DSF spillefilm: Protokollater

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSF spillefilm: Protokollater 1.8.07"

Transkript

1 DSF spillefilm: Protokollater Protokollater til spillefilmoverenskomsten af 1. august 2007 PROTOKOLLAT 1: DEFINITION AF EGENKAPITAL OG LANCERINGSUDGIFTER 1. I henhold til denne overenskomst skal producenten betale royalty til DSF til fordeling blandt de medvirkende, af alle filmens indtægter, jf. protokollat 3. Royalty skal først betales, når filmens samlede indtægter overstiger den private investering med tillæg af 28% af den private producents andel (privat kapital) heraf som angivet i overenskomstens 16, stk. 1a. Den af producenten investerede kapital betegnes privatkapital. 2. Ved privatkapital forstås den af producenten gennem egne midler, eller gennem lån på sædvanlige markedsbetingelser fremskaffede kapital, som investeres i filmen. 3. Følgende midler kan ikke betragtes som privatkapital eller privat investering: - Støtte fra Filminstituttet, eller andre offentlige institutioner i Danmark - Støtte fra andre offentlige institutioner (f.eks. Eurimages, EU-fonde, Nordisk Film og TV Fond) - Udlejerforskud, hvor udlejeren ikke har andre rettigheder end retten til at tilbageholde forskuddet i filmens spilleindtægter - Midler indkommet ved pre-sale - Midler fra co-producenter, som er frikøbt i medfør af 16, stk. 1d. - Støtte fra private fonde, organisationer eller lignende, herunder sponsorer. - den i filmen investerede kapital fra tv-stationer som følge af public service forpligtelser, jfr. pkt. 6 nedenfor 4. Dersom støtte til filmen, jfr. pkt. 3, er givet på betingelser om hel eller delvis tilbagebetaling før filmens indtægter har dækket privatkapitalen, kan sådanne udgifter til tilbagebetaling fradrages i indtægtsopgørelsen. Royalty skal ikke erlægges af den andel af indtægterne, der de facto er tilbagebetalt til DR TV og TV2 Danmark af tv-selskabernes investering i

2 filmen. Forudsætningen for at sådanne fradrag kan ske er, at producenten straks efter filmens færdiggørelse overfor Dansk Skuespillerforbund redegør for sådanne tilbagebetalingsforpligtelser, samt at tilbagebetalingerne fremgår af den løbende regnskabsaflæggelse. 5. I det omfang producenten har udgifter til lancering og kopier fratrækkes disse i producentens indtægtsopgørelse. Tilsvarende betragtes lanceringsudgifter ikke som en del af privatkapitalen. Støtte til lancering, inkl. kopi-tilskud, skal, hvad enten det gives til producenten eller distributøren, altid modregnes i fradraget for lanceringsomkostninger. Der skal aflægges særskilt regnskab for lanceringsomkostningerne. 6. Ved tv-stationer med public service forpligtelser, jf. pkt. 3 forstås tvselskaber som i medfør af vedtagne filmforlig har fået øremærket en del af tv-selskabets midler, som det fra politisk side er blevet pålagt tvselskaberne at investere i danske spillefilm, hvilket på tidspunktet for denne overenskomsts indgåelse vil sige DRTV og TV2 Danmark. Såfremt TV2 Danmark privatiseres, optages der forhandlinger mellem DSF og Producentforeningen med henblik på fastlæggelse af, hvorledes TV2 Danmarks eventuelle investeringer skal indgå i opgørelsen af den private investering. 7. Tvivl om fortolkningen af disse bestemmelser, såvel som uenighed PROTOKOLLAT 2: UDBETALING AF TILLÆG 1. Udover betaling af honorar i medfør af 3, stk. 1 og 2, og royalty i medfør af 16, stk. 1a, betaler producenten et tillæg på 20% af lønsummen hidrørende fra de medvirkende skuespillere m.v, jf. 16, stk. 1b. Tillægget fordeles efter retningslinjer fastlagt af Dansk Skuespillerforbunds generalforsamling. 2. Dansk Skuespillerforbund er berettiget til at anvende en andel af ovennævnte tillæg til rettighedsadministration. PROTOKOLLAT 3 : UDBETALING AF ROYALTY 1. Producenten er pligtig at betale royalty af enhver indtægt fra det tidspunkt, hvor filmens indtægter af enhver art, jvf. protokollat 1, overstiger

3 den private investering med tillæg af 28% af den private producents andel (privat kapital) heraf.. Royaltyen udgør 8% frem til det tidspunkt, hvor privatkapitalen er forrentet med 40%, hvorefter royaltyen udgør 12%.Uanset at betalingsforpligtelsen først konstateres med udgangen af et regnskabsår, er producenten således pligtig at betale royalty af den indtægt, som i det afsluttede regnskabsår er konstateret som et overskud i forhold til dækningen af kapitalen som defineret ovenfor. 2. Producenten er pligtig at give oplysning om regnskabsår straks efter filmens færdiggørelse, samt i øvrigt at give oplysninger af relevans, jvf. overenskomsten og protokollat Tvivl om fortolkningen af disse bestemmelser, såvel som uenighed 4. Afregning af royalty sker til Dansk Skuespillerforbund senest 1 måned efter datoen for den generalforsamling, som har godkendt det pågældende årsregnskab. PROTOKOLLAT 4: NEDSÆTTELSE AF ROYALTY VED UDENLANDSKE SKUESPILLERES MEDVIRKEN 1. Den royalty, som i henhold til denne overenskomst skal betales til DSF til fordeling mellem de medvirkende, kan nedsættes, såfremt der medvirker udenlandske skuespillere. Nedsættelsen sker med det forholdstal, som fremkommer ved at dividere den samlede lønsum med den andel af lønsummen, som de udenlandske skuespillere oppebærer. (Dersom den udenlandske lønsum udgør 1/4 del, nedsættes royalty med 1/4 del, således at der skal betales enten 6 eller 9 % royalty). 2. Nedsættelse kan ikke ske, hvor de udenlandske skuespillere er engageret på den til denne overens komst knyttede kontrakt. 3. Nedsættelse kan ikke ske ved indgåelse af kontrakter, som afviger fra den til overenskomsten knyttede kontrakt, hvis det vurderes, at det væsentlige formål med kontraktudformningen er at undgå royalty-betaling. Til grund for en sådan vurdering vil ligge, om de i punkt 2 nævnte begrundelser er tilstede, og om der eventuelt er andre væsentlige begrundelser i producentens indtægtseller udgiftsforhold, som sagligt kan begrunde en nedsat royalty.

4 4. Nedsættelse af royalty kan kun ske, hvis producenten overfor DSF forud har redegjort for de forhold, som kan begrunde nedsættelsen. 5. Tvivl om fortolkningen af disse bestemmelser, såvel som uenighed PROTOKOLLAT 5: BRUG AF FOTOS, KLIP M.V. I FORBINDELSE MED DIREKTE MARKEDSFØRING OG LANCERING AF FILMEN SAMT BRUG AF NØGENFOTOS Producenten har ret til vederlagsfrit uden særskilt aftale at anvende fotos, tegnede gengivelser og klip med den ansatte fra filmen, i det omfang dette sker i overensstemmelse med god skik og i forbindelse med direkte markedsføring af filmen, hvorved forstås i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til filmens premiere i biograf eller til filmens lancering på DVD, TV m.v. Det kan særskilt aftales, at producentens adgang til direkte markedsføring af filmen med eller uden vederlag til de afbildede også kan omfatte spin off produkter som f.eks bogudgivelser af filmens bogforlæg og filmens soundtrack samt anvendelse udenfor det sædvanlige markedsføringsunivers. Alle øvrige udnyttelser af klip og stills licenseres gennem Dansk Skuespillerforbund. Ved god skik forstås bl.a., at eksponeringen af den enkeltes billede ikke må være uforholdsmæssig stor i forhold til rollen i filmen, og at stillbilleder ikke uden forudgående aftale med den enkelte skuespiller må benyttes udenfor det sædvanlige markedsføringsunivers, jf. 17, stk. 5. Uden for det sædvanlige markedsføringsunivers falder eksempelvis anvendelse af den ansattes billede som papfigur i fuld størrelse eller den ansattes billede udbudt som baggrundsbilleder i mobiltelefoner eller lignende spin off produkter. Overenskomstens parter er samtidig enige om, at producenten ikke må anvende stillfotos eller klip fra filmen på en måde, som er krænkende for den ansatte, uanset om anvendelsen ligger indenfor rammerne af 17, stk. 5. Det er derfor bestemt: - at producenten ikke uden skriftlig aftale må udsende pressebilleder, hvor den ansatte er afbilledet frontalt uden påklædning. Producenten skal yderligere være tilbageholdende med brug af billeder, som man af erfaring ved kan blive misbrugt af den kulørte del af pressen. Samme regler gælder ved udarbejdelse af eventuelle programmer for

5 filmen. - at producenten ikke uden tilladelse må anvende klip fra filmen, som udnytter nøgenscener som blikfang ( f.eks. ved at køre samme scene gentagne gange i biografers forhal). - at producenten skal sikre, at brugen af billeder i udhængsskabe i biograferne ikke foregår på en måde, som er krænkende for den ansatte. Brugen skal - med hensyn til anvendelsen af nøgenbilleder - afspejle den ånd, der hersker i filmen. PROTOKOLLAT 6: UDENLANDSKE CO-PRODUCENTER OG KONTRAKTMÆSSIGE RETTIGHEDER Ved den nærmere fastlæggelse af karakter og omfang af den udenlandske co-producents kontraktmæssige rettigheder til udnyttelse af filmen i henhold til 16, stk. 1d, indgår såvel omfanget af co-producentens udnyttelsesrettigheder i hele eller delvise territorier, som co-producentens andele af filmens indtægter, der ikke indgår ved opgørelsen af beregningsgrundlaget for royalty efter 16, stk. 1a. København d.

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002

OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION. 1. juli 2002 OVERENSKOMST MELLEM PRODUCENTFORENINGEN OG DANSK SKUESPILLERFORBUND VEDRØRENDE TV-PRODUKTION 1. juli 2002 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT I PRODUKTIONSAFTALE..s. 3 AFSNIT II RETTIGHEDSAFTALE..s. 10 AFSNIT III

Læs mere

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

FAF Kort- og dokumentarfilm

FAF Kort- og dokumentarfilm FAF Kort- og dokumentarfilm Overenskomst mellem Fim- og TV-arbejderforeningen (FAF) og Danske film- og TV-Producenter om kort- og dokumentarfilmproduktioner 1. Anvendelsesområde Stk. 1. Nærværende overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND

OVERENSKOMST DANSK SKUESPILLERFORBUND DR Jura 01-03-2005 2005 OVERENSKOMST MELLEM DR OG DANSK SKUESPILLERFORBUND 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: KAPITEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 OVERENSKOMSTENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 KAPITEL 2 BESTEMMELSER VEDR.

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig.

2. Indgåelse af engagement Stk. 1. Enhver engagementsaftale mellem medlemmer af PRODUCENTERNE og den ansatte (jfr. 1) skal være skriftlig. Overenskomst mellem PRODUCENTERNE (Sammenslutningen af producenter af film, AV, video og TV) og DANSK SKUESPILLERFORBUND vedrørende film- og TV-produktion (bortset fra spillefilm). AFSNIT 1 PRODUKTIONSAFTALE

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. Maj 2014 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT Maj 2014 S:\Vedtægter mv\vedtægter maj 2014.docx Side 1 af 11 1. NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN SUNDGLIMT. 1.2. Foreningens

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 365/2011 (1. afdeling) Anny Olivia Andersen (advokat Henrik Qwist) mod Susanne Skibelund (advokat Torben Winnerskjold) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KIRKEVANGEN I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Kirkevangen I. 1 Stk. 2. Foreningens hjemsted er i Ledøje-Smørum Kommune. 2

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013

Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Appendiks 1 UDKAST TIL LOVFORSLAG OM REGISTREREDE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Nedenfor findes udvalgets udkast til forslag til lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder. Fremsat

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken

2 Formål og medlemskab af Andelsboligforeningen Skærgårdsparken VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN SKÆRGÅRDSPARKEN Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16.09.2004. Ændret ved ordinær generalforsamling d. 26.04.2005, d. 29.03.2006, d. 16.04.2007, d. 12.03.2008,

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Aftale om Internetradio

Aftale om Internetradio Aftale om Internetradio 1 Aftalens parter Mellem på den ene side KODA Landemærket 23-25 Postboks 2154 DK-1016 København K og Nordisk Copyright Bureau (NCB) Frederiksgade 17 Postboks 3064 DK-1021 København

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed

Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed Interessentskabskontrakt om tandlægevirksomhed sat på grundlag af Juristforbundets Formularsamling Tandlægerne NN og XX (i det følgende kaldet interesssenterne) har dags dato indgået følgende: INTERESSENTSKABSKONTRAKT

Læs mere

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER.

COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. COPENHAGEN FILM FUNDS VILKÅR FOR INVESTERING I SPILLEFILM OG TV SERIER. 1. FORMÅL 1.1 Copenhagen Film Fund (CPHFF) har til formål at tiltrække film - og tv- produktioner til Fondens medlemskommuner, med

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne )

Kontrakt. mellem. [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Kontrakt mellem [Spildevandsforsyningsselskabet] [navn, adresse og CVR-nr.] og [Projektejer] [Navn, adresse og CVR-nr.] (tilsammen Parterne ) Opdateres løbende efterhånden som Naturstyrelsen modtager bemærkninger

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale om agronomisk og naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet mellem: Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III 28102003 BILAG 4 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN GREVE. MIDTBY III ØSTBANEGADE 55.2100 KØBENHAVN ø. TLF +4535447000. FAX +45 35 44 70 Ol. GIRO 2 49 85 53 NT@NTADVOKATER.DK' WWW.NTADVOKATER.DK 2/14

Læs mere