Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister"

Transkript

1 Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Januar 2013

2 Annonceres på hjemmesiden den 12. februar 2013 Temalokalplan Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister TEMALOKALPLAN OG KOMMUNEPLANTILLÆG FOR HELÅRSBEBOELSE I SOMMERHUSE FOR PENSIONISTER Offentlig annonceret den 12. februar Lolland Kommune har den 17. januar 2013 endeligt vedtaget Temalokalplan og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister. Temalokalplanens indhold Med Lolland Kommunes vedtagelse af temalokalplanen, gives der nu mulighed for at pensionister kan bo i deres sommerhuse hele året i overensstemmelse med 41 i Planloven. I henhold til planlovens 41 kan pensionister bo i deres sommerhuse hele året, hvis de har ejet sommerhuset i mindst 8 år, er på efterløn, førtidspension mv., og hvis sommerhuset ligger i et område, der ved en byplanvedtægt, bygningsvedtægt eller en lokalplan er udlagt eller overført til sommerhusområde. Temalokalplanen overfører de eksisterende områder med sommerhusbebyggelse i landzone til sommerhusområder, samt ophæver de paragraffer i de gældende deklarationer, der forbyder helårsbeboelse for pensionister. Med temalokalplanen er der skabt et ensartet plangrundlag for kommunens sommerhusområder i forhold til planlovens pensionistregel, og derved en ensartet retsstilling for pensionister, der ønsker at bo i deres sommerhuse hele året. Sammen med temalokalplanen er der udarbejdet et Tillæg 13 til Kommuneplan Med tillægget vil kommuneplanrammerne for sommerhusområderne i Kramnitse, Hyldtofte og Dannemare Strand være i overensstemmelse med gældende lokalplaner og byplanvedtægter. Kommuneplantillæg 13 er vedhæftet bagerst i temalokalplanen. I høringsperioden er der indkommet tre høringssvar som primært har været opklarende spørgsmål til temalokalplanens rækkevidde, samt positive bemærkninger til planen. Høringssvarene har ikke medført ændringer i temalokalplanens indhold. Retsvirkninger Ifølge planlovens 18 må der i lokalplanområdet hverken retligt eller faktisk etableres forhold, der er i strid med planens bestemmelser, medmindre Lolland Kommune meddeler dispensation efter reglerne i lovens 19 eller 40. Eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Klagevejledning Du kan efter planlovens 58 klage over retlige forhold. Du kan f.eks. klage hvis du mener, at Lolland Kommune ikke har haft hjemmel til at træffe afgørelsen. Du kan derimod ikke klage over, at kommunen efter din mening burde have truffet en anden afgørelse. Eventuelle klager skal sendes Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo eller på senest den 12. marts Klagen vil derefter blive sendt videre til Natur- og Miljøklagenævnet. Det er en forudsætning for nævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på 500 kr. Nævnet vil efter modtagelse af klagen sende en opkrævning på gebyret. Sagsbehandling af klagen vil først blive påbegyndt, når nævnet har modtaget gebyret. Vejledning om gebyrordningen findes på Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra 12. februar I

3 HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG OG EN TEMALOKALPLAN? Indhold Et kommuneplantillæg er et tillæg til den eksisterende kommuneplan. Heri fastlægger byrådet de overordnede rammer for et områdes anvendelse. Kommuneplanen og tillæg danner grundlag for den videre lokalplanlægning. En temalokalplan er en lokalplan, der kun regulerer et enkelt tema, som i dette tilfælde er at muliggøre anvendelsen af planlovens pensionistregel. Lokalplanen er bindende for den enkelte grundejer, men omhandler kun fremtidige forhold og giver ikke grundejerne handlepligt. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for området. Tilvejebringelse Byrådet kan til enhver tid lave lokalplaner, men der skal altid være en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller nedrivning kan sættes i gang. Lokalplanen må ikke stride mod kommuneplanen. Er der modstrid, skal kommuneplanen ændres med et tillæg først. Offentlig debat Et forslag til lokalplan, skal lægges frem til offentlig debat i mindst 8 uger, hvor borgere og myndigheder kan komme med ændringsforslag og bemærkninger til lokalplanforslaget. Byrådet behandler de modtagne bemærkninger og indsigelser og beslutter, i hvilket omfang de skal imødekommes. Byrådet vedtager forslaget endeligt og bekendtgør herefter planen i pressen. Midlertidige retsvirkninger Når et lokalplanforslag er offentliggjort, må ejendomme ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige lokalplans indhold. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser mod eller ændringsforslag til lokalplanforslaget er udløbet, kan byrådet give tilladelse til, at en ejendom bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt det er i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er tale om et byggearbejde mv., der ikke er lokalplanpligtig efter planlovens 13, stk. 2. Det er endvidere en forudsætning, at ingen statslig myndighed har modsat sig, at lokalplanen vedtages endeligt. Dette gælder i tiden, indtil den endeligt vedtagne og godkendte lokalplan er offentliggjort - dog højst et år efter lokalplanforslagets offentliggørelse. Endelige retsvirkninger Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af denne. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensationer Byrådet kan dispensere fra bestemmelserne i lokalplanen, hvis dispensationen ikke strider mod principperne i lokalplanen som f.eks. anvendelses- og formålsbestemmelserne. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. Lokalplanen er udarbejdet af Lolland Kommune. II

4 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 Baggrund 2 Eksisterende forhold 2 Ændring af zonestatus 4 Temalokalplanens indhold 4 Temalokalplanområdets anvendelse 4 Lovgrundlag for helårsbeboelse i sommerhusområder 4 TEMALOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING 6 Statslig planlægning 6 Kommuneplan 6 Lokalplaner 12 Deklarationer 12 Miljøvurdering 13 TEMALOKALPLAN Temalokalplanen har til formål 14 2 Område og zonestatus 14 3 Områdets anvendelse 18 4 Ændringer af eksisterende deklarationer og planer 18 5 Temalokalplanens retsvirkninger 22 6 Vedtagelsespåtegning 22 KORTBILAG 1 Eksisterende forhold for delområde S.1 25 KORTBILAG 2 Eksisterende forhold for delområde 379-S1 26 KORTBILAG 3 Eksisterende forhold for delområde 379-S2 27 KORTBILAG 4 Eksisterende forhold for delområde 379-S3 28 KORTBILAG 5 Eksisterende forhold for delområde 381-S1 29 KORTBILAG 6 Eksisterende forhold for delområde 381-S3 30 KORTBILAG 7 Eksisterende forhold for delområde 381-S4 31 KORTBILAG 8 Eksisterende forhold for delområde 381-S6 32 KORTBILAG 9 A Eksisterende forhold for delområde 381-S8 VEST 33 KORTBILAG 9 B Eksisterende forhold for delområde 381-S8 ØST 34 KORTBILAG 10 Eksisterende forhold for delområde 381-S12 35 KORTBILAG 11A Eksisterende forhold for delområde 381-S15 36 KORTBILAG 11B Eksisterende forhold for delområde 381-S15 37 KORTBILAG 11C Eksisterende forhold for delområde 381-S15 38 TILLÆG 13 TIL KOMMUNEPLAN

5 REDEGØRELSE Baggrund Byrådet ønsker med temalokalplanen, at give pensionister mulighed for at bo i deres sommerhuse hele året, i overensstemmelse med pensionistreglen i planloven ( 41). Med planlovens 41 kan pensionister bo i deres sommerhuse hele året, hvis de har ejet deres sommerhus i mindst 8 år, er på efterløn, førtidspension mv., og hvis sommerhuset ligger i et område der ved en byplanvedtægt, bygningsvedtægt eller en lokalplan er udlagt eller overført til sommerhusområde. Det kan imidlertid ikke lade sig gøre i dag i alle kommunens sommerhusområder, da der i en række områder er tinglyste deklarationer der forbyder helårsbeboelse, og da en række områder ligger i landzone, hvor planlovens pensionistregel ikke gælder. Med denne temalokalplan gives der en generel mulighed for anvendelse af planlovens pensionistregel, idet de områder der ligger i landzone overføres til sommerhusområder i henhold til planloven. Samtidig ophæves de paragraffer i de deklarationer, som forbyder helårsbeboelse. Herved skabes der et ensartet plangrundlag for kommunens sommerhusområder i forhold til pensionistreglen, og derved en ensartet retsstilling for de pensionister, der ønsker at bo i deres sommerhuse hele året. Der vil dog stadig være et enkelt sommerhusområde ved Maglehøj Strand, hvor pensionistreglen ikke gælder, idet området ligger i landzone. For dette område er der en bevarende lokalplan under udarbejdelse. Muligheden for, at flere pensionister kan bo hele året i deres sommerhuse forventes ikke at ændre sommerhusområdernes karakter, og forventes heller ikke at påvirke kommunens udgifter til hjemmepleje mv. væsentligt, da der hidtil har været et meget begrænset antal pensionister, der har valgt at bo hele året i deres sommerhuse, i de områder i kommunen hvor pensionistreglen allerede gælder i dag. Eksisterende forhold Temalokalplanen omfatter 11 delområder med sommerhusbebyggelse: Nogle delområder ligger i landzone hvor planlovens pensionistregel ikke gælder, og hvor der for nogle af disse områder er tinglyste deklarationer med forbud mod helårsbeboelse. Andre delområder har zonestatus som sommerhusområder med deklarationer der forbyder helårsbeboelse. De gældende planforhold og zonestatus for de 11 delområder fremgår af tabel 1 på næste side. Samtlige matrikler der er omfattet af temalokalplanen fremgår af bestemmelserne i temalokalplanens 2.1. Sommerhusområderne, der i temalokalplanen kaldes delområder, er vist på kortbilag 1-11, og i figur 1 på næste side. 2

6 Delområde Kommuneplanramme/delområde Lokalplan Zone Deklarationer med forbud mod helårsbeboelse Askø S.1 Sommerhusområde 11. marts 1967 Sletteren, Fejø 379-S1 Landzone Vesterby, Fejø 379-S2 Landzone 21. august feb Lille Strandgård, Femø 379-S3 Landzone 8. jan Krathaven 381-S1 Sommerhusområde. 27. okt Vesternæs 381-S3 Sommerhusområde, med delområde i landzone. Næsby Strand 381-S Sommerhusområde, med delområde i landzone. 18. aug nov juli 1969 Dannemare Strand 381-S Sommerhusområde 1. april juni 1970 Kramnitse 381-S Sommerhusområde. 18. april april maj juni oktober 1971 Rudbjerg Strandvej 381-S Sommerhusområde, med delområde i landzone. Sommerhuse langs sydlollands kyst 381-S Landzone Tabel 1. Tabel over temalokalplanens 11 delområder. Figur 1. Kort over temalokalplanens 11 delområder. 3

7 Ændring af zonestatus Temalokalplanen overfører de 4 delområder 379-S1, 379-S2, 379-S3, og 381-S15 i landzone, og de 3 mindre områder af delområde 381-S3, 381-S4, og 381-S12 til sommerhusområde. Temalokalplanens formål Temalokalplanens formål er at skabe et ensartet regelgrundlag for kommunens pensionister, der opfylder planlovens pensionistregel, således at de der ønsker at bo i deres sommerhuse hele året, har mulighed for det. Temalokalplanens indhold Temalokalplanen omfatter regulerende bestemmelser for fremtidig anvendelse af sommerhusområderne. Temalokalplanområdets anvendelse Temalokalplanområdets anvendelse fastholdes til sommerhusformål. I temalokalplanens områder må boliger kun anvendes til sommerhuse, medmindre ejer opfylder planlovens 41, stk. 2. Retten til helårsbeboelse efter planlovens 41 er en personlig ret, der bortfalder ved fraflytning. Husets status som sommerhus ændres ikke af bestemmelserne i planlovens 41. Det vil således ikke være muligt, at ændre status for sommerhuse, der er opført som sommerhuse, til helårsboliger. Lovgrundlag for helårsbeboelse i sommerhusområder Hvornår gælder pensionistreglen? Ifølge planlovens 41, stk. 2, gælder pensionistreglen hvis man har ejet sit sommerhus i mere end 8 år, og opfylder et af nedenstående forhold: Er fyldt 67 år. Er over 60 år, og får pension eller efterløn. Førtidspensionister i henhold til lov om social pension. Den førstnævnte gruppe omfatter folkepensionister. Den anden gruppe omfatter alle over 60 år, der har en pension fra stat eller kommune eller en privat pensionsordning. Pension kan være både egenpension og pension efter en ægtefælle. Endvidere omfatter denne gruppe alle, der modtager efterløn efter reglerne i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring. Den tredje gruppe omfatter førtidspensionister i henhold til lov om social pension - uden aldersbegrænsning. Fælles for de tre grupper er, at pensionisten skal have ejet ejendommen i 8 år og fortsat skal være ejer af den. Det er ikke nødvendigt, at ejendommen har været bebygget. Er der tale om et hus på lejet grund, er det huset, der er ejendommen, og som skal have været ejet i 8 år. 4

8 Ægtefælle og samlever. Er huset i sameje mellem flere personer, har de enkelte medejere hver for sig ret til helårsbeboelse, hvis de i øvrigt opfylder betingelserne. Sædvanligt formuefællesskab i et ægteskab betragtes i denne relation som sameje. Tilhører huset den ene af ægtefællerne som særeje, skal den pågældende opfylde betingelserne. Efter 41, stk. 3 kan en pensionists ægtefælle, samlever eller nært beslægtede sammen med pensionisten, benytte boligen til helårsbeboelse. Ved nært beslægtede forstås slægtninge i op- og nedstigende linje, dvs. forældre, børn, børnebørn, samt søskende. Men også andre kan bo sammen med pensionisten, hvis de hører til husstanden. Det fremgår af 41, stk. 4. Bestemmelserne giver derimod ikke ret til at udleje eller udlåne en del af boligen til helårsbeboelse. Hvis pensionisten flytter, bortfalder retten til helårsbeboelse også for ægtefælle/samlever eller andre medlemmer af husstanden. Men pensionisten kan genoptage beboelsen, hvis betingelserne fortsat er opfyldt. Efter pensionistens død har ægtefællen/samleveren og en nært beslægtet, der har boet sammen med pensionisten, ret til at fortsætte helårsbeboelsen. En arving, der ikke har boet i huset sammen med pensionisten, har således ikke denne ret. Dør pensionisten uden at efterlade sig ægtefælle/samlever har også en anden person, der har haft fælles husstand med pensionisten, ret til at fortsætte helårsbeboelsen. Den pågældende behøver ikke at være i slægt med pensionisten. Bestemmelserne i 41, stk. 3 og 4 er en udvidelse i forhold til hidtidig praksis i forbindelse med personlige dispensationer til helårsbeboelse, idet det efter denne praksis kun har været ægtefællen eller en samlever, der har haft ret til at fortsætte helårsbeboelsen på ejendommen. I bemærkningerne til forslagene til de vedtagne bestemmelser i folketingsudvalgets betænkning anføres, at bestemmelserne»åbner mulighed for, at andre medlemmer af pensionistens husstand end ægtefælle eller samlever efter pensionistens død kan fortsætte med at benytte sommerhuset til helårsbeboelse. Reglen vil f.eks. gælde for et hjemmeboende barn. Reglen bortfalder ved fraflytning. Retten omfatter ikke medlemmer af ægtefællens, samleverens eller f.eks. barnets senere husstand. Regler for dispensation. Hvis man er pensionist og har ejet sommerhuset i 5 år, kan man søge om dispensation fra reglen, om at skulle have eget huset i 8 år. Det er kommunen der er bemyndiget til at give dispensation, i henhold til pensionistreglen. 5

9 TEMALOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Statslig planlægning Temalokalplanen er udarbejdet med hjemmel i planlovens 41 (pensionistreglen), og er således i overensstemmelse med statens interesser på sommerhusområdet. Kommuneplan I Kommuneplan , indgår områderne som reguleres i denne temalokalplan i nedenstående rammer: Sommerhusområde på Askø Rammenummer: S.1 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Facadehøjde: Max. 3 meter. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter. Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Temalokalplan Sommerhusområde Sletteren, Fejø Rammenummer: 379-S1 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Landzone. Området overføres til sommerhusområde ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Temalokalplan

10 Notat: Deklarationer af 31. august 1968 og 13. april Sommerhusområde Vesterby, Fejø Rammenummer: 379-S2 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Landzone. Området overføres til sommerhusområde ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Temalokalplan Notat: Deklarationer af 10. februar 1968 og 21. august Sommerhusområde Lille Strandgård, Femø Rammenummer: 379-S3 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: - Zone: Landzone. Området overføres til sommerhusområde ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Temalokalplan Notat: Deklaration af 8. januar

11 Sommerhusområdet Krathaven Rammenummer: 381-S1 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Temalokalplan Notat: Deklaration af 27. oktober 1965 er gældende, dog er deklarationens bestemmelse om, at byrådet skal tillade, at sommerhusgrunde sammenlægges, faldet bort. Sommerhusområdet Vesternæs Rammenummer: 381-S3 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Temalokalplan Notat: Deklaration af 18. august 1966 er gældende, dog er deklarationens bestemmelse om, at byrådet skal tillade, at sommerhusgrunde sammenlægges, faldet bort. 8

12 Sommerhusområde ved Næsby Strand Rammenummer: 381-S4 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom dog max. 15 for området omfattet af lokalplan og øvrige områder, der ikke er omfattet af deklarationer. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter Zone: Sommerhusområde og landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Temalokalplan Notat: Deklarationer af 9. november 1966 og 22. juli Sommerhusområde ved Dannemare Strand Rammenummer: 381-S6 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter. Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Temalokalplan Konklusion: Afgrænsningen af Sommerhusområde ved Dannemare Strand er ikke i overensstemmelse med temalokalplanen, som det fremgår af kortet foroven. Det skraverede område på kortet er ikke en del af afgrænsningen i lokalplan 381-4, men er en del af kommuneplanramme 381-S6.Temalokalplanens afgrænsning følger afgrænsningen af lokalplan Derfor er der udarbejdet et Tillæg 13 til Kommuneplan , som er vedhæftet bagerst i denne temalokalplan, hvor det overskydende areal udtages af kommuneplanramme 381-S6. 9

13 Sommerhusområde ved Kramnitse Rammenummer: 381-S8 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning samt offentlige parkeringspladser. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 15 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Temalokalplan Notat: Deklarationer af 18. april 1966, 8. maj 1969, 30. april 1968, 1. juni 1970, 13. oktober 1971, 26. juni 1974, og 24. januar Konklusion: Afgrænsningen af Sommerhusområde ved Kramnitse er ikke i overensstemmelse med temalokalplanen, som det fremgår af kortet foroven. Det skraverede område på kortet er ikke en del af afgrænsningen i Kommuneplan , men er en del af temalokalplanen. Det er fordi lokalplan medtager en større del end kommuneplanramme 381-S8. Området er medtaget fordi det er med i den gældende lokalplan for området. Derfor er der udarbejdet et Tillæg 13 til Kommuneplan , som er vedhæftet bagerst i denne temalokalplan. Sommerhusområde ved Rudbjerg Strandvej Rammenummer: 381-S12 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom - dog max. 12,5 for den enkelte ejendom, hvis grunden er m² eller mindre. 10

14 Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter. Zone: Landzone og sommerhusområde. Området i landzone overføres til sommerhusområde ved lokalplanlægning. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Temalokalplan Notat: Der gives ikke mulighed for sammenlægning af sommerhusgrunde til ny, stor sommerhusgrund. Sommerhuse langs Sydlollands kyst Rammenummer.: 381-S15 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 15 for ejendomme større end 300 m² og max. 25 for ejendomme mindre end 300 m². Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 4,5 meter. Zone: Landzone. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Temalokalplan

15 Sommerhusområde ved Hyldtofte Rammenummer: 355-S1 Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355-S1. Notat: Sommerhusene skal være mindst 25 m². En evt. koncentreret feriebebyggelse skal ske efter en samlet plan, der sikrer, at en væsentlig del af arealet friholdes for bebyggelse og at offentlighedens adgangs- og opholdsmuligheder ved kysten sikres. Konklusion: Afgrænsningen af rammeområdet er ikke i overensstemmelse med afgrænsningen i gældende byplanvedtægt 355-S1. Byplanvedtægt 355-S1 medtager en større del end kommuneplanramme 355-S1. Derfor er der udarbejdet et Tillæg 13 til Kommuneplan , som er vedhæftet bagerst i denne temalokalplan. Lokalplaner Inden for temalokalplanområdet er der en række mindre områder med sommerhuse langs den sydlollandske kyst der er omfattet af lokalplan Lovliggørelse af sommerhuse langs Sydlollands kyst ved ophævelse af overfredningsnævnskendelse af 12. juli 1979 om nedrivning. Denne lokalplan vil fortsat være gældende, dog ophæves bestemmelsen om, at lokalplanområdet skal forblive i landzone med denne temalokalplan, og overføres til sommerhusområde. Derudover er der 4 områder, som oplistet i tabel 1 på side 3, hvor der er lokalplaner, som fortsat vil være gældende for de pågældende områder. Deklarationer Inden for temalokalplanens område er følgende deklarationer tinglyst med forbud mod helårsbeboelse, og hvor bestemmelserne aflyses med denne temalokalplan: Deklaration af , vedrørende Askø Strandvig. Deklaration af , vedrørende Vesterby, Fejø. Deklaration af , vedrørende Vesterby, Fejø. Deklaration af , vedrørende Lille Strandgård, Femø. Deklaration af , vedrørende Krathaven. Deklaration af , vedrørende Vesternæs. Deklaration af , vedrørende Næsby Strand. 12

16 Deklaration af , vedrørende Næsby Strand. Deklaration af , vedrørende Dannemare Strand. Deklaration af , vedrørende Dannemare Strand. Deklaration af , vedrørende Kramnitse. Deklaration af , vedrørende Kramnitse. Deklaration af , vedrørende Kramnitse. Deklaration af , vedrørende Kramnitse. Deklaration af , vedrørende Kramnitse. Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der foretages en miljøvurdering af planer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet. Der foretages ikke en miljøvurdering af temalokalplanen, idet planen ikke indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser eller giver mulighed for fysiske ændringer af miljøet. Planen vurderes ikke at danne grundlag for aktiviteter, der medfører en væsentlig påvirkning af miljøet jf. 3, stk. 2 i lov om miljøvurdering af planer og programmer. 13

17 TEMALOKALPLAN For helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 med senere ændringer) fastlægges herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Temalokalplanen har til formål at muliggøre at alle pensionister inden for temalokalplanens delområder, der opfylder planlovens 41, kan bo hele året i deres sommerhuse, at overføre de kommuneplanlagte områder med sommerhusbebyggelse i landzone til sommerhusområder, og ophæve bestemmelser med forbud mod helårsbeboelse i de eksisterende deklarationer. 2 Område og zonestatus 2.1 Temalokalplanområdet består af 11 delområder, der omfatter nedenstående matrikelnumre, samt alle parceller der efter temalokalplanens endelige vedtagelse udstykkes fra de nævnte ejendomme. Delområde S.1 Askø afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter matrikelnumrene: Askø By, Askø 33a, 33aa, 33ab, 33ac, 33ad, 33ae, 33af, 33ag, 33ah, 33ai, 33ak, 33al, 33am, 33an, 33ao, 33ap, 33aq, 33ar, 33as, 33at, 33au, 33ax, 33ay, 33az, 33aæ, 33aø, 33b, 33ba, 33bb, 33bc, 33bd, 33be, 33bf, 33bg, 33bh, 33bi, 33bk, 33bl, 33bm, 33bn, 33bo, 33bp, 33bq, 33br, 33bs, 33bt, 33bu, 33bv, 33bx, 33by, 33bz, 33bæ, 33bø, 33c, 33ca, 33cb, 33cc, 33cd, 33ce, 33cf, 33cg, 33ch, 33ci, 33ck, 33cl, 33cm, 33cn, 33co, 33cp, 33cq, 33cr, 33cs, 33ct, 33cu, 33cv, 33cx, 33cy, 33cz, 33cæ, 33cø, 33d, 33da, 33db, 33dc, 33dd, 33de, 33df, 33dg, 33dh, 33di, 33dk, 33dl, 33dm, 33dn, 33do, 33dp, 33dq, 33dr, 33ds, 33dt, 33du, 33dv, 33dx, 33dy, 33dz, 33dæ, 33dø, 33e, 33ea, 33eb, 33ec, 33ed, 33ee, 33ef, 33eg, 33eh, 33ei, 33ek, 33el, 33em, 33en, 33eo, 33ep, 33eq, 33er, 33es, 33et, 33eu, 33ev, 33ex, 33ey, 33ez, 33eæ, 33eø, 33f, 33fa, 33fb, 33fc, 33fd, 33fe, 33fg, 33fh, 33fi, 33fk, 33fl, 33fm, 33fn, 33fo, 33fp, 33fq, 33fr, 33fs, 33ft, 33fu, 33fv, 33fx, 33fy, 33fz, 33fæ, 33fø, 33g, 33ga, 33gb, 33gc, 33gd, 33ge, 33gf, 33gg, 33gh, 33gi, 33gk, 33gl, 33gm, 33gn, 33go, 33gp, 33gq, 33gr, 33gs, 33gt, 33gu, 33gv, 33gx, 33gy, 33gz, 33gæ, 33h, 33ha, 33hc, 33hd, 33he, 33hf, 33hg, 33hh, 33hi, 33hk, 33hl, 33hm, 33hn, 33ho, 33hp, 33hq, 33hr, 33hs, 33ht, 33hu, 33hv, 33hx, 33hy, 33hz, 33hæ, 33hø, 33i, 33ia, 33ib, 33ic, 33id, 33ie, 33if, 33ig, 33ih, 33ii, 33ik, 33il, 33in, 33io, 33ip, 33iq, 33ir, 33is, 33it, 33iu, 33iv, 33ix, 33iy, 33iz, 33iæ, 33iø, 33k, 33ka, 33kc, 33l, 33n, 33o, 33p, 33q, 33r, 33s, 33t, 33u, 33v, 33x, 33y, 33z, 33æ og 33ø. Delområde 379-S1 Sletteren, Fejø afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 2 og omfatter matrikelnumrene: Østerby By, Fejø 46c, 46y, 47aa, 47ab, 47ac, 47ad, 47ae, 47af, 47ag, 47ah, 47ai, 47ak, 47al, 47am, 47an, 47ao, 47ap, 47aq, 47ar, 47as, 47at, 47au, 47av, 47ax, 47ay, 47az, 47aæ, 47aø, 47b, 47ba, 47bb, 47bc, 47bd, 47be, 47bf, 47bh, 47bi, 47bk, 47bl, 14

18 47bm, 47bn, 47bo, 47bp, 47bq, 47br, 47bs, 47bt, 47bv, 47n, 47r, 47s, 47t, 47u, 47v, 47x, 47y, 47z, 47æ, 47ø, 48h og 7000æ Delområde 379-S2 Vesterby, Fejø afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 3 og omfatter matrikelnumrene: Vesterby By, Fejø 15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15ak, 15al, 15am, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, 15av, 15ax, 15ay, 15az, 15aæ, 15aø, 15ba, 15bb, 15bc, 15bd, 15be, 15bf, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 15bq, 15br, 15bs, 15bt, 15bu, 15bv, 15bx, 15by, 15bz, 15bæ, 15bø, 15ca, 15cb, 15cc, 15cd, 15ce, 15cf, 15cg, 15ch, 15ci, 15ck, 15cl, 15cm, 15cn, 15co, 15cp, 15cq, 15cr, 15cs, 15ct, 15cu, 15cv, 15cx, 15cy, 15cz, 15cæ, 15cø, 15da, 15db, 15dc, 15dd, 15de, 15df, 15dg, 15dh, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 15dn, 15do, 15dq, del af 15dr, 15ds, 15dt, 15du, 15dv, 15dx, 15dy, 15dz, 15dæ, 15dø, 15e, 15ea, 15eb, 15ec, 15ed, 15ee, 15f, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15x, 15y, 15z, 15æ, 15ø, 16af, 16ag, 16ah, 16ai, 16ak, 16al, 16am, 16an, 16ao, 16ap, 16aq, 16ar, 16as, 16at, 16au, 16av, 16aæ, 17g, 17h, 17i, 17k, 17l, 17m, 17n, 17p, 17q, 17s, 17t, 17u, 17z og del af 88b. Delområde 379-S3 Lille Strandgård, Femø afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 4 og omfatter matrikelnumrene: Nørreby By, Femø 37a, 37aa, 37ab, 37ac, 37ad, 37ae, 37af, 37ag, 37ah, 37ai, 37ak, 37al, 37am, 37an, 37ao, 37ap, 37aq, 37ar, 37as, 37at, 37au, 37av, 37ax, 37ay, 37az, 37aæ, 37aø, 37b, 37ba, 37bb, 37bc, 37bd, 37be, 37bf, 37bg, 37bh, 37bi, 37bk, 37bl, 37bm, 37bn, 37bo, 37bp, 37bq, 37br, 37bs, 37bt, 37bu, 37bv, 37bx, 37by, 37bz, 37bæ, 37c, 37d, 37e, 37f, 37g, 37h, 37i, 37k, 37l, 37m, 37n, 37o, 37p, 37q, 37r, 37s, 37t, 37u, 37v, 37x, 37y, 37z, 37æ og 37ø. Delområde 381-S1 - Krathaven afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 5 og omfatter matrikelnumrene: Bogø Inddæmning, Kappel 1am, 1an, del af 1ao, 1ap, 1aq, 1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg og 1d. Delområde 381-S3 Vesternæs afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 6 og omfatter matrikelnumrene: Vesternæs By, Kappel 2aa, 2ab, 2ac, 2ad, 2ae, 2af, 2ag, 2ah, 2ai, 2ak, 2al, 2am, 2an, 2ao, 2ap, 2aq, 2ar, 2as, 2at, 2au, 2av, 2ax, 2ay, 2az, 2aæ, 2aø, 2ba, 2bb, 2bc, 2bd, 2be, 2bf, 2bg, 2bh, 2bi, 2bk, 2bl, 2bm, 2bn, 2bo, 2br, 2bs, 2bt, 2bx, 2by, 2bz, 2f, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2v, 2x, 2y, 2z, 2æ, 2ø, 10b, 12aa, 12ac, 12ad, 12c, 12d, 12e, 12f, 12h, 12i, 12k, 12l, 12m, 12n, 12o, 12p, 12q, 12r, 12s, 12t, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø og del af 7000c. Delområde 381-S4 Næsby Strand afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 7 og omfatter matrikelnumrene: Næsby By, Vestenskov 14a, 14aa, 14ab, 14ac, 14ad, 14ae, 14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 14al, 14am, 14an, 14ao, 14ap, 14aq, 14ar, 14as, 14at, 14au, 14av, 14ax, 14ay, 14az, 14aæ, 15

19 14aø, 14ba, 14bb, 14bc, 14bd, 14be, 14bf, 14bg, 14bh, 14bi, 14bk, 14bl, 14bm, 14bn, 14bo, 14bp, 14bq, 14br, 14bs, 14bt, 14bu, 14bv, 14bx, 14by, 14bz, 14bæ, 14bø, 14ca, 14cb, 14cc, 14cd, 14ce, 14cf, 14cg, 14ch, 14ci, 14ck, 14cl, 14cm, 14cn, 14co, 14cp, 14cq, 14cr, 14cs, 14ct, 14cu, 14cv, 14cx, 14cy, 14cz, 14cæ, 14cø, 14d, 14da, 14db, 14dc, 14dd, 14de, 14df, 14dg, 14dh, 14di, 14dk, 14dl, 14dm, 14dn, 14do, 14dp, 14dq, 14dr, 14ds, 14dt, 14du, 14dv, 14dx, 14dy, 14dz, 14dæ, 14dø, 14ea, 14eb, 14ec, 14ed, 14ee, 14ef, 14eg, 14eh, 14ei, 14ek, 14el, 14em, 14en, 14eo, 14ep, 14eq, 14er, 14es, 14et, 14eu, 14ev, 14ex, 14ey, 14ez, 14eæ, 14eø, 14f, 14fa, 14fb, 14fc, 14fd, 14fe, 14ff, 14fg, 14fh, 14fi, 14fk, 14fl, 14fm, 14fn, 14fo, 14fp, 14fq, 14fr, 14fs, 14ft, 14fu, 14fv, 14fx, 14fy, 14fz, 14fæ, 14fø, 14g, 14ga, 14gb, 14gc, 14gd, 14ge, 14gf, 14gg, 14gh, 14gi, 14gk, 14gl, 14gm, 14gn, 14go, 14gp, 14gq, 14gr, 14gs, 14gt, 14gu, 14gv, 14gx, 14gy, 14gz, 14gæ, 14gø, 14h, 14ha, 14hb, 14hc, 14hd, 14he, 14hf, 14hg, 14hh, 14hi, 14hk, 14hl, 14hm, 14hn, 14ho, 14hp, 14hq, 14hr, 14hs, 14ht, 14hu, 14hv, 14hx, 14hy, 14hz, 14hæ, 14hø, 14i, 14ia, 14ib, 14ic, 14id, 14ie, 14if, 14ig, 14ih, 14ii, 14ik, 14il, 14im, 14in, 14io, 14ip, 14iq, 14ir, 14is, 14it, 14iu, 14iv, 14ix, 14iy, 14iz, 14iæ, 14iø, 14k, 14ka, 14kb, 14kc, 14kd, 14ke, 14kf, 14kg, 14kh, 14ki, 14kk, 14kl, 14km, 14kn, 14ko, 14kp, 14kq, 14kr, 14ks, 14kt, 14ku, 14kv, 14kx, 14ky, 14kz, 14kæ, 14kø, 14l, 14la, 14lb, 14lc, 14ld, 14le, 14lf, 14lg, 14lh, 14li, 14lk, 14ll, 14lm, 14ln, 14lo, 14lp, 14lq, 14lr, 14ls, 14lt, 14lu, 14lv, 14lx, 14ly, 14lz, 14læ, 14lø, 14m, 14ma, 14mb, 14mc, 14n, 14o, 14p, 14q, 14r, 14s, 14u, 14v, 14x, 14y, 14z, 14æ, 14ø, 15aa, 15ab, 15ac, 15ad, 15ae, 15af, 15ag, 15ah, 15ai, 15ak, 15al, 15am, 15an, 15ao, 15ap, 15aq, 15ar, 15as, 15at, 15au, del af 15av, 15ax, 15ay, 15az, 15aæ, 15aø, 15ba, 15bb, 15bc, 15bd, 15be, 15bf, 15bg, 15bh, 15bi, 15bk, 15bl, 15bm, 15bn, 15bo, 15bp, 15bq, 15br, 15bs, 15bt, 15bu, 15bv, 15bx, 15by, 15bz, 15bæ, 15bø, 15c, 15ca, 15cb, 15cc, 15cd, 15ce, 15cf, 15cg, 15ch, 15ci, 15ck, 15cl, 15cm, 15cn, 15co, 15cp, 15cq, 15cr, 15cs, 15ct, 15cu, 15cv, 15cx, 15cy, 15cz, 15cæ, 15cø, 15d, 15da, 15db, 15dc, 15dd, 15de, 15df, 15dg, 15dh, 15di, 15dk, 15dl, 15dm, 15dn, 15do, 15dp, 15dq, 15dr, 15ds, 15dt, 15du, 15dv, 15dx, 15dy, 15dz, 15dæ, 15dø, 15e, 15ea, 15eb, 15ec, 15ed, 15ee, 15ef, 15eg, 15eh, 15ei, 15ek, 15el, 15em, 15en, 15eo, 15ep, 15eq, 15er, 15es, 15et, 15eu, 15ev, 15ex, 15ey, 15ez, 15eæ, 15eø, 15f, 15fa, 15fb, 15fc, 15fd, 15fe, 15ff, 15fg, 15fh, 15fi, 15fk, 15fl, 15fm, 15fn, 15fo, 15fp, 15fq, 15fr, 15fs, 15ft, 15fu, 15fv, 15fx, 15fy, 15fz, 15fæ, 15fø, 15g, 15ga, del af 15gb, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15n, 15o, 15p, 15q, 15r, 15s, 15t, 15u, 15v, 15x, 15y, 15z, 15æ, 15ø og del af 7000a. Delområde 381-S6 Dannemare Strand afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 8 og omfatter matrikelnumrene: Dannemare By, Dannemare 5aa, 5ab, 5ac, 5ad, 5b, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, del af 6e, 6s, 6t, 11aa, 11ab, 11ac, 11ad, 11ae, 11af, 11ag, 11ah, 11ai, 11ak, 11al, 11am, 11an, 11ao, 11ap, 11aq, 11ar, 11as, 11at, 11au, 11av, 11ax, 11ay, 11az, 11aæ, 11aø, 11ba, 11bb, 11bc, 11bd, 11be, 11bf, 11bg, 11bh, 11bi, 11bk, 11bl, 11bm, 11bn, 11bo, 11bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt, 11bu, 11bv, 11bx, del af 11by, 11e, 11f, 11k, 11l, 11m, 11n, 11o, 11p, 11q, 11r, 11s, 11t, 11u, 11v, 11x, 11y, 11z, 11æ og 11ø og del af 35a. Delområde 381-S8 Kramnitse afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 9 A og 9 B og omfatter matrikelnumrene: Rødby Fjord, Gloslunde Del af 1d. Tjørnebjerg, Gloslunde 16

20 3a, 3aa, 3ab, 3ac, 3ad, 3ae, 3af, 3ag, 3ah, 3ai, 3ak, 3al, 3am, 3an, 3ao, 3ap, 3aq, 3ar, 3as, 3at, 3au, 3av, 3ax, 3ay, 3az, 3aæ, 3aø, 3ba, 3bb, del af 3bc, 3bd, 3be, 3bf, 3bg, 3bh, 3bk, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, 3v, 3x, 3y, 3z, 3æ, 3ø, 6a, 6aa, 6ab, 6ac, 6ad, 6ae, 6af, 6ag, 6ah, 6ai, 6ak, 6al, 6am, 6an, 6ao, 6ap, 6aq, 6ar, 6as, 6at, 6au, 6av, 6ax, 6ay, 6az, 6aæ, 6aø, 6b, 6ba, 6bb, 6bc, 6bd, 6be, 6bf, 6bg, 6bh, 6bi, 6bk, 6bl, 6bm, 6bn, 6bo, 6bp, 6bq, 6br, 6bs, 6bt, 6bu, 6bv, 6bx, 6by, 6bz, 6bæ, 6bø, 6c, 6ca, 6cb, 6cc, 6cd, 6ce, 6cf, 6cg, 6ch, 6ci, 6ck, 6cl, 6cm, 6cn, 6co, 6cp, 6cq, 6cr, 6cs, 6ct, 6cu, 6cv, 6cx, 6cy, 6cz, 6cæ, 6d, 6e, 6f, 6g, 6h, 6i, 6k, 6l, 6m, 6n, 6o, 6p, 6q, 6r, 6s, 6t, 6u, 6v, 6x, 6y, 6z, 6æ, 6ø, 9d, 11aa, 11ab, 11ac, 11ad, 11ae, 11af, 11ag, 11ah, 11ai, 11ak, 11al, 11am, 11an, 11ao, 11ap, 11aq, 11ar, 11as, 11at, 11au, 11av, 11ax, 11ay, 11az, 11aæ, 11aø, 11ba, 11bd, 11be, 11bf, 11bg, 11bh, 11bi, 11bk, 11bl, 11bm, 11bn, 11bo, 11bp, 11bq, 11br, 11bs, 11bt, 11bu, 11bv, 11bx, 11by, 11bz, 11bæ, 11bø, 11ca, 11cb, 11cc, 11cd, 11ce, 11cf, 11cg, 11ch, 11ci, 11ck, 11cl, 11cm, 11cn, 11co, 11cp, 11cq, 11cr, 11cs, 11ct, 11cu, 11cv, 11cx, 11cy, 11cz, 11cæ, 11cø, 11da, 11db, 11dc, 11dd, 11de, 11df, 11dg, 11dh, 11di, 11dk, 11dl, 11dm, 11dn, 11do, 11dp, 11dq, 11dr, 11ds, 11dt, 11du, 11dv, 11dx, 11dy, 11dz, 11dæ, 11dø, 11ea, 11eb, 11ec, 11ed, 11ee, 11ef, 11eg, 11eh, 11ei, 11ek, 11el, 11em, 11en, 11eo, 11ep, 11eq, 11er, 11es, 11et, 11eu, 11ev, 11f, 11g, 11h, 11i, 11k, 11l, 11m, 11n, 11o, 11p, 11q, 11r, 11s, 11t, 11u, 11v, 11x, 11y, 11z, 11æ, 11ø, 12a, 12aa, 12ab, 12ac, 12ad, 12ae, 12af, 12ag, 12ah, 12ai, 12ak, 12al, 12am, 12an, 12ao, 12ap, 12aq, 12ar, 12as, 12at, 12au, 12av, 12ax, 12ay, 12az, 12aæ, 12aø, 12ba, 12bb, 12bc, 12bd, 12be, 12bf, 12bg, 12bh, 12bi, 12bk, 12bl, 12bm, 12bn, 12bo, 12bp, 12bq, 12br, 12bs, 12bt, 12bu, 12bv, 12bx, 12by, 12bz, 12bæ, 12bø, 12ca, 12cb, 12cc, 12cd, 12ce, 12cf, 12cg, 12ch, 12ci, 12ck, 12cl, 12cm, 12cn, 12co, 12cp, 12cq, 12cr, 12cs, 12ct, 12cu, 12cv, 12cx, 12cy, 12cz, 12cæ, 12cø, 12da, 12db, 12dc, 12dd, 12de, 12df, 12dg, 12dh, 12di, 12dk, 12dl, 12dm, 12dn, 12do, 12dp, 12dq, 12dr, 12ds, 12dt, 12du, 12dv, 12dx, 12dy, 12dz, 12dæ, 12dø, 12ea, 12eb, 12ec, 12ed, 12ee, 12ef, 12eh, 12ei, 12ek, 12el, 12em, 12en, 12eo, 12ep, 12er, 12es, 12et, 12eu, 12ev, 12ex, 12eø, 12fa, 12fg, 12fh, 12fi, 12fk, 12fl, 12fm, 12fn, 12fo, 12fp, 12fq, 12fr, 12fs, 12ft, 12fu, 12fv, 12fx, 12fy, 12fz, 12fæ, 12fø, 12ga, del af 12h, 12i, 12l, 12q, 12u, 12v, 12x, 12y, 12z, 12æ, 12ø, 14aa, 14ab, 14ac, 14ad, 14ae, 14af, 14ag, 14ah, 14ai, 14ak, 14al, 14am, 14an, 14ao, 14ap, 14aq, 14ar, 14as, 14at, 14au, 14av, 14ax, 14ay, 14az, 14aæ, 14aø, 14ba, 14bb, 14bc, 14bd, 14be, 14bf, 14bg, 14bh, 14bi, 14bk, 14bl, 14bm, 14bn, 14bo, 14bp, 14bq, 14br, 14bs, 14bt, 14bu, 14bv, 14bx, 14by, 14bz, 14bæ, 14bø, 14ca, 14cb, 14cc, 14cd, 14ce, 14cf, 14cg, 14ch, 14ci, 14ck, 14cl, 14cm, 14cn, 14co, 14cp, 14cr, 14ct, 14cu, 14cv, 14cx, 14cy, 14cz, 14cæ, 14cø, 14d, 14da, 14db, 14dk, 14dq, 14dr, 14ds, 14dt, 14du, 14dv, 14dx, 14dy, 14dz, 14dæ, 14dø, 14e, 14ea, 14eb, 14ec, 14ed, 14ee, 14ef, 14eg, 14eh, 14ei, 14ek, 14el, 14em, 14en, 14eo, 14ep, 14eq, 14er, 14es, 14et, 14eu, 14ev, 14ex, 14ey, 14ez, 14eæ, 14eø, 14f, 14fa, 14fb, 14fc, 14fd, 14ff, 14fg, 14fh, 14fi, 14fk, 14fl, 14fm, 14fn, 14fo, 14fp, 14fr, 14fs, 14ft, 14fu, 14fv, 14fx, 14fy, 14fz, 14fæ, 14fø, 14ga, 14gb, 14gc, 14gd, 14ge, 14gf, 14gg, 14gh, 14gi, 14gk, 14gl, 14gm, 14gn, 14go, 14gp, 14gq, 14gr, 14gs, 14gt, 14gu, 14gv, 14gx, 14gy, 14æ, 14ø, del af 7000a og 7000b. Delområde 381-S12 Rudbjerg Strand afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 10, og omfatter matrikelnumrene: Majbølle By, Tillitse 7aa, 7ab, 7ae, 7ad, 7af, 7ag, 7f, 7g, 7h, 7i, 7k, 7l, 7m, 7n, 7o, 7p, 7q, 7r, 7s, 7t, del af 7u, 7æ, 7ø og del af 7000a. 17

21 Delområde 381-S15 Sommerhuse langs sydlollands kyst afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 11A, 11B og 11C og omfatter matrikelnumrene: Knubbeløkke By, Kappel 37g og del af 11e. Dannemare By, Dannemare Del af 14b, del af 14d, 14f, 14g, 14h, 14i, 14k, 15e, 15g, 15h, 15i, 15k, 15l, 15m, 15y, 15z, 15æ, 15ø, del af 17b, 17d, og del af 92m. 2.2 Med temalokalplanens endelige vedtagelse overføres nedenstående delområder fra landzone til sommerhusområde: Sletteren, Fejø, delområde 379-S1. Vesterby, Fejø, delområde 379-S2. Lille Strandgård, Femø, delområde 379-S3. En mindre del af Vesternæs, delområde 381-S3. En mindre del af Næsby Strand, delområde 381-S4. En mindre del af Rudbjerg Strandvej, delområde 381-S12. Sommerhuse langs sydlollandsk kyst, delområde 381-S15. Afgrænsning af de ovennævnte delområder fremgår af kortbilag Områdets anvendelse 3.1 Alle sommerhuse, både eksisterende og fremtidige, fastholdes til sommerhusformål. 3.2 Eksisterende boliger, inden for temalokalplanområdet, der ved temalokalplanens endelige vedtagelse, er registreret med helårsstatus i BBR, er lovlig anvendelse. 4 Ændringer af eksisterende lokalplaner og deklarationer 4.1 Deklaration af , vedrørende Askø Strandvig. 3a første og andet afsnit: De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends o.lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 4.2 Deklaration af , vedrørende Vesterby, Fejø. 3a første afsnit: Parceller i deklarationsområdet må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for een familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor denne tid til kortvarige ferieophold, weekends o.lign. 18

22 Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 4.3 Deklaration af , vedrørende Vesterby, Fejø. 3a første og andet afsnit: De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends o.lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 4.4 Deklaration af , vedrørende Lille Strandgård, Femø. 3a, andet afsnit: Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold i tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, week-ends o.lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 4.5 Deklaration af , vedrørende Krathaven. 7: Området skal med undtagelser, der skal godkendes i hvert tilfælde af bygningsmyndigheden, alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og uden for dette tidsrum til kortvarige ferieophold. (Week-end o.lign.). Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 4.6 Deklaration af , vedrørende Vesternæs. 3a, første og andet afsnit: Ejendommen og de heraf udstykkede parceller må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends o.lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 19

23 4.7 Deklaration af , vedrørende Næsby Strand. 3a, første og andet afsnit: Ejendommen og de heraf udstykkede parceller må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april til 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends o.lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 4.8 Deklaration af , vedrørende Næsby Strand. 3a, første og andet afsnit: De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 4.9 Deklaration af , vedrørende Dannemare Strand. 3a, første og andet afsnit. De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen Deklaration af , vedrørende Dannemare Strand. 3a, første og andet afsnit. De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 20

24 4.11 Deklaration af , vedrørende Kramnitse. 3a, første og andet afsnit: Ejendommen og de heraf udstykkede parceller må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen Deklaration af , vedrørende Kramnitse. 3a, første og andet afsnit: De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen Deklaration af , vedrørende Kramnitse. 3a, første og andet afsnit: De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen Deklaration af , vedrørende Kramnitse. 3a, første og andet afsnit: De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lign. 21

25 Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen Deklaration af , vedrørende Kramnitse. 3a, første og andet afsnit: De parceller, der udstykkes i deklarationsområdet, må kun benyttes til sommerhusbebyggelse. Der kan herefter kun opføres bebyggelse, der normalt har en størrelse og indretning beregnet for én familie, og som alene anvendes til beboelse (natophold) i tidsrummet 1. april 30. september og udenfor dette tidsrum til kortvarige ferieophold, weekends og lign. Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen Lokalplan 381-S15, Lovliggørelse af sommerhuse langs sydlollands kyst ved ophævelse af overfredningsnævnskendelse af 12. juli 1979 om nedrivning. 2, sjette linie: Området forbliver i landzone Aflyses med vedtagelsen af temalokalplanen. 5 Temalokalplanens retsvirkninger 5.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af temalokalplanen, kan ejendomme, der omfattes af planen, ifølge lov om planlægning 18, anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Privatretlige byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med temalokalplanen, fortrænges af denne. Væsentlige afvigelser fra temalokalplanen kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan. 6 Vedtagelsespåtegning 6.1 Forslag til temalokalplan er vedtaget af Lolland Kommune den 30. august 2012 i henhold til planlovens 24. Stig Vestergaard / Thomas Knudsen Borgmester Kommunaldirektør Forslaget til temalokalplan var fremlagt i offentlig høring fra den 2. oktober 2012 til den 27. november

26 6.2 Temalokalplan er endeligt vedtaget af Lolland Kommune den 17. januar 2013 i henhold til planlovens 27. Gert Mortensen / Bjarne Hansen Fmd. Klima-, Miljøog Teknikudvalget Direktør Temalokalplanens retsvirkninger træder i kraft ved offentlig bekendtgørelse af den endelig vedtagne plan den 12. februar

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41 Tillæg 13 til Kommuneplan Kommuneplantillæg 13 for realisering af Temalokalplan Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister. Kommuneplantillæg 13 vedrører udvidelse af afgrænsningen af eksisterende ramme 381-S8 for sommerhusområde ved Kramnitse, og begrænsning af afgrænsningen for eksisterende ramme 381-S6 for sommerhusområde Dannemare Strand, samt udvidelse af afgrænsningen af ramme 355-S1 for sommerhusområde ved Hyldtofte. Fremtidige rammebestemmelser: Rammenummer: 381-S8 Sommerhusområde ved Kramnitse Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning samt offentlige parkeringspladser. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 15 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Temalokalplan Notat: Deklarationer af 18. april 1966, 30. april 1968, 8. maj 1969, 1. juni 1970, 13. oktober 1971, 24. januar 1974, og 26. juni

42 Rammenummer: 381-S6 Sommerhusområde ved Dannemare Strand. Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter. Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan og Temalokalplan Rammenummer: 355-S1 Sommerhusområde ved Hyldtofte. Generelle anvendelsesbestemmelser: Sommerhusområde og butikker til områdets forsyning. Dagligvarebutikker max m² og udvalgsvarebutikker max. 250 m². Pladskrævende butikker er ikke tilladt. Bebyggelsens omfang og udformning: Bebyggelsesprocent: Max. 10 for den enkelte ejendom. Max. etager: 1 Max. bebyggelseshøjde: 5 meter Zone: Sommerhusområde. Lokalplaner og byplanvedtægter: Byplanvedtægt 355-S1. Notat: Sommerhusene skal være mindst 25 m². En evt. koncentreret feriebebyggelse skal ske efter en samlet plan, der sikrer, at en væsentlig del af arealet friholdes for bebyggelse og at offentlighedens adgang- og opholdsmuligheder ved kysten sikres. 37

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. LOKALPLAN NR. 720.1 ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR. 720.1 FOR ANVENDELSEN

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter

LOKALPLAN 100. Del af Maglegård kvarter LOKALPLAN 100 Del af Maglegård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46

FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 FORSLAG TIL Delvis ophævelse af Lokalplan 46 Erhvervs- og bolig område Tommerup st. Indholdsfortegnelse Redegørelse Delvis ophævelse af Lokalplan 46.................................................. 4

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune

Partiel byplan 11. For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej. Gladsaxe Kommune Partiel byplan 11 For et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej Gladsaxe Kommune Byplanvedtægt for et kvarter vest for Mørkhøjvej og Hareskovvej bestående af den af boligministeriet den 24/2 1950 godkendte

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7

Forslag. Lokalplan Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.7 Forslag Lokalplan 70.7.1 Et område øst for Regimentsvej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.7 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om

Læs mere

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt

LOKALPLAN 65. Gladsaxe kvarter, midt LOKALPLAN 65 Gladsaxe kvarter, midt GLADSAXE KOMMUNE 1991 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres større

Læs mere

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3

Forslag. Lokalplan Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord. Tillæg til Lokalplan 70.3 Forslag Lokalplan 70.3.1 Et område ved Kompagnivej og Pionervej, Farum Nord Tillæg til Lokalplan 70.3 - i offentlig høring fra 5. januar til 1. marts 2016 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården Vedtægter for Grundejerforeningen Bækkegården 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bækkegården. Side 1 Foreningens hjemsted er Ølstykke kommune under Frederikssund ret, der er foreningens

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE G- LOKALPLAN NR. 55 FOR ET SOMMERHUSOMRADE I SKODBJERGE HOLMSLAND KOMMUNE HOLMSLAND KOMMUNE Teknisk Forvaltning KIRKEVEJ 4 6960 HVIDE SANDE TELEFON 97 31 13 33 TELEFAX 97 31 27 65 GIRO 4 06 23 29 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 137. /^/t Kiri ke W^^ N77/oi. Uy* MO l tlvj^i. Magle gårdsskolen. MAGLELUNDEN Handelsskole. / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE ^Wt^ ^ A^C^A^A VN^ Q Uy* N77/oi ^' l / W^^ lo Z nl w l r ' ' l do - 1 Skt. Laurentn** ^ m /^/t Kiri ke / ^'/t'i ROSKILDE KOMMUNE Magle gårdsskolen m LOKALPLAN NR. 137 MAGLELUNDEN Handelsskole MO l tlvj^i

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 501. For mikro-, mini- og husstandsvindmøller. Temalokalplan Brøndby. Maj Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning 501 Lokalplan 501 Temalokalplan Brøndby For mikro-, mini- og husstandsvindmøller S S S S S S Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? n lokalplan fastsætter regler om bebyggelse

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune.

BYPLANVEDTÆGT NR. 13. Vedtaget af. Fredenhsund byråd den 12. juni for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. BYPLANVEDTÆGT NR. 13 for et område af Oppe Sundby i Frederikssund kommune. Vedtaget af Fredenhsund byråd den 12. juni 1973 Partiel byplanvedtægt nr. 13 for et område af Oppe Sundby, Frederikssund Kommune.

Læs mere

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling

Forslag til. Lokalplan For Nødebohuse Marts Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 10.3 For Nødebohuse Marts 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994)

LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) LOKALPLAN NR. 080 for et boligområde ved Kærlodden i Måløv (vedtaget februar 1994) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Måløv bydel. Området grænser mod syd op til Måløv Idrætsanlæg,

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej.

Lokalplan 243. for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. Lokalplan for et område mellem Maglemosevej og Tranegårdsvej. INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen

Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem. Frederikssund Kommune og. Frederikssund Forsyningen Restaurering af bynære vandløb. Et samarbejde mellem Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyningen Jørgen Skaarup Frederikssund Forsyning Byens Vand Troels Karlog Frederikssund Kommune Restaurering

Læs mere

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør

Dorthe Jakobsen. Med venlig hilsen. Ole B. Winther Ingeniør Dorthe Jakobsen Fra: Ole Bandelow Winther Sendt: 8. juli 2014 10:08 Til: Søren Langholm Emne: VS: Anmodning om ekspropriation og fastlæggelse af erstatning Vedhæftede filer:

Læs mere

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen

Lokalplan nr. 87. for sommerhusområdet Stampen Lokalplan nr. 87 for sommerhusområdet Stampen Rønne Kommune maj 2001 Lokalplanen er udarbejdet af Rønne Kommunes plangruppe. 3 BESTEMMELSER INDLEDNING Baggrund for lokalplanen...4 BESTEMMELSER 1. Formål...5

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Århus Kommune Byplanvedtægt nr.

Århus Kommune Byplanvedtægt nr. Århus Kommune Byplanvedtægt nr. 3 Område til Industri-, værksteds- og lagervirksomhed samt parcelhusbebyggelse mellem Grenåvej, jernbanen Del ophævet i henhold til lokalplanerne nr. 40, 176, 207, 236,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune.

Byplanvedtægt for byplanområde XXXII. i Herlev kommune. Byplanvedtægt for byplanområde XXXII i Herlev kommune. April 1976 I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970 ) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 361 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Syddjurs Kommuneplan 2009

Forslag til Lokalplan nr. 361 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Offentlig bekendtgørelse af Forslag til Lokalplan nr. 361 Lokalcenter ved Vibæk Strandvej, Ebeltoft med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Syddjurs Kommuneplan 2009 Forslag til Lokalplan

Læs mere

BYSKOVEN VED HVIDBJERG

BYSKOVEN VED HVIDBJERG Sdr. R ingvej Vestergade 2.00m Bredgade Sønderlandsgade 3.00m By vej Thyholm Kommune 4.0 Industrivej 2.00m Kirk es træde Ny gade 8.00m Kirkegade 7.53m Vink elv ej Barslevv ej Nørregad e J ernbanegade Frederiks

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej

LOKALPLAN 225. for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej LOKALPLAN 225 for et område ved Hellerupvej, Kathrinevej og C.V.E. Knuths Vej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 225 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XIX. I Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Byplanvedtægtens

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej

For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej For en boligbebyggelse ved Troelstrupvej Juni 00 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. FOR EN BOLIGBEBYGGELSE VED TROELSTRUPVEJ Denne redegørelse har til formål kort at orientere om de eksisterende forhold og

Læs mere

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer

1. Kontaktoplysninger på ansøger. Break Break Ansøgningsvejledning OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE. Vedhæftede filer OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDER TIL BYZONE Vedhæftede filer Byrådets beslutning_sag 10_13_09_2017.pdf Indhold-i-lokalplanen.pdf matrikelkort_sommerhusstatur.pdf Matrikler.pdf nærhed til by sommerhusomr.pdf

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal

1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal L O K A L P L A N N R. 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endeligt vedtaget 9.4.204 Offentligt bekendtgjort 4.4.204 2 LOKALPLAN

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere