Trafikstyrelsen. 4. februar Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen."

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat Journal Trafikstyrelsen Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken 4. februar 2015 Side 1 (13)

2 Indhold 1 Indledning Undtagelse fra regnskabskravet for de minimis-støtte Generelle antagelser for udarbejdelse af særligt regnskab Vejledning til udarbejdelse af særligt regnskab Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer Variable omkostninger relateret direkte til kompenserede aktiviteter Særlige omkostninger ved at deltage i kompensations-ordningen Andel af virksomhedens faste omkostninger Andel af virksomhedens finansielle poster Maksimal tilladt forrentning af den henførte egenkapital Årshjul Henvendelse Side 2 (13)

3 1 Indledning Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. Dette betyder, at selskaberne forpligter sig til at give rabat til studerende, pensionister og børn. Fjernbusoperatørerne opnår, som udgangspunkt, en krone for krone-kompensation for de ydede rabatter. I henhold til EU s statsstøtteregler er Fjernbusoperatørerne forpligtet til at udarbejde deres regnskaber, således at det kan dokumenteres, at den kompensation, som operatørerne i sidste ende har ret til, i henhold til kontrakten med Trafikstyrelsen, ikke er større end den finansielle nettoeffekt på omkostninger og indtægter ved at opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste, under hensyntagen til de indtægter, operatøren af den offentlige trafikbetjening har herved samt en rimelig fortjeneste. Operatørerne er i den forbindelse forpligtet til at foretage regnskabsmæssig udskilning af omkostninger og indtægter forbundet med offentlig tjeneste i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 1, jf. navnlig artikel 4, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, samt bilaget til forordningen. Med henblik på at sikre overholdelse af statsstøttereglerne indføres der en ex post cap på kompensationen til de enkelte fjernbusoperatører, som opgøres som følger: Ex post cap = omkostninger + rimelig fortjeneste indtægter En ex post cap betyder, at der sættes en maksimumgrænse for den kompensation som Fjernbusoperatørerne modtager. Formålet med ex post cap en er at sikre at Fjernbusoperatørerne ikke bliver overkompenseret. Resultatet af ex post cap-beregningen kan således enten være, at der ikke sker overkompensation (hvilket ikke giver anledning til et krav om tilbagebetaling til Trafikstyrelsen) eller resultatet kan være, at der sker overkompensation og at det opgjorte ex post capbeløb skal tilbagebetales til Trafikstyrelsen. Resultatet af beregningen kan således ikke være, at Fjernbusoperatørerne skal kompenseres mere end de løbende kompensationsbetalinger har givet anledning til. Denne regnskabsinstruks har til formål at give vejledning til opstilling af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for rabatter, afgivet til pensionister, studerende og børn i fjernbustrafikken. 1 Side 3 (13)

4 2 Undtagelse fra regnskabskravet for de minimisstøtte Har kompensationen fra Trafikstyrelsen karakter af de minimisstøtte, er der ikke krav om regnskabsaflæggelse efter denne regnskabsinstruks. Det skal fremgå af kontrakten med Trafikstyrelsen, hvis kompensationen til den pågældende fjernbusoperatør gives som de minimis-støtte efter Kommissionens forordning nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 2 Afgørende herfor er, at kompensationen, som modtages fra Trafikstyrelsen, (inklusiv evt. anden de minimis-støtte, som operatøren måtte have modtaget fra andre myndigheder) ikke overstiger EUR over en periode på tre år. Dvs. at fjernbusoperatører, der ikke modtager anden de minimisstøtte end kompensationen fra Trafikstyrelsen kan forvente at kunne indgå en kontrakt med Trafikstyrelsen om, at kompensationen gives som de minimis-støtte, hvis den årlige kompensation ikke forventes at overstige ca t.kr. De løbende kompensationsbetalinger kan ikke føre til, at loftet på EUR overskrides. Hvis der anmodes om udbetalinger, ud over loftet, vil operatøren samtidig hermed forpligte sig til at udarbejde og aflægge særskilt regnskab i overensstemmelse med denne instruks for hele det pågældende regnskabsår. Fjernbusoperatører, der vælger at blive kompenseret i henhold til de minimis-reglerne, skal ved årets afslutning indsende en revisorerklæring, der bekræfter det af fjernbusoperatøren indrapporterede antal solgte rabatterede billetter. I forbindelse med den årlige endelige afregning af kompensationen skal operatørerne endvidere afgive en tro-og-love erklæring (se koncept i bilag) om enhver anden de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget inden for en periode på tre år, med henblik på at Trafikstyrelsen kan kontrollere, at tildeling af kompensation ikke fører til en overskridelse af loftet på EUR. 3 Generelle antagelser for udarbejdelse af særligt regnskab Formålet med det særlige regnskab er at opgøre økonomien i den del af den samlede virksomheds aktivitet, som vedrører aktiviteter, som kompenseres af Trafikstyrelsen, dvs. aktiviteter, der er relateret til fjerntransport af pensionister, studerende og børn. Styrelsen har antaget, at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der 2 Side 4 (13)

