Trafikstyrelsen. 4. februar Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen."

Transkript

1 Edvard Thomsens Vej København S Telefon Fax Notat Journal Trafikstyrelsen Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken 4. februar 2015 Side 1 (13)

2 Indhold 1 Indledning Undtagelse fra regnskabskravet for de minimis-støtte Generelle antagelser for udarbejdelse af særligt regnskab Vejledning til udarbejdelse af særligt regnskab Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer Variable omkostninger relateret direkte til kompenserede aktiviteter Særlige omkostninger ved at deltage i kompensations-ordningen Andel af virksomhedens faste omkostninger Andel af virksomhedens finansielle poster Maksimal tilladt forrentning af den henførte egenkapital Årshjul Henvendelse Side 2 (13)

3 1 Indledning Der er mulighed for, at fjernbusoperatører kan indgå kontrakt med Trafikstyrelsen om at udføre såkaldt offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. Dette betyder, at selskaberne forpligter sig til at give rabat til studerende, pensionister og børn. Fjernbusoperatørerne opnår, som udgangspunkt, en krone for krone-kompensation for de ydede rabatter. I henhold til EU s statsstøtteregler er Fjernbusoperatørerne forpligtet til at udarbejde deres regnskaber, således at det kan dokumenteres, at den kompensation, som operatørerne i sidste ende har ret til, i henhold til kontrakten med Trafikstyrelsen, ikke er større end den finansielle nettoeffekt på omkostninger og indtægter ved at opfylde forpligtelsen til offentlig tjeneste, under hensyntagen til de indtægter, operatøren af den offentlige trafikbetjening har herved samt en rimelig fortjeneste. Operatørerne er i den forbindelse forpligtet til at foretage regnskabsmæssig udskilning af omkostninger og indtægter forbundet med offentlig tjeneste i overensstemmelse med Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 1, jf. navnlig artikel 4, stk. 1, og artikel 6, stk. 1, samt bilaget til forordningen. Med henblik på at sikre overholdelse af statsstøttereglerne indføres der en ex post cap på kompensationen til de enkelte fjernbusoperatører, som opgøres som følger: Ex post cap = omkostninger + rimelig fortjeneste indtægter En ex post cap betyder, at der sættes en maksimumgrænse for den kompensation som Fjernbusoperatørerne modtager. Formålet med ex post cap en er at sikre at Fjernbusoperatørerne ikke bliver overkompenseret. Resultatet af ex post cap-beregningen kan således enten være, at der ikke sker overkompensation (hvilket ikke giver anledning til et krav om tilbagebetaling til Trafikstyrelsen) eller resultatet kan være, at der sker overkompensation og at det opgjorte ex post capbeløb skal tilbagebetales til Trafikstyrelsen. Resultatet af beregningen kan således ikke være, at Fjernbusoperatørerne skal kompenseres mere end de løbende kompensationsbetalinger har givet anledning til. Denne regnskabsinstruks har til formål at give vejledning til opstilling af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for rabatter, afgivet til pensionister, studerende og børn i fjernbustrafikken. 1 Side 3 (13)

4 2 Undtagelse fra regnskabskravet for de minimisstøtte Har kompensationen fra Trafikstyrelsen karakter af de minimisstøtte, er der ikke krav om regnskabsaflæggelse efter denne regnskabsinstruks. Det skal fremgå af kontrakten med Trafikstyrelsen, hvis kompensationen til den pågældende fjernbusoperatør gives som de minimis-støtte efter Kommissionens forordning nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. 2 Afgørende herfor er, at kompensationen, som modtages fra Trafikstyrelsen, (inklusiv evt. anden de minimis-støtte, som operatøren måtte have modtaget fra andre myndigheder) ikke overstiger EUR over en periode på tre år. Dvs. at fjernbusoperatører, der ikke modtager anden de minimisstøtte end kompensationen fra Trafikstyrelsen kan forvente at kunne indgå en kontrakt med Trafikstyrelsen om, at kompensationen gives som de minimis-støtte, hvis den årlige kompensation ikke forventes at overstige ca t.kr. De løbende kompensationsbetalinger kan ikke føre til, at loftet på EUR overskrides. Hvis der anmodes om udbetalinger, ud over loftet, vil operatøren samtidig hermed forpligte sig til at udarbejde og aflægge særskilt regnskab i overensstemmelse med denne instruks for hele det pågældende regnskabsår. Fjernbusoperatører, der vælger at blive kompenseret i henhold til de minimis-reglerne, skal ved årets afslutning indsende en revisorerklæring, der bekræfter det af fjernbusoperatøren indrapporterede antal solgte rabatterede billetter. I forbindelse med den årlige endelige afregning af kompensationen skal operatørerne endvidere afgive en tro-og-love erklæring (se koncept i bilag) om enhver anden de minimis-støtte, som virksomheden har modtaget inden for en periode på tre år, med henblik på at Trafikstyrelsen kan kontrollere, at tildeling af kompensation ikke fører til en overskridelse af loftet på EUR. 3 Generelle antagelser for udarbejdelse af særligt regnskab Formålet med det særlige regnskab er at opgøre økonomien i den del af den samlede virksomheds aktivitet, som vedrører aktiviteter, som kompenseres af Trafikstyrelsen, dvs. aktiviteter, der er relateret til fjerntransport af pensionister, studerende og børn. Styrelsen har antaget, at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der 2 Side 4 (13)

5 har væsentlige andre aktiviteter. Det medfører alt andet lige, at udskillelse af økonomien af de kompenserede aktiviteter ikke vil være umiddelbar tilgængelig. Af hensyn til at målrette den administrative indsats foretages i regnskabsmodellen nøgletalsfordelinger af visse omkostninger, og der er ikke krav om, at der udformes en separat balance for de kompenserede aktiviteter. Modelregnskabet foreligger i Excel format. Modelregnskabet skal anvendes. Fjernbusoperatøren skal kun udfylde de gule felter. Regnskabsinstruksen træder i kraft fra regnskabsår, der starter 1. januar 2014 eller senere. For regnskaber, der aflægges som kalenderårsregnskaber er 2014 således det første år, hvor det særlige regnskab skal opstilles og dermed også det første år, hvor regnskabsinstruksen skal efterleves af Fjernbusoperatørerne. Det er generelt forudsat, at virksomhedens samlede årsregnskab for det pågældende år foreligger i endeligt format, inklusive revisorpåtegning fra en godkendt revisor (hvor der er krav hertil). Alle beløbsmæssige oplysninger i det særlige regnskab, som udspringer af Fjernbusoperatørens bogholderi skal være baseret på det endelige årsregnskab. Det er et krav at årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven (e.lign. fx IFRS). 4 Vejledning til udarbejdelse af særligt regnskab Nedenfor er der givet vejledning i udfyldelse af de enkelte linjer og noter i regnskabsmodel til særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. 4.1 Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter Billetindtægter fra kompenserede aktiviteter omfatter billetindtægter fra følgende kundegrupper: Pensionister Studerende Børn op til 15 år som samtidig opfylder betingelserne i afsnit 2 og 3 i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, hvilket svarer til, at busruten, som billetsalget er foretaget på: overholder definitionen på fjernbuskørsel i lov om trafikselskaber 19 stk. 4 udføres med mindst én daglig dobbelttur hele året udføres med busser med over 40 siddepladser Til dokumentation for at en passager falder ind i en af de kompensationsberettigede kategorier skal fjernbusoperatøren, ifølge afsnit 5 i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, påse følgende dokumentation: Side 5 (13)

6 Pensionister: Personer over 64 år skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis. Personer, der modtager pension ved lov om social pension, skal forevise pensionsmeddelelse Studerende: Gyldigt studiekort med billedlegitimation og udløbsdato, gyldigt studiekort med billedlegitimation samt en indskrivningsbekræftelse, udstedt inden for de seneste 12 måneder fra uddannelsesstedet eller gyldigt Ungdomskort eller ISIC studiekort Børn op til 15 år: Børn skal i tvivlstilfælde dokumentere alder ved sygesikringsbevis I regnskabsmodellens note 1 skal udfyldes antal solgte billetter til hhv. pensionister, studerende og børn op til 15 år, som overholder ovenstående kriterier. Antallet af billetter skal svare til de antal kompensationsberettigede billetter, som fjernbusoperatøren hvert kvartal har indrapporteret til Trafikstyrelsen. I note 1 skal endvidere udfyldes årets billetindtægter fra fjernkørsel af hhv. pensionister, studerende og børn op til 15 år. Der er tale om billetindtægter efter rabat, men før kompensation fra Trafikstyrelsen. I Fjernbusoperatørens bogholderi skal oprettes separate finanskonti og lign. for billetindtægter fra hver af de 3 kompenserede passagertyper. Nederst i note 1 beregnes en gennemsnitspris for en billet i hver af de 3 kompenserede passagerkategorier, som kan bruges til Fjernbusoperatørens egen sandsynliggørelse af, at de ovenfor indtastede oplysninger er korrekte. 4.2 Årets kompensation fra Trafikstyrelsen baseret på indrapporteringer En yderligere betingelse for at modtage kompensation er, at Fjernbusoperatøren giver rabatter som overholder betingelserne i kontrakt mellem Trafikstyrelsen og Fjernbusoperatøren, afsnit 4: Studerende får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året Pensionister får mindst 25 % rabat på en standardbillet alle dage hele året Maks. To børn under 12 år i følgeskab med en betalende voksen (min. 16 år) rejser gratis, ét barn under 12 år rejser gratis med et betalende barn op til 15 år, og et barn op til 15 år betaler 50 % af prisen på en standardbillet. Rabatten skal ydes alle dage hele året. Når en billet sælges til en passager i den relevante kundegruppe, defineret i afsnit 4.1, på busruter, som overholder betingelserne, ligeledes defineret i afsnit 4.1, og med en rabat som overholder reglerne ovenfor, giver Trafikstyrelsen kompensation efter følgende regler: Fjernbusbilletter til pensionister kompenseres med 20 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 80 kr. pr. billet Side 6 (13)

7 Fjernbusbilletter til studerende kompenseres med 20 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 80 kr. pr. billet Fjernbusbilletter til gratis børn op til 12 år kompenseres med 50 % af standardbilletprisen, dog maksimalt 125 kr. pr. billet Fjernbusbilletter til betalende børn op til 15 år kompenseres ikke I note 2 indtastes de enkelte kvartalers opgjorte og til Trafikstyrelsen indrapporterede kompensation. Den indrapporterede kompensation skal overholde ovenstående regler for, at Trafikstyrelsen giver kompensation. 4.3 Variable omkostninger relateret direkte til kompenserede aktiviteter Som anført ovenfor har Styrelsen vurderet, at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der har væsentlige andre aktiviteter. Derved må det antages, at der er relativt få direkte variable omkostninger, relateret direkte til de kompenserede aktiviteter. I note 3 kan udfyldes eventuelle identificerede administrationsomkostninger til løbende administration af kompensationsordningen. For at der kan registreres en omkostning i dette felt, skal der foreligge et timeregnskab for den anvendte tid. Den anvendte tid i det pågældende år multipliceres med en skønnet timesats, som er fastlagt til 250 kr. pr. time. I note 3 kan også udfyldes administrationsomkostninger til udarbejdelse af regnskab for kompenserede aktiviteter. Hvis regnskabet udformes af virksomhedens administration, gælder samme regler som ovenfor. Hvis eksempelvis virksomhedens revisor udarbejder regnskabet, udfyldes den omkostning, som revisor fakturerer. Feltet revisoromkostninger til revisorerklæring på regnskab for kompenserede aktiviteter udfyldes med et beløb svarende til det beløb, som revisor fakturerer til Fjernbusoperatøren. 4.4 Særlige omkostninger ved at deltage i kompensationsordningen Fjernbusoperatørerne har mulighed for at opgøre og udfylde note 4 med særlige omkostninger ved at deltage i kompensationsordningen. Denne omkostningstype er tiltænkt væsentlige individuelle omkostninger, som Fjernbusoperatøren har måttet afholde for at kunne udføre fjernbustrafikken og som ikke er dækket af de øvrige omkostningskategorier i modelregnskabet. Der kunne eksempelvis være tale om, at en fjernbusoperatør, der er ny i kompensationsordningen, oplever eventuel stigning i efterspørgslen, som følge af rabatordningen, som kan medføre øgede omkostninger til kapacitetsudvidelser samt øgede udgifter til vedligehold af materiel. Rabatordningen kan også medføre, at der skal investeres i et nyt og mere moderne billetsystem, der kan håndtere billettyperne samt afrapporteringen. Side 7 (13)

8 Hvis Fjernbusoperatøren indsætter særlige omkostninger i note 4, skal Fjernbusoperatøren sammen med det særlige regnskab til Trafikstyrelsen indsende uddybende dokumentation for de særlige omkostninger, omfattende: Beskrivelse af den særlige omkostning og beskrivelse af, hvorfor omkostningen er drevet af, at Fjernbusoperatøren deltager i kompensationsordningen (omkostningen ville ikke være realiseret, hvis ikke Fjernbusoperatøren deltog i kompensationsordningen) Underliggende dokumentation for den særlige omkostning. Eksempelvis i form af leverandørbilag eller timeopgørelser m.v. Den modtagne dokumentation vil undergå en sagsbehandling i Trafikstyrelsen, som meddeler Fjernoperatøren om de udfyldte særlige omkostninger kan accepteres, eller om Fjernbusoperatøren skal ændre det indsendte særlige regnskab, for så vidt angår størrelsen af særlige omkostninger, ved at deltage i kompensationsordningen. 4.5 Andel af virksomhedens faste omkostninger I note 5 udfyldes grundlaget for at opgøre de kompenserede aktiviteters andel af de faste omkostninger. Som følge af at de kompenserede aktiviteter sædvanligvis må antages at være fuldt integreret i den samlede virksomhed, der har væsentlige andre aktiviteter, vil en stor del af omkostningerne for den kompenserede aktivitet indgå i denne omkostningslinje. Heri må bl.a. forventes at indgå en andel af afskrivning på materiel/leasing-omkostninger til materiel, vedligeholdelsesomkostninger, løn til chauffører, husleje, generel administration m.v. I note 5 udfyldes linjen Virksomhedens samlede omkostninger, der indgår i resultat før skat ved at tage udgangspunkt i virksomhedens samlede omkostningsbase ifølge årsregnskabet/bog-føringen før finansielle poster og skat. Omkostninger, der i forvejen indgår i det særlige regnskab for den kompenserede aktivitet skal ikke indgå i fordelingen og fratrækkes i de to næste linjer i note 5. Herefter fremkommer omkostninger til fordeling. Af administrative hensyn er valgt at fordele de faste omkostninger efter en ensartet og simpel fordelingsnøgle, som opgøres som følger: Virksomhedens nettoomsætning relateret til kompenserede aktiviteter virksomhedens nettoomsætning i alt Denne simple fordelingsnøgle multipliceres med de ovenfor opgjorte omkostninger til fordeling og herefter fremkommer andel af virksomhedens faste omkostninger, som fordeles til kompenserede aktiviteter. Side 8 (13)

9 4.6 Andel af virksomhedens finansielle poster I note 6 udfyldes øverst virksomhedens samlede finansielle poster netto. + fortegn er en nettoindtægt og fortegn en nettoudgift. Idet det antages, at den kompenserede aktivitet ikke har aktiviteter vedrørende datterselskaber og associerede selskaber m.v., skal denne type af finansielle poster udgå af de finansielle poster der skal fordeles til den kompenserede aktivitet. Fjernbusoperatøren skal opgøre disse og udfylde dem i note 6, hvis det er relevant. De herefter opgjorte samlede finansielle poster fordeles til de kompenserede aktiviteter på basis af samme fordelingsnøgle, som er beskrevet under afsnit Maksimal tilladt forrentning af den henførte egenkapital Ovenstående instrukser gælder opstilling af et særligt regnskab, som viser årets resultat før skat af den kompenserede aktivitet. I overensstemmelse med vedtagelsen om at der indføres en ex post cap, skal der foretages en opgørelse af om resultatet fra den kompenserede aktivitet overstiger en rimelig forrentning. Som anført tidligere, er det ud fra administrative hensyn besluttet, at der ikke udformes en balance for de kompenserede aktiviteter. I note 7 tages således udgangspunkt i virksomhedens fulde egenkapital (inklusive afsat udbytte). For at opgøre en skønsmæssig egenkapital, som kan henføres til den kompenserede aktivitet, multipliceres den samlede egenkapital med den tidligere beregnede fordelingsnøgle, omtalt ovenfor under afsnit 4.5. Trafikstyrelsen har vurderet størrelsen af en rimelig fortjeneste, som skal anvendes til at opgøre ex post cap en. Den rimelige fortjeneste er baseret på en analyse af egenkapitalforrentning for udvalgte fjernbusoperatører i Danmark. Den rimelige forrentning er herefter fastsat til 13 % før skat. Trafikstyrelsen kan ændre den rimelige forrentning fra år til år, jf. også årshjulet i afsnit 5. Den maksimale tilladte forrentning af den henførte egenkapital/maksimalt tilladt resultat før skat fremkommer herefter nederst i note 7. Hvis resultat før skat for den kompenserede aktivitet er lig med eller mindre end maksimalt tilladt forrentning af egenkapitalen/maksimalt tilladt resultat før skat, vil der ikke være krav om tilbagebetaling af en del af den modtagne kompensation til Trafikstyrelsen. Hvis resultat før skat for den kompenserede aktivitet overstiger maksimalt tilladt forrentning af egenkapitalen/maksimalt tilladt resultat før skat, skal fjernbusoperatøren tilbagebetale forskellen til Trafikstyrelsen. Side 9 (13)

10 5 Årshjul I nedenstående skema er vist deadlines for de forskellige aktiviteter, relateret til økonomisk rapportering vedrørende de kompenserede aktiviteter. Ansvarlig Levering Deadline Fjernbusoperatør Trafikstyrelsen Fjernbusoperatør Fjernbusoperatør Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen Hvis undtagelsesreglen fra udarbejdelse af det særlige regnskab i afsnit 2 anvendes, skal der afleveres en tro og love erklæring til Trafikstyrelsen Eventuel udmelding til Fjernbusoperatørerne af procent for årets rimelige fortjeneste, hvis Trafikstyrelsen vurderer, at der er behov for at opdatere denne Aflevering af udfyldt regnskabsmodel for den kompenserede aktivitet sammen med revisorerklæring i overensstemmelse med Instruks for revision af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken. Det afleverede materiale skal omfatte dokumentation for eventuelle særlige omkostninger, jf. afsnit 4.4 og skal afleveres til Trafikstyrelsen Hvis undtagelsesreglen fra udarbejdelse af det særlige regnskab i afsnit 2 anvendes, skal der afleveres en revisorerklæring i overensstemmelse med Regnskabsinstruks for udformning af særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken til Trafikstyrelsen Tilbagemelding til Fjernbusoperatørerne omkring godkendelse af særlige omkostninger, alternativt krav om tilretning af regnskab for den kompenserede aktivitet Opkrævning af eventuel tilbagebetaling af kompensation efter ex post cap en hos Fjernbusoperatørerne 31. maj, år 1* 31. maj, år maj, år 2** 31. maj, år juni, år juni, år 2 * år1 betegner kompensationsåret ** år 2 betegner året efter kompensationsåret Side 10 (13)

11 6 Henvendelse Hvis regnskabsinstruksen giver anledning til spørgsmål kan der rettes henvendelse til Trafikstyrelsen center for kollektiv Trafik. Side 11 (13)

12 Erklæring om de minimis-støtte Fjernbusoperatører, der modtager de minimis-støtte i form af kompensation for offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper skal overholde kravene i Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. Med det formål afgives hermed følgende erklæring: Oplysninger om støttemodtager Støttemodtagende virksomheds navn: Adresse: CVR-nr.: Oplysninger om de minimis-støtte I nedenstående skema indsættes oplysninger om al støtte, som virksomheden 3 har modtaget i henhold til EU s de minimis-forordninger 4, i 3 EU-Domstolen har fastslået, at alle enheder, som kontrolleres af samme enhed (retligt eller faktisk), skal betragtes som en enkelt virksomhed (sag C-382/99, Nederlandene mod Kommissionen, Sml I, s. 5163). Der skal således også afgives oplysninger om de minimis-støtte ydet til koncernforbundne enheder, der kontrollerer eller kontrolleres af støttemodtager. Kontrol foreligger navnlig i de tilfælde, der er nævnt i artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte. 4 Det drejer sig om følgende forordninger: - Kommissionens forordning (EU) nr. 360/2012 af 25. april 2012 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte ydet til virksomheder, der udfører tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse. - Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimisstøtte. - Kommissionens forordning (EU) nr. 1408/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i landbrugssektoren. Side 12 (13)

13 løbet af det indeværende og de to forudgående regnskabsår, regnet fra dags dato. Det er kun oplysninger vedr. tidligere modtaget de minimis-støtte, der skal indsættes ikke oplysninger om de eventuelle acontoudbetalinger, der er modtaget fra Trafikstyrelsen i løbet af det år, der nu er genstand for endelig regulering og kontrol. Myndighed Støtteordning Støttebeløb Dato for tilsagn om støtte Erklæringen afgives af nedenstående person, som med sin underskrift på virksomhedens vegne: - Bekræfter at være bemyndiget til at afgive erklæringen. - Erklærer på tro og love at de afgivne oplysninger er korrekte. Navn på underskriver: Dato og underskrift: - Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri- og akvakultursektoren. Side 13 (13)

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr.

Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken VIRKSOMHED: CVR- nr. VIRKSOMHED: CVRnr.: ÅR: Særligt regnskab for fjernbusoperatører, som modtager kompensation for bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken Særligt regnskab for År 0 0 Regnskabet skal udfyldes på basis

Læs mere

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte )

Trafikstyrelsen. 4. februar 2015. Instruks vedrørende fjernbusoperatører der anvender undtagelsesbestemmelse. ( de minimis-støtte ) Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 41780022 Fax 7262 6790 afo@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Trafikstyrelsen Instruks for aftalte arbejdshandlinger vedrørende indberetninger til

Læs mere

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S

Kontrakt. offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper. mellem. Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Kontrakt om offentlig tjeneste vedrørende bestemte kundegrupper mellem Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S og XX (herefter benævnt Operatøren) Vedrørende fjernbusruten [navn] på følgende

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'.

3. Betingelserne gælder for alle tilsagn og tilskud, hvor der henvises til 'Betingelser for tilskud til danske Eurostars-deltagere'. Betingelser for tilskud til danske deltagere i Eurostars-projekter godkendt før 1. marts 2015 Innovationsfonden Bredgade 40 Nedenstående tilskudsbetingelser udgør sammen med tilsagnet med bilag, opslagsteksten

Læs mere

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring)

Erklæring til Interreg 5A-programmet Deutschland-Danmark til ansøgning om de minimis-støtte if. forordning (EU) nr. 1407/2013 (de minimis-erklæring) Overordnet redegørelse og oplysninger om afgivelse af nærværende de minimis-erklæring: De af Dem ansøgte midler tildeles af Interreg Deutschland-Danmark som de minimis-støtte i henhold til forordning (EU)

Læs mere

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 107/76 25.4.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE (EU) 2015/656 af 4. februar 2015 om betingelserne, hvorunder kreditinstitutter har tilladelse til at medregne foreløbige overskud og overskud ved

Læs mere

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005

VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 VEJLEDNING VEDR. INDSENDELSE AF ÅRSREGNSKAB Februar 2005 Følgende regler gælder vedr. regnskabsaflæggelse for ikke-kommercielle radio- og tvstationer, som har modtaget tilskud fra Radio- og tv-nævnet i

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser

Bekendtgørelse om tilskud til elbusser BEK nr 1184 af 14/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-4819

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager

Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Svineafgiftsfonden 5. januar 2015 Vejledning om indholdet af finansiel revision og forvaltningsrevision hos støttemodtager Når der modtages støtte fra Svineafgiftsfonden vil de særlige krav, der gælder

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1 1 I bekendtgørelse nr. 701 af 26. juni 2008 om forsyningspligtydelser, som ændret ved bekendtgørelse nr. 357 af 23. april 2012 og

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. L 312/8 Den Europæiske Unions Tidende 27.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1142/2009 af 26. november 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 12. januar 2017 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

COMMISSION DECISION. of XXX

COMMISSION DECISION. of XXX EUROPEAN COMMISSION Brussels, XXX [ ](2011) XXX draft COMMISSION DECISION of XXX om anvendelse af bestemmelserne i artikel 106, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på statsstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Kartoffelafgiftsfonden

Kartoffelafgiftsfonden Kartoffelafgiftsfonden December 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Kartoffelafgiftsfonden Når der modtages støtte fra Kartoffelafgiftsfonden, vil de særlige krav, der gælder for

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram.

Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Vejledning om tilbagebetaling af tilskud ved kommerciel udnyttelse af resultater opnået med tilskud fra Grønt Udviklingsog Demonstrationsprogram. Juli 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes:

I medfør af 11 c i konkurrenceloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 375 af 27. maj 2008, fastsættes: BEK nr 590 af 20/06/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0304-8800-0001 Senere

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten,

Bilag 1. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om: a. Hvilke formål branchearbejdsmiljørådet har med aktiviteten, Bilag 1 1. Grundtilskud til branchearbejdsmiljørådets administration Grundtilskud til det enkelte branchearbejdsmiljøråds grundlæggende administration fastsættes hvert år af beskæftigelsesministeren efter

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation

Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Bilag 2 - Samlende bilag Udbud af indsamling af dagrenovation Dato: dd.mm.aaaa Side 1 af 9 Indhold Bilag 2a Underskrift og oplysninger... 3 Bilag 2b - Nøgletal... 7 Bilag 2c - Referenceliste... 8 Bilag

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING

ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING ERKLÆRINGER UDBUD AF LEVERING AF PE-TRYKRØR, KLOAKRØR, VENTILER, FITTINGS OG AN- DRE VAREKØB TIL VANDFORSYNING OG SPILDEVANDSRENSNING INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forsyningspligtydelser 1) BEK nr 1314 af 26/11/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-5720

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gjern Lokalråd Vagn Brostrup Jensen Teglværksvej 16 8883 Gjern Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 11-03-2015 Pulje : Landdistriktspuljen

Læs mere

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København

Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København Balder Administration ApS Stockholmsgade 41, 2100 København CVR-nr. 31 58 54 57 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT

ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT ERKLÆRINGER UDBUD AF IT-DRIFT OG SUPPORT INDHOLD 1. Tro og love erklæring Gæld til det offentlige 1 2. Tro og love erklæring vedr. udelukkelse fra deltagelse i udbud 2 3. Erklæring vedr. økonomiske nøgletal

Læs mere

Statsstøtte N 332/2008 Danmark Kompensation til fjernbusoperatører for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken

Statsstøtte N 332/2008 Danmark Kompensation til fjernbusoperatører for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2009 K(2008) 8913 endelig Emne: Statsstøtte N 332/2008 Danmark Kompensation til fjernbusoperatører for rabatter til bestemte passagergrupper i fjernbustrafikken

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B:

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: SKABELON TIL BRUG FOR AFGIVELSE AF TILBUDSOPLYSNINGER Version 1.0 9. oktober

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren

Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Vejledning om kommerciel tilbagebetaling af tilskud til fremme af innovation og udvikling i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren Oktober 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab UDKAST Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab I medfør af 3 b, stk. 1, 47 og 72, stk. 2, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1040 af 3. september 2014,

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr

Tilsagn om tilskud fra Landdistriktspuljen 2014 til forsøgsprojektet Ændrede livsformer i landdistrikterne, j.nr Rebild Kommune og Mariagerfjord Kommune Tina Lauritsen Rasmussen Hobrovej 88 9530 Støvring Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014

Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 ¾ ó»ª ±² Stevns Fiskeri LAG c/o Ninna Nielsen Skansevej 16 4673 Rødvig CVR-nr.: 33 29 19 06 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015.

Hangar 253 ApS. Årsrapport for CVR-nr Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015. Hangar 253 ApS CVR-nr. 33 58 81 19 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 22. maj 2015 Som dirigent:... Stig Holmegaard Thygesen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk Betingelser for tilskud til Danida Business Delegations

Læs mere

Fonden for økologisk landbrug

Fonden for økologisk landbrug Fonden for økologisk landbrug April 2015 Vejledning om revision af tilskudsmidler modtaget fra Fonden for økologisk landbrug Når der modtages støtte fra Fonden for økologisk landbrug vil de særlige krav,

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD)

Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) Hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om statsstøtteregler for lokaludviklingsprojekter styret af lokalsamfundet (CLLD) 1. Er statsstøttereglerne for fiskerisektoren ændret for perioden 2014-2020? Visse fiskerispecifikke

Læs mere

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark

Medlem af Grant Thornton International Ltd Medlem af RevisorGruppen Danmark Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Medlem af Grant Thornton International

Læs mere

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K

Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København K Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 www.grantthornton.dk Sport Invest ApS Frederiksborggade 5 A, 2, 1360 København

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade.

Tilbuddet er afgivet i henhold til de i udbudsperioden udsendte rettelsesblade. TILBUDSBREV VINTERTJENESTE PÅ KØREBANER 2013 Hermed afgives tilbud på Vintertjeneste på kørebaner 2013. Tilbuddet omfatter de på vintersamlelisterne anførte entrepriser til de i vintersamlelisterne oplyste:

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Bekendtgørelse om skolefrugt 1)

Bekendtgørelse om skolefrugt 1) Bekendtgørelse om skolefrugt 1) I medfør af 1, stk. 1-5, 4, stk. 1, 5, 5a og 24 i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret

Læs mere

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport

Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Partnerskabspuljer til fremme af el og gas til transport Indkaldelse af ansøgninger 2015 September 2015 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 E-mail: ens@ens.dk

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte

Ny IAS/IFRS om anlægsaktiver til salg og ophørte Indhold: Standarden i hovedtræk Hvornår skal aktiver klassificeres som disponible for salg Regnskabsmæssig behandling af aktiver disponible for salg Hvornår skal betragtes som ophørt i resultatopgørelsen

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ].

Denne Vejledning er udarbejdet som en hjælp til de virksomheder, der ønsker at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på [ ]. Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres eller som der skal tages stilling til i den konkrete ansøgning om prækvalifikation. Dokumentet er i øvrigt baseret på forslag til de oplysninger,

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

VEJLEDNING. 5. juni 2014

VEJLEDNING. 5. juni 2014 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juni 2014 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE

BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE BILAG 3. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG REFERENCER Annoncering af e-rekruttering som servicebureauløsning BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER AALBORG KOMMUNE Offentliggjort på www.udbud.dk: [23.08.2013] SKABELON

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser

Regnskabsinstruks. for. provstiudvalgskasser Regnskabsinstruks for provstiudvalgskasser 1 2 1. Indledning Regnskabsinstruksen er baseret på det regel- og vejledningsgrundlag for de lokale kirkelige kasser, der findes på Folkekirkens Digitale Arbejdsplads

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 2. ansøgningsrunde 2015 Svendborg Svenborg havn, Færge og Sundfart Hans Søby Jessens Mole 6 5700 Svendborg Tilsagn om tilskud til projektet Havnefaciliteter på Hjortø, j.nr. 1025-236 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen,

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet

Annex lx. B. Vurdering af revisorerklæringen i årsrapporten og i perioderegnskabet UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations - Edition 2012 Annex lx DBUs vurderingsmæssige handlinger vedrørende økonomiske kriterier og krav ( Licensor s assessment procedures for the financial

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0246 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ophævelse af Rådets

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale

Puljen til busfremkommelighed. Samlet ansøgningsmateriale Puljen til busfremkommelighed Samlet ansøgningsmateriale 29. oktober 2014 3 Pulje til busfremkommelighed Indhold Puljen til forbedring af den kollektive trafik i yderområder 4 Formål 5 Økonomisk ramme

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere