NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar Strategi for risikohåndtering af styren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af styren"

Transkript

1 NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Styren anvendes i store mængder, dels som byggesten i polymermaterialer og dels som komponent i umættet polyester (UP), til f.eks. glasfiberforstærkede produkter så som lystbåde og vindmøllevinger. Ved kortvarig udsættelse er styren farlig ved indånding og forårsager hudirritation og alvorlig øjenirritation. Styren forårsager høreskader ved længerevarende eller gentagen udsættelse og er mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. Derudover stoffet mistænkt for at være hormonforstyrrende. Styren er blevet risikovurderet i EU for nogle år tilbage. I risikovurderingsrapporten er der identificeret visse anvendelser, der kan udgøre en risiko for menneskers sundhed. Dette er specielt arbejde med UP styrenholdige resiner både til hobbybrug og i brancher, der forarbejder glasfiberforstærket plast (GRP-industrien). Styren er registreret under REACH i en mængde på 1 10 millioner tons per år. Der er ingen igangværende initiativer vedrørende styren i henhold til REACH (fx restriktioner, SVHC identifikation eller prioriteret til vurdering). Danmark har i oktober 2014 fremsendt en analyse af risikohåndteringsmuligheder (RMOA) med de EU-rettede danske forslag til håndtering af styren til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering samt til Kommissionen. På baggrund af ovenstående vil følgende tiltag blive igangsat: Miljøstyrelsen vil på baggrund af, at styren er optaget på EU s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer i kategori 1 (kategori 1 stoffer er prioriteret højest til yderligere undersøgelser) igangsætte en gennemgang af eksisterende data om styrens potentielt hormonforstyrrende effekter. Formålet er at skaffe et tilstrækkeligt videngrundlag for at beslutte om, der er basis for at foreslå stoffet til optag på Kandidatlisten under REACH, eller om der er behov for en stofvurdering og herigennem kræve yderligere oplysninger om stoffets hormonforstyrrende egenskaber. Miljøstyrelsen indmelder REACH registreringen til compliance tjek hos ECHA, med det formål at få registranten til at fremskaffe opdaterede eksponeringsdata. Formålet er at afdække om forbrugere, der sporadisk arbejder med UP styrenholdige resiner til hobbybrug stadig er udsat for uacceptabel risiko. Hvis det er tilfældet kan der igangsættes tiltag som

2 fx begrænsning gennem REACH Bilag XVII og/eller informationsindsats rettet mod hobbybrug af UP styrenholdige resiner. Miljøstyrelsen vil følge op på Arbejdsmedicinsk Kliniks analyser af styrenmålinger i GRP-industrien ved at opdatere eksponeringsberegningerne omkring GRP-industrien i EU s risikovurderingsrapport. Formålet er at afdække, om der er behov for, at lave yderligere tiltag for at beskytte arbejdstagere i GRP-industrien mod styreneksponering. Danmark følger og deltager i arbejdet i ECHA med at afklare om styren kan optages på kandidatliste på baggrund af sin harmoniserede klassificering med specifik målorgantoksicitet (STOT RE 1; H372 (Forårsager høreskader ved længerevarende eller gentagen udsættelse)). 2. Baggrund Styren (CAS nummer ) er et højtonnagestof, der er opført på Listen over uønskede stoffer (LOUS) på baggrund af, at det er optaget på EU s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer i kategori Kortlægningsdata 3.1. Anvendelser Styren anvendes i store mængder som bl.a. byggesten i forskellige polymermaterialer. I Europa er det største anvendelsesområde polystyren, der bl.a. anvendes til fremstilling af plastemballage. I Danmark ser billedet lidt anderledes ud, her er umættet polyester resin det største anvendelsesområde, hvor det især bruges til fremstilling af vindmøller og lystbåde i glasfiber. Da styren indgår i mange bindemidler kan det også forekomme i visse byggematerialer samt i fugemasse, maling, fernis og lim - typisk i koncentrationer under 0,8 %. Styren er registreret under den højeste EU-tonnageramme i REACH-forordningen på tons om året. Denne tonnage afspejles også af tallene fra 2012, hvor tons / år produceres samlet i de 17 EU-lande, som har produktion af styren. Der findes ingen produktion af styren i Danmark. Størrelsen af styrenforbruget i Danmark var i følge Produktregistret mellem 1550 og 4370 tons i 2012, mens det i 2011 og årene før var omkring tons. Dette indikerer et nyligt, mindre fald i forbruget i Danmark. 3.2 Eksisterende regulering Lovgivning I EU er styren registreret i henhold til REACH. Der er ingen igangværende initiativer vedrørende styren i henhold til REACH (fx restriktioner, SVHC identifikation, tilladelse eller prioriteret til vurdering). Danmark har i oktober 2014 fremsendt et dokument med risikohåndteringsmuligheder (RMOA) med de EU-rettede danske forslag til håndtering af styren til de øvrige medlemsstaters myndigheder for kemikalieregulering samt til Kommissionen. Det diskuteres i øjeblikket i ECHA om stoffer, der har en harmoniseret klassificering med specifik målorgantoksicitet på baggrund af deres neurotoksikologiske effekt, kan sidestilles med CMR-stoffer 1 og PBT/vPvB-stoffer 2 og dermed falder det ind under REACH artikel 57(f). Stoffer der falder ind under REACH artikel 57(f) kan eventuelt optages på kandidatlisten. Da styren er klassificeret STOT RE 1;H372 (Forårsager høreskader ved længerevarende eller 1 CMR-stoffer: kræftfremkaldende (cancerogenic), mutagene og reproduktionsskadende stoffer. 2 PBT-stoffer: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk stoffer. vpvb-stoffer: meget Persistente og meget Bioakkumulerende stoffer 2

3 gentagen udsættelse), kan stoffet altså muligvis optages på baggrund af denne klassificering det er dog endnu uafklaret. Styren er optaget på EU s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer i kategori 1, og er harmoniseret klassificeret under CLP forordningen som: Flam. Liq. 3;H226 (Brandfarlig væske og damp) Acute Tox.4;H332 (Farlig ved indånding) Skin Irrit. 2;H315 (Forårsager hudirritation) alvorlig øjenirritation Eye Irrit. 2;H319 (Forårsager alvorlig øjenirritation) STOT RE 1;H372 (Forårsager høreskader ved længerevarende eller gentagen udsættelse) Repr. 2;H361d (Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn) I tillæg har en række leverandører af styren i EU anmeldt yderligere klassificeringer af stoffet til ECHA s liste over selvklassificeringer. Styren blev i 2008 risikovurderet under forordning 793/93/EC om vurdering af og kontrol med risikoen for eksisterende stoffer. I EU s risikovurderingsrapport konkluderes det blandt andet, at styren giver anledning til bekymring for forbrugerens sundhed ved korttidseksponeringer fra sporadisk forekommende begivenheder som reparationsarbejde med styrenbaserede resiner. I rapporten konkluderes det også, at de højeste eksponeringsværdier i arbejdsmiljøet findes i brancher, der forarbejder styrenbaserede umættede polyester resiner det er brancher, hvor der forarbejdes glasfiberforstærket plast som fx vindmølleindustrien. Der findes ikke en indikativ EU grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, men i Danmark er grænseværdi for styren 105 mg/m 3 (25 ppm). Den erhvervsmæssige anvendelse af styren i maling, lim og byggematerialer er desuden dækket af Arbejdstilsynets regler for arbejde med kodenummererede produkter (MALkoder) både med hensyn til indånding og indtagelse og med hensyn til kontakt med hud, øjne og luftveje. Styren er desuden underlagt Arbejdstilsynets regler om arbejde med kræftrisikable stoffer og materiale, idet styren er optaget Arbejdstilsynets Liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Arbejdstilsynet stiller også krav om uddannelse ved arbejde med styren og polyesterstøbning, således at arbejdet kan forgå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. I EU s malingdirektiv 3 bliver indholdet af flygtige organiske opløsningsmidler, herunder styren, begrænset i visse malinger og lakker til indendørs og udendørs brug på bygninger samt produkter til autoreparationslakering. Styren indgår som monomer i produktionen af polystyren, der anvendes som emballage til fødevarer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA har ikke fastsat en specifik migrationsgrænse for styren i fødevarekontaktmaterialer, derfor gælder den generiske migrationsgrænse på 60 mg/kg også for styren. I legetøj er CMR-stoffer 4 generelt forbudt i legetøjets tilgængelige dele over klassificeringsgrænsen. Indholdet af styren i legetøjets tilgængelige dele må 3 Parlamentets og rådets direktiv 42/2004 om begrænsning af emissioner af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering. 3

4 således ikke overstige 3 %, idet stoffet er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 2. Der er fastsat en grænseværdi for udledning til luften (B-værdi) på 0,2 mg/m 3 samt grænser for styren i jord og grundvand på henholdsvis 40 mg/kg jord og 0,2 µg/l. Ved forbrugernes taphaner, er drikkevandskvalitetskravet på 1 µg/l. Tildelingen af miljømærkerne den nordiske Svane, EU's blomst og det tyske Der Blaue Engel er for en række produkttyper afhængig af klassificeringen af de kemiske indholdsstoffer og af indholdet af letfordampelige stoffer. Dette begrænser indholdet af styren i produkttyper såsom legetøj, toner-kassetter, maling, lim, lak, møbler og inventar. Affaldshåndtering Niveauet af frit styren (monomer) i styrenbaserede polymerprodukter er så lavt, at der kan ses bort fra indvirkninger på menneskers sundhed eller på miljøet som følge af forekomsten i affald. Håndteringen af styrenbaserede produkter i affaldsfasen afhænger af produkttypen. Varmehærdende produkttyper så som styren-butadien-gummi og UP styrenbaserede produkter placeres således ofte midlertidigt i affaldsdeponier, gerne med henblik på senere genanvendelse efter neddeling og fraktionering i et eller flere trin. Termoplastisk styrenplast kan på den anden side genindvindes ved smeltning (efter rengøring) og formning til nye produkter. Dog vurderes det, at det for øjeblikket er mest almindeligt at forbrænde termoplastiske styrenprodukter efter brug, mens kun internt produktionsaffald recirkuleres. Styren som stof skal bortskaffes som farligt affald af godkendte operatører. Der er for øjeblikket ingen indikation af, at styrenholdigt affald skulle udgøre en fare for menneskers sundhed eller for miljøet. Der er dog mangel på kvantitativ viden om mængden af styren, der ender i affaldsstrømmen. 3.3 Miljø-/sundhedsrisici Datagrundlag Den under LOUS projektet udarbejdede kortlægningsrapport udgør den primære kilde til dette strategihåndteringsdokument for styren. Kortlægningsrapportens vurdering af styrens miljø- og sundhedsrisici baserer sig hovedsagligt på EU s risikovurderingsrapporter fra 2002 (miljø) og 2008 (sundhed), samt på et dansk forslag til en harmoniseret klassificering og mærkning (CLH, 2013) og den tilhørerende udtalelse fra det europæiske kemikalieagentur ECHA s risikovurderingskomité (RAC, 2012). Disse kilder vurderes som pålidelige, men der er mangler i fuldstændig og opdateret viden, særligt om eksponeringsforhold Farevurdering Sundhedsskadelige effekter: Hos mennesker absorberes styrendampe i betydelig grad ved inhalation, mens optagelse efter hudkontakt med styrendampe ikke er signifikant. Efter indtagelse absorberes styren fuldstændigt og stoffet og/eller dets metabolitter fordeles i hele kroppen med de højeste koncentrationer i fedtvæv. Styren metaboliseres i udstrakt 4 CMR-stoffer: kræftfremkaldende (cancerogenic), mutagene og reproduktionsskadende stoffer. 4

5 grad i mennesker og i forsøgsdyr, og stoffet og dets metabolitter udskilles hurtigt fra kroppen, primært med urinen. Styren er moderat akut giftigt ved indånding. Ved indånding er der tydelige tegn på irritation af øjne og næseslimhinder, generelle tegn på påvirkning af centralnervesystemet samt ændringer i lungerne. Styrens neurotoksiske virkning er veldokumenteret, og der er rapporteret om stoffets effekt på høreorganer og farvediskrimination. Undersøgelser på mennesker tyder på, at følsomheden for udvikling af høretab kan være større hos mennesker end hos rotter. Ud fra studier med rotter kunne en NOAEC 5 mellem mg/m 3 for høretab beregnes. Der er også epidemiologisk dokumentation for, at styren forårsager ændringer i farvediskrimination. International Agency for Research on Cancer, IARC har i 2002 konkluderet, at styren muligvis er kræftfremkaldende over for mennesker (Gruppe 2B). Styren er dog ikke klassificeret som kræftfremkaldende under CLP forordningen. Der forskes dog stadig i, om styren er kræftfremkaldende bl.a. hos Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital. For potentielle udviklingsmæssige effekter blev en NOAEC på 650 mg/m 3 fundet i EU s risikovurderingsrapport fra Denne værdi har senere gennem et dansk forslag til en harmoniseret klassificering dannet grundlag for en klassificering som Repr. 2;H361d (Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn). Styren er placeret i kategori 1 på EU's prioriteringsliste for hormonforstyrrende stoffer. I EU s risikovurderingsrapport fra 2008 konkluderes det dog, at styren kun har en begrænset hormonforstyrrende effekt. Risikovurderingsrapporten medtager dog ikke alle de studier, der er vurderet i forbindelse med optaget på EU s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Grænseværdien for indtag gennem fødevarer, Tolerabel daglig indtagelse (TDI) er af WHO fastsat til 7,7 µg/kg legemsvægt pr dag, baseret på en NOAEL 6 på 7,7 mg/kg legemsvægt pr dag. Til sammenligning benytter EU s risikovurderingsrapport fra 2008 en NOAEL på 150 mg/kg legemsvægt pr dag baseret på levernekrose observeret i et 2-års kræftstudie i mus. Der er i den offentligt tilgængelige del af registreringerne under REACH fastsat en række DNELs 7 : For indtag gennem fødevarer er der fastsat en DNEL på 2,1 mg/kg legemsvægt pr dag. Denne værdi, der er væsentligt højere end den af WHO fastsatte grænseværdi, er ekstrapoleret fra et inhalationsstudie. For den erhvervsmæssige bruger er der fundet en inhalations DNEL på 85 mg/m³ baseret på gentagen erhvervsmæssige eksponering. For forbrugeren er der fundet en inhalations DNEL på 10,2 mg/m³, denne værdi er baseret på en NOAEC på 212,5 mg/m³ for erhvervsmæssige brugere ved gentagen eksponering. Sammenhængen mellem den fundne DNEL og 5 NOAEC: NO Adverse Effect Concentration. Den højeste testede koncentration, der ikke giver anledning til skadelig effekt. 6 NOAEL: NO Adverse Effect Level. Den højeste testede dosis, der ikke giver anledning til skadelig effekt. 7 DNEL: Derived No Effect Concentration. 5

6 NOAEC er lidt uklar ud fra den offentligt tilgængelige del af registreringerne under REACH. Ved fastsættelse af flere af DNEL erne er der tilsyneladende ikke anvendt den rigtige metode (ECHA guidance) til fastsættelse af sikkerhedsfaktorerne, hvilket betyder at disse DNEL er formodentligt er for høje. Miljømæssige effekter: Styren frigives i hovedsagen til atmosfæren, dels fra de mange typer af produktioner hvori stoffet indgår og dels som følge af afdampning fra brugen af produkterne. Styren udledt til atmosfæren nedbrydes ret hurtigt i atmosfæren ved fotooxidation. Styren er ikke akut giftigt for vandmiljøet. Styren opfylder kriterierne for klassifikation som "Aquatic Chronic 3, H412 (Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger)", på baggrund af sine kroniske NOEC 8 - værdier, der ligger i intervallet > 0,1 til 1 mg/l, selvom denne klassificering ikke en inkluderet i den harmoniserede klassificering. Effektområdet er ikke blandt dem, der normalt er prioriteret til harmoniseret klassificering på EU-niveau. På baggrund af den regulering, der allerede er på plads for styren, vurderer Miljøstyrelsen, at der ikke umiddelbart vil være nogen større effekt ved, at styren fik en harmoniseret klassificering. Styren er let bionedbrydeligt (har hurtig nedbrydelighed) og har ikke potentiale for bioakkumulering, og det er ikke meget giftigt for vandlevende organismer med kroniske virkning (akvatisk kronisk kategori 1). Stoffet opfylder derfor ikke kriterierne for at være et PBT(Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk )-stof Eksponering Human eksponering: I arbejdsmiljøet kan eksponering for styren typisk ske ved fremstilling af styren monomer, fremstilling af polystyren, fremstilling af umættet polyester (UP)-styren resin, fremstilling af styren-butadien-gummi (SBR) og fremstilling af glasfiberforstærket plastik (GRP). I Danmark findes de højeste eksponeringsniveauer i GRP-industrien og er relateret til forarbejdningen af UP styrenholdige resiner - især til fremstilling af vindmøller og lystbåde. Denne forarbejdning kan indebære en høj grad af manuel håndtering i enten åbne eller delvis lukkede formstøbningsprocesser. Forbrugere kan blive eksponeret for styren gennem emissioner fra byggematerialer, fødevarer (hovedsagelig fra emballage til fødevarer) og tyggegummi. Rygere og passive rygere eksponeres desuden via tobaksrøg, og det daglige indtag ved intensiv rygning overstiger indtaget med fødevarer. Forbrugere kan yderligere blive udsat for styren gennem anvendelse af UP styrenholdige resiner eller klæbemidler, der indeholder styren. Selv om sådanne eksponeringer ikke er hyppige kan de være kraftige, når de forekommer, især fra flydende produkter på grund af den høje flygtighed af styren. Indirekte eksponering gennem fødevarer, luft og vand er i EU's risikovurderingsrapport 2008 estimeret til et dagligt indtag på 58 µg/kg legemsvægt pr dag, hvoraf en meget stor del kommer fra luften. Den del, der indtages gennem vand og fødevarer, er estimeret til 0,44 µg/kg legemsvægt pr dag. 8 NOEC: NO Observed Effect Concentration. 6

7 Heraf udgør overførsel af styren fra fødevareemballager mindre end 0,04 µg/kg legemsvægt pr dag for en person på 70 kg. Miljøeksponering: Styren frigives i hovedsagen til atmosfæren, dels fra de mange typer af produktioner, hvori stoffet indgår, og dels som følge af afdampning fra brugen af produkterne. Overvågningsdata fra Tyskland har vist koncentrationer af styren i overfladevand i området < 0,01 0,11 µg/l. I luft er der fundet gennemsnitskoncentrationer på 0,09 til 1,5 µg/m³ i henholdsvis landlige og punktkildedominerede områder Identifikation af miljø- og sundhedsrisici Risiko for den menneskelige sundhed: Styren er placeret i kategori 1 på EU's prioriteringsliste over hormonforstyrrende stoffer. I EU s risikovurderingsrapport fra 2008 konkluderes det dog, at styren kun har en begrænset hormonforstyrrende effekt. Risikovurderingsrapporten medtager dog ikke alle de studier, der er vurderet i forbindelse med optaget på EU s liste over potentielt hormonforstyrrende stoffer. Der er derfor en risiko for, at styren kan forstyrre hormonsystemet. I EU s risikovurderingsrapport fra 2008 identificeres en uacceptabel risiko for forbrugere, der sporadisk arbejder styrenholdige klæbemidler eller med UP styrenholdige resiner - fx ved reparation af metal, træ eller glasfiber. Imidlertid er data fra før 2008 og det er derfor muligt, at eksponeringsniveauerne har ændret sig siden. Ved at anvende UP styrenholdige resiner, hvor der er tilsat additiver for sænke styren afdampningen eller UP styrenholdige resiner med et lavere styrenindhold, er det muligt at reducere den totale styrenemission med %. Hvis de to metoder kombineres, kan den totale styrenemission reduceres med yderligere %. Disse metoder anvendes i nogen grad både industrielt og til hobbybrug. I følge EU's risikovurderingsrapport 2008 kan der ved fremstilling af UP-resiner, GRP, SBR og SB latex samt ved forarbejdning af UP styrenholdige resiner i GRPindustrien, forekomme niveauer af eksponering for styren, der udgør en sundhedsrisiko for arbejdere. Risikoen i Danmark er mest udtalt ved manuel håndtering i enten åbne eller delvis lukkede formstøbningsprocesser af UP styrenholdige resiner i GRP-industrien. Informationer indhentet fra industrien peger dog på, at udsættelse for styren i GRP-industrien, f.eks. ved fremstilling af vindmøllevinger, er blevet formindsket i de senere år, således at eksponeringen af arbejdere i dag typisk vil være noget mindre end vurderet i EU's risikovurderingsrapport Dels er produktionen af vindmøllevinger for nedadgående i Danmark, dels er man i mange tilfælde gået over til epoxy resiner i stedet. Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital er i øjeblikket i gang med at analysere styrenmålinger indsamlet fra GRP-industrien frem til Rapporten forventes færdig i Der kan være en risiko ved indtag af styren gennem vand og fødevarer, idet der ikke er en tilstrækkelig sikkerhedsmargen mellem den estimerede eksponering på 0,44 µg/kg legemsvægt pr dag og den af WHO fastsatte TDI på 7,7 µg/kg legemsvægt pr dag. Der er dog mange usikkerheder forbundet med denne sammenligning. Den estimerede eksponering bygger bl.a. på et meget konservativt estimat for indhold af styren i drikkevandet på 10 µg/l (drikkevandskvalitetskravet i Danmark er på 1 µg/l) og på eksponering fra tyggegummi, der sluges på 8 µg/dag. 7

8 Derudover er der lidt usikkerhed om det studie, der ligger til grund for WHO s TDI på 7,7 µg/kg legemsvægt pr dag, idet det ikke er taget med i REACH joint - registreringsdossier (det er dog med i et individuelt registreringsdossier), og der ses bort fra det i EU's risikovurderingsrapport I risikovurderingsrapporten konkluderes det, at der i studiet ikke er en klar evidens for toksicitet. Risiko for det ydre miljø: I EU s risikovurderingsrapport fra 2002 er der ikke identificeret uacceptabel risiko for miljøet fra produktion og industriel anvendelse af styren eller som følge heraf udledning til det lokale miljø. Rapporten konkluderer, at der ikke er behov for yderligere risikobegrænsende foranstaltninger end dem, som allerede anvendes til at beskytte vandmiljøet, atmosfæren og det terrestriske miljø. 3.4 Alternativer For øjeblikket er der intet der tyder på, at styren vil blive erstattet af alternative stoffer i nogen af de mange anvendelsesområder, som stoffet har, herunder i særlig grad fremstilingen af forskellige typer af plast og gummi, hvor styren anvendes som reaktiv monomer og/eller reaktivt solvent. Inden for de varmehærdende plastmaterialer er de mulige alternativer til UP enten epoxyprodukter eller phenol-formaldehyd resiner. Imidlertid er sådanne materialer også baseret på brugen af farlige monomerer, fordi en høj reaktivitet er nødvendig for at sikre en fuldstændig hærdning af produkterne samt de nødvendige mekaniske og fysiske egenskaber for at være sikre under brug. I vindmølleindustrien er man til en vis grad gået over til at anvende epoxy resiner. I de fleste tilfælde viser andre varmehærdende polymerer sig blot at være baseret på andre monomerer på LOUS-listen, f.eks. visse isocyanater (MDI/TDI) for varmehærdende PUR, bisphenol A for epoxyer eller formaldehyd, og phenol for phenol-formaldehyd resiner. Det vurderes, at det i de fleste tilfælde vil være dyrere at skifte til en anden type af plastik, måske undtagen for fødevareemballage, hvor der synes at være en trend i retning af at bruge PET i stedet for PS 4. Udfordringer Udfordring 1 Det skal afklares, om styren er hormonforstyrrende. I første omgang kræver dette en gennemgang af eksisterende data. Det giver følgende muligheder: Hvis det på baggrund af eksisterende data er muligt at dokumentere, at styren er hormonforstyrrende, falder det ind under REACH artikel 57(f) og kan eventuelt optages på kandidatlisten. Hvis det på baggrund af eksisterende data er muligt at fastslå, at styren ikke er hormonforstyrrende, er der ikke behov for yderligere tiltag i denne retning. Hvis det på baggrund af eksisterende data ikke er muligt at afgøre, om styren er hormonforstyrrende, kan styren meldes ind til stofvurderingsprogrammet under REACH, med fokus på om der skal generes flere data (nye dyrestudier). Hvis styren meldes ind til stofvurderingsprogrammet under REACH, skal det efterfølgende vurderes, om stoffet kan optages på Kandidatlisten, eller om der er behov for andre tiltag. 8

9 Tiltag og effektmål Miljøstyrelsen foreslår, at Danmark igangsætter en gennemgang af eksisterende data om styrens potentielt hormonforstyrrende effekter for at skaffe et tilstrækkeligt videngrundlag for at beslutte, om der er basis for at foreslå stoffet til optag på Kandidatlisten, eller om der er behov for en stofvurdering. Udfordring 2 I EU s risikovurderingsrapport fra 2008 identificeres en uacceptabel risiko for forbrugere, der sporadisk arbejder med styrenholdige klæbemidler eller med UP styrenholdige resiner - fx ved reparation af metal, træ eller glasfiber. Det er til mange applikationer muligt at anvende UP styrenholdige resiner, hvor der er tilsat additiver for sænke styrenafdampningen eller UP styrenholdige resiner med et lavere styrenindhold. I hvor høj grad disse metoder (eller kombination af disse metoder) anvendes, er uvist. Det er også uvist om der stadig er en uacceptabel risiko for forbrugere, da de data, der anvendes i EU s risikovurderingsrapport, er af ældre dato. Tiltag Miljøstyrelsen indmelder REACH registreringen til compliance tjek hos ECHA, med det formål at få registranten til at fremskaffe opdaterede eksponeringsdata. Den indhentede viden kan anvendes til at afklare, om der er behov for en begrænsning af bestemte anvendelse af UP styrenholdige resiner til hobbybrug gennem REACH Bilag XVII. Den indhentede viden kan også anvendes til information af forbrugere, der anvender UP styrenholdige resiner til hobbybrug. Effektmål Målet med femskaffe nye eksponeringsdata er at afdække om, der er behov for tiltag overfor anvendelsen af UP styrenholdige resiner til hobbybrug. Målet med en evt. begrænsning gennem REACH Bilag XVII eller information til forbrugere, er at beskytte forbrugere, der sporadisk arbejder med UP styrenholdige resiner til hobbybrug, mod styreneksponering. Udfordring 3 I EU s risikovurderingsrapport fra 2008 er flere scenarier beskrevet, hvor der kan forekomme niveauer af eksponering for styren, der udgør en sundhedsrisiko for arbejdere. Risikoen i Danmark er mest udtalt ved manuel håndtering i enten åbne eller delvis lukkede formstøbningsprocesser af UP styrenholdige resiner i GRPindustrien. Det skal understreges, at eksponeringsdata er fra før Arbejdsmedicinsk Klinik, Aarhus Universitetshospital er ved at analysere styrenmålinger indsamlet fra GRP-industrien frem til Rapporten har fokus på kræft, og den forventes færdig i Tiltag Miljøstyrelsen følger op på Arbejdsmedicinsk Kliniks analyser ved at opdatere eksponeringsscenarierne omkring GRP-industrien i EU s risikovurderingsrapport. De opdaterede eksponeringsberegninger kan anvendes til at vurdere om, arbejdstagere i GRP-industrien er tilstrækkeligt beskyttede, eller om der er behov for at igangsætte nye tiltag. Effektmål Målet med en opdatering af eksponeringsscenarierne omkring GRP-industrien er at afdække om, der er behov for yderligere tiltag for at beskytte arbejdere i GRPindustrien mod styren eksponering. 9

10 Udfordring 4 Miljøstyrelsen overvejer hvorvidt stoffer med en harmoniseret klassificering for specifik målorgantoksicitet på baggrund af deres neurotoksikologiske effekt, kan sidestilles med CMR-stoffer og PBT/vPvB-stoffer, og hermed kan identificeres som særligt problematiske stoffer og optages på kandidatlisten under REACH. Da styren er klassificeret STOT RE 1;H372 (Forårsager høreskader ved længerevarende eller gentagen udsættelse), kan stoffet altså muligvis optages på baggrund af denne klassificering det er dog endnu uafklaret. Tiltag og effektmål Afhængig af udkommet af disse overvejelser kan det blive relevant at foreslå styren optaget på kandidatlisten. At afdække om styren er et særligt problematiske stof og i givet fald foreslå det optaget på kandidatlisten, vil bidrage til at højne beskyttelsesniveauet i forhold til sundheden hos forbrugere og arbejdere. 10

NOTAT. Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af styren

NOTAT. Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af styren NOTAT Kemikalier J.nr. 628-00046 Ref. towin Den 12. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af styren 1. Resume Styren anvendes i store mængder, dels som byggesten i polymermaterialer og dels som komponent

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. 001-10633 Ref. lesto Den 30. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af phenol 1. Resume Phenol anvendes i store mængder, dels som byggesten i andre kemikalier og dels som opløsningsmiddel.

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af bisphenol-a-diclycidylether polymer (BADGE polymer) i Danmark 1. Resume BADGE polymer er på LOUS, da stoffet

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer

Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. logla Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af øvrige perfluorerede stoffer 1. Resume Fluortelomerer og fluorpolymerer udgør størstedelen af den nuværende

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar Strategi for risikohåndtering af N,N-dimethylformamide (DMF) 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar Strategi for risikohåndtering af N,N-dimethylformamide (DMF) 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. towin Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af N,N-dimethylformamide (DMF) 1. Resume I EU anvendes N,N-dimethylformamide (DMF) primært (ca. 80 %) som opløsningsmiddel

Læs mere

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol)

NOTAT UDKAST. Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. lesto Den 6. februar 2013 Strategi for risikohåndtering af Cybutryne (Irgarol) 1. Resume Cybutryne (også kaldet Irgarol) har på globalt plan en række anvendelser

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014. Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00129 Ref. logla Den 2. juni 2014 Strategi for risikohåndtering af Tris(2-chloro-1-methylethyl)-phosphat (TCPP) 1. Resume TCPP anvendes primært som flammehæmmer i produktion

Læs mere

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)

Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Arbejdstilsynets bemærkninger til strategi for 1. runde af kemiske stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS) Alkylphenoler & alkylphenolethoxylater: Der skal laves nogle udtræk i Produktregisteret,

Læs mere

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat

Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 10. juni 2014 Strategi for risikovurdering af trinatrium nitrilotriacetat 1. Resumé Trinatrium nitrilotriacetat (Na 3NTA) er registreret under REACH

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST Ref. towin Den 20. april Strategi for risikohåndtering af 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP)

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST Ref. towin Den 20. april Strategi for risikohåndtering af 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00216 Ref. towin Den 20. april 2015 Strategi for risikohåndtering af 1-methyl-2-pyrrolidon (NMP) 1. Resume I EU anvendes NMP anvendes hovedsageligt som opløsningsmiddel til

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! Registration (registrering)! Evaluation (vurdering)!

Læs mere

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899

Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 AFSNIT 1: FIRMA- OG PRODUKTBESKRIVELSE Fellowes UK Yorkshire Way, West Moor Park Doncaster, South Yorkshire DN3 3FB UK Telefon: + 44 (0) 1302 836800 Fax: + 44 (0) 1302 836899 Produktnavn: 99779 Rensesæt

Læs mere

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande

Styr på kemikalielovgivningen ved import til Danmark fra ikke-eu lande ved import til Danmark fra ikke-eu lande Seminar Eigtveds Pakhus 3. oktober 2012 Anne Rathmann Pedersen arp@dhigroup.com Senior konsulent, Miljø og Toksikologi Agenda Import? REACH Importør? Kemikalielovgivningen

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af formaldehyd. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af formaldehyd. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. mikkel/fje/pehsc Den. 11. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af formaldehyd 1. Resume Formaldehyd er et velkendt stof med et meget bredt anvendelsesområde, der spænder

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Sikkerhedsdatablad. Polyfilla Plastisk Træ - Eg/Natur 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Leverandør: Udarbejdet den: 19-02-2010 / HSV Borup Kemi I/S Bækgårdsvej 67 Anvendelse: Fugemasse.

Læs mere

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION

SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION SPØRGESKEMA: REACH INTRODUKTION Bemærk: Til nogle af spørgsmålene er der mere end et rigtigt svar. 1. Hvad betyder forkortelsen REACH? Fyld bogstaverne ud.! R! E! A! CH 2. Hvem er under REACH ansvarlig

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA)

NOTAT. Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. SDO Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering i Danmark af bisphenol A (BPA) 1. Resume Bisphenol A (BPA) er optaget på LOUS, da stoffet i EU er klassificeret

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015. Strategi for risikohåndtering af Nikkel NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00267 Ref. trtan Den 16. juni 2015 Strategi for risikohåndtering af Nikkel 1. Resume Nikkel (metal) er forbundet med problematiske egenskaber for sundheden, og er klassificeret

Læs mere

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol

NOTAT. Strategi for risikohåndtering af Methanol Kemikalier J.nr. 001-06320 Ref. CHIHL Den 31. maj 2013 Strategi for risikohåndtering af Methanol 1. Resume Anvendelsen af methanol er udbredt både globalt, i Europa og i Danmark. Det anslås, at der anvendes

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume

NOTAT. Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid. 1. Resume NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00257 Ref. logla Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af benzylchlorid 1. Resume Benzylchlorid (CAS: 100-44-7) anvendes næsten udelukkende som et kemisk mellemprodukt,

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014. Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin

NOTAT. Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014. Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin NOTAT Kemikalier J.nr. 620-00213 Ref. lesto Den 3.juni 2014 Strategi for risikohåndtering af mineralsk terpentin 1. Resume Stofnavnet mineralsk terpentin dækker over flere stoffer med nært beslægtet sammensætning

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af toluen

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af toluen NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af toluen 1. Resume Denne strategi vedrører toluen (CAS nummer 108-88-3). Toluen betragtes som uønsket på grund af sin

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af n-hexan

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015. Strategi for risikohåndtering af n-hexan NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. pehas Den 5. januar 2015 Strategi for risikohåndtering af n-hexan 1. Resume Denne strategi vedrører n-hexan (CAS nummer 110-54-3). n-hexan betragtes som uønsket på grund af

Læs mere

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER.

BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER. BILAG XV-RAPPORT EN EVALUERING AF DE MULIGE SUNDHEDSRISICI FORBUNDET MED GENBRUGSGUMMIGRANULAT ANVENDT SOM FYLDMATERIALE I KUNSTGRÆSBANER Sammendrag Stofnavne: stoffer i genbrugsgummigranulat anvendt som

Læs mere

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det?

CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? FAREsymboler CLP hvad er det, og hvilken betydning har det? Brugere af kemikalier står foran en ny udfordring CLP vil berøre alle, som fremstiller, sælger eller bruger kemikalier. I praksis vil samtlige

Læs mere

Opdatering om glyphosat

Opdatering om glyphosat Opdatering om glyphosat Kontorchef Lea Frimann Hansen Pesticider & Genteknologi Hvad er status for vurderingen af glyphosat og hvad er WHO s kræftpanel og EFSA uenige om? Emner: Overblik på vurderingerne

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Kædesmøring National importør Virksomhed Cycle Service Nordic ApS Adresse Datavej 12 Postnr. / sted 5220 Odense

Læs mere

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD

Hybran Bio SIKKERHEDSDATABLAD SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Hybran Bio 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION

SIKKERHEDSDATABLAD. Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Afsnit 2: FAREIDENTIFIKATION 1(7) SIKKERHEDSDATABLAD Afsnit1: IDENTIFIKATION AF DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Lugtfjerner

Arbejdspladsbrugsanvisning Vibe Lugtfjerner Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: Udarbejdet den: 230620 / JST Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Leverandør: Vibe Autokemi ApS, Torslundevej 58, 4520 Svinninge, Tlf: 59265706, Fax:

Læs mere

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 375 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. 001-06878 Ref. FJE/VJO Dep-kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 28-04-2014 SDS version: 1.1 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 28042014 SDS version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

SIKKERHEDSDATABLAD. Aquatic Chronic 2: H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Side: 1 Kompileringsdato: 10-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9530 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Danpor D

SIKKERHEDSDATABLAD Danpor D 1. Identifikation af materiale og leverandør Produktnavn: Produkttype: Leverandør: Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren Termoplastisk Danpor A/S Sletten 1 8543 Hornslet Telefon: 86 99 55

Læs mere

REACH guide for plastvirksomheder

REACH guide for plastvirksomheder REACH guide for plastvirksomheder Hvordan kommer din virksomhed i gang med REACH? REACH berører producenter, importører og brugere af kemiske stoffer enten i ren form eller i kemiske produkter eller artikler.

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 90 Offentligt Notat Kemikalier J.nr. dep. 001-02451 Ref. Kalvi/fje/behan/kirst Den 19. november 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag

Læs mere

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER? Cheftoksikolog Karl-Heinz Cohr Dansk Toksikologi Center ATV MØDE MILJØDEBAT GRÆNSEVÆRDIER - RISIKOASPEKTER SCHÆFFERGÅRDEN 16. juni 2004 HVORDAN FASTSÆTTES GRÆNSEVÆRDIER?

Læs mere

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1

Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 Arbejdstilsynet, j.nr. 20140065277 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø 1 I medfør af 35, stk. 1, 49, stk.

Læs mere

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012.

Der skal stemmes om sagen på et møde i REACH-komitéen den 19. marts 2012. Miljøudvalget 2011-12 MIU alm. del Bilag 261 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-06782 Ref. MAS Dep: Kirst GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af toluen

NOTAT. Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 12. marts 2015. Strategi for risikohåndtering af toluen NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. jegru Den 12. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af toluen 1. Resume Denne strategi vedrører toluen (CAS nummer 108-88-3). Toluen betragtes som uønsket på grund af sin

Læs mere

PRODUCT SAFETY DATA SHEET

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Ifølge EU regulativ (EC) Nr. 1907/2006 Version 1 PSDS udført for duftkapsel uden farveskifte Revideret dato: 28.01.2013 Tryk Dato: 28.01.2013 1. OPLYSNINGER OM INDHOLD OG VIRKSOMHED 1.1 PRODUKTNAVN: LUFTFRISKER

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: SDS version: 1.2 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02112016 SDS version: 1.2 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Dem. Vand Produkt nr.: 1010.001/005/030

Læs mere

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013

Produktnavn: Neopixels Udarbejdelsesdato: 01-04-2013 Udgave: 1.1.0 Udstedelsesdato: 1.04.2013 1. Identifikation af stoffet eller blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Identifikation af produktet Neopixels EPS-granulat 1.2 Relevant identificeret anvendelse af stoffet Byggemateriale; termisk

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret

DFL Lovoversigt. Ændret/ tilføjet siden sidst. bekendtgørelser eller forordninger. Miljø- og Fødevareministeret DFL Lovoversigt DFL lovoversigt er en oversigt over brancherelevante bekendtgørelser og vejledninger med i hjemmel i primært miljøbeskyttelsesloven, kemikalieloven og arbejds miljøloven. Udover hvad der

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

SIKKERHEDSDATABLAD. Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP. Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem. Side: 1 Kompileringsdato: 09-09-2015 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: VSSK9529 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG

Sikkerhedsdatablad FREJA VÄGGFÄRG Sikkerhedsdatablad PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

REACH i kommunen styr på kemikalierne

REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH i kommunen styr på kemikalierne REACH står for: Registration (registrering); af de enkelte kemiske stoffer Evaluation (vurdering); af de kemiske stoffers egenskaber og effekter Authorisation (godkendelse);

Læs mere

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på?

Fordele ved REACH. Dagens tekst. Hvad er nyt? i store træk. Hvad er nyt? Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Fordele ved REACH set fra miljøets synspunkt Torben Nørlem Miljøstyrelsen Kemikalier Dagens tekst Hvordan forbedrer REACH miljøet? Hvad skal virksomhederne fokusere på? Ikke: Radioaktive stoffer Alle stoffer

Læs mere

BARDAHL LÆKAGE SØGER

BARDAHL LÆKAGE SØGER Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72405 PR-nr.: 934568 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS

IDUSCRUB DESINFEKTIONSSERVIET / KS 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Anvendelse : Desinfektionsmiddel Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang 5 B DK 2750 Ballerup

Læs mere

Grundprincipper i REACH

Grundprincipper i REACH HVAD ER ET STOF? Et grundstof og forbindelser heraf, naturligt eller industrielt fremstillet, defineret ved CAS-, EINECS- eller ELINCS nummer. EKSISTERENDE STOFFER/ INDFASNINGSSTOFFER er stoffer, som allerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør:

Sikkerhedsdatablad K-KLÆBER. 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr nr.: 1228833, Type K-2, K-20, K-200 Dato: 14.07.2006 Revisionsdato: 26.06.2008 Revisionsdato:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

PRODUKTINFORMATION. Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA. Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet.

PRODUKTINFORMATION. Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA. Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet. PRODUKTINFORMATION Ver. 2 - Oktober 2001 Sundolitt as 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG FIRMA PRODUKTNAVN: PRODUKTTYPE: Sundolitt Thermoplastik, bygningsisolering, emballage m.v.. Normal kvalitet. LEVERANDØR:

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 2011-04-04 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: FHRW130 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om unges arbejde 1) BEK nr 625 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113719 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden

Stalosan A 2014-11-24 SIKKERHEDSDATABLAD. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 20141124 SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden 1.1. Produktidentifikator Stalosan A 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD

SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD SUNDHEDS- OG SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF PRODUKT OG VIRKSOMHED Kommercielt navn : Ref : Navn og adresse på leverandør Klæbefjerner spray AR5001 B. Braun Hospicare Ltd, Collooney Co Sligo Irland

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/05/2015 Revision: 03/02/2016 Version: 7 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel

SIKKERHEDSDATABLAD. Gleerustol 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Anvendelse. Polermiddel SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator Anvendelse Polermiddel Nærmere oplysning om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Nordcoll A/S

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 145 Offentligt NOTAT Kemikalier J.nr. 001-13400 Den 10. september 2015 NOTAT til Folketingets Europaudvalg samt Miljø- og fødevareudvalg Kommissionens

Læs mere

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes

VÆG OG FACADERENS. S-sætninger: 2- Opbevares utilgængeligt for børn 26- Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Væg og facaderens PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid

Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00230 Ref. ANLGO Den 29. januar 2014 Strategi for risikovurdering af Visse kobberforbindelser : Kobber(I)oxid, Kobber(II)sulfat og Kobber(I)chlorid 1. Resumé Strategien omhandler

Læs mere

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER SYNTHV 0W30 Udarbejdet: 02022015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: Varenummer: SYNTHV 0W30 ARD010044 1.2 Relevante identificerede

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF TSE 3562 C - can (1l-900g) 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER Indånding : Bring den forgiftede ud i frisk luft Søg læge ved længerevarende problemer. Hudkontakt : Vaskes af med sæbe og rigeligt vand. Øjenkontakt : Kommer stoffet i

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50)

IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24x50) 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : IDUSAN WIPE ENKELTPAKKEDE/KS 1200(24X50) Produkt kode : 2182806 Anvendelse : Desinfektionsmiddel

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 64-60 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Spørgsmål vedr. sikkerhed, arbejdsmiljø, materialer og proces Giv en skriftlig besvarelse på en række teoretiske spørgsmål Hærdeplast 4 lektioner

Læs mere

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda.

DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald. Overblik over de lovgivningsmæssige rammer september Agenda. DAKOFA Kursus: Klassificering af farligt affald Overblik over de lovgivningsmæssige rammer 15-16 september 2016 Thilde Fruergaard Astrup Jord og Affald Agenda Status Baggrund for de nye klassificeringsregler

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren

SIKKERHEDSDATABLAD. Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren 1. Identifikation af materiale og leverandør Produktnavn: Produkttype: Leverandør: Danpor Grafit Formstøbt produkt til anvendelse i byggerisektoren Termoplastisk Danpor A/S Sletten 1 8543 Hornslet Telefon:

Læs mere

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0

Udarbejdet på baggrund af EU forordningerne 453/2010 og 1907/2006. Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet: 02-10-2013 SDS version: 1.0 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet: 02102013 SDS version: 1.0 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Prnr.: MST reg. Nr. 36428 Handelsnavn: MyreFri

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD NOVOSPRAY Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2

SIKKERHEDSDATABLAD NOVOSPRAY Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2 Side: 1 Revision: 03/04/2015 Version: 2 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: AF8815 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta.

OZ 2062-321FM5-42-10. Loddepasta. 1/6 OZ 2062-321FM5-42-10 Loddepasta. SENJU MANUFACTURING (EUROPE) LTD 5 Gateway Centre, Coronation Road, Cressex Business Park, High Wycombe, Buckinghamshire HP12 3SU England www.senju.com +44(0)1494 526000

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 627 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 16. september 2016 Sagsnummer: 2016-9183./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien

: Desinficerende bestanddel. : CID LINES NV. Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien Side : 1 / 6 Producent CID LINES NV Waterpoortstraat, 2 B-8900 Ieper Belgique-Belgie-Belgien PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Identifikation

Læs mere

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2).

Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering af titandioxid (TiO2). 31. oktober 2017 One pager om TiO 2-sagen forud for CARACAL-mødet d. 15.-16. november 2017 Vi er en række organisationer, der er stærkt bekymrede for konsekvenserne af den foreslåede harmoniserede klassificering

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme

Sikkerhedsdatablad. : 12 våde og tørre renseservietter til skærme Afsnit 1: Identifikation 1,1 Produktidentifikator Produktnavn Fellowes varenummer : 12 våde og tørre renseservietter til skærme : 99702 1,2 Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5

Sikkerhedsdatablad (leverandørbrugsanvisning) Novitron DAM TEC Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 Udgave 11.11.2015 Erstatter udgave 26.02.2015 side 1 af 5 1. Identifikation af blandingen og af virksomhed: 1.1 Handelsnavn: Novitron DAM TEC 1.2 Produkttype: Bekæmpelsesmiddel / Ukrudtsmiddel. Miljøstyrelsens

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 7102 Side: 1 Kompileringsdato: 21/06/2011 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: GMWF4019/20 1.2. Relevante

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 10/10/2014 Revision: 05/02/2016 Version: 6 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: 1.2. Relevante identificerede

Læs mere

UNDERSØGELSER AF PFAS I DET DANSKE GRUNDVAND-PERSPEKTIVER FOR REGULERING

UNDERSØGELSER AF PFAS I DET DANSKE GRUNDVAND-PERSPEKTIVER FOR REGULERING UNDERSØGELSER AF PFAS I DET DANSKE GRUNDVAND-PERSPEKTIVER FOR REGULERING ATV Vintermøde 2014 Vingsted, 10.-11. marts 2014 Civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki, (Orbicon A/S, kats@orbicon.dk) og Civilingeniør

Læs mere

Samlet set er det vurderet, at molybdæntrioxid ikke udgør en uacceptabel risiko for hverken miljø eller sundhed.

Samlet set er det vurderet, at molybdæntrioxid ikke udgør en uacceptabel risiko for hverken miljø eller sundhed. NOTAT Kemikalier J.nr. 620-00225 Ref. LOGLA Den 24. marts 2015 Strategi for risikohåndtering af molybdæntrioxid (MoO 3) 1. Resume Molybdæntrioxid er en uorganisk forbindelse, der markedsføres i to kvaliteter:

Læs mere

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014

Kemirådgivning. Kemi up-date. 25. Februar 2014 Kemi up-date 25. Februar 2014 Mette Herget Herget.dk Kemirådgivning Kemikalieregulering REACH Tilgrænsende speciallovgivning med berøring til kemi bl. a. Nanomaterialer Hormonforstyrrende stoffer Biocider

Læs mere