Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA, vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (Ændring af HS-koder og emballagekoder) DA DA

2 BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET Begrundelse og formål Efter henstilling fra Toldsamarbejdsrådet af 26. juni 2009 blev der foretaget ændringer i HSnomenklaturen, hvorefter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif 2 trådte i kraft den 1. januar Bilag A2 til tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure omfatter en liste over emballagekoder, som er baseret på den kodeliste over emballagetyper, der anvendes i den internationale samhandel, og som er anført i bilag V og bilag VI til rekommandation nr. 21 fra FN's Økonomiske Kommission for Europa. Som følge af en teknologisk udvikling er kodelisten blevet revideret, og det er derfor hensigtsmæssigt at erstatte listen i bilag A2 til tillæg III med den seneste version efter revision 8.1 af rekommandation nr. 21. Generel baggrund Alle disse ændringer har en direkte virkning på forsendelsesordningen. Derfor er det nødvendigt at tilpasse listen over følsomme varer og listen over emballagekoder. Formålet med nærværende afgørelse er at indføre disse ændringer i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Gældende bestemmelser på det område, som forslaget vedrører Der findes ingen sådanne bestemmelser. Overensstemmelse med andre EU-politikker og -mål Ikke relevant. 2. HØRING AF INTERESSEREDE PARTER OG KONSEKVENSANALYSE Høring af interesserede parter Høringsmetoder, hovedmålgrupper og respondenternes overordnede profil Høring og godkendelse i arbejdsgruppen EU-EFTA vedrørende fælles forsendelse, som repræsenterer de kontraherende parter i konventionen. Sammendrag af svarene og af, hvordan der er taget hensyn til dem Positiv udtalelse. Ekspertbistand 1 2 EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 2 DA

3 Der har ikke været behov for ekstern ekspertbistand. Konsekvensanalyse Ændringerne til listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, foretages på baggrund af de seneste ændringer af koderne i det harmoniserede system og ændrer ikke på, hvilke produkter, der er omfattet. Ændringerne til listen over emballagekoder skyldes den seneste version efter revision 8.1 af FN-rekommandation nr. 21. Begge fører til en tilnærmelse af disse bestemmelser på forsendelsesområdet. 3. FORSLAGETS RETLIGE ASPEKTER Resumé af forslaget Bestemmelserne i Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif trådte i kraft den 1. januar FN's Økonomiske Kommission for Europa offentliggjorde en ny version af rekommandationen om emballagekoder. Derfor bør der foretages de nødvendige ændringer i bestemmelserne i konventionen om fælles forsendelsesprocedurer. Dette udkast til afgørelse blev meddelt arbejdsgruppen EU-EFTA vedrørende fælles forsendelse. Rådet opfordres til at fastlægge EU's holdning til den afgørelse, der blev vedtaget af Den Blandende Kommission EU-EFTA for fælles forsendelse, og som findes i bilaget. Retsgrundlag Artikel 15 i konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure. Subsidiaritetsprincippet Forslaget henhører under Den Europæiske Unions enekompetence. Subsidiaritetsprincippet finder derfor ikke anvendelse. Proportionalitetsprincippet Forslaget er i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet af følgende årsag: Ikke relevant. Reguleringsmiddel/reguleringsform Foreslået reguleringsmiddel: Afgørelse vedtaget af Den Blandede Kommission EU-EFTA. Andre midler vil ikke være hensigtsmæssige af følgende grund: Der findes ikke noget andet egnet virkemiddel. DA 3 DA

4 4. BUDGETMÆSSIGE KONSEKVENSER Forslaget får ingen virkninger for EU's budget. 5. FAKULTATIVE ELEMENTER Forenkling Forslaget fører til en tilnærmelse af bestemmelserne på forsendelsesområdet. DA 4 DA

5 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede Kommission EU-EFTA, vedrørende vedtagelsen af en afgørelse om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure (Ændring af HS-koder og emballagekoder) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, sammenholdt med artikel 218, stk. 9, under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen og ud fra følgende betragtninger: (1) Artikel 1 i konventionen om en fælles forsendelsesprocedure bestemmer, at konventionen fastsætter foranstaltninger vedrørende transport af varer, der forsendes mellem Fællesskabet og EFTA-landene samt mellem EFTA-landene indbyrdes, ved at indføre en fælles forsendelsesprocedure, uanset varernes art og oprindelse. (2) Artikel 15 i konventionen bemyndiger Den Blandede Kommission, der er nedsat ved denne konvention, til at fremsætte henstillinger og træffe afgørelser om ændringer til konventionen og dens tillæg. (3) Toldsamarbejdsrådets henstilling af 26. juni 2009 indfører ændringer i HSnomenklaturen. Derfor trådte Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 4 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif i kraft den 1. januar 2012, hvorved HSkode blev erstattet af to nye koder, og , og HS-kode blev erstattet af to nye HS-koder, og (4) De tilsvarende HS-koder i listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, i bilag I til tillæg I til konventionen bør derfor ændres. (5) FN's Økonomiske Kommission for Europa har offentliggjort en ny rekommandation om emballagekoder. Den tidligere revision af rekommandation nr. 21 i bilag A2 til tillæg III bør derfor erstattes med den nyeste revision: 8.1 (6) Den Europæiske Unions holdning til den foreslåede ændring bør derfor fastlægges 3 4 EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 5 DA

6 VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Udgangspunktet for Den Europæiske Unions holdning i Den Blandede Kommission EU- EFTA for fælles forsendelse vedrørende vedtagelsen af denne kommissions afgørelse nr. XXX om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure er det udkast til afgørelse, der er vedlagt som bilag til nærværende afgørelse. Unionens repræsentanter i Den Blandede Kommission EU-EFTA kan tiltræde mindre ændringer i udkastet til afgørelsen, uden at Rådet vedtager yderligere afgørelser. Artikel 2 Efter dens vedtagelse offentliggøres afgørelsen truffet af Den Blandede Kommissionen EU- EFTA for fælles forsendelse i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles, den. På Rådets vegne Formand DA 6 DA

7 BILAG Forslag til AFGØRELSE Nr. XXX VEDTAGET AF DEN BLANDEDE KOMMISSION EU-EFTA OM FÆLLES FORSENDELSE om ændring af konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure [...] DEN BLANDEDE KOMMISSION HAR under henvisning til konventionen af 20. maj 1987 om en fælles forsendelsesprocedure 5, særlig artikel 15, stk. 3, litra a), og ud fra følgende betragtninger: (1) Toldsamarbejdsrådets henstilling af 26. juni 2009 indfører ændringer i HSnomenklaturen. Derfor trådte Kommissionens forordning (EU) nr. 1006/ om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 7 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif i kraft den 1. januar 2012, hvorved HS-kode blev erstattet af to nye koder, og , og HS-kode blev erstattet af to nye HS-koder, og (2) De tilsvarende HS-koder i listen over varer, der er forbundet med øget risiko for svig, i bilag I til tillæg I til konventionen bør derfor ændres. (3) Som følge af den nye version af rekommandationen om emballagekoder fra FN's Økonomiske Kommission for Europa, bør den tidligere revision af rekommandation nr. 21 i bilag A2 til tillæg III erstattes med den seneste version efter revision 8.1. (4) De foreslåede ændringer fører til, at bestemmelserne om fælles forsendelser samordnes med EU-bestemmelserne på forsendelsesområdet. (5) Konventionen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed VEDTAGET DENNE AFGØRELSE: Artikel 1 Konventionen om en fælles forsendelsesprocedure ændres som anført i bilaget til nærværende afgørelse. Artikel 2 Ændringerne i bilagets punkt 1 finder anvendelse fra den 1. januar EFT L 226 af , s. 2. EUT L 282 af , s. 1. EFT L 256 af , s. 1. DA 7 DA

8 Ændringerne i bilagets punkt 2 finder anvendelse fra den 1. januar Udfærdiget i Bruxelles, den På Den Blandede Kommissions vegne Formand DA 8 DA

9 BILAG 1. I bilag I til tillæg I til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure foretages følgende ændringer: i) Rækken for HS-kode " , , , " affattes således: Rør- eller roesukker og kemisk rent sakkarose, i fast form kg "; ii) Rækken for HS-kode " " affattes således: Røgtobak, også med indhold af tobakserstatning, uanset mængdeforholdet 35 kg - DA 9 DA

10 2. Punkt 5 i bilag A2 "EMBALLAGEKODER" til tillæg III til konventionen om en fælles forsendelsesprocedure affattes således: (UN/ECE-rekommandation nr. 21/rev. 8.1 af 12. juli 2010) aerosoldåse (aerosol) ampul, ubeskyttet (ampoule, non-protected) ampul, beskyttet (ampoule, protected) forstøver (atomizer) pose (bag) pose, fleksibel beholder (bag, flexible container) jutesæk (bag, gunny) jumbopose (bag, jumbo) pose, stor (bag, large) pose, flerlags (bag, multiply) pose, papir (bag, paper) pose, papir-, flerlags (bag, paper, multi-wall) pose, papir-, flerlags, vandtæt (bag, paper, multi-wall, water resistant) pose, plast- (bag, plastic) pose, af plastfilm (bag, plastics film) AE AM AP AT BG FX GY JB ZB MB 5M XJ XK EC XD pose, af polyplast (bag polybag) 44 pose, til bulkvarer (bag, super bulk) 43 pose, tekstil- (bag, textile) pose, tekstil-, pulvertæt (bag, textile, sift proof) pose, tekstil-, vandtæt (bag, textile, water resistant) pose, tekstil-, uden foring (bag, textile, without inner coat/liner) pose, transport- (bag, tote) pose, af plastvæv (bag, woven plastic) 5L XG XH XF TT 5H DA 10 DA

11 pose, af plastvæv, pulvertæt (bag, woven plastic, sift proof) pose, af plastvæv, vandtæt (bag, woven plastic, water resistant) pose, af plastvæv, uden foring (bag, woven plastic, without inner coat/liner) balle, presset (bale, compressed) balle, upresset (bale, non-compressed) kugle (ball) ballon, ubeskyttet (balloon, non-protected) XB XC XA BL BN AL BF ballon, beskyttet (balloon, protected) BP stang, barre (bar) BR tønde (barrel) tønde, træ- (barrel, wooden) tønde, træ-, spunstype (barrel, wooden, bung type) tønde, træ-, med låg (barrel, wooden, removable head) barrer, stænger i bundter/knipper (bars, in bundle/bunch/truss) kumme, bassin (basin) kurv (basket) kurv, med greb, karton- (basket, with handle, cardboard) kurv, med greb, plast- (basket, with handle, plastic) kurv, med greb, træ- (basket, with handle, wooden) bånd, seler (belt) tønde, spand, kasse, beholder (bin) blok (block) bræt, plade (board) brædder, plader i bundter/knipper (board, in bundle/bunch/truss) BA 2C QH QJ BZ BM BK HC HA HB B4 BI OK BD BY DA 11 DA

12 spole (bobbin) rulle (bolt) flaske, gas- (bottle, gas) flaske, ubeskyttet, kolbeformet (bottle, non-protected, bulbous) flaske, ubeskyttet, cylinderformet (bottle, non-protected, cylindrical) flaske, ubeskyttet, cylinderformet (bottle, non-protected, cylindrical) flaske, beskyttet, kolbeformet (bottle, protected bulbous) flaske, beskyttet, kolbeformet (bottle, protected bulbous) flaske, beskyttet, cylinderformet (bottle, protected cylindrical) flaske, beskyttet, cylinderformet (bottle, protected cylindrical) flaskekasse, flaskereol, flaskestativ (bottlecrate / bottlerack) kasse (box) kasse, aluminiums (box, aluminium) CHEP-Eurobox Box (box, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP), Eurobox) kasse, af fiberplade (box, fibreboard) kasse, til væsker (box, for liquids) kasse, af naturtræ (box, natural wood) kasse, plast- (box, plastic) kasse, af ekspanderet plast (box, plastic, expanded) kasse, af massiv plast (box, plastic, solid) kasse, af krydsfiner (box, plywood) kasse, af træfiber (box, reconstituted wood) kasse, stål (box, steel) kasse, af træ, naturtræ, almindelig (box, wooden, natural wood, ordinary) kasse af træ, naturtræ, med pulvertætte sider (box, wooden, natural wood, with sift proof walls) BB BT GB BS BO BO BV BV BQ BQ BC BX 4B DH 4G BW 4C 4H QR QS 4D 4F 4A QP QQ DA 12 DA

13 spand, bøtte, balje (bucket) tankgas (ved mbar og 15 C) (bulk, gas (at 1031 mbar and 15 C)) tankgas, flydende (LPG) (ved temperatur/tryk uden for normalområdet) (bulk, liquefied gas (at abnormal temperature/pressure)) massegods, flydende (bulk, liquid) massegods, metalskrot (bulk, scrap metal) massegods, fast, små partikler (bulk, solid, fine particles ( powders )) massegods, fast, kornede partikler (bulk, solid, granular particles ( grains )) massegods, fast, store partikler (knolde, moduler) (bulk, solid, large particles ( nodules )) bundt (bunch) bundt, bylt (bundle) bundt, bylt, af træ (bundle, wooden) tønde, stort fad (butt) bur (cage) bur, CHEP (cage, Commonwealth Handling Equipment Pool (CHEP)) bur, rulle- (cage, roll) dunk, cylinderformet (can, cylindrical) dunk, rektangulær (can, rectangular) dunk, med greb og tud (can, with handle and spout) dunk, kanister (canister) sejldug, presenning (canvas) kapsel (capsule) ballon, ubeskyttet (carboy, non-protected) ballon, beskyttet (carboy, protected) plade (card) ladvogn (cart, flatbed) BJ VG VQ VL VS VY VR VO BH BE 8C BU CG DG CW CX CA CD CI CZ AV CO CP CM FW DA 13 DA

14 papkasse, papæske (carton) patron (cartridge) kasse (case) kasse, bil (case, car) kasse, termo- (case, isothermic) kasse, åben tremme- (case, skeleton) kasse, stål- (case, steel) kasse, med pallebund (case, with pallet base) kasse, med pallebund, karton- (case, with pallet base, cardboard) kasse, med pallebund, metal- (case, with pallet base, metal) kasse, med pallebund, plast- (case, with pallet base, plastic) kasse, med pallebund, træ- (case, with pallet base, wooden) kasse, træ- (case, wooden) fad, tønde (cask) kiste, skab (chest) junge (churn) foldeblister (clamshell) kiste, skrin, skab (coffer) kiste (coffin) rulle, spole, tromle (coil) kompositemballage, glasbeholder (composite packaging, glass receptacle) kompositemballage, glasbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, glass receptacle in aluminium crate) kompositemballage, glasbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, glass receptacle in aluminium drum) kompositemballage, glasbeholder i udvidelig plastemballage (composite packaging, glass receptacle in expandable plastic pack) CT CQ CS 7A EI SK SS ED EF EH EG EE 7B CK CH CC AI CF CJ CL 6P YR YQ YY DA 14 DA

15 kompositemballage, glasbeholder i fibertromle (composite packaging, glass receptacle in fibre drum) kompositemballage, glasbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, glass receptacle in fibreboard box) kompositemballage, glasbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, glass receptacle in plywood drum) kompositemballage, glasbeholder i ramme af massiv plast (composite packaging, glass receptacle in solid plastic pack) kompositemballage, glasbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, glass receptacle in steel crate box) kompositemballage, glasbeholder i ståltromle (composite packaging, glass receptacle in steel drum) kompositemballage, glasbeholder i spånkurv (composite packaging, glass receptacle in wickerwork hamper) kompositemballage, glasbeholder i trækasse (composite packaging, glass receptacle in wooden box) kompositemballage, plastbeholder (composite packaging, plastic receptacle) kompositemballage, plastbeholder i aluminiumsramme (composite packaging, plastic receptacle in aluminium crate) kompositemballage, plastbeholder i aluminiumstromle (composite packaging, plastic receptacle in aluminium drum) kompositemballage, plastbeholder i fibertromle (composite packaging, plastic receptacle in fibre drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af fiberplade (composite packaging, plastic receptacle in fibreboard box) kompositemballage, plastbeholder i plasttromle (composite packaging, plastic receptacle in plastic drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood box) kompositemballage, plastbeholder i tromle af krydsfiner (composite packaging, plastic receptacle in plywood drum) kompositemballage, plastbeholder i kasse af massiv plast (composite packaging, plastic receptacle in solid plastic box) YW YX YT YZ YP YN YV YS 6H YD YC YJ YK YL YH YG YM DA 15 DA

16 kompositemballage, plastbeholder i tremmekasse af stål (composite packaging, plastic receptacle in steel crate box) kompositemballage, plastbeholder i ståltromle (composite packaging, plastic receptacle in steel drum) kompositemballage, plastbeholder i trækasse (composite packaging, plastic receptacle in wooden box) kegle (cone) beholder, fleksibel (container, flexible) YB YA YF AJ 1F beholder, gallon- (container, gallon) beholder, metal- (container, metal) beholder, ikke andetsteds specificeret som transportudstyr (container, not otherwise specified as transport equipment) beholder, ydre (container, outer) overtræk, etui, omslag, dække (cover) kasse (crate) kasse, øl- (crate, beer) kasse, til bulkvarer, karton- (crate, bulk, cardboard) kasse, til bulkvarer, plast- (crate, bulk, plastic) kasse, til bulkvarer, træ- (crate, bulk, wooden) kasse, til bulkvarer, plast- (crate, framed) kasse, frugt- (crate, fruit) kasse, metal- (crate, metal) kasse, mælke- (crate, milk) kasse, flerlags-, karton- (crate, multiple layer, cardboard) kasse, flerlags-, plast- (crate, multiple layer, plastic) kasse, flerlags-, træ- (crate, multiple layer, wooden) kasse, lav (crate, shallow) kasse, træ- (crate, wooden) GL ME CN OU CV CR CB DK DL DM FD FC MA MC DC DA DB SC 8B DA 16 DA

17 kurv, flet- (creel) kop, bæger (cup) cylinder (cylinder) CE CU CY ballon, ubeskyttet (demijohn, non-protected) ballon, beskyttet (demijohn, protected) automat, dispenser (dispenser) tromle, fad, bøtte (drum) tromle, aluminiums- (drum, aluminium) tromle, aluminiums-, uden låg (drum, aluminium, non-removable head) tromle, aluminiums-, med låg (drum, aluminium, removable head) tromle, fiber- (drum, fibre) tromle, jern- (drum, iron) tromle, plast- (drum, plastic) tromle, plast-, uden låg (drum, plastic, non-removable head) tromle, plast-, med låg (drum, plastic, removable head) tromle, af krydsfiner (drum, plywood) tromle, stål- (drum, steel) tromle, stål-, uden låg (drum, steel, non-removable head) tromle, stål-, med låg (drum, steel, removable head) tromle, træ- (drum, wooden) hylster (envelope) hylster, stål- (envelope, steel) filmpakke (filmpack) lille tønde, fjerding (firkin) DJ DP DN DR 1B QC QD 1G DI IH QF QG 1D 1A QA QB 1W EN SV FP FI flaske, lomme-, kolbe (flask) FL DA 17 DA

18 flexibag (flexibag) flexitank (flexitank) beholder til fødevarer (foodtainer) (foodtainer) kiste, boks, kasse (footlocker) ramme, bakke (frame) bjælke, drager (girder) bjælker, dragere i bundter/knipper (girders, in bundle/bunch/truss) kurv, spån- (hamper) bøjle, krog (hanger) fad, oksehoved (hogshead) barre (ingot) barrer i bundter/knipper (ingots, in bundle/bunch/truss) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC) (intermediate bulk container) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium (intermediate bulk container, aluminium) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, væsker (intermediate bulk container, aluminium, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af aluminium, trykbeholder konventionen om en fælles forsendelsesprocedure > 10 kpa (0,1 bar) (intermediate bulk container, aluminium, pressurised > 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale (intermediate bulk container, composite) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, til væsker (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, fleksibel plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, flexible plastic, solids) FB FE FT FO FR GI GZ HR HN HG IN IZ WA WD WL WH ZS ZR ZP ZM DA 18 DA

19 mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, væsker (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, trykbeholder (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af kompositmateriale, stiv plast, faste stoffer (intermediate bulk container, composite, rigid plastic, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af fiberplade (intermediate bulk container, fibreboard) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), fleksibel (intermediate bulk container, flexible) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal (intermediate bulk container, metal) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, til væsker (intermediate bulk container, metal, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, ikke stål (intermediate bulk container, metal, other than steel) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af metal, trykbeholder 10 kpa (0,1 bar) (intermediate bulk container, metal, pressure 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ (intermediate bulk container, natural wood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af naturtræ, med foring (intermediate bulk container, natural wood, with inner liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir (intermediate bulk container, paper, multi-wall) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af flerlagspapir, vandtæt (intermediate bulk container, paper, multi-wall, water resistant) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), plastfilm (intermediate bulk container, plastic film) ZQ ZN ZL ZT ZU WF WM ZV WJ ZW WU ZA ZC WS mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), krydsfiner (intermediate bulk container, plywood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), med foring (intermediate bulk container, plywood, with inner liner) ZX WY DA 19 DA

20 mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber (intermediate bulk container, reconstituted wood) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af træfiber, med foring (intermediate bulk container, reconstituted wood, with inner liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast (intermediate bulk container, rigid plastic) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, fritstående, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, freestanding, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, til væsker (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, liquids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med understøttende struktur, trykbeholder (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, pressurised) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stift plast, med afstivende struktur, til faste stoffer (intermediate bulk container, rigid plastic, with structural equipment, solids) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål (intermediate bulk container, steel) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, til væsker (intermediate bulk container, steel, liquid) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af stål, trykbeholder > 10 kpa (intermediate bulk container, steel, pressurised > 10 kpa) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, uden foring (intermediate bulk container, textile without coat/liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning (intermediate bulk container, textile, coated) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med belægning og foring (intermediate bulk container, textile, coated and liner) ZY WZ AA ZK ZH ZF ZJ ZG ZD WC WK WG WT WV WX mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af tekstil, med foring WW DA 20 DA

21 (intermediate bulk container, textile, with liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning (intermediate bulk container, woven plastic, coated) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med belægning og foring (intermediate bulk container, woven plastic, coated and liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, med foring (intermediate bulk container, woven plastic, with liner) mellemstor beholder til bulkvarer (IBC), af plastvæv, uden belægning/foring (intermediate bulk container, woven plastic, without coat/liner) krukke (jar) dunk, cylinderformet (jerrican, cylindrical) dunk, plast- (jerrican, plastic) dunk, plast-, uden låg (jerrican, plastic, non-removable head) dunk, plast-, med låg (jerrican, plastic, removable head) dunk, rektangulær (jerrican, rectangular) dunk, stål- (jerrican, steel) dunk, stål-, uden låg (jerrican, steel, non-removable head) dunk, stål-, med låg (jerrican, steel, removable head) kande (jug) jutesæk (jutebag) anker, lille tønde (keg) sæt (kit) liftvan (liftvan) rundtømmer, tømmerstok, kævle, bjælke (log) rundtømmer, tømmerstokke, kævler, bjælker i bundter/knipper (logs, in bundle/bunch/truss) parti (lot) WP WR WQ WN JR JY 3H QM QN JC 3A QK QL JG JT KG KI LV LG LZ LT muffe, øsken, lap (lug) LU DA 21 DA

22 bagage (luggage) måtte (mat) tændstikæske (matchbox) aftalt mellem parterne (mutually defined) knippe, sæt, stablingsbakke, stablingskasse (nest) net (net) net, rørformet, plast- (net, tube, plastic) net, rørformet, tekstil- (net, tube, textile) foreligger ikke (not available) octabin (octabin) kolli, sampak, pakning, pakke (package) pakning, af karton, med flaskehalshuller (package, cardboard, with bottle grip-holes) pakning, salgsemballage, karton (package, display, cardboard) pakning, salgsemballage, metal (package, display, metal) pakning, salgsemballage, plast (package, display, plastic) pakning, salgsemballage, træ (package, display, wooden) plastemballage, rørformet (package, flow) pakning, papirindpakning (package, paper wrapped) pakning, præsentations- (package, show) pakke, pakning (packet) spand, bøtte (pail) palle (pallet) palle, 100 cm 110 cm (pallet, 100 cms 110 cms) palle, AS (pallet, AS ) palle, boks-, kombineret åben-sidet boks og palle (pallet, box combined open-ended box and pallet) LE MT MX ZZ NS NT NU NV NA OT PK IK IB ID IC IA IF IG IE PA PL PX AH OD PB DA 22 DA

23 palle, CHEP 100 cm x 120 cm (pallet, chep 100 cm x 120 cm) palle, CHEP 40 cm x 60 cm (pallet, chep 40 cm x 60 cm) palle, CHEP 80 cm x 120 cm (pallet, chep 80 cm x 120 cm) palle, ISO T11 (pallet, ISO T11) palle, modul-, rammer 80 cm 100 cm (pallet, modular, collars 80 cms 100 cms) palle, modul-, rammer 80 cm 120 cm (pallet, modular, collars 80 cms 120 cms) palle, modul-, rammer 80 cm 60 cm (pallet, modular, collars 80 cms 60 cms) palle, krympepakket (pallet, shrinkwrapped) palle, tredobbelt foring (pallet, triwall) palle, træ- (pallet, wooden) skål (pan) pakke (parcel) transportboks til dyr, åben (pen) stykke (piece) rør (pipe) rør i bundter/knipper (pipes, in bundle/bunch/truss) stor kande (pitcher) planke (plank) planker i bundter/knipper (planks, in bundle/bunch/truss) OC OA OB OE PD PE AF AG TW 8A P2 PC PF PP PI PV PH PN PZ plade (plate) plader i bundter/knipper (plates, in bundle/bunch/truss) platform, uspecificeret vægt eller mål (platform, unspecified weight or dimension) potte, krukke (pot) pose, pung (pouch) PG PY OF PT PO DA 23 DA

24 kurv (punnet) stativ, hylde (rack) stativ, bøjle- (rack, clothing hanger) beholder, fiber- (receptacle, fibre) beholder, glas- (receptacle, glass) beholder, metal- (receptacle, metal) beholder, papir- (receptacle, paper) beholder, plast- (receptacle, plastic) beholder, i plastindpakning (receptacle, plastic wrapped) beholder, træ- (receptacle, wooden) frugtnet (rednet) spole, rulle (reel) ring (ring) stang, stav (rod) stænger, stave i bundter/knipper (rods, in bundle/bunch/truss) rulle (roll) lille sæk, pose (sachet) sæk (sack) sæk, flerlags- (sack, multi-wall) skibskiste (sea-chest) sæt (set) plade, folie, ark, blad (sheet) plade, i plastindpakning (sheet, plastic wrapping) metalblik (sheetmetal) metalblik i bundter/knipper (sheets, in bundle/bunch/truss) krympepakket (shrinkwrapped) PJ RK RJ AB GR MR AC PR MW AD RT RL RG RD RZ RO SH SA MS SE SX ST SP SM SZ SW DA 24 DA

25 bundbræt (skid) plade (slab) hylster (sleeve) mellemlæg, mellemlag (slipsheet) spindel, rulle, vinde, ten (spindle) haspe, vinde, spole (spool) kuffert, taske (suitcase) plade, tavle (tablet) tankbeholder, generisk (tank container, generic) tank, beholder, cylinderformet (tank, cylindrical) tank, beholder, rektangulær (tank, rectangular) tekasse (tea-chest) lille fad, anker (tierce) dåse, konservesdåse, metaldåse (tin) bakke (tray) bakke, med horisontalt stablede, flade elementer (tray, containing horizontally stacked flat items) bakke, enkeltlags- uden overdækning, karton (tray, one layer no cover, cardboard) bakke, enkeltlags- uden overdækning, plast (tray, one layer no cover, plastic) bakke, enkeltlags- uden overdækning, polystyren (tray, one layer no cover, polystyrene) bakke, enkeltlags- uden overdækning, træ (tray, one layer no cover, wooden) bakke, stiv, stabelbar med låg (CEN TS 14482:2002) (tray, rigid, lidded stackable (CEN TS 14482:2002)) bakke, tolags- uden overdækning, karton (tray, two layers no cover, cardboard) SI SB SY SL SD SO SU T1 TG TY TK TC TI TN PU GU DV DS DU DT IL DY bakke, tolags- uden overdækning, plast (tray, two layers no cover, DW DA 25 DA

CORRIGENDUM: Ophæver og erstatter COM(2012) 490 final af 7.9.2012.

CORRIGENDUM: Ophæver og erstatter COM(2012) 490 final af 7.9.2012. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.10.2012 COM(2012) 490 final/2 2012/0235 (NLE) CORRIGENDUM: Ophæver og erstatter COM(2012) 490 final af 7.9.2012. Vedrører alle sprogversioner: - Konsekvensændring

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. oktober 2013 (OR. en) 13453/13 Interinstitutionel sag: 2012/0235 (NLE) UD 225 AELE 56

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 1. oktober 2013 (OR. en) 13453/13 Interinstitutionel sag: 2012/0235 (NLE) UD 225 AELE 56 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 1. oktober 2013 (OR. en) 13453/13 Interinstitutionel sag: 2012/0235 (NLE) UD 225 AELE 56 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS AFGØRELSE

Læs mere

Kode Beskrivelse Definition Eksempel

Kode Beskrivelse Definition Eksempel Kode Beskrivelse Definition Eksempel AA Stor beholder (AA) En beholder, der er fastgjort til en palle eller har pallen som fundament. Beholderen anvendes til transport og opbevaring af væsker. AE Spraydåse

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final 2016/0085 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Den Europæiske Unions holdning til udkast til afgørelse nr. 1/2016 truffet af det fælles

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0362 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Temalokalplan nr. 158A

Temalokalplan nr. 158A Temalokalplan nr. 58 6eo 6a 6es 6ff 6et 6ec 6dr 6eh 6dx 6fo 6em 6dn 6bp 6dø 6dt 6aæ 6ct 6dd 6dm 6f 5ao 6k 6ez 6ch 6cq 6dg 6cf 6cd 6ce 6de 6df 6t 6p 6v 6u 7a 6ca 6bg 6aq 6cu 6cæ 6bc 6ci 7m 6ba 7x 2gq 6bi

Læs mere

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter

Del 4 Bestemmelser for emballering og for anvendelse af tanke ADR 2013. 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3 Generelle bestemmelser vedrørende emballeringsforskrifter 4.1.3.1 Emballeringsforskrifter, der finder anvendelse for farligt gods i klasse 1-9, er angivet i afsnit 4.1.4. Forskrifterne er underinddelt

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0241 (NLE) 8463/16 UD 90 CID 1 TRANS 238 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s

4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2 Yderligere generelle bestemmelser for anvendelsen af IBC s 4.1.2.1 Når IBC s anvendes til transport af væsker med et flammepunkt på 60 C (closed cup) eller derunder, eller pulver, der skaber fare

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 8.5.2008 KOM(2008) 247 endelig 2008/0088 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1782/2003 om fastlæggelse af fælles

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2012 COM(2012) 141 final/2 2012/0070 (NLE) CORRIGENDUM: annule et replace le document COM(2012)141 final du 28.3.2012. Concerne toutes les versions linguistiques

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0661 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 661 final 2015/0301 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0656 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 656 final 2015/0299 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. oktober 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0253 (NLE) 12934/17 AELE 65 EEE 36 N 34 MAP 21 MI 677 COMPET 644 IND 236 CSDP/PSDC 526 POLARM 12 CFSP/PESC

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.1.2014 COM(2014) 24 final 2014/0010 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0668 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.10.2016 COM(2016) 668 final 2016/0329 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en aftale i form af brevveksling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret

Tillæg til Lokalplan 65. For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret Tillæg til Lokalplan 65 For et villaområde kaldet Eventyrkvarteret REDEGØRELSE... 3 Lokalplantillæg... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Miljøvurdering... 4 VVM... 4 BESTEMMELSER... 5 1. Formål... 5 2. Lokalplanområdets

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken.

V E D T Æ G T E R. for. Grundejerforeningen Pilegårdsparken. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. V E D T Æ G T E R for Grundejerforeningen Pilegårdsparken 1. a) Foreningens navn er Grundejerforeningen Pilegårdsparken. b) Foreningens stiftelsesdag er den 1. marts 1966. Foreningen har til formål at

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN

TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN TÅRNBY KOMMUNE BILAG 2 EJENDOMME DELVIST UDTRÅDT AF KLOAKFORSYNINGEN LISTE OVER DELVIST UDTRÅDTE EJENDOMME I henhold til loven er der mulighed for, at ejeomme/virksomheder efter aftale med kommunen kan

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende L 284/20 Den Europæiske Unions Tidende 30.10.2007 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV

Forslag til RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.12.2017 COM(2017) 783 final 2017/0349 (CNS) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår forpligtelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0629 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.10.2014 COM(2014) 629 final 2014/0295 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om en ændring af listen over

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. september 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0258 (NLE) 11888/16 TRANS 331 FORSLAG fra: modtaget: 29. august 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. december 2014 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2014/0352 (NLE) 16989/14 FISC 236 FORSLAG fra: modtaget: 16. december 2014 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0231 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.5.2015 COM(2015) 231 final 2015/0118 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2009/790/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. august 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0190 (COD) 11483/17 PECHE 302 CODEC 1282 FORSLAG fra: modtaget: 16. august 2017 til: Komm. dok. nr.:

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Byplanvedtægt 4. For den nordlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune. med tillæg nr. 1

Byplanvedtægt 4. For den nordlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune. med tillæg nr. 1 Byplanvedtægt 4 med tillæg nr. 1 For den nordlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN NORDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lov nr. 181

Læs mere

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse

BILAG. til forslag til. Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.3.2016 COM(2016) 156 final ANNEX 1 BILAG til forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne, vedrørende udkastet til

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere