Trafikstyrelsen. 4. februar Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen."

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat Journal Trafikstyrelsen Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken 4. februar 2015 Side 1 (13)

2 Indhold 1 Indledning Undtagelse fra regnskabskravet for de minimis-støtte Generelle antagelser for udarbejdelse af særligt regnskab Vejledning til udarbejdelse af særligt regnskab Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer Variable omkostninger relateret direkte til kompenserede aktiviteter Særlige omkostninger ved at deltage i kompensations-ordningen Andel af virksomhedens faste omkostninger Andel af virksomhedens finansielle poster Maksimal tilladt forrentning af den henførte egenkapital Årshjul Henvendelse Side 2 (13)

3 1 Indledning Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. Dette betyder, at selskaberne forpligter sig til at give rabat til studerende, pensionister og børn. Fjernbusoperatørerne opnår, som udgangspunkt, en krone for krone-kompensation for de ydede rabatter. I henhold til EU s statsstøtteregler er Fjernbusoperatørerne forpligtet til at udarbejde deres regnskaber, således at det kan dokumenteres, at den kompensation, som operatørerne i sidste ende har ret til, i henhold til kontrakten med Trafikstyrelsen, ikke er større end den finansielle nettoeffekt på omkostninger og indtægter ved at opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste, under hensyntagen til de indtægter, operatøren af den offentlige trafikbetjening har herved samt en rimelig fortjeneste. Operatørerne er i den forbindelse forpligtet til at foretage regnskabsmæssig udskilning af omkostninger og indtægter forbundet med offentlig tjeneste i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 1, jf. navnlig artikel 4, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, samt bilaget til forordningen. Med henblik på at sikre overholdelse af statsstøttereglerne indføres der en ex post cap på kompensationen til de enkelte fjernbusoperatører, som opgøres som følger: Ex post cap = omkostninger + rimelig fortjeneste indtægter En ex post cap betyder, at der sættes en maksimumgrænse for den kompensation som Fjernbusoperatørerne modtager. Formålet med ex post cap en er at sikre at Fjernbusoperatørerne ikke bliver overkompenseret. Resultatet af ex post cap-beregningen kan således enten være, at der ikke sker overkompensation (hvilket ikke giver anledning til et krav om tilbagebetaling til Trafikstyrelsen) eller resultatet kan være, at der sker overkompensation og at det opgjorte ex post capbeløb skal tilbagebetales til Trafikstyrelsen. Resultatet af beregningen kan således ikke være, at Fjernbusoperatørerne skal kompenseres mere end de løbende kompensationsbetalinger har givet anledning til. Denne regnskabsinstruks har til formål at give vejledning til opstilling af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for rabatter, afgivet til pensionister, studerende og børn i fjernbustrafikken. 1 Side 3 (13)

4 2 Undtagelse fra regnskabskravet for de minimisstøtte Har kompensationen fra Trafikstyrelsen karakter af de minimisstøtte, er der ikke krav om regnskabsaflæggelse efter denne regnskabsinstruks. Det skal fremgå af kontrakten med Trafikstyrelsen, hvis kompensationen til den pågældende fjernbusoperatør gives som de minimis-støtte efter Kommissionens forordning nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 2 Afgørende herfor er, at kompensationen, som modtages fra Trafikstyrelsen, (inklusiv evt. anden de minimis-støtte, som operatøren måtte have modtaget fra andre myndigheder) ikke overstiger EUR over en periode på tre år. Dvs. at fjernbusoperatører, der ikke modtager anden de minimisstøtte end kompensationen fra Trafikstyrelsen kan forvente at kunne indgå en kontrakt med Trafikstyrelsen om, at kompensationen gives som de minimis-støtte, hvis den årlige kompensation ikke forventes at overstige ca t.kr. De løbende kompensationsbetalinger kan ikke føre til, at loftet på EUR overskrides. Hvis der anmodes om udbetalinger, ud over loftet, vil operatøren samtidig hermed forpligte sig til at udarbejde og aflægge særskilt regnskab i overensstemmelse med denne instruks for hele det pågældende regnskabsår. Fjernbusoperatører, der vælger at blive kompenseret i henhold til de minimis-reglerne, skal ved årets afslutning indsende en revisorerklæring, der bekræfter det af fjernbusoperatøren indrapporterede antal solgte rabatterede billetter. I forbindelse med den årlige endelige afregning af kompensationen skal operatørerne endvidere afgive en tro-og-love erklæring (se koncept i bilag) om enhver anden de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget inden for en periode på tre år, med henblik på at Trafikstyrelsen kan kontrollere, at tildeling af kompensation ikke fører til en overskridelse af loftet på EUR. 3 Generelle antagelser for udarbejdelse af særligt regnskab Formålet med det særlige regnskab er at opgøre økonomien i den del af den samlede virksomheds aktivitet, som vedrører aktiviteter, som kompenseres af Trafikstyrelsen, dvs. aktiviteter, der er relateret til fjerntransport af pensionister, studerende og børn. Styrelsen har antaget, at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der 2 Side 4 (13)

5 har væsentlige andre aktiviteter. Det medfører alt andet lige, at udskillelse af økonomien af de kompenserede aktiviteter ikke vil være umiddelbar tilgængelig. Af hensyn til at målrette den administrative indsats foretages i regnskabsmodellen nøgletalsfordelinger af visse omkostninger, og der er ikke krav om, at der udformes en separat balance for de kompenserede aktiviteter. Modelregnskabet foreligger i Excel format. Modelregnskabet skal anvendes. Fjernbusoperatøren skal kun udfylde de gule felter. Regnskabsinstruksen træder i kraft fra regnskabsår, der starter 1. januar 2014 eller senere. For regnskaber, der aflægges som kalenderårsregnskaber er 2014 således det første år, hvor det særlige regnskab skal opstilles og dermed også det første år, hvor regnskabsinstruksen skal efterleves af Fjernbusoperatørerne. Det er generelt forudsat, at virksomhedens samlede årsregnskab for det pågældende år foreligger i endeligt format, inklusive revisorpåtegning fra en godkendt revisor (hvor der er krav hertil). Alle beløbsmæssige oplysninger i det særlige regnskab, som udspringer af Fjernbusoperatørens bogholderi skal være baseret på det endelige årsregnskab. Det er et krav at årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven (e.lign. fx IFRS). 4 Vejledning til udarbejdelse af særligt regnskab Nedenfor er der givet vejledning i udfyldelse af de enkelte linjer og noter i regnskabsmodel til særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. 4.1 Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter omfatter billetindtægter fra følgende kundegrupper: Pensionister Studerende Børn op til 15 år som samtidig opfylder betingelserne i afsnit 2 og 3 i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, hvilket svarer til, at busruten, som billetsalget er foretaget på: overholder definitionen på fjernbuskørsel i lov om trafikselskaber 19 stk. 4 udføres med mindst én daglig dobbelttur hele året udføres med busser med over 40 siddepladser Til dokumentation for at en passager falder ind i en af de kompensationsberettigede kategorier skal fjernbusoperatøren, ifølge afsnit 5 i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, påse følgende dokumentation: Side 5 (13)

6 Pensionister: Personer over 64 år skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis. Personer, der modtager pension ved lov om social pension, skal forevise pensionsmeddelelse Studerende: Gyldigt studiekort med billedlegitimation og udløbsdato, gyldigt studiekort med billedlegitimation samt en indskrivningsbekræftelse, udstedt inden for de seneste 12 måneder fra uddannelsesstedet eller gyldigt Ungdomskort eller ISIC studiekort Børn op til 15 år: Børn skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis I regnskabsmodellens note 1 skal udfyldes antal solgte billetter til hhv. pensionister, studerende og børn op til 15 år, som overholder ovenstående kriterier. Antallet af billetter skal svare til de antal kompensationsberettigede billetter, som fjernbusoperatøren hvert kvartal har indrapporteret til Trafikstyrelsen. I note 1 skal endvidere udfyldes årets billetindtægter fra fjernkørsel af hhv. pensionister, studerende og børn op til 15 år. Der er tale om billetindtægter efter rabat, men før kompensation fra Trafikstyrelsen. I Fjernbusoperatørens bogholderi skal oprettes separate finanskonti og lign. for billetindtægter fra hver af de 3 kompenserede passagertyper. Nederst i note 1 beregnes en gennemsnitspris for en billet i hver af de 3 kompenserede passagerkategorier, som kan bruges til Fjernbusoperatørens egen sandsynliggørelse af, at de ovenfor indtastede oplysninger er korrekte. 4.2 Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer En yderligere betingelse for at modtage kompensation er, at Fjernbusoperatøren giver rabatter som overholder betingelserne i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, afsnit 4: Studerende får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året Pensionister får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året Maks. To børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen (min. 16 år) rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn op til 15 år betaler 50 % af prisen på en standardbillet. Rabatten skal ydes alle dage hele året. Når en billet sælges til en passager i den relevante kundegruppe, defineret i afsnit 4.1, på busruter, som overholder betingelserne, ligeledes defineret i afsnit 4.1, og med en rabat som overholder reglerne ovenfor, giver Trafikstyrelsen kompensation efter følgende regler: Fjernbusbilletter til pensionister kompenseres med 20 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 80 kr. pr. billet Side 6 (13)

7 Fjernbusbilletter til studerende kompenseres med 20 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 80 kr. pr. billet Fjernbusbilletter til gratis børn op til 12 år kompenseres med 50 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 125 kr. pr. billet Fjernbusbilletter til betalende børn op til 15 år kompenseres ikke I note 2 indtastes de enkelte kvartalers opgjorte og til Trafikstyrelsen indrapporterede kompensation. Den indrapporterede kompensation skal overholde ovenstående regler for, at Trafikstyrelsen giver kompensation. 4.3 Variable omkostninger relateret direkte til kompenserede aktiviteter Som anført ovenfor har Styrelsen vurderet, at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der har væsentlige andre aktiviteter. Derved må det antages, at der er relativt få direkte variable omkostninger, relateret direkte til de kompenserede aktiviteter. I note 3 kan udfyldes eventuelle identificerede administrationsomkostninger til løbende administration af kompensationsordningen. For at der kan registreres en omkostning i dette felt, skal der foreligge et timeregnskab for den anvendte tid. Den anvendte tid i det pågældende år multipliceres med en skønnet timesats, som er fastlagt til 250 kr. pr. time. I note 3 kan også udfyldes administrationsomkostninger til udarbejdelse af regnskab for kompenserede aktiviteter. Hvis regnskabet udformes af virksomhedens administration, gælder samme regler som ovenfor. Hvis eksempelvis virksomhedens revisor udarbejder regnskabet, udfyldes den omkostning, som revisor fakturerer. Feltet revisoromkostninger til revisorerklæring på regnskab for kompenserede aktiviteter udfyldes med et beløb svarende til det beløb, som revisor fakturerer til Fjernbusoperatøren. 4.4 Særlige omkostninger ved at deltage i kompensationsordningen Fjernbusoperatørerne har mulighed for at opgøre og udfylde note 4 med særlige omkostninger ved at deltage i kompensationsordningen. Denne omkostningstype er tiltænkt væsentlige individuelle omkostninger, som Fjernbusoperatøren har måttet afholde for at kunne udføre fjernbustrafikken og som ikke er dækket af de øvrige omkostningskategorier i modelregnskabet. Der kunne eksempelvis være tale om, at en fjernbusoperatør, der er ny i kompensationsordningen, oplever eventuel stigning i efterspørgslen, som følge af rabatordningen, som kan medføre øgede omkostninger til kapacitetsudvidelser samt øgede udgifter til vedligehold af materiel. Rabatordningen kan også medføre, at der skal investeres i et nyt og mere moderne billetsystem, der kan håndtere billettyperne samt afrapporteringen. Side 7 (13)

8 Hvis Fjernbusoperatøren indsætter særlige omkostninger i note 4, skal Fjernbusoperatøren sammen med det særlige regnskab til Trafikstyrelsen indsende uddybende dokumentation for de særlige omkostninger, omfattende: Beskrivelse af den særlige omkostning og beskrivelse af, hvorfor omkostningen er drevet af, at Fjernbusoperatøren deltager i kompensationsordningen (omkostningen ville ikke være realiseret, hvis ikke Fjernbusoperatøren deltog i kompensationsordningen) Underliggende dokumentation for den særlige omkostning. Eksempelvis i form af leverandørbilag eller timeopgørelser m.v. Den modtagne dokumentation vil undergå en sagsbehandling i Trafikstyrelsen, som meddeler Fjernoperatøren om de udfyldte særlige omkostninger kan accepteres, eller om Fjernbusoperatøren skal ændre det indsendte særlige regnskab, for så vidt angår størrelsen af særlige omkostninger, ved at deltage i kompensationsordningen. 4.5 Andel af virksomhedens faste omkostninger I note 5 udfyldes grundlaget for at opgøre de kompenserede aktiviteters andel af de faste omkostninger. Som følge af at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der har væsentlige andre aktiviteter, vil en stor del af omkostningerne for den kompenserede aktivitet indgå i denne omkostningslinje. Heri må bl.a. forventes at indgå en andel af afskrivning på materiel/leasing-omkostninger til materiel, vedligeholdelsesomkostninger, løn til chauffører, husleje, generel administration m.v. I note 5 udfyldes linjen Virksomhedens samlede omkostninger, der indgår i resultat før skat ved at tage udgangspunkt i virksomhedens samlede omkostningsbase ifølge årsregnskabet/bog-føringen før finansielle poster og skat. Omkostninger, der i forvejen indgår i det særlige regnskab for den kompenserede aktivitet skal ikke indgå i fordelingen og fratrækkes i de to næste linjer i note 5. Herefter fremkommer omkostninger til fordeling. Af administrative hensyn er valgt at fordele de faste omkostninger efter en ensartet og simpel fordelingsnøgle, som opgøres som følger: Virksomhedens nettoomsætning relateret til kompenserede aktiviteter virksomhedens nettoomsætning i alt Denne simple fordelingsnøgle multipliceres med de ovenfor opgjorte omkostninger til fordeling og herefter fremkommer andel af virksomhedens faste omkostninger, som fordeles til kompenserede aktiviteter. Side 8 (13)

9 4.6 Andel af virksomhedens finansielle poster I note 6 udfyldes øverst virksomhedens samlede finansielle poster netto. + fortegn er en nettoindtægt og fortegn en nettoudgift. Idet det antages, at den kompenserede aktivitet ikke har aktiviteter vedrørende datterselskaber og associerede selskaber m.v., skal denne type af finansielle poster udgå af de finansielle poster der skal fordeles til den kompenserede aktivitet. Fjernbusoperatøren skal opgøre disse og udfylde dem i note 6, hvis det er relevant. De herefter opgjorte samlede finansielle poster fordeles til de kompenserede aktiviteter på basis af samme fordelingsnøgle, som er beskrevet under afsnit Maksimal tilladt forrentning af den henførte egenkapital Ovenstående instrukser gælder opstilling af et særligt regnskab, som viser årets resultat før skat af den kompenserede aktivitet. I overensstemmelse med vedtagelsen om at der indføres en ex post cap, skal der foretages en opgørelse af om resultatet fra den kompenserede aktivitet overstiger en rimelig forrentning. Som anført tidligere, er det ud fra administrative hensyn besluttet, at der ikke udformes en balance for de kompenserede aktiviteter. I note 7 tages således udgangspunkt i virksomhedens fulde egenkapital (inklusive afsat udbytte). For at opgøre en skønsmæssig egenkapital, som kan henføres til den kompenserede aktivitet, multipliceres den samlede egenkapital med den tidligere beregnede fordelingsnøgle, omtalt ovenfor under afsnit 4.5. Trafikstyrelsen har vurderet størrelsen af en rimelig fortjeneste, som skal anvendes til at opgøre ex post cap en. Den rimelige fortjeneste er baseret på en analyse af egenkapitalforrentning for udvalgte fjernbusoperatører i Danmark. Den rimelige forrentning er herefter fastsat til 13 % før skat. Trafikstyrelsen kan ændre den rimelige forrentning fra år til år, jf. også årshjulet i afsnit 5. Den maksimale tilladte forrentning af den henførte egenkapital/maksimalt tilladt resultat før skat fremkommer herefter nederst i note 7. Hvis resultat før skat for den kompenserede aktivitet er lig med eller mindre end maksimalt tilladt forrentning af egenkapitalen/maksimalt tilladt resultat før skat, vil der ikke være krav om tilbagebetaling af en del af den modtagne kompensation til Trafikstyrelsen. Hvis resultat før skat for den kompenserede aktivitet overstiger maksimalt tilladt forrentning af egenkapitalen/maksimalt tilladt resultat før skat, skal fjernbusoperatøren tilbagebetale forskellen til Trafikstyrelsen. Side 9 (13)

10 5 Årshjul I nedenstående skema er vist deadlines for de forskellige aktiviteter, relateret til økonomisk rapportering vedrørende de kompenserede aktiviteter. Ansvarlig Levering Deadline Fjernbusoperatør Trafikstyrelsen Fjernbusoperatør Fjernbusoperatør Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen Hvis undtagelsesreglen fra udarbejdelse af det særlige regnskab i afsnit 2 anvendes, skal der afleveres en tro og love erklæring til Trafikstyrelsen Eventuel udmelding til Fjernbusoperatørerne af procent for årets rimelige fortjeneste, hvis Trafikstyrelsen vurderer, at der er behov for at opdatere denne Aflevering af udfyldt regnskabsmodel for den kompenserede aktivitet sammen med revisorerklæring i overensstemmelse med Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. Det afleverede materiale skal omfatte dokumentation for eventuelle særlige omkostninger, jf. afsnit 4.4 og skal afleveres til Trafikstyrelsen Hvis undtagelsesreglen fra udarbejdelse af det særlige regnskab i afsnit 2 anvendes, skal der afleveres en revisorerklæring i overensstemmelse med Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken til Trafikstyrelsen Tilbagemelding til Fjernbusoperatørerne omkring godkendelse af særlige omkostninger, alternativt krav om tilretning af regnskab for den kompenserede aktivitet Opkrævning af eventuel tilbagebetaling af kompensation efter ex post cap en hos Fjernbusoperatørerne 31. maj, år 1* 31. maj, år maj, år 2** 31. maj, år juni, år juni, år 2 * år1 betegner kompensationsåret ** år 2 betegner året efter kompensationsåret Side 10 (13)

11 6 Henvendelse Hvis regnskabsinstruksen giver anledning til spørgsmål kan der rettes henvendelse til Trafikstyrelsen center for kollektiv Trafik. Side 11 (13)

12 Erklæring om de minimis-støtte Fjernbusoperatører, der modtager de minimis-støtte i form af kompensation for offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper skal overholde kravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Med det formål afgives hermed følgende erklæring: Oplysninger om støttemodtager Støttemodtagende virksomheds navn: Adresse: CVR-nr.: Oplysninger om de minimis-støtte I nedenstående skema indsættes oplysninger om al støtte, som virksomheden 3 har modtaget i henhold til EU s de minimis-forordninger 4, i 3 EU-Domstolen har fastslået, at alle enheder, som kontrolleres af samme enhed (retligt eller faktisk), skal betragtes som en enkelt virksomhed (sag C-382/99, Nederlandene mod Kommissionen, Sml I, s. 5163). Der skal således også afgives oplysninger om de minimis-støtte ydet til koncernforbundne enheder, der kontrollerer eller kontrolleres af støttemodtager. Kontrol foreligger navnlig i de tilfælde, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 4 Det drejer sig om følgende forordninger: - Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. - Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimisstøtte. - Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. Side 12 (13)

13 løbet af det indeværende og de to forudgående regnskabsår, regnet fra dags dato. Det er kun oplysninger vedr. tidligere modtaget de minimis-støtte, der skal indsættes ikke oplysninger om de eventuelle acontoudbetalinger, der er modtaget fra Trafikstyrelsen i løbet af det år, der nu er genstand for endelig regulering og kontrol. Myndighed Støtteordning Støttebeløb Dato for tilsagn om støtte Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift på virksomhedens vegne: - Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. - Erklærer på tro og love at de afgivne oplysninger er korrekte. Navn på underskriver: Dato og underskrift: - Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren. Side 13 (13)

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr.

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr. VIRKSOMHED: CVRnr.: ÅR: Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken Særligt regnskab for År 0 0 Regnskabet skal udfyldes på basis

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte )

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte ) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Trafikstyrelsen Instruks for aftalte arbejdshandlinger vedrørende indberetninger til

Læs mere

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Vedrørende fjernbusruten [navn] på følgende

Læs mere

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej København S

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej København S Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Denne kontrakt omhandler fjernbusruten

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 1 I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 23. april 2012 og

Læs mere

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv

Udkast til. Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv Udkast til Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter for varmepumper til bygningsopvarmning og procesformål i erhverv I medfør af akt nr. [xx] af [xx]. juni 2017 fastsættes: 1. Energistyrelsen

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger

Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger Udkast til Bekendtgørelse om støtte til energieffektive og intelligente bygninger I medfør af akt nr. 120 af xx. maj 2016 fastsættes: Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Energistyrelsen kan efter ansøgning

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Euratoms forsyningsagentur for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016.

Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016. Beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2016 med centrets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1) BEK nr 1314 af 26/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5720

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar

BERETNING. om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar C 449/128 DA Den Europæiske Unions Tidende 1.12.2016 BERETNING om årsregnskabet for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2015 med centrets svar (2016/C

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse.

Kontraktudkastets afsnit udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. RETTELSESBLAD, 23. J UNI 2017 1. Ændringer af kontraktudkastet Kontraktudkastets afsnit 30.3.1 udgår: Kontrakten kan ikke opsiges inden for de første 12 måneder fra Kontraktens indgåelse. Nyt afsnit 30.3.1

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne

Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Instruks for regnskab vedr. buspuljerne Denne instruks for regnskab beskriver sammen med revisionsinstruksen

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne.

(EØS-relevant tekst) (3) Ændringerne af IFRS 7 indebærer følgelig ændringer af IFRS 1 for at sikre en logisk sammenhæng mellem IFRS-standarderne. L 330/20 16.12.2015 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2343 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Statsstøtte N 332/2008 Danmark Kompensation til fjernbusoperatører for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken

Statsstøtte N 332/2008 Danmark Kompensation til fjernbusoperatører for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2009 K(2008) 8913 endelig Emne: Statsstøtte N 332/2008 Danmark Kompensation til fjernbusoperatører for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C

KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C KompetencePsykologerne IVS Prinsesse Maries Allé 11, st. th., 1908 Frederiksberg C CVR-nr. 36 40 89 28 Årsrapport 16. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15

KDK ApS. Årsrapport for 2014/15 KDK ApS Sofiegade 2, 4, 1418 København K CVR-nr. 36 07 79 72 Årsrapport for 2014/15 1. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67

Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 29.11.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 312/67 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 28. november 2005 om anvendelse af bestemmelserne i EF-traktatens artikel 86, stk. 2, på statsstøtte i form af kompensation

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar

Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret med organets svar Beretning om årsregnskabet for Forvaltningsorganet for Forskning for regnskabsåret 2016 med organets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet BEK nr 1701 af 21/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-028162 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til.

Desuden skal instruksen bruges i forbindelse med revisors revidering af regnskabet for de aktiviteter, der modtages tilskud til. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk www.tbst.dk Dato 24. januar 2018 Instruks for regnskab vedr. Demenspuljen 2018 Denne instruks for regnskab beskriver

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S

Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S Nordic Esports Agency A/S c/o Rasmus Wisti Simonsen, Rundholtsvej 28, 5. 4., 2300 København S CVR-nr. 36 39 21 93 Årsrapport 25. september 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt 1

Bekendtgørelse om indgåelse af offentlig tjenesteydelseskontrakt 1 Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer: http://simap.europa.eu Bekendtgørelse

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret med agenturets svar Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse for regnskabsåret 2016 med agenturets svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352)

Læs mere

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B:

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: SKABELON TIL BRUG FOR AFGIVELSE AF TILBUDSOPLYSNINGER Version 1.0 9. oktober

Læs mere

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016

Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 Beretning om årsregnskabet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger for regnskabsåret 2016 med myndighedens svar 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere