Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA, vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (Ændring af HS-koder og emballagekoder) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Efter henstilling fra Toldsamarbejdsrådet af 26. juni 2009 blev der foretaget ændringer i HSnomenklaturen, hvorefter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 2 trådte i kraft den 1. januar Bilag A2 til tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure omfatter en liste over emballagekoder, som er baseret på den kodeliste over emballagetyper, der anvendes i den internationale samhandel, og som er anført i bilag V og bilag VI til rekommandation nr. 21 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa. Som følge af en teknologisk udvikling er kodelisten blevet revideret, og det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte listen i bilag A2 til tillæg III med den seneste version efter revision 8.1 af rekommandation nr. 21. Generel baggrund Alle disse ændringer har en direkte virkning på forsendelsesordningen. Derfor er det nødvendigt at tilpasse listen over følsomme varer og listen over emballagekoder. Formålet med nærværende afgørelse er at indføre disse ændringer i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der findes ingen sådanne bestemmelser. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Ikke relevant. 2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Høring og godkendelse i arbejdsgruppen EU-EFTA vedrørende fælles forsendelse, som repræsenterer de kontraherende parter i konventionen. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Positiv udtalelse. Ekspertbistand 1 2 EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 2 DA

3 Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Ændringerne til listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, foretages på baggrund af de seneste ændringer af koderne i det harmoniserede system og ændrer ikke på, hvilke produkter, der er omfattet. Ændringerne til listen over emballagekoder skyldes den seneste version efter revision 8.1 af FN-rekommandation nr. 21. Begge fører til en tilnærmelse af disse bestemmelser på forsendelsesområdet. 3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Resumé af forslaget Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif trådte i kraft den 1. januar FN's Økonomiske Kommission for Europa offentliggjorde en ny version af rekommandationen om emballagekoder. Derfor bør der foretages de nødvendige ændringer i bestemmelserne i konventionen om fælles forsendelsesprocedurer. Dette udkast til afgørelse blev meddelt arbejdsgruppen EU-EFTA vedrørende fælles forsendelse. Rådet opfordres til at fastlægge EU's holdning til den afgørelse, der blev vedtaget af Den Blandende Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, og som findes i bilaget. Retsgrundlag Artikel 15 i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Subsidiaritetsprincippet Forslaget henhører under Den Europæiske Unions enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsag: Ikke relevant. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået reguleringsmiddel: Afgørelse vedtaget af Den Blandede Kommission EU-EFTA. Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende grund: Der findes ikke noget andet egnet virkemiddel. DA 3 DA

4 4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Forslaget får ingen virkninger for EU's budget. 5. FAKULTATIVE ELEMENTER Forenkling Forslaget fører til en tilnærmelse af bestemmelserne på forsendelsesområdet. DA 4 DA

5 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA, vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (Ændring af HS-koder og emballagekoder) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) Artikel 1 i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure bestemmer, at konventionen fastsætter foranstaltninger vedrørende transport af varer, der forsendes mellem Fællesskabet og EFTA-landene samt mellem EFTA-landene indbyrdes, ved at indføre en fælles forsendelsesprocedure, uanset varernes art og oprindelse. (2) Artikel 15 i konventionen bemyndiger Den Blandede Kommission, der er nedsat ved denne konvention, til at fremsætte henstillinger og træffe afgørelser om ændringer til konventionen og dens tillæg. (3) Toldsamarbejdsrådets henstilling af 26. juni 2009 indfører ændringer i HSnomenklaturen. Derfor trådte Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 4 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif i kraft den 1. januar 2012, hvorved HSkode blev erstattet af to nye koder, og , og HS-kode blev erstattet af to nye HS-koder, og (4) De tilsvarende HS-koder i listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, i bilag I til tillæg I til konventionen bør derfor ændres. (5) FN's Økonomiske Kommission for Europa har offentliggjort en ny rekommandation om emballagekoder. Den tidligere revision af rekommandation nr. 21 i bilag A2 til tillæg III bør derfor erstattes med den nyeste revision: 8.1 (6) Den Europæiske Unions holdning til den foreslåede ændring bør derfor fastlægges 3 4 EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 5 DA

6 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Udgangspunktet for Den Europæiske Unions holdning i Den Blandede Kommission EU- EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af denne kommissions afgørelse nr. XXX om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure er det udkast til afgørelse, der er vedlagt som bilag til nærværende afgørelse. Unionens repræsentanter i Den Blandede Kommission EU-EFTA kan tiltræde mindre ændringer i udkastet til afgørelsen, uden at Rådet vedtager yderligere afgørelser. Artikel 2 Efter dens vedtagelse offentliggøres afgørelsen truffet af Den Blandede Kommissionen EU- EFTA for fælles forsendelse i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand DA 6 DA

7 BILAG Forslag til AFGØRELSE Nr. XXX VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure [...] DEN BLANDEDE KOMMISSION HAR under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure 5, særlig artikel 15, stk. 3, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) Toldsamarbejdsrådets henstilling af 26. juni 2009 indfører ændringer i HSnomenklaturen. Derfor trådte Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 7 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif i kraft den 1. januar 2012, hvorved HS-kode blev erstattet af to nye koder, og , og HS-kode blev erstattet af to nye HS-koder, og (2) De tilsvarende HS-koder i listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, i bilag I til tillæg I til konventionen bør derfor ændres. (3) Som følge af den nye version af rekommandationen om emballagekoder fra FN's Økonomiske Kommission for Europa, bør den tidligere revision af rekommandation nr. 21 i bilag A2 til tillæg III erstattes med den seneste version efter revision 8.1. (4) De foreslåede ændringer fører til, at bestemmelserne om fælles forsendelser samordnes med EU-bestemmelserne på forsendelsesområdet. (5) Konventionen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse. Artikel 2 Ændringerne i bilagets punkt 1 finder anvendelse fra den 1. januar EFT L 226 af , s. 2. EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 7 DA

8 Ændringerne i bilagets punkt 2 finder anvendelse fra den 1. januar Udfærdiget i Bruxelles, den På Den Blandede Kommissions vegne Formand DA 8 DA

9 BILAG 1. I bilag I til tillæg I til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure foretages følgende ændringer: i) Rækken for HS-kode " , , , " affattes således: Rør- eller roesukker og kemisk rent sakkarose, i fast form kg "; ii) Rækken for HS-kode " " affattes således: Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet 35 kg - DA 9 DA

10 2. Punkt 5 i bilag A2 "EMBALLAGEKODER" til tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure affattes således: (UN/ECE-rekommandation nr. 21/rev. 8.1 af 12. juli 2010) aerosoldåse (aerosol) ampul, ubeskyttet (ampoule, non-protected) ampul, beskyttet (ampoule, protected) forstøver (atomizer) pose (bag) pose, fleksibel beholder (bag, flexible container) jutesæk (bag, gunny) jumbopose (bag, jumbo) pose, stor (bag, large) pose, flerlags (bag, multiply) pose, papir (bag, paper) pose, papir-, flerlags (bag, paper, multi-wall) pose, papir-, flerlags, vandtæt (bag, paper, multi-wall, water resistant) pose, plast- (bag, plastic) pose, af plastfilm (bag, plastics film) AE AM AP AT BG FX GY JB ZB MB 5M XJ XK EC XD pose, af polyplast (bag polybag) 44 pose, til bulkvarer (bag, super bulk) 43 pose, tekstil- (bag, textile) pose, tekstil-, pulvertæt (bag, textile, sift proof) pose, tekstil-, vandtæt (bag, textile, water resistant) pose, tekstil-, uden foring (bag, textile, without inner coat/liner) pose, transport- (bag, tote) pose, af plastvæv (bag, woven plastic) 5L XG XH XF TT 5H DA 10 DA

11 pose, af plastvæv, pulvertæt (bag, woven plastic, sift proof) pose, af plastvæv, vandtæt (bag, woven plastic, water resistant) pose, af plastvæv, uden foring (bag, woven plastic, without inner coat/liner) balle, presset (bale, compressed) balle, upresset (bale, non-compressed) kugle (ball) ballon, ubeskyttet (balloon, non-protected) XB XC XA BL BN AL BF ballon, beskyttet (balloon, protected) BP stang, barre (bar) BR tønde (barrel) tønde, træ- (barrel, wooden) tønde, træ-, spunstype (barrel, wooden, bung type) tønde, træ-, med låg (barrel, wooden, removable head) barrer, stænger i bundter/knipper (bars, in bundle/bunch/truss) kumme, bassin (basin) kurv (basket) kurv, med greb, karton- (basket, with handle, cardboard) kurv, med greb, plast- (basket, with handle, plastic) kurv, med greb, træ- (basket, with handle, wooden) bånd, seler (belt) tønde, spand, kasse, beholder (bin) blok (block) bræt, plade (board) brædder, plader i bundter/knipper (board, in bundle/bunch/truss) BA 2C QH QJ BZ BM BK HC HA HB B4 BI OK BD BY DA 11 DA

12 spole (bobbin) rulle (bolt) flaske, gas- (bottle, gas) flaske, ubeskyttet, kolbeformet (bottle, non-protected, bulbous) flaske, ubeskyttet, cylinderformet (bottle, non-protected, cylindrical) flaske, ubeskyttet, cylinderformet (bottle, non-protected, cylindrical) flaske, beskyttet, kolbeformet (bottle, protected bulbous) flaske, beskyttet, kolbeformet (bottle, protected bulbous) flaske, beskyttet, cylinderformet (bottle, protected cylindrical) flaske, beskyttet, cylinderformet (bottle, protected cylindrical) flaskekasse, flaskereol, flaskestativ (bottlecrate / bottlerack) kasse (box) kasse, aluminiums (box, aluminium) CHEP-Eurobox Box (box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox) kasse, af fiberplade (box, fibreboard) kasse, til væsker (box, for liquids) kasse, af naturtræ (box, natural wood) kasse, plast- (box, plastic) kasse, af ekspanderet plast (box, plastic, expanded) kasse, af massiv plast (box, plastic, solid) kasse, af krydsfiner (box, plywood) kasse, af træfiber (box, reconstituted wood) kasse, stål (box, steel) kasse, af træ, naturtræ, almindelig (box, wooden, natural wood, ordinary) kasse af træ, naturtræ, med pulvertætte sider (box, wooden, natural wood, with sift proof walls) BB BT GB BS BO BO BV BV BQ BQ BC BX 4B DH 4G BW 4C 4H QR QS 4D 4F 4A QP QQ DA 12 DA

13 spand, bøtte, balje (bucket) tankgas (ved mbar og 15 C) (bulk, gas (at 1031 mbar and 15 C)) tankgas, flydende (LPG) (ved temperatur/tryk uden for normalområdet) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure)) massegods, flydende (bulk, liquid) massegods, metalskrot (bulk, scrap metal) massegods, fast, små partikler (bulk, solid, fine particles ( powders )) massegods, fast, kornede partikler (bulk, solid, granular particles ( grains )) massegods, fast, store partikler (knolde, moduler) (bulk, solid, large particles ( nodules )) bundt (bunch) bundt, bylt (bundle) bundt, bylt, af træ (bundle, wooden) tønde, stort fad (butt) bur (cage) bur, CHEP (cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)) bur, rulle- (cage, roll) dunk, cylinderformet (can, cylindrical) dunk, rektangulær (can, rectangular) dunk, med greb og tud (can, with handle and spout) dunk, kanister (canister) sejldug, presenning (canvas) kapsel (capsule) ballon, ubeskyttet (carboy, non-protected) ballon, beskyttet (carboy, protected) plade (card) ladvogn (cart, flatbed) BJ VG VQ VL VS VY VR VO BH BE 8C BU CG DG CW CX CA CD CI CZ AV CO CP CM FW DA 13 DA

14 papkasse, papæske (carton) patron (cartridge) kasse (case) kasse, bil (case, car) kasse, termo- (case, isothermic) kasse, åben tremme- (case, skeleton) kasse, stål- (case, steel) kasse, med pallebund (case, with pallet base) kasse, med pallebund, karton- (case, with pallet base, cardboard) kasse, med pallebund, metal- (case, with pallet base, metal) kasse, med pallebund, plast- (case, with pallet base, plastic) kasse, med pallebund, træ- (case, with pallet base, wooden) kasse, træ- (case, wooden) fad, tønde (cask) kiste, skab (chest) junge (churn) foldeblister (clamshell) kiste, skrin, skab (coffer) kiste (coffin) rulle, spole, tromle (coil) kompositemballage, glasbeholder (composite packaging, glass receptacle) kompositemballage, glasbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, glass receptacle in aluminium crate) kompositemballage, glasbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, glass receptacle in aluminium drum) kompositemballage, glasbeholder i udvidelig plastemballage (composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack) CT CQ CS 7A EI SK SS ED EF EH EG EE 7B CK CH CC AI CF CJ CL 6P YR YQ YY DA 14 DA

15 kompositemballage, glasbeholder i fibertromle (composite packaging, glass receptacle in fibre drum) kompositemballage, glasbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, glass receptacle in fibreboard box) kompositemballage, glasbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, glass receptacle in plywood drum) kompositemballage, glasbeholder i ramme af massiv plast (composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack) kompositemballage, glasbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, glass receptacle in steel crate box) kompositemballage, glasbeholder i ståltromle (composite packaging, glass receptacle in steel drum) kompositemballage, glasbeholder i spånkurv (composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper) kompositemballage, glasbeholder i trækasse (composite packaging, glass receptacle in wooden box) kompositemballage, plastbeholder (composite packaging, plastic receptacle) kompositemballage, plastbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate) kompositemballage, plastbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum) kompositemballage, plastbeholder i fibertromle (composite packaging, plastic receptacle in fibre drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box) kompositemballage, plastbeholder i plasttromle (composite packaging, plastic receptacle in plastic drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood box) kompositemballage, plastbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af massiv plast (composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box) YW YX YT YZ YP YN YV YS 6H YD YC YJ YK YL YH YG YM DA 15 DA

16 kompositemballage, plastbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, plastic receptacle in steel crate box) kompositemballage, plastbeholder i ståltromle (composite packaging, plastic receptacle in steel drum) kompositemballage, plastbeholder i trækasse (composite packaging, plastic receptacle in wooden box) kegle (cone) beholder, fleksibel (container, flexible) YB YA YF AJ 1F beholder, gallon- (container, gallon) beholder, metal- (container, metal) beholder, ikke andetsteds specificeret som transportudstyr (container, not otherwise specified as transport equipment) beholder, ydre (container, outer) overtræk, etui, omslag, dække (cover) kasse (crate) kasse, øl- (crate, beer) kasse, til bulkvarer, karton- (crate, bulk, cardboard) kasse, til bulkvarer, plast- (crate, bulk, plastic) kasse, til bulkvarer, træ- (crate, bulk, wooden) kasse, til bulkvarer, plast- (crate, framed) kasse, frugt- (crate, fruit) kasse, metal- (crate, metal) kasse, mælke- (crate, milk) kasse, flerlags-, karton- (crate, multiple layer, cardboard) kasse, flerlags-, plast- (crate, multiple layer, plastic) kasse, flerlags-, træ- (crate, multiple layer, wooden) kasse, lav (crate, shallow) kasse, træ- (crate, wooden) GL ME CN OU CV CR CB DK DL DM FD FC MA MC DC DA DB SC 8B DA 16 DA

17 kurv, flet- (creel) kop, bæger (cup) cylinder (cylinder) CE CU CY ballon, ubeskyttet (demijohn, non-protected) ballon, beskyttet (demijohn, protected) automat, dispenser (dispenser) tromle, fad, bøtte (drum) tromle, aluminiums- (drum, aluminium) tromle, aluminiums-, uden låg (drum, aluminium, non-removable head) tromle, aluminiums-, med låg (drum, aluminium, removable head) tromle, fiber- (drum, fibre) tromle, jern- (drum, iron) tromle, plast- (drum, plastic) tromle, plast-, uden låg (drum, plastic, non-removable head) tromle, plast-, med låg (drum, plastic, removable head) tromle, af krydsfiner (drum, plywood) tromle, stål- (drum, steel) tromle, stål-, uden låg (drum, steel, non-removable head) tromle, stål-, med låg (drum, steel, removable head) tromle, træ- (drum, wooden) hylster (envelope) hylster, stål- (envelope, steel) filmpakke (filmpack) lille tønde, fjerding (firkin) DJ DP DN DR 1B QC QD 1G DI IH QF QG 1D 1A QA QB 1W EN SV FP FI flaske, lomme-, kolbe (flask) FL DA 17 DA

18 flexibag (flexibag) flexitank (flexitank) beholder til fødevarer (foodtainer) (foodtainer) kiste, boks, kasse (footlocker) ramme, bakke (frame) bjælke, drager (girder) bjælker, dragere i bundter/knipper (girders, in bundle/bunch/truss) kurv, spån- (hamper) bøjle, krog (hanger) fad, oksehoved (hogshead) barre (ingot) barrer i bundter/knipper (ingots, in bundle/bunch/truss) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC) (intermediate bulk container) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium (intermediate bulk container, aluminium) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, væsker (intermediate bulk container, aluminium, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, trykbeholder konventionen om en fælles forsendelsesprocedure > 10 kpa (0,1 bar) (intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale (intermediate bulk container, composite) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, til væsker (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids) FB FE FT FO FR GI GZ HR HN HG IN IZ WA WD WL WH ZS ZR ZP ZM DA 18 DA

19 mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, væsker (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af fiberplade (intermediate bulk container, fibreboard) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), fleksibel (intermediate bulk container, flexible) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal (intermediate bulk container, metal) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, til væsker (intermediate bulk container, metal, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, ikke stål (intermediate bulk container, metal, other than steel) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, trykbeholder 10 kpa (0,1 bar) (intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ (intermediate bulk container, natural wood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ, med foring (intermediate bulk container, natural wood, with inner liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir (intermediate bulk container, paper, multi-wall) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir, vandtæt (intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), plastfilm (intermediate bulk container, plastic film) ZQ ZN ZL ZT ZU WF WM ZV WJ ZW WU ZA ZC WS mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), krydsfiner (intermediate bulk container, plywood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), med foring (intermediate bulk container, plywood, with inner liner) ZX WY DA 19 DA

20 mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber (intermediate bulk container, reconstituted wood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber, med foring (intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast (intermediate bulk container, rigid plastic) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med afstivende struktur, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål (intermediate bulk container, steel) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, til væsker (intermediate bulk container, steel, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, trykbeholder > 10 kpa (intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, uden foring (intermediate bulk container, textile without coat/liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning (intermediate bulk container, textile, coated) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning og foring (intermediate bulk container, textile, coated and liner) ZY WZ AA ZK ZH ZF ZJ ZG ZD WC WK WG WT WV WX mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med foring WW DA 20 DA

21 (intermediate bulk container, textile, with liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning (intermediate bulk container, woven plastic, coated) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning og foring (intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med foring (intermediate bulk container, woven plastic, with liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, uden belægning/foring (intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner) krukke (jar) dunk, cylinderformet (jerrican, cylindrical) dunk, plast- (jerrican, plastic) dunk, plast-, uden låg (jerrican, plastic, non-removable head) dunk, plast-, med låg (jerrican, plastic, removable head) dunk, rektangulær (jerrican, rectangular) dunk, stål- (jerrican, steel) dunk, stål-, uden låg (jerrican, steel, non-removable head) dunk, stål-, med låg (jerrican, steel, removable head) kande (jug) jutesæk (jutebag) anker, lille tønde (keg) sæt (kit) liftvan (liftvan) rundtømmer, tømmerstok, kævle, bjælke (log) rundtømmer, tømmerstokke, kævler, bjælker i bundter/knipper (logs, in bundle/bunch/truss) parti (lot) WP WR WQ WN JR JY 3H QM QN JC 3A QK QL JG JT KG KI LV LG LZ LT muffe, øsken, lap (lug) LU DA 21 DA

22 bagage (luggage) måtte (mat) tændstikæske (matchbox) aftalt mellem parterne (mutually defined) knippe, sæt, stablingsbakke, stablingskasse (nest) net (net) net, rørformet, plast- (net, tube, plastic) net, rørformet, tekstil- (net, tube, textile) foreligger ikke (not available) octabin (octabin) kolli, sampak, pakning, pakke (package) pakning, af karton, med flaskehalshuller (package, cardboard, with bottle grip-holes) pakning, salgsemballage, karton (package, display, cardboard) pakning, salgsemballage, metal (package, display, metal) pakning, salgsemballage, plast (package, display, plastic) pakning, salgsemballage, træ (package, display, wooden) plastemballage, rørformet (package, flow) pakning, papirindpakning (package, paper wrapped) pakning, præsentations- (package, show) pakke, pakning (packet) spand, bøtte (pail) palle (pallet) palle, 100 cm 110 cm (pallet, 100 cms 110 cms) palle, AS (pallet, AS ) palle, boks-, kombineret åben-sidet boks og palle (pallet, box combined open-ended box and pallet) LE MT MX ZZ NS NT NU NV NA OT PK IK IB ID IC IA IF IG IE PA PL PX AH OD PB DA 22 DA

23 palle, CHEP 100 cm x 120 cm (pallet, chep 100 cm x 120 cm) palle, CHEP 40 cm x 60 cm (pallet, chep 40 cm x 60 cm) palle, CHEP 80 cm x 120 cm (pallet, chep 80 cm x 120 cm) palle, ISO T11 (pallet, ISO T11) palle, modul-, rammer 80 cm 100 cm (pallet, modular, collars 80 cms 100 cms) palle, modul-, rammer 80 cm 120 cm (pallet, modular, collars 80 cms 120 cms) palle, modul-, rammer 80 cm 60 cm (pallet, modular, collars 80 cms 60 cms) palle, krympepakket (pallet, shrinkwrapped) palle, tredobbelt foring (pallet, triwall) palle, træ- (pallet, wooden) skål (pan) pakke (parcel) transportboks til dyr, åben (pen) stykke (piece) rør (pipe) rør i bundter/knipper (pipes, in bundle/bunch/truss) stor kande (pitcher) planke (plank) planker i bundter/knipper (planks, in bundle/bunch/truss) OC OA OB OE PD PE AF AG TW 8A P2 PC PF PP PI PV PH PN PZ plade (plate) plader i bundter/knipper (plates, in bundle/bunch/truss) platform, uspecificeret vægt eller mål (platform, unspecified weight or dimension) potte, krukke (pot) pose, pung (pouch) PG PY OF PT PO DA 23 DA

24 kurv (punnet) stativ, hylde (rack) stativ, bøjle- (rack, clothing hanger) beholder, fiber- (receptacle, fibre) beholder, glas- (receptacle, glass) beholder, metal- (receptacle, metal) beholder, papir- (receptacle, paper) beholder, plast- (receptacle, plastic) beholder, i plastindpakning (receptacle, plastic wrapped) beholder, træ- (receptacle, wooden) frugtnet (rednet) spole, rulle (reel) ring (ring) stang, stav (rod) stænger, stave i bundter/knipper (rods, in bundle/bunch/truss) rulle (roll) lille sæk, pose (sachet) sæk (sack) sæk, flerlags- (sack, multi-wall) skibskiste (sea-chest) sæt (set) plade, folie, ark, blad (sheet) plade, i plastindpakning (sheet, plastic wrapping) metalblik (sheetmetal) metalblik i bundter/knipper (sheets, in bundle/bunch/truss) krympepakket (shrinkwrapped) PJ RK RJ AB GR MR AC PR MW AD RT RL RG RD RZ RO SH SA MS SE SX ST SP SM SZ SW DA 24 DA

25 bundbræt (skid) plade (slab) hylster (sleeve) mellemlæg, mellemlag (slipsheet) spindel, rulle, vinde, ten (spindle) haspe, vinde, spole (spool) kuffert, taske (suitcase) plade, tavle (tablet) tankbeholder, generisk (tank container, generic) tank, beholder, cylinderformet (tank, cylindrical) tank, beholder, rektangulær (tank, rectangular) tekasse (tea-chest) lille fad, anker (tierce) dåse, konservesdåse, metaldåse (tin) bakke (tray) bakke, med horisontalt stablede, flade elementer (tray, containing horizontally stacked flat items) bakke, enkeltlags- uden overdækning, karton (tray, one layer no cover, cardboard) bakke, enkeltlags- uden overdækning, plast (tray, one layer no cover, plastic) bakke, enkeltlags- uden overdækning, polystyren (tray, one layer no cover, polystyrene) bakke, enkeltlags- uden overdækning, træ (tray, one layer no cover, wooden) bakke, stiv, stabelbar med låg (CEN TS 14482:2002) (tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002)) bakke, tolags- uden overdækning, karton (tray, two layers no cover, cardboard) SI SB SY SL SD SO SU T1 TG TY TK TC TI TN PU GU DV DS DU DT IL DY bakke, tolags- uden overdækning, plast (tray, two layers no cover, DW DA 25 DA

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

"The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence"

The multi-disciplinary approach to the patient with incontinence h cy f cq Cc I Cc cy Cph, 27 ch 2009 f Cc, W p p h h 43 f h I Cc cy Cph 2013 h w fw 40 y f h 3 IC h Cph 1973, wh h f, f h f fh f h IC, h fc W pp h h IC 2013 h f y 9 p Fy 13 p 2013 f y 16 p Fy 20 p 2013

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S

Metal Sorting Plant - Copenhagen. Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Metal Sorting Plant - Copenhagen Information and Q & A Session, 13th January 2015, Copenhagen Søren Dyhr-Jensen/Jens Kallesøe, Afatek A/S Overview 1. Plant capacity, lay-out and function 2. Supply of Screens

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ANKERET

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN ANKERET Matr.nr.: 1vs, 1za, 1zb, 1zc, 1zd, 1ze, 1zf, 1zg, 1zh, 1zi, 1zk, 1zl, 1zm, 1zn, 1zo, 1zp, 1zq, 1zr, 1zs, 1zt, 1zu, 1zv, 1zx, 1zy, 1zz, 1zæ, 1zø, 1æa, 1æb, 1æc, 1æd, 1æe, 1æf, 1æg, 1æh, 1æi 1æk, 1æl og

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard

Med udgangspunkt i FIPS-197-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen. Af Mathias Vestergaard Med udgangspunkt i FIPS-97-standarden AES, baseret på Rijndael-algoritmen Af Mathias Vestergaard F O R O R D " " " # # " $ # % '(%) '(%) %* %* +,-.), ) ( " $ 0 2 2 + 3 $ ' {0000} $, AA ) 4555 67 +8 9 :;

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep.

201092 LG 201093 Ja Ny Lima DSB MR+MRD 4052 (Ep. IV) 288573 C Ja Ny Lima Collection DSB MR + MRD 4010+4210 Hvid (Ep. Mærke Nationalitet Type nr. Embalage Stand Lokomotiver H.C Models DSB MO 1835 (lbn 485) 7 Ja Ny Heljan DSB Litra E 994 (DC Digital) 45403 Ja Ny Heljan DSB Mx 1014 Ep. IV (DC Digital) 43721 Ja NY Heljan

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12/IV/2006 K (2006) 1502 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 12/IV/2006 om ændring af Kommissionens beslutning K(2005) 1452 endelig af 26. maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand

LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE. Sommerhusområde ved Rindby Strand LOKALPLAN NR. 103 FANØ KOMMUNE Sommerhusområde ved Rindby Strand August 2015 Hvad er en lokalplan? Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden der igangsættes et større byggeri eller anlægsarbejde,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål

Indholdsfortegnelse. 1. Grundejerforeningens navn. 2. Grundejerforeningens formål Indholdsfortegnelse 1. Grundejerforeningens navn 2. Grundejerforeningens formål 3. Medlemmerne 4. Grundejerforeningens virksomhed, ansvar og risiko 5. Regnskabet 6 Grundejerforeningens udgifter 7. Grundejerforeningens

Læs mere

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007

L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 L 261/12 Den Europæiske Unions Tidende 6.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1172/2007 af 5. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1891/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 Lokalplan nr, 245 for et område ved Frederiksborgvej. Redegørelse for lokalplanen. Formål: Det er lokalplanens formål at sikre, at det attraktive område langs Roskilde

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1.

Byplanvedtægt for byplanområde. i Herlev kommune. med tillæg nr. 1. Byplanvedtægt for byplanområde XX i Herlev kommune med tillæg nr. 1. Januar 1965. Byplanvedtægt XX er blevet delvist aflyst af lokalplan 25 og 62. Formålet med lokalplan 25 er, at give mulighed for at

Læs mere

!"#$%&'()*+#*+,"$-(,#&.#"#/$+0!!()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$

!#$%&'()*+#*+,$-(,#&.##/$+0!!()+,$&)*12+*##/$#,)*+,$(&!*3.34*$ $ $ $ $ $ $ %052(6&+*+$ "#$%&'()*+#*+,"$(,#&.#"#/$+0()+,$&)*1"2+*#"#/$#",)*+,$(&*3.34*$ $ $ $ $ $ $ $ %05"2(6&+*+$ $ "#$%&'()('*%+,./01 2"&%3%4%5%&63527++%&8%3 9 :";73"4""$(:,'(;*%(< =%*&%5%(>?"(8,%3@"6

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Mono lasertoner Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider. Canon EP-S Lasertoner

Mono lasertoner Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider. Canon EP-S Lasertoner Side 1 Mono lasertoner CANEP-22 Canon EP-22 tonerpatron - 2.500 sider CANEP-32 Canon EP-32 sort toner - 5.000 sider CANEP-52 Canon EP-52 sort toner - 10.000 sider CANEP-A Canon EP-A Lasertoner CANEP-E

Læs mere

13a c31 a 20 44b 14b 44a Allerød Kommune 13c 98a 13l Delområde A 29 Farum Lillevang Signaturforklaring Lokalplanområdets afgrænsning Kommunegrænse 89c Delområde afgrænsning Farum Kaserne Farum Kommune

Læs mere

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune

Lokalplan. 324 For området Strandskolevej Øst. Brøndby Strand. September 2003. Brøndby Kommune Brøndby Strand Lokalplan 2 For området Strandskolevej Øst 2 Brøndby Kommune September 200 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder.

På grundlag af disse meddelelser fastsættes i vedlagte skemaer datoen, fra hvilken den diagonale kumulation gælder. 23.1. DA Den Europæiske Unions Tidende C 22/3 Meddelelse fra Kommissionen om anvendelsesdatoen for den regionale konvention om pan-euro- Middelhavsregler for præferenceoprindelse eller protokollerne om

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev

VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev 1 Foreningens navn og område Foreningens navn er: Grundejerforeningen Vingetoften, Herlev. Dens hjemsted er Herlev Kommune. Foreningens område er matr.nr.:

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009

F o r s l a g. Lokalplan 222. for et område ved Lendemosevej og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 F o r s l a g Lokalplan 222 for et område ved og Mariehøjvej - Lions Park - Søllerød samt tillæg 6 til Kommuneplan 2009 Helsingørmotorvejen Mariehøjvej Hvad er en lokalplan? Ifølge Lov om planlægning kan

Læs mere

1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej".

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej. 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Hammeren/Arendalsvej". 2 Foreningens hjemsted er Odense Kommune. 3 Foreningens medlemmer består af nuværende og kommende ejere af nedennævnte ejendomme, nemlig

Læs mere

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt.

Lokalplanlægning. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men handler kun om fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. VORDINGBORG KOMMUNE N BROVEJEN CHR RICHARDTSVEJ KØBENHAVNSVEJ LOKALPLAN NR. O-8.2 Udvidelse af Vordingborg Kaserne Vordingborg maj 2006 20 kr. Lokalplanlægning Planloven indeholder bestemmelser om Byrådets

Læs mere

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM

Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. Input-output tabel for ADAM Bilag 4. ADAMs input-output tabel 173 På de følgende sider vises input-output tabellen i marts 1995 versionen af ADAM. Tabellen er dannet ved aggregering af nationalregnskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

!"#$% $& $ $&" ' $ '( " )& $% * %+$& )&" $&, +-$&+ % $+$&+ $%%. /0123 1 4 5 6 78 9:;: ? @ 1 A B10? C C0DEF D G7 H=I8 G7II78 J7: G= : K 7 I I77 77 77 I 77II 7 7 7: ; 7 I 7 I I 7< 7 I 7 7 7 I= 78 II77

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2014 C(2014) 1371 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 5.3.2014 om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010, 1060/2010,

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 23

Partiel byplanvedtægt nr. 23 Partiel byplanvedtægt nr. 23 for et område af Mosede by, Karlslunde by og Kongens Enge alle Karlslunde sogn i Greve kommune (Karlslunde Strand) Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EU)

RÅDETS FORORDNING (EU) L 90/4 Den Europæiske Unions Tidende 28.3.2013 RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 296/2013 af 26. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 329/2007 om restriktive foranstaltninger over for Den Demokratiske

Læs mere

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap

Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Montering af VELUX ovenlysvinduer med inddækning EDL i tage med tagpap Ved montering af VELUX ovenlysvinduer i tage med tagpap og taghældning over 15 anvendes inddækning EDL. Inddækningen skal placeres

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4.

3. Nyt tag m. m + bagtrapper og kælder. stk 1 med mindst 8 dages varsel. I Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7. 2. Nyt tag m. m. 4. Nørrebro tirsdag den22. februar 20ll Andelsboligforeningen Bgegade 14-16 indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 3. marts 20ll kl. 19:00. Verdens Kultur Centreto Nørre Alle 7 Dagsorden:

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Bnt. - Alt stål varmfor inkes.

Bnt. - Alt stål varmfor inkes. JENS.PETER MADSEN ApS RAOOIVE IDE INGENIØRER Bnt GENEREL NOTE: Udførelse - Konsekvensklasse CC2. - Udførelsesklasse EXC2. - Alle mål skal kontrolleres på stedet og præcis placering af spær skal fastlægges

Læs mere

Easy. Easier. Mhouse. Prisliste 2010

Easy. Easier. Mhouse. Prisliste 2010 Easy. Easier. Mhouse. Prisliste 2010 Det revolutionerende system til automatisering af din private bolig i en utrolig hurtig og let måde. Nu også med mulighed for tilslutning for solenergi. Mhouse Gør

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration

Tinglyst deklaration for Kildebakkens område. Deklaration side 1 af 5 sider Deklaration Ang. bebyggelse, benyttelse, veje og stier, byggelinier, bygningers placering og udseende, beplantning, fællesantenne, fjernvarme m.m. samt grundejerforening. NB Afskrift

Læs mere

& 0 // *0 // 70 " : /"

& 0 // *0 // 70  : / ## # " # $ %& () * +, --./ 01." 231.$ *.$ * 3 *.+,. 04. 0. 0.5 & 0.5 *0.5 (6.5 70.5 80 / 06 / 09 / :-) 0 / :0 / : / ; / 20 / 8 /. 04 // 0 // ' '.' "# 0 // & 0 // *0 // (6 // 70 /" 80 /" 06 /" 09 /" :)

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Vedtægter for Grundejerforeningen Toftegaardsparken Revideret september 2007 Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Toftegårdsparken. 2 Foreningens hjemsted er Køge kommune

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer

Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer Karen Overgaard Jørgensen Forvaltning, K4 Roskilde Universitetscenter 2006 Vejleder: John Damm Scheuer 1 !"#$!%%!"&#!" &'!"#$%$# &!"#$%!'#$!((!"$)*++,!(+-#. /"$(!$"+*$%. 0%(!1+( + $2#$*$+($*#1 +$$)#$*(

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere

DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere DEL 6 Bestemmelser for konstruktion og prøvning af emballager, IBC s, storemballager, tanke og bulkcontainere 6-1 6-2 KAPITEL 6.1 BESTEMMELSER FOR KONSTRUKTION OG PRØVNING AF EMBALLAGER 6.1.1 Generelt

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej

Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt. ja nej Ejendom_Nr_ Navn Adresse By Alternativ_1 Alternativ_2 Adr_geokod Matr_nr Tingslyst Ejerlav Bemærkning forblivelsespligt ja nej 502 ØSTVENDSYSSEL BOLIGSELSKAB 9330 DRONNINGLUND VEDR. SOLPARKEN 15 SLOTSGADE

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

!" #" -."#"# %./ ' #% # %.#- *."

! # -.## %./ ' #% # %.#- *. !" #" $!"%&&"%"" '!""%"()*$ )!"%#%"%#"$ +!"%"#,' -."#"# %./ ' 0 ( $ &#/") 1##)."2&1*+.%%"# %+ #% # %.#- #*"- - 0 ( $ ' ) + - 0 $( $ &1%#"# %#&!#!"' &2#2") &2#%&&#!""%") &+!&,"%"+ %".&#/"- "&#/"-,#%".10

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere