Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet"

Transkript

1 Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011

2 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-, arbejdsmæssige og sociale situation... 6 Elevernes uddannelses og arbejdsmæssige bane i perioden fra afslutningen af højskoleopholdet og den nuværende situation... 6 Elevernes vurderinger af højskoleopholdets betydning for deres nuværende situation... 7 Højskolens betydning for uddannelsesvalget... 7 Højskolens betydning for den personlige udvikling... 7 Elevernes oplevelser af overgangene til højskoleopholdet og efter afslutningen af højskoleopholdet Opsamling... 9 Bilag

3 Forskningsnotat DPU har fået til opgave at følgeevaluere FFD s Kombinationsprojekt. Evalueringen vil have til formål såvel at se på resultaterne af projektet som at yde input til den løbende proces for at sikre, at projektet når de beskrevne mål. Dette forskningsnotat skal således ses dels som et input til den løbende proces dels som en status på, i hvor høj grad projektets overordnede mål er nået. Målet med Kombinationsprojektet er at udvikle samarbejdet mellem højskoler, UU centre og erhvervsskoler med henblik på at skabe kombinationsforløb for unge under 25, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Projektet er således et bidrag til at opnå regeringens målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet har endvidere til formål at positionere højskolerne som relevante og kvalificerede aktører i forhold til 95 % målsætningen. I dette notat sætter vi fokus på elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet og hvilken betydning det har haft for, hvor de uddannelses- og arbejdsmæssigt er i dag. Notatet samler dermed op på Kombinationsprojektets overordnede formål og viser i hvilken grad projektets målsætning om, at de unge skal påbegynde en erhvervsuddannelse, er nået. Notatet er baseret på telefoninterviews med elever, der har været igennem Kombinationsprojektet. På tidspunktet for gennemførelse af interviews havde 100 elever været igennem projektet. Af disse er det lykkedes at komme i kontakt med 47 elever, der har deltaget i Kombinationsprojektet på 12 forskellige højskoler. I notatet sætter vi fokus på følgende temaer: Elevernes nuværende uddannelses-, arbejdsmæssige og sociale situation Elevernes uddannelses og arbejdsmæssige bane i perioden fra afslutningen af højskoleopholdet og den nuværende situation Elevernes vurderinger af højskoleopholdets betydning for deres nuværende situation Elevernes oplevelser af overgangene til højskoleopholdet og efter afslutningen af højskoleopholdet. Her har vi særlig fokus på vejledningsindsatsen og eventuelle andre betydende støtteforanstaltninger Elevernes øvrige udbytte af højskoleopholdet Interviewene peger på følgende tendenser, der vil blive uddybet i det følgende: En meget stor andel af de tidligere højskoleelever (31) er i gang med en uddannelse. Heraf er næsten halvdelen gået i gang i direkte forlængelse af højskoleopholdet. I den sammenhæng er Kombinationsprojektets overordnede formål i vid udstrækning opfyldt. Dog er ikke alle er kommet i gang med den erhvervsuddannelse, de oprindelig havde tænkt på. Hver tredje er kommet i gang med HF. En væsentlig grund til at eleverne ikke er kommet i gang med den erhvervsuddannelse, de oprindelig havde tænkt på, er, at højskoleopholdet for mange elever har åbnet for helt nye 3

4 erfaringshorisonter, at de er blevet opmærksomme på mulige uddannelser og jobs, de ikke tidligere havde i tankerne. Desuden har mange elever gennem højskolens undervisning og øvrige aktiviteter opdaget nye talenter og kompetencer hos sig selv. Der er stor forskel på, hvordan eleverne har oplevet vejledningen før, under og efter højskoleopholdet. Her finder vi også store forskelle i elevernes oplevelser af tilbuddet om vejlednings på de enkelte højskoler. Langt størstedelen af eleverne har været meget glade for deres højskoleophold 4

5 Metode De tidligere højskoleelever er forsøgt interviewet pr. telefon. Interviewene er gennemført efter en interviewguide (bilag 1). Der er gennemført interviews i 2 omgange. Dels i januar-februar 2011 og igen i maj I første interviewomgang lykkedes det at interviewe 31 tidligere elever. I anden omgang lykkedes det at komme i kontakt med yderligere 16 tidligere elever. I alt er 47 af de 100 elever blevet interviewet. Interviewene er foregået ved at intervieweren kort har præsenteret sig, har forklaret sit formål og spurgt om de havde tid til at svare på de 8 spørgsmål i interviewguiden. Alle de tidligere elever, det er lykkedes at komme i kontakt med, har været meget villige til at fortælle om deres højskoleophold og nuværende situation. Kun få tøvede med at deltage, men indvilligede efter at have hørt om undersøgelsens formål. En stor andel af de unge var dog ikke klar over (eller kunne ikke huske), at de havde været med i et projekt. Men de bekræftede, at de havde været på højskole. Årsagerne til at det ikke er lykkedes at komme i kontakt med alle de tidligere elever er følgende: Der manglede telefonnumre på 20 elever 23 telefonnumre var ikke længere aktive. Dette skyldes formodentligt, den måde mange unge har telefon på i dag. Mobiltelefonerne er billige og nemme at skifte ud, særligt hvis der skiftes til et andet teleselskab. Herudover er taletidskort en nem løsning, hvis de unge ikke har økonomi til et fast månedligt abonnement 3 numre var opsagt og overtaget af en anden 3 elever ønskede ikke at deltage i undersøgelsen 4 elever har ikke besvaret interviewerens opkald De tidligere elever er forsøgt kontaktet på alle tidspunkter i løbet af dagen og aftenen, både hverdage og weekends. I nogle tilfælde har der skulle flere sms er og telefonopkald til for at få kontakt med de tidligere elever. I og med det ikke har været muligt at komme i kontakt med godt halvdelen af de tidligere elever, har vi ikke kunne lave en bortfaldsanalyse med henblik på at afklare, om der eventuelt er systematik i bortfaldet, der kan have betydning for undersøgelsens resultater. Det er imidlertid vores vurdering, at der ikke er grund til at antage, at der skulle være systematik i bortfaldet, hvorfor det må formodes, at den andel af eleverne, det ikke er lykkedes at komme i kontakt med, ikke adskiller sig fra den øvrige elevgruppe. I det følgende præsenteres resultaterne af interviewundersøgelsen. 5

6 Elevernes nuværende uddannelses-, arbejdsmæssige og sociale situation Langt den største andel af de tidligere højskoleelever (31) er i gang, eller skal straks i gang med en uddannelse. For en del af dem er det dog ikke den uddannelse, de oprindelig havde tænkt sig. Kun 12 tidligere elever er i gang med den uddannelse, eller en der ligger tæt op ad den, som de oprindelig havde tænkt sig. 21 tidligere elever er i gang med en erhvervsuddannelse, her iblandt 2 der er i gang med social og sundhedsuddannelse. De øvrige er i gang med forskellige håndværksuddannelser tømrer, bager, murer, landmand, gartner mv. eller uddannelsen til pædagogisk assistent. Af disse er 13 gået i gang med den nuværende uddannelse i direkte forlængelse af højskoleopholdet. Flere af disse elever er stadig i gang med erhvervsuddannelsens grundforløb, hvilket betyder at de kun kan færdiggøre uddannelsen, hvis de er i stand til at skaffe sig en læreplads. En enkelt er gået i gang med en uddannelse som tatovør, og en anden er i gang med en uddannelse som kunsthåndværker 10 elever er i gang med HF. 4 er i arbejde. Heraf er en soldat på kontrakt og en anden arbejder hos en fotograf efter at have gennemført grundforløb på en erhvervsskole, og regner med at kunne få en læreplads der. En enkelt er lige flyttet og søger arbejde. 3 elever er på et nyt højskoleophold. 4 elever fortæller at de er gået i stå igen og er kommet på kontanthjælp. 2 elever fortæller at de har forskellige psykiske problemer, som gør at de pt. ikke er i stand til at være i uddannelse eller arbejde. Samlet set er langt den største andel beskæftiget i enten uddannelse eller arbejde. I den sammenhæng er projektets overordnede mål nået. Det er bemærkelsesværdigt, at 10 tidligere elever er i gang med HF. En gennemgang af interviewene tyder på, at en del af disse elever har opdaget, at de til trods for dårlige erfaringer med folkeskolen, alligevel er i stand til at fortsætte i en boglig uddannelsesretning. Nogle af interviewene tyder på, at enkelte elever har fortalt, at de gerne ville i gang med en erhvervsuddannelse, da de er kommet med i projektet, men at de fra begyndelsen har haft andre planer og at de har set Kombinationsprojektet som en mulighed for at komme på højskole. Disse elever er alle i gang med uddannelse. Elevernes uddannelses og arbejdsmæssige bane i perioden fra afslutningen af højskoleopholdet og den nuværende situation 18 tidligere elever der er i gang med en uddannelse, er ikke begyndt direkte, men har lavet forskelligt andet i perioden efter højskoleopholdet. Der er ingen systematik i, hvad de har lavet i den mellemliggende periode. Nogle er påbegyndt og sprunget fra en anden uddannelse, nogle har været på produktionsskole, nogle har haft arbejde (heraf flere arbejde der her relevant for deres nuværende uddannelse), flere har været på kontanthjælp. Samlet set tyder det på, at disse unge har afprøvet sig selv i forskellige uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge som et led i deres afklaring om valg af uddannelse. Men samlet set viser interviewene, at de er kommet forholdsvis hurtigt i gang med deres nuværende uddannelse. 6

7 Elevernes vurderinger af højskoleopholdets betydning for deres nuværende situation De tidligere elever er meget reflekterede, når de fortæller om, hvad de har fået ud af deres højskoleophold. Der er typisk 2 spor i deres fortælling om højskolens betydning. Det ene knytter sig til højskolens betydning for, hvor de uddannelses og arbejdsmæssigt er nu. Det andet knytter sig til deres egen personlige udvikling og vækst. Højskolens betydning for uddannelsesvalget Flere fortæller, at højskoleopholdet har givet dem en afklaring i forhold til valg af uddannelse. En del forklarer, at de på forhånd havde tænkt på en uddannelse og at opholdet be- eller afkræftede deres valg. For andre har højskoleopholdet åbnet nogle nye muligheder og retninger, de ikke før havde set eller overvejet. Disse omfatter eksempelvis en elev, fandt ud af at han gerne vil arbejde med mennesker, fordi der gik nogle fysisk handicappede elever på højskolen. Samværet med de handicappede elever åbnede en hel ny verden og interesse hos ham. Andre fortæller om hvordan undervisning i kreative fag, foto eller teater og musik, har åbnet for nye dimensioner i deres uddannelsesvalg. Endelig er der elever der på højskolen har opdaget, at de til trods for dårlige erfaringer med folkeskolen alligevel godt kan finde ud af og gå i skole, hvilket har fået dem til at vælge HF efter højskoleopholdet. En væsentlig dimension i denne forbindelse er vejledningsindsatsen på højskolen, herunder konkret hjælp til at søge uddannelse, læreplads mv. Vi kommer tilbage til dette nedenfor. Et par stykker mener ikke, at højskoleopholdet har hjulpet dem specifikt i forhold til valg af uddannelse. De fremhæver i stedet den personlige udvikling, de har været igennem, og at opholdet har modnet dem og har gjort dem mere åbne og sociale. Højskolens betydning for den personlige udvikling Det er et gennemgående træk ved de tidligere elevers fortællinger, at de synes højskoleopholdet har haft stor betydning for deres personlige udvikling. De fortæller eksempelvis om at være blevet bedre til at sige sin mening, til at samarbejde og i det hele taget være sammen med andre mennesker. For en del elever har højskoleopholdet betydet, at de er begyndt at stå op om morgenen, at de oplever sig som mere modne samtidig med at de er blevet mere åbne over for andre mennesker og generelt er begyndt at holde mere af sig selv og at tro på egene evner og muligheder og at de er blevet mere glade og selvstændige. Andre taler om at være blevet mere ambitiøse, at de har fået sindsro, mere energi, større selvtillid og generelt er blevet mere positive. Nogle er begyndt at spise sundt eller er stoppet med at ryge og flere fortæller om at de er blevet mere voksne og ansvarlige, at de har lært at sige fra og at sige tingene som de er. Samværet med de andre elever har for nogle af de tidligere højskoleelever betydet, at de har lært, at der skal være plads til alle. De fleste af de unge nævner det sociale netværk som det vigtigste, de har fået ud af højskoleopholdet. Nogle af de unge fortæller at højskoleopholdet har givet dem nye interesser så som at spille guitar, at spille teater og at arbejde med ler. De to fremtrædende udbytter har altså været et socialt netværk og en stor personlig udvikling, som spænder bredt fra person til person. Herudover fortæller en del om den personlige udvikling, de har gået 7

8 igennem, og at højskoleopholdet har givet dem mere overskud og energi og en indre ro, og har dermed gjort dem mere klar til at komme videre. Andre fortæller, at de har opbygget deres selvtillid. En tidligere elev fortæller, at han altid har haft sceneskræk, men fordi han for første gang oplevede at lærerne troede på ham, kom han af med den. Nogle er inde på, at højskoleopholdet ikke har hjulpet i forhold til at vælge en specifik uddannelse, men Højskoleopholdet har betydet en personlig udvikling, der har gjort dem i stand til at vælge. Samlet set vurderer langt den største andel af de tidligere højskoleelever, at højskoleopholdet har været en succes, der har hjulpet dem til både personlig udvikling og til afklaring af deres uddannelsesvalg. Elevernes oplevelser af overgangene til højskoleopholdet og efter afslutningen af højskoleopholdet. For de flestes vedkommende har de tidligere elevers UU-vejleder været igangsættende eller har bistået i forhold til at deltage i projektet. Den del af projektets vejledningsindsats ser dermed ud til at fungere. I flere tilfælde har UU-vejlederen også været på banen i forbindelse med elevens overgang fra højskolen, men det er langt fra i alle tilfælde. Fra højskolen og til erhvervsskole eller anden uddannelsesinstitution tyder interviewene på, at det er meget tilfældigt, hvilken støtte der har været. Kun i meget få tilfælde fortæller de unge om, at der har været kontakt med mellem højskole og den uddannelsesinstitution, de er overgået til efter endt højskoleophold. Dermed peger interviewene på, at der fortsat er et relativt stort stykke arbejde med at få erhvervsskolerne inddraget direkte i projektet. De tidligere elever fortæller i de fleste tilfælde, at de har fået god vejledning på højskolen. De referer til forskellige ansatte som de vigtigste: Vejlederen, lærerne, forstanderen og ikke mindst de andre elever. Nogle fortæller, at de har fået helt konkret hjælp til ansøgninger og enkelte har været på besøg på en erhvervsskole. Enkelte fortæller, at de har fået hjælp fra højskolen til at finde praktikplads, men i de fleste tilfælde tyder det som nævnt på, at der ikke har været kontakt mellem højskole og erhvervsskole. Interviewene tyder på, at der er meget forskellig praksis i forhold til vejledning højskolerne imellem. Det gælder både den konkrete organisering, og i forhold til hvilke af de ansatte der har vejledningsopgaven. Et andet forhold, vi kan konstatere, er, at også på den enkelte højskole kan eleverne have helt forskellige oplevelser af vejledningen. Der er eksempler på, at på den samme højskole bliver vejledningen beskrevet som fremragende af en elev, mens en anden fortæller, at der slet ikke har været vejledning. En nærliggende forklaring kunne være, at eleverne har forskellig forståelse af, hvornår der er tale om vejledning, og hvornår der er tale om almindeligt samvær med højskolens personale. For nogle kan vejledning være noget, der forbindes med en formel aftale på et kontor, mens vejledning for andre kan være de samtaler man har i mere uformaliserede sammenhænge 1. Uden at trække for mange veksler på det relativt spinkle materiale, vi har, kunne der måske alligevel være grund til, at der på den enkelte højskole bliver gjort overvejelser over, hvordan vejledningsindsatsen forvaltes. Med alle de forbehold, der må tages på baggrund af det spinkle materiale for denne undersøgelse, er der en tendens i interviewene til, at elever, der ikke er i gang med uddannelse eller arbejde, har fravalgt eller 1 I et kommende notat undersøger vi specifikt højskolen som læringsrum, herunder betydningen af de uformelle sammenhænge. 8

9 ikke har gjort brug af tilbuddet om vejledning på højskolen. Tendensen er dog ikke entydig; der er også elever, der er i fuld gang med deres uddannelse, der har fravalgt vejledning på højskolen. Til trods herfor kunne dette måske også give anledning til overvejelser over, hvordan vejledningstilbuddet forvaltes på den enkelte højskole. Opsamling I forhold til projektets samlede mål, at de unge via et højskoleophold skal i gang med en erhvervsuddannelse, kan vi på baggrund af interviewene af de tidligere højskoleelever konkludere, at projektet er en relativ succes. Relativ fordi en stor andel af eleverne ikke er i gang med en erhvervsuddannelse, og de færreste den erhvervsuddannelse, de oprindelig havde i tankerne. Desuden er næsten en tredjedel af de, der er kommet i gang med uddannelse, påbegyndt HF. Men i den udstrækning projektet har til formål, at de unge skal i gang med uddannelse som sådan, er projektet en klar succes. Der er ingen tvivl om, at de fleste har haft glæde af højskoleopholdet. Særligt har de unge gennemgået en personlig udvikling, der har været afgørende for, hvor de er i dag. I det store hele er Ungdommens Uddannelsesvejledning aktive i forhold til projektet, idet det som oftest er en UU-vejleder, der er inddraget, når de unge bliver omfattet af Kombinationsprojektet. Derimod udestår der stadig en opgave med at få erhvervsskolerne integreret i projektet. Endelig peger undersøgelsen på, at der kan være grund til at man på de enkelte højskoler bliver gjort overvejelser over, hvordan vejledningsindsatsen forvaltes. Bilag 1 Interviewguide Geninterviews af tidligere højskoleelever. 9

10 Formålet interviewrunden er at finde ud af, hvilken effekt højskoleopholdet har haft i forhold til projektets overordnede mål, at begynde en erhvervsuddannelse, samt at finde ud af, hvordan eleven er aktuelt er beskæftiget. Navn: Højskole: Periode: Den nuværende situation 1. Hvad er du i gang med nu? (uddannelse, arbejde, overførselsindkomst etc.). 2. Hvad har du lavet siden du stoppede på højskolen? (Kronologisk opregning af aktiviteterne) Udbyttet af højskoleopholdet 1. Hvordan har dit højskoleophold hjulpet dig i forhold til valg af uddannelse/arbejde etc? (Åbent beskrivende) 2. Hvad synes du har været afgørende på højskolen, for at du er hvor du er nu? Åbent beskrivende) Overgang fra højskolen 1. Hvordan var overgangen fra højskolen og videre? (Åbent beskrivende) 10

11 2. Var der noget hjælp/støtteforanstaltninger ifm. overgangen fra højskolen? Savnede du støtte hjælp/støtteforanstaltninger? Samlet vurdering 1. Hvad synes du selv, du har fået ud af højskoleopholdet? (fagligt, motivation, personligt etc.) (Åbent beskrivende) 2. Hvad er din samlede vurdering af din deltagelse i projektet? Eventuelle kommentarer. 11

Forskningsnotat 2 Kombinationsprojektet set udefra - UU centre, erhvervsskoler og andre samarbejdspartneres opfattelse af Kombinationsprojektet

Forskningsnotat 2 Kombinationsprojektet set udefra - UU centre, erhvervsskoler og andre samarbejdspartneres opfattelse af Kombinationsprojektet Forskningsnotat 2 Kombinationsprojektet set udefra - UU centre, erhvervsskoler og andre samarbejdspartneres opfattelse af Kombinationsprojektet [Et højskoleophold] kan afklare på den måde, at du kan få

Læs mere

Unges uddannelsesvalg og hvordan det kan kvalificeres. Peter Koudahl koudahl@learning.aau.dk

Unges uddannelsesvalg og hvordan det kan kvalificeres. Peter Koudahl koudahl@learning.aau.dk Unges uddannelsesvalg og hvordan det kan kvalificeres Peter Koudahl koudahl@learning.aau.dk Gangen i oplægget Situationen Paradokser Perspektiver på uddannelsesvalget Unges brug af ungdomsuddannelserne

Læs mere

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole

Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Gastronomi og service Andebølle Ungdomshøjskole Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760 www.andebolle.dk auh@andebolle.dk Målgruppe Kurset er åbent for alle mellem 16

Læs mere

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840

Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Nyt fra Undervisningsministeriet Fokus på Ungepakken Konference for vejledere Nyborg Strand 6. maj 2010 Steffen Jensen sj@uvm.dk 3392 5135 2033 0840 Side 1 Finanslovsaftaler 2010 Flerårsaftale for de erhvervsrettede

Læs mere

Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner.

Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner. Unge og uddannelsesvalg i lyset af motivation, kultur og traditioner. Peter Koudahl koudahl@phmetropol.dk Dagens oplæg Hvor er vi? Hvordan kan vi forstå at vælge? Kombinationsprojektet Tid som en afgørende

Læs mere

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning)

2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) 2020-plan for UU (Ungdommens uddannelsesvejledning) Dette notat beskriver visionen for UU sjælland syd (UUSS, som består af Næstved, Faxe samt Vordingborg) 2020. Notatet inddrager de officielle lovkrav,

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk

ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER. Peter Koudahl koudahl@dpu.dk ERHVERVSUDDANNELSER I FREMTIDEN UDFORDRINGER OG MULIGHEDER Peter Koudahl koudahl@dpu.dk Gangen i oplægget Nogle udgangspunkter Paradokser Hvis er problemet med unge, der ikke uddanner sig? Unges brug af

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008

Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster September 2008-1 - INDLEDNING... - 3 - Aftalens parter... - 4 - Aftalen omfatter... - 4 - A Overgangsvejledning...

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011.

Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Præsentation af LUP / Roskilde Lokale UngePartnerskaber. Odense den 3/11 2011. Baggrund for LUP/Roskilde! Et uformelt netværksforum for kommunale og uddannelsesmæssige aktører, der har eksisteret en årrække.

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN

FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN Region Hovedstaden // Marts 2013 FREMTIDENS VALG OG VEJLEDNING I GRUNDSKOLEN DREAM TEAMETS FORSLAG TIL TILTAG, DER KAN STYRKE VEJLEDNINGEN I GRUNDSKOLEN REGION HOVEDSTADENS DREAM TEAM Region Hovedstadens

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014

Indhold. Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars. UU Vesthimmerland Østre Boulevard 10 9600 Aars. 6. november 2014 1 Indhold 1. Om Ungdommens Uddannelsesvejledning 2. Kollektive vejledningsaktiviteter 3. Uddannelsesparathed 4. Særlig vejledningsindsats 5. Forældreopgaver og optagelsesproceduren 6. Uddannelsesoverblik

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

16 år - og på ungdomshøjskole. Evaluering af forsøg med nedsættelse af mindstealderen

16 år - og på ungdomshøjskole. Evaluering af forsøg med nedsættelse af mindstealderen 16 år - og på ungdomshøjskole Evaluering af forsøg med nedsættelse af mindstealderen Af FLORIS Consult, januar 2013 1 Indhold Indledning...3 Resumé af hovedresultater...5 Anbefalinger...8 Forsøget baggrund

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Uddannelsesforberedende Kursus

Uddannelsesforberedende Kursus Uddannelsesforberedende Kursus Andebølle Ungdomshøjskole - kom videre i dit liv! Matematik - Dansk - Kultur - Højskole - Venner for livet Andebølle Ungdomshøjskole, Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg Tlf:63473760

Læs mere

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever

I NNS-Randers vil vi arbejde med følgende områder: 1. ELEVER: Vi ønsker at arbejde med uddannelsesparatheden hos Munkholmskolens overbygningselever Projektbeskrivelse Ny Nordisk Skole Randers Deltagere i projektet Munkholmskolen, Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå Randers Social- og Sundhedsskole, Minervavej 47, 8960 Randers SØ Tradium Randers,

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014

Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Unge-strategien for Aalborg Kvartalsstatistik for 1. kvartal 2014 Indhold 1. Indledning... 2 2. Status 15-24 årige... 3 3. Unge på offentlig forsørgelse... 12 4. Tema: Prognose for det fremtidige uddannelsesniveau

Læs mere

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET

HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET HANDELSSKOLERNES LÆRERFORENING SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM HG-FORLØBET 1 Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERSØGELSEN 2. PROFIL AF DEN TYPISKE HG-ELEV 3. EFFEKT AF DET NUVÆRENDE HG-FORLØB 4. FORVENTET KONSEKVENS

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere

Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere Vejledning som holdsport survey blandt landets UU-ledere 0 Forfatter: Magnus Balslev Jensen, konsulent, DEA Udgiver: DEA Dato for udgivelse: februar 2012 ISBN: 978-87-90772-42-0 1 INDHOLD Forord... 3 Om

Læs mere

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg

Uddannelsestal 2012. Odder Kommune. fra grundskole til ungdomsuddannelse. Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Uddannelsestal 2012 fra grundskole til ungdomsuddannelse Odder Kommune Udarbejdet af Ungdommens Uddannelsesvejledning Odder Skanderborg Indholdsfortegnelse Forord... - 3 - Hvordan ser det ud lige nu?...

Læs mere

Tag på Bornholms Højskole

Tag på Bornholms Højskole Bornholms Bornholms Erhvervsskole UU Bornholm Tag på Bornholms og bliv klar til en erhvervsuddannelse Tilbud til dig mellem 17½ og 25 år uden ungdomsuddannelse. HØJSKOLE Brug højskolen som et led i en

Læs mere

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland

STATISTIK. 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006. UU Center Himmerland STATISTIK 9. og 10. klasses tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 2000-2006 UU Center Himmerland Bilag til årsberetning 2005-2006 Udvikling i antallet af 9. og 10. kl. elever der søger ind på de gymnasiale

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe

MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE. Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe EVALUERING AF FORSØG MED DISPENSATION FRA ALDERSKRAVET PÅ UNGDOMSHØJSKOLERNE Egå Ungdomshøjskole & Ungdomshøjskolen ved Ribe Slutrapport vedr. forsøgsprojektet med fravigelse af alderskravet på 16 ½, mod

Læs mere

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov

Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Byplanvejens skole, april 2012 Ud af skolen og hva så? Udviklingsarbejde for udskolingselever med særlige behov Intro Byplanvejensskole har de seneste 6 år haft succes med at forbedre udskolingsaktiviteter

Læs mere

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig

Debatoplæg. De unge skal have en uddannelse. - det betaler sig 1 De unge skal have en uddannelse - det betaler sig 2 debatoplægget kan downloades på kl.dk/unge 3 De unge skal have en uddannelse det betaler sig Det koster penge, at mange unge i vores samfund ikke får

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013.

Spørgeskema til elever i 9. og 10. klasse om UU-vejledningen. 2013. Spørgeskema til elever i 9. og 1. klasse om UU-vejledningen. 213. Baggrundsspørgsmål 1. Er du: 315 34 Dreng Pige 2. Hvilken klasse går du i? 555 64 9. klasse 1. klasse Specialklasse 3. Hvad valgte du som

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013

Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne. 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne 3. september 2013 3. september 2013 Sådan vil Dansk Folkeparti styrke erhvervs- og ungdomsuddannelserne Dansk Folkeparti vil styrke de

Læs mere

Tilbud om undervisning i 10. Klasse

Tilbud om undervisning i 10. Klasse Selvevaluering - kapitel 6 Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Tilbud om undervisning i 10. Klasse Ifølge friskolelovens

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Partnerskabsaftale 10. juni 2010

Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale 10. juni 2010 Partnerskabsaftale Herlev til Herlev mellem Dansk Byggeri, Københavns tekniske skole (Herlev afdeling), UU-Nord og Herlev kommune i perioden 1.8.2010 til 31.12.2012 Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE

S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE S e l v e v a l u e r i n g 2 0 1 3 2 0 1 4 ODENSE FAGSKOLE INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 17. december 2013, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2013-2014 igen skulle være: Hvordan

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse

Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse Resumé: Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni)

Silkeborg Kommune - UTA 2 projekt deltager. (Garantiskolen etableres officielt januar 2009 ved en underskriftsceremoni) Historien Regionalt FOU-projekt omkring samarbejde med produktionsskoler ( SOSU, HS,TS,SPH - Harzen-gruppen 2008) Lokalt FOU-projekt omkring grundforløbspakke- ProErhverv (SOSU, HS, TS, SPH, UU, VUC) Silkeborg

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune

Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt. Tal på vejen 2008. UUV Greve Kommune Ungdommens Uddannelsesvejledning Køge Bugt Tal på vejen 2008 UUV Greve Kommune Tal på vejen 2008 De unge i 9. og 0. klasse ved, hvad de skal efter grundskolen. 99 % af de unge har med deres uddannelsesvalg

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet

Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Uddannelsesplan for elever i 10. klasse 2009-10 til ungdomsuddannelse eller anden aktivitet Navn: CPR. nr.: E-mail: Mobil nr.: Skole: Klasse: UU-vejleder: Til eleven I 10. klasse skal du arbejde videre

Læs mere

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform

NYHEDSBREV. Februar 2007 Blad 668. Kvalitetsreform Februar 2007 Blad 668 Kvalitetsreform BKF er inviteret til Regeringens tredje møde om kvalitetsreformen, der har fokus på mål og evaluering og som afholdes på Bornholm d. 8. februar. Læs BKF`s bidrag til

Læs mere

Organisering af 10. klasse - 1. behandling

Organisering af 10. klasse - 1. behandling Punkt 5. Organisering af 10. klasse - 1. behandling 2014-35882 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoludvalget godkender, at en af de beskrevne modeller for den fremtidige organisering af 10. klasse sendes

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juli 2011 UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse,

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

UU-centrenes vejledning

UU-centrenes vejledning UU-centrenes vejledning Brugerundersøgelse blandt elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse, juni 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Undersøgelsens baggrund og formål... 3 1.2 Afgrænsning... 3 2

Læs mere

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse

Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hvor vil du hen? Orientering om vejledningsforløbet i 8. klasse Hareskov Skole 24. Oktober 2013 Marianne Bostrøm Ungdommens Uddannelsesvejledning i Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal Aftenens program

Læs mere

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07

Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Gør vi det rigtige med praksisnær undervisning? Vibe Aarkrog Danmars Pædagogiske Universitetsskole 22.8.07 Formål og indhold Formålet er, at I finder inspiration til at diskutere og især videreudvikle

Læs mere

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014

Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projekt: Unge på tværs, 2013-2014 Projektnr. og titel Projektejer 11-UUDK-UPT: At træde i de bedste fodspor fra Produktionsskole til Erhvervsuddannelse Favrskov Produktionsskole Søren Wistrup Samarbejdspartner(e)

Læs mere

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen!

Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! Eleverne vil have mere bevægelse og variation i undervisningen! En ny undersøgelse fra Børnerådet viser, at eleverne i udskolingen vil have mere aktivitet og variation i undervisningen. Et stort flertal

Læs mere

Science Højskolen [:EFFEKT NOTAT:] Aarhus 2015

Science Højskolen [:EFFEKT NOTAT:] Aarhus 2015 Science Højskolen Aarhus 2015 [:EFFEKT NOTAT:] Effektnotatet redegør for den virkning en naturvidenskabelig folkehøjskole forventes at have på de unges valg af uddannelse. Effekten af en naturvidenskabelig

Læs mere

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser

Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser NNS akademidag mandag d. 10. marts 2014 Overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse fokus på erhvervsuddannelser v/ Ole Ervolder Pædagogisk chef Tech College Aalborg Vores netværk i NNS Hernings Vej

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd

Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd Tilmelding til grundforløb Grundforløb,-Mediegrafikerudd Grafisk tekniker uddannelsen. annels. Grundforløb, start 10. start august 11. august 2015. 2014. Ansøgningsfrist 23. april 23. april 2015, 2014

Læs mere

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning

Lokalafdeling Skive Viborg & Omegn. Ansøgning Ansøgning Industriens uddannelser Fremtidens uddannelser Ansøgning på vegne af DS Håndværk og Industri Skive-Viborg & Omegn: Kasserer Jørgen Jacobsen, Vestermarken 25, Vester Jølby, 7950 Erslev. Tlf: 2363

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts 2014 Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Roskilde Tekniske skole, UU- Roskilde og Roskilde Kommune 1. marts 2012 1. marts Indledning Parterne bag denne aftale ønsker at etablere et samarbejde, der skal

Læs mere

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve)

Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) VEJLEDNING VIRKER Ungdomsuddannelsernes uddannelsesparathedsvurdering (optagelsesprøve) Baggrund I informationen om uddannelsesparathed er beskrevet, at lovgivningen om uddannelsesparathed indebærer: At

Læs mere

Minianalyse: De ufokuserede studenter

Minianalyse: De ufokuserede studenter Minianalyse: De ufokuserede studenter En regional analyse af unge uden job og viste sidste år, at der i regionen er 4.100 unge mellem 22 og 30 år, der ikke har fået sig en erhvervskompetencegivende efter

Læs mere

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006

Folkehøjskolernes forening & Foreningen af Husholdnings- og Håndarbejdsskoler okt 2006 Projekttitel Dato:26-01-2007 Samarbejdsprojekt mellem Gerlev Idrætshøjskole og CVU Sjælland om udvikling af en model for uddannelsessamarbejde mellem højskoler og CVU er. Pulje 1 / pulje 2 Pulje 1 Ansøgende

Læs mere

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse

Projektbeskrivelse. Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Projektbeskrivelse Effekter af 10. klasse - Del 3 af evalueringen af 10. klasse Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til alle skoleelever i Danmark. Fra skoleåret 2008/09 har den politiske

Læs mere

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013

NYHEDSBREV. Seminar skal være med til at nedsætte antal selvmordsforsøg. August 2013 Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland NYHEDSBREV August 2013 Velkommen tilbage efter sommeren. Jeg håber, I alle har nydt ferien. Nu er det så blevet tid til endnu et nyhedsbrev fra Ungdommens

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive

Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Hvem vil have de sidste 10 %? Af Henry Hansen, leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning, Skive Der er en gruppe unge, der ikke får en uddannelse og også får meget svært ved at passe et job. Men hvem vil

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune

1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune 1. års evaluering af funktionen uddannelsesguide i Vejen Kommune Oversigt: 1. Baggrund for stillingen 2. Uddannelsesguide i praksis 3. Placeringen dels i Jobcenter og dels i UU Vejen 4. Resultater 5. Cases

Læs mere

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker

Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker Kaffe Fair er et skævt læringstilbud til skæve mennesker I dag: Kaffe Fair er et særligt læringsrum, som samtidig er en café, der drives af Daghøjskolen FOKUS og ligger i hovedbiblioteket i det centrale

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune

Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Partnerskabsaftale mellem: Dansk Byggeri, Fredericia Håndværkerforening EUC Lillebælt - Fredericia kommune Aftaleperiode: Partnerskabsaftalen løber i perioden 1.1.2014 1.1.2016. Aftale om forlængelse af

Læs mere

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014

Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Forældremøde Rønde Efterskole November 2014 Uddannelsesvalg Hvad vil du være? Hvem vil du være? Hvad kan du styre efter, når du skal vælge uddannelse? God, grundig og rigelig uddannelse? Hvad du er god

Læs mere

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledning Baggrund: De demografiske problemer Danmark i øjeblikket er på vej imod, med en voldsom stigning i antallet af ældre ikke erhvervsaktive i forhold til de erhvervsaktive aldersgrupper, fører i disse år

Læs mere