Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. Teknisk løsningsbeskrivelse"

Transkript

1 Bilag 3 Teknisk løsningsbeskrivelse Side 1 af 14

2 Indholdsfortegnelse 3 TEKNISK LØSNINGSBESKRIVELSE Vejledning til udfyldelse af bilag Vision for IT-arkitekturen Generel arkitektur Trelags model Datamodel Præsentationslaget Forretningslaget Datalaget Moduler Platformskrav...14 Side 2 af 14

3 3 Teknisk løsningsbeskrivelse 3.1 Vejledning til udfyldelse af bilag Dette bilag indgår som et element i den samlede besvarelse. Det skal understreges, at kravspecifikationen og de øvrige bilag i materialet er fuldstændig ligestillede. Hvert kapitel i bilaget omhandler et givent afgrænset emneområde. Indenfor hvert kapitel er anført de tilhørende krav med tilhørende tekstafsnit. Disse er nummereret med et kapitel nummer og et fortløbende nummer indenfor kapitlet. Således vil kapitel 7 s krav være nummereret således: 7.1, 7.2, 7.3 etc. De opstillede krav er prioriteret i en tredeling, der er som følger: Krav, anført ved et. Dette er krav, der prioriteres højest. Tilbudsgiver skal for hvert angive om og hvorledes kravet opfyldes. Krav, anført ved et K2. Disse er krav, der prioriteres næsthøjest. Det skal ligeledes angives om og hvorledes, kravet opfyldes af tilbudsgiver. Krav, anført ved et K3. Disse prioriteres lavest. Det skal igen angives om og hvorledes, ønsket bliver opfyldt af tilbudsgiver. Desuden kan der være tale om informationspunkter, markeret ved et I, der skal besvares som led i tilbudsbesvarelsen. Besvarelsen af disse informationspunkter vil indgå i den samlede vurdering af tilbudsgivers besvarelse. Det skal bemærkes, at hvert krav også skal indeholde en tekstlig beskrivelse, således at hvert krav består af hhv. en tekstlig beskrivelse og et decideret krav. Besvarelsen af hvert krav skal forholde sig både til selve punktet og til den tilhørende beskrivelse. Hvis en af de to dele giver anledning til forbehold for opfyldelse af kravet, skal dette fremgå af feltet Bemærkninger. Side 3 af 14

4 Hvert krav er angivet i en tabel struktur. Denne indeholder en række felter, der for hvert krav skal udfyldes. Tabellen vil se således ud: Punkt: Vil være en angivelse af kravets nummerering. Denne skal overholdes og må ikke ændres. Type: Det vil her være angivet, hvilken type krav, der er tale om. Kravene er prioriteret i forhold til den ovenfor omtalte opdeling af prioriteringerne. Der vil af opdragsgiver være angivet et, et K2 et K3. Der kan tillige være angivet et I for informationspunkter, der ikke er deciderede krav. Opfyldelse: Her skal angives, hvorledes kravet er opfyldt. Dette skal angives med STD for standard funktionalitet, med OPS for parameteropsætning, med UDV for angivelse af, hvorvidt kravet kræver nyudvikling, og endelig NOT for angivelse af, at kravet ikke kan opfyldes. Bemærkning. Feltet anvendes til at angive udførlige redegørelser for besvarelsen, uanset hvilken markering, der er angivet i Opfyldelsesfeltet. Der henvises i øvrigt til de offentliggjorte kontrakter. 3.2 Vision for IT-arkitekturen Et vigtigt, men bagvedliggende, element i at forbedre og effektivisere den offentlige forvaltning, er en fælles, fleksibel IT-arkitektur. FESD-projektet lægger med dette udbud en række vigtige grundsten i en fælles IT-arkitektur på ESDH området, men det er også klart at det er en længerevarende proces, der både involvere det offentlige og de leverandører, der leverer løsninger på området. Den overordnede arkitekturproces er beskrevet i Hvidbog om IT-arkitektur fra IT og Telestyrelsen (Kan rekvireres på Videnskabsministeriets hjemmeside). FESD projektets mål er at medvirke til skabe første skridt i en fælles IT-arkitektur, hvor de offentlige organisationer, der bruger de tilbudte systemer, får en fleksibel løsning, der sikrer interoperabilitet og gør det muligt at integrere med fagsystemer, tilpasse arbejdsgange, udveksle elektronisk oplysninger med andre myndigheder m.v. Formålet er også at sikre den enkelte organisation en lagdelt og modulopbygget IT-arkitektur, der på sigt muliggør at enkeltmoduler kan udskiftes med tredjepartsmoduler, og hermed en teknik der underbygge en langsom udvikling af fælles forvaltningspraksis og ensartede arbejdsgang på tværs af den offentlige forvaltning. Alt dette er elementer der har en lang modnings tid, og som forudsætter et væsentligt standardiseringsarbejde. Det forventes at konkurrencedeltageren i deres oplæg udarbejder et grundigt visionspapir, der sigter på at understøtte denne proces og at de nødvendige tekniske og organisatoriske løsninger både på kort og langt sigt og kan indgå i forhandlingsforløbet. I arkitekturprocessen og forhandlingsforløbet er det væsentligt at tilbudsgiveren både forholder sig til deres egen løsning, men også til, hvad der er nødvendigt for at de leverede løsninger kan spille sammen om at understøtte den overordnede målsætning. For at sikre interoperabiliteten, både til andre systemer, men også så tredjepart kan udvikle moduler til systemet, er det afgørende, at der udvikles en fælles offentlig datamodel. De indholdsmæssige rammer for en sådan datamodel findes delvist i Dokform arbejdets Side 4 af 14

5 strukturering af data, men det er vigtigt, at dette arbejde videreudvikles til en egentlig konkret model. FESD-projektet vil i samarbejde med tilbudsgiverne udforme en fælles datamodel, herefter kaldet "FESD datamodel", som er en del af "FESD standarden". "FESD standarden" vil som første skridt bestå af FESD datamodel" samt beskrivelsen af en række fælles moduler kaldet "FESD moduler". FESD standarden vil blive udviklet i samarbejde mellem de tre leverandører og FESD. Arbejdet vil tage sit udgangspunkt i Noark 4 s datamodel og databeskrivelser og leverandørenes løsninger og med denne baggrund skabe den størst mulige fællesmængde. Standarden kan afvige fra Noark 4 på de områder, hvor det er nødvendigt for at understøtte dansk forvaltningspraksis, eller hvor leverandørene kan opnå enighed om en afvigelse. Arbejdet sigtes tilrettelagt sådan at leverandørerne udarbejder standarden i samarbejde med FESD, med det mål at understøtte de arkitekturmæssige visioner og den forretningsarkitektur, der er beskrevet i dette bilag. Med hensyn til plan for udviklingsarbejdet og status henvises til Der skal samtidig udarbejdes generiske integrationsmodeller og gennemføres standardisering af nogle konkrete integrationsgrænseflader (CVR, BBR, KMD, Navision etc.), og der skal endvidere tages stilling til beskrivelsen af andre grænsesnit til forskellige fagsystemer. I dette bilag er opstillet de 4(5) arkitekturdokumenter fra Hvidbog om IT-arkitektur og de konkrete krav som systemet og leverandøren forventes at leve op til. 3.3 Generel arkitektur I det efterfølgende er beskrevet de krav og forventninger, der er til det tilbudte systems ITarkitektur. Det er væsentligt, at indkøb af ESDH systemer til den offentlige sektor ikke stiller uhensigtsmæssige krav til den købende organisations øvrige IT-arkitektur. Derfor forventes der i løsningen en generel funktionalitet, som giver mulighed for integration via applikation, så brugeren ikke oplever at arbejde i flere systemer. Kommunikationen mellem f.eks. et GISsystem og ESDH-systemet skal dermed kunne ske på en standardiseret måde med klare snitflader mellem de to systemer. Det er et krav, at den tilbudte løsning understøtter interoperabilitet og fleksibilitet, som beskrevet i Hvidbogen om IT-arkitektur. Beskrivelsen skal forholde sig konkret til modulopbygning, lagdeling, standardisering og kommunikation Det er et krav at de XML skemaer der udvikles lever op til beskrivelsen fra XML Komiteen om udvikling af XML skemaer Det er et krav at den leverede løsning integrerer til andre systemer ved brug af WEB services som beskrevet af XML komiteen Side 5 af 14

6 3.3.3 Det er et krav at den leverede løsning kan udveksle data ved brug af Dok- Formgruppens metadata Det er et krav at den leverede løsning integrere til CPR, CVR, BBR ved brug af Nøgledatagruppens beskrivelser Det er et krav at de skemaer der udvikles, offentliggøres på inforstrukturdatabasen Det er et krav, at den leverede løsning skal leve op til principperne om god IT-arkitektur og at leverandøren skal indgår i den standardiseringsproces, der tilrettelægges i fællesoffentligt regi af eksempelvis XML komiteen, OIO arbejdet, IT og Telestyrelsen etc a De organisatoriske, indholdsmæssige og tekniske standarder, der udvikles for dataudveksling, som et led i standardiseringsprocessen skal løbende implementeres i løsningen. IT-arkitekturen skal understøtte, at systemet - uden at der er tale om væsentlige forøgelser i svartider etc. - kan skaleres i forhold til de tre arketyper, så det er effektivt og økonomisk relevant for både store og små organisationer Det er et krav, at systemet kan skaleres. Det skal beskrives hvilke tekniske grænser der er for kapaciteten af den tilbudte løsning, eller elementer af den. Hvor skalerbarheden kun kan opnås ved at tilbyde en anden teknologi, skal dette specificeres: Tilbydes der eksempelvis flere forskellige databaser skal det beskrives, hvilke kapacitetsmæssige og økonomiske fordele der er ved de forskellige og hvilke tekniske tiltag der er nødvendige for at skifte database. Side 6 af 14

7 3.4 Trelags model Systemet skal være opdelt i en flerlags arkitektur. Denne opdeling i forskellige lag skal sikre, at man kan skifte moduler ud i et af lagene med tredjepartprodukter, uden at det medfører forandringer i de øvrige lag, og hvert lag skal have sin egen struktur og logik, der kan arbejdes med uafhængigt af de øvrige lag. Eksempel på en simpel trelagsdeling: Præsentationslag Forretningslogik Datalag En modulopdeling af trelagsmodellen kan opbygges efter nedenstående model Løsningen skal som minimum være delt i et præsentationslag, et forretningslag og et datalag. Side 7 af 14

8 Præsentationslag FESD systemet Andre systemer og moduler Forretningslag CPR Datalag Kommunikation på baggrund af generel datamodel Kommunikation baseret på konkret specifikation af data, baseret på generel model Det er et krav, at grænserne mellem præsentationslaget, forretningslaget og datalaget skal være klart definerede, og at der må ikke ligge forretningsfunktioner i præsentationslaget og datalaget. Hvis forretningsfunktioner er placeret i præsentations eller datalaget, skal det specificeres i tilbuddet Det er et krav, at grænserne mellem de tre lag skal kunne baseres på FESDstandarden, for at understøtte interoperabilitet. En vigtig komponent i systemet er anvendelse af XML baseret kommunikation Det er et krav at systemet skal kunne kommunikere med eksterne systemer ved brug af XML udformet efter XML komiteens anvisninger (kaldet OIOXML), og der skal derfor beskrives niveauet for brugen af XML skemaer til udveksling af informationer Det et krav, at den tilbudte løsning kan importere og eksportere data ved brug af Dokform gruppens skema, Noark 4 og Moreg og ISO Der skal være en konkret stillingtagen til de enkelte dataelementer og deres definitioner. Er import/eksport funktionen ikke implementeret på leverancetidspunktet, skal det fremgå af udviklingsplanen, hvornår dette vil foregå. Side 8 af 14

9 XML kommunikationen skal understøttes af en række kommunikationsprotokoller, der skal sikre interoperabiliteten og fleksibiliteten i systemet. Protokollerne skal være bredt anvendte og baseret på åbne standarder, som eksempelvis CORBA eller SOAP. I vurderingen af systemet vil der blive lagt vægt på det antal kommunikationsprotokoller, som systemet understøtter Tilbudsgiveren skal dokumentere hvilke standardiserede kommunikationsprotokoller der kan anvendes til at understøtte kommunikationen med XML Tilbudsgiveren skal dokumentere, hvilke protokoller der anvendes til kommunikation mellem systemets moduler og mellem lagene i trelagsmodellen Hvis der anvendes proprietære standarder skal tilbudsgiveren dokumentere, hvor og hvordan standarderne anvendes, hvilke fordele der er ved at anvende disse, og hvilke muligheder der er for at erstatte dem med åbne standarder. Punktet forventes behandlet i IT-arkitektur dokument 1: Vision og pejlemærker og ITarkitekturdokument 4: Teknisk arkitektur. Med åbne standarder menes standarder, der er anerkendt af et internationalt eller nationalt standardiseringsorgan som ISO (International Standard Organization) og DS (Dansk Standard), eller som minimum sammenslutninger af normsættende karakter som W3C eller WfMC (Workflow Management Coalition). At standarden er åben betyder også, at dens anvendelse i systemet er veldokumenteret, at dokumentationen er almindeligt tilgængelig, og at brugen ikke er forbundet med afgifter eller licenser Tilbudsgiveren skal sikre at dokumentationen for de standarder der anvendes er almindeligt tilgængelig. Tilbudsgiveren skal redegøre for hvor dokumentationen kan anskaffes og under hvilke betingelser. Side 9 af 14

10 3.5 Datamodel For at sikre interoperabiliteten, både til andre systemer, men også så tredjepart kan udvikle moduler til systemet, er det afgørende, at der udvikles en fælles offentlig datamodel. De indholdsmæssige rammer for en sådan datamodel findes delvist i Dokform arbejdets strukturering af data, men det er vigtigt, at dette arbejde videreudvikles til en egentlig konkret model. FESD-projektet vil i samarbejde med tilbudsgiverne udforme en fælles datamodel Som en del af forhandlingsforløbet skal tilbudsgiveren indgå i udarbejdelsen af en "FESD standard". Standarden skal indeholde en fælles datamodel, baseret på NOARK 4 og NOARK 4.1, og beskrivelse af en række fælles moduler Datamodellen og de nødvendige databeskrivelser, som leverandøren lader indgå i FESD standarden, samt løsningens øvrige eksterne interfaces skal være almindeligt tilgængelige, og anvendelsen må ikke være belagt med særlige rettigheder eller omkostninger Det er et krav at tilbudsgiveren sikrer at tredjepartsleverandører får informationer om leverandørens implementering af FESD standarden i sine produkter og løsningens øvrige eksterne interfaces, så tredjepartsleverandører kan nå lave tilpasninger, samtidigt med at ændringerne i datamodellen træder i kraft Som led i udarbejdelsen af FESD standarden skal tilbudsgiveren dokumentere den i løsningen anvendte datamodel i form af Diagrammer og tabel og feltbeskrivelser, som beskrevet nedenfor. Der skal leveres en systematisk beskrivelse af hvilke data elementer fra Noark 4.1, systemet indeholder. Det skal beskrives hvilke dataelementer som er defineret i henhold til Noark 4,1 og hvilke dataelementer, der ikke overholder standarden. For de elementer der ikke overholder standarden, gemmeomgås, hvilke dataelementer der træder istedet, og hvordan de er defineret. (I Noark 4.1 bilag 14 bruges en skematisk notation for elementbeskrivelse der indeholder: Betegnelse, K, O, Format, Kortnavn, beskrivelse. Definitionen forefindes i Noark 4 Bilag 14 side 8. Der ønskes en lignende skematisk besvarelse der tilkendegiver Noark betegnelse, Format, leverandørens egen betegnelse* og Beskrivelse. For dataelementer der ikke overholder Noark 4.1 standarden ønskes en beskrivelse af Leverandørbetegnelse, format og beskrivelse.) Punktet forventes behandlet i IT-arkitektur dokument 3: Informationsarkitektur. Side 10 af 14

11 3.6 Præsentationslaget Præsentationslagets brugergrænseflade skal være browserbaseret og skal kunne afvikles i et vindue af variabel størrelse, eksempelvis til brug for portaler, WAP eller lign Præsentationslaget skal sikre muligheden for at understøtte andre kanaler som for eksempel PDA eller lign Det tilbudte system må kun i begrænset omfang indeholde moduler, eksempelvis scanning eller brugeradministration, der skal afvikles på en tung klient. Tilbudsgiver bedes redegøre for dette Den tilbudte løsning skal give mulighed for, at den enkelte organisation selv kan tilpasse præsentationsslagets bruger grænseflade. 3.7 Forretningslaget Forretningslaget skal være opdelt i funktionsmoduler, der implementerer FESD standardens generiske moduler og kommunikerer ved brug af veldefinerede grænseflader og ved brug af FESD standardens datamodel Som en del af FESD standardens skal forretningslaget indeholde et eller flere moduler, der kan styre og fordele in- og output til eksterne systemer.(se Hvidbogen figur 6). Side 11 af 14

12 3.8 Datalaget Datalaget skal kunne fungere på flere almindeligt, udbredte databaser. Som for eksempel SQL server og Oracle Knytter der sig specielle konditioner til brug af de enkelte database typer, skal det fremgå hvilke konditioner. Med konditioner menes enhver form for praktisk, juridisk eller kommerciel betingelse, som fx licensbetaling eller overholdelse af tredjeparts regler vedrørende brug eller videreudvikling en af software, templates, procedurer, etc Datalaget skal, under iagttagelse af de nødvendige sikkerheds-foranstaltninger, kunne udgøres af en ekstern service, eksempelvis som ASP-løsning. Tilbuddet skal beskrive mulighederne herfor, inklusive de nødvendige forudsætninger som fx netværkskapacitet, hjælpeprogrammel, etc. 3.9 Moduler Systemet skal i videst muligt omfang være selvstændige moduler med åbne grænseflader, der er baseret på de ovenfor nævnte åbne standarder. Det vil blive vægtet, at de i dette afsnit opstillede moduler er tilstede i systemet, og i forhandlingsprocessen vil det kunne komme på tale, at der skal ske en tilpasning af de enkelte leverandørers moduler til den modulære opbygning, der vises i nedenstående figur Hvis de i dette afsnit nævnte moduler ikke er selvstændige moduler på leveringstidspunktet, skal tilbudsgiveren beskrive om og hvordan de enkelte moduler kan skabes med udgangspunkt i systemets nuværende opbygning og det skal fremgå af udviklingsplanen, hvilke moduler der påtænkes udviklet og hvornår de vil være det. Side 12 af 14

13 Modulerne i forretningslaget kan illustreres med følgende model. Som det fremgår af modellen, kan der være flere moduler end i nedenstående liste. Præsentationslaget Forretningslaget Sikkerhed Workflow n1 Advis Sagsstyring Dagsorden Ledelsesinformation n2 Integration Datalaget Registrering Journalisering Skanning Scanning Brugeradm. n3 Dokumenthåndtering Versionsstyring Check in/out Metadata Søgning Arkivering Det er et krav, at systemet på én gang tilsikrer en fleksibel modulær opbygning, sikrer interoperabilitet, og at systemet fremstår som en effektiv og økonomisk favorabel løsning. Kontorpakker Systemet skal indeholde funktioner, der sikrer integration til de to nyeste versioner af de mest udbredte kontorpakker og mailsystemer. Tilbudsgiver bedes udfærdige en liste over de kontorpakker og mail systemer, der integreres til, en generisk beskrivelse af integrationens art, og hvordan integrationen er implementeret Hvis systemet på tidspunktet for kontrakternes underskrivelse ikke indeholde integration til alle disse produkter, skal integrationen til de pågældende kontorpakker og mailsystemer være implementeret inden ibrugtagningstidspunktet. Punktet forventes behandlet i IT-arkitekturdokument 1: Vision og pejlemærker Tilbudsgiver skal beskrive de procedure og foranstaltninger, der er for at sikre at den leverede løsning sikkerhedsmæssigt lever op til de stillede krav. Side 13 af 14

14 3.10 Platformskrav Det er et krav at leverandøren opstiller et skema, der beskriver alle løsningens krav til organisationens IT-infrastruktur. Herunder styresystem og andre software krav på server/klient, Skærmstørrelse, maskinkapacitet (ram, cpu, disk etc.), netværkstopologi, båndbredde mv. Side 14 af 14

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Bilag 1 Vurdering af økonomiske konsekvenser af beslutningsforslag B 103 1. Indhold i beslutningsforslag B 103 Det overordnede

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.

ZEBRANET. Serviceorienteret Arkitektur. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver. Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet. Enterprise Architecture Trends og Perspektiver E-BUSS konference 14. september 2007 Allan Bo Rasmussen Zebranet ApS abr@zebranet.dk ZEBRANET Serviceorienteret SOA og Enterprise Architechture Definitioner

Læs mere

DOKUMENTBROKER Koncept

DOKUMENTBROKER Koncept DOKUMENTBROKER Koncept Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvad er DokumentBrokeren?...1 1.1 Formål...1 1.2 Fordele...1 1.3 Baggrund...2 2 Komponenter...3 2.1 Dataflet...4 2.2 Platform og teknologi...4

Læs mere

Folkekirkens It s arkitekturprincipper

Folkekirkens It s arkitekturprincipper Folkekirkens It s arkitekturprincipper Arkitekturprincipperne består af 11 principper, som skal anvendes ved alle nyanskaffelser og større ændringer af eksisterende it systemer. Arkitekturprincipperne

Læs mere

WHITEPAPER DokumentBroker

WHITEPAPER DokumentBroker WHITEPAPER DokumentBroker Copyright 2013 DokumentBrokeren er en selvstændig arkitekturkomponent, som uafhængigt af forretningsapplikation og kontorpakke, genererer dokumenter af forskellige typer og formater,

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet

N O TAT. Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet. Anbefalinger i KL s politik på sags- og dokumentområdet N O TAT Udkast til: KL s politik på sags- og dokumentområdet Kommunernes politik på sags og dokumentområdet støtter kommunerne i at træffe de rigtige beslutninger om valg af it-løsninger til sags- og dokumenthåndtering,

Læs mere

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007

IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 IT- og Telestyrelsen 21. august 2007 Sagsnr. 032071-2007 Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att. Palle Aagaard FESD Grænseflade til CMS-løsninger, høringssvar fra Gentofte Kommune Gentofte Kommune har med

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMI OG LØN VEJLEDNING Kravspecifikationen af de udbudte løn- og økonomisystemer udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A (fælles) Bilag 1 kravspecifikation B (løn) Bilag 1

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

2. Systemarkitektur... 2

2. Systemarkitektur... 2 Indholdsfortegnelse 2. Systemarkitektur... 2 2.1 Præsentationsserverarkitektur... 3 2.2 Applikationsserverarkitektur... 7 Version 7.0 Side 1 af 7 5. Systemarkitektur Arkitekturen for Nyt BBR bygger på

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009

It-arkitekturprincipper. Version 1.0, april 2009 It-arkitekturprincipper Version 1.0, april 2009 Fælles it-arkitekturprincipper Som offentlig it-chef, projektleder eller professionel, der arbejder med digitalisering, skal du træffe mange valg i en hektisk

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel Indhold > Indledning 3 Standarder 5 OIOUBL 5 OIO RASP 6 OIO SMI 7 Biblioteker 8 Web applikationer 9 Fakturablanket 9 NemHandel Registrering 9 NemHandel.dk 10 Web services

Læs mere

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform

Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Informationsmøde vedrørende Proof of concept for en integrationsplatform Dagsorden 1. Velkomst 2. Selve Løsningen 3. Visionen 4. Datamodel 5. Milepæle og prøver 6. Open source 7. Praktisk information Selve

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning.

OIO står for Offentlig Information Online og er det offentliges fællesbetegnelse for it-arkitektur, it-standarder og digital forvaltning. 1 af 6 30-01-2009 12:42 Vejledning Brugervejledning for OIO-katalog over offentlige it-standarder Version 2.0 - April 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning OIO på nettet Standarder og standardisering Offentlig

Læs mere

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post

Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Bilag 1: Teknisk dialogmøde for udformningen af Digital Post Næste generation Digital Post, 2016 Indhold Indledning... 2 Kap. 1 Formelle rammer... 3 Kap. 2 Vision og formål... 3 Kap. 3 Næste generation

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Bilag 4: Dokumentation

Bilag 4: Dokumentation Bilag 4: Dokumentation Udbud af løn- og personalesystem Side 1 Indhold bilag 4 Bilag 4 Dokumentation... 3 4.1 Indledning... 3 4.2 Overordnede dokumentationskrav... 3 4.3 Dokumentation af leverance... 3

Læs mere

Faktaark for DAR 1.0

Faktaark for DAR 1.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for DAR 1.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for DAR 1.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 DAR i dag... 3 Fremtidige DAR 1.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR

DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR FDA2017 DEN FÆLLESKOMMUNALE RAMMEARKITEKTUR - FRA VISION TIL PRAKSIS FDA 2017 Agenda Digitaliseringsstrategien og kommunernes udfordringer Rammearkitekturen som et fælles

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware

Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware 25-09-2009 TIF 4/0106-0200-0010 /FIB Konkurrencestyrelsens vurdering af mulighederne for at øge konkurrencen på markedet for kontorsoftware IT- og Telestyrelsen har anmodet Konkurrencestyrelsen om en udtalelse

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 14: Anvenderkrav til Støttesystemet Organisation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) kombit@kombit.dk CVR

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1

KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER. December 2012 version 1.1 KRAVSPECIFIKATION FOR FAGLIGE KVALITETS- OPLYSNINGER December 2012 version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Sammenhængen mellem FKO og voksenudredningsmetoden 2 2. Krav -tilpasninger i relation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik

Indholdsfortegnelse. Systembeskrivelse kapitel 3 Forretningslogik Indholdsfortegnelse 3. Forretningslogik... 2 3.1 Domænemodel... 2 3.1.1 BBR-domænemodel... 2 3.1.1.1 er i BBR-domænemodel... 3 3.1.2 Modtageboks-domænemodel... 8 3.1.2.1 er i modtageboks-domænemodel...

Læs mere

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet

Digital signatur og XML. Karsten Munk, Videnskabsministeriet Digital signatur og XML Karsten Munk, Videnskabsministeriet Indledning Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling tidligere IT- og Forskningsministeriet + universiteterne + innovationspolitikken

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013 NOTAT Anvenderkrav til Støttesystemet Klassifikation (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 4. april 2014 SRS Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor

Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor Elektronisk samhandling i dansk offentlig sektor v. Michael Bang Kjeldgaard IT- og Telestyrelsen Oslo 11. september 2008 Lessons learned Velfungerende ramme for koordinering Tilgang der matcher modenhedsniveau

Læs mere

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere?

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? ...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? Brugerne tager magten Sådan bliver it bedre og billigere SBSYS ER ET KOMPLET SAGSSTYRINGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) TIL EN OFFENTLIG MYNDIGHED

Læs mere

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10.

Spm.2: Ordregiver bedes bekræfte at tilbuddet skal afleveres den og ikke som angivet i Bilag A den 31.8 kl. 10. Senest opdateret d. 21.8.2015 Dokumentet indeholder alle til dato offentliggjort spørgsmål og svar. I tilfælde af, at Silkeborg Kommune finder det nødvendigt at foretage ændringer eller supplere oplysningerne

Læs mere

Principper for IT-arkitektur IT-Arkitektur principperne er en formulering af de generelle principper, der gælder for digitaliseringen i Odense Kommune. Principperne skal sikre, at digitaliseringen i Odense

Læs mere

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor

Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor Sag og dokument standarderne - Hvad og hvorfor > Sag og dokument standarderne Hvad og hvorfor Dette dokument kan frit anvendes af alle. Citeres der fra dokumentet i andre publikationer til offentligheden,

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud

Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud Klik her for at angive tekst. Krav og vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud I forbindelse med det forestående monopolbrud udarbejder KOMBIT i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin drejebog,

Læs mere

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS

Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS NOTAT Bilag 9 - Opsamling på høringssvar fra netværket til Arkitekturrapport for KITOS (Bilag til dagsordenspunkt 10, Arkitekturrapport for KITOS) Lars Nico Høgfeldt, Odense Kommune Generel indledning

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s

Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s Spørgsmål og svar til Levering af Tryghedsalarmer til KomUdbud 2014/s 114-200363 Skemaet indeholder alle, til dato, offentliggjort spørgsmål og svar. Alle spørgsmål og svar offentliggøres på KomUdbud.dk

Læs mere

CCS Formål Produktblad December 2015

CCS Formål Produktblad December 2015 CCS Formål Produktblad December 2015 Kolofon 2015-12-14

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper

Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper Integration og sammenhæng imellem systemer, data, services og kliniske processer: Amtsrådsforeningens fælles arkitekturprincipper for EPJ Esben Dalsgaard Cand. Scient. Datalogi og matematik IT-leder, Psykiatri-

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010.

It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud. Region Midtjylland 2010. It arkitektur- og sikkerhedskrav Løn og personalesystemsudbud Region Midtjylland 2010. 1 1 Indledning 1.1 Versionshistorie Version Dato Ansvarlig Status Beskrivelse 1.0 2010-05-04 HENSTI Lukket Definition

Læs mere

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006

SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne. Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 SOA i Lægemiddelstyrelsen - fra spaghetti til lasagne Mikael Bay Skilbreid, leder af facility management og it IBM Softwaredag 2006 19. september 2006 Agenda Udfordringer overvejelser om SOA Visionen driver

Læs mere

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT

ENTERPRISE ARCHITECTURE (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT (EA) STRATEGY, BUSINESS AND IT ALIGNMENT AGENDA HVAD SKAL VI IGENNEM? FØR FROKOST Hvad er Enterprise Architecture (EA) Baggrunden for EA EA Rammeværk(er), den danske vinkel EFTER FROKOST Gennemgang af

Læs mere

Att: Mads Ellehammer:

Att: Mads Ellehammer: KL Att: Mads Ellehammer: 27. august 2008 FESD-standardiseringsgruppen har nu færdigbehandlet de indkomne svar til høringen, som løb fra den 22. marts 2008 til 23. maj 2008, og ønsker med dette brev at

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter?

uddybende beskrivelse af processen i forbindelse med fremsøgning af sagsakter? UDBUD AF BYGGESAGSSYSTEM OFFENTLIGT UDBUD, OFFENTLIGGJORT DEN 3. JULI 2015. SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 (17/08/2015) NR. 1. 2. REFERENCE SPØRGSMÅL SVAR Bilag 1. Krav 9 Bilag 1. Krav 17 Er det muligt at få

Læs mere

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012

Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion. 2. Løsningsoverblik. 2. januar 2012 2. januar 2012 Tilbudsmateriale: Ny Storage løsning. 1. Introduktion Dette tilbudsmateriale er annonceret på Syddjurs Kommunes hjemmeside iht. Bekendtgørelsen af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella

Kort om Umbrella. Den 6. oktober 2009. 1. Umbrella Den 6. oktober 2009 Kort om Umbrella 1. Umbrella Umbrella er et fælleskommunalt samarbejde om udvikling af digitale selvbetjeningsløsninger. De udviklede løsninger skal sikre en videreudvikling af borgerservicen

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER

ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER ANALYSE AF SIKKERHEDSSTANDARDER OG -LØSNINGER Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 AGENDA Væsentligste observationer og konklusioner Relevans for kommuner STRATEGI OG ARKITEKTUR Analysen giver et bud

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer

Tjekliste. Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer Tjekliste Til brug ved anskaffelse af nye systemer og/eller programmer I forbindelse med påtænkt anskaffelse af nyt program eller system udfyldes tjeklisten af leverandør. Team Digitalisering og Driftscenter

Læs mere

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering

OI OXML som obligatorisk, åben standard. - uddybende vejledning. 1 Om dette dokument. 2 Baggrund. 2.1 Datastandardisering OI OXML som obligatorisk, åben standard - uddybende vejledning 1 Om dette dokument Dette dokument beskriver anbefalet praksis for at anvende OIOXML som åben, obligatorisk standard. IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring

Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Spørgsmål og svar II Udbud af foranalyse, levering, vedligeholdelse og videreudvikling af en løsning til identitets- og rettighedsstyring Aalborg Universitet Spørgsmål 1 Henvisning: Bilag 3 kravspecifikation

Læs mere

Professionalisering af indkøbsprocessen i Københavns Kommune

Professionalisering af indkøbsprocessen i Københavns Kommune Københavns Kommune Professionalisering af indkøbsprocessen i Københavns Kommune centralisering af kompetencer og etablering af kravbank Anna Schou Johansen // Centerchef, Koncernservice Side 2 Indhold

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010

EDI. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201010 EDI Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse fra

Læs mere

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb

Sag og Dokument - Høringskonference. Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Sag og Dokument - Høringskonference Nanna Skovgaard, Kontorchef Center for Offentlig Digitalisering og Indkøb Jeg vil sige noget om Hvad det er vi gør i Økonomistyrelsen? Erfaringer fra FESD Hvor vi står

Læs mere

Leverancebeskrivelse - Bilag 1

Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Leverancebeskrivelse - Bilag 1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 17-07-2008 Kontor: Udviklingsenhed J.nr.: I4148 Sagsbeh.: CHS Fil-navn: Leverancebeskrivelse bilag

Læs mere

GIS: Anbefalinger og performance (NS )

GIS: Anbefalinger og performance (NS ) Side 1 af 5 Navision Stat Opr. 14.11.14 ØSY/CPS/SKH J.nr. n/a GIS: Anbefalinger og performance (NS 5.4.02) Den generiske integrationssnitflade til Navision Stat (GIS) understøtter udveksling af data mellem

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling

Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling LEVERANCE 2.3 Procedurer for styring af softwarearkitektur og koordinering af udvikling Procedurerne vil omfatte: Planlægning af udfasning af gamle versioner af OpenTele Planlægning af modning af kode

Læs mere

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013

GENUDBUD AF NEMREFUSION. 28. november 2013 GENUDBUD AF NEMREFUSION 28. november 2013 Agenda Formål med genudbuddet og overordnede målsætninger Funktionalitet og værdi System design drift support Selvbetjeningskomponent (option) Tidsplan/udbudsform

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

Faktaark for BBR 2.0

Faktaark for BBR 2.0 1. december 2014 HEGK Faktaark for BBR 2.0 Overordnet beskrivelse og baggrund for BBR 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Baggrund og formål... 3 BBR i dag... 3 Fremtidige BBR 2.0... 4 3. Teknik...

Læs mere

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus

Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus Service Orienteret Arkitektur en succes, der i stigende grad kræver IT Governance fokus 4. oktober 2006 C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y DEVOTEAM i Danmark og i Europa 2 Devoteam

Læs mere

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning

Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning Annoncering af skanningsopgave - Bilag D - Kravspecifikation Bilag D Kravspecifikation og skema til besvarelse vedrørende kvalitet og skanningsløsning (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-ogtjenesteydelser/annoncering-skanning-af-analoge-arkiver

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Kravspecifikation - blanketsystem. januar DATO 2. januar 2014 SAGS NR Kon takt.

KRAVSPECIFIKATION. Kravspecifikation - blanketsystem. januar DATO 2. januar 2014 SAGS NR Kon takt. specifikation - blanketsystem DATO 2. januar 2014 SAGS NR. 326-2013-59774 januar 2014 Kon takt Sagsansvarlig: Digitalisering og IKT E-mail: Team.digitalisering@kalundborg.dk Kalundborg Kommune Holbækvej

Læs mere

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011.

Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Til videnskabsministeren og Folketingets IT-ordførere Sag: Ekspertudvalget om åbne standarder: Indstilling af 23. marts 2011. Vedr. afgivelse af dissens Som anført i mit brev af 17. marts 2011 til ministeren

Læs mere

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES

BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES BILAG 1 GENERELLE BETINGELSER INTERN (VERSION 1.0 AF 31. MAJ 2005) (I DET FØLGENDE KALDET GENERELLE BETINGELSER) OIO STANDARDAFTALE FOR WEB SERVICES INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Anvendelsesområde... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING

BILAG D - KRAVSPECIFIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE. Annoncering af skanning til ESDH-løsning - Bilag D - Kravspecifikation INDLEDNING INDLEDNING BILAG D - KRAVSPECIFIKATION (Bilag ligger også på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud som en word-fil) Tilbudsgivers besvarelse vil indgå i tilbudsevalueringen under delkriteriet Kvalitet.

Læs mere

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014

FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration #1 FKG Fælleskommunale Geodatasamarbejde FKG datamodellen Version 2.3.1 ArcGIS integration Sidste revisionsdato: 23. maj 2014 1 FKG datamodellen Version

Læs mere

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE

MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE MOBILE DIGITALE LØSNINGER PÅ SOCIALOMRÅDET INVITATION TIL INDLEDENDE MØDE Socialforvaltningen inviterer hermed relevante leverandører af mobile digitale løsninger på det sociale område til at indgå i et

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet

Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet R E SULTATKONTRAKT Data og rammearkitektur på beskæftigelsesområdet (2.1) Kommunerne ønsker at levere en langt mere effektiv beskæftigelsesindsats, både mere effektiv i betydningen af bedre målopfyldelse

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10

Driftskontrakt. Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger. Bilag 10 Krav til kundens medvirken og øvrige forudsætninger Bilag 10 Vejledning til Leverandøren i forbindelse med udarbejdelse af tilbud Den samlede Leverance benævnes Systemet. Bilaget er overordnet opdelt i

Læs mere

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4

Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Sagsnr. 1-23-4-82-2-14 Spørgsmål og svar Udbud af IT Service Management System 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-4 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vi det være tilladeligt at udarbejde

Læs mere

- Organisationens ESDH-system S CAN JOURC A P T I A

- Organisationens ESDH-system S CAN JOURC A P T I A S c a n J o u r C a p t i a - Organisationens ESDH-system S CAN JOURC A P T I A Indhold 1. Intro...3 2. Tre perspektiver...3 3. ESDH og FESD...4 4. Kernen i ESDH-løsningen...4 5. Brugergrænsefladen...5

Læs mere

Vurdering af tilbud. EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S 39-047838. Udgave til offentliggørelse. Bemærk: Prisoplysninger er udeladt.

Vurdering af tilbud. EU-udbudsbekendtgørelse nr. 2007/S 39-047838. Udgave til offentliggørelse. Bemærk: Prisoplysninger er udeladt. Vurdering af tilbud Udbud af kontrakt om udvikling, implementering og vedligeholdelse af it-system til understøttelse af arbejdsprocesser på beskæftigelses- og integrationsområdet EU-udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø.

Bilag 5: Kundens It-Miljø. Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Bilag 5: Kundens It-Miljø Version 0.6 Bilag til dagsordenspunkt 9: Krav til kommunernes it-miljø. Senest opdateret d. 11. Oktober 2013 Indholdfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Kundens IT-miljø - Løsningen...3

Læs mere