Referat af generalforsamling Aarhus United A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling 2005. Aarhus United A/S"

Transkript

1 Erik Højsholt Direkte: Fax: Referat af generalforsamling 2005 Aarhus United A/S CVR-nr Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2005 Yderligere information kan fås ved henvendelse til: Koncernchef Erik Højsholt Koncerndirektør Esben Vibe Telefon: Telefon Mobil: Mobil: Meddelelsen findes på Aarhus Uniteds hjemmeside: - eller den kan bestilles via til: Aarhus United A/S M. P. Bruuns Gade 27 DK-8000 Aarhus C Denmark Tel.: Fax: Telex: palmf dk CVR no

2 Referat af ordinær generalforsamling 2005 Hermed fremsendes referat af beslutninger på den ordinære generalforsamling i Aarhus United A/S, som blev afholdt onsdag den 27. april 2005 på selskabets kontor i Århus. 1. Valg af dirigent Til dirigent på generalforsamlingen valgtes advokat Carsten Fode fra advokatfirmaet Kromann Reumert. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig. 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår Bestyrelsesformand Kjeld Ranum aflagde følgende beretning som supplement til den officielle beretning og årsrapporten: Velkommen til Aarhus Uniteds generalforsamling til selskabets aktionærer og til pressen! Som det vil være de fleste bekendt, har andet halvår af 2004 i høj grad været præget af optakten til salget af Aarhus United A/S, efter at hovedaktionæren, United International Enterprises Limited, satte sin aktiepost på 45,9% til salg. Det er vigtigt at understrege, at det er hovedaktionæren UIE, som har meddelt, at aktieposten er sat til salg. Aarhus United som sådan er derfor ikke part i salgsprocessen. Aarhus United er derfor ikke i stand til at komme med nærmere oplysninger om selve forhandlingerne. UIE har loyalt holdt bestyrelsen orienteret om forhandlingerne, da et eventuelt salg vil berøre alle aktionærer, og en overdragelse af en bestemmende aktiepost medfører pligt til at give indløsningstilbud til alle aktionærer. Selvom vi er opmærksomme på, at mange aktionærer gerne vil have nærmere oplysninger om salgsprocessen, er vi imidlertid forpligtet til alene at henholde os til at videregive de oplysninger, som Aarhus United modtager fra UIE. I den forbindelse kan jeg oplyse, at vi i dag har modtaget en fondsbørsmeddelelse fra UIE, hvori de meddeler, at bestræbelserne på at indgå en aftale vedrørende salget af UIEs aktiepost i Aarhus United A/S har vist sig mere kompliceret end tidligere antaget. UIEs bestyrelse har derfor besluttet at fortsætte processen og vil under alle omstændigheder meddele resultatet heraf inden udgangen af 2. kvartal Aarhus United A/S bestyrelse har taget meddelelsen til efterretning. Vi har igen i år valgt at udarbejde en mere kortfattet og læsevenlig trykt rapport, som vi har kaldt "Årsrapport 2004 i hovedtræk". Den er udsendt til alle navnenoterede aktionærer. Den fuldstændige årsrapport med blandt andet alle noterne og en deltaljeret beskrivelse af regnskabsprincipperne, som tidligere var indeholdt i den trykte årsrapport har været tilgængelig på selskabets hjemmeside i en printervenlig form siden den 13. april Begge rapporter har desuden i de sidste 14 dage været tilgængelige på selskabets kontor. Side 2 af 6

3 Salgssituationen har betydet, at vi i år har valgt at udgive en mindre omfangsrig årsrapport. Hovedvægten ligger på faktuelle oplysninger, mens fremadrettede og strategiske tiltag i sagens natur er udeladt. Jeg vil tillade mig at gå ud fra, at man har gjort sig bekendt med såvel årsregnskab som beretning, herunder bestyrelsens forslag til overskudsdisponering. I denne mundtlige beretning vil jeg kommentere og uddybe de vigtigste tendenser i årsrapporten for 2004 for koncernen og aktiviteterne i de væsentligste danske og udenlandske dattervirksomheder. Efter min beretning vil koncerndirektør Esben Vibe gennemgå regnskabet, og koncernchef Erik Højsholt vil være til rådighed for at besvare eventuelle spørgsmål. Koncernen opnåede i 2004 et resultat før skat på 229 mio. kr. og et resultat efter skat på 175 mio. kr. Vi anser resultatet for at være særdeles tilfredsstillende, og et resultat på 175 mio. kr. efter skat er faktisk det bedste resultat nogensinde i selskabets historie. Resultatet i danske kroner er som tidligere år påvirket af de valutakurser, som er anvendt ved omregningen til danske kroner, og der indgår også et par såkaldte ikke-tilbagevendende poster blandt andet et salg af et par siloer på havnen her i Århus, men det vil Esben Vibe komme nærmere ind på i sin gennemgang af regnskabet efter denne beretning. Alt i alt har 2004 været et år, som overordnet har været præget af konsolidering af hele organisationen i den nye koncernstruktur, som blev implementeret den 1. januar Det forestående salg af virksomheden har naturligvis præget dagligdagen, men det er i vid udstrækning lykkedes at fortsætte den positive udvikling med vækst og bedre resultater til følge. Mange forhold og begivenheder har bidraget til at tegne et positivt billede af 2004: Med virkning fra 1. januar 2004 er Aarhus United A/S nu modervirksomhed for alle koncernens virksomheder, herunder de fire produktionsvirksomheder i Danmark, England, USA og Mexico. Alle fire produktionsvirksomheder opnåede bedre resultater i 2004 end i 2003, og de havde tilsammen en fremgang i det primære driftsresultat på 67 mio. kr. Med samme valutakurser som sidste år ville denne forbedring endda have været på 80 mio. kr. Produktionsvirksomhederne har alle realiseret en større tonnagemæssig afsætning Aarhus United México havde den største fremgang på mere end 25% i forhold til Aarhus United Denmark har i 2004 oplevet fortsat vækst i både indtjening og tonnage på salget af specialfedtstoffer til chokoladeindustrien, specielt inden for CBE, herunder især på de nye markeder, der strategisk er blevet satset på. Side 3 af 6

4 Aarhus United UK har med betydelige indtægter fra salg af vegetabilske fedtstoffer til bageriog foodservice-segmenterne oplevet, at de investeringer, der blev foretaget på disse områder i 2002 og 2003, i høj grad er begyndt at give afkast. Aarhus United USA har med nyudviklede produkter, som med succes er introduceret til de kundegrupper, der ønsker at erstatte deres eksisterende, hærdede fedtstoffer med nye transfrie og uhærdede fedtstoffer opnået en flot vækst på 9,2% i volumen og 15,5% i nettomargin. Aarhus United México har udvidet sit marked gennem leverancer af vegetabilske fedtstoffer til segmenterne margarine, dairy-like og fritering, hvor salget i 2004 blev forbedret med 33% sammenlignet med året før. Der blev underskrevet en aftale mellem Aarhus United Denmark og en partner i Uruguay. Aftalen er et led i koncernens vækststrategi inden for specialfedtstoffer på det sydamerikanske marked, og den indebærer lokal produktion af specialfedtstoffer. Som en del af aftalen vil to danske medarbejdere fra midten af 2005 være udstationeret i Uruguay. De senere års arbejde med at tilrette aktiviteterne på Sri Lanka har nu båret frugt, og dattervirksomhederne dér skaber nu et pænt overskud. I det hele taget blev 2004 et år, hvor vi igen oplevede en stigende efterspørgsel efter vores produkter. Samtidig var det et år, hvor vi ikke blev berørt af de svage konjunkturer, som prægede I løbet af året blev der også lanceret flere nye produkter blandt andet DeliAir fra Aarhus United Danmark og produktserien EsSence fra Aarhus United USA. Begge disse produkter som er henholdsvis en chokoladefyldning og et bagerifedtstof er uden de såkaldte transfedtsyrer. Jeg kan i øvrigt henvise til selskabets hjemmeside, hvor man kan læse mere om disse produkter. Siden 2002 har Aarhus United A/S deltaget i FN s Global Compact-samarbejde, som omhandler fremme af bæredygtighed. Som et led i dette samarbejde indgik vi i 2004 et sponsorat af et projekt i Burkina Faso, som aflaster kvindernes fysiske arbejde i dagligdagen og giver dem mulighed for at tjene deres egne penge, f.eks. gennem indsamling af sheanødder, som jo bruges i produktionen her i Århus. Herudover har Aarhus United UK på koncernens vegne spillet en stor rolle i udviklingen af Roundtable for Sustainable Palm Oil et forum, som fokuserer på bæredygtig produktion af palmeolie, som er et af Aarhus Uniteds vigtigste produkter. På den første generalforsamling i oktober 2004 i Jakarta i Indonesien blev Aarhus United UK valgt til at besætte en af pladserne i bestyrelsen i en to-årig periode. Side 4 af 6

5 Den associerede virksomhed United Plantations bidrog til Aarhus Uniteds resultat med 48 mio. kr. Resultatet er på niveau med 2003, hvor United Plantations også bidrog med 48 mio. kr. Inden jeg vender mig mod udsigterne for 2005, kan jeg oplyse, at, som det fremgår af årsrapporten, foreslår bestyrelsen, at der også i år udbetales 12% i udbytte svarende til i alt 48 mio. kr. Udsigterne for 2005 Som børsnoteret selskab skal Aarhus United fra 2005 aflægge årsrapport efter de internationale regnskabsstandarder. Vi forventer, at effekten af en overgang til IFRS kun vil have begrænset betydning for de fremtidige resultater. De efterfølgende forventninger er baseret på de hidtidige regnskabsprincipper, og da salgsprocessen endnu ikke er afklaret, har vi også i forventningerne regnet med fuld andel af United Plantations resultat for På denne baggrund og med det gode resultat for 2004 forventer vi at fastholde udviklingen i 2005, idet vi blandt andet forventer en øget afsætning af specialfedtstoffer til chokoladeindustrien, som følge af den såkaldte 5%-regel i EU og en i det hele taget øget anvendelse i andre dele af verden. Hertil kommer, at vi regner med en øget afsætning af palmebaserede produkter uden transfedtsyrer blandt andet på det amerikanske marked. For 2005 forventes et primært driftsresultat på mio. kr. og et resultat før skat på mio. kr. Efter skat forventes der et resultat på mio. kr. De forventede resultater er som man vil bemærke en smule lavere end de realiserede for Dette skyldes, at i resultatet for 2004 indgår der dels engangsindtægter fra bl.a. salg af siloer og salg af grund i England og dels en lavere skat som følge af en fornyet gennemgang af skatteaktiverne i koncernens selskaber. Ser man bort fra disse ikke-tilbagevendende indtægter, udtrykker forventningerne derfor en fremgang i forhold til Side 5 af 6

6 Til sidst kan jeg bekræfte, at 1. kvartal 2005 i Aarhus United-koncernen er forløbet planmæssigt og i overensstemmelse med vores udtrykte forventninger. Specielt for Aarhus United Danmark her i Århus er første kvartal forløbet særdeles tilfredsstillende. 3. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport Koncerndirektør Esben Vibe gennemgik regnskabet med udgangspunkt i resultatopgørelsen, således som den forefindes i årsrapporten, samt udvalgte balanceposter. Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport for Beslutning om meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Generalforsamlingen besluttede at meddele decharge for bestyrelse og direktion. 5. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport Anvendelsen af overskuddet blev godkendt af generalforsamlingen, således at der udbetales 12% i udbytte. 6. Fornyelse af bestyrelsens bemyndigelse til at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier Bestyrelsen fik forlænget bemyndigelsen til at erhverve op til 10% af selskabets egne aktier. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen Fra bestyrelsen afgik efter tur formand Kjeld Ranum samt Martin Bek-Nielsen og John Goodwin. Alle blev genvalgt. 8. Valg af to revisorer Som selskabets revisorer blev KPMG C Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab og Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt. 9. Forslag fra aktionærerne Der var ikke indkommet forslag fra aktionærerne. 10. Eventuelt Der var ingen punkter eller forslag under eventuelt. -- På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Kjeld Ranum som formand og Brian Bech Nielsen som næstformand. Side 6 af 6

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19

Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 Aarhus Oliefabrik A/S Telefon: 8730 6000 M.P.Bruuns Gade 27 Fax: 8730 6002 P.O.Box 50 E-mail: aarhus@aarhus.com 8100 Aarhus C Internet: www.aarhus.com Aarhus Oliefabrik A/S CVR-nr. 45 95 49 19 26. april

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$

ÅRSREGNSKAB 2003 5.)4%$ ÅRSREGNSKAB 2003 Aarhus United A/S Aarhus United s aktiviteter fokuserer hovedsageligt på udvinding af vegetabilske olier af høj kvalitet til anvendelse i fødevareindustrien og andre industrier. Selskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Afgørelser og Udtalelser 2004

Afgørelser og Udtalelser 2004 Afgørelser og Udtalelser 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 Postbox 1040 DK-1007 København K Tlf. +45 33 93 33 66 Fax +45 33 12 86 13 cse@cse.dk www.cse.dk 04 Forord Afgørelser og Udtalelser 2004

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING

Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2015 Offentliggjort den 8.4.2015 kl. 21.40 Hjemsted: Assens Kommune Ordinær generalforsamling i Totalbanken A/S Hermed følger referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2004/05 (1. juni 2004-31. maj 2005). Til Københavns Fondsbørs via Stockwise Fondsbørsmeddelelse nr. 112 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2004/05 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S

Læs mere

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS

KLIMAX A/S LABELLING AND PACKAGING SOLUTIONS Pressemeddelelse Horsens, den 9. april 2010 Generalforsamlingsreferat 2010 År 2010, den 9. april, afholdtes ordinær generalforsamling i Klimax A/S, CVR-nr. 10665744.. Generalforsamlingen afholdtes på Snaptun

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S

Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S 1 København Marts 2014 Sagsnr. 007226-0086 nk/nk/aju Dok.nr. 11708552.1 Referat af ordinær generalforsamling ALK-Abelló A/S Den 12. marts 2014 kl. 16.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ALK-Abelló

Læs mere

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015

NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 NKT Generalforsamling, 25 Marts 2015 God eftermiddag og hjertelig velkommen til generalforsamlingen for NKT Holding 2015. Det er en stor glæde at byde velkommen til alle aktionærerne både her ved mødet

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011

Euroinvestor.com A/S. IFRS-delårsrapport. 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 IFRS-delårsrapport 1. januar 2011 30. juni 2011 og 1. juli 2010 30. juni 2011 12 måneders periode i forbindelse med omlægning af regnskabsår til 31. december 2011 Selskabsmeddelelse nr. 32/2011 af 31.august

Læs mere

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015

Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Referat af Trygs generalforsamling 25. marts 2015 Bestyrelsesformandens beretning Bestyrelsesformand, Jørgen Huno Rasmussen Kære aktionærer og øvrige gæster, velkommen til Trygs generalforsamling. For

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004).

Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt årsrapporten for 2003/04 (1.6.2003-31.5.2004). Til Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 98 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2003/04 Bestyrelsen for Glunz & Jensen A/S har d.d. godkendt

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i.

TILBUDSDOKUMENT. Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S. Anbefalet Ombytningstilbud. til aktionærerne i. TILBUDSDOKUMENT Sammenlægning af Vestas Wind Systems A/S og NEG Micon A/S Anbefalet Ombytningstilbud til aktionærerne i fremsat af 12. december 2003 Dette tilbudsdokumen t og acceptblanketten indeholder

Læs mere

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02

Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Børsprospekt 2010 Selskab: Nordicom A/S Kongens Nytorv 26 1050 København K CVR-nr.: 12 93 25 02 Hjemsted: København, Danmark Telefon: +45 33 33 93 03 Telefax: +45 33 33 83 03 Internet: www.nordicom.dk

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2013

IFRS Eksempelregnskab 2013 IFRS Eksempelregnskab 2013 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2013 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

April 2014. IAS 34 Delårsrapport

April 2014. IAS 34 Delårsrapport April 2014 IAS 34 Delårsrapport 2 Forord Deloittes delårsrapport-eksempel 2014 Deloitte har udarbejdet dette eksempel på en delårsrapport aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber,

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S

Årsrapport for 2001/02. Thrane & Thrane A/S Til Københavns Fondsbørs & pressen 26. juni 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 1-2002/03 Årsrapport for 2001/02 Thrane & Thrane A/S Bestyrelsen for Thrane & Thrane har på et møde d.d. godkendt selskabets årsrapport

Læs mere

IFRS Eksempelregnskab 2014

IFRS Eksempelregnskab 2014 IFRS Eksempelregnskab 2014 2 Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2014 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

Halvårsrapport for 2007

Halvårsrapport for 2007 Halvårsrapport for 2007 Selskabsmeddelelse nr. 8/2007 28. august 2007 Gengivelse på dansk UNITED INTERNATIONAL ENTERPRISES LIMITED Meddelelse til OMX Den Nordiske Børs København Hermed følger 1. halvårsrapport

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Danske Banks generalforsamling 2014 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i 2013 Bestyrelsesformand Ole Andersen DET TALTE ORD GÆLDER Slide 1: Bestyrelsens beretning INTRO: Dagen for generalforsamlingen

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Referat fra generalforsamling i GN Store Nord A/S 2014 År 2014, den 21. marts kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i GN Store Nord på Radisson Blu Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg,

Læs mere