Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19"

Transkript

1 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: M.P.Bruuns Gade 27 Fax: P.O.Box Aarhus C Internet: Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr april 2001 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2001 Hermed fremsendes referat af den ordinære generalforsamling i Aarhus Oliefabrik A/S, som blev afholdt onsdag den 25. april Generalforsamling i Aarhus Oliefabrik A/S Til dirigent på selskabets generalforsamling den 25. april 2001 valgtes advokat J. Ankær Thomsen. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. Bestyrelsesformand Kjeld Ranum, aflagde følgende beretning som supplement til den officielle beretning og årsrapporten: Velkommen til Aarhus Oliefabriks generalforsamling - til selskabets aktionærer og til pressen! Selskabet har udsendt ledelsens beretning og årsrapporten for år 2000 til alle navnenoterede aktionærer, og begge dele har i de sidste 8 dage været tilgængelige på selskabets kontor. Derfor vil jeg tillade mig at gå ud fra, at man har gjort sig bekendt med såvel den trykte årsrapport som den trykte beretning, herunder bestyrelsens forslag til overskudsdisponering. I denne mundtlige beretning vil jeg kommentere og uddybe de vigtigste tendenser i årsrapporten for år 2000 for koncernen, aktiviteterne her i Århus og i de væsentligste udenlandske datterselskaber. Jeg vil også i min beretning fremkomme med nye oplysninger, herunder en opjustering af resultatforventningerne, og der er tidligere i dag sendt en meddelelse herom til Københavns Fondsbørs. --- ooo --- Koncernen opnåede i år 2000 et resultat efter skat på 101 mio. kr. Resultatet må anses for at være tilfredsstillende set i lyset af, at vi i år 2000 måtte hensætte 20 mio. kr. til imødegåelse af tab i forbindelse med afviklingen af vores skofabrik i Sri Lanka. Hertil kommer, at bidraget fra det associerede selskab, United Plantations Berhad, som følge af de stærkt faldende palmeoliepriser blev væsentligt mindre og udgjorde 32 mio. kr. i år 2000 mod 68 mio. kr. i 1999, der som bekendt ovenikøbet var et skattefrit år i Malaysia. Aktiviteterne her i Århus, som i det trykte regnskab er behandlet under overskriften Aarhus Olie, Århus, gav i år 2000 et resultat på knap 41 mio. kr.

2 Side 2 af 8 Resultatet må betegnes som meget tilfredsstillende på baggrund af de forholdsvis vanskelige markedsvilkår, der herskede igennem hele året - med bl.a. et lavt prisniveau på kakaosmør. 5%-reglen, som tillader anvendelse af op til 5% vegetabilsk fedt i chokolade overalt i EU, blev omsider vedtaget. Det vurderes, at dette forhold vil styrke Aarhus Olies muligheder for at opnå de strategiske resultatmål over de næste tre år. De strategiske tiltag, som blev iværksat i 1998/99, er fortsat - med kraftig fokus på at forbedre lønsomheden i de eksisterende aktiviteter og samtidig styrke markedsudviklingen. Som et væsentligt element i denne proces har ledelsen valgt at definere de strategiske fokusområder og kritiske succesfaktorer i et såkaldt Balanced Scorecard, som samtlige medarbejdere er gjort bekendt med i deltaljer. Dette arbejde har i høj grad bidraget til, at resultatet for år 2000 blev mere end dobbelt så stort som i Således blev der bl.a. i år 2000 sat en ny produktionsmæssig rekord. Med henblik på at forstærke indsatserne blev der i årets løb gennemført betydelige tilpasninger i organisationen. Ændringerne var mest markante i den kommercielle del, men overalt i virksomheden arbejdes der nu i højere grad i tværorganisatoriske teams til løsning af specifikke opgaver. --- ooo --- For datterselskabet Anglia Oils Limited blev år 2000 endnu et år præget af vækst og resultatmæssig succes. Med et rekordresultat på 68 mio. kr. efter skat opnåede virksomheden et resultat, som var 13 mio. kr. bedre end sidste år. I løbet af år 2000 købte Anglia Oils to virksomheder - Rowallan Creamery Limited i Skotland og Chalice Foods Limited i England. Mest betydningsfuldt var købet af Rowallan Creamery, som har 170 ansatte og producerer margarine og bagerifedt til de førende fødevareproducenter på det engelske marked. Der forventes betydelige synergigevinster fra denne akkvisition, herunder øgede leverancer af ca tons vegetabilske olier fra Anglias fabrik i Hull. Målt i pund blev resultatet i år ,5 mio. mod 4,9 mio. sidste år. Aarhus Incorporated i USA opnåede med et resultat på 58 mio. kr. at forbedre sidste års rekordresultat med 14 mio. kr. Bag dette rekordresultat ligger en tonnagemæssig fremgang på 3%, som mere end modvirkede den negative effekt fra faldende avancer. Fabrikken havde også i år 2000 næsten fuld kapacitetsudnyttelse. Der er på det seneste gennemført en række projekter med henblik på at øge kapaciteten og reducere enhedsomkostningerne. I dollars blev resultatet i år ,2 mio. mod 6,2 mio. sidste år.

3 Side 3 af 8 Santa Lucia i Mexico opnåede i 2000 et særdeles utilfredsstillende resultat med et underskud på 9 mio. kr. Det negative resultat skal især ses i lyset af, at en forventet tonnagemæssig vækst udeblev, og at virksomheden i første halvår havde forskellige problemer i produktionen med betydelige udbyttetab til følge. Disse problemer blev stort set løst i løbet af første halvår af år I pesos blev resultatet i 2000 et underskud på 9,6 mio. mod et overskud på 13,2 mio. sidste år. For 2001 forventes der igen et positivt resultat. I Sri Lanka er skofabrikken, Korea Ceylon Footwear Manufacturing Co. Ltd., nu lukket, da det trods ihærdige anstrengelser igennem de seneste måneder ikke lykkedes at finde en køber. I årsregnskabet er der hensat 20 mio. kr. til imødegåelse af eventuelle tab i forbindelse med lukningen af skofabrikken, og de samlede tab forventes at kunne holdes inden for hensættelsen. De øvrige virksomheder under Ceylon Trading Co. opnåede samlet et mindre overskud i år 2000, hvilket er en fremgang i forhold til sidste år, hvor der samlet blev realiseret et mindre underskud på 4 mio. kr. Resultatfremgangen skal ses i lyset af, at en række aktiviteter med ringe indtjeningspotentiale i løbet af 2000 blev solgt, reduceret eller bragt til ophør. Jeg kan som et par eksempler nævne, at det for nylig lykkedes at sælge Rismøllen i Talawa til et kooperativ, kaldet MARKFED i Sri Lanka, ligesom sukkerhandlen er blevet strømlinet og nu ser ud til at blive profitabel. Handlen med rågummi vil endvidere blive droslet ned og ressourcerne sat ind på forædlede gummiprodukter. Maritex AS i Norge, som producerer omega-3 fiskeolie og andre højtforædlede ingredienser til blandt andet den farmaceutiske industri, realiserede i år 2000 et særdeles utilfredsstillende resultat med et underskud på næsten 18 mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af en væsentligt lavere omsætning - primært som følge af tekniske problemer i forbindelse med klargøringen af nye produktionsanlæg. På trods af disse vanskeligheder er der dog fortsat tiltro til, at de nye produktområder har en bæredygtig fremtid. I Norge er der store forventninger til fiskerierhvervets udvikling i de næste år, og aktiviteterne i Maritex nyder stor bevågenhed fra de norske myndigheders side. Aktiviteterne hører imidlertid ikke til AO-koncernens kerneområde, hvorfor der i øjeblikket forhandles med potentielle norske partnere, som kan tilføre virksomheden yderligere fremdrift. --- ooo --- Aarhus Oliefabrik A/S har ydet lån til nogle selvstændige, udenlandske selskaber på i alt 60 mio. kr. I jeres regnskab står der 70 mio. kr. Det er årets trykfejl. Vi beklager. Det er 60 mio. kr., nærmere betegnet 59,5 mio. kr. De er investeret i aktiekapitalen i United Plantations Berhad. Aarhus Olie har sikkerhed ved købsoption på aktierne og International Plantations

4 Side 4 af 8 and Finance Limited og United International Enterprises Limited, Bahamas, som ejer 46% af aktierne i Aarhus Oliefabrik A/S, har in solidum garanteret for lånet. Og lidt historik i den forbindelse: I 1993 blev en lille men strategisk aktiepost i United Plantations sat til salg på markedet. Vi ønskede ikke, at disse aktier skulle falde i fjendtlige hænder, men af tekniske grunde kunne vi ikke selv erhverve aktierne. Sammen med IPF og UIE indgik vi derfor i et arrangement med en uafhængig tredjepart, hvorved vi hjalp med at erhverve disse aktier. Ved dette arrangement sikrede vi os retten til at købe denne aktiepost, hvis vi skulle ønske det, til den aktuelle kurs. Vi indgik endvidere en aftale med IPF og UIE om, at de garanterede at købe disse aktier af os, hvis vi måtte ønske det, til den oprindelige kurs. AO har således ingen spekulativ risiko ved dette arrangement. Arrangementet blev dengang forelagt myndigheder i såvel Danmark, England som Malaysia, og arrangementet er godkendt og strider ikke mod nogen love hverken i Danmark eller i Malaysia. Punktet har været nævnt siden 1992 som en note i vores regnskab. Det forhold, at vi i år skal oplyse om nærtstående parter, gør, at vi har uddybet dette punkt i dette års regnskab. --- ooo --- Inden jeg vender mig mod udsigterne for år 2001, kan jeg oplyse, at bestyrelsen, som det fremgår af det trykte regnskab, foreslår, at der i år udbetales 12% i udbytte svarende til i alt 48 mio. kr. Der er tale om en stigning i udbytteprocenten på 2 point eller 8 mio. kr. i forhold til sidste år. Vores forslag om et større udbytte skal ses på baggrund af vores beslutning om at fokusere på shareholder value, og det forslag til sammenlægning af aktieklasserne, der senere bliver fremlagt under punkt 9, er et yderligere tiltag i denne retning. UDSIGTERNE FOR ooo ---- De historisk set meget lave priser på palmeolie betyder, at der igen for år 2001 må forventes et relativt svagt resultat fra det associerede selskab - United Plantations Berhad. Både Maritex i Norge og Santa Lucia i Mexico opnåede med underskud i år 2000 utilfredsstillende resultater. For år 2001 forventes der for begge virksomheders vedkommende et mindre overskud. Efter lukningen af skofabrikken forventes vores aktiviteter i Sri Lanka at være profitable. For de øvrige virksomheder i koncernen forventes der et resultat efter skat i år 2001 på niveau med eller bedre end resultatet for år Aarhus Olie Byejendomme A/S har med overtagelse den 1. juni 2001 solgt den gamle fabriksgrund til Bruuns Galleri -projektet. Dette salg vil resultere i en regnskabsmæssig fortjeneste på ca. 25 mio. kr. i 2001.

5 Side 5 af 8 På denne baggrund forventes der for 2001 et resultat af primær drift på mio. kr. og et resultat for koncernen på mio. kr. efter skat. Dette er en opjustering i forhold til vores seneste meddelelse til Københavns Fondsbørs af 8. marts 2001, hvor vi forventede et resultat af primær drift på mio. kr. og et resultat for koncernen på mio. kr. Den opmærksomme lytter har altså set, at det blot er opjusteret med de 25 mio. kr., som vi tjener på grundsalget. Disse forventninger er i tråd med den lagte strategiplan, som sigter på at opnå en forrentning af den investerede kapital på 12% i år ooo ---- Til sidst kan jeg særskilt bekræfte, at det samlede resultat for Aarhus Olie-koncernen for 1. kvartal i år er forløbet planmæssigt og i overensstemmelse med vores udtrykte forventninger Herefter gennemgik direktør Esben Vibe regnskabet med udgangspunkt i resultatopgørelsen, således som den forefindes i det trykte regnskab, samt udvalgte balanceposter. Kommentarer til beretning og regnskab: Birthe Werner, Arbejdsmarkedets Tillægspension, ønskede nogle supplerende oplysninger med hensyn til det finansielle lån, nemlig hvilken rente der betales, hvilke vilkår der gælder for udløbet af lånet, og hvorfor man ikke har finansieret lånet i en bank. Birthe Werner oplyste, at ATP støtter bestyrelsens forslag om at lægge de to aktieklasser sammen, også selv om ATP s stemmeandel bliver lavere, da ATP har mange A-aktier. ATP anser sammenlægningen af aktieklasserne for at være en stor fordel for alle aktionærer, idet det vil have en gunstig virkning på kursdannelsen. Derudover roste Birthe Werner det meget informative årsregnskab for Aarhus Oliefabrik. Birthe Werner havde til sidst et spørgsmål til beretningen i årsregnskabet, hvor hun ønskede at kende løbetiden på Aarhus Oliefabriks kontrakter på køb af energi til gunstige priser. Bente Anderskouv, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, støttede Birthe Werners spørgsmål med hensyn til låneengagementet. Desuden oplyste Bente Anderskouv, at LD ligeledes støtter forslaget om sammenlægningen af A- og B-aktier, idet LD generelt ønsker, at kapital og stemmer følges ad. Bente Anderskouv spurgte videre, om der var planer om at udarbejde en politik for shareholder value og indarbejde den som en del af selskabets årsregnskab. Endelig spurgte Bente Anderskouv, om der findes et incitamentsprogram for bestyrelsen i virksomheden. Erland Thrane roste Aarhus Oliefabriks bestyrelse og direktion for de mange flotte resultater. Erland Thrane havde tidligere ytret ønske om, at aktiviteterne i Sri Lanka burde lukkes, og

6 Side 6 af 8 opfattede det derfor som et særdeles positivt tegn, at der nu bliver taget hånd om dette område. Med hensyn til aktiviteterne i Maritex, fandt han, at det var en god idé at søge efter en partner, da erfaringerne viser, at det kan være svært at drive virksomhed i Norge. Erland Thrane tilsluttede sig, både på egne vegne og på vegne af Dansk Aktionærforening, varmt forslaget om at lægge A- og B-aktierne sammen. Desuden bedømte han det positivt, at Aarhus Oliefabrik imødekommer aktionærerne ved at sætte udbyttet op. Efter Erland Thranes vurdering burde kursen på Aarhus Oliefabriks aktier være meget højere både i forhold til indre værdi og i forhold til price earning. Torben Rasmussen fra Dansk Aktionærforening roste direktionen for Aarhus Oliefabrik, Århus, for det store engagement og de mange gode initiativer, der er sat i værk i virksomheden. Torben Rasmussen anbefalede, at Aarhus Oliefabrik skulle følge Dansk Aktionærforenings anbefalinger med hensyn til Corporate Governance, og overrakte direktionen en brochure vedrørende god markedsføring af virksomheden. Desuden ønskede Torben Rasmussen at få en status på de tidligere hensættelser til tab i Rusland, og ligeledes en status på den nuværende markedsføringssituation i Rusland. Formanden takkede for de mange positive tilkendegivelser omkring det store arbejde, der er gjort i Aarhus Oliefabrik, Århus det sidste år. Med hensyn til låneengagementet oplyste Formanden, at forrentningen er 8% p.a. og har været det siden oprettelsen. Derudover er der ingen specielle betingelser knyttet til lånet, udover at Aarhus Olie har option på at overtage aktierne. Lånet blev i sin tid ikke bankfinansieret, fordi Aarhus Olie havde den nødvendige likviditet, og fordi en bank ikke ville have samme strategiske interesse i sagen. Formanden var glad for den store opbakning til sammenlægningen af aktieklasserne, da det er et stort skridt i den rigtige retning for at gøre aktierne mere likvide. Med hensyn til et eventuelt incitamentsprogram, kunne Formanden oplyse, at der ikke findes aftaler om options eller warrants. Derimod er der et bonussystem for ledelsen samt en større gruppe af medarbejdere. Adm. direktør, Erik Højsholt, takkede for de mange pæne ord og var både tilfreds med og stolt over, at den store indsats har medført, at indtjeningen nu er over 40 mio. kr. i Aarhus Olie, Århus, hvilket er det bedste resultat inden for de sidste 10 år. På spørgsmålet om kontrakterne med gunstige energipriser svarede teknisk direktør, Benny Jakobsen, at Aarhus Oliefabrik kendte til stigningen i energipriser på budgettidspunktet, og derfor er stigningen indregnet på normal vis. Adm. direktør, Erik Højsholt, svarede videre på Torben Rasmussens spørgsmål om Corporate Governance, at der bliver arbejdet ihærdigt på at følge opfordringerne for at opnå en bedre shareholder value. F.eks. er det besluttet, at Aarhus Oliefabrik vil offentliggøre kvartalsregnskaber, og bestyrelsen har på generalforsamlingen foreslået, at A- og B-aktierne lægges sammen. Endvidere fortalte Erik Højsholt, at der i Aarhus Olie, Århus er brugt lang tid og megen energi på at udvikle og især implementere en ny strategi. Det har vist sig, at Balanced Scorecard har været en god måde at implementere strategien i organisationen på, og en nyligt gennemført medarbejdertilfredshedsundersøgelse har vist, at alle medarbejdere kender strategien. Erik Højsholt gav også et bud på en koncernstrategi, nemlig at Aarhus Oliefabrik skal koncentrere sig om de kerneområder, hvor man kan være førende og dominerende. Det vil sige, at Aarhus Olie skal være globalt førende på alle confectionery fedtstoffer. Derudover er Aarhus Olie førende på vegetabilske olier i såvel Danmark som Storbritannien.

7 Side 7 af 8 Derimod bør Aarhus Olie, ifølge Erik Højsholt, trække sig ud af de områder, der ikke er kerneområder. Dette gælder f.eks. Maritex i Norge. Selvom Maritex er en særdeles spændende virksomhed, arbejder den inden for et område og i en retning, hvor Aarhus Olie ikke har tilstrækkelig viden. Derfor søges partnere, som har såvel penge, viden som interesse i virksomheden, således at den kan få den fremtid, som den fortjener. Erik Højsholt kunne oplyse, at Aarhus Olie har været i stand til at inddrive 4-5 mio. kr. af de tidligere tilgodehavender i Rusland, og at der stadig arbejdes ihærdigt på at inddrive de resterende tilgodehavender. Derudover er der sket ændringer i ledelsen på Aarhus Olies kontor i Moskva, og der er indledt et samarbejde med en række russiske distributører. Salget er således steget i 1. kvartal 2001, og der arbejdes med fornuftige, korte kreditter til de russiske debitorer Generalforsamlingen godkendte herefter med de faldne bemærkninger bestyrelsens beretning og regnskabet for 2000, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion. Anvendelsen af overskuddet blev ligeledes godkendt af generalforsamlingen, således at der udbetales 12,0% i udbytte. Bestyrelsen fik forlænget bemyndigelsen til at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier (jævnfør dagsordenens punkt 5). Åge Møller Jensen spurgte, om der var planer om at gøre Aarhus Olie til en selvejende virksomhed. Formanden svarede, at det var der ingen planer om. Fra bestyrelsen afgik: Bestyrelsesformand Kjeld Ranum, Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen, og lektor Brian Bech Nielsen. Alle tre blev genvalgt, og der blev meddelt dispensation for aldersgrænsen i henhold til vedtægterne for Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen. Som selskabets revisorer blev KPMG C. Jespersen samt Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsselskab genvalgt. Under punkt 9 på dagsordenen behandledes bestyrelsens forslag om ophævelse af de eksisterende to aktieklasser. Der vil i den forbindelse ikke blive tale om nogen kompensation til A-aktionærerne. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Under punktet Eventuelt spurgte Erik Danneskjold fra Dansk Aktionærforening, om man havde overvejet at sælge administrationsbygningen i Bruunsgade, således at man eventuelt kunne få administrationen placeret i nærheden af produktionsarealet. Erik Højsholt svarede, at administrationsbygningen i Bruunsgade også fungerer som hovedkontor for koncernen og derfor kan betragtes som værende neutralt placeret. Derudover har den en meget attraktiv beliggenhed for medarbejderne i forhold til adgang til tog og busser. Der er p.t. ingen planer om at flytte administrationen på havnen, og der er ingen forhandlinger i gang om salg af administrationsbygningen. Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen oplyste, at han hidtil havde sat sig imod et salg af administrationsbygningen, og at han regnede med, at bygningen i forbindelse med Bruuns Galleri-

8 Side 8 af 8 projektet ville få en større værdi. Derudover udtrykte Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen forundring over, at aktiekursen ikke er højere, også for United Plantations. Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen takkede for genvalget og nævnte, at han regnede med, at det måske blev én af de sidste gange, at det skete. Han så frem til, at det gode samarbejde ville fortsætte i fremtiden via sønnerne Carl Bek-Nielsen og Martin Bek-Nielsen. Formanden takkede dirigenten for en god indsats, og ligeledes takkede han medarbejderne, ledelsen, direktionen, bestyrelseskollegerne og revisionen for samarbejde og indsats i årets løb På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Ranum som formand og Tan Sri Dato Seri B. Bek-Nielsen som næstformand. Yderligere information: Adm. direktør Erik Højsholt Telefon:

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S

Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2005-04-27 Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere

Læs mere

Referat af generalforsamling 2002. Aarhus Oliefabrik A/S

Referat af generalforsamling 2002. Aarhus Oliefabrik A/S M. P. Bruuns Gade 27 Postboks 50 DK-8100 Århus C Danmark Telefon: Direkte: Telefax: Telex: ehh@aarhus.com 8730 6000 8730 6101 8730 6002 64341 palmf dk CVR-nr. 4595 4919 Giro 901 2222 www.aarhus.com 2002

Læs mere

Referat af generalforsamling 2003. Aarhus Oliefabrik A/S

Referat af generalforsamling 2003. Aarhus Oliefabrik A/S M. P. Bruuns Gade 27 Postboks 50 DK-8100 Århus C Danmark Telefon: 8730 6000 Direkte: 8730 6101 Telefax: 8730 6002 Telex: 64341 palmf dk ehh@aarhus.com CVR-nr. 4595 4919 Giro 901 2222 www.aarhus.com 2003

Læs mere

Referat af generalforsamling 2004. Aarhus United A/S. CVR-nr. 45 95 49 19. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2004

Referat af generalforsamling 2004. Aarhus United A/S. CVR-nr. 45 95 49 19. Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2004 Erik Højsholt Direkte: 8730 6102 Fax: 8730 6002 erik.hojsholt@aarhusunited.com 2004-04-26 Referat af generalforsamling 2004 Aarhus United A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2004 Yderligere

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen:

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s. 1. Valg af dirigent. 5. Forslag fra bestyrelsen: Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 18-09-2003 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag, den 10. oktober 2003, kl. 16.30

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk CVR-NR 62 67 02 15 År 2013, den 18. april kl. 15.00

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen

Kvartalsrapport kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 14, 2003 Keld Gammelgaard, telefon 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2003 for Spar Nord Bank Koncernen Resultat før skat på 190,8 mio. kr. og opjustering

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004

Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Til Københavns Fondsbørs og pressen 19. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2005 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 20 Spar Nord Bank - opjustering af resultat for 2004 Forventet rekordresultat

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013

HOLBÆK SERVICE A/S. Vedtægter. 19. december 2013 1 HOLBÆK SERVICE A/S Vedtægter 19. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK SERVICE A/S CVR-NR. 33 03 28 38 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Service A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Holbæk Kommune.

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende

på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Bilund, Danmark med følgende J.nr. 036920-0018 ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2009 Den 21. april 2009 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms AIS, CVR nr. 28 31 2504 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B,

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD.

SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. SELSKABSMEDDELELSE UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LTD. Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3. 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Selskabsmeddelelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax

VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR Horten Philip Heymans Allé Hellerup Tlf Fax Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr.157077 VEDTÆGTER FOR FORSYNING BALLERUP SERVICE A/S CVR. NR. 33 05 91 24 \\fd09fs02\tshomes$\fb\fbifk\desktop\til web\publiseret

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling

Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Meddelelse nr. 6/2000. BKA/keb. Alm. Brand A/S. Afholdelse af ordinær generalforsamling ALM. BRAND A/S Direktionen Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 45 96 70 00 Telefax 35 26 62 38 E-mail almbrand@almbrand.dk Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 6/2000

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013

Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S. CVR.: (dato) 2013 Vedtægter Vordingborg Fjernvarme A/S CVR.: 30 69 24 46 (dato) 2013 VEDTÆGTER FOR VORDINGBORG FJERNVARME A/S CVR-NR. 30 69 24 46 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Vordingborg Fjernvarme A/S. 2. FORMÅL 2.1

Læs mere

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE

1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE 1. kvartalsrapport 31. marts 2004 FONDSBØRSMEDDELELSE Plantations House H.C. Andersens Boulevard 49, 3 1553 København V Tel. + 45 33 93 33 30 Fax + 45 33 93 33 31 e-mail: uie@plantations.biz Til: Københavns

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR ESBJERG FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR 32662579 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København Århus, den 6. oktober 2008 OMX Den Nordiske Børs København Århus Elite A/S Stadion Allé 70 DK-8000 Århus C. t +45 89 38 60 00 f +45 89 38 60 19 www.aarhus-elite.dk Meddelelse nr. 10/2008 KAPITALFORHØJELSE

Læs mere

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Til navnenoterede aktionærer i Bang & Olufsen a/s Struer, 07-09-2007 Generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Bang & Olufsen a/s ordinære generalforsamling afholdes fredag den 28. september 2007 kl. 16.30

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K. Bestyrelsens

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation.

Silkeborg Kommune. Selskabets navn, hjemsted og formål. 1. Selskabets navn er: Holdingselskabet af 1958 a/s i likvidation. KAALUND & PARTNERE Advokater Søren Thygesen Sagsnr.17040-0005/EMB side 1 V E D T Æ G T E R HOLDINGSELSKABET AF 1958 A/S I LIKVIDATION CVR.NR. 24 43 11 18 Silkeborg Kommune Selskabets navn, hjemsted og

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2014/05 23. april 2014 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2014 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes 8.1 udpeget advokat Christina Bruun Geertsen som dirigent for generalforsamlingen. BERLIN IV A/S, CVR-NUMMER 29 14 98 60 Den 8. oktober 2015, klokken 15.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Berlin IV A/S hos Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, DK-2100 København Ø. Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014

Investeringsforeningen PFA Invest. Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 11 Investeringsforeningen PFA Invest Referat af ordinær generalforsamling den 22. april 2014 Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen PFA Invest,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S)

Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Søborg, den 31. maj 2016 Referat fra ordinær generalforsamling i European LifeCare Group A/S (tidligere Danske Lægers Vaccinations Service A/S) Generalforsamlingen blev afholdt på selskabets adresse den

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S

VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S VEDTÆGTER FOR HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S Indholdsfortegnelse 1. Selskabets navn, hjemsted og formål... 3 2. Selskabets kapital... 3 3. Generalforsamlinger... 3 4. Bestyrelse og direktion... 4 5. Revision...

Læs mere

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009

GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 Selskabsmeddelelse nr. 3/2009 13. marts 2009 GENERALFORSAMLING I AURIGA INDUSTRIES A/S TORSDAG DEN 2. APRIL 2009 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægternes 8 til afholdelse torsdag

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR BOCONCEPT HOLDING A/S CVR.-NR: 34 01 84 13 Den 28. august 2007, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning. Til

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. Side 1 af 6 År 2005, den 27. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1) Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014

1 h FEB. 20tt ANDERSEN PARTNERS INDGÅET. Aabenraa Kommune. Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa. 10. februar 2014 DSKLMKHXNC fb skan 17 02 2014 1100 SEPBARCODE OU319 Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Aabenraa Kommune 1 h FEB. 20tt INDGÅET 10. februar 2014 Forskerparken Syd A/S, Aision 2, 6400 Sønderborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. APRIL 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078

Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 31. oktober 2014 Referat af ordinær generalforsamling 31. oktober 2014 i KIF Håndbold Elite A/S Cvr.Nr. 20919078 Den 31. oktober 2014 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008

Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 Generalforsamling i Rockwool International A/S 23. april 2008 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning 3. Godkendelse

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende

ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008. på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund, Danmark med følgende ORDINÆR GENERALFORSAMLING April 2008 Den 22. april 2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i FirstFarms A/S, CVR nr. 28 31 25 04 på Konferencecentret, Hotel Legoland, Aastvej 10B, 7190 Billund,

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42

Agenda og forløb af ordinær generalforsamling. NewCap Holding A/S. Amaliegade 14, 2. CVR-nr.: 13 25 53 42 Den 8. april 2014 NewCap Holding A/S Amaliegade 14, 2 1256 København K Tlf. +45 8816 3000 CVR nr. 13255342 www.newcap.dk Agenda og forløb af ordinær generalforsamling i NewCap Holding A/S Amaliegade 14,

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004

Referat af ordinær generalforsamling i. NTR Holding A/S. den 29. april 2004 Referat af ordinær generalforsamling i NTR Holding A/S den 29. april 2004 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2004, den 29.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere