Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S"

Transkript

1 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side 4 3. FREMGANGSMÅDE side AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD side RETSGRUNDLAG side UNDERSØGELSEN side ANDRE FORHOLD OMFATTET AF UNDERSØGELSEN side RIGSREVISIONENS RAPPORT side 202

3 1. INDLEDNING Den 6. februar 2011 overdrog Amagerbanken Aktieselskab, cvr-nr , i det følgende benævnt Banken samtlige sine aktiver til Amagerbanken af 2011 A/S, cvr-nr , i det følgende benævnt Amagerbanken. side 2 af 206 Banken gik herefter konkurs den 7. februar Af Økonomi- og Erhvervsministeriets Notat af april 2011 om Kommissorium for advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S i det følgende benævnt Kommissoriet fremgår, at ministeriet ønsker at få klarlagt, hvorvidt der findes at være grundlag for, at Bankens ledelse, revision eller nærtstående til denne personkreds, har begået ansvarspådragende handlinger i Banken. Den 7. juni 2011 anmodede ministeriet mig om, som undersøger, at forestå denne advokatundersøgelse. Advokat Jacob Aaes har medvirket ved undersøgelsen og udarbejdelsen af undersøgelsesrapporten. Af Kommissoriet fremgår, at undersøgelsen skal omfatte perioden fra starten af 2007 og frem til 6. februar 2011, i det følgende benævnt Perioden. Af Kommissoriet til advokatundersøgelsen fremgår, at undersøgelsen skal omfatte: Af Kommissoriet til advokatundersøgelsen fremgår, at undersøgelsen skal omfatte: 1. om de i lov om finansiel virksomhed (herefter FIL) 70 og 71 omhandlede retningslinjer har foreligget 2. om de pågældende retningslinjer har været fulgt a. med hensyn til bevilling af større lån, og b. i relation til engagementer omfattet af FIL om koncerninterne transaktioner og transaktioner med nærtstående har været foretaget på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med de i medfør af FIL 181 fastsatte regler 4. om bankens ledelse har aflagt års- og delsårsrapport i overensstemmelse med de i FIL anførte regler 5. om bankens ledelse har overholdt sine forpligtelser i medfør af FIL 75, herunder om indberetning af vurdering af ejendomme har været retvisende

4 6. om bankens eksterne revisorer har udført revision i overensstemmelse med god revisionsskik 7. om bankens revisorer har overholdt sine forpligtelser i medfør af FIL om bankens prospekt i forbindelse med kapitalrejsningen i efteråret 2010 har været retvisende 9. Finansiel Stabilitet A/S to bestyrelsesmedlemmers rolle i Amagerbanken. side 3 af 206 Kommissoriet er efterfølgende udvidet til at omfatte 10. Om bankens ledelse har handlet ansvarspådragende ved at vedtage nedskrivninger for regnskabsåret 2010 med mio. kr. Det er med Erhvervs- og Vækstministeriet endvidere aftalt, at undersøgelsen tillige skal omfatte: 1. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende som følge af nedskrivninger forårsaget af kunders valutatab i om bestyrelsen i Banken eller enkelte medlemmer i bestyrelsen har handlet ansvarspådragende ved at aftale og senere foranledige udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på 12 mio. kr. til administrerende direktør Jørgen Brændstrup. 3. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende som følge af bevilling af betydelige udlån til en kunde i ejendomssektoren. 4. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med Bankens ejerskab af en produktionsvirksomhed. 5. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med tegning af kapitalandele i en virksomhed indenfor medicinalindustrien. 6. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med Bankens tilbud om lånefinansieret erhvervelse af ansvarlig lånekapital i Banken i form af kapitalbeviser. 7. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende ved fortsættelse af Bankens virksomhed, udover det tidspunkt, hvor Banken ikke opfyldte sit individuelle solvenskrav.

5 8. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med Bankens finansiering af kunders erhvervelse af betydelige aktieposter i en børsnoteret dansk virksomhed. Af Kommissoriet fremgår, at Rigsrevisionens undersøgelse skal indgå som grundlag for undersøgelsen. side 4 af RESUME om de i lov om finansiel virksomhed (herefter FIL) 70 og 71 omhandlede retningslinjer har foreligget. Det er min vurdering, at Banken har udarbejdet skriftlige instrukser og retningslinjer, som opfylder forpligtelserne i FIL 70 og 71. Jeg henviser til min særskilte omtale af den manglende funktionsadskillelse mellem Bankens ledelse og dens kreditbehandling under pkt om de pågældende retningslinjer har været fulgt a. med hensyn til bevilling af større lån, og b. i relation til engagementer omfattet af FIL 78 Det kan lægges til grund, at bevillingsprocessen i Banken vedrørende større lån som udgangspunkt bliver foretaget på et formelt forsvarligt grundlag efter retningslinjerne i FIL. Imidlertid finder jeg det ikke forsvarligt, at der i Perioden er et personsammenfald mellem Bankens direktion og Bankens erhvervsafdeling. Bankens administrerende direktør er således i Perioden ligeledes fungerende daglig chef for erhvervsafdelingen, ligesom han er medlem af Bankens Kreditkomite, som forestår Bankens kreditbehandling. Dette forhold indebærer risiko for, at den kreditmæssige behandling af engagementerne ikke bliver foretaget tilstrækkelig uafhængigt. Jeg har imidlertid ikke fundet grundlag for, at den manglende funktionsadskillelse i sig selv har været årsag til tab i Banken om koncerninterne transaktioner og transaktioner med nærtstående har været foretaget på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med de i medfør af FIL 181 fastsatte regler

6 Jeg er ved min undersøgelse ikke blevet bekendt med forhold, hvorefter koncerninterne transaktioner og transaktioner med nærtstående ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med FIL om bankens ledelse har aflagt års- og delårsrapport i overensstemmelse med de i FIL anførte regler side 5 af 206 Banken aflægger års- og delårsrapporter i overensstemmelse med de internationale regnskabsbestemmelser International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU og yderligere af danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber, som udtrykt i FIL Ledelsesberetningen skal bl.a., jf. FIL 186 og 187, indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler, således at årsrapportens oplysninger kan støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. Regnskabsåret 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 På baggrund af Bankens betydelige, samlede udlån til disse ejendomsprojekter og delårsrapportens oplysninger om den begyndende afmatning i boligaktiviteterne i Københavnsområdet, finder jeg, at rapporten bør indeholde oplysning om størrelsen af Bankens engagementer på dette område. På denne baggrund er det min samlede vurdering, at delårsrapporten vedrørende 1. kvartal 2007 må anses for retvisende, bortset fra manglende oplysning om omfanget af Bankens udlån til ejendomsprojekter baseret på videresalg af ejerlejligheder. Delårsrapport for 1. halvår 2007 Det er min vurdering, at halvårsrapporten for første halvår 2007 må anses for retvisende, bortset fra manglende oplysning i ledelsesberetningen om størrelsen af bankens udlån til ejendomssektoren. Delårsrapport vedrørende 3. kvartal 2007 Det er min vurdering, at kvartalsrapporten pr. 30. september 2007 ikke er retvisende, idet den giver et fejlagtigt billede af bankens økonomiske status og risici. Der mangler efter min vurdering individuelle nedskrivninger

7 for ikke under kr. 200 mio. hidrørende særligt fra et større ejendomsudlån, hvor låntager efter min vurdering er eller har været i væsentlige økonomiske vanskeligheder, ligesom ledelsesberetningen ikke giver et retvisende billede af bankens risici på udlån til ejendomssektoren. side 6 af 206 Årsrapporten for 2007 Det er min vurdering, at årsrapporten 2007 må anses for retvisende, bortset fra utilstrækkelige oplysninger om størrelsen af bankens udlån til ejendomssektoren, og bortset fra et ikke retvisende billede af bankens risici på udlån til ejendomssektoren. Det bemærkes, at det lån, der med udgangen af 3. kvartal 2007, efter min vurdering burde have været nedskrevet, i den mellemliggende periode var blevet sikkerhedsmæssigt afdækket. Regnskabsåret 2008 Delårsrapport vedrørende 1. kvartal 2008 Det er min vurdering, at delårsrapporten for 1. kvartal 2008 er retvisende, bortset fra et ikke retvisende billede af bankens risici på udlån til ejendomssektoren. Delårsrapport for 1. halvår 2008 Det er min vurdering, at delårsrapporten for 1. halvår 2008 ikke er retvisende, idet såvel periodens resultat som opgørelsen af egenkapital pr. 30. juni 2008 er overvurderet, da Bankens ledelse ikke har foretaget lovmæssige nedskrivninger. En efterlevelse heraf vil efter min vurdering medføre mernedskrivninger på minimum mio. kr., hvorved Bankens nettoresultat ville blive negativt med minimum 100 mio. kr. i stedet for det offentliggjorte overskud på knap 200 mio. kr. Det er herudover min vurdering, at ledelsesberetningen om Bankens risici på især ejendomsudlån ikke er retvisende og ikke tegner et dækkende billede af Bankens risici som følge af udviklingen på ejendomsmarkedet. Delårsrapport for kvartal 2008 Det er min vurdering, at kvartalsrapporten med hensyn til Bankens finansielle stilling giver et retvisende billede, hvorimod ledelsesberetningen ikke på retvisende måde beskriver risikoen for yderligere nedskrivninger, ligesom den fejlagtigt bibringer regnskabslæseren det indtryk, at de foretagne nedskrivninger ikke afspejler en tabsbegivenhed.

8 Endelig redegøres der ikke for principper og forudsætninger for de beregnede nedskrivninger. Regnskabslæseren gives ikke oplysning om de primære forudsætninger, Banken har anvendt for fremtiden, samt andre primære kilder til skønsmæssig usikkerhed, herunder forudsat tidspunkt for realisation af sikkerheder i fast ejendom. side 7 af 206 Årsrapporten for 2008 Det er min vurdering, at årsrapporten for 2008 er mangelfuld og ikke retvisende, idet: Bankens nedskrivninger som minimum burde være 86 mio. kr. højere, som følge af for høj værdiansættelse af pantsatte værdipapirer, ledelsen ikke oplyser, at der ikke er opstillet lovpligtige betalingsrækker på nedskrivningsengagementer, der foreligger utilstrækkelige oplysninger om de forudsætninger, Banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn, herunder særligt manglende oplysninger om brugen af usædvanligt lange betalingsrækker ved beregning af nedskrivninger, samt manglende oplysning om Bankens afventende og langsigtede strategi for realisation af sikkerheder for ejendomsengagementer, jf. IAS og IAS 1.120, årsrapporten ikke indeholder kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlige risici. Korrigeret årsrapport 2008 Det er min vurdering, at den korrigerede årsrapport for 2008 er retvisende, bortset fra: utilstrækkelige oplysninger om de forudsætninger, Banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn, herunder særligt manglende oplysninger om brugen af usædvanligt lange betalingsrækker ved beregning af nedskrivninger, samt manglende oplysning Bankens afventende og langsigtede strategi for realisation af sikkerheder for ejendomsengagementer, jf. IAS og IAS 1.120, at årsrapporten ikke indeholder tilstrækkelige, kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlige risici Årsrapporten for 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009

9 Det er min vurdering, at delårsrapporten for 1. kvartal 2009 er retvisende bortset fra: at Bankens nedskrivninger som minimum burde være 45,7 mio. kr. højere som følge af fejlagtig værdiansættelse af aktiepost Manglende oplysning om principper og forudsætninger for de beregnede nedskrivninger. Regnskabslæseren gives ikke tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de regnskabsmæssige skøn. side 8 af 206 Korrigeret delårsrapport for 1. kvartal 2009 Det er min vurdering, at den korrigerede delårsrapport er retvisende bortset fra utilstrækkelig oplysning om forudsætninger for de regnskabsmæssige skøn. Delårsrapport 1. halvår 2009 Det er min vurdering, at Bankens delårsrapport for 1. halvår 2009, offentliggjort den 10. august 2009 ikke er retvisende, idet bankens udlån er værdiansat ca. 465 mio. kr. for højt, hvorfor bankens egenkapital og periodens driftsresultat var væsentligt overvurderet. Jeg lægger vægt på, at Bankens ledelse har tilsidesat en af Finanstilsynet foretagen vurdering af nedskrivningsbehov. Jeg finder, at forholdet kan danne grundlag for en undersøgelse af, hvorvidt forholdet må antages at være en mulig overtrædelse af FIL 373, stk. 7. Det er tillige min vurdering, at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. Korrigeret delårsrapport 1. halvår 2009 Det er min vurdering, at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. Delårsrapport kvartal 2009 Det er min vurdering, at den aflagte delårsrapport for kvartal 2009 er retvisende, bortset fastsættelsen a en for høj sikkerhedsværdi af en børsnoteret aktieportefølje samt at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn.

10 Korrigeret delårsrapport fra 1. til 3. kvartal Det er min vurdering, at den aflagte korrigerede delårsrapport for kvartal 2009 er retvisende, bortset fra, at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. side 9 af 206 Årsrapport 2009 Det er min vurdering, at den aflagte årsrapport for 2009 er retvisende, bortset fra, at regnskabslæseren ikke gives fuldt ud tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Det er min vurdering, at den aflagte delårsrapport for 1. kvartal 2010 er retvisende, bortset fra at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. Delårsrapport for 1. halvår 2010 Det er min vurdering, at delårsrapport for 1. halvår 2010 må anses for retvisende. Delårsrapport for kvartal 2010 Det er min vurdering, at delårsrapport for 3. kvartal 2010 må anses for retvisende om bankens ledelse har overholdt sine forpligtelser i medfør af FIL 75, herunder om indberetning af vurdering af ejendomme har været retvisende Det følger af FIL 75, at den finansielle virksomhed straks skal meddele Finanstilsynet oplysning om forhold, der er af afgørende betydning for den finansielle virksomheds fortsatte drift. Samme pligt påhviler de enkelte medlemmer af ledelsen af den finansielle virksomhed. Jeg er i forbindelse med min undersøgelse ikke blevet bekendt med forhold, som har medført indberetningspligt efter FIL 75.

11 Om Bankens eksterne revisorer har udført revision i overensstemmelse med god revisionsskik Indledning side 10 af 206 Ekstern revisor i Perioden er KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, senere KPMG Statsautoriseret Partnerselskab. Fra den 4. november 2009 vælges Deloitte Statsautoriseret revisionsaktieselskab som yderligere ekstern revisor Regnskabsåret 2007 Det bemærkes, at Bankens delårsrapporter for 2007 er ikke revideret. Revision af årsrapporten for 2007 Årsrapporten for 2007 er af ekstern revisor forsynet med revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Det er min vurdering, at ekstern revisor har udført revision af årsrapporten for 2007 i overensstemmelse med god revisionsskik Regnskabsåret 2008 Ekstern revisor i denne periode var KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Det bemærkes, at Bankens delårsrapporter for 2008 er ikke revideret. Revision af årsrapport 2008 Bankens årsrapport for 2008 er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og med supplerende oplysninger om særlige usikkerheder ved måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme og aktier. Det fremgår, at ekstern revisors gennemgang af engagementer i henhold til revisionsbekendtgørelsen omfatter i alt 29 engagementer. Af disse erklærer ekstern revisor, at 15 engagementer af Banken er målt korrekt. For de resterende 14 engagementer anfører ekstern revisor, at det som følge af betydelig usikkerhed ikke kan erklæres, hvorvidt disse af Banken er målt korrekt. Ekstern revisor erklærer i stedet ikke at have fundet

12 grundlag for at anlægge anden vurdering end Bankens eller tilsvarende formulering. I forbindelse med den generelle engagementsgennemgang, accepterer ekstern revisor, at Banken som grundlag for beregning af sikkerhedsværdien af en større aktiebeholdning har anvendt en kurs, der overstiger den noterede børskurs, hvilket har medført en merværdi på 86 mio. kr. i årsrapporten. side 11 af 206 Det er min vurdering, at årsrapporten ikke i tilstrækkelig grad giver oplysning om de forudsætninger, der er anvendt ved regnskabsmæssige skøn, ligesom der ikke er tilstrækkelige kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlig kreditrisici. Jeg vurderer videre, at det ikke er regnskabsmæssigt korrekt, at Banken har optaget en større aktiepost til en sikkerhedsværdi, der ligger over den noterede børskurs. Disse forhold burde have ført til forbehold for uenighed med ledelsen om væsentlige regnskabsforhold. Herudover burde de af ekstern revisor anførte usikkerheder ved bedømmelsen af Bankens måling af en række af Bankens største engagementer have ført til forbehold om utilstrækkeligt revisionsbevis. På denne baggrund er det min samlede vurdering, at ekstern revisors revision af årsrapporten for 2008 må antages at være i overensstemmelse med god revisionsskik, bortset fra, at ekstern revisor efter min vurdering burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om de forudsætninger, Banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn, manglende kvantitative oplysninger om kreditrisiko fordelt på grupper, manglende nedskrivning på engagementer med sikkerhed i en børsnoteret aktiepost samt forbehold for utilstrækkeligt revisionsbevis ved vurderingen af en række af Bankens største engagementer. Det bemærkes, at forbehold ikke kan erstattes med supplerende oplysninger. Revision af supplerende og korrigerende informationer til årsrapporten for 2008 Foranlediget af Fondsrådets ovennævnte afgørelse udarbejder Banken supplerende og korrigerende oplysninger til årsrapporten, dateret den 17. november 2009.

13 Den korrigerende og supplerende information er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Det er min samlede vurdering, at ekstern revisors revision af supplerende og korrigerende informationer til årsrapporten for 2008 ikke fuldt ud må anses at være i overensstemmelse med god revisionsskik, idet ekstern revisor burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn, og om utilstrækkelige kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlige kreditrisici. side 12 af Regnskabsåret 2009 Revision af delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapporten for 2009 er af ekstern revisor forsynet med revisionspåtegning uden forbehold og med supplerende oplysninger om særlige usikkerheder ved måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme og aktier. Det fremgår, at ekstern revisor erklærer at have opnået tilstrækkeligt egnet revisionsbevis. Det fremgår, at det ikke i alle tilfælde har været muligt for Banken at opstille betalingsrækker for engagementer med OIV, ligesom der ikke er implementeret en model for beregning af gruppevise nedskrivninger for erhverv. Ekstern revisor accepterer i lighed med tidligere anvendelsen af anden sikkerhedsværdi end børskursen for den før omtalte aktieportefølje. Det er min vurdering, at ekstern revisors revision af delårsrapport for 1. kvartal 2009 ikke fuldt ud kan anses at være i overensstemmelse med god revisionsskik, idet ekstern revisor burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om forudsætningen for regnskabsmæssige skøn i sin udtalelse om ledelsesberetningen. Revision af korrigeret delårsrapport for 1. kvartal Foranlediget af Fondsrådets afgørelse udarbejder Banken korrigeret delårsrapport, dateret den 17. november 2009.

14 Den korrigerede delårsrapport er af ekstern revisor forsynet med erklæring om, at den foretagne korrektion er i overensstemmelse med Bankens talmæssige beregninger af grundlaget for korrektionerne. Det er min vurdering, at ekstern revisors revision af korrigeret delårsrapport for 1. kvartal 2009 ikke fuldt ud kan anses at være i overensstemmelse med god revisionsskik, idet ekstern revisor burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om forudsætningen for regnskabsmæssige skøn i sin udtalelse om ledelsesberetningen. side 13 af 206 Det bemærkes, at delårsrapport for 1. halvår af 2009 er ikke revideret og delårsrapport for kvartal 2009 er ikke revideret. Revision af review af korrigeret delårsrapport for kvartal 2009 Foranlediget af Fondsrådets afgørelse udarbejdede Banken korrigeret delårsrapport for kvartal 2009, dateret 17. november Den korrigerede delårsrapport er af ekstern revisor forsynet med erklæring uden forbehold og med supplerende oplysninger om særlig usikkerhed ved måling af sikkerheder i ejendomme. Det er min vurdering, at der for den korrigerede delårsrapport fortsat er utilstrækkelig oplysningskvalitet for forudsætninger for regnskabsmæssige skøn. Selvom der gælder andre og mindre krav til review end til revision, er det min vurdering, at ekstern revisors review ikke fuldt ud kan antages at være i overensstemmelse med god revisionsskik, idet revisor i sin udtalelse fortsat burde have taget forbehold for ovennævnte uenighed med ledelsen om væsentlige regnskabsforhold. Revision af årsrapporten for 2009 Årsrapporten for 2009 er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Det er min vurdering, at ekstern revisors revision af årsrapporten for 2009 er i overensstemmelse med god revisionsskik, bortset fra den fortsat util-

15 strækkelige oplysningskvalitet vedrørende forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn Regnskabsåret 2010 side 14 af 206 Revision af delårsrapport for 1. kvartal 2010 Delårsrapporten for 1. kvartal 2010 er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Det angives fortsat, at der ved målingen af en række engagementer er en særlig usikkerhed og risiko for engagementer med sikkerhed i ejendomme. Det er min vurdering, at revisors revision af delårsrapporten for 1. kvartal 2010 er i overensstemmelse med god revisionsskik, bortset fra utilstrækkelig oplysningskvalitet vedrørende forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn. Revision af delårsrapport for 1. halvår 2010 Delårsrapporten for 1. halvår 2010 er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og med supplerende oplysning om forudsætningerne for fortsat drift (going concern), samt det til den individuelle statsgaranti på 13,5 mia. kr. knyttede vilkår om yderligere kapitalgrundlag på mindst 750 mio. kr. Det er min vurdering, at ekstern revisors revision af Bankens delårsrapport for 1. halvår 2010 er i overensstemmelse med god revisionsskik. Det bemærkes, at delårsrapport for kvartal 2010 er ikke revideret om bankens revisorer har overholdt sine forpligtelser i medfør af FIL 200 Min undersøgelse har afdækket, at en ekstern revisor ved flere lejligheder har afgivet 200 underretning til Finanstilsynet. Jeg er i forbindelse med min undersøgelse ikke blevet bekendt med yderligere forhold, som har medført indberetningspligt efter FIL 200. Samlet set er det herefter min vurdering, at ekstern revisor har opfyldt sin forpligtelse i medfør af FIL 200.

16 om bankens prospekt i forbindelse med kapitalrejsningen i efteråret 2010 har været retvisende Jeg har ved min vurdering af prospektet lagt vægt på, hvilke forhold en investor må anses at have lagt afgørende vægt på i sin beslutning om en mulig investering i Banken, og som investor derfor har en berettiget forventning om fremgår korrekt og med tilstrækkelig tydelighed af prospektet. side 15 af 206 Jeg lægger til grund, at det helt afgørende grundlag for investors beslutning har været, hvilke økonomiske risici en investering i Banken ville medføre. Jeg anser i den forbindelse de manglende og/eller utilstrækkelige oplysninger om direktionens fremtid og Bankens anvendelse af for sektoren atypiske beregningsmodeller, som en mangel ved prospektet, der imidlertid ikke kan tillægges afgørende betydning for investors beslutning. Det er derfor min samlede vurdering, at prospektet med tilstrækkelig tydelighed angiver de væsentlige økonomiske risici, der er forbundet med en investering i Banken og som må antages at have været af afgørende betydning for investors beslutning samt at disse oplysninger i det væsentligste må antages at være angivet faktuelt korrekt Finansiel Stabilitet A/S to bestyrelsesmedlemmers rolle i Amagerbanken Jeg lægger til grund, at Steen Hove og Steen Hemmingsen i Perioden er i et ansættelsesforhold med Finansiel Stabilitet A/S. Jeg lægger endvidere til grund, Steen Hove og Steen Hemmingsen er informeret om Finans Stabilitet A/S vurdering af Bankens økonomiske situation, med nødvendigheden af betydelige yderligere nedskrivninger på en række engagementer. Det fremgår ikke af de foreliggende oplysninger, hvorvidt Steen Hove og Steen Hemmingsen oplyser Bankens øvrige bestyrelse om Finansiel Stabilitet A/S vurdering af Bankens økonomiske situation. Såfremt det ikke er tilfældet, finder jeg, at oplysningen er af så væsentlig betydning for arbejdet i bestyrelsen, at Steen Hove og Steen Hemmingsen burde have delt deres viden med den øvrige bestyrelse, evt. ved en frigørelse af en mulig tavshedspligt.

17 Af de foreliggende oplysninger formoder jeg, at den øvrige bestyrelse eller enkelte medlemmer af bestyrelsen fra anden side er gjort bekendt med Finansiel Stabilitets vurdering af Banken. Jeg finder, at Steen Hove og Steen Hemmingsens undladelse af at stemme om delårsrapporten ikke er i overensstemmelse med deres pligter efter FIL 185. side 16 af 206 Uanset de ovennævnte forhold, er det min samlede vurdering, at der i forbindelse med Steen Hove og Steen Hemmingsen arbejde i Bankens bestyrelse ikke må antages at foreligge grundlag for et erstatningsansvar overfor Banken Om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende ved at vedtage nedskrivninger for regnskabsåret 2010 med mio. kr. Jeg finder ikke grundlag for at kunne fastslå, at ledelsen har handlet ansvarspådragende i forbindelse med de vedtagne nedskrivninger, idet jeg særligt lægger vægt på ledelsens pligt til, i medfør af FIL 124, at sikre overholdelse af de til enhver tid fastsatte solvenskrav, ligesom jeg ikke har grundlag for at fastslå, at et ændret ledelsesmæssigt lovligt skøn over nedskrivningsbehovet ville føre til, at Banken fortsat kunne opfylde solvenskravet i medfør af lov om finansiel virksomhed. 3. ØVRIGE FORHOLD 3.1 Om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med Bankens tab som følge af nedskrivninger forårsaget af kunders valutatab i 2010 I forbindelse med Bankens aflæggelse af delårsrapport for 1. halvår 2010 offentliggør Banken, at den i perioden fra 1. januar 30. juni 2010 har måttet foretage nedskrivninger på i alt 394 mio. kr., som følge af kunders tab på valutapositioner og i mindre omfang valutalån. Valutapositionerne og optagelsen af valutalån sker på grundlag af bevillinger i Banken i perioden primo maj 2009 til primo januar Bevillingerne gives til valutapositioner og valutalån i volatil fremmedvaluta i form af CHF, JPY og USD.

18 Bevillingerne ydes til kunder, hvis engagementer er nødlidende med løbende drifts- og likviditetsunderskud og hvor pantesikkerheder og sikkerhed i form af kautionserklæringer er tæt på værdiløse, og hvor der forinden er sket betydelige nedskrivninger på engagementerne. side 17 af 206 I slutningen af juni 2010 vælger Banken at lukke de pågældende valutapositioner, hvorefter det samlede tab vedrørende dispositionerne bliver opgjort til kr. Jeg lægger til grund, at nedskrivningerne på i alt 394 mio. kr. udgør et tilsvarende formuetab for Banken. Det er min vurdering, at Bankens bevillinger og rammer for valutaterminer/valutaoptioner samt bevilling af valutalån er uforsvarlige. Det er ligeledes min vurdering, at bevillingerne er i strid med lov om finansiel virksomheds forsvarligheds- og forsigtighedsprincip. Jeg har herudover vurderet, at der for administrerende direktør Jørgen Brændstrup primo februar 2010 må antages at være indtrådt en handlepligt til at lukke engagementerne ned. For bestyrelsen må en sådan handlepligt antages at være indtrådt senest primo maj Handlepligten indtræder for de bestyrelsesmedlemmer, som oprindelig har medvirket til bevillingerne. Som ovenfor anført vurderer jeg, at der kan gøres et erstatningsansvar gældende overfor de personer, der har forestået og medvirket til bevillingerne. Efter det oplyste gør det sig gældende for følgende medlemmer af Bankens bestyrelse: N.E. Nielsen (formand for bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Villy Rasmussen (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Carsten Ehlers (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Henrik Håkonsson (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Kent Madsen (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt )

19 Jesper Reinhardt (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Henrik Zimino (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) John Skafte (medarbejder valgt medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ), Anne Toxværd (tidligere Borre) (medarbejder valgt medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) side 18 af 206 Efter det oplyste er der for direktionen tale om følgende personer: Jørgen Brændstrup (tiltrådt som direktør , tiltrådt som administrerende direktør , udtrådt af direktionen ) Allan George Ottsen (tiltrådt som direktør , udtrådt af direktionen ) Det bemærkes i den forbindelse, at to af disse bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen den 22. marts Det bemærkes, at der efter det foreliggende ikke vurderes at være indtrådt en handlepligt for Allan George Ottsen. På grund af det korte tidsrum og af hensyn til forholdets kompleksitet har jeg ikke vurderet, at en handlepligt må antages at være indtrådt for de ny bestyrelsesmedlemmer, der indtræder den 22. marts Jeg vurderer tillige, at den udviste passivitet må antages at være en overtrædelse af FIL 373, stk. 6. Det er endvidere min vurdering, at bevillingerne af rammer for valutaterminer og valutaoptioner samt bevilling af valutalån efter omstændighederne kan være en overtrædelse af straffelovens 299, stk Om bestyrelsen i Banken eller enkelte medlemmer i bestyrelsen har handlet ansvarspådragende ved at aftale og senere foranledige udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på 12 mio. kr. til administrerende direktør Jørgen Brændstrup Jørgen Brændstrup ansættes som direktør i Banken den 1. december 2002 og tiltræder efter administrerende direktør Knud Christensens død, den 2. oktober 2008, stillingen som administrerende direktør i Banken. Jørgen Brændstrups oprindelige direktørkontrakt af 29. september 2002 bliver ved tillæg af 24. september 2008 ændret, bl.a. ved indførelsen af en

20 change-of-control klausul. Der bliver yderligere bestemt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn, som skal forfalde til udbetaling på det juridiske fratrædelsestidspunkt. I forbindelse med Jørgen Brændstrups tiltræden som administrerende direktør i Banken bliver hans årlige faste løn ved tillæg af 16. marts 2009 fastsat til 6 mio. kr., ligesom størrelsen af fratrædelsesgodtgørelsen ændres til 24 måneders løn ved Bankens opsigelse. Forfaldstidspunktet forbliver uændret. Ved egen opsigelse er Jørgen Brændstrup berettiget til 12 måneders godtgørelse. side 19 af 206 Ved tillægget bliver desuden bestemt, at ved enhver ændring i Bankens struktur, hvorved kontrollen over Banken eller Bankens væsentligste aktiviteter overgår til en eller flere tredjemænd (change-of-control) er Jørgen Brændstrup ved egen opsigelse som følge af strukturændringen berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 24 måneders løn. Forfaldstidspunktet for fratrædelsesgodtgørelse i denne situation fastsættes i forhold til et nærmere bestemt fritstillingstidspunkt. Ved uunderskrevet tillæg af 10. september 2010 bliver med henvisning til Bankens aftale med Finansiel Stabilitet A/S om individuel statsgaranti anført, at der de facto e indtrådt den nævnte strukturændring i Banken. Det bliver endvidere bestemt, at fratrædelsesgodtgørelsen ved opsigelse fra Bankens side, forfalder ved opsigelsen. Ved ligeledes uunderskrevet tillæg af 11. september 2010 bliver det bestemt, at Jørgen Brændstrups fratrædelsesgodtgørelse skal deponeres hos advokat Søren Lundsgaard på dennes klientkonto i Banken, således at det deponerede beløb uden modregningsadgang frigives til J.B. ved en eventuel opsigelse, uanset af hvem opsigelsen foretages. Det fremgår videre af tillægget: Frigivelse sker efter skriftligt påkrav fra SL fra JB eller efter endelig dom eller voldgiftsafgørelse. Den 8. oktober 2010 bliver 12 mio. kr. overført til den nævnte klientkonto i Banken efter intern instruks fra Jørgen Brændstrup med kopi til Bankens bestyrelsesformand N.E. Nielsen og senere igen overført til Jørgen Brændstrups advokat. Den 10. november 2010 opsiger Jørgen Brændstrup sin stilling som administrerende direktør.

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs

Amagerbanken Aktieselskab under konkurs Advokat Boris Frederiksen Advokatfirmaet Poul Schmith Vester Farimagsgade 23 1606 København V J.nr. 89-14585 BOR/DER/CWZ Advokat Jørgen Holst Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 8100 Arhus C Redegørelse

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Er du og din virksomhed klar?

Er du og din virksomhed klar? Øvrige lovændringer gældende for 2007 Er du og din virksomhed klar? 12. juni 2007 ved partner og statsautoriseret revisor Martin Faarborg mfaarborg@deloitte.dk Agenda Transparensdirektivet, herunder delårsrapportbekendtgørelsen,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for insideres handel med selskabets værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør af Aktieselskabslovens 53 (bilag 1), Lov om Værdipapirhandel 28

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

Er det farligt at sidde i bestyrelser?

Er det farligt at sidde i bestyrelser? Er det farligt at sidde i bestyrelser? Erstatningsklimaet Skærpelser i lovgivning og praksis? Undgå ansvar Beskytte mod ansvar Advokater i bestyrelsen Forøget aggression Konkursboer (standsningssager)

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets

Hvad kan ministeren oplyse om Tønder Banks krak og Finanstilsynets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 49 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 20. november 2012 [Det talte ord gælder] Samråd i ERU spørgsmål J: Hvad kan ministeren oplyse om Tønder

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEJLEDNING OM. uddelinger

VEJLEDNING OM. uddelinger VEJLEDNING OM uddelinger UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Hvad kan anvendes til uddelinger... 2 3. Pligt til at foretage uddelinger... 3 4. Hvornår besluttes rammen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 70 20 02 13 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab middelfart@bdo.dk Mandal Allé 16 A. www.bdo.dk DK-5500 Middelfart CVR-nr. 20 22 26 70 ASSENS HAVN UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-113

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18.

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK. (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I DEN OFFENTLIGE SELVEJENDE INSTITUTION TEAM DANMARK (Godkendt på bestyrelsesmødet den 18. februar 2013) 1 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i den offentlige

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l l S. FEBR AR 2013 J.nr.: 8915935 BOR/J F RICHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing Falster - SKS 12-28/2013 Konkursdag: 28. januar

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 10. oktober 2014, klokken 10.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN

MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN MAZARS UDVALGTE SELSKABSRETLIGE PROBLEMSTILLINGER 26. OKTOBER 2012 ADVOKAT DINES BENNED JENSEN WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l lo. NOVEMBER 2012 J.nr.: 8915742 BORlam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. l Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SOl-63 4/20 12 Konkursdag: 5. november 20 12 Fristdag:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Retningslinier for tilskudsforvaltning

Retningslinier for tilskudsforvaltning Bilag 7 Retningslinier for tilskudsforvaltning Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med private organisationers forvaltning af tilskud til enkeltprojekter mv. i udviklingslande

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 24. juni 2015 Sag 45/2015 Ernst & Young Godkendt Revisionsaktieselskab, statsautoriseret revisor A og statsautoriseret revisor B (advokat Georg Lett for alle) mod

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725

Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M. CVR-nr.: 29504725 Morsø Sejlklub og Marina Holmen 19 7900 Nykøbing M CVR-nr.: 29504725 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2013 med opdateret tiltrædelsesprotokollat Registreret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 2883 9200

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

1. Organisationens revisor udpeges af organisationens kompetente forsamling. Revisionen udføres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Instruks vedrørende udførelsen af revisionsopgaver i forbindelse med [partnerskabsorganisationens] forvaltning af tilskudsfinansierede aktiviteter i udviklingslande Nærværende instruks omfatter de revisionsopgaver,

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Slotsgade 11 4800 Nykøbing F. Regnskabserklæring til revisor for Gedser Fjernvarme A.m.b.a. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1

Forretningsorden for direktionen. Vestas Wind Systems A/S. Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Forretningsorden for direktionen Vestas Wind Systems A/S Forretningsorden for Vestas Wind Systems A/S direktion 1 Indholdsfortegnelse Direktionens sammensætning 3 Direktionens opgaver, kompetence og ansvar

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse

REVISIONSREGULATIV. I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse REVISIONSREGULATIV 1. Den sagkyndige revision og revisionens virksomhed I henhold til 42 i lov om kommunernes styrelse har byrådet med tilsynsmyndighedens godkendelse antaget Deloitte & Touche Statsautoriseret

Læs mere

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1)

BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) BEKENDTGØRELSE NR. 856 AF 14. DECEMBER 1990 OM VISSE KREDITINSTITUTTER.1) Bekendtgørelse nr. 856 af 14.12.1990 Kapitel 1 Indledende bestemmelser Kapitel 2 Tilladelse m.m. Kapitel 3 Ejerforhold Kapitel

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere