Trafikstyrelsen. 4. februar Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen."

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat Journal Trafikstyrelsen Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken 4. februar 2015 Side 1 (13)

2 Indhold 1 Indledning Undtagelse fra regnskabskravet for de minimis-støtte Generelle antagelser for udarbejdelse af særligt regnskab Vejledning til udarbejdelse af særligt regnskab Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer Variable omkostninger relateret direkte til kompenserede aktiviteter Særlige omkostninger ved at deltage i kompensations-ordningen Andel af virksomhedens faste omkostninger Andel af virksomhedens finansielle poster Maksimal tilladt forrentning af den henførte egenkapital Årshjul Henvendelse Side 2 (13)

3 1 Indledning Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. Dette betyder, at selskaberne forpligter sig til at give rabat til studerende, pensionister og børn. Fjernbusoperatørerne opnår, som udgangspunkt, en krone for krone-kompensation for de ydede rabatter. I henhold til EU s statsstøtteregler er Fjernbusoperatørerne forpligtet til at udarbejde deres regnskaber, således at det kan dokumenteres, at den kompensation, som operatørerne i sidste ende har ret til, i henhold til kontrakten med Trafikstyrelsen, ikke er større end den finansielle nettoeffekt på omkostninger og indtægter ved at opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste, under hensyntagen til de indtægter, operatøren af den offentlige trafikbetjening har herved samt en rimelig fortjeneste. Operatørerne er i den forbindelse forpligtet til at foretage regnskabsmæssig udskilning af omkostninger og indtægter forbundet med offentlig tjeneste i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 1, jf. navnlig artikel 4, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, samt bilaget til forordningen. Med henblik på at sikre overholdelse af statsstøttereglerne indføres der en ex post cap på kompensationen til de enkelte fjernbusoperatører, som opgøres som følger: Ex post cap = omkostninger + rimelig fortjeneste indtægter En ex post cap betyder, at der sættes en maksimumgrænse for den kompensation som Fjernbusoperatørerne modtager. Formålet med ex post cap en er at sikre at Fjernbusoperatørerne ikke bliver overkompenseret. Resultatet af ex post cap-beregningen kan således enten være, at der ikke sker overkompensation (hvilket ikke giver anledning til et krav om tilbagebetaling til Trafikstyrelsen) eller resultatet kan være, at der sker overkompensation og at det opgjorte ex post capbeløb skal tilbagebetales til Trafikstyrelsen. Resultatet af beregningen kan således ikke være, at Fjernbusoperatørerne skal kompenseres mere end de løbende kompensationsbetalinger har givet anledning til. Denne regnskabsinstruks har til formål at give vejledning til opstilling af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for rabatter, afgivet til pensionister, studerende og børn i fjernbustrafikken. 1 Side 3 (13)

4 2 Undtagelse fra regnskabskravet for de minimisstøtte Har kompensationen fra Trafikstyrelsen karakter af de minimisstøtte, er der ikke krav om regnskabsaflæggelse efter denne regnskabsinstruks. Det skal fremgå af kontrakten med Trafikstyrelsen, hvis kompensationen til den pågældende fjernbusoperatør gives som de minimis-støtte efter Kommissionens forordning nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 2 Afgørende herfor er, at kompensationen, som modtages fra Trafikstyrelsen, (inklusiv evt. anden de minimis-støtte, som operatøren måtte have modtaget fra andre myndigheder) ikke overstiger EUR over en periode på tre år. Dvs. at fjernbusoperatører, der ikke modtager anden de minimisstøtte end kompensationen fra Trafikstyrelsen kan forvente at kunne indgå en kontrakt med Trafikstyrelsen om, at kompensationen gives som de minimis-støtte, hvis den årlige kompensation ikke forventes at overstige ca t.kr. De løbende kompensationsbetalinger kan ikke føre til, at loftet på EUR overskrides. Hvis der anmodes om udbetalinger, ud over loftet, vil operatøren samtidig hermed forpligte sig til at udarbejde og aflægge særskilt regnskab i overensstemmelse med denne instruks for hele det pågældende regnskabsår. Fjernbusoperatører, der vælger at blive kompenseret i henhold til de minimis-reglerne, skal ved årets afslutning indsende en revisorerklæring, der bekræfter det af fjernbusoperatøren indrapporterede antal solgte rabatterede billetter. I forbindelse med den årlige endelige afregning af kompensationen skal operatørerne endvidere afgive en tro-og-love erklæring (se koncept i bilag) om enhver anden de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget inden for en periode på tre år, med henblik på at Trafikstyrelsen kan kontrollere, at tildeling af kompensation ikke fører til en overskridelse af loftet på EUR. 3 Generelle antagelser for udarbejdelse af særligt regnskab Formålet med det særlige regnskab er at opgøre økonomien i den del af den samlede virksomheds aktivitet, som vedrører aktiviteter, som kompenseres af Trafikstyrelsen, dvs. aktiviteter, der er relateret til fjerntransport af pensionister, studerende og børn. Styrelsen har antaget, at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der 2 Side 4 (13)

5 har væsentlige andre aktiviteter. Det medfører alt andet lige, at udskillelse af økonomien af de kompenserede aktiviteter ikke vil være umiddelbar tilgængelig. Af hensyn til at målrette den administrative indsats foretages i regnskabsmodellen nøgletalsfordelinger af visse omkostninger, og der er ikke krav om, at der udformes en separat balance for de kompenserede aktiviteter. Modelregnskabet foreligger i Excel format. Modelregnskabet skal anvendes. Fjernbusoperatøren skal kun udfylde de gule felter. Regnskabsinstruksen træder i kraft fra regnskabsår, der starter 1. januar 2014 eller senere. For regnskaber, der aflægges som kalenderårsregnskaber er 2014 således det første år, hvor det særlige regnskab skal opstilles og dermed også det første år, hvor regnskabsinstruksen skal efterleves af Fjernbusoperatørerne. Det er generelt forudsat, at virksomhedens samlede årsregnskab for det pågældende år foreligger i endeligt format, inklusive revisorpåtegning fra en godkendt revisor (hvor der er krav hertil). Alle beløbsmæssige oplysninger i det særlige regnskab, som udspringer af Fjernbusoperatørens bogholderi skal være baseret på det endelige årsregnskab. Det er et krav at årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven (e.lign. fx IFRS). 4 Vejledning til udarbejdelse af særligt regnskab Nedenfor er der givet vejledning i udfyldelse af de enkelte linjer og noter i regnskabsmodel til særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. 4.1 Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter omfatter billetindtægter fra følgende kundegrupper: Pensionister Studerende Børn op til 15 år som samtidig opfylder betingelserne i afsnit 2 og 3 i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, hvilket svarer til, at busruten, som billetsalget er foretaget på: overholder definitionen på fjernbuskørsel i lov om trafikselskaber 19 stk. 4 udføres med mindst én daglig dobbelttur hele året udføres med busser med over 40 siddepladser Til dokumentation for at en passager falder ind i en af de kompensationsberettigede kategorier skal fjernbusoperatøren, ifølge afsnit 5 i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, påse følgende dokumentation: Side 5 (13)

6 Pensionister: Personer over 64 år skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis. Personer, der modtager pension ved lov om social pension, skal forevise pensionsmeddelelse Studerende: Gyldigt studiekort med billedlegitimation og udløbsdato, gyldigt studiekort med billedlegitimation samt en indskrivningsbekræftelse, udstedt inden for de seneste 12 måneder fra uddannelsesstedet eller gyldigt Ungdomskort eller ISIC studiekort Børn op til 15 år: Børn skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis I regnskabsmodellens note 1 skal udfyldes antal solgte billetter til hhv. pensionister, studerende og børn op til 15 år, som overholder ovenstående kriterier. Antallet af billetter skal svare til de antal kompensationsberettigede billetter, som fjernbusoperatøren hvert kvartal har indrapporteret til Trafikstyrelsen. I note 1 skal endvidere udfyldes årets billetindtægter fra fjernkørsel af hhv. pensionister, studerende og børn op til 15 år. Der er tale om billetindtægter efter rabat, men før kompensation fra Trafikstyrelsen. I Fjernbusoperatørens bogholderi skal oprettes separate finanskonti og lign. for billetindtægter fra hver af de 3 kompenserede passagertyper. Nederst i note 1 beregnes en gennemsnitspris for en billet i hver af de 3 kompenserede passagerkategorier, som kan bruges til Fjernbusoperatørens egen sandsynliggørelse af, at de ovenfor indtastede oplysninger er korrekte. 4.2 Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer En yderligere betingelse for at modtage kompensation er, at Fjernbusoperatøren giver rabatter som overholder betingelserne i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, afsnit 4: Studerende får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året Pensionister får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året Maks. To børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen (min. 16 år) rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn op til 15 år betaler 50 % af prisen på en standardbillet. Rabatten skal ydes alle dage hele året. Når en billet sælges til en passager i den relevante kundegruppe, defineret i afsnit 4.1, på busruter, som overholder betingelserne, ligeledes defineret i afsnit 4.1, og med en rabat som overholder reglerne ovenfor, giver Trafikstyrelsen kompensation efter følgende regler: Fjernbusbilletter til pensionister kompenseres med 20 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 80 kr. pr. billet Side 6 (13)

7 Fjernbusbilletter til studerende kompenseres med 20 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 80 kr. pr. billet Fjernbusbilletter til gratis børn op til 12 år kompenseres med 50 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 125 kr. pr. billet Fjernbusbilletter til betalende børn op til 15 år kompenseres ikke I note 2 indtastes de enkelte kvartalers opgjorte og til Trafikstyrelsen indrapporterede kompensation. Den indrapporterede kompensation skal overholde ovenstående regler for, at Trafikstyrelsen giver kompensation. 4.3 Variable omkostninger relateret direkte til kompenserede aktiviteter Som anført ovenfor har Styrelsen vurderet, at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der har væsentlige andre aktiviteter. Derved må det antages, at der er relativt få direkte variable omkostninger, relateret direkte til de kompenserede aktiviteter. I note 3 kan udfyldes eventuelle identificerede administrationsomkostninger til løbende administration af kompensationsordningen. For at der kan registreres en omkostning i dette felt, skal der foreligge et timeregnskab for den anvendte tid. Den anvendte tid i det pågældende år multipliceres med en skønnet timesats, som er fastlagt til 250 kr. pr. time. I note 3 kan også udfyldes administrationsomkostninger til udarbejdelse af regnskab for kompenserede aktiviteter. Hvis regnskabet udformes af virksomhedens administration, gælder samme regler som ovenfor. Hvis eksempelvis virksomhedens revisor udarbejder regnskabet, udfyldes den omkostning, som revisor fakturerer. Feltet revisoromkostninger til revisorerklæring på regnskab for kompenserede aktiviteter udfyldes med et beløb svarende til det beløb, som revisor fakturerer til Fjernbusoperatøren. 4.4 Særlige omkostninger ved at deltage i kompensationsordningen Fjernbusoperatørerne har mulighed for at opgøre og udfylde note 4 med særlige omkostninger ved at deltage i kompensationsordningen. Denne omkostningstype er tiltænkt væsentlige individuelle omkostninger, som Fjernbusoperatøren har måttet afholde for at kunne udføre fjernbustrafikken og som ikke er dækket af de øvrige omkostningskategorier i modelregnskabet. Der kunne eksempelvis være tale om, at en fjernbusoperatør, der er ny i kompensationsordningen, oplever eventuel stigning i efterspørgslen, som følge af rabatordningen, som kan medføre øgede omkostninger til kapacitetsudvidelser samt øgede udgifter til vedligehold af materiel. Rabatordningen kan også medføre, at der skal investeres i et nyt og mere moderne billetsystem, der kan håndtere billettyperne samt afrapporteringen. Side 7 (13)

8 Hvis Fjernbusoperatøren indsætter særlige omkostninger i note 4, skal Fjernbusoperatøren sammen med det særlige regnskab til Trafikstyrelsen indsende uddybende dokumentation for de særlige omkostninger, omfattende: Beskrivelse af den særlige omkostning og beskrivelse af, hvorfor omkostningen er drevet af, at Fjernbusoperatøren deltager i kompensationsordningen (omkostningen ville ikke være realiseret, hvis ikke Fjernbusoperatøren deltog i kompensationsordningen) Underliggende dokumentation for den særlige omkostning. Eksempelvis i form af leverandørbilag eller timeopgørelser m.v. Den modtagne dokumentation vil undergå en sagsbehandling i Trafikstyrelsen, som meddeler Fjernoperatøren om de udfyldte særlige omkostninger kan accepteres, eller om Fjernbusoperatøren skal ændre det indsendte særlige regnskab, for så vidt angår størrelsen af særlige omkostninger, ved at deltage i kompensationsordningen. 4.5 Andel af virksomhedens faste omkostninger I note 5 udfyldes grundlaget for at opgøre de kompenserede aktiviteters andel af de faste omkostninger. Som følge af at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der har væsentlige andre aktiviteter, vil en stor del af omkostningerne for den kompenserede aktivitet indgå i denne omkostningslinje. Heri må bl.a. forventes at indgå en andel af afskrivning på materiel/leasing-omkostninger til materiel, vedligeholdelsesomkostninger, løn til chauffører, husleje, generel administration m.v. I note 5 udfyldes linjen Virksomhedens samlede omkostninger, der indgår i resultat før skat ved at tage udgangspunkt i virksomhedens samlede omkostningsbase ifølge årsregnskabet/bog-føringen før finansielle poster og skat. Omkostninger, der i forvejen indgår i det særlige regnskab for den kompenserede aktivitet skal ikke indgå i fordelingen og fratrækkes i de to næste linjer i note 5. Herefter fremkommer omkostninger til fordeling. Af administrative hensyn er valgt at fordele de faste omkostninger efter en ensartet og simpel fordelingsnøgle, som opgøres som følger: Virksomhedens nettoomsætning relateret til kompenserede aktiviteter virksomhedens nettoomsætning i alt Denne simple fordelingsnøgle multipliceres med de ovenfor opgjorte omkostninger til fordeling og herefter fremkommer andel af virksomhedens faste omkostninger, som fordeles til kompenserede aktiviteter. Side 8 (13)

9 4.6 Andel af virksomhedens finansielle poster I note 6 udfyldes øverst virksomhedens samlede finansielle poster netto. + fortegn er en nettoindtægt og fortegn en nettoudgift. Idet det antages, at den kompenserede aktivitet ikke har aktiviteter vedrørende datterselskaber og associerede selskaber m.v., skal denne type af finansielle poster udgå af de finansielle poster der skal fordeles til den kompenserede aktivitet. Fjernbusoperatøren skal opgøre disse og udfylde dem i note 6, hvis det er relevant. De herefter opgjorte samlede finansielle poster fordeles til de kompenserede aktiviteter på basis af samme fordelingsnøgle, som er beskrevet under afsnit Maksimal tilladt forrentning af den henførte egenkapital Ovenstående instrukser gælder opstilling af et særligt regnskab, som viser årets resultat før skat af den kompenserede aktivitet. I overensstemmelse med vedtagelsen om at der indføres en ex post cap, skal der foretages en opgørelse af om resultatet fra den kompenserede aktivitet overstiger en rimelig forrentning. Som anført tidligere, er det ud fra administrative hensyn besluttet, at der ikke udformes en balance for de kompenserede aktiviteter. I note 7 tages således udgangspunkt i virksomhedens fulde egenkapital (inklusive afsat udbytte). For at opgøre en skønsmæssig egenkapital, som kan henføres til den kompenserede aktivitet, multipliceres den samlede egenkapital med den tidligere beregnede fordelingsnøgle, omtalt ovenfor under afsnit 4.5. Trafikstyrelsen har vurderet størrelsen af en rimelig fortjeneste, som skal anvendes til at opgøre ex post cap en. Den rimelige fortjeneste er baseret på en analyse af egenkapitalforrentning for udvalgte fjernbusoperatører i Danmark. Den rimelige forrentning er herefter fastsat til 13 % før skat. Trafikstyrelsen kan ændre den rimelige forrentning fra år til år, jf. også årshjulet i afsnit 5. Den maksimale tilladte forrentning af den henførte egenkapital/maksimalt tilladt resultat før skat fremkommer herefter nederst i note 7. Hvis resultat før skat for den kompenserede aktivitet er lig med eller mindre end maksimalt tilladt forrentning af egenkapitalen/maksimalt tilladt resultat før skat, vil der ikke være krav om tilbagebetaling af en del af den modtagne kompensation til Trafikstyrelsen. Hvis resultat før skat for den kompenserede aktivitet overstiger maksimalt tilladt forrentning af egenkapitalen/maksimalt tilladt resultat før skat, skal fjernbusoperatøren tilbagebetale forskellen til Trafikstyrelsen. Side 9 (13)

10 5 Årshjul I nedenstående skema er vist deadlines for de forskellige aktiviteter, relateret til økonomisk rapportering vedrørende de kompenserede aktiviteter. Ansvarlig Levering Deadline Fjernbusoperatør Trafikstyrelsen Fjernbusoperatør Fjernbusoperatør Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen Hvis undtagelsesreglen fra udarbejdelse af det særlige regnskab i afsnit 2 anvendes, skal der afleveres en tro og love erklæring til Trafikstyrelsen Eventuel udmelding til Fjernbusoperatørerne af procent for årets rimelige fortjeneste, hvis Trafikstyrelsen vurderer, at der er behov for at opdatere denne Aflevering af udfyldt regnskabsmodel for den kompenserede aktivitet sammen med revisorerklæring i overensstemmelse med Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. Det afleverede materiale skal omfatte dokumentation for eventuelle særlige omkostninger, jf. afsnit 4.4 og skal afleveres til Trafikstyrelsen Hvis undtagelsesreglen fra udarbejdelse af det særlige regnskab i afsnit 2 anvendes, skal der afleveres en revisorerklæring i overensstemmelse med Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken til Trafikstyrelsen Tilbagemelding til Fjernbusoperatørerne omkring godkendelse af særlige omkostninger, alternativt krav om tilretning af regnskab for den kompenserede aktivitet Opkrævning af eventuel tilbagebetaling af kompensation efter ex post cap en hos Fjernbusoperatørerne 31. maj, år 1* 31. maj, år maj, år 2** 31. maj, år juni, år juni, år 2 * år1 betegner kompensationsåret ** år 2 betegner året efter kompensationsåret Side 10 (13)

11 6 Henvendelse Hvis regnskabsinstruksen giver anledning til spørgsmål kan der rettes henvendelse til Trafikstyrelsen center for kollektiv Trafik. Side 11 (13)

12 Erklæring om de minimis-støtte Fjernbusoperatører, der modtager de minimis-støtte i form af kompensation for offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper skal overholde kravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Med det formål afgives hermed følgende erklæring: Oplysninger om støttemodtager Støttemodtagende virksomheds navn: Adresse: CVR-nr.: Oplysninger om de minimis-støtte I nedenstående skema indsættes oplysninger om al støtte, som virksomheden 3 har modtaget i henhold til EU s de minimis-forordninger 4, i 3 EU-Domstolen har fastslået, at alle enheder, som kontrolleres af samme enhed (retligt eller faktisk), skal betragtes som en enkelt virksomhed (sag C-382/99, Nederlandene mod Kommissionen, Sml I, s. 5163). Der skal således også afgives oplysninger om de minimis-støtte ydet til koncernforbundne enheder, der kontrollerer eller kontrolleres af støttemodtager. Kontrol foreligger navnlig i de tilfælde, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 4 Det drejer sig om følgende forordninger: - Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. - Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimisstøtte. - Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. Side 12 (13)

13 løbet af det indeværende og de to forudgående regnskabsår, regnet fra dags dato. Det er kun oplysninger vedr. tidligere modtaget de minimis-støtte, der skal indsættes ikke oplysninger om de eventuelle acontoudbetalinger, der er modtaget fra Trafikstyrelsen i løbet af det år, der nu er genstand for endelig regulering og kontrol. Myndighed Støtteordning Støttebeløb Dato for tilsagn om støtte Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift på virksomhedens vegne: - Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. - Erklærer på tro og love at de afgivne oplysninger er korrekte. Navn på underskriver: Dato og underskrift: - Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren. Side 13 (13)

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Vedrørende fjernbusruten [navn] på følgende

Læs mere

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr.

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr. VIRKSOMHED: CVRnr.: ÅR: Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken Særligt regnskab for År 0 0 Regnskabet skal udfyldes på basis

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010

Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Notat UDKAST, 10. FEBRUAR 2010 Regelsæt for innovationsmiljøer og medfinansiering af innovative iværksættere 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Definitioner af centrale ord og begreber

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning" Den Europæiske Regionalfond

Tilsagn om tilskud til projektet Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional ansøgning Den Europæiske Regionalfond ERHVERVSSTYRELSEN Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Dato: 15. november 2012 Sag ERDFK-12-0030 Att.: Erik Sejersen Tilsagn om tilskud til projektet "Oplevelsesbaseret kystturisme - en tværregional

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. juni 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. juni 2014 3. juni 2014. Nr. 586. Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond

Læs mere

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration

Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program. Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrations Program Regelsæt - for støtte fra EUDP til projekter inden for forskning, udvikling og demonstration Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 4 2 STØTTEMODTAGERE

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE.

RAPPORT DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE. RAPPORT OM DANMARKS ANVENDELSE AF KOMMISSIONENS BESLUTNING AF 28. NOVEMBER 2005 OM TJENESTEYDELSER AF ALMINDELIG ØKONOMISK INTERESSE December 2008 INDHOLD Indledning...3 A. Kompensation for offentlig tjeneste

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed August 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til fremme af fiskerikontrol via projekter om sporbarhed

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol

Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Vejledning om udbetaling af tilskud, herunder bilagskontrol Nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne Oktober 2013 1 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A

4. udbud. Holstebro bybusser. Udbudsbetingelser Bind A 4. udbud Holstebro bybusser Udbudsbetingelser Bind A UDBUDSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SAMLET OVERSIGT OVER DEN UDBUDTE KØRSEL UDBUDSVILKÅR A - KONTRAKT BILAG TIL UDBUDSVILKÅR: Bilag A, skema 1: Ansøgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning. og akvakulturprodukter. Januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud til innovative projekter vedrørende forarbejdning og afsætning af fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter Januar 2014 Kolofon Vejledning til ansøgning om tilskud til

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Page 1 of 7 BEK nr 207 af 05/03/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-03-2010 Økonomi- og Erhvervsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Registrerings-

Læs mere

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne.

Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Dette vademecum er udarbejdet af Kommissionens Kontor GS-C-2 Foranstaltninger af interesse for borgerne. Særlige tilskudsordninger forvaltes af Kommissionens respektive generaldirektorater. Yderligere

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde

Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Vejledning om tilsagn under ordning farestalde Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til projekter vedrørende etablering af løsdrift i farestalde Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Vejledning om udbetaling af tilskud

Vejledning om udbetaling af tilskud Figur 1 Vejledning om udbetaling af tilskud til projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår og nye arbejdspladser i landdistrikterne Oktober 2011 Kolofon Vejledning om udbetaling af tilskud

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015. Indhold. Opdateret den 10. juli 2015 Opdateret den 10. juli 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 1. august 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Version 1.0 29. juni 2012 Vejledning til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora.

Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora. Vejledning om tilsagn under ordning om tilskud til visse foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af den akvatiske fauna og flora Februar 2013 Kolofon Tilsagnsvejledning Vejledning om tilsagn til

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere