Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19"

Transkript

1 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: M.P.Bruuns Gade 27 Fax: P.O.Box Aarhus C Internet: Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr april 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2001 Hermed fremsendes referat af den ordinære generalforsamling i Aarhus Oliefabrik A/S, som blev afholdt onsdag den 25. april Generalforsamling i Aarhus Oliefabrik A/S Til dirigent på selskabets generalforsamling den 25. april 2001 valgtes advokat J. Ankær Thomsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Bestyrelsesformand Kjeld Ranum, aflagde følgende beretning som supplement til den officielle beretning og årsrapporten: Velkommen til Aarhus Oliefabriks generalforsamling - til selskabets aktionærer og til pressen! Selskabet har udsendt ledelsens beretning og årsrapporten for år 2000 til alle navnenoterede aktionærer, og begge dele har i de sidste 8 dage været tilgængelige på selskabets kontor. Derfor vil jeg tillade mig at gå ud fra, at man har gjort sig bekendt med såvel den trykte årsrapport som den trykte beretning, herunder bestyrelsens forslag til overskudsdisponering. I denne mundtlige beretning vil jeg kommentere og uddybe de vigtigste tendenser i årsrapporten for år 2000 for koncernen, aktiviteterne her i Århus og i de væsentligste udenlandske datterselskaber. Jeg vil også i min beretning fremkomme med nye oplysninger, herunder en opjustering af resultatforventningerne, og der er tidligere i dag sendt en meddelelse herom til Københavns Fondsbørs. --- ooo --- Koncernen opnåede i år 2000 et resultat efter skat på 101 mio. kr. Resultatet må anses for at være tilfredsstillende set i lyset af, at vi i år 2000 måtte hensætte 20 mio. kr. til imødegåelse af tab i forbindelse med afviklingen af vores skofabrik i Sri Lanka. Hertil kommer, at bidraget fra det associerede selskab, United Plantations Berhad, som følge af de stærkt faldende palmeoliepriser blev væsentligt mindre og udgjorde 32 mio. kr. i år 2000 mod 68 mio. kr. i 1999, der som bekendt ovenikøbet var et skattefrit år i Malaysia. Aktiviteterne her i Århus, som i det trykte regnskab er behandlet under overskriften Aarhus Olie, Århus, gav i år 2000 et resultat på knap 41 mio. kr.

2 Side 2 af 8 Resultatet må betegnes som meget tilfredsstillende på baggrund af de forholdsvis vanskelige markedsvilkår, der herskede igennem hele året - med bl.a. et lavt prisniveau på kakaosmør. 5%-reglen, som tillader anvendelse af op til 5% vegetabilsk fedt i chokolade overalt i EU, blev omsider vedtaget. Det vurderes, at dette forhold vil styrke Aarhus Olies muligheder for at opnå de strategiske resultatmål over de næste tre år. De strategiske tiltag, som blev iværksat i 1998/99, er fortsat - med kraftig fokus på at forbedre lønsomheden i de eksisterende aktiviteter og samtidig styrke markedsudviklingen. Som et væsentligt element i denne proces har ledelsen valgt at definere de strategiske fokusområder og kritiske succesfaktorer i et såkaldt Balanced Scorecard, som samtlige medarbejdere er gjort bekendt med i deltaljer. Dette arbejde har i høj grad bidraget til, at resultatet for år 2000 blev mere end dobbelt så stort som i Således blev der bl.a. i år 2000 sat en ny produktionsmæssig rekord. Med henblik på at forstærke indsatserne blev der i årets løb gennemført betydelige tilpasninger i organisationen. Ændringerne var mest markante i den kommercielle del, men overalt i virksomheden arbejdes der nu i højere grad i tværorganisatoriske teams til løsning af specifikke opgaver. --- ooo --- For datterselskabet Anglia Oils Limited blev år 2000 endnu et år præget af vækst og resultatmæssig succes. Med et rekordresultat på 68 mio. kr. efter skat opnåede virksomheden et resultat, som var 13 mio. kr. bedre end sidste år. I løbet af år 2000 købte Anglia Oils to virksomheder - Rowallan Creamery Limited i Skotland og Chalice Foods Limited i England. Mest betydningsfuldt var købet af Rowallan Creamery, som har 170 ansatte og producerer margarine og bagerifedt til de førende fødevareproducenter på det engelske marked. Der forventes betydelige synergigevinster fra denne akkvisition, herunder øgede leverancer af ca tons vegetabilske olier fra Anglias fabrik i Hull. Målt i pund blev resultatet i år ,5 mio. mod 4,9 mio. sidste år. Aarhus Incorporated i USA opnåede med et resultat på 58 mio. kr. at forbedre sidste års rekordresultat med 14 mio. kr. Bag dette rekordresultat ligger en tonnagemæssig fremgang på 3%, som mere end modvirkede den negative effekt fra faldende avancer. Fabrikken havde også i år 2000 næsten fuld kapacitetsudnyttelse. Der er på det seneste gennemført en række projekter med henblik på at øge kapaciteten og reducere enhedsomkostningerne. I dollars blev resultatet i år ,2 mio. mod 6,2 mio. sidste år.

3 Side 3 af 8 Santa Lucia i Mexico opnåede i 2000 et særdeles utilfredsstillende resultat med et underskud på 9 mio. kr. Det negative resultat skal især ses i lyset af, at en forventet tonnagemæssig vækst udeblev, og at virksomheden i første halvår havde forskellige problemer i produktionen med betydelige udbyttetab til følge. Disse problemer blev stort set løst i løbet af første halvår af år I pesos blev resultatet i 2000 et underskud på 9,6 mio. mod et overskud på 13,2 mio. sidste år. For 2001 forventes der igen et positivt resultat. I Sri Lanka er skofabrikken, Korea Ceylon Footwear Manufacturing Co. Ltd., nu lukket, da det trods ihærdige anstrengelser igennem de seneste måneder ikke lykkedes at finde en køber. I årsregnskabet er der hensat 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle tab i forbindelse med lukningen af skofabrikken, og de samlede tab forventes at kunne holdes inden for hensættelsen. De øvrige virksomheder under Ceylon Trading Co. opnåede samlet et mindre overskud i år 2000, hvilket er en fremgang i forhold til sidste år, hvor der samlet blev realiseret et mindre underskud på 4 mio. kr. Resultatfremgangen skal ses i lyset af, at en række aktiviteter med ringe indtjeningspotentiale i løbet af 2000 blev solgt, reduceret eller bragt til ophør. Jeg kan som et par eksempler nævne, at det for nylig lykkedes at sælge Rismøllen i Talawa til et kooperativ, kaldet MARKFED i Sri Lanka, ligesom sukkerhandlen er blevet strømlinet og nu ser ud til at blive profitabel. Handlen med rågummi vil endvidere blive droslet ned og ressourcerne sat ind på forædlede gummiprodukter. Maritex AS i Norge, som producerer omega-3 fiskeolie og andre højtforædlede ingredienser til blandt andet den farmaceutiske industri, realiserede i år 2000 et særdeles utilfredsstillende resultat med et underskud på næsten 18 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af en væsentligt lavere omsætning - primært som følge af tekniske problemer i forbindelse med klargøringen af nye produktionsanlæg. På trods af disse vanskeligheder er der dog fortsat tiltro til, at de nye produktområder har en bæredygtig fremtid. I Norge er der store forventninger til fiskerierhvervets udvikling i de næste år, og aktiviteterne i Maritex nyder stor bevågenhed fra de norske myndigheders side. Aktiviteterne hører imidlertid ikke til AO-koncernens kerneområde, hvorfor der i øjeblikket forhandles med potentielle norske partnere, som kan tilføre virksomheden yderligere fremdrift. --- ooo --- Aarhus Oliefabrik A/S har ydet lån til nogle selvstændige, udenlandske selskaber på i alt 60 mio. kr. I jeres regnskab står der 70 mio. kr. Det er årets trykfejl. Vi beklager. Det er 60 mio. kr., nærmere betegnet 59,5 mio. kr. De er investeret i aktiekapitalen i United Plantations Berhad. Aarhus Olie har sikkerhed ved købsoption på aktierne og International Plantations

4 Side 4 af 8 and Finance Limited og United International Enterprises Limited, Bahamas, som ejer 46% af aktierne i Aarhus Oliefabrik A/S, har in solidum garanteret for lånet. Og lidt historik i den forbindelse: I 1993 blev en lille men strategisk aktiepost i United Plantations sat til salg på markedet. Vi ønskede ikke, at disse aktier skulle falde i fjendtlige hænder, men af tekniske grunde kunne vi ikke selv erhverve aktierne. Sammen med IPF og UIE indgik vi derfor i et arrangement med en uafhængig tredjepart, hvorved vi hjalp med at erhverve disse aktier. Ved dette arrangement sikrede vi os retten til at købe denne aktiepost, hvis vi skulle ønske det, til den aktuelle kurs. Vi indgik endvidere en aftale med IPF og UIE om, at de garanterede at købe disse aktier af os, hvis vi måtte ønske det, til den oprindelige kurs. AO har således ingen spekulativ risiko ved dette arrangement. Arrangementet blev dengang forelagt myndigheder i såvel Danmark, England som Malaysia, og arrangementet er godkendt og strider ikke mod nogen love hverken i Danmark eller i Malaysia. Punktet har været nævnt siden 1992 som en note i vores regnskab. Det forhold, at vi i år skal oplyse om nærtstående parter, gør, at vi har uddybet dette punkt i dette års regnskab. --- ooo --- Inden jeg vender mig mod udsigterne for år 2001, kan jeg oplyse, at bestyrelsen, som det fremgår af det trykte regnskab, foreslår, at der i år udbetales 12% i udbytte svarende til i alt 48 mio. kr. Der er tale om en stigning i udbytteprocenten på 2 point eller 8 mio. kr. i forhold til sidste år. Vores forslag om et større udbytte skal ses på baggrund af vores beslutning om at fokusere på shareholder value, og det forslag til sammenlægning af aktieklasserne, der senere bliver fremlagt under punkt 9, er et yderligere tiltag i denne retning. UDSIGTERNE FOR ooo ---- De historisk set meget lave priser på palmeolie betyder, at der igen for år 2001 må forventes et relativt svagt resultat fra det associerede selskab - United Plantations Berhad. Både Maritex i Norge og Santa Lucia i Mexico opnåede med underskud i år 2000 utilfredsstillende resultater. For år 2001 forventes der for begge virksomheders vedkommende et mindre overskud. Efter lukningen af skofabrikken forventes vores aktiviteter i Sri Lanka at være profitable. For de øvrige virksomheder i koncernen forventes der et resultat efter skat i år 2001 på niveau med eller bedre end resultatet for år Aarhus Olie Byejendomme A/S har med overtagelse den 1. juni 2001 solgt den gamle fabriksgrund til Bruuns Galleri -projektet. Dette salg vil resultere i en regnskabsmæssig fortjeneste på ca. 25 mio. kr. i 2001.

5 Side 5 af 8 På denne baggrund forventes der for 2001 et resultat af primær drift på mio. kr. og et resultat for koncernen på mio. kr. efter skat. Dette er en opjustering i forhold til vores seneste meddelelse til Københavns Fondsbørs af 8. marts 2001, hvor vi forventede et resultat af primær drift på mio. kr. og et resultat for koncernen på mio. kr. Den opmærksomme lytter har altså set, at det blot er opjusteret med de 25 mio. kr., som vi tjener på grundsalget. Disse forventninger er i tråd med den lagte strategiplan, som sigter på at opnå en forrentning af den investerede kapital på 12% i år ooo ---- Til sidst kan jeg særskilt bekræfte, at det samlede resultat for Aarhus Olie-koncernen for 1. kvartal i år er forløbet planmæssigt og i overensstemmelse med vores udtrykte forventninger Herefter gennemgik direktør Esben Vibe regnskabet med udgangspunkt i resultatopgørelsen, således som den forefindes i det trykte regnskab, samt udvalgte balanceposter. Kommentarer til beretning og regnskab: Birthe Werner, Arbejdsmarkedets Tillægspension, ønskede nogle supplerende oplysninger med hensyn til det finansielle lån, nemlig hvilken rente der betales, hvilke vilkår der gælder for udløbet af lånet, og hvorfor man ikke har finansieret lånet i en bank. Birthe Werner oplyste, at ATP støtter bestyrelsens forslag om at lægge de to aktieklasser sammen, også selv om ATP s stemmeandel bliver lavere, da ATP har mange A-aktier. ATP anser sammenlægningen af aktieklasserne for at være en stor fordel for alle aktionærer, idet det vil have en gunstig virkning på kursdannelsen. Derudover roste Birthe Werner det meget informative årsregnskab for Aarhus Oliefabrik. Birthe Werner havde til sidst et spørgsmål til beretningen i årsregnskabet, hvor hun ønskede at kende løbetiden på Aarhus Oliefabriks kontrakter på køb af energi til gunstige priser. Bente Anderskouv, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, støttede Birthe Werners spørgsmål med hensyn til låneengagementet. Desuden oplyste Bente Anderskouv, at LD ligeledes støtter forslaget om sammenlægningen af A- og B-aktier, idet LD generelt ønsker, at kapital og stemmer følges ad. Bente Anderskouv spurgte videre, om der var planer om at udarbejde en politik for shareholder value og indarbejde den som en del af selskabets årsregnskab. Endelig spurgte Bente Anderskouv, om der findes et incitamentsprogram for bestyrelsen i virksomheden. Erland Thrane roste Aarhus Oliefabriks bestyrelse og direktion for de mange flotte resultater. Erland Thrane havde tidligere ytret ønske om, at aktiviteterne i Sri Lanka burde lukkes, og

6 Side 6 af 8 opfattede det derfor som et særdeles positivt tegn, at der nu bliver taget hånd om dette område. Med hensyn til aktiviteterne i Maritex, fandt han, at det var en god idé at søge efter en partner, da erfaringerne viser, at det kan være svært at drive virksomhed i Norge. Erland Thrane tilsluttede sig, både på egne vegne og på vegne af Dansk Aktionærforening, varmt forslaget om at lægge A- og B-aktierne sammen. Desuden bedømte han det positivt, at Aarhus Oliefabrik imødekommer aktionærerne ved at sætte udbyttet op. Efter Erland Thranes vurdering burde kursen på Aarhus Oliefabriks aktier være meget højere både i forhold til indre værdi og i forhold til price earning. Torben Rasmussen fra Dansk Aktionærforening roste direktionen for Aarhus Oliefabrik, Århus, for det store engagement og de mange gode initiativer, der er sat i værk i virksomheden. Torben Rasmussen anbefalede, at Aarhus Oliefabrik skulle følge Dansk Aktionærforenings anbefalinger med hensyn til Corporate Governance, og overrakte direktionen en brochure vedrørende god markedsføring af virksomheden. Desuden ønskede Torben Rasmussen at få en status på de tidligere hensættelser til tab i Rusland, og ligeledes en status på den nuværende markedsføringssituation i Rusland. Formanden takkede for de mange positive tilkendegivelser omkring det store arbejde, der er gjort i Aarhus Oliefabrik, Århus det sidste år. Med hensyn til låneengagementet oplyste Formanden, at forrentningen er 8% p.a. og har været det siden oprettelsen. Derudover er der ingen specielle betingelser knyttet til lånet, udover at Aarhus Olie har option på at overtage aktierne. Lånet blev i sin tid ikke bankfinansieret, fordi Aarhus Olie havde den nødvendige likviditet, og fordi en bank ikke ville have samme strategiske interesse i sagen. Formanden var glad for den store opbakning til sammenlægningen af aktieklasserne, da det er et stort skridt i den rigtige retning for at gøre aktierne mere likvide. Med hensyn til et eventuelt incitamentsprogram, kunne Formanden oplyse, at der ikke findes aftaler om options eller warrants. Derimod er der et bonussystem for ledelsen samt en større gruppe af medarbejdere. Adm. direktør, Erik Højsholt, takkede for de mange pæne ord og var både tilfreds med og stolt over, at den store indsats har medført, at indtjeningen nu er over 40 mio. kr. i Aarhus Olie, Århus, hvilket er det bedste resultat inden for de sidste 10 år. På spørgsmålet om kontrakterne med gunstige energipriser svarede teknisk direktør, Benny Jakobsen, at Aarhus Oliefabrik kendte til stigningen i energipriser på budgettidspunktet, og derfor er stigningen indregnet på normal vis. Adm. direktør, Erik Højsholt, svarede videre på Torben Rasmussens spørgsmål om Corporate Governance, at der bliver arbejdet ihærdigt på at følge opfordringerne for at opnå en bedre shareholder value. F.eks. er det besluttet, at Aarhus Oliefabrik vil offentliggøre kvartalsregnskaber, og bestyrelsen har på generalforsamlingen foreslået, at A- og B-aktierne lægges sammen. Endvidere fortalte Erik Højsholt, at der i Aarhus Olie, Århus er brugt lang tid og megen energi på at udvikle og især implementere en ny strategi. Det har vist sig, at Balanced Scorecard har været en god måde at implementere strategien i organisationen på, og en nyligt gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse har vist, at alle medarbejdere kender strategien. Erik Højsholt gav også et bud på en koncernstrategi, nemlig at Aarhus Oliefabrik skal koncentrere sig om de kerneområder, hvor man kan være førende og dominerende. Det vil sige, at Aarhus Olie skal være globalt førende på alle confectionery fedtstoffer. Derudover er Aarhus Olie førende på vegetabilske olier i såvel Danmark som Storbritannien.

7 Side 7 af 8 Derimod bør Aarhus Olie, ifølge Erik Højsholt, trække sig ud af de områder, der ikke er kerneområder. Dette gælder f.eks. Maritex i Norge. Selvom Maritex er en særdeles spændende virksomhed, arbejder den inden for et område og i en retning, hvor Aarhus Olie ikke har tilstrækkelig viden. Derfor søges partnere, som har såvel penge, viden som interesse i virksomheden, således at den kan få den fremtid, som den fortjener. Erik Højsholt kunne oplyse, at Aarhus Olie har været i stand til at inddrive 4-5 mio. kr. af de tidligere tilgodehavender i Rusland, og at der stadig arbejdes ihærdigt på at inddrive de resterende tilgodehavender. Derudover er der sket ændringer i ledelsen på Aarhus Olies kontor i Moskva, og der er indledt et samarbejde med en række russiske distributører. Salget er således steget i 1. kvartal 2001, og der arbejdes med fornuftige, korte kreditter til de russiske debitorer Generalforsamlingen godkendte herefter med de faldne bemærkninger bestyrelsens beretning og regnskabet for 2000, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion. Anvendelsen af overskuddet blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen, således at der udbetales 12,0% i udbytte. Bestyrelsen fik forlænget bemyndigelsen til at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier (jævnfør dagsordenens punkt 5). Åge Møller Jensen spurgte, om der var planer om at gøre Aarhus Olie til en selvejende virksomhed. Formanden svarede, at det var der ingen planer om. Fra bestyrelsen afgik: Bestyrelsesformand Kjeld Ranum, Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, og lektor Brian Bech Nielsen. Alle tre blev genvalgt, og der blev meddelt dispensation for aldersgrænsen i henhold til vedtægterne for Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen. Som selskabets revisorer blev KPMG C. Jespersen samt Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsselskab genvalgt. Under punkt 9 på dagsordenen behandledes bestyrelsens forslag om ophævelse af de eksisterende to aktieklasser. Der vil i den forbindelse ikke blive tale om nogen kompensation til A-aktionærerne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Under punktet Eventuelt spurgte Erik Danneskjold fra Dansk Aktionærforening, om man havde overvejet at sælge administrationsbygningen i Bruunsgade, således at man eventuelt kunne få administrationen placeret i nærheden af produktionsarealet. Erik Højsholt svarede, at administrationsbygningen i Bruunsgade også fungerer som hovedkontor for koncernen og derfor kan betragtes som værende neutralt placeret. Derudover har den en meget attraktiv beliggenhed for medarbejderne i forhold til adgang til tog og busser. Der er p.t. ingen planer om at flytte administrationen på havnen, og der er ingen forhandlinger i gang om salg af administrationsbygningen. Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen oplyste, at han hidtil havde sat sig imod et salg af administrationsbygningen, og at han regnede med, at bygningen i forbindelse med Bruuns Galleri-

8 Side 8 af 8 projektet ville få en større værdi. Derudover udtrykte Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen forundring over, at aktiekursen ikke er højere, også for United Plantations. Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen takkede for genvalget og nævnte, at han regnede med, at det måske blev én af de sidste gange, at det skete. Han så frem til, at det gode samarbejde ville fortsætte i fremtiden via sønnerne Carl Bek-Nielsen og Martin Bek-Nielsen. Formanden takkede dirigenten for en god indsats, og ligeledes takkede han medarbejderne, ledelsen, direktionen, bestyrelseskollegerne og revisionen for samarbejde og indsats i årets løb På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Ranum som formand og Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen som næstformand. Yderligere information: Adm. direktør Erik Højsholt Telefon:

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011

Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 78 / 2011 Hellerup, 22. september 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i årsrapport for perioden 1. juli 2010 30. juni 2011 Bestyrelsen

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - CRI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 13. august 2014 kl. 10.00 P-35-12 Jens Hintze (Advokat Lars Søndergaard) mod Amagerbanken A/S under konkurs (Advokat Boris K. Frederiksen) Indledning

Læs mere

GRIFFIN IV BERLIN A/S

GRIFFIN IV BERLIN A/S GRIFFIN IV BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin IV Berlin A/S 1 GRIFFIN IV BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5 Hoved-

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006

Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 2006 2 6 Investeringsforeningen BankInvest I Årsrapport 26 Indhold Investeringsforeningen BankInvest I CVR-nr. 26 22 92 Adresse Sundkrogsgade 7 Postboks 2672 21 København Ø Tlf. 77 3 9 Fax 77 3 91 E-mail info@bankinvest.dk

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2012 62. regnskabsår INDHOLD Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 10 Profil SmallCap Danmark A/S 13 Aktien og investorerne

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26

hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Forandringens vinde 14 Udvikling og dialog 22 Projektforretning 26 Årsrapport 2005 hvad der tjener Vestas bedst 4 Overblik 8 Det moderne globale samfund 10 Udvikling af det moderne samfund kræver energi og politisk fremsynethed Vindkraft bider skeer med de fossile brændsler

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater

Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Økonomiske, sociale og miljømæssige resultater Udvalgte hovedog nøgletal 2010 2010 2009 Ændring Finansielle resultater Nettoomsætning Mio. kr. 60.776 51.078 19,0% Diabetesbehandling Mio. kr. 45.710 37.502

Læs mere

Mundtlig beretning. 4. marts 2015

Mundtlig beretning. 4. marts 2015 4. marts 2015 Mundtlig beretning Forestil jer at I træder ind ad døren i en af vores filialer og bliver budt velkommen af en robot, der kan hjælpe med jeres bankforretninger. Det lyder som science fiction,

Læs mere

GRIFFIN III BERLIN A/S

GRIFFIN III BERLIN A/S GRIFFIN III BERLIN A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin III Berlin A/S 1 GRIFFIN III BERLIN A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING 5

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Et fusionsprojekt mellem

Et fusionsprojekt mellem Et fusionsprojekt mellem og HD-FR ved Ålborg Universitet Vejleder: Jesper Raalskov Skrevet af: Lisbeth Hyldig Andersen studie nr. 20091862 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014

Analyse af H+H International A/S 31. marts 2014 Konklusion Efter massive tab i årene 2009-13 er der udsigt til et beskedent positivt resultat i indeværende år. Afsætningen forventes at vokse moderat opgjort i mængde, og kombineret med stram styring

Læs mere

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF

Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF Hver femte sæk med græs- og kløverfrø i hele verden kommer fra DLF "Vi har i 2003/04 stort set haft rygvind hele året igennem." Det sagde formanden for DLF AmbA, Benny Kirkebække Christensen, da han først

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår

SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår Side 1 af 47 SJÆLSØ GRUPPENS ÅRSRAPPORT 2002 21. regnskabsår FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2. 2003 ABSOLUT TILFREDSSTILLENDE VÆKST OG RESULTATUDVIKLING I 2002 Resultatet før skat steg med 11,8% til kr. 204,8

Læs mere

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD studiet i Finansiering Hovedopgave - maj 2009 Opgaveløser: Vejleder: Rasmus Kristian Mogensen Palle Nierhoff Opgave nr. 41 VÆRDIANSÆTTELSE OG AKTIEANALYSE ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S Handelshøjskolen

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere