Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S"

Transkript

1 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotholmsgade København K Advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S Advokat Jens Christensen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING side 2 2. RESUME side 4 3. FREMGANGSMÅDE side AFGRÆNSNING OG FORBEHOLD side RETSGRUNDLAG side UNDERSØGELSEN side ANDRE FORHOLD OMFATTET AF UNDERSØGELSEN side RIGSREVISIONENS RAPPORT side 202

3 1. INDLEDNING Den 6. februar 2011 overdrog Amagerbanken Aktieselskab, cvr-nr , i det følgende benævnt Banken samtlige sine aktiver til Amagerbanken af 2011 A/S, cvr-nr , i det følgende benævnt Amagerbanken. side 2 af 206 Banken gik herefter konkurs den 7. februar Af Økonomi- og Erhvervsministeriets Notat af april 2011 om Kommissorium for advokatundersøgelse af visse forhold i Amagerbanken A/S i det følgende benævnt Kommissoriet fremgår, at ministeriet ønsker at få klarlagt, hvorvidt der findes at være grundlag for, at Bankens ledelse, revision eller nærtstående til denne personkreds, har begået ansvarspådragende handlinger i Banken. Den 7. juni 2011 anmodede ministeriet mig om, som undersøger, at forestå denne advokatundersøgelse. Advokat Jacob Aaes har medvirket ved undersøgelsen og udarbejdelsen af undersøgelsesrapporten. Af Kommissoriet fremgår, at undersøgelsen skal omfatte perioden fra starten af 2007 og frem til 6. februar 2011, i det følgende benævnt Perioden. Af Kommissoriet til advokatundersøgelsen fremgår, at undersøgelsen skal omfatte: Af Kommissoriet til advokatundersøgelsen fremgår, at undersøgelsen skal omfatte: 1. om de i lov om finansiel virksomhed (herefter FIL) 70 og 71 omhandlede retningslinjer har foreligget 2. om de pågældende retningslinjer har været fulgt a. med hensyn til bevilling af større lån, og b. i relation til engagementer omfattet af FIL om koncerninterne transaktioner og transaktioner med nærtstående har været foretaget på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med de i medfør af FIL 181 fastsatte regler 4. om bankens ledelse har aflagt års- og delsårsrapport i overensstemmelse med de i FIL anførte regler 5. om bankens ledelse har overholdt sine forpligtelser i medfør af FIL 75, herunder om indberetning af vurdering af ejendomme har været retvisende

4 6. om bankens eksterne revisorer har udført revision i overensstemmelse med god revisionsskik 7. om bankens revisorer har overholdt sine forpligtelser i medfør af FIL om bankens prospekt i forbindelse med kapitalrejsningen i efteråret 2010 har været retvisende 9. Finansiel Stabilitet A/S to bestyrelsesmedlemmers rolle i Amagerbanken. side 3 af 206 Kommissoriet er efterfølgende udvidet til at omfatte 10. Om bankens ledelse har handlet ansvarspådragende ved at vedtage nedskrivninger for regnskabsåret 2010 med mio. kr. Det er med Erhvervs- og Vækstministeriet endvidere aftalt, at undersøgelsen tillige skal omfatte: 1. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende som følge af nedskrivninger forårsaget af kunders valutatab i om bestyrelsen i Banken eller enkelte medlemmer i bestyrelsen har handlet ansvarspådragende ved at aftale og senere foranledige udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på 12 mio. kr. til administrerende direktør Jørgen Brændstrup. 3. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende som følge af bevilling af betydelige udlån til en kunde i ejendomssektoren. 4. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med Bankens ejerskab af en produktionsvirksomhed. 5. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med tegning af kapitalandele i en virksomhed indenfor medicinalindustrien. 6. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med Bankens tilbud om lånefinansieret erhvervelse af ansvarlig lånekapital i Banken i form af kapitalbeviser. 7. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende ved fortsættelse af Bankens virksomhed, udover det tidspunkt, hvor Banken ikke opfyldte sit individuelle solvenskrav.

5 8. om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med Bankens finansiering af kunders erhvervelse af betydelige aktieposter i en børsnoteret dansk virksomhed. Af Kommissoriet fremgår, at Rigsrevisionens undersøgelse skal indgå som grundlag for undersøgelsen. side 4 af RESUME om de i lov om finansiel virksomhed (herefter FIL) 70 og 71 omhandlede retningslinjer har foreligget. Det er min vurdering, at Banken har udarbejdet skriftlige instrukser og retningslinjer, som opfylder forpligtelserne i FIL 70 og 71. Jeg henviser til min særskilte omtale af den manglende funktionsadskillelse mellem Bankens ledelse og dens kreditbehandling under pkt om de pågældende retningslinjer har været fulgt a. med hensyn til bevilling af større lån, og b. i relation til engagementer omfattet af FIL 78 Det kan lægges til grund, at bevillingsprocessen i Banken vedrørende større lån som udgangspunkt bliver foretaget på et formelt forsvarligt grundlag efter retningslinjerne i FIL. Imidlertid finder jeg det ikke forsvarligt, at der i Perioden er et personsammenfald mellem Bankens direktion og Bankens erhvervsafdeling. Bankens administrerende direktør er således i Perioden ligeledes fungerende daglig chef for erhvervsafdelingen, ligesom han er medlem af Bankens Kreditkomite, som forestår Bankens kreditbehandling. Dette forhold indebærer risiko for, at den kreditmæssige behandling af engagementerne ikke bliver foretaget tilstrækkelig uafhængigt. Jeg har imidlertid ikke fundet grundlag for, at den manglende funktionsadskillelse i sig selv har været årsag til tab i Banken om koncerninterne transaktioner og transaktioner med nærtstående har været foretaget på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med de i medfør af FIL 181 fastsatte regler

6 Jeg er ved min undersøgelse ikke blevet bekendt med forhold, hvorefter koncerninterne transaktioner og transaktioner med nærtstående ikke er foretaget på markedsmæssige vilkår og i overensstemmelse med FIL om bankens ledelse har aflagt års- og delårsrapport i overensstemmelse med de i FIL anførte regler side 5 af 206 Banken aflægger års- og delårsrapporter i overensstemmelse med de internationale regnskabsbestemmelser International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU og yderligere af danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede finansielle selskaber, som udtrykt i FIL Ledelsesberetningen skal bl.a., jf. FIL 186 og 187, indeholde en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler, således at årsrapportens oplysninger kan støtte regnskabsbrugerne i deres økonomiske beslutninger. Regnskabsåret 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 På baggrund af Bankens betydelige, samlede udlån til disse ejendomsprojekter og delårsrapportens oplysninger om den begyndende afmatning i boligaktiviteterne i Københavnsområdet, finder jeg, at rapporten bør indeholde oplysning om størrelsen af Bankens engagementer på dette område. På denne baggrund er det min samlede vurdering, at delårsrapporten vedrørende 1. kvartal 2007 må anses for retvisende, bortset fra manglende oplysning om omfanget af Bankens udlån til ejendomsprojekter baseret på videresalg af ejerlejligheder. Delårsrapport for 1. halvår 2007 Det er min vurdering, at halvårsrapporten for første halvår 2007 må anses for retvisende, bortset fra manglende oplysning i ledelsesberetningen om størrelsen af bankens udlån til ejendomssektoren. Delårsrapport vedrørende 3. kvartal 2007 Det er min vurdering, at kvartalsrapporten pr. 30. september 2007 ikke er retvisende, idet den giver et fejlagtigt billede af bankens økonomiske status og risici. Der mangler efter min vurdering individuelle nedskrivninger

7 for ikke under kr. 200 mio. hidrørende særligt fra et større ejendomsudlån, hvor låntager efter min vurdering er eller har været i væsentlige økonomiske vanskeligheder, ligesom ledelsesberetningen ikke giver et retvisende billede af bankens risici på udlån til ejendomssektoren. side 6 af 206 Årsrapporten for 2007 Det er min vurdering, at årsrapporten 2007 må anses for retvisende, bortset fra utilstrækkelige oplysninger om størrelsen af bankens udlån til ejendomssektoren, og bortset fra et ikke retvisende billede af bankens risici på udlån til ejendomssektoren. Det bemærkes, at det lån, der med udgangen af 3. kvartal 2007, efter min vurdering burde have været nedskrevet, i den mellemliggende periode var blevet sikkerhedsmæssigt afdækket. Regnskabsåret 2008 Delårsrapport vedrørende 1. kvartal 2008 Det er min vurdering, at delårsrapporten for 1. kvartal 2008 er retvisende, bortset fra et ikke retvisende billede af bankens risici på udlån til ejendomssektoren. Delårsrapport for 1. halvår 2008 Det er min vurdering, at delårsrapporten for 1. halvår 2008 ikke er retvisende, idet såvel periodens resultat som opgørelsen af egenkapital pr. 30. juni 2008 er overvurderet, da Bankens ledelse ikke har foretaget lovmæssige nedskrivninger. En efterlevelse heraf vil efter min vurdering medføre mernedskrivninger på minimum mio. kr., hvorved Bankens nettoresultat ville blive negativt med minimum 100 mio. kr. i stedet for det offentliggjorte overskud på knap 200 mio. kr. Det er herudover min vurdering, at ledelsesberetningen om Bankens risici på især ejendomsudlån ikke er retvisende og ikke tegner et dækkende billede af Bankens risici som følge af udviklingen på ejendomsmarkedet. Delårsrapport for kvartal 2008 Det er min vurdering, at kvartalsrapporten med hensyn til Bankens finansielle stilling giver et retvisende billede, hvorimod ledelsesberetningen ikke på retvisende måde beskriver risikoen for yderligere nedskrivninger, ligesom den fejlagtigt bibringer regnskabslæseren det indtryk, at de foretagne nedskrivninger ikke afspejler en tabsbegivenhed.

8 Endelig redegøres der ikke for principper og forudsætninger for de beregnede nedskrivninger. Regnskabslæseren gives ikke oplysning om de primære forudsætninger, Banken har anvendt for fremtiden, samt andre primære kilder til skønsmæssig usikkerhed, herunder forudsat tidspunkt for realisation af sikkerheder i fast ejendom. side 7 af 206 Årsrapporten for 2008 Det er min vurdering, at årsrapporten for 2008 er mangelfuld og ikke retvisende, idet: Bankens nedskrivninger som minimum burde være 86 mio. kr. højere, som følge af for høj værdiansættelse af pantsatte værdipapirer, ledelsen ikke oplyser, at der ikke er opstillet lovpligtige betalingsrækker på nedskrivningsengagementer, der foreligger utilstrækkelige oplysninger om de forudsætninger, Banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn, herunder særligt manglende oplysninger om brugen af usædvanligt lange betalingsrækker ved beregning af nedskrivninger, samt manglende oplysning om Bankens afventende og langsigtede strategi for realisation af sikkerheder for ejendomsengagementer, jf. IAS og IAS 1.120, årsrapporten ikke indeholder kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlige risici. Korrigeret årsrapport 2008 Det er min vurdering, at den korrigerede årsrapport for 2008 er retvisende, bortset fra: utilstrækkelige oplysninger om de forudsætninger, Banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn, herunder særligt manglende oplysninger om brugen af usædvanligt lange betalingsrækker ved beregning af nedskrivninger, samt manglende oplysning Bankens afventende og langsigtede strategi for realisation af sikkerheder for ejendomsengagementer, jf. IAS og IAS 1.120, at årsrapporten ikke indeholder tilstrækkelige, kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlige risici Årsrapporten for 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009

9 Det er min vurdering, at delårsrapporten for 1. kvartal 2009 er retvisende bortset fra: at Bankens nedskrivninger som minimum burde være 45,7 mio. kr. højere som følge af fejlagtig værdiansættelse af aktiepost Manglende oplysning om principper og forudsætninger for de beregnede nedskrivninger. Regnskabslæseren gives ikke tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de regnskabsmæssige skøn. side 8 af 206 Korrigeret delårsrapport for 1. kvartal 2009 Det er min vurdering, at den korrigerede delårsrapport er retvisende bortset fra utilstrækkelig oplysning om forudsætninger for de regnskabsmæssige skøn. Delårsrapport 1. halvår 2009 Det er min vurdering, at Bankens delårsrapport for 1. halvår 2009, offentliggjort den 10. august 2009 ikke er retvisende, idet bankens udlån er værdiansat ca. 465 mio. kr. for højt, hvorfor bankens egenkapital og periodens driftsresultat var væsentligt overvurderet. Jeg lægger vægt på, at Bankens ledelse har tilsidesat en af Finanstilsynet foretagen vurdering af nedskrivningsbehov. Jeg finder, at forholdet kan danne grundlag for en undersøgelse af, hvorvidt forholdet må antages at være en mulig overtrædelse af FIL 373, stk. 7. Det er tillige min vurdering, at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. Korrigeret delårsrapport 1. halvår 2009 Det er min vurdering, at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. Delårsrapport kvartal 2009 Det er min vurdering, at den aflagte delårsrapport for kvartal 2009 er retvisende, bortset fastsættelsen a en for høj sikkerhedsværdi af en børsnoteret aktieportefølje samt at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn.

10 Korrigeret delårsrapport fra 1. til 3. kvartal Det er min vurdering, at den aflagte korrigerede delårsrapport for kvartal 2009 er retvisende, bortset fra, at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. side 9 af 206 Årsrapport 2009 Det er min vurdering, at den aflagte årsrapport for 2009 er retvisende, bortset fra, at regnskabslæseren ikke gives fuldt ud tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Det er min vurdering, at den aflagte delårsrapport for 1. kvartal 2010 er retvisende, bortset fra at regnskabslæseren ikke gives tilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for de anvendte regnskabsmæssige skøn. Delårsrapport for 1. halvår 2010 Det er min vurdering, at delårsrapport for 1. halvår 2010 må anses for retvisende. Delårsrapport for kvartal 2010 Det er min vurdering, at delårsrapport for 3. kvartal 2010 må anses for retvisende om bankens ledelse har overholdt sine forpligtelser i medfør af FIL 75, herunder om indberetning af vurdering af ejendomme har været retvisende Det følger af FIL 75, at den finansielle virksomhed straks skal meddele Finanstilsynet oplysning om forhold, der er af afgørende betydning for den finansielle virksomheds fortsatte drift. Samme pligt påhviler de enkelte medlemmer af ledelsen af den finansielle virksomhed. Jeg er i forbindelse med min undersøgelse ikke blevet bekendt med forhold, som har medført indberetningspligt efter FIL 75.

11 Om Bankens eksterne revisorer har udført revision i overensstemmelse med god revisionsskik Indledning side 10 af 206 Ekstern revisor i Perioden er KPMG C. Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab, senere KPMG Statsautoriseret Partnerselskab. Fra den 4. november 2009 vælges Deloitte Statsautoriseret revisionsaktieselskab som yderligere ekstern revisor Regnskabsåret 2007 Det bemærkes, at Bankens delårsrapporter for 2007 er ikke revideret. Revision af årsrapporten for 2007 Årsrapporten for 2007 er af ekstern revisor forsynet med revisionspåtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Det er min vurdering, at ekstern revisor har udført revision af årsrapporten for 2007 i overensstemmelse med god revisionsskik Regnskabsåret 2008 Ekstern revisor i denne periode var KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Det bemærkes, at Bankens delårsrapporter for 2008 er ikke revideret. Revision af årsrapport 2008 Bankens årsrapport for 2008 er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og med supplerende oplysninger om særlige usikkerheder ved måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme og aktier. Det fremgår, at ekstern revisors gennemgang af engagementer i henhold til revisionsbekendtgørelsen omfatter i alt 29 engagementer. Af disse erklærer ekstern revisor, at 15 engagementer af Banken er målt korrekt. For de resterende 14 engagementer anfører ekstern revisor, at det som følge af betydelig usikkerhed ikke kan erklæres, hvorvidt disse af Banken er målt korrekt. Ekstern revisor erklærer i stedet ikke at have fundet

12 grundlag for at anlægge anden vurdering end Bankens eller tilsvarende formulering. I forbindelse med den generelle engagementsgennemgang, accepterer ekstern revisor, at Banken som grundlag for beregning af sikkerhedsværdien af en større aktiebeholdning har anvendt en kurs, der overstiger den noterede børskurs, hvilket har medført en merværdi på 86 mio. kr. i årsrapporten. side 11 af 206 Det er min vurdering, at årsrapporten ikke i tilstrækkelig grad giver oplysning om de forudsætninger, der er anvendt ved regnskabsmæssige skøn, ligesom der ikke er tilstrækkelige kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlig kreditrisici. Jeg vurderer videre, at det ikke er regnskabsmæssigt korrekt, at Banken har optaget en større aktiepost til en sikkerhedsværdi, der ligger over den noterede børskurs. Disse forhold burde have ført til forbehold for uenighed med ledelsen om væsentlige regnskabsforhold. Herudover burde de af ekstern revisor anførte usikkerheder ved bedømmelsen af Bankens måling af en række af Bankens største engagementer have ført til forbehold om utilstrækkeligt revisionsbevis. På denne baggrund er det min samlede vurdering, at ekstern revisors revision af årsrapporten for 2008 må antages at være i overensstemmelse med god revisionsskik, bortset fra, at ekstern revisor efter min vurdering burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om de forudsætninger, Banken har anvendt ved regnskabsmæssige skøn, manglende kvantitative oplysninger om kreditrisiko fordelt på grupper, manglende nedskrivning på engagementer med sikkerhed i en børsnoteret aktiepost samt forbehold for utilstrækkeligt revisionsbevis ved vurderingen af en række af Bankens største engagementer. Det bemærkes, at forbehold ikke kan erstattes med supplerende oplysninger. Revision af supplerende og korrigerende informationer til årsrapporten for 2008 Foranlediget af Fondsrådets ovennævnte afgørelse udarbejder Banken supplerende og korrigerende oplysninger til årsrapporten, dateret den 17. november 2009.

13 Den korrigerende og supplerende information er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Det er min samlede vurdering, at ekstern revisors revision af supplerende og korrigerende informationer til årsrapporten for 2008 ikke fuldt ud må anses at være i overensstemmelse med god revisionsskik, idet ekstern revisor burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn, og om utilstrækkelige kvantitative oplysninger om udlånsgrupper med særlige kreditrisici. side 12 af Regnskabsåret 2009 Revision af delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapporten for 2009 er af ekstern revisor forsynet med revisionspåtegning uden forbehold og med supplerende oplysninger om særlige usikkerheder ved måling af engagementer med sikkerhed i ejendomme og aktier. Det fremgår, at ekstern revisor erklærer at have opnået tilstrækkeligt egnet revisionsbevis. Det fremgår, at det ikke i alle tilfælde har været muligt for Banken at opstille betalingsrækker for engagementer med OIV, ligesom der ikke er implementeret en model for beregning af gruppevise nedskrivninger for erhverv. Ekstern revisor accepterer i lighed med tidligere anvendelsen af anden sikkerhedsværdi end børskursen for den før omtalte aktieportefølje. Det er min vurdering, at ekstern revisors revision af delårsrapport for 1. kvartal 2009 ikke fuldt ud kan anses at være i overensstemmelse med god revisionsskik, idet ekstern revisor burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om forudsætningen for regnskabsmæssige skøn i sin udtalelse om ledelsesberetningen. Revision af korrigeret delårsrapport for 1. kvartal Foranlediget af Fondsrådets afgørelse udarbejder Banken korrigeret delårsrapport, dateret den 17. november 2009.

14 Den korrigerede delårsrapport er af ekstern revisor forsynet med erklæring om, at den foretagne korrektion er i overensstemmelse med Bankens talmæssige beregninger af grundlaget for korrektionerne. Det er min vurdering, at ekstern revisors revision af korrigeret delårsrapport for 1. kvartal 2009 ikke fuldt ud kan anses at være i overensstemmelse med god revisionsskik, idet ekstern revisor burde have taget forbehold for utilstrækkelig oplysning om forudsætningen for regnskabsmæssige skøn i sin udtalelse om ledelsesberetningen. side 13 af 206 Det bemærkes, at delårsrapport for 1. halvår af 2009 er ikke revideret og delårsrapport for kvartal 2009 er ikke revideret. Revision af review af korrigeret delårsrapport for kvartal 2009 Foranlediget af Fondsrådets afgørelse udarbejdede Banken korrigeret delårsrapport for kvartal 2009, dateret 17. november Den korrigerede delårsrapport er af ekstern revisor forsynet med erklæring uden forbehold og med supplerende oplysninger om særlig usikkerhed ved måling af sikkerheder i ejendomme. Det er min vurdering, at der for den korrigerede delårsrapport fortsat er utilstrækkelig oplysningskvalitet for forudsætninger for regnskabsmæssige skøn. Selvom der gælder andre og mindre krav til review end til revision, er det min vurdering, at ekstern revisors review ikke fuldt ud kan antages at være i overensstemmelse med god revisionsskik, idet revisor i sin udtalelse fortsat burde have taget forbehold for ovennævnte uenighed med ledelsen om væsentlige regnskabsforhold. Revision af årsrapporten for 2009 Årsrapporten for 2009 er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Det er min vurdering, at ekstern revisors revision af årsrapporten for 2009 er i overensstemmelse med god revisionsskik, bortset fra den fortsat util-

15 strækkelige oplysningskvalitet vedrørende forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn Regnskabsåret 2010 side 14 af 206 Revision af delårsrapport for 1. kvartal 2010 Delårsrapporten for 1. kvartal 2010 er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og uden supplerende oplysninger. Det angives fortsat, at der ved målingen af en række engagementer er en særlig usikkerhed og risiko for engagementer med sikkerhed i ejendomme. Det er min vurdering, at revisors revision af delårsrapporten for 1. kvartal 2010 er i overensstemmelse med god revisionsskik, bortset fra utilstrækkelig oplysningskvalitet vedrørende forudsætningerne for regnskabsmæssige skøn. Revision af delårsrapport for 1. halvår 2010 Delårsrapporten for 1. halvår 2010 er af ekstern revisor forsynet med påtegning uden forbehold og med supplerende oplysning om forudsætningerne for fortsat drift (going concern), samt det til den individuelle statsgaranti på 13,5 mia. kr. knyttede vilkår om yderligere kapitalgrundlag på mindst 750 mio. kr. Det er min vurdering, at ekstern revisors revision af Bankens delårsrapport for 1. halvår 2010 er i overensstemmelse med god revisionsskik. Det bemærkes, at delårsrapport for kvartal 2010 er ikke revideret om bankens revisorer har overholdt sine forpligtelser i medfør af FIL 200 Min undersøgelse har afdækket, at en ekstern revisor ved flere lejligheder har afgivet 200 underretning til Finanstilsynet. Jeg er i forbindelse med min undersøgelse ikke blevet bekendt med yderligere forhold, som har medført indberetningspligt efter FIL 200. Samlet set er det herefter min vurdering, at ekstern revisor har opfyldt sin forpligtelse i medfør af FIL 200.

16 om bankens prospekt i forbindelse med kapitalrejsningen i efteråret 2010 har været retvisende Jeg har ved min vurdering af prospektet lagt vægt på, hvilke forhold en investor må anses at have lagt afgørende vægt på i sin beslutning om en mulig investering i Banken, og som investor derfor har en berettiget forventning om fremgår korrekt og med tilstrækkelig tydelighed af prospektet. side 15 af 206 Jeg lægger til grund, at det helt afgørende grundlag for investors beslutning har været, hvilke økonomiske risici en investering i Banken ville medføre. Jeg anser i den forbindelse de manglende og/eller utilstrækkelige oplysninger om direktionens fremtid og Bankens anvendelse af for sektoren atypiske beregningsmodeller, som en mangel ved prospektet, der imidlertid ikke kan tillægges afgørende betydning for investors beslutning. Det er derfor min samlede vurdering, at prospektet med tilstrækkelig tydelighed angiver de væsentlige økonomiske risici, der er forbundet med en investering i Banken og som må antages at have været af afgørende betydning for investors beslutning samt at disse oplysninger i det væsentligste må antages at være angivet faktuelt korrekt Finansiel Stabilitet A/S to bestyrelsesmedlemmers rolle i Amagerbanken Jeg lægger til grund, at Steen Hove og Steen Hemmingsen i Perioden er i et ansættelsesforhold med Finansiel Stabilitet A/S. Jeg lægger endvidere til grund, Steen Hove og Steen Hemmingsen er informeret om Finans Stabilitet A/S vurdering af Bankens økonomiske situation, med nødvendigheden af betydelige yderligere nedskrivninger på en række engagementer. Det fremgår ikke af de foreliggende oplysninger, hvorvidt Steen Hove og Steen Hemmingsen oplyser Bankens øvrige bestyrelse om Finansiel Stabilitet A/S vurdering af Bankens økonomiske situation. Såfremt det ikke er tilfældet, finder jeg, at oplysningen er af så væsentlig betydning for arbejdet i bestyrelsen, at Steen Hove og Steen Hemmingsen burde have delt deres viden med den øvrige bestyrelse, evt. ved en frigørelse af en mulig tavshedspligt.

17 Af de foreliggende oplysninger formoder jeg, at den øvrige bestyrelse eller enkelte medlemmer af bestyrelsen fra anden side er gjort bekendt med Finansiel Stabilitets vurdering af Banken. Jeg finder, at Steen Hove og Steen Hemmingsens undladelse af at stemme om delårsrapporten ikke er i overensstemmelse med deres pligter efter FIL 185. side 16 af 206 Uanset de ovennævnte forhold, er det min samlede vurdering, at der i forbindelse med Steen Hove og Steen Hemmingsen arbejde i Bankens bestyrelse ikke må antages at foreligge grundlag for et erstatningsansvar overfor Banken Om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende ved at vedtage nedskrivninger for regnskabsåret 2010 med mio. kr. Jeg finder ikke grundlag for at kunne fastslå, at ledelsen har handlet ansvarspådragende i forbindelse med de vedtagne nedskrivninger, idet jeg særligt lægger vægt på ledelsens pligt til, i medfør af FIL 124, at sikre overholdelse af de til enhver tid fastsatte solvenskrav, ligesom jeg ikke har grundlag for at fastslå, at et ændret ledelsesmæssigt lovligt skøn over nedskrivningsbehovet ville føre til, at Banken fortsat kunne opfylde solvenskravet i medfør af lov om finansiel virksomhed. 3. ØVRIGE FORHOLD 3.1 Om Bankens ledelse har handlet ansvarspådragende i forbindelse med Bankens tab som følge af nedskrivninger forårsaget af kunders valutatab i 2010 I forbindelse med Bankens aflæggelse af delårsrapport for 1. halvår 2010 offentliggør Banken, at den i perioden fra 1. januar 30. juni 2010 har måttet foretage nedskrivninger på i alt 394 mio. kr., som følge af kunders tab på valutapositioner og i mindre omfang valutalån. Valutapositionerne og optagelsen af valutalån sker på grundlag af bevillinger i Banken i perioden primo maj 2009 til primo januar Bevillingerne gives til valutapositioner og valutalån i volatil fremmedvaluta i form af CHF, JPY og USD.

18 Bevillingerne ydes til kunder, hvis engagementer er nødlidende med løbende drifts- og likviditetsunderskud og hvor pantesikkerheder og sikkerhed i form af kautionserklæringer er tæt på værdiløse, og hvor der forinden er sket betydelige nedskrivninger på engagementerne. side 17 af 206 I slutningen af juni 2010 vælger Banken at lukke de pågældende valutapositioner, hvorefter det samlede tab vedrørende dispositionerne bliver opgjort til kr. Jeg lægger til grund, at nedskrivningerne på i alt 394 mio. kr. udgør et tilsvarende formuetab for Banken. Det er min vurdering, at Bankens bevillinger og rammer for valutaterminer/valutaoptioner samt bevilling af valutalån er uforsvarlige. Det er ligeledes min vurdering, at bevillingerne er i strid med lov om finansiel virksomheds forsvarligheds- og forsigtighedsprincip. Jeg har herudover vurderet, at der for administrerende direktør Jørgen Brændstrup primo februar 2010 må antages at være indtrådt en handlepligt til at lukke engagementerne ned. For bestyrelsen må en sådan handlepligt antages at være indtrådt senest primo maj Handlepligten indtræder for de bestyrelsesmedlemmer, som oprindelig har medvirket til bevillingerne. Som ovenfor anført vurderer jeg, at der kan gøres et erstatningsansvar gældende overfor de personer, der har forestået og medvirket til bevillingerne. Efter det oplyste gør det sig gældende for følgende medlemmer af Bankens bestyrelse: N.E. Nielsen (formand for bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Villy Rasmussen (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Carsten Ehlers (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Henrik Håkonsson (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Kent Madsen (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt )

19 Jesper Reinhardt (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) Henrik Zimino (medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) John Skafte (medarbejder valgt medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ), Anne Toxværd (tidligere Borre) (medarbejder valgt medlem af bestyrelsen, indtrådt , udtrådt ) side 18 af 206 Efter det oplyste er der for direktionen tale om følgende personer: Jørgen Brændstrup (tiltrådt som direktør , tiltrådt som administrerende direktør , udtrådt af direktionen ) Allan George Ottsen (tiltrådt som direktør , udtrådt af direktionen ) Det bemærkes i den forbindelse, at to af disse bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen den 22. marts Det bemærkes, at der efter det foreliggende ikke vurderes at være indtrådt en handlepligt for Allan George Ottsen. På grund af det korte tidsrum og af hensyn til forholdets kompleksitet har jeg ikke vurderet, at en handlepligt må antages at være indtrådt for de ny bestyrelsesmedlemmer, der indtræder den 22. marts Jeg vurderer tillige, at den udviste passivitet må antages at være en overtrædelse af FIL 373, stk. 6. Det er endvidere min vurdering, at bevillingerne af rammer for valutaterminer og valutaoptioner samt bevilling af valutalån efter omstændighederne kan være en overtrædelse af straffelovens 299, stk Om bestyrelsen i Banken eller enkelte medlemmer i bestyrelsen har handlet ansvarspådragende ved at aftale og senere foranledige udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse på 12 mio. kr. til administrerende direktør Jørgen Brændstrup Jørgen Brændstrup ansættes som direktør i Banken den 1. december 2002 og tiltræder efter administrerende direktør Knud Christensens død, den 2. oktober 2008, stillingen som administrerende direktør i Banken. Jørgen Brændstrups oprindelige direktørkontrakt af 29. september 2002 bliver ved tillæg af 24. september 2008 ændret, bl.a. ved indførelsen af en

20 change-of-control klausul. Der bliver yderligere bestemt en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 12 måneders løn, som skal forfalde til udbetaling på det juridiske fratrædelsestidspunkt. I forbindelse med Jørgen Brændstrups tiltræden som administrerende direktør i Banken bliver hans årlige faste løn ved tillæg af 16. marts 2009 fastsat til 6 mio. kr., ligesom størrelsen af fratrædelsesgodtgørelsen ændres til 24 måneders løn ved Bankens opsigelse. Forfaldstidspunktet forbliver uændret. Ved egen opsigelse er Jørgen Brændstrup berettiget til 12 måneders godtgørelse. side 19 af 206 Ved tillægget bliver desuden bestemt, at ved enhver ændring i Bankens struktur, hvorved kontrollen over Banken eller Bankens væsentligste aktiviteter overgår til en eller flere tredjemænd (change-of-control) er Jørgen Brændstrup ved egen opsigelse som følge af strukturændringen berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på 24 måneders løn. Forfaldstidspunktet for fratrædelsesgodtgørelse i denne situation fastsættes i forhold til et nærmere bestemt fritstillingstidspunkt. Ved uunderskrevet tillæg af 10. september 2010 bliver med henvisning til Bankens aftale med Finansiel Stabilitet A/S om individuel statsgaranti anført, at der de facto e indtrådt den nævnte strukturændring i Banken. Det bliver endvidere bestemt, at fratrædelsesgodtgørelsen ved opsigelse fra Bankens side, forfalder ved opsigelsen. Ved ligeledes uunderskrevet tillæg af 11. september 2010 bliver det bestemt, at Jørgen Brændstrups fratrædelsesgodtgørelse skal deponeres hos advokat Søren Lundsgaard på dennes klientkonto i Banken, således at det deponerede beløb uden modregningsadgang frigives til J.B. ved en eventuel opsigelse, uanset af hvem opsigelsen foretages. Det fremgår videre af tillægget: Frigivelse sker efter skriftligt påkrav fra SL fra JB eller efter endelig dom eller voldgiftsafgørelse. Den 8. oktober 2010 bliver 12 mio. kr. overført til den nævnte klientkonto i Banken efter intern instruks fra Jørgen Brændstrup med kopi til Bankens bestyrelsesformand N.E. Nielsen og senere igen overført til Jørgen Brændstrups advokat. Den 10. november 2010 opsiger Jørgen Brændstrup sin stilling som administrerende direktør.

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts

Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Forretningsorden for bestyrelsen i Den selvejende institution Brandts Konstitution Bestyrelsen er valgt/udpeget for 2 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmerne har forskudte valgperioder, som anført i vedtægterne,

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør.

ledelse af selskabet. En af direktørerne ansættes som administrerende direktør. K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 RETNINGSLINJER FOR ARBEJDSDELINGEN MELLEM BESTYRELSE

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S

FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Frederikshavn Forsyning A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Bestyrelsens konstitution... 3 4. Tiltrædelse af forretningsorden...

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde

Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde Bekendtgørelse om finansielle rapporter for forvaltere af alternative investeringsfonde I medfør af 131, stk. 6, 132, stk. 1, og 190, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

REDEGØRELSE - OM VISSE FORHOLD I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL MARTS 2016 ADVOKAT KIM RASMUSSEN ADVOKAT CLAUS JUEL HANSEN

REDEGØRELSE - OM VISSE FORHOLD I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL MARTS 2016 ADVOKAT KIM RASMUSSEN ADVOKAT CLAUS JUEL HANSEN REDEGØRELSE - OM VISSE FORHOLD I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER KONTROL MARTS 2016 ADVOKAT KIM RASMUSSEN ADVOKAT CLAUS JUEL HANSEN REDEGØRELSE OM VISSE FORHOLD I ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE UNDER

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response A/S.

VEDTÆGTER FOR. Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response A/S. Lett Advokatfirma Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 284193-MEO VEDTÆGTER FOR Greenland Oil Spill Response A/S Reg. nr. A/S 517428 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Greenland Oil Spill Response

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Erklæringer om den udførte offentlige revision

Erklæringer om den udførte offentlige revision Standard for offentlig revision nr. 5 Erklæringer om den udførte offentlige revision SOR 5 SOR 5 Standarderne for offentlig SOR 5 SOR 5 STANDARD FOR OFFENTLIG REVISION NR. 5 (VERSION 2.0) 1 Erklæringer

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Parternes argumentation.

Parternes argumentation. Kendelse af 5. marts 1999. 98-89.155, delkendelse nr. 1. Finanstilsynets tilkendegivelser vedrørende et pengeinstituts forretningsorden, protokollering, bevillingskompetence m.v. tiltrådt. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den

ØKONOMIAFDELINGEN SOLRØD KOMMUNE. Revisionsregulativ. Godkendt den SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Revisionsregulativ Godkendt den Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Den sagkyndige revision... 2 Revisionens virksomhed... 2 Revisionens formål... 2 Revisionens område...

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde

Forretningsorden. for. bestyrelsen XXX A/S. CVR-nr. XXXXXXXX. 1. Bestyrelsens første møde Forretningsorden for bestyrelsen i XXX A/S CVR-nr. XXXXXXXX 1. Bestyrelsens første møde Bestyrelsen afholder sit første (konstituerende) møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Mødet ledes af det bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske

Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede elektroniske Bestyrelsen og direktionen Ewire Danmark A/S Søndergade 4 2 8000 Aarhus 14. april 2014 Ref. mar/kan J.nr. 69527-0009 Inddragelse af begrænset tilladelse til at udbyde betalingstjenester og til at udstede

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT

ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT ANALYSE: GOING CONCERN REVISORS EVNE TIL AT VURDERE VIRKSOMHEDERNES FORTSATTE DRIFT En analyse foretaget af FSR danske revisorer i samarbejde med revisionsfirmaet Beierholm www.fsr.dk FSR - danske revisorer

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Bekendtgørelse om depotselskaber 1

Bekendtgørelse om depotselskaber 1 Bekendtgørelse om depotselskaber 1 I medfør af 106, stk. 6, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012 og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse

Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse Side 1/6 Forretningsorden for Den Danske Naturfonds bestyrelse 1. Bestyrelsens valg, konstitution og honorar 1.1. Indstilling og valg af bestyrelsesmedlemmer sker i overensstemmelse med pkt. 7 og 8 i fondens

Læs mere

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S

Ejendomsselskabet Slotsgården A/S Ejendomsselskabet Slotsgården A/S CVR-nr. 25 67 54 87 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/16 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 71 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 71 3 Revisionen

Læs mere

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for

FORTEGNELSE over og INSTRUKS for FORTEGNELSE over og INSTRUKS for Ledende Medarbejdere i Codan A/S i medfør af Aktieselskabslovens 53, stk.2 og personer omfattet af Lov om Værdipapirhandel 28 a Aktieselskabslovens 53, stk.2 og 3, er sålydende:

Læs mere

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as

Forretningsorden. for bestyrelsen i AquaDjurs as Forretningsorden for bestyrelsen i AquaDjurs as Tiltrådt 17. juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forretningsordenens hjemmel... 3 2. Aktiebesiddelse... 3 3. Tiltrædelse af forretningsorden... 3 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark.

Vedtægter. for. 1 Navn og hjemsted. Stk. 1 Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. Vedtægter for Den selvejende institution Teatercentrum i Danmark 1 Navn og hjemsted Institutionens navn er Den Selvejende Institution Teatercentrum i Danmark. DSI Teatercentrum i Danmark er undtaget fra

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 Lovtidende A 2008 Udgivet den 24. oktober 2008 22. oktober 2008. Nr. 1019. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 11, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK

BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANTI DOPING DANMARK BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN I ANTI DOPING DANMARK 2 Revideret 2013 Nærværende udgør forretningsordenen for bestyrelsen i Anti Doping Danmark. Afholdelse af bestyrelsesmøder 1. 1.1 Bestyrelsen afholder

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN #BREVFLET# Bilag 1: Forretningsorden for bestyrelsen FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Center For Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Bestyrelsesmøder 1 Bestyrelsen udpeges for den kommunale valgperiode,

Læs mere

Fonden Kulisselageret

Fonden Kulisselageret Fonden Kulisselageret Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010

Hedgeforeningen HP. Revisionsprotokollat til årsrapport 2010 Deloitte Stsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Hedgeforeningen HP Revisionsprotokoll

Læs mere

Omfang af anmærkninger i revisors

Omfang af anmærkninger i revisors Omfang af anmærkninger i revisors påtegninger Analyse af selskabernes 2015-årsregnskaber Undersøgelse af revisionsanmærkninger i regnskaberne Godt 232.000 selskaber har indleveret et regnskab for 2015

Læs mere

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen,

Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Skelagervej 1A 9000 Aalborg www.pwc.dk Telefon 96 35 40 00 Telefax 96 35 40 99 Entreprenørenheden Teknik- og Miljøforvaltningen, Aalborg Kommune

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 8 i oplysningsforpligtelser for udstedere på

Læs mere

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S

Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S Ejendomsselskabet Godthåbsvej 187 A/S CVR-nr. 25 67 52 82 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 67 2 Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2015/16 67

Læs mere

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

FONDSRÅDET. Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af. afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter FONDSRÅDET Dato 23. august 2006 J.nr. 2006-0007127 Høringsnotat vedrørende udkast til vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i årsog delårsrapporter 1. Indledning

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden Soloprojekt CVR.nr Advokatpartnerselskab Godthåbsvej 4, Postbox 180 DK-8600 Silkeborg T: +45 87 22 80 80 W: www.bklaw.dk Advokat Tage Engelbrecht Svendsen Sagsnr.: 18-131895-TES/AJO FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN i Fonden

Læs mere

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238

Sorø Event & Turist. CVR-nummer 13333238 Dansk Revision Sorø godkendt revisionsaktieselskab Feldskovvej 9 DK-4180 Sorø soroe@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 58 18 00 Telefax: +45 57 83 20 64 CVR: DK 29 91 98 01 Bank: 2204

Læs mere

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Finanstilsynet 26. oktober 2011 Bemærkninger til Rigsrevisionens beretning om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S I dette notat perspektiveres Rigsrevisionens beretning til Statsrevisorerne

Læs mere

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014

ApS N0074. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 ApS N0074 Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Margit Pohlmann Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S

Strandgade 7 A/S. Årsrapport 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Strandgade 7 A/S Årsrapport 2014 Strandgade 7 A/S Strandgade 7 A/S Årsrapport for perioden 1. januar 2014 31. december 2014 CVR 25 84 50 72 (15. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters 2. januar 2012 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2011 Den igangværende krise i international økonomi har indflydelse på de danske pengeinstitutter. FSR danske

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Bestyrelsesansvar. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Bestyrelsesansvar Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I kølvandet på et aktieselskabs eller et anpartsselskabs konkurs rejses undertiden spørgsmålet, om bestyrelsen har handlet ansvarspådragende

Læs mere

Revisionsprotokollat til årsrapporten

Revisionsprotokollat til årsrapporten Frederikshavn Forsyning Erhverv A/S Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Resenvej 81, Postboks 19, 7800 Skive

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1.

Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. Finanstilsynet 8. juli 2005 FIRA J.nr.122-0031 /mt Notat om ikke anvendelige fremgangsmåder ved opgørelse af værdien af udlån i forbindelse med udarbejdelse af åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 Indledning

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere