulkvarer, plast- (crate, bulk, plastic) kasse, til bulkvarer, træ- (crate, bulk, wooden) kasse, til bulkvarer, plast- (crate, framed) kasse, frugt- (crate, fruit) kasse, metal- (crate, metal) kasse, mælke- (crate, milk) kasse, flerlags-, karton- (crate, multiple layer, cardboard) kasse, flerlags-, plast- (crate, multiple layer, plastic) kasse, flerlags-, træ- (crate, multiple layer, wooden) kasse, lav (crate, shallow) kasse, træ- (crate, wooden) GL ME CN OU CV CR CB DK DL DM FD FC MA MC DC DA DB SC 8B DA 16 DA

17 kurv, flet- (creel) kop, bæger (cup) cylinder (cylinder) CE CU CY ballon, ubeskyttet (demijohn, non-protected) ballon, beskyttet (demijohn, protected) automat, dispenser (dispenser) tromle, fad, bøtte (drum) tromle, aluminiums- (drum, aluminium) tromle, aluminiums-, uden låg (drum, aluminium, non-removable head) tromle, aluminiums-, med låg (drum, aluminium, removable head) tromle, fiber- (drum, fibre) tromle, jern- (drum, iron) tromle, plast- (drum, plastic) tromle, plast-, uden låg (drum, plastic, non-removable head) tromle, plast-, med låg (drum, plastic, removable head) tromle, af krydsfiner (drum, plywood) tromle, stål- (drum, steel) tromle, stål-, uden låg (drum, steel, non-removable head) tromle, stål-, med låg (drum, steel, removable head) tromle, træ- (drum, wooden) hylster (envelope) hylster, stål- (envelope, steel) filmpakke (filmpack) lille tønde, fjerding (firkin) DJ DP DN DR 1B QC QD 1G DI IH QF QG 1D 1A QA QB 1W EN SV FP FI flaske, lomme-, kolbe (flask) FL DA 17 DA

18 flexibag (flexibag) flexitank (flexitank) beholder til fødevarer (foodtainer) (foodtainer) kiste, boks, kasse (footlocker) ramme, bakke (frame) bjælke, drager (girder) bjælker, dragere i bundter/knipper (girders, in bundle/bunch/truss) kurv, spån- (hamper) bøjle, krog (hanger) fad, oksehoved (hogshead) barre (ingot) barrer i bundter/knipper (ingots, in bundle/bunch/truss) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC) (intermediate bulk container) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium (intermediate bulk container, aluminium) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, væsker (intermediate bulk container, aluminium, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, trykbeholder konventionen om en fælles forsendelsesprocedure > 10 kpa (0,1 bar) (intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale (intermediate bulk container, composite) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, til væsker (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids) FB FE FT FO FR GI GZ HR HN HG IN IZ WA WD WL WH ZS ZR ZP ZM DA 18 DA

19 mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, væsker (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af fiberplade (intermediate bulk container, fibreboard) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), fleksibel (intermediate bulk container, flexible) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal (intermediate bulk container, metal) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, til væsker (intermediate bulk container, metal, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, ikke stål (intermediate bulk container, metal, other than steel) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, trykbeholder 10 kpa (0,1 bar) (intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ (intermediate bulk container, natural wood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ, med foring (intermediate bulk container, natural wood, with inner liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir (intermediate bulk container, paper, multi-wall) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir, vandtæt (intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), plastfilm (intermediate bulk container, plastic film) ZQ ZN ZL ZT ZU WF WM ZV WJ ZW WU ZA ZC WS mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), krydsfiner (intermediate bulk container, plywood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), med foring (intermediate bulk container, plywood, with inner liner) ZX WY DA 19 DA

20 mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber (intermediate bulk container, reconstituted wood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber, med foring (intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast (intermediate bulk container, rigid plastic) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med afstivende struktur, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål (intermediate bulk container, steel) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, til væsker (intermediate bulk container, steel, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, trykbeholder > 10 kpa (intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, uden foring (intermediate bulk container, textile without coat/liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning (intermediate bulk container, textile, coated) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning og foring (intermediate bulk container, textile, coated and liner) ZY WZ AA ZK ZH ZF ZJ ZG ZD WC WK WG WT WV WX mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med foring WW DA 20 DA

21 (intermediate bulk container, textile, with liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning (intermediate bulk container, woven plastic, coated) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning og foring (intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med foring (intermediate bulk container, woven plastic, with liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, uden belægning/foring (intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner) krukke (jar) dunk, cylinderformet (jerrican, cylindrical) dunk, plast- (jerrican, plastic) dunk, plast-, uden låg (jerrican, plastic, non-removable head) dunk, plast-, med låg (jerrican, plastic, removable head) dunk, rektangulær (jerrican, rectangular) dunk, stål- (jerrican, steel) dunk, stål-, uden låg (jerrican, steel, non-removable head) dunk, stål-, med låg (jerrican, steel, removable head) kande (jug) jutesæk (jutebag) anker, lille tønde (keg) sæt (kit) liftvan (liftvan) rundtømmer, tømmerstok, kævle, bjælke (log) rundtømmer, tømmerstokke, kævler, bjælker i bundter/knipper (logs, in bundle/bunch/truss) parti (lot) WP WR WQ WN JR JY 3H QM QN JC 3A QK QL JG JT KG KI LV LG LZ LT muffe, øsken, lap (lug) LU DA 21 DA

22 bagage (luggage) måtte (mat) tændstikæske (matchbox) aftalt mellem parterne (mutually defined) knippe, sæt, stablingsbakke, stablingskasse (nest) net (net) net, rørformet, plast- (net, tube, plastic) net, rørformet, tekstil- (net, tube, textile) foreligger ikke (not available) octabin (octabin) kolli, sampak, pakning, pakke (package) pakning, af karton, med flaskehalshuller (package, cardboard, with bottle grip-holes) pakning, salgsemballage, karton (package, display, cardboard) pakning, salgsemballage, metal (package, display, metal) pakning, salgsemballage, plast (package, display, plastic) pakning, salgsemballage, træ (package, display, wooden) plastemballage, rørformet (package, flow) pakning, papirindpakning (package, paper wrapped) pakning, præsentations- (package, show) pakke, pakning (packet) spand, bøtte (pail) palle (pallet) palle, 100 cm 110 cm (pallet, 100 cms 110 cms) palle, AS (pallet, AS ) palle, boks-, kombineret åben-sidet boks og palle (pallet, box combined open-ended box and pallet) LE MT MX ZZ NS NT NU NV NA OT PK IK IB ID IC IA IF IG IE PA PL PX AH OD PB DA 22 DA

23 palle, CHEP 100 cm x 120 cm (pallet, chep 100 cm x 120 cm) palle, CHEP 40 cm x 60 cm (pallet, chep 40 cm x 60 cm) palle, CHEP 80 cm x 120 cm (pallet, chep 80 cm x 120 cm) palle, ISO T11 (pallet, ISO T11) palle, modul-, rammer 80 cm 100 cm (pallet, modular, collars 80 cms 100 cms) palle, modul-, rammer 80 cm 120 cm (pallet, modular, collars 80 cms 120 cms) palle, modul-, rammer 80 cm 60 cm (pallet, modular, collars 80 cms 60 cms) palle, krympepakket (pallet, shrinkwrapped) palle, tredobbelt foring (pallet, triwall) palle, træ- (pallet, wooden) skål (pan) pakke (parcel) transportboks til dyr, åben (pen) stykke (piece) rør (pipe) rør i bundter/knipper (pipes, in bundle/bunch/truss) stor kande (pitcher) planke (plank) planker i bundter/knipper (planks, in bundle/bunch/truss) OC OA OB OE PD PE AF AG TW 8A P2 PC PF PP PI PV PH PN PZ plade (plate) plader i bundter/knipper (plates, in bundle/bunch/truss) platform, uspecificeret vægt eller mål (platform, unspecified weight or dimension) potte, krukke (pot) pose, pung (pouch) PG PY OF PT PO DA 23 DA

24 kurv (punnet) stativ, hylde (rack) stativ, bøjle- (rack, clothing hanger) beholder, fiber- (receptacle, fibre) beholder, glas- (receptacle, glass) beholder, metal- (receptacle, metal) beholder, papir- (receptacle, paper) beholder, plast- (receptacle, plastic) beholder, i plastindpakning (receptacle, plastic wrapped) beholder, træ- (receptacle, wooden) frugtnet (rednet) spole, rulle (reel) ring (ring) stang, stav (rod) stænger, stave i bundter/knipper (rods, in bundle/bunch/truss) rulle (roll) lille sæk, pose (sachet) sæk (sack) sæk, flerlags- (sack, multi-wall) skibskiste (sea-chest) sæt (set) plade, folie, ark, blad (sheet) plade, i plastindpakning (sheet, plastic wrapping) metalblik (sheetmetal) metalblik i bundter/knipper (sheets, in bundle/bunch/truss) krympepakket (shrinkwrapped) PJ RK RJ AB GR MR AC PR MW AD RT RL RG RD RZ RO SH SA MS SE SX ST SP SM SZ SW DA 24 DA

25 bundbræt (skid) plade (slab) hylster (sleeve) mellemlæg, mellemlag (slipsheet) spindel, rulle, vinde, ten (spindle) haspe, vinde, spole (spool) kuffert, taske (suitcase) plade, tavle (tablet) tankbeholder, generisk (tank container, generic) tank, beholder, cylinderformet (tank, cylindrical) tank, beholder, rektangulær (tank, rectangular) tekasse (tea-chest) lille fad, anker (tierce) dåse, konservesdåse, metaldåse (tin) bakke (tray) bakke, med horisontalt stablede, flade elementer (tray, containing horizontally stacked flat items) bakke, enkeltlags- uden overdækning, karton (tray, one layer no cover, cardboard) bakke, enkeltlags- uden overdækning, plast (tray, one layer no cover, plastic) bakke, enkeltlags- uden overdækning, polystyren (tray, one layer no cover, polystyrene) bakke, enkeltlags- uden overdækning, træ (tray, one layer no cover, wooden) bakke, stiv, stabelbar med låg (CEN TS 14482:2002) (tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002)) bakke, tolags- uden overdækning, karton (tray, two layers no cover, cardboard) SI SB SY SL SD SO SU T1 TG TY TK TC TI TN PU GU DV DS DU DT IL DY bakke, tolags- uden overdækning, plast (tray, two layers no cover, DW DA 25 DA

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015

Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Pris- og serviceguide PRIS OG SERVICE GUIDE 2015 Gældende fra 1. januar 2015 Pris- og serviceguide 2 PÅLIDELIG. NÅR SOM HELST. HVOR SOM HELST. DU BESTEMMER. INTERNATIONALE SERVICES DHL SAME DAY Side 5

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær

Lokalplan 0816-11 Ved Overbyvej i Seest - boliger på Kløvkær Stadionvej Sk o vlu ej Høj b j ergv ve t ea ve j Bil lu i ta rs ve j Top Op Ru alv ej Sa fir bin j Tønderve Ly k ke v ej v ej gå rd ej 22. juni 2015 as v ej j otorv Lokalplan 0816-11 lb ergsvej Ho Ved

Læs mere

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007

L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 L 193/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i fiskerisektoren og om

Læs mere

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse

LOKALPLAN NR. 6A SKJERN KOMMUNE 3. Indholdsfortegnelse 1 2 LOKALPLAN NR. 6A Indholdsfortegnelse Bestemmelser... side 4 1. Lokalplanens formål... side 4 2. Afgrænsning...side 4 3. Område- og zonestatus... side 5 4. Områdets anvendelse... side 5 5. Udstykning...

Læs mere

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn,

P~ ~.~2 ~ 4 bu, 4 by, 4 bx, 4 CV, 4 ai, 4 cn, KRISTIAN MOGENSEN LÅN DSR E TS 5 ÅG Fø RER Ejendommene: 4 bh, 4 bl, 4 bl, 4 br, 4 bs, 4 bt, P.z~ ~ Pa ~ ~ s4~i ~!a~ ~ 5 q, 5 ae, 4 el, 4 4 ~, 4 os, 12 ao, 12 h, 12 af, 12 ~, 12 al, 12 am, 12 an 60, 61,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17.

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. 8. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 5/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 32/2000 af 17. december 1999 om åbning og forvaltning af GATT-bundne

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2015 COM(2015) 190 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Rapport om anvendelsen af Rådets direktiv

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE

VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE VISKERBLADE KATALOG PERSON- OG VAREVOGNE www.hella.com/wiperblades Viskerblade fra HELLA Som førende partner til de mest kendte europæiske køretøjsproducenter har HELLA siden 1899 udviklet kvalitetskomponenter

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning

Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning DA EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Vejledning 1 Bruxelles, den 13. oktober 2011 - Anvendelse af forordningen om gensidig anerkendelse på byggevarer uden CE-mærkning 1. INDLEDNING

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by

Lokalplan nr. 151. For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Lokalplan nr. 151 For et erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast by Ikast Kommune Marts 2006 Titel Lokalplan nr. 151 Erhvervsområde ved La Cours Vej i Ikast Udarbejdet af Ikast kommune Planafdelingen Illustration

Læs mere

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold.

OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. OIOXML-faktura beskrivelse af feltindhold. Nedenstående indeholder en kort oversigt over de punkter som oftest kræver speciel behandling når en OIOXML faktura skal anvendes til fakturering via byg-e Fakturahoved:

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.2.2011 KOM(2011) 32 endelig 2011/0023 (COD) C7-0039/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Samt kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan SAE 4.103.0 Erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby Samt kommuneplantillæg nr. 4 maj 2007 Kommuneplantillæg nr. 4 samt lokalplan 4.103.0 for et erhvervsområde ved Kjeldgårdsvej i Sæby. Lokalplanen

Læs mere