5 har væsentlige andre aktiviteter. Det medfører alt andet lige, at udskillelse af økonomien af de kompenserede aktiviteter ikke vil være umiddelbar tilgængelig. Af hensyn til at målrette den administrative indsats foretages i regnskabsmodellen nøgletalsfordelinger af visse omkostninger, og der er ikke krav om, at der udformes en separat balance for de kompenserede aktiviteter. Modelregnskabet foreligger i Excel format. Modelregnskabet skal anvendes. Fjernbusoperatøren skal kun udfylde de gule felter. Regnskabsinstruksen træder i kraft fra regnskabsår, der starter 1. januar 2014 eller senere. For regnskaber, der aflægges som kalenderårsregnskaber er 2014 således det første år, hvor det særlige regnskab skal opstilles og dermed også det første år, hvor regnskabsinstruksen skal efterleves af Fjernbusoperatørerne. Det er generelt forudsat, at virksomhedens samlede årsregnskab for det pågældende år foreligger i endeligt format, inklusive revisorpåtegning fra en godkendt revisor (hvor der er krav hertil). Alle beløbsmæssige oplysninger i det særlige regnskab, som udspringer af Fjernbusoperatørens bogholderi skal være baseret på det endelige årsregnskab. Det er et krav at årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven (e.lign. fx IFRS). 4 Vejledning til udarbejdelse af særligt regnskab Nedenfor er der givet vejledning i udfyldelse af de enkelte linjer og noter i regnskabsmodel til særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. 4.1 Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter omfatter billetindtægter fra følgende kundegrupper: Pensionister Studerende Børn op til 15 år som samtidig opfylder betingelserne i afsnit 2 og 3 i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, hvilket svarer til, at busruten, som billetsalget er foretaget på: overholder definitionen på fjernbuskørsel i lov om trafikselskaber 19 stk. 4 udføres med mindst én daglig dobbelttur hele året udføres med busser med over 40 siddepladser Til dokumentation for at en passager falder ind i en af de kompensationsberettigede kategorier skal fjernbusoperatøren, ifølge afsnit 5 i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, påse følgende dokumentation: Side 5 (13)

6 Pensionister: Personer over 64 år skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis. Personer, der modtager pension ved lov om social pension, skal forevise pensionsmeddelelse Studerende: Gyldigt studiekort med billedlegitimation og udløbsdato, gyldigt studiekort med billedlegitimation samt en indskrivningsbekræftelse, udstedt inden for de seneste 12 måneder fra uddannelsesstedet eller gyldigt Ungdomskort eller ISIC studiekort Børn op til 15 år: Børn skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis I regnskabsmodellens note 1 skal udfyldes antal solgte billetter til hhv. pensionister, studerende og børn op til 15 år, som overholder ovenstående kriterier. Antallet af billetter skal svare til de antal kompensationsberettigede billetter, som fjernbusoperatøren hvert kvartal har indrapporteret til Trafikstyrelsen. I note 1 skal endvidere udfyldes årets billetindtægter fra fjernkørsel af hhv. pensionister, studerende og børn op til 15 år. Der er tale om billetindtægter efter rabat, men før kompensation fra Trafikstyrelsen. I Fjernbusoperatørens bogholderi skal oprettes separate finanskonti og lign. for billetindtægter fra hver af de 3 kompenserede passagertyper. Nederst i note 1 beregnes en gennemsnitspris for en billet i hver af de 3 kompenserede passagerkategorier, som kan bruges til Fjernbusoperatørens egen sandsynliggørelse af, at de ovenfor indtastede oplysninger er korrekte. 4.2 Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer En yderligere betingelse for at modtage kompensation er, at Fjernbusoperatøren giver rabatter som overholder betingelserne i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, afsnit 4: Studerende får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året Pensionister får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året Maks. To børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen (min. 16 år) rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn op til 15 år betaler 50 % af prisen på en standardbillet. Rabatten skal ydes alle dage hele året. Når en billet sælges til en passager i den relevante kundegruppe, defineret i afsnit 4.1, på busruter, som overholder betingelserne, ligeledes defineret i afsnit 4.1, og med en rabat som overholder reglerne ovenfor, giver Trafikstyrelsen kompensation efter følgende regler: Fjernbusbilletter til pensionister kompenseres med 20 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 80 kr. pr. billet Side 6 (13)

7 Fjernbusbilletter til studerende kompenseres med 20 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 80 kr. pr. billet Fjernbusbilletter til gratis børn op til 12 år kompenseres med 50 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 125 kr. pr. billet Fjernbusbilletter til betalende børn op til 15 år kompenseres ikke I note 2 indtastes de enkelte kvartalers opgjorte og til Trafikstyrelsen indrapporterede kompensation. Den indrapporterede kompensation skal overholde ovenstående regler for, at Trafikstyrelsen giver kompensation. 4.3 Variable omkostninger relateret direkte til kompenserede aktiviteter Som anført ovenfor har Styrelsen vurderet, at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der har væsentlige andre aktiviteter. Derved må det antages, at der er relativt få direkte variable omkostninger, relateret direkte til de kompenserede aktiviteter. I note 3 kan udfyldes eventuelle identificerede administrationsomkostninger til løbende administration af kompensationsordningen. For at der kan registreres en omkostning i dette felt, skal der foreligge et timeregnskab for den anvendte tid. Den anvendte tid i det pågældende år multipliceres med en skønnet timesats, som er fastlagt til 250 kr. pr. time. I note 3 kan også udfyldes administrationsomkostninger til udarbejdelse af regnskab for kompenserede aktiviteter. Hvis regnskabet udformes af virksomhedens administration, gælder samme regler som ovenfor. Hvis eksempelvis virksomhedens revisor udarbejder regnskabet, udfyldes den omkostning, som revisor fakturerer. Feltet revisoromkostninger til revisorerklæring på regnskab for kompenserede aktiviteter udfyldes med et beløb svarende til det beløb, som revisor fakturerer til Fjernbusoperatøren. 4.4 Særlige omkostninger ved at deltage i kompensationsordningen Fjernbusoperatørerne har mulighed for at opgøre og udfylde note 4 med særlige omkostninger ved at deltage i kompensationsordningen. Denne omkostningstype er tiltænkt væsentlige individuelle omkostninger, som Fjernbusoperatøren har måttet afholde for at kunne udføre fjernbustrafikken og som ikke er dækket af de øvrige omkostningskategorier i modelregnskabet. Der kunne eksempelvis være tale om, at en fjernbusoperatør, der er ny i kompensationsordningen, oplever eventuel stigning i efterspørgslen, som følge af rabatordningen, som kan medføre øgede omkostninger til kapacitetsudvidelser samt øgede udgifter til vedligehold af materiel. Rabatordningen kan også medføre, at der skal investeres i et nyt og mere moderne billetsystem, der kan håndtere billettyperne samt afrapporteringen. Side 7 (13)

8 Hvis Fjernbusoperatøren indsætter særlige omkostninger i note 4, skal Fjernbusoperatøren sammen med det særlige regnskab til Trafikstyrelsen indsende uddybende dokumentation for de særlige omkostninger, omfattende: Beskrivelse af den særlige omkostning og beskrivelse af, hvorfor omkostningen er drevet af, at Fjernbusoperatøren deltager i kompensationsordningen (omkostningen ville ikke være realiseret, hvis ikke Fjernbusoperatøren deltog i kompensationsordningen) Underliggende dokumentation for den særlige omkostning. Eksempelvis i form af leverandørbilag eller timeopgørelser m.v. Den modtagne dokumentation vil undergå en sagsbehandling i Trafikstyrelsen, som meddeler Fjernoperatøren om de udfyldte særlige omkostninger kan accepteres, eller om Fjernbusoperatøren skal ændre det indsendte særlige regnskab, for så vidt angår størrelsen af særlige omkostninger, ved at deltage i kompensationsordningen. 4.5 Andel af virksomhedens faste omkostninger I note 5 udfyldes grundlaget for at opgøre de kompenserede aktiviteters andel af de faste omkostninger. Som følge af at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der har væsentlige andre aktiviteter, vil en stor del af omkostningerne for den kompenserede aktivitet indgå i denne omkostningslinje. Heri må bl.a. forventes at indgå en andel af afskrivning på materiel/leasing-omkostninger til materiel, vedligeholdelsesomkostninger, løn til chauffører, husleje, generel administration m.v. I note 5 udfyldes linjen Virksomhedens samlede omkostninger, der indgår i resultat før skat ved at tage udgangspunkt i virksomhedens samlede omkostningsbase ifølge årsregnskabet/bog-føringen før finansielle poster og skat. Omkostninger, der i forvejen indgår i det særlige regnskab for den kompenserede aktivitet skal ikke indgå i fordelingen og fratrækkes i de to næste linjer i note 5. Herefter fremkommer omkostninger til fordeling. Af administrative hensyn er valgt at fordele de faste omkostninger efter en ensartet og simpel fordelingsnøgle, som opgøres som følger: Virksomhedens nettoomsætning relateret til kompenserede aktiviteter virksomhedens nettoomsætning i alt Denne simple fordelingsnøgle multipliceres med de ovenfor opgjorte omkostninger til fordeling og herefter fremkommer andel af virksomhedens faste omkostninger, som fordeles til kompenserede aktiviteter. Side 8 (13)

9 4.6 Andel af virksomhedens finansielle poster I note 6 udfyldes øverst virksomhedens samlede finansielle poster netto. + fortegn er en nettoindtægt og fortegn en nettoudgift. Idet det antages, at den kompenserede aktivitet ikke har aktiviteter vedrørende datterselskaber og associerede selskaber m.v., skal denne type af finansielle poster udgå af de finansielle poster der skal fordeles til den kompenserede aktivitet. Fjernbusoperatøren skal opgøre disse og udfylde dem i note 6, hvis det er relevant. De herefter opgjorte samlede finansielle poster fordeles til de kompenserede aktiviteter på basis af samme fordelingsnøgle, som er beskrevet under afsnit Maksimal tilladt forrentning af den henførte egenkapital Ovenstående instrukser gælder opstilling af et særligt regnskab, som viser årets resultat før skat af den kompenserede aktivitet. I overensstemmelse med vedtagelsen om at der indføres en ex post cap, skal der foretages en opgørelse af om resultatet fra den kompenserede aktivitet overstiger en rimelig forrentning. Som anført tidligere, er det ud fra administrative hensyn besluttet, at der ikke udformes en balance for de kompenserede aktiviteter. I note 7 tages således udgangspunkt i virksomhedens fulde egenkapital (inklusive afsat udbytte). For at opgøre en skønsmæssig egenkapital, som kan henføres til den kompenserede aktivitet, multipliceres den samlede egenkapital med den tidligere beregnede fordelingsnøgle, omtalt ovenfor under afsnit 4.5. Trafikstyrelsen har vurderet størrelsen af en rimelig fortjeneste, som skal anvendes til at opgøre ex post cap en. Den rimelige fortjeneste er baseret på en analyse af egenkapitalforrentning for udvalgte fjernbusoperatører i Danmark. Den rimelige forrentning er herefter fastsat til 13 % før skat. Trafikstyrelsen kan ændre den rimelige forrentning fra år til år, jf. også årshjulet i afsnit 5. Den maksimale tilladte forrentning af den henførte egenkapital/maksimalt tilladt resultat før skat fremkommer herefter nederst i note 7. Hvis resultat før skat for den kompenserede aktivitet er lig med eller mindre end maksimalt tilladt forrentning af egenkapitalen/maksimalt tilladt resultat før skat, vil der ikke være krav om tilbagebetaling af en del af den modtagne kompensation til Trafikstyrelsen. Hvis resultat før skat for den kompenserede aktivitet overstiger maksimalt tilladt forrentning af egenkapitalen/maksimalt tilladt resultat før skat, skal fjernbusoperatøren tilbagebetale forskellen til Trafikstyrelsen. Side 9 (13)

10 5 Årshjul I nedenstående skema er vist deadlines for de forskellige aktiviteter, relateret til økonomisk rapportering vedrørende de kompenserede aktiviteter. Ansvarlig Levering Deadline Fjernbusoperatør Trafikstyrelsen Fjernbusoperatør Fjernbusoperatør Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen Hvis undtagelsesreglen fra udarbejdelse af det særlige regnskab i afsnit 2 anvendes, skal der afleveres en tro og love erklæring til Trafikstyrelsen Eventuel udmelding til Fjernbusoperatørerne af procent for årets rimelige fortjeneste, hvis Trafikstyrelsen vurderer, at der er behov for at opdatere denne Aflevering af udfyldt regnskabsmodel for den kompenserede aktivitet sammen med revisorerklæring i overensstemmelse med Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. Det afleverede materiale skal omfatte dokumentation for eventuelle særlige omkostninger, jf. afsnit 4.4 og skal afleveres til Trafikstyrelsen Hvis undtagelsesreglen fra udarbejdelse af det særlige regnskab i afsnit 2 anvendes, skal der afleveres en revisorerklæring i overensstemmelse med Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken til Trafikstyrelsen Tilbagemelding til Fjernbusoperatørerne omkring godkendelse af særlige omkostninger, alternativt krav om tilretning af regnskab for den kompenserede aktivitet Opkrævning af eventuel tilbagebetaling af kompensation efter ex post cap en hos Fjernbusoperatørerne 31. maj, år 1* 31. maj, år maj, år 2** 31. maj, år juni, år juni, år 2 * år1 betegner kompensationsåret ** år 2 betegner året efter kompensationsåret Side 10 (13)

11 6 Henvendelse Hvis regnskabsinstruksen giver anledning til spørgsmål kan der rettes henvendelse til Trafikstyrelsen center for kollektiv Trafik. Side 11 (13)

12 Erklæring om de minimis-støtte Fjernbusoperatører, der modtager de minimis-støtte i form af kompensation for offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper skal overholde kravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Med det formål afgives hermed følgende erklæring: Oplysninger om støttemodtager Støttemodtagende virksomheds navn: Adresse: CVR-nr.: Oplysninger om de minimis-støtte I nedenstående skema indsættes oplysninger om al støtte, som virksomheden 3 har modtaget i henhold til EU s de minimis-forordninger 4, i 3 EU-Domstolen har fastslået, at alle enheder, som kontrolleres af samme enhed (retligt eller faktisk), skal betragtes som en enkelt virksomhed (sag C-382/99, Nederlandene mod Kommissionen, Sml I, s. 5163). Der skal således også afgives oplysninger om de minimis-støtte ydet til koncernforbundne enheder, der kontrollerer eller kontrolleres af støttemodtager. Kontrol foreligger navnlig i de tilfælde, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 4 Det drejer sig om følgende forordninger: - Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. - Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimisstøtte. - Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. Side 12 (13)

13 løbet af det indeværende og de to forudgående regnskabsår, regnet fra dags dato. Det er kun oplysninger vedr. tidligere modtaget de minimis-støtte, der skal indsættes ikke oplysninger om de eventuelle acontoudbetalinger, der er modtaget fra Trafikstyrelsen i løbet af det år, der nu er genstand for endelig regulering og kontrol. Myndighed Støtteordning Støttebeløb Dato for tilsagn om støtte Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift på virksomhedens vegne: - Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. - Erklærer på tro og love at de afgivne oplysninger er korrekte. Navn på underskriver: Dato og underskrift: - Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren. Side 13 (13)

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr.

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr. VIRKSOMHED: CVRnr.: ÅR: Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken Særligt regnskab for År 0 0 Regnskabet skal udfyldes på basis

Læs mere

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Vedrørende fjernbusruten [navn] på følgende

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35

21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 21.12.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 337/35 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte til produktion af

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri

Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri Bekendtgørelse om tilskud til energirenovering og klimatilpasning af privat udlejningsbyggeri I medfør af tekstanmærkning nr. 101 ad 14 i finansloven for finansåret 2015 fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v.

Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til strategiske partnerskaber for el, gas og brint til transport m.v. I medfør af tekstanmærkning nr. 115 ad 29.24.14 på finansloven for 2013, fastsættes: Tilskudsberettigede

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation.

Det er ikke et krav, at virksomheden anvender prækvalifikationsmaterialet i forbindelse med ansøgning om prækvalifikation. Tina Braad Partner Sagsnr. 056947-0002 tbr/hai T +45 72 27 33 21 tbr@bechbruun.com PROJEKTKONKURRENCE HIMMERLAND BOLIG- FORENING - AFDELING 51 BLÅKILDEVEJ, KILDE- PARKEN 2020 5. marts 2013 Dette prækvalifikationsmateriale

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013.

Vedrørende ansøgning om driftstilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, tips- og lottomidler 2013. Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk LYLE Foreningen for Lymfekræft og Leukæmi Vejdammen 9 2840 Holte Dato: 11. december 2013 Enhed: Sundhedsøkonomi

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser

Regnskabsinstruks. for. kirkekasser Regnskabsinstruks for kirkekasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9

1. INDLEDNING... 3 6.1 REVISION... 9 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OM PROCESSEN... 3 2.1 TEKNIK... 3 3. OVERORDNET OM OPBYGNING OG FUNKTIONALITET... 3 3.1 LØSNINGENS FLOW... 3 3.2 GEMME-FUNKTIONALITET... 4 3.3 VIS ÅRSRAPPORT I UDKAST...

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184

Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug Egense Hjørnet 25, Egense 9280 Storvorde CVR-NR. 32385184 Registreret Revisor - FSR - Danske Revisorer Erling G. Jensen, Tofthøjvej 11B, 9280 Storvorde, tlf.: 98 31 88 55, mobil: 40 33 99 88, e-mail: egj@egj-revision.dk Årsrapport for 2014 for Egense Nord Digelaug

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011

Randers Svømmebad. Appendiks A - Krav til tilbudsmodel. 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Strandvejen 44 DK-2900 Hellerup www.pwc.dk Telephone +45 39 45 39 45 Appendiks A - Krav til tilbudsmodel 12. januar, 2011 Statsautoriseret Revisionsaktieselskab,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR

PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Dato 14. juli 2014 Sagsbehandler Zofia Anna Jagielska Mail zaj@vd.dk Telefon Dokument 14/09216-2 Side 1/6 PULJE TIL MERE CYKELTRAFIK, TILSKUDSVILKÅR Regelgrundlag 1. Projekter skal gennemføres i overensstemmelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015.

Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Instruks til brug for revisors afgivelse af erklæring vedrørende distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter for 2014/2015. Indholdsfortegnelse Forudsætninger for tilskud og beregning

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010. 1. Deponering og fuldmagt J.nr. 000328-0214 nk/mbr AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) C-AKTIER April 2010 1. Deponering og fuldmagt 1.1 Aktionæren accepterer, at alle dennes C-aktier lægges i et af COWI

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen

Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen Tilskudsordninger til finansiering af vandløbsrestaurering Informationsmøder for kommuner 2015 Mette Klintebjerg Fuglsang og Louise Ilum Sørensen NaturErhvervstyrelsen, Tønder Fiskeriudviklingsprogram

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13.

Aftaleformular PARTNERSKABSAFTALE. Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889. 1. Identifikation af aftalens parter. Dato: 13. PARTNERSKABSAFTALE Vedrørende Usserød Å LIFE projektet LIFE 11 ENV/DK/889 1. Identifikation af aftalens parter Aftaleformular Dato: 13. maj 2013 Den koordinerende støttemodtager: Fredensborg Kommune Egevangen

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER L 349/20 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1290/2014 af 4. december 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 833/2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5

Vederlag. Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger. Bilag 5 Vederlag Udførelse af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger Bilag 5 Udbud af udførelsen af Teknisk Revision af Energimærkninger af bygninger 1/10 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter

Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter Indledning Formålet med at udgive Projekthåndbog - for opsøgende konsulenter er at sikre skolernes opsøgende konsulenter en ensartet information om aktiviteter

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Bilag 1. Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Bilag 1 Skabelon til brug for anmodning om prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om ansøger... 3 3. Beskrivelse af virksomheden... 3 4. Udvælgelse og mindstekrav

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde

Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. Promilleafgiftsfonde Direktoratet for FødevareErhverv Juridisk enhed Revideret juni 2007 Vejledning til basis- og ændringsbudgetskemaer for promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. I vejledningen gennemgås nogle af de punkter

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere