LOKALPLAN NR ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 720.1. ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse."

Transkript

1 LOKALPLAN NR ANVENDELSE AF BOLIGER I TVERSTED Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje m.v. til disse. December 2007

2 HJØRRING KOMMUNE Side 3 LOKALPLAN NR FOR ANVENDELSEN AF BOLIGER I DELE AF HIRTSHALS BY. HELÅRSSTATUS LANGS TANNISBUGTVEJ OG BINDSLEVVEJ SAMT SIDEVEJE TIL DISSE. INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 5 Indhold 5 Offentlighedsfase 5 Lokalplanens retsvirkninger 5 REDEGØRELSE 7 Området i dag 7 Tidligere planlægning for området 7 Hovedtræk i lokalplanen 8 Lokalplanens juridiske bestemmelser udgøres af paragrafferne samt bilag 1. LOKALPLANENS JURIDISKE BESTEMMELSER Formål Område og zonestatus Anvendelse Retsvirkninger Påtaleret Dispensation Vedtagelsespåtegning 13 REDEGØRELSE FOR ANDEN PLANLÆGNING 15 Regionplanen 15 Kommuneplan Kystnærhedszonen 15 KORTBILAG bilag 1, Afgrænsning 1 : Adresse: Hjørring Kommune, Teknik- & Miljøområdet, Plankontoret Jørgen Fibigersgade 20, 9850 Hirtshals tlf.: fax: mail: Åbningstider: mandag torsdag kl fredag kl. 9-14

3 HJØRRING KOMMUNE Side 5 INDLEDNING Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan for et mindre område i kommunen. Meningen med at udarbejde en lokalplan er, at sikre kvalitet og sammenhæng i planlægningen, at give borgeren indsigt i og indflydelse på planlægningen, samt at fastlægge bindende bestemmelser for områdets udformning og anvendelse. Lokalplanen udarbejdes på grundlag af kommuneplanen, der er den overordnede plan for Hirtshals Kommune. Hvornår en lokalplan? Byrådet skal udarbejde en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, samt når der skal gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. INDHOLD Lokalplanen består af 3 dele, en redegørelse, der fortæller om området i dag, om baggrunden for lokalplanen, om Byrådets ønsker for området m.v., juridiske bestemmelser, der fastlægger indholdet for områdets anvendelse, placering, omfang og udformning af bebyggelse, veje, stier, beplantning m.v. herunder kortbilag der bl.a. viser lokalplanområdets afgrænsning, samt en redegørelse for anden planlægning, der behandler lokalplanens forhold til bl.a. regionplan og kommuneplan samt anden planlægning, som er relevant for lokalplanen. OFFENTLIGHEDSFASE Lokalplanen har været fremlagt til offentlig høring fra den 6. december 2006 til den 13. februar Der fremkom 11 indsigelser/bemærkninger/spørgsmål til forslaget i offentlighedsfasen. Lokalplanen er vedtaget endeligt af Hjørring Byråd med én enkelt ændring i forhold til det offentliggjorte forslag. LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må der ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejendomme kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Et lokalplanforslag bortfalder helt, hvis det ikke er endeligt vedtaget senest 3 år efter offentliggørelsen som forslag.

4 HJØRRING KOMMUNE Side 7 REDEGØRELSE OMRÅDET I DAG Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en konkret sag, hvor arvingerne til et hus i Tversted ønsker at beholde dette med henblik på anvendelse som fritidsbolig. Teknik- og Miljøudvalget besluttede at forhindre det ansøgte ved hjælp af et forbud i henhold til Lov om Planlægning 14 med henblik på, at der udarbejdes en lokalplan, der forhindrer anvendelse af boliger i Tversted til sommerhus eller fritidsbolig. Lokalplanen omfatter de dele af Tversted, der er omfattet af kommuneplanens rammeområder og hvor der samtidig er boliger, der anvendes til helårsbeboelse, samt enkelte boliger i landzone, der ligger op til byområdet. Lokalplanens område omfatter dog ikke følgende 2 arealer, der er omfattet af anden lokalplan: Tannisbugtvej 24 A m.fl. MARIEBO. Lokalplan fastlægger anvendelsen af ejendommen til ældrecenter m.v., og Tannisbugtvej 49 TVERSTED STRANDKRO. Lokalplan fastlægger anvendelsen af ejendommen til hotelformål. Ibrugtagning af disse 2 ejendomme til anden formål end fastsat i de 2 planer f.eks. boligformål forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan, der erstatter nuværende plan. Lokalplanens område er beliggende i byzone, kommende byzone (landzone) og landzone. TIDLIGERE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Dele af lokalplanens område er allerede omfattet af anden plan i følgende omfang: ejendommene på begge sider af Løgtenvej og Åbakkevej kan på baggrund af Byplanvedtægt nr. 4 anvendes til boligformål i form af parcelhuse, ejendommene på nordsiden af Ferievej kan på baggrund af lokalplan anvendes til boligformål i form af en tætlav bebyggelse, ejendommene på begge sider af Teglmarken kan på baggrund af lokalplan anvendes til boligformål i form af parcelhuse, ejendommene på begge sider af Sitkavej kan på baggrund af lokalplan anvendes til boligformål i form af parcelhuse, 2 grunde på sydsiden af Grøndalsvej kan på baggrund af lokalplan anvendes til boligformål i form af parcelhuse, samt ejendommene på østsiden af Løgtenvej kan på baggrund af lokalplan anvendes til boligformål i form af tæt-lav bebyggelse. Der ændres ikke i forbindelse med denne lokalplan på ovennævnte planer, hverken helt eller delvist. Det er vurderingen, at

5 Side 8 HJØRRING KOMMUNE indholdet af ovennævnte lokalplaner ikke er i uoverensstemmelse med bestemmelserne i nærværende lokalplan. HOVEDTRÆK I LOKALPLANEN Det er Byrådets ønske med denne lokalplan, at fastsætte bestemmelser vedr. den fremtidige anvendelse af boliger i Tversted til helårsbeboelse. Lokalplanen fastsætter derfor bestemmelser om, at eksisterende bolig, nyopført bolig, ombygget bolig samt nyindrettet bolig fremover skal tages i brug til helårsbeboelse. Lokalplanens bestemmelser betyder, at eksisterende bolig, nyopført bolig, ombygget bolig samt nyindrettet bolig ikke kan tages i brug som fritidshus, sommerhus el.lign. Eksisterende bolig, nyopført bolig samt nyindrettet bolig kan dog nedlægges, når dette sker med henblik på sammenlægning med anden helårsbolig, udvidelse af butik, kontor m.v., samt med henblik på nedrivning af den pågældende bebyggelse. Hirtshals Kommune har de senere år mærket en begyndende interesse for at erhverve helårsbolig i kommunen med henblik på anvendelse som fritidsbolig/sommerhus. Særligt har der været interesse for at erhverve attraktivt beliggende boliger i Hirtshals og Tversted med henblik på denne anvendelse. Herudover er flere boliger i det åbne land bl.a. i Tuen-området samt Uggerby overgået til fritidsbolig. At helårsboliger overgår til fritidsbolig/sommerhus er en tendens, som de senere år har kendetegnet udviklingen i flere nordjyske kystbyer. Diagrammet i marginen, der er udarbejdet i forbindelse med Vendsyssel Udviklingsråds kystbyprojekt, giver et tydeligt fingerpeg. Diagrammet viser hvor mange procent af boligenhederne i byzone, der ikke har tilknyttet en CPR-adresse. Dette ses som en indikator på, at en stor del af disse benyttes som feriebolig. Tilsyneladende har udviklingen taget ekstra fart de seneste år bl.a. på grund af prisforskel mellem helårsbolig og sommerhus, hvor der for huse i samme område aktuelt er en betydelig prisforskel og med sommerhuset/fritidsboligen som den langt dyreste. Hirtshals Byråd vurderer, at det på længere sigt er en problematisk udvikling for kommunens bysamfund, at helårsboliger overgår til fritidsbolig/sommerhus. Det medfører dels at den mest attraktive del af boligerne f.eks. boliger med udsigtsmu- Antal helårsboliger uden tilmeldt cpr-adresse angivet i procent Løkken Lønstrup Hirtshals Tversted Skagen Aalbæk Strandby Frederikshavn Sæby Analyse udarbejdet i juni For god ordens skyld skal det nævnes at man som en tommelfingerregel regner med at 5-6 % af boligmassen kan stå uden cpr.-tilmeldning, på grund af almindelige flytning, ombygning el.lign.

6 HJØRRING KOMMUNE Side 9 lighed udgår af byernes boligmarked, at dele af byerne tømmes for fastboende og f.eks. står mere eller mindre tomme i lavsæson, samt at dele af bygningsmassen ikke længere bebos af skatteydere, og endelig bliver det vanskeligere at planlægge for byernes forsyning med offentlig service f.eks. børnehave, skole og ældreboliger. Således kan kommunens investering på ca. 5 mio. kr. i en ny daginstitution i Tversted være spildt, hvis antallet af børn i aldersgruppen falder til et niveau, hvor det er uforholdsmæssigt dyrt fortsat at drive institutionen. Samtidig er byudviklingsmulighederne i Tversted sparsomme pga. de omkringliggende sommerhusområder, fredning omkring Tversted Å samt den kystnære placering er det kun muligt at udvide byområdet ved inddragelse af arealer på østsiden af Skolevej samt på vestsiden af eksisterende boligområde langs Bindslevvej. Det er derfor Byrådets ønske, at stoppe denne udvikling før den rigtigt kommer i gang i Tversted. Et stop, der skal sikre, at Tversted også fremover kan være en attraktiv, levende by, hvor byens boliger anvendes af byens borgere, og hvor der fortsat er et befolkningsgrundlag, der kan sikre opretholdelse af kommunalservice. Afsluttende skal det slås fast, at denne lokalplan er en rammelokalplan, der udelukkende fastsætter bestemmelser for anvendelsen af den del af bygningsmassen, der er indrettet med henblik på beboelse. Denne lokalplan kan derfor ikke træde i stedet for en lokalplan til et nybyggeri, der jf. Planlovens 13, stk. 2 for et byggeri, der skønnes at være lokalplanpligtigt.

7 HJØRRING KOMMUNE Side 11 LOKALPLANENS JURIDISKE BESTEMMELSER LOKALPLAN NR FOR ANVENDELSEN AF BOLIGER I TVERSTED BY. Helårsstatus langs Tannisbugtvej og Bindslevvej samt sideveje til disse. I henhold til Lov om Planlægning (lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det under 2 nævnte område. Lokalplanens juridiske bestemmelser udgøres af nedenstående paragraffer samt bilag FORMÅL 1.1. Det er lokalplanens formål, at fastholde Tversted by som et aktivt boligområde for byens borgere, at sikre at attraktive boliger f.eks. med tæt placering til hav eller natur ikke overgår til sommerhus, fritidsbolig el. lign. formål, samt at sikre at Tversted by fortsat vil være et godt sted at bo med boliger i sammenhæng med byens butikker, kontorer, liberale erhverv m.m. 2. OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1. Lokalplanen afgrænses som vist på bilag 1 og omfatter følgende matrikler: 1 am, 1 aø, 1 bc, 1 bd, 1 be, 1 bf, 1 bg, 1 bi, 1 bk, 1 bl, 1 bm, 1 bz, bæ, 1 bø, 1 cb, 1 cd, 1 ce, 1 cf, 1 ch, 1 cr, 8 l, 8 m, 8 p, 8 s, 8 t, 8 u, 8 x, 8 æ, 8 ø, 8 aa, 8 ae, 8 af, 8 ah, 8 al, 8 an, 8 aq, 8 as, 8 au, 8 ay, 8 az, 8 aæ, 8 aø, 8 ba, 8 bb, 8 bc, 8 be, 8 bf, 8 bg, 8 bi, 8 bk, 8 bl, 8 bo, 8 bq, 8 bs, 8 bt, 8 bv, 8 bæ, 8 bø, 8 ca, 8 cc, 8 cd, 8 ci, 8 ck, 8 cq, 8 cv, 8 cx, 8 cz, 9 n, 9 r, 9 s, 9 u, 9 v, 9 x, 9 z, 9 aa, 9 ab, 9 ac, 9 ad, 9 ae, 9 af, 9 ag, 9 ah, 9 ai, 9 ak, 9 al, 9 am, 9 an, 9 ao, 9 ap, 9 aq, 9 eæ, 9 eø, 9 fa, 9 fb, 9 fc, 9 fd, 9 fe, 9 ff, 9 fg, 9 fh, 9 fi, 9 fk, 9 fl, 9 fm,, 6 b, 26 c, 26 d, 26 u, 26 v, 26 x, 26 y, 26 z, 26 æ, 26 ø, 26 aa, 26 ab, 26 ac, 26 ag, 26 ah, 26 ai, 26 ao, 26 aq, 26 ar, 26 au, 26 av, 26 ay, 26 az, 26 aæ, 26 ba, 26 bb, 26 bd, 26 bg, 26 bh, 26 bi, 26 bk, 26 bl, 26 bn, 26 bs, 26 bt, 26 bu, 26 bv, 26 bx, 26 by, 26 bz, 26 bæ, 26 bø, 26 ca, 26 cb, 26 cc, 26 cd, 26 ce, 26 cf, 26 cg, 26 ch, 26 ck, 26 cn, 26 cp, 26 cq, 26 cr, 26 cs, 26 ct, 26 cu, 26 cv, 26 cx, 26 cy, 26 cz, 26cæ, 26 cø, 26 db, 26 dc, 26 dd, 26 de, 26 dh, 26 di, 26 dk, 26 dl, 26 dm, 26 dn, 26 do, 26 dp, 26 dq, 26 dr, 26 dx, 34 n, 34 o, 34 t, 34 u, 34 z, 34 æ, 34 ø, 34 ab, 34 ac, 34 ae, 34 bi, 34 bm, 34 bn, 34 bo, 34 bq, 34 br, 35 i, 35 k, 35 m, 35 q, 35 r, 35 s, 35 t, 35 y, 35 z, 35 ad, 35 ae, 35 ai, 35 ak, 35 al, 35 am, 35

8 Side 12 HJØRRING KOMMUNE an, 35 ao, 35 aq, 35 at, 35 au, 35 ax, 35 aø, 35 bd, 35 be, 35 bf, 35 bk, 35 bl, 35 bm, 35 bn, 35 bo, 35 bp, 35 bq, 35 bu, 35 bv, 35 bx, 38 h, 38 k, 38 l, 38 m, 38 o, 38 r, 38 s, 38 t, 38 y, 38 z, 38 ø, 38 aa, 38 ac, 38 ad,38 ag, 38 ap, 38 aq, 38 ar, 38 as, 38 at, 38 ax, 38 ay, 38 bi, 38 bk, 38 bm, 38 bl, 38 bn, 38 bo, 38 br, 38 bt, 38 bx, 38 bæ, 38 bø, 38 ca, 38 cb, 38 ce, 38 cf, 38 cg, 38 ch, 39 gu, 40 h, 40 l, 40 m, 40 q, 40 s, 40 u, 40 v, 40 y, 40 z, 40 æ, 40 ø, 40 aa, 40 ab, 40 ac, 40 ad, 40 ae, 40 af, 40 ag, 40 ah, 40 ai, 40 ak, 40 al, 40 am, 40 an, 40 ao, 40 ap, 40 aq, 40 ar, 40 as, 40 at, 40 au, 40 av, 40 ax, 40 ay, 40 az, 40 aæ, 40 bc, 40 be, 40 bf, 40 bg, 40 bh, 40 bi, 40 bk, 40 bl, 40 bm, 40 bn, 40 bo, 40 bp, 41 z, 83 c, 83 e, 83 f, 83 g, 83 h, 83 i, 83 k, 83 l, 83 m, 83 n, 83 o, 83 p, 83 q, 83 r, 83 s og 83 t samt del af 8 ct, 9 a, 26 c, 26 d, 26 ak, 26 ao, 26 dc, 34 a, 35 af, 36 c og 40 a alle Tversted By, Tversted, samt alle parceller, der efter 17. november 2006 udstykkes fra disse matrikler Lokalplanens område er beliggende i byzone og landzone bl.a. kommende byzone, hvor der med en fremtidig lokalplan skal ske overførsel til byzone. 3. ANVENDELSE 3.1. Områdets anvendelse for den del af bygningsmassen, der er opført og/eller indrettet med henblik på beboelse, fastlægges til helårsbeboelse. Det betyder således, at eksisterende bebyggelse, nyopført bebyggelse, herunder bebyggelse, der på tidspunktet for lokalplanens offentliggørelse er under opførelse eller endnu ikke taget i brug, bebyggelse, der ombygges eller på anden måde overgår til anden anvendelse, samt fremtidigt nybyggeri, der er opført og/eller indrettet med henblik på beboelse, skal tages i brug til helårsbeboelse. Det er således ikke muligt at tage eksisterende, ombygget, nyindrettet, hidtil ikke anvendt eller nyopført bolig i brug til fritidsbolig eller sommerhus Eksisterende bolig kan overgå til anden anvendelse i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser f.eks. nedlæggelse af bolig med henblik på: sammenlægning med anden helårsbolig, nedlæggelse af bolig med henblik på udvidelse af butik, kontorer og liberalt erhverv, offentlig og privat servicevirksomhed, samt

9 HJØRRING KOMMUNE Side 13 med henblik på nedrivning af den bygning, som boligen er beliggende i. 4. RETSVIRKNINGER 4.1. I henhold til Lov om planlægning 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser jf. dog lokalplanens PÅTALERET 5.1. Hirtshals Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan. 6. DISPENSATION *) Ad 6.1. Jf. lovens 20 skal en dispensation, der ikke skønnes at være af underordnet karakter, meddeles på baggrund af bl.a. en skriftlig orientering af områdets ejere. Som hovedregel kan der ikke meddeles dispensation for en lokalplans område ( 2) samt anvendelsesbestemmelser ( 3) I henhold til Lov om planlægning 19, stk. 1 kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation meddeles af Hirtshals Kommune i overensstemmelse med lovens VEDTAGELSESPÅTEGNING 7.1. Vedtaget som forslag af Hirtshals Byråd den 15. november Vedtaget endeligt af Hjørring Byråd den 18. december Lokalplanen er offentligt bekendtgjort den 23. december 2007 i NordJyske og den 27. december 2007 i Vendelbo- Posten samt Hirtshals og Bindslev Avis og er samtidig tilsendt myndigheder,ejere, indsigere m.fl.

10 HIRTSHALS KOMMUNE REDEGØRELSE FOR ANDEN PLANLÆGNING REGIONPLANEN Lokalplanområdet er beliggende i Tversted og er således i overensstemmelse med regionplanens bestemmelser om, at byvækst skal ske i overensstemmelse med Det regionale bymønster. KOMMUNEPLAN Jf. kommuneplanen er det pågældende areal beliggende i rammeområde: 720 Bindslevvej med anvendelsen fastlagt til BOLIGFOR- MÅL med tilhørende kollektive anlæg og institutioner, 721 Hybenvej med anvendelsen fastlagt til BOLIGFOR- MÅL med tilhørende kollektive anlæg og institutioner, 722 Tannisbugtvej med anvendelsen fastlagt til BOLIG- FORMÅL med tilhørende kollektive anlæg og institutioner. Byrådet kan give tilladelse til indretning af mindre udvalgsvarebutikker og enkelte andre servicevirksomheder, 723 Åbovej med anvendelsen fastlagt til BOLIGFORMÅL med tilhørende kollektive anlæg og institutioner. Byrådet kan give tilladelse til indretning af mindre udvalgsvarebutikker og enkelte andre servicevirksomheder, 724 Løgtenvej med anvendelsen fastlagt til BOLIGFOR- MÅL med tilhørende kollektive anlæg og institutioner, 725 Skolevej med anvendelsen fastlagt til BOLIGFORMÅL med tilhørende kollektive anlæg og institutioner, 770 Tannisbugtvej Gl. Skagensvej med anvendelsen fastlagt til CENTERFORMÅL for butikker, kontorer, liberale erhverv, offentlig og privat servicevirksomheder samt boliger, 771 Tannisbugtvej Skagensvej - Bindslevvej med anvendelsen fastlagt til CENTERFORMÅL for butikker, kontorer, liberale erhverv, offentlig og privat servicevirksomheder samt boliger, samt 790 Klitgården med anvendelsen fastlagt til turist-, fritidsog udstilingsvirksomhed. Arealet er beliggende i byzone og landzone (bl.a. arealer i kommende byzone, hvor der med en senere lokalplan skal ske overførsel til byzone). KYSTNÆRHEDSZONEN Området er beliggende i kystnærhedszonen, men udgør samtidig byområdet Tversted.

11 Side 16 HJØRRING KOMMUNE Lokalplanens bestemmelser vedr. anvendelse af boliger til helårsbeboelse skal sikre, at byens boliger ikke overgår til fritidsformål/sommerhus. På denne baggrund vurderes der ikke at være konflikt med reglerne i Lov om Planlægning.

12 Tannisbugtvej Østervej Lokalplan Lokalplan Skagensvej Bindslevvej m :5000 COWI, KMS, NATURGAS MIDT-NORD Hirtshals Kommune Plan- og Udviklingssektionen Rådhuset, 9850 Hirtshals, tlf BILAG 1, Planens afgrænsning UDSKREVET DEN: NKB

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune)

Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 59 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 03.06.2013 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 274 For et område til sommerhusformål ved Klevevej, Lodbjerg

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé

Lokalplan nr. 63. for et område omkring Folkets Allé Lokalplan nr. 63 for et område omkring Folkets Allé Oktober 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen omhandler den samlede bebyggelse omkring Folkets Allé, Broderskabsvej, Lighedsvej og Frihedsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 20 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 20 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 20 vedrører rækkehusbebyggelsen ved Obovej og Paukevej. Udover at fastlægge, at området skal anvendes til boligformål, og at bebyggelsen

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1

Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 / / ; p/t. 25.SEP.1988*007263 Ménager kommune lokalplan nr. 3.1 STEMPELMÆRKE RETTEN I HOBRO KUN GYLDIGT MED AFSTtMPLING Af DOMMERKONTORETS KASSEl

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.4.1 Trippendalsparken Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå

LOKALPLAN NR. 069. for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå LOKALPLAN NR. 069 for den eksisterende sommerhusbebyggelse ved Mossø - Mossøbrå Skanderborg Kommune 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 069 REDEGØRELSE Lokalplanområdet... l Lokalplanens baggrund og

Læs mere

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr.

Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan. Vedtaget af Byrådet den 23. september Lokalplan nr. Lokalplan for Byudviklingsområde ved Selsøvej i Skibby Rammelokalplan Vedtaget af Byrådet den 23. september 2014 Lokalplan nr. 066 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Indledning... 3 Områdets beliggenhed...

Læs mere

Lokalplan 004 Muleby. ii.

Lokalplan 004 Muleby. ii. Lokalplan 004 Muleby ii. Plan & Byg 2006 INDHOLDFORTEGNELSE 1 Om lokalplanen... Forhold til anden planlægning... Tilladelser fra andre myndigheder... Lokalplanens retsvirkninger... BESTEMMELSER 1. Formål...

Læs mere

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021

Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Udkast til tillæg nr 1. til Spildevandsplan 2011-2021 Indledning I høringsudkast til Spildevandsplan 2011-2021 afsnit 4 angives det, at Halsnæs Kommune ad frivillighedens vej tilstræber at etablere lokal

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden

Matrikelnøgle 2002 for Grindsted Kommune i ejerlavsorden Side 1 af 137 Mølle Alle/Stadion Alle 001? (Sønder Omme) *** Ingen vurdering Loftvej 017?? Udgået ejendom Norden 001?? Undtaget vurdering Askjærvej 034 1a Askær Gårde Bebygget landbrug Frodeslundvej 073

Læs mere

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ

9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa  9 bq/ ÉÉÉÉ 9 Et - 9 fk 9 0 ' 9 aa " 9 bq/ ÉÉÉÉ Smørumnedre by, Smørum. STEMPELMÆRKE Skab ^- Nr - - " - ' : ^. *.": R (. - ' LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE Sæ^M FLODVEJ 77 057666 SMØRUMNEDRE 2765 SMØRUM Ledøje-Smørum kommune

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg

Dispensation fra Lokalplan 244 til etablering af nedsivningsanlæg Carsten Christiansen Jacob Severins Vej 12 9370 Hals Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk

3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2. Kommuneplantillæg nr. 10. til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018. Kolind Fjernvarmeværk 3.C.1 3.E.1 3.B.23 3.B.20 8.S.2 Kommuneplantillæg nr. 10 til Midtdjurs Kommuneplan 2006-2018 Kolind Fjernvarmeværk Hvad er et Kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er tilføjelse til den gældende kommuneplan.

Læs mere

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg

Lokalplan 1.C.1.C-2. regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Lokalplan 1.C.1.C-2 regulering af spillehaller i centerområdet i Fuglebjerg Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD

LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD LOKALPLAN NR. 64 FOR ET SOMMERHUSOMRÅDE I TYVMOSE VED KLEGOD Indholdsfortegnelse Side Hvad er en lokalplan l Hvordan læses lokalplanen 2 Indsigelsesfrist 2 Redegørelse 2 Øvrig planlægning i området 3 Midlertidige

Læs mere

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Poppelhusene. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.5.1 Poppelhusene Hvad er en lokalplan En lokalplan er

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden

Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Tillæg 1 til Lokalplan 2011-4 Sommerhusområde ved Strandgyden Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Eksisterende boligområde Balagervej, Viby. Juli 1989 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 287 Eksisterende boligområde Balagervej, Viby KONGSBAK INFORMATIK Juli 1989 hhus kommune Lokalplan nr: Eksisterende boligområde Balagervej, Viby 287 Statistikomride/distrikt

Læs mere

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.22. Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.22 Boligområde ved Saturnvej i Hornbæk INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 Lokalplanens baggrund og formål...3 Eksisterende forhold....4 Forhold til anden planlægning...5 LOKALPLAN...7

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j

Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: I s h ø j S t a t i o n s v e j Den Grønne Kile gennem Ishøj Landsby Eksisterende forhold: Ishøj Stationsvej Den grønne Kile gennem Ishøj Landsby - kontekst: Beliggende 4 km fra Ishøj Station udgør landsbyen en selvstændig bydel koncentreret

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG

Supplement til Lokalplan nr. 200. For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Supplement til Lokalplan nr. 200 For boligområdet Jagtenborg i Nyborg FORSLAG Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg

Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Lokalplan 89 Merianhaven i Sarbjerg Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset lokalt område. En

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989)

LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) LOKALPLAN NR. 051 for et boligområde ved Skovvej og Skotteparken i Ballerup (vedtaget april 1989) FORORD BAGGRUND FOR LOKALPLANEN På baggrund af ønsker fra grundejerforeningen "Klanparken" om mulighed

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG

LOKALPLAN 116 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG LOKALPLAN 6 for Hareskovby med Tillæg 5 til Kommuneplan 2013 FORSLAG i offentlig høring fra xx. xxxx til xx. xxxx 2015 Lokalplanens bestemmelser Lokalplanens bestemmelser om de ejendomme, som planen omfatter,

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV

Vedtægter. for. Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEHOLM IV Vedtægter for "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV" 1. Foreningens navn er "GRUNDEJERFORENINGEN KILDEHOLM IV". Foreningens hjemsted er Ølstykke. 2. Foreningens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune

forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Vejen Kommune forslag Tillæg 49 KOMMUNEPLAN 2009-2021 Februar 2014 Indholdsfortegnelse Beliggenhed...3 Baggrund...3 Formål...3 Nuværende rammer...4 Ændringer...5 Vedtagelsespåtegning...6 Offentlig bekendtgørelse...6

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Vedtægter. For. "Grundejerforeningen Lille Norge" Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen.

Vedtægter. For. Grundejerforeningen Lille Norge Foreningens navn er Grundejerforeningen Lille Norge, og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. Vedtægter For "Grundejerforeningen Lille Norge" Navn, hjemsted og formål: 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lille Norge", og benævnes nedenfor som grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN

LOKALPLAN NR. 58 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse i Vester Husby sommerhusområde ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 58 for bygningers størrelse

Læs mere

Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals

Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals Lokalplan nr. 5.40 Område til boligformål nordvest for Hals Fremlagt fra den 15.03.2006 til den 11.05.2006. Endelig vedtaget d. 31.06.2006. HVA ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en plan for et mindre område

Læs mere

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN. for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej RØDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN for et rækkehusområde ved Oksbølvej og Brobølvej Rødovrevej Knudsbølvej Kærbyvej Oksbølvej Brobølvej Fortvej RØDOVRE KOMMUNE Ifølge planloven skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt

Læs mere

1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal

1 1 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal L O K A L P L A N N R. 6 4 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Egtved, Multihal V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endeligt vedtaget 9.4.204 Offentligt bekendtgjort 4.4.204 2 LOKALPLAN

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247

SLAGELSE KOMMUNE SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 SLAGELSE KOMMUNE Bredahlsgade Aakjærsgade Vestre Ringgade Willemoesvej Strandvejen SLAGELSE GYMNASIUM & HF-KURSUS LOKALPLAN NR.247 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 GLOSTRUP KOMMUNE ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, VELDEGÅRDSVEJ OG PRÆSTESTIEN. LOKALPLAN FL 1 FOR ET OMRÅDE VED NDR. RINGVEJ, SKOVSLETTEN, MOTORRINGVEJEN, VÆLDEGARDSVEJ OG PRÆSTESTIEN.

Læs mere

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45)

Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) Glostrup kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup Att.: Susanne Nørgaard Dato: 08-12-2014 J.nr.: 2013060 Supplerende ansøgning om dispensation (matr.nr. 4a Glostrup By, Glostrup, Østervej 45) I henhold til

Læs mere

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning

Lokalplan 503. For hegn langs Gammel Køge Landevej. Temalokalplan Brøndby. Maj 2014. Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Temalokalplan Brøndby 503 Lokalplan 503 For hegn langs Gammel Køge Landevej Brøndby Kommune Teknisk Forvaltning Maj 2014 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse

Læs mere

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30.

Lokalplanforslag 1.37.1. Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej. Tillæg til lokalplan 1.37. Forslag. 30. Lokalplanforslag 1.37.1 Området omfattet af Merlegårdsparken og Merlegårdsvej Tillæg til lokalplan 1.37 Forslag 30. oktober 2007 Ishøj Kommune 2007 Indholdsfortegnelse: LOKALPLANOMRÅDET...3 BAGGRUND FOR

Læs mere

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op

Lokalplan nr Dokumentnavn:Lokalplan nr Dokumentnr: Forfatter-ID: op , Lokalplan nr. 42-1 Dokumentnavn:Lokalplan nr. 42-1 1 Marstal Kommune Lokalplan nr. 42-1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens indhold:...side 3 Forholdet til den øvrige planlægning:... 3 Lokalplanens retsvirkninger:...

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179

SLAGELSE KOMMUNE. ust erm inal RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 B ust erm inal SLAGELSE KOMMUNE Hellig Andersvej Valbyvej Ndr. Stationsvej Sdr. Stationsvej Jernbanegade RENOVERING AF DANICA - EJENDOMMEN NDR. STATIONSVEJ LOKALPLAN NR 179 HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER

Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 BYPLANVEDTÆGT FOR ALSØNDERUP-TULSTRUP BYOMRÅDER Byplanvedtægt nr. 45 for Alsønderup-Tulstrup byområder I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.07 HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR..0 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR..0. SIDE 1. Lokalplanens formål... 1 2. Område og zonestatus... 1 3. Områdets anvendelse... 4 4. Udstykninger... 4 5. Bebyggelsens omfang og

Læs mere

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG

Lokalplan 309.1. for Vangedevej 132 FORSLAG Lokalplan 309.1 for Vangedevej 132 FORSLAG INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 309.1 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud

Tillæg 1 til lokalplan nr. 96. for SØNDERSØ KOMMUNE. område B.2.9, B.2.10 og C.2.1. Boligområde ved Frugthaven i Morud SØNDERSØ KOMMUNE for SØNDERSØ KOMMUNE område B.2.9, B.2.10 og C.2.1 Boligområde ved Frugthaven i Morud Januar 2004 Side 1 af 14 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse for lokalplanforslaget

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

Lokalplan nr. 122.1b

Lokalplan nr. 122.1b Lokalplan nr. 122.1b Boliger ved Hjørring Sygehus Bispensgade Hjørring Brønderslev Sygehus Åge Holms Vej Gartneri Lokalplanområde Frilandsvej Lundtoftevej Vedtaget 2. udkast, januar 2004 Nord Bispevænget

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme

Tillæg 1 til lokalplan 06.19 for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme for et blandet helårs- og sommerhusområde ved fjorden i Ll. Kregme April 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Grundejerforeningsvedtægter

Grundejerforeningsvedtægter Grundejerforeningsvedtægter Navn og hjemsted m.m. 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Kærhavegård, Kærhavegårdvej, 9270 Klarup. Grundejerforeningens hjemsted er Kærhavegårdvej, 9270 Klarup.

Læs mere

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved

LOKALPLAN 8-02. Spillehaller. Køge Nord. Køge. Hastrup. Ejby Store Salby. Lellinge. Vemmedrup. Herfølge. Assendrup Lille Skensved LOKALPLAN 8-02 Spillehaller Assendrup Lille Skensved Højelse Ølsemagle Ølsemagle Lyng Ejby Store Salby Køge Nord Ølby Ølby Lyng Lille Salby Lellinge Åsen Køge Vemmedrup Krageskov Åshøje Overdrev Åshøj

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37

BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 37 BYPLANVEDTÆGT FOR ULLERØDOMRÅDET Byplanvedtægt nr. 37 Byplanvedtægt nr. 37 for Ullerødområdet I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Baggrunden for lokalplanen side 3 Indholdet i lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 4 Efter vedtagelsen af lokalplan

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM

RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM LOKALPLAN 06.03.01 FREDERIKSHAVN KOMMUNE RYSHOLTVEJ 12 - GÆRUM INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Hvad er en lokalplan?... 4 Lokalplaners indhold...4 Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte...4 Lovgrundlag...4

Læs mere

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune

Byplanvedtægt 5. For den sydlige del af Furesøkvarteret. Lyngby-Taarbæk Kommune Byplanvedtægt 5 For den sydlige del af Furesøkvarteret Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR DEN SYDLIGE DEL AF FURESØKVARTERET I LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. 1. I medfør af lovbekendtgørelse nr. 242 af

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening

Vedtægter for Klitborg Grundejerforening 1. Foreningens navn er: Klitborg Grundejerforening (KGF). med hjemsted i Odsherred Kommune og internet adressen: www.klitborg.dk 2. Samtlige i Klitborg plantage forhåndenværende veje, stier, rørføringer

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 62 FOR ET OMRÅDE VED ULLERØD MØLLE I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 029 Tema-lokalplan vedr. helårsboligformål i afgrænsede byområder i landzone Teknik & Miljø 2008 Udgiver: Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge Vedtaget: Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune

Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Forslag til temalokalplan - Ærø Kommune Ophævelse af bestemmelser om anvendelse til helårsbeboelse Forslag til temalokalplan 492-1 2016 Offentlighedsperiode Planforslaget er fremlagt i offentlig høring

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Udsnit af Kort- og Matrikelstyrelsens kort er gengivet med Kort- og Matrikelstyrelsens tilladelse. 1992/KD.086.615

Læs mere

Lokalplan nr. 7.27. Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter. Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006.

Lokalplan nr. 7.27. Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter. Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006. FORSLAG, JUNI 2006 Lokalplan nr. 7.27 Område til ferie/fritidsformål ved Koldkær Feriecenter Fremlagt fra den 5. juli 2006 til den 30. august 2006. Endelig godkendt d. 22.11.2006 1 INDHOLD INDHOLD... 2

Læs mere

Bevaring af skovbælte

Bevaring af skovbælte Bevaring af skovbælte Forslag til Lokalplan 11-2008, Horsens by TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 11-2008 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at sætte sig ind i lokalplanforslagets

Læs mere

LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune

LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune LOKALPLAN Nr. 14.01 for et område i Karlslunde Greve kommune Carporte og udhuse til rækkehusene langs Søhøj Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5

INDHOLDSFORTEGNELSE TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN 2005...5 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE...3 INDLEDNING...3 LOKALPLANOMRÅDET...3 LOKALPLANENS BAGGRUND OG FORMÅL...3 LOKALPLANENS INDHOLD...4 LOKALPLANEN I FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...4 TILLÆG NR. 4 TIL KOMMUNEPLAN

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Marts 2013 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Gjerlev Varmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 29 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 29 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 29 vedrører et område mellem Tårnvænget og Kastaniedal og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres efter. Bebyggelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER i.. L 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 1. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen ifølge kommuneplanlovens 31 kun udstykkes,

Læs mere

Sags. nr. 727-2012-6554. Forslag til. Lokalplan nr. 3027

Sags. nr. 727-2012-6554. Forslag til. Lokalplan nr. 3027 Sags. nr. 727-2012-6554 Forslag til Lokalplan nr. 3027 Sommerhusområde ved Norsminde November 2012 ved Norsminde er udarbejdet af: Odder Kommune Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder Kommune

Læs mere

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 LÆRKEVEJ GL. ARVADVEJ RØNNEALLE ØSTRE ALLE N I FJORDSALLE ELMEALLE OMRÅDE TIL BUTIKSFORMÅL, ØSTREALLE, BRANDE Tillæg nr. 21 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 11. april 2011 Offentliggjort

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling

Forslag til Lokalplan Januar For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand. Natur og Udvikling Forslag til Lokalplan 07.38 Januar 2017 For et sommerhusområde ved Ølsted Nordstrand Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det

Læs mere

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55

Lokalplan nr for Roskildevej 53-55 Lokalplan nr. 148 for Roskildevej 53-55 Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 12-014 KOLONIHAVER OG NR. UTTRUP FÆLLESKIRKEGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975

Byplanvedtægt nr. 27. for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. Juli 1975 Byplanvedtægt nr. 27 for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune Juli 1975 Byplanvedtægt for forskellige områder i den vestlige del af Frederiksberg Kommune. I medfør af byplanloven

Læs mere