Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)"

Transkript

1 Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg Hede. Og er d blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 341 for et område til sommerhusformål, Klevevej, Lodbjerg Hede.

2 LOKALPLAN NR. 59 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE PÅ LODBJERG HEDE Anmelder: Advokatfirmaet Mogens Jepsen Algade 9, 6950 Ringkøbing tlf i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

3 Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 øvrig planlægning i området 3 midlertidige retsvirkninger 3 retsvirkninger 3+4 afsnit l: lokalplanens formål 4 afsnit 2: områdets afgrænsning og zonestatus afsnit 3: områdets anvendelse 7 afsnit 4: udstykninger 7+5 afsnit 5: vejforhold 7 afsnit 6: Bebyggelsens omfang og ydre fremtræden 7+8 afsnit 7: Ledningsanlæg 9 afsnit 8: Tinglysninger 9 afsnit 9: Fællesarealer 9 afsnit 10: Grundejerforening 9 afsnit 11: tilladelser og dispensationer 10 Vedtagelsespåtegning 10

4 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet og sammenhæng i planlægningen, 2. at give borgeren indsigt i og indflydelse på planlægningen, 3. at fastlægge bindende bestemmelser for et områdes udformning og anvendelse. Lokalplanen udarbejdes på baggrund af kommuneplanen, der er den overordnede plan for hele Holmsland kommune. Hvad betyder lokalplanen. Et lokalplanforslag betyder almindeligvis en ændring i de vante omgivelser. Eksempelvis et større byggeri eller en ændret anvendelse af en ejendom. Trods hensyntagen til helheden i lokalsamfundet, kan der alligevel være delte meninger om det hensigtsmæssige i en plan. Det er derfor vigtigt, at være opmærksom på, hvilke konsekvenser et lokalplanforslag kan få, både i forhold til ens egen hverdag, men også i forhold til lokalsamfundet. Hvordan godkendes lokalplanen. Fra lokalplanforslaget er offentliggjort er der 8 ugers debatperiode. Borgerne har her lejlighed til at komme med kommentarer eller ændringsforslag. Efter debatperiodens udløb kan kommunalbestyrelsen selv godkende planen, hvis den er i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommunalbestyrelsen afgør, om indkomne ændringsforslag kan imødekommes. Afviger lokalplanbestemmelserne fra kommuneplanen, kan kommunalbestyrelsen først godkende lokalplanen endeligt med Ringkøbing Amts accept. Overordnede planmyndigheder påser tillige, at lokalplanen ikke strider mod anden lovgivning eller planlægning

5 Hvordan læses lokalplanen En lokalplan er et juridisk dokument, der fastlægger bindende bestemmelser for lokalplanområdet. Samtidig er det et informationsmateriale, der redegør for planens indhold og konsekvenser. Lokalplanen er udformet således, at redegørelse, intentioner og administrative retningslinier står først i planen og de bindende lokalplanbestemmelser står til sidst. Kortmateriale er vedhæftet bagest i lokalplanen. Lokalplankortet er juridisk bindende. Andet kort- og illustrationsmateriale anvendes for at anskueliggøre bestemmelserne i planen. Indsigelsesfrist og ændringsforslag Dette forslag til lokalplan er offentliggjort i tidsrummet 14. juni 1995 og 8 uger frem. Indsigelser eller ændringsforslag skal være kommunen i hænde senest den 2. august Lokalplanforslaget er offentligt tilgængeligt. Lokalplanforslaget kan desuden læses på biblioteket eller mod et mindre beløb afhentes på Holmsland kommunens administrationsbygning, Kirkevej 4, Hvide Sande. REDEGØRELSE Lokalplanens indhold. Lokalplanområdet er et større sammenhængende område til sommerhusbebyggelse, hvilket ikke ændres ved gennemførelse af planen. Gennemførelsen af lokalplanen vil ikke forringe helhedsindtrykket af de landskabelige værdier i området, idet det i forvejen bærer præg af bebyggelser til fritidsformål. Offentlighedens adgang til kysten samt mulighed for færdsel i området vil ikke ændres ved planens gennemførelse, idet der findes bestående vej- og stianlæg, som fortsat kan benyttes. Hensigten med lokalplanen er at indføre begrænsning på husstørrelsen, samt at sikre området dets attraktive karakter. Lokalplanområdet er beliggende i kystzone, ny bebyggelse i området må i karakter ikke afvige fra eksisterende bebyggelse

6 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanen. Området er stort set fuldt udbygget med sommerhuse. Delområde I og II er beliggende i sommerhuszone. Spildevandet overføres overalt i området til nedsivning. Vandforsyning sker fra Kloster Vandværk. Vejadgang til området sker fra Klevevej, Gl. Landevej, Røjklitvej og Tambjergvej. Landbrugspligt Enkelte uudstykkede parceller er omfattet af landbrugspligt. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger. Indtil lokalplanforslaget er endeligt godkendt af kommunalbestyrelsen, må de ejendomme og de arealer forslaget vedrører ikke udnyttes på en sådan måde, at de kan komme i strid med den endelige lokalplan. Der gælder derfor et midlertidigt forbud mod bebyggelse og ændring af anvendelsen. Men en eksisterende lovlig anvendelse af ejendomme og arealer kan fortsættes som hidtil. Når fristen for indsigelser udløber, kan kommunalbestyrelsen give sin tilladelse til udnyttelse af en ejendom eller et areal i overensstemmelse med forslaget. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra den 14. juni 1995 og indtil lokalplanen er endelig vedtaget, dog højst et år efter denne dato. Lokalplanens retsvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge planlovens 31, kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser

7 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser. Drejer det sig om større ændringer, kræver dette en ny lokalplan. 1. Lokalplanens formål: Lokalplanen er udarbejdet for at sikre: at områdets anvendelse fastlægges til traditionelt sommerhusbebyggelse. at fastlægge bygningsregulerende bestemmelser og herunder begrænsning af husstørrelsen for området. at sikre de i lokalplanen udlagte friarealer, samt at sikre en hensigtsmæssig beplantning og pleje af naturen i at at området. hindre opførelse af bebyggelse med karakter af erhvervsmæssig udlejning. sikre at denne lovgivning overholdes. 2. Område og zonestatus. 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. l og omfatter følgende matr.nr

8 Nedennævnte matr.nr. er alle Søgaard Hovedgaard, Nysogn. 58 b, 58 ar, 58aq, 58 ap, 58 ao, 58 an, 58 am, 58 l, 58 ai, 58 ah, 58 ad, 58 h, 58 x, 58 i, 58 z, 58 ae, 58 ab, 58 ak, 58 af, 58 ac, 58 ø, 58 y, 58 k, 58 æ, 58 aa, 58 m, 58 al, 58 ag. Del af matr. nr. 54 c, matr. nr. 54 di, 54 da, 54 db, 54 dv, 54 bæ, 54 aæ, 54 ba, 54 bo, 54 bg, 54 dc, 54 dd, 54 de, 54 dh, 54 cy, 54 aø, 54 bb, 54 bp, 54 bh, 54 ax, 54 e, 54 ct, 54 cu, 54 cv, 54 cx, 54 ep, 54 es, 54 eq, 54 eo. Matr. nr. 64 f, 64 o, 64 n, 65 u, 65 t, 65 r, 65 s, 65 p, 65 q, 65 n, 65 o, 65 l, 65 m, 65 x. Matr. nr. 54 q, 54 bø, 54 ca, 54 cb, 54 cc, 54 cd, 54 ce. Matr. nr. 54 dx, 54 bi, 54 bk, 54 bl, 54 bm, 54 bn, 54 by, 54 bv, 54 cg, 54 dm, 54 cf, 54 ci, 54 cn, 54 ch, 54 ag, 54 ck, 54 do, 54 cq, 54 cz, 54 cæ, 54 cr, 54 cs, 54 ah. Matr. nr. 60 c, 60 af, 60 ag, 60 x, 60 y, 60 z, 60 æ, 60 aa, 60 ab, 60 f, 60 g, 60 h, 60 i, 60 k, 60 l, 60 m, 60 n, 60 s, 60 o, 60 ø, 60 r, 60 ac, 60 t, 60 b, 60 d, 60 p, 60 e, 60 q, 60 u, 60 v. Del af matr. nr. 57 a, matr. nr. 57 bt, 57 br, 57 ae, 57 ø, 57 æ, 57 z, 57 bp, 57 bq, 57 y, 57 x, 57 by. Del af matr. nr. 54 an, matr. nr. 54 dl, 54 df, 54 ei, 54 dz, 54 em, 54 dg, 54 dy, 54 dæ, 54 dr, 54 dq, 54 bz, 54 bq, 54 el, 54 dn, 54 er. Matr. nr. 42 b, 42 br, 42 be, 42 bg, 42 bi, 42 av, 42 bc, 42 bk, 42 au, 42 bd, 42 bl, 42 by, 42 bm, 42 bn, 42 bf, 42 bt, 42 aæ, 42 bv, 42 aø, 42 ba, 42 bb, 42 bx, 42 bz, 42 bu, 42 az, 42 bs, 42 ay, 42 bq, 42 ax, 42 ar, 42 aq, 42 as, 42 ap, 42 at, 42 ao. Del af matr.nr. 70 d, matr. nr. 70 i, 70 k, 70 l, 70 m, 70 r, 70 t, 70 n, 70 s, 70 u, 70 aa, 70 y, 70 æ. Del af matr. nr. 56 c, matr. nr. 56 m, 56 k, 56 ae, 56 ac, 56 ø, 56 l, 56 ab, 345, 354, 355. Del af matr. nr. 56 h og 73 h, matr. nr. 56 i, 56 n, 56 o, 56 p, 56 q, 56 r, 56 s, 56 t, 56 u, 73 bh, 56 v, 56 æ, 73 bi, 73 bk, 73 bl, 73 bm, 56 z, 56 aa, 73 be, 73 az, 73 bn, 73 bo, 73 at, 73 au, 73 av, 73 bp, 73 bd. Matr. nr. 49 v, 49 y, 49 c, 49 d, 49 e, 49 f, 49 g, 49 h, 49 i, 49 k, 49 b, 49 a, 49 x, 49 u, 49 t, 49 s, 49 r, 49 q, 49 p, 49 c, 49 n, Del af matr. nr. 75 a, matr. nr. 75 be, 75 ah, 75 ak, 75 al, 75 am, 75 an, 75 ai, 75 ø, 75 aa, 75 bc, 75 ao, 75 ap

9 Matr. nr. 37 p, 37 bv, 37 cd, 37 cg, 37 ch, 37 bf, 37 bg, 37 bh, 37 bi, 37 ci, 37 ck, 37 cl, 37 cm, 37 bp, 37 cn, 37 co, 37 bø, 37 bq, 37 cp, 37 by, 37 cq, 37 bz, 37 cr, 37 bæ, 35 dd. Matr. nr. 47 b, 47 o, 47 l, 47 c, 47 i, 47 m, 47 k, 47 n, 47 g, 47 h, 47 f, 47 e, 47 d, 47 q, 47 a, 35 de, 35 k. Matr. nr. 40 au, 40 av, 40 ax, 40 ay, 40 az, 40 aæ, 40 aø, 40 ba, Matr. nr. 41 au, 41 at, 41 ba, 40 bf, 40 bb, 41 am, 41 az, 40 bc, 41 al, 41 ap, 40 at, 41ak, 41 ah, 40 bd, 41 bb, 41 ai, 41 bc, 41 ay, 46 ø, 46 d, 46 x, 15 f, 46 æ, 15 æ, 46 s, 15 ø. Matr.nr. 38 ak, 38 æ, 38 p, 38 ac, 38 q, 38 t, 38 r, 38 s, 38 y. Del af matr. nr. 15 a, matr. nr. 15 l, 15 h, 15 ac, 15 i, 15 ad, 15 ag, 15 aa, 15 af, 15 g, 15 ae, 15 k, 39 q, 57 u, 15 o, 15 p, 15 m, 40 bg, 359, 15 q, 15 r, 15 s, 15 n, 40 be, 15 t, 15 u, 15 v, 15 x, 15 y, 15 z, 43 ax, 40 bh, 40 aq. Del af matr. nr. 15 c, 43 a, 40 b. Matr. nr. 77 f, 77 ad, 77 ae, 77 ab, 77 ac, 77 ak, 77 ai, 77 ah, 77 ag, 240 a, 240 d, 77 l, 77 s, 77 r, 77 k, 77 v, 77 x, 43 ak, 43 al, 43 an, 43 ah, 77 ø, 240 i, 240 l, 240 g, 240 h, 77 m, 43 ai, 43 aq, 43 ar, 43 ay, 353, 343, 344, 43 as, 43 at. Del af matr. nr. 77 a, matr. nr. 77 aa, 77 y, 77 z, 77 æ, 77 t. Del af matr. nr. 46 c, matr. nr. 46 t, 46 u, 46 n, 45 o, 46 p, 46 q, 46 r, 73 q, 73 ak, 73 al, 73 am, 73 an, 73 æ, 73 z, 73 af, 73 ao, del af matr. nr. 75 bl, matr. nr. 73 ap, 73 aq, 73 ar, 73 ag, 73 p, 73 r, 73 as, 73 ah, 73 ai, 74 v, 73 ab, 73 ae, 73 s, 74 z, 75 p, 75 ba, 75 aø, 75 aæ, 75 ax, 75 ay, 75 az, del af matr. nr. 74 n, 75 bk, 12 a, 73 a. Del af matr. nr. 72 f, 71 k, matr. nr. 71 x, 71 y, 71 z, 71 æ, 71 ø, 71 aa, 71 o, 71 r, 71 s, 16 n, 71 t, 16 v. Del af matr. nr. 16 a, matr. nr. 16 g, 16 q, 16 ae, 16 f, 16 e, 16 m. Del af matr. nr. 93 c, matr. nr. 93 bc, 16 h, 16 i, 93 bg, 16 k. Matr. nr. 93 ay, 93 br, 93 bs, 93 bi, 93 bk, 93 bl, 93 bt, 93 bu, 93 bp, 93 bq, 93 aæ, 93 ax, 93 bv, 93 bx, 93 ba, 93 aø, 93 az, 93 cb, del af matr. nr. 93 i. Del af matr. nr. 94 a, matr. nr. 94 p, 94 e, 94 f, 94 g, 94 q, 94 t, 94 r, 94 h, 94 v, 94 x, 94 y, 94 z, 94 s, 94 æ, 94 ø, 94 u. Del af matr. nr. 108 ae, matr. nr. 36 l, 36 m, 36 n, 36 o, 36 p, 36 q, 36 k, 36 f, 36 g, 36 h, 36 i, 36 r, 36 s, og del af matr. nr

10 2.2 Delområde I og II er beliggende i sommerhuszone. 3. Områdets anvendelse. 3.1 Delområde I må kun anvendes til sommerhusbebyggelse, d.v.s. bebyggelse, der kun beboes i tidsrummet 1. april september og udenfor dette tidsrum, kun i kortvarige ferier, weekends og lignende. 3.2 Delområde II må benyttes til servicefaciliteter i forbindelse med delområde I. 4. Udstykninger. Delområde I Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 2000 m 2. Delområde II. Grunde må ikke udstykkes med en størrelse mindre end 700 m2. 5. Vejforhold. 5.1 Der er arealer til veje og stier med beliggenhed og bredde som vist på kortbilaget. 5.2 Veje og stier kan bruges af beboerne til færdsel til off. vej. 5.3 Til - og frakørsel til parcellerne må alene ske fra korte blinde veje udlagt i en 6 meters bredde jvnf. deklaration af Parkeringsforhold 5.4 På vejene må kun kortvarig parkering finde sted. Der må aldrig parkeres således, at den frie til - og frakørsel fra de øvrige grunde hindres, jvnf. iøvrigt deklaration af Bebyggelsens omfang og placering. 6.1 Delområde I På hver grund må kun opføres en enkelt bebyggelse med mindst 35 m 2 og max. 120 m 2 bebygget areal foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage

11 På grunde, der er 4000 m 2 og derover, må det bebyggede areal være max. 240 m 2, foruden sædvanligt tilhørende udhus og garage. 6.2 Bygninger må kun opføres med een etage med udnyttelig tagetage. 6.3 Bygningers facadehøjde må ikke overstige 2,5 m. over middelkvoten for husets hjørner, bortset fra gavltrekanter. 6.4 Tagets vinkel med det vandrette terræn skal være mindst 0 grader og højest 45 grader. 6.5 Husets ydre bygningsdele, herunder taget skal fremtræde i farver, der er dannet af hvidt, sort eller jordfarverne okker, terra de sienna, umbra, engelsk rødt, italiensk rødt og dodenkop eller disse sidste farvers blanding med hvidt, gråt eller sort. 6.6 Blanke eller reflekterende tagmaterialer må ikke anvendes. 6.7 Alle bygninger holdes mindst 5 m. fra skel til nabogrund, og mindst 10 m. fra vejmidte, hvor ikke andet er bestemt, jvnf. dog nedenfor. 6.8 Bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale, skal altid holdes mindst 10 m. fra naboskel. Denne afstand kan dog nedsættes, såfremt bebyggelsen sker i overensstemmelse med en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan, der sikrer min. 20 m. afstand mellem huse med let antændeligt tag. 6.9 Bebyggelse placeres stedse således, at husenes længderetning bliver parallel eller vinkelret med veje Beplantning, opsættelse af raftehegn o. lign. må kun foretages som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelse Jordvolde må kun etableres med en max. højde på 1,20 m. Kystinspektoratet anbefaler, at der for nybyggeri i området fastsættes en laveste sokkelkote på 1,10 m. Delområde II 6.12 På hver grund må opføres en enkelt bebyggelse med en max. byggehøjde på 8,5 m. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 pr. ejendom. løvrigt skal de til enhver tid gældende regler overholdes

12 6.13 Beplantning og opsætning af raftehegn o. lign. må kun foretages som læhegn i umiddelbar forbindelse med bebyggelsen Jordvolde må kun etableres i en højde af 1,20 m. 7. Ledningsanlæg Delområde I og II 7.1 El - og telefonledninger må kun fremføres i jordkabler. 7.2 Såfremt det af teknisk grunde viser sig hensigtsmæssig at etablere de fornødne ledninger til dræn, vand, el, telefon m.v. over parcellerne, er grundejerne forpligtet til uden vederlag at tåle dette. Ledningerne lægges sådan, at normal bebyggelse ikke hindres. 8. Tinglysninger For den overvejende del af grundene indenfor delområde I er der tinglyst en deklaration vedr. bebyggelse m.v. den Der henvises til deklarationens tekst i tingbogen, idet indholdet i bestående deklaration fortsat er gældende, bortset fra bestemmelserne om bebyggelsesgrad. 9. Fællesarealer De, på kortbilag nr. l, med skravering viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges til fællesarealer for beboerne i område I, jvnf. iøvrigt før omtalte deklaration. 10. Grundejerforening. Det pålægges alle ejere af sommerhuse og grunde indenfor lokalområde I og II at være medlem af Lodbjerg Hede grundejerforening, der er oprettet. Foreningen kan kun ophæves med kommunalbestyrelsens samtykke. Grundejerforeningens vedtægt kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen og skal indeholde bestemmelse om, at foreningen har indsigt med overholdelse af de i deklarationerne indholdte bestemmelser. _ 9 _

13 11. Tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder Indenfor området er der i henhold til naturbeskyttelsesloven registreret 3-arealer som hede, overdrev, sø og mose. For heder, overdrev m.v. gælder beskyttelsesordningen kun for tilstandsændringer til landbrugsformål. For søer og moser i lokalplanområder kræves der dispensation efter 3, hvis der skal ske tilstandsændringer el. lign. Vedtagelsespåtegning Således vedtaget af Holmsland kommunalbestyrelse, den 23. maj 1995 I henhold til lov om planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Holmsland kommunalbestyrelse, den Nærværende lokalplan begæres tinglyst på følgende matr.nre

14 Nedennævnte matr.nr. er alle Søgaard Hovedgaard, Nysogn 58 b, 58 ar, 58 aq, 58 ap, 58 ao, 58 an, 58 am, 58 l, 58 ai, 58 ah, 58 ad, 58 h, 58 x, 58 i, 58 z, 58 ae, 58 ab, 58 ak, 58 af, 58 ac, 58 ø, 58 y, 58 k, 58 æ, 58 aa, 58 m, 58 al, 58 ag. Del af matr. nr. 54 c, matr. nr. 54 di, 54 da, 54 db, 54 dv, 54 bæ, 54 aæ, 54 ba, 54 bo, 54 bg, 54 dc, 54 dd, 54 de, 54 dh, 54 cy, 54 aø, 54 bb, 54 bp, 54 bh, 54 ax, 54 e, 54 ct, 54 cu, 54 cv, 54 cx, 54 ep, 54 es, 54 eq, 54 eo. Matr. nr. 64 f, 64 o, 64 n, 65 u, 65 t, 65 r, 65 s, 65 p, 65 q, 65 n, 65 o, 65 l, 65 m, 65 x. Matr. nr. 54 q, 54 bø, 54 ca, 54 cb, 54 cc, 54 cd, 54 ce. Matr. nr. 54 dx, 54 bi, 54 bk, 54 bl, 54 bm, 54 bn, 54 by, 54 bv, 54 cg, 54 dm, 54 cf, 54 ci, 54 cn, 54 ch, 54 ag, 54 ck, 54 do, 54 cq, 54 cz, 54 cæ, 54 cr, 54 cs, 54 ah. Matr. nr. 60 c, 60 af, 60 ag, 60 x, 60 y, 60 z, 60 æ, 60 aa, 60 ab, 60 f, 60 g, 60 h, 60 i, 60 k, 60 l, 60 m, 60 n, 60 s, 60 o, 60 ø, 60 r, 60 ac, 60 t, 60 b, 60 d, 60 p, 60 e, 60 q, 60 u, 60 v. Del af matr. nr. 57 a, matr. nr. 57 bt, 57 br, 57 ae, 57 ø, 57 æ, 57 z, 57 bp, 57 bq, 57 y, 57 x, 57 by. Del af matr. nr. 54 an, matr. nr. 54 dl, 54 df, 54 ei, 54 dz, 54 em, 54 dg, 54 dy, 54 dæ, 54 dr, 54 dq, 54 bz, 54 bq, 54 el, 54 dn, 54 er. Matr. nr. 42 b, 42 br, 42 be, 42 bg, 42 bi, 42 av, 42 bc, 42 bk, 42 au, 42 bd, 42 bl, 42 by, 42 bm, 42 bn, 42 bf, 42 bt, 42 aæ, 42 bv, 42 aø, 42 ba, 42 bb, 42 bx, 42 bz, 42 bu, 42 az, 42 bs, 42 ay, 42 bq, 42 ax, 42 ar, 42 aq, 42 as, 42 ap, 42 at, 42 ao. Del af matr.nr. 70 d, matr. nr. 70 i, 70 k, 70 l, 70 m, 70 r, 70 t, 70 n, 70 s, 70 u, 70 aa, 70 y, 70 æ. Del af matr. nr. 56 c, matr. nr. 56 m, 56 k, 56 ae, 56 ac, 56 ø, 56 l, 56 ab, 345, 354, 355. Del af matr. nr. 56 h og 73 h, matr. nr. 56 i, 56 n, 56 o, 56 p, 56 q, 56 r, 56 s, 56 t, 56 u, 73 bh, 56 v, 56 æ, 73 bi, 73 bk, 73 bl, 73 bm, 56 z, 56 aa, 73 be, 73 az, 73 bn, 73 bo, 73 at, 73 au, 73 av, 73 bp, 73 bd. Matr. nr. 49 v, 49 y, 49 c, 49 d, 49 e, 49 f, 49 g, 49 h, 49 i, 49 k, 49 b, 49 a, 49 x, 49 u, 49 t, 49 s, 49 r, 49 q, 49 p, 49 c, 49 n, Del af matr. nr. 75 a, matr. nr. 75 be, 75 ah, 75 ak, 75 al, 75 am, 75 an, 75 ai, 75 ø, 75 aa, 75 bc, 75 ao, 75 ap

15 Matr. nr. 37 p, 37 bv, 37 cd, 37 cg, 37 ch, 37 bf, 37 bg, 37 bh, 37 bi, 37 ci, 37 ck, 37 cl, 37 cm, 37 bp, 37 cn, 37 co, 37 bø, 37 bq, 37 cp, 37 by, 37 cq, 37 bz, 37 cr, 37 bæ, 35 dd. Matr. nr. 47 b, 47 o, 47 l, 47 c, 47 i, 47 m, 47 k, 47 n, 47 g, 47 h, 47 f, 47 e, 47 d, 47 q, 47 a, 35 de, 35 k. Matr. nr. 40 au, 40 av, 40 ax, 40 ay, 40 az, 40 aæ, 40 aø, 40 ba, Matr. nr. 41 au, 41 at, 41 ba, 40 bf, 40 bb, 41 am, 41 az, 40 bc, 41 al, 41 ap, 40 at, 41ak, 41 ah, 40 bd, 41 bb, 41 ai, 41 bc, 41 ay, 46 ø, 46 d, 46 x, 15 f, 46 æ, 15 æ, 46 s, 15 ø. Matr.nr. 38 ak, 38 æ, 38 p, 38 ac, 38 q, 38 t, 38 r, 38 s, 38 y. Del af matr. nr. 15 a, matr. nr. 15 l, 15 h, 15 ac, 15 i, 15 ad, 15 ag, 15 aa, 15 af, 15 g, 15 ae, 15 k, 39 q, 57 u, 15 o, 15 p, 15 m, 40 bg, 359, 15 q, 15 r, 15 s, 15 n, 40 be, 15 t, 15 u, 15 v, 15 x, 15 y, 15 z, 43 ax, 40 bh, 40 aq. Del af matr. nr. 15 c, 43 a, 40 b. Matr. nr. 77 f, 77 ad, 77 ae, 77 ab, 77 ac, 77 ak, 77 ai, 77 ah, 77 ag, 240 a, 240 d, 77 l, 77 s, 77 r, 77 k, 77 v, 77 x, 43 ak, 43 al, 43 an, 43 ah, 77 ø, 240 i, 240 l, 240 g, 240 h, 77 m, 43 ai, 43 aq, 43 ar, 43 ay, 353, 343, 344, 43 as, 43 at. Del af matr. nr. 77 a, matr. nr. 77 aa, 77 y, 77 z, 77 æ, 77 t. Del af matr. nr. 46 c, matr. nr. 46 t, 46 u, 46 n, 45 o, 46 p, 46 q, 46 r, 73 q, 73 ak, 73 al, 73 am, 73 an, 73 æ, 73 z, 73 af, 73 ao, del af matr. nr. 75 bl, matr. nr. 73 ap, 73 aq, 73 ar, 73 ag, 73 p, 73 r, 73 as, 73 ah, 73 ai, 74 v, 73 ab, 73 ac, 73 s, 74 z, 75 p, 75 ba, 75 aø, 75 aæ, 75 ax, 75 ay, 75 az, del af matr. nr. 74 n, 75 bk, 12 a, 73 a. Del af matr. nr. 72 f, 71 k, matr. nr. 71 x, 71 y, 71 z, 71 æ, 71 ø, 71 aa, 71 o, 71 r, 71 s, 16 n, 71 t, 16 v. Del af matr. nr. 16 a, matr. nr. 16 g, 16 q, 16 ae, 16 f, 16 e, 16 m. Del af matr. nr. 93 c, matr. nr. 93 bc, 16 h, 16 i, 93 bg, 16 k. Matr. nr. 93 ay, 93 br, 93 bs, 93 bi, 93 bk, 93 bl, 93 bt, 93 bu, 93 bp, 93 bq, 93 aæ, 93 ax, 93 bv, 93 bx, 93 ba, 93 aø, 93 az, 93 cb, del af matr. nr. 93 i. Del af matr. nr. 94 a, matr. nr. 94 p, 94 e, 94 f, 94 g, 94 q, 94 t, 94 r, 94 h, 94 v, 94 x, 94 y, 94 z, 94 s, 94 æ, 94 ø, 94 u. Del af matr. nr. 108 ac, matr. nr. 36 l, 36 m, 36 n, 36 o, 36 p, 36 q, 36 k, 36 f, 36 g, 36 h, 36 i, 36 r, 36 s, og del af matr. nr

16 Advokatfirmaet Mogens Jepsen Algade 9, 6950 Ringkøbing tlf Nærværende begæres herved tillige tinglyst på matr. nr. 57 ca Søgaard Hovedgård, Nysogn, samt 49 c, 49 o og 46 o alle Søgaard Hovedgård, Nysogn. Samtidig aflyses for så vidt angår matr. nr. 57 a Søgaard Hovedgård, Nysogn. Matr: 49 C. Søgård Hgd., Nysogn Retten i : Ringkøbing Indført den : Lyst under nr.:

17 LANDINSPEKTØRFIRMAET Bildtsvej 15,,,., 6950 Ringkøbing V. Brandt Jensen Tlf RINGKØBING Fax Giro Bank adv. M.. Jepsen Dato: A1 9 ade 9 j -nr. : 12/ E 6950 Ringkøbing, Vedr. Lodbjerg Hede Grundejerforening. Hermed bemærkninger vedr. matr.nre., hvorpå lokalplanen skal lyses. Dommerkontoret har anført matr.nr. 57 ca, som fraskilt matr.nr. 57 a d.1/ Herefter skal lokalplanen ikke lyses på matr.nr.57 a,men kun på matr.nr.57 ca. Matr.nr.49 c var nævnt 2 gange. Det er en trykfejl. Der skal stå matr.nr. 49 c og 49 o. Ligeledes har vi skrevet matr.nr. 45 o i listen. Der skal stå 46 o. Lokalplanen lyses på 49 c, 49 o og 46 o. Med venlig hilsen

18

19

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er: 1. at sikre kvalitet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG

LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG ANMELDELSE: 96 59 59 59 Holmsland kommune Kirkevej 4 6960 Hvide Sande LOKALPLAN NR. 70 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE VED NR. LYNGVIG i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer)

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD

LOKALPLAN NR. 44 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD LOKALPLAN NR. 44 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2B. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l KLEGOD

LOKALPLAN NR. 2B. FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l KLEGOD LOKALPLAN NR. 2B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE l KLEGOD i henhold til lov om planlægning (lov nr. 388 af 6. juni 1991 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. 1 nævnte område.

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

LOKALPLAN NR. 25 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG

LOKALPLAN NR. 25 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG ANMELDER: 96 59 59 59 Holmsland kommune Kirkevej 4 6960 Hvide Sande LOKALPLAN NR. 25 B FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I HOUVIG i henhold til lov om planlægning (lov nr. 338 af 14. juni 1993) fastsættes herved

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej Rødovrevej Knudsbølvej Kærbyvej Oksbølvej Brobølvej Fortvej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder. Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling. Århus Kommune Lokalplan nr. 326 Bakkehusene Stenrosevej/Stokrosevej i Beder Se endvidere byplanvedtægt nr. 9 Beder-Malling KONGSBAK INFORMATIK Februar 1989 \ Arhus kommune Lokalplan nk: BAKKEHUSENE 326

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

DEKLARATION. 1. Området.

DEKLARATION. 1. Området. DEKLARATION 1. Området. Underskrevne ejer af ejendommene matr. 77c, 77e, 77s, 77t, 77u, 77v, 77x, 77y, 77z og 77i, Strandgårde m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig og efterfølgende ejere og

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-6554. Forslag til. Lokalplan nr. 3027

Sags. nr. 727-2012-6554. Forslag til. Lokalplan nr. 3027 Sags. nr. 727-2012-6554 Forslag til Lokalplan nr. 3027 Sommerhusområde ved Norsminde November 2012 ved Norsminde er udarbejdet af: Odder Kommune Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 SLAGELSE KOMMUNE Bredahlsgade Aakjærsgade Vestre Ringgade Willemoesvej Strandvejen SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE Partiel byplanvedtægt nr. VII Langesø sommerhusområde INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Områder...3 2 Områdets anvendelse...3 3 Vejforhold...4 4 Udstykning samt bebyggelsens omfang og placering...4 5 Byplanvedtægtens

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

LOKALPLAN NR. 53. i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser nævnte område.

LOKALPLAN NR. 53. i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser nævnte område. LOKALPLAN NR. 53 i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4

Lokalplan nr. 5.49.B. Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby. Kommuneplantillæg nr. 4 Lokalplan nr. 5.49.B Boligområde ved Rolighedsvej i St. Lyngby Kommuneplantillæg nr. 4 27.08.2003 Lokalplan nr. 05.49.B - Rolighedsvej, St. Lyngby SKÆVINGE KOMMUNE 29.04.2003 rtammclsegård, Store Lyngby

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 45 SOMMERHUS OMRÅDE VED BÅRING VIG NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Ol.02.05:P16 ML/ak Lokaiplan nr. 45 A~6 ~23~ ~ - ~ (~4~ STEMPELMÆRKE RETTEN I MIDDELFART KUN GY~OIGTMED

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 56 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I ARGAB

LOKALPLAN NR. 56 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I ARGAB LOKALPLAN NR. 56 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I ARGAB i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr.40

Partiel byplanvedtægt nr.40 Partiel byplanvedtægt nr.40 Dønnergård Greve kommune Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune

Lokalplan 027-707. Forslag. Boligområde på Skalbakken i Ørsted. Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune TEKNIK OG MILJØ Forslag Lokalplan 027-707 Boligområde på Skalbakken i Ørsted Med kommuneplantillæg nr. 45 til kommuneplan 2005-2017 for Rougsø Kommune Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59

Læs mere

1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal

1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal L O K A L P L A N N R. 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endeligt vedtaget 9.4.204 Offentligt bekendtgjort 4.4.204 2 LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 7.27. Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter. Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006.

Lokalplan nr. 7.27. Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter. Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006. FORSLAG, JUNI 2006 Lokalplan nr. 7.27 Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006. Endelig godkendt d. 22.11.2006 1 INDHOLD INDHOLD... 2

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen Lokalplan nr. 87 for sommerhusområdet Stampen Rønne Kommune maj 2001 Lokalplanen er udarbejdet af Rønne Kommunes plangruppe. 3 BESTEMMELSER INDLEDNING Baggrund for lokalplanen...4 BESTEMMELSER 1. Formål...5

Læs mere

Byplanvedtægt 18. Vestervang

Byplanvedtægt 18. Vestervang Byplanvedtægt 18 Vestervang Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 18, VESTERVANG. OMRÅDET. BYPLANVEDTÆGT FOR VESTERVANG. I medfør af "byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde

Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Lokalplan nr. 019 Del af Skuldbøl sommerhusområde Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk LOKALPLAN NR. 19 - FOR EN DEL AF SKULDBØL Redegørelse for hvorledes lokalplanen

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Lokalplan 2.29 Klitmøller

Lokalplan 2.29 Klitmøller Lokalplan 2.29 Klitmøller Område ved Ajs Mølls Vej Lokalplan godkendt d. 6. juli 2000 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens forhold

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 17

Byplanvedtægt nr. 17 Byplanvedtægt nr. 17 For den sydlige del af Kokkedal vest Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 15. september 1971 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 6, 52, 61, 86 og 86A KARLEBO KOMMUNE BYPLAN N R. 17. Byplanvedtægt

Læs mere

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM LOKALPLAN 06.03.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold...4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte...4 Lovgrundlag...4

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING.

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.046 D. 13. MAJ 1987 FOR ET EKSISTERENDE BOLIGOMRÅ- DE VED RUGVÆNGET I RINGKØBING. - a - Redegørelse Lokalplanen er udarbejdet for at give mulighed for etablering af

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE

~LOKALPLAN NR~e.1.3 FOR :0~ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN NRe.1.3 FOR :ÆK BY. ØRBÆK KOMMUNE flidholdet AF LOKALPLANFORSLLGET Lokaiplanen omfatter et Ørbæk by.. område beliggende ved Åvænget i Lokalplanen fastlægger, at der på arealet skal opføres 9

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE

RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE RUDBJERG KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE April 2004 KOMMUNEPLANTILLÆG 23 OG LOKALPLAN 41 FOR SOMMERHUSOMRÅDET SDR. EGEBØLLE. Indholdsfortegnelse: a. Redegørelse

Læs mere