Referat af møde i Økonomiudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Økonomiudvalget"

Transkript

1 Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: Tilstede: Fraværende: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel, Lisbeth Winther, Pia Nyring, Peter Michael Fenger Mogens Vad (Afbud) Side 1 af 34

2 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Åben dagsorden 1 Forslag til lokalplan 361 for Gentofte HF, Dahlénsstræde 5 og kommuneplantillæg 3. Offentlig høring 2 Forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Offentlig høring 3 Forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej. Offentlig høring. 4 Lokalplan 347 for Ermelundshusene. Endelig vedtagelse 5 Anlægsbevilling på kr. til rådgivning og projektering af nye udearealer ved Hellerup Skole 6 Anlægsbevilling til Socialpædagogik og velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid 7 Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenettet ved Gentofte Sportspark 8 Opsætning af altaner på Hyldegårdsvej Godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallen, renoveringspulje 10 Anlægsregnskab Gruts Alle 9-13, Hellerup 11 Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 12 Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet 13 Ændring af styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen som følge af skolereformen 14 Udarbejdelse af forslag til sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner 15 Resultatrevision Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Lukket dagsorden 17 Køb af ejendom 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 2 af 34

3 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Forslag til lokalplan 361 for Gentofte HF, Dahlénsstræde 5 og kommuneplantillæg 3. Offentlig høring Resumé Der er udarbejdet et lokalplanforslag der giver Gentofte HF mulighed for at opføre en multihal på skolens grund Dahlénsstræde 5. Lokalplanforslaget er ledsaget af et kommuneplantillæg, der giver mulighed for, at bebyggelsesprocenten i lokalplanen kan øges fra 90 til 100. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring. Baggrund Byplanudvalget gav på mødet den 15. august 2013, pkt. 4, enstemmigt bemyndigelse til at udarbejde ny lokalplan samt kommuneplantillæg for at muliggøre opførelse af den af Gentofte HF ansøgte multihal. Den 9. september blev der afholdt et borgermøde, hvor et skitseprojekt over multihallen blev præsenteret. På mødet blev der udtrykt bekymring for hallens højde. Den 1. april 2014 blev der afholdt et nyt møde, hvor Gentofte HF forelagde et ændret skitseprojekt, hvor hallens højde var reduceret, vinduernes placering ændret og indgangen flyttet. Der var på mødet generelt en positiv holdning til det ændrede projekt, og Plan og Byg har efterfølgende udarbejdet lokalplanforslaget på grundlag af dette skitseforslag. Formålet med lokalplanforslaget er at give Gentofte HF mulighed for at opføre en multihal i forbindelse med det nuværende studiecenter, som vil blive ombygget til omklædning, drama og fitness og inddrages i den 504 m 2 store multihal - bygningerne vil få et samlet bygningsudtryk. Salen vil maksimalt få en højde på 7,5 meter og byggeriet vil medføre, at bebyggelsesprocenten på ejendommen hæves til 100. En ny lokalplan med en bebyggelsesprocent på 100 vil forudsætte et tillæg til Kommuneplan 2013, idet rammerne for den maksimale bebyggelsesprocent er 90. Lokalplanen fastlægger skolens hovedbygning med sidefløje som bevaringsværdig. Der er foretaget en miljøscreening og det er på baggrund af denne vurderet, at realiseringen af projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er udarbejdet en miljøvurdering. Vurdering Lokalplanen giver mulighed for indpasning af en ca. 500 m stor hal, med en maksimal højde på 7½ m, i et et område med etagebebyggelse. De miljømæssige konsekvenser af planens realisering Side 3 af 34

4 vurderes at være status quo, og der er derfor ikke udarbejdet miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer Plan og Byg foreslår, at planforslagene vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring, samt at der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At forslag til lokalplan 361 for Dahlénsstræde 5 samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2013 vedtages og udsendes i offentlig høring. 2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden. Tidligere beslutninger Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 27. maj Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Forslag til LP 361 Forslag til KP-tillæg 3 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Offentlig høring Side 4 af 34

5 Resumé Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for udvidelse af Vangede Kirkes administrative funktioner. De sammenbyggede kirkesale og sognegården omfattes af bevaringsbestemmelser. Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring. Baggrund På møde den 5. december 2013, pkt. 2, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at udarbejde lokalplanforslag for Vangede Kirke. Baggrunden for vedtagelsen var en anmodning fra sognets menighedsråd om udvidelse af kirkens administrationslokaler. Byplanudvalget ønskede endvidere, at der ikke opføres tilbygninger på de sammenbyggede kirkesale. Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Det overordnede formål er at fastlægges lokalplanområdets anvendelse til offentlige formål, kirke med dertil knyttede sociale institutioner. De sammenbyggede kirkesale og sognegården omfattes af bevaringsbestemmelser, og der gives mulighed for udvidelse af Vangede Kirkes administrative funktioner nord for kirkesalene. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan Siden Gentofte Kommunes første kommuneplan (1981) har ejendommen Vangede Bygade 129 været en del af det tilgrænsende villakvarter, enkeltområde 6. B44. Lokalplanforslaget opdeler derfor området i 2 delområder: Delområde 1 der fastlægges til kirkeformål og delområde 2 der fastlægges til boligformål. Der gives mulighed for, at boligejendommen kan indgå i et magelæg med kirken således, at mere hensigtsmæssige arealforhold vil kunne opnås. Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrive den eksisterende kirketjenerbolig. I henhold til 46 i boligreguleringsloven, skal Kommunalbestyrelsen give samtykke til nedlæggelse af boliger. Vangede kirke oplyser, at kirketjeneren er fraflyttet boligen, der p.t. udlejes på tidsbegrænsede lejemål indtil kirkens planer kan realiseres. Vurdering Lokalplanen anviser kun begrænsede muligheder for indpasning af ny bebyggelse. De miljømæssige konsekvenser af planens realisering vurderes at være status quo, og der er derfor ikke udarbejdet miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det foreslås, at lokalplanforslaget vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring, samt at der i høringsperioden arrangeres et borgermøde om kirkens lokalebehov, og de udvidelsesmuligheder lokalplanen anviser. Side 5 af 34

6 Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke vedtages og udsendes i offentlig høring, 2. At der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Til Byplanudvalget: 3. At der gives samtykke til nedlæggelse af kirketjenerboligen Vangede Bygade 135 Tidligere beslutninger Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 27. maj Ad pkt. 1 og 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ad pkt. 3. Vedtaget, at give samtykke til nedlæggelse af kirketjenerboligen Vangede Bygade 135. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Pkt : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Forslag til LP 362 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej. Offentlig høring. Side 6 af 34

7 Resumé Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der fastlægger anvendelse og bebyggelse for et område omkring Hyldegårdsvej. Formålet er at sikre udviklingen af et harmonisk gadebillede. Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring. Baggrund Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 3. april 2014, pkt. 2, at der udarbejdes forslag til lokalplan for et område omkring Hyldegårdsvej. Samtidig blev det besluttet, at afholde borgermøde inden et planforslag forelægges til offentliggørelse. Der har den 24. april 2014 været afholdt borgermøde på Ordrup Bibliotek, hvor 43 fremmødte borgere blev præsenteret for planerne for området. På mødet fremsatte borgerne deres forslag og bemærkninger til områdets planlægning, som er brugt til input i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse. Lokalplanens formål er bl.a. at fastholde området til boligformål i form af etageboliger, og at ny bebyggelse tilpasses Hyldegårdsvej og den omkringliggende bebyggelse. Planens formål er endvidere at sikre bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer for at fastholde områdets miljøkvaliteter. Lokalplan fastlægger tre byggefelter inden for hvilke, der kan opføres ny bebyggelse, som sikrer et sammenhængende og harmonisk vejbillede langs Hyldegårdsvej ved bl.a. at placere facaden på ny bebyggelse 2,5 meter fra vejen. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på 60. Lokalplanforslaget fastlægger bevaringsbestemmelser på fire træer, der har betydning for det grønne vejbillede i området. Vurdering Områdets anvendelse forbliver boligformål i form af etageboliger. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes således til at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. På denne baggrund er det vurderet, at der ikke udarbejdes miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring. Det foreslås endvidere, at der afholdes borgermøde i høringsperioden. Indstilling Side 7 af 34

8 Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej vedtages og udsendes i offentlig høring. 2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden. Tidligere beslutninger Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 27. maj Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Pkt : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Forslag til LP 365 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Lokalplan 347 for Ermelundshusene. Endelig vedtagelse Resumé Forslag til lokalplan nr. 347 for Ermelundshusene har været udsendt i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. Side 8 af 34

9 Baggrund På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014, pkt. 2, blev det enstemmigt vedtaget at udsende forslag til lokalplan 347 for Ermelundshusene i offentlig høring. Lokalplanens formål er at bevare bebyggelsens arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Med en præcisering af det fælles parkareal, de private haver og et sæt detaljerede bestemmelser for bebyggelsens ydre udformning er der tilvejebragt et godt administrativt grundlag for den fremadrettede sikring af bebyggelsens karakter med hensyn til det landskabelige fællesareal, murværk, tagbelægning og isætning af tagvinduer. I høringsperioden fra den 5. marts til den 30. april 2014 afholdt Ejerlauget Ermelundshusene den 18. marts ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen udtrykte overordnet tilfredshed med forslag til lokalplan 347. På generalforsamlingen bemyndigede ejerlauget bestyrelsen til at afgive et fælles høringssvar. Der er derfor kun indkommet fælles høringssvar fra ejerlauget. Det har form af en række små korrektioner vedrørende tegningsbilag 1 og 4, kortbilag 2 samt forslag til forbedring af en række bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, herunder præcisering af farvekoder. Vurdering De af ejerlauget foreslåede korrektioner har en sådan karakter, at de kan indsættes i den endelige lokalplan uden supplerende høring. Plan og Byg finder ændringerne velbegrundede og foreslår, at de indsættes i lokalplanen. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At vedtage lokalplan 347 for Ermelundshusene endeligt med de foreslåede ændringer. Tidligere beslutninger Beslutning foreligger endnu ikke Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 27. maj Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 9 af 34

10 Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag høringssvar Resume af indkomne henvendelser med bemærkninger til lp 347 Lokalplanforslag 347 for Ermelundshusene Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Anlægsbevilling på kr. til rådgivning og projektering af nye udearealer ved Hellerup Skole Resumé Sagen forelægges med henblik på, at der gives en anlægsbevilling til rådgivning og projektering af nye udearealer ved Hellerup Skole på kr. Baggrund I budget 2014 er der afsat 2 mio. kr. til etablering af et bevægelsesklart område ved Tuborg. Nærmere betegnet handler det om arealet Dessaus Boulevard 4-8, hvor den tidligere Bryggerhøjskole lå. Bygningen er nu revet ned og der skal etableres et nyt udeareal i stedet. Arealet kommer primært til at være en del af Hellerup Skoles udearealer. Gentofte Ejendomme, Børn, Unge og Fritid har været i en god dialog med Hellerup Skole og der tegner sig et godt billede af, hvordan skolen forestiller sig arealerne indrettet. Der ansøges nu om en bevilling til rådgivning og projektering således, at en landskabsarkitekt, i samarbejde med skolen og Gentofte Ejendomme, kan udarbejde et detaljeret projekt, der kan danne udgangspunkt for et udbud af projektet. Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for det gennemarbejdede projekt inkl. tidsplan i løbet af efteråret 2014, hvor der samtidig vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til sagens gennemførelse. Side 10 af 34

11 Vurdering Bevillingen på kr., svarende til 10% af anlægssummen, anvendes til at dække omkostningerne forbundet med nødvendige forundersøgelser samt honorar til rådgiver/landskabsarkitekt for udarbejdelsen af projekt og udbudsmateriale. I investeringsoversigten i budget 2014 er bevillingen placeret under Fritidsområdet. Da arealet indgår i Hellerup Skoles arealer behandles sagen af Børne- og Skoleudvalget. Når sagen er færdigbehandlet i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen flyttes bevillingen til at ligge under skoleområdet. Indstilling Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der gives en anlægsbevilling til på kr. til rådgivning og projektering af det nye udeareal til Hellerup Skole finansieret over det i investeringsoversigten anviste rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til etablering af bevægelsesklart område ved Tuborg. Tidligere beslutninger Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Side 11 af 34

12 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Anlægsbevilling til Socialpædagogik og velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid Resumé I 2013 udførte Børn, Unge og Fritid en afdækning af anvendelse og udbredelsen af velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet, med sociale institutioner og Søgårdsskolen som deltagere. Med afsæt i afdækningen, har Børn, Unge og Fritid foretaget en analyse af området og vurderer, at der et stort potentiale i at arbejde systematisk med velfærdsteknologi. Potentialet retter sig mod tre forskellige - men sammenhængende dimensioner. 1. Livskvalitet. Understøttelse af børn og unge med handicap i at opnå større livskvalitet 2. Ressourceudnyttelse og økonomi. Bedre uddannelses- og beskæftigelseschancer 3. Arbejdsmiljø. Fortsætte og udvikle arbejdet med den attraktive arbejdsplads De hidtidige erfaringer med velfærdsteknologi er primært høstet på pleje-, omsorgs- og handicapområdet og mindre på børne- og ungeområdet. Derfor skal der afprøvninger, erfaringer og systematisk vidensspredning til for at effektvurdere og udnytte potentialerne i anvendelse af velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet. Systematisk afprøvning og vidensspredning kan gennemføres i et 2 årigt udviklingsprojekt, og der ansøges om 3,5 mio. kr. fra puljen til velfærdteknologi til at gennemføre projektet. Baggrund Afdækningen var finansieret af Handicappolitikkens handleplan, og blev gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS). Se bilag 3. Overordnet viser afdækningen, at der på de medvirkende institutioner er få typer velfærdsteknologi der anvendes, men også at Social IT anvendes hyppigt. Social IT er f.eks. apps til ipads og smartphones og forskellige kommunikations-, og tidsstyringsprogrammer. Denne anvendelse vurderer personalet meget positivt, idet teknologierne medvirker til øget selvstændighed og livskvalitet for børn og unge brugere, og understøtter børn og unge med handicap i at opfylde behov og styrke deres muligheder for at være aktive i eget liv. Men afdækningen viser også, at der eksisterer en række barrierer der bremser eller forhindrer bredere ibrugtagning og flere teknologier. Deltagerne fremhæver ressourcer, økonomi, dårligt netværk og manglende tid som udfordringer i arbejdet med velfærdsteknologi. Men det fremgår også, at den største barriere er en gennemgående manglende viden om velfærdsteknologi. Hvad findes der af tilgængelige teknologier og programmer og hvordan man samarbejder med og lærer børn og unge at bruge teknologierne? Side 12 af 34

13 Afdækningen skal ses i sammenhæng med erfaringer fra nationale udviklings- og forskningsprojekter, der peger i samme retning: Anvendelse af velfærdsteknologi rummer store muligheder - der ikke udnyttes i dag og indhøstning af velfærdsteknologiske gevinster kræver langsigtede og målrettede indsatser. På børne- og ungeområdet har det hidtil været IT i folkeskolen, digitalisering, og som nævnt social IT, der har optaget dagsordenen, medens det velfærdsteknologiske fokus primært har været rettet mod ældre- og omsorgsområdet. Derfor er der brug for konkrete afprøvninger, der kan skabe erfaringer, fagligt og ledelsesmæssigt fokus og sætte velfærdsteknologi og velfærdsledelse på dagsordenen på børne- og ungeområdet. Nedenfor skitseres et 2-årigt udviklingsprojekt. Socialpædagogik og Velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid der skal igangsætte en systematisk afprøvning, ibrugtagning og effektvurdering af velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid. Målgruppen er børn og unge med særlige behov tilknyttet sociale institutioner, kompetencecentre, familiepleje, specialskole m.v. i Gentofte kommune. Målet er at opbygge erfaringer og viden gennem konkrete afprøvninger og samtidig udfordre og udvikle faglighed og ledelse. Velfærdsteknologi er også en måde at arbejde på og en måde at lede på en tilgang der er nysgerrig og inddragende, der tør udnytte, ikke alene teknologien men også brugeres og omverdenens viden og ressourcer i dagligdagen. Derfor er udvikling af den socialpædagogiske faglighed og lederudvikling i form af velfærdsledelse - en krumtap i projektet. Projektet bygger på erfaringer med velfærdsteknologi på omsorgs- og ældreområdet, og indsatsen gennemføres i samarbejde med det aktuelle velfærdsteknologiprojekt i Social og Handicap i Gentofte Kommune, ligesom projektet spiller sammen med Børn, Unge og Fritids digitaliseringsstrategi og mange års skole IT erfaringer med lærings- og undervisningsteknologier. Endelig vil projektet medvirke til at kvalificere grundlaget for moderniseringsplanen for Bang Mikkelsensvej. Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag 1. Indhold Læringsforløb: Den teknologiske kerne i projektet er igangsættelse af læringsforløb med teknologiafprøvning med børn og unge, pårørende og medarbejdere som de aktive aktører. Det kræver massiv projektstøtte til institutioner og opgaveområder at kommunikere, motivere, planlægge, indkøbe teknologier, starte op og gennemføre læringsforløbene. Projektstøtte er estimeret, og lagt ind under de enkelte projektelementer. Socialpædagogik og velfærdsteknologi. Faglig dybde og fokus. Den faglige kerne i projektet er udvikling af den socialpædagogiske praksis. Der vil blive tilknyttet følgeforskning gennem hele projektet, med henblik på at udfordre den faglige praksis, opsamle erfaringer, kompetenceudvikle og udarbejde en evalueringsrapport. Følgeforskningen inviteres med under arbejdsspørgsmålet: Hvordan påvirker ibrugtagning af velfærdsteknologi den socialpædagogiske praksis på børne- og ungeområdet - fagligt og ledelsesmæssigt? Hvor og hvordan skabes værdi - og hvor findes barrierer i forhold til de tre dimensioner? Side 13 af 34

14 Spredning af erfaringer: Projektet skal skabe overførbar værdi. Viden og erfaringer skal løbende spredes og anvendes på hele børne- og ungeområdet. Udvikling af metoder til vidensdeling er højt prioriteret, bl.a. i form af teknologispejdere, løbende vidensspredning og metodeapperat til værdi- og effektvurdering. Det er et mål, at projektet medvirker til at sætte velfærdsteknologi og velfærdsledelse på dagsordenen på børne- og ungeområdet. Overslagsbudget Samlet budget over to år 3,5 mio. kr. Med 0,75 mio. kr. i 2014 og 2,25 mio. i 2015/16. Detaljeret budget fremgår af bilag 2. Digital infrastruktur kr. Institutionerne netværk er i dag meget er usikre og langsomme. De skal opgraderes. Nogle lokaliteter har slet ikke dækning i dag og krydsfelter skal opgraderes. Læringsforløb på institutioner kr. Læringsforløb og vidensspredning på institutioner, kompetencecentre, Inkluderende tilbud, Søgårdsskolen og et eller to fritidscentre. Særlige målrettede og afgrænsede forløb kr. Der er køres tre til fem særlige bruger- og teknologiafgrænsede forløb på institutioner, kompetencecentre, Børneterapien og i hjemmet hos unge med særlige behov. Sideløbende arbejdes med at afprøve smarthometeknologier som en del af Moderniseringsplanen på Bank Mikkelsensvej. Følgeforskning, kompetenceudvikling, og evaluering kr. Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitet. Projektet følges og dokumenteres fra dag ét. Forskere og evt. studerende indgår projektet og deltager og indsamler data, med henblik på udvikling af fag og ledelsespraksis- og kompetenceudvikling, vidensspredning og evaluering. Vurdering Børn, Unge og Fritid vurderer at der et stort potentiale i at arbejde systematisk med ibrugtagning af velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet. I første omgang i forhold børn og unge med særlige behov, tilknyttet sociale institutioner, Børn og Familie enheden, Søgårdsskolen og skolernes kompetencecentre men værdier og potentiale i det velfærdsteknologiske fokus rækker videre - til hele børne- og ungeområdet. Det velfærdsteknologiske fokus understøtter og fletter sig ind de øvrige overordnede mål på børneog ungeområdet. Det gælder såvel set i forhold til læringsaspektet som sundhedsaspektet og inklusionsaspektet. Potentialet retter sig mod tre forskellige og alligevel sammenhængende dimensioner. Side 14 af 34

15 1. Livskvalitet. Understøttelse af børn og unge med handicap i at opnå større livskvalitet i form af adgang til fællesskaber, omverdenskontrol, selvstændighed og mestring af eget liv 2. Ressourceudnyttelse, økonomi, uddannelse og beskæftigelse. Give børn og unge med handicap en bedre chance for at deltage i eller gennemføre en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og senere job og beskæftigelse og derved potentielt på sigt øge graden af selvforsørgelse 3. Arbejdsmiljø. Fortsætte og udvikle arbejdet med den attraktive arbejdsplads Succeskriterierne retter sig dels på effekter der opnås og kan måles direkte i den toårige projektperiode, og dels mod effekter som er afledte og har et længere sigte. Det er et særskilt mål for projektet, at udvikle et håndterbart metodeapperat til at vurdere værdi og effekt af ibrugtagning af velfærdsteknologier på børne- og ungeområdet. Indstilling Børn, Unge og Fritid indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projekt: Socialpædagogik og velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid med finansiering over de på investeringsoversigten afsatte midler til velfærdsteknologi med 0,75 mio. kr. i 2014 og 2,75 mio. kr. i Tidligere beslutninger Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul Vagn Jensen (I) og Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Bilag 1 - Socialpædagogik og velfærdsteknologi i BUF. Projektbeskrivelse. Juni 2014 Bilag 2 - Budget Velfærdsteknologi BUF. ny Side 15 af 34

16 Bilag 3 - Rapport - IT-screening og Kick Off - BUF Gentofte Kommune 2013 (2) Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenettet ved Gentofte Sportspark Resumé I forbindelse med udvidelse af Gentofte Sportspark, skal fjernvarmeforsyningen i området også udvides. Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb, jf. skema 4., til udvidelse af fjernvarmeforsyningen til Gentofte Sportspark og NOVO's fire bygninger på Niels Steensens Vej. Baggrund Gentofte Sportspark forsynes i dag med fjernvarme. Sportsparken udvides og fjernvarmeforsyningen skal i den forbindelse også udvides.sportsparken ligger i et eksisterende fjernvarmeområde og er derfor ikke omfattet af udbygningsplanen for fjernvarme. I områder, der er udlagt til fjernvarme har Gentofte Fjernvarme, ifølge Varmeforsyningsloven, forsyningspligt og skal etablere fjernvarmeforsyning til en ejendom, hvis ejendommens ejer ønsker det. I en sag som denne er det derfor vigtigt at afdække fremtidige interesser, inden arbejdet projekteres og gennemføres. Ellers risikerer man, allerede på kort sigt, at der er utilstrækkelig kapacitet for tilslutning af nye ejendomme i en etableret gadeledning. I den forbindelse har Gentofte Fjernvarme (GFj) undersøgt om der er andre ejendomme i området, som med fordel kan tilsluttes samtidigt for at skabe bedst mulig brugerøkonomi og selskabsøkonomi. NOVO har fire bygninger på Niels Steensens Vej og har i den forbindelse meldt sig interesseret i at blive tilsluttet fjernvarmenettet (se kortbilag). Vurdering Det er i GFj's interesse at etablere forsyningsledninger og stikledninger til Novos fire kontorejendomme samtidigt med udvidelsen af tilslutningen til Gentofte Sportspark, idet GFj kan udbygge forsyningen på én gang og på den måde opnå en betydelig rationaliseringsgevinst. Fjernvarmearbejdet udføres under eksisterende rammeaftaler for fjernvarmeudbygning i kommunen. Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 4. Side 16 af 34

17 Projektet giver et positivt samfundsøkonomisk resultat ved overgangen til fjernvarme, og vil give et selskabsøkonomisk overskud efter ca. 6 år med den nuværende tarif, henset til at GFj får ca. 15 % rabat på varmeprisen fra Centralkommunernes Transmissionsselskab de første 5 år en ny kunde er tilsluttet, og til det høje forbrug hos de nye kunder. Anlægsarbejdet er planlagt udført i efteråret Indstilling Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget: 1. At udbygning af fjernvarmenettet til Gentofte Sportspark og Novos fire bygninger på Niels Steensens Vej godkendes. Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 2. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til etablering og udvidelse af fjernvarmeforsyning af Gentofte Sportspark og Novos bygninger på Niels Steensens Vej i 2014, jvf. skema At anlægsbevillingen lånefinansieres. Tidligere beslutninger Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 kl Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 Pkt. 1: Vedtaget Pkt. 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Pkt : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Side 17 af 34

18 Bilag Kort over Fjernvarmeforsyningsområde Gentofte Sportspark NSH Skema 4 rev Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Opsætning af altaner på Hyldegårdsvej Resumé Der søges om Kommunalbestyrelsens lånegarantistillelse til altanprojekt på ældreboligerne Hyldegårdsvej Anlægsudgifterne dækkes ind via huslejen og er derfor uden kommunal medfinansiering. Baggrund Beboerne i de kommunale ældreboliger på Hyldegårdsvej har på afdelingsmødet den 6. september 2012 givet deres tilslutning til, at der opføres 12 altaner på 2,2 x 2,1 meter på bagsiden af huset ind mod gården (se bilag). Der er 16 boliger på adressen. De fire boliger i stueetagen vil ikke blive omfattet af projektet. Bygningsmyndigheden har godkendt projektet, og hvis Kommunalbestyrelsen ligeledes kan godkende projektet samt stille garanti for låneoptagelsen, vil arbejdet blive påbegyndt i april Da der er tale om almene ældreboliger, kan der gives adgang til lån i Kommunekredit med kommunal garanti uden deponeringskrav jf. lånebekendtgørelsen 3 stk. 2. Der ønskes optaget et obligationslån i Kommunekredit med en forventet effektiv rente på ca. 3,3 %. Der er blevet indhentet tre tilbud på projektet, og firmaet Windoor kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Byggestyringen vil blive forestået af DAB, som også er ejendommens administrator. DAB har foreslået og fået beboernes accept til følgende finansieringsmodel: Samlet udgift inkl. moms, rådgiver og uforudsete kr. Finansiering Bidrag fra henlæggelser i ejendommen Obligationslån i Kommunekredit (netto) Mdl. huslejeforøgelse pr. lejer (12 beboere) *hovedstolen afhængig af gældende dagskurs kr kr.* 390 kr. Det kan oplyses, at Hyldegårdsvej er vurderet til 29 mio. kr. ved seneste ejendomsvurdering (2012). Ejendommen har en meget lav gæld, idet sidste rate af det af kommunen optagede ældreboliglån i Kommunekredit forfalder til juni 2014, og der er ikke yderligere hæftelser i ejendommen. Vurdering Side 18 af 34

19 Det vurderes, at altanerne, trods huslejestigningen, vil bidrage til at gøre de berørte boliger klart mere attraktive både for nuværende og kommende lejere. Afhængig af den enkeltes formueforhold vil beboerne kunne blive delvist kompenseret for huslejestigningen via øget boligydelse. Indstilling Teknik & Miljø indstiller Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At altanprojektet i den almene ældreboligafdeling Hyldegårdsvej med den foreslåede finansieringsmodel godkendes. 2. At der stilles kommunal garanti for boligafdelingens optagelse af obligationslån i Kommunekredit på netto 0,937 mio. kr. til opførelse af altaner på Hyldegårdsvej Tidligere beslutninger Socialudvalget den 4. juni 2014 kl Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Borgmester Hans Toft (C) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. Pkt : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Tegninger Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallen, renoveringspulje Side 19 af 34

20 Resumé Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallens renoveringspulje. Baggrund Kildeskovshallen er i perioden blevet renoveret som et led i en generel opretning og modernisering. Renoveringspuljen indeholdt en række mindre opgaver, som for eksempel etablering af nye drænboringer, ombygning af omklædningsrum, renovering af udendørsbassin, opsat elektroniske infotavler i forhal, indrettet P. pladser for handicapparkering samt opsat flere cykelstativer og opsat bedre lys ved indgang Øst. For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4. Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen. Vurdering Regnskabet for Kildeskovshallens renoveringspulje ser ud som følger: Anlægsbevilling Udgifter Mindreudgifter kr kr kr. Regnskabet er underskrevet den 22. april Sidste bogføringsdato er den 31. december Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinier for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis." Revisionserklæring er vedlagt. Indstilling Børn, Unge og Fritid indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Side 20 af 34

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Socialpædagogik og Velfærdsteknologi Fase 2

Socialpædagogik og Velfærdsteknologi Fase 2 Gentofte Kommune Socialpædagogik og Velfærdsteknologi Fase 2 Juni 2014. Børn, unge og Fritid Socialpædagogik og velfærdsteknologi i BUF fase 2 Afsæt og baggrund: I 2013 udførte Børn, Unge of Fritid (BUF),

Læs mere

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen

Referat af møde i Kommunalbestyrelsen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt 14-09-2016 18:00 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.05 Tilstede: Hans Toft, Jesper Kampmann (stedfortræder

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. december 2012 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 02-02-2015 18:00 Mødeafholdelse på Skolens kontor, Munkegårdsskolen, Vangedevej 178, 2870 Dyssegård Protokollen blev læst og mødet

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 07-02-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1815 Tilstede: Karen Riis Kjølbye, Marianne

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. januar 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse B. Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 02. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte kommunes tandpleje, Grønnevænge 12, 2920 Charlottenlund. Rundvisning

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 28-08-2017 17:30 Mødeafholdelse Rådssalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:35 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring (deltog i behandling

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Økonomiudvalget Mødetidspunkt 03-10-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:25 Tilstede: Hans Toft, Pia Nyring, Michael

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 09. oktober 2013 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 09. oktober

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 11. november 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 11. november 2013 Aktivitetslokaler til borgere med udviklingshæmning Forslag om opførelse af integrerede aktivitetslokaler

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 04-02-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Kultur- og Fritidsudvalget 04-02-2015 17:00 1 (Åben) Ibstrup

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 19. maj 2014 Mødetidspunkt 16.00 Mødelokale B Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 16.55 Tilstede: Fraværende: Pia

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 04. marts 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.30 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen

10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen Åbent punkt 10 Ændring af Proces og tidsplan for revidering af kommuneplanen 01.02.05P16-0168 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Økonomi- og Planudvalget 20-06-2017 10 Hvem beslutter Økonomi-

Læs mere

Oversigt over politisk behandling

Oversigt over politisk behandling Oversigt over politisk behandling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, 1.at godkende forslag til lokalplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 02-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 02-06-2015 17:00 1 (Åben) Supplerende

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 14. august 2014 Mødetidspunkt 17.02 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter

Etablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen

Læs mere

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat. 1. Resumé. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. januar 2014 Velfærdsteknologisk Udviklingssekretariat 1. Resumé Det velfærdsteknologiske udviklingssekretariat skal udmønte byrådets

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. februar 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 17. september 2012 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Mødet afsluttet kl. 14.45 Lars Jensen deltager i behandling af punkterne 4-8 Pkt. Tekst Side 1 Orientering

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 07-09-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 07-09-2017 17:00 1 (Åben) Indkaldelse af forslag til

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Byplanudvalget Dagsorden åben Mødedato 19. september 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 5 Indholdsfortegnelse Byplanudvalget den 19. september

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-03-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale d Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-03-2015 17:00 1 (Åben) Forslag til lokalplan 367 Gyldenlundsvej

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 02-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 17:40 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus

5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus Åbent punkt 5 Forslag til planer for nyt besøgscenter ved Hammershus 01.02.05P21-0295 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Teknik- og Miljøudvalget 25-02-2014 5 Økonomi- og Planudvalget 11-03-2014

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat

HVIDOVRE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING Ipa. Referat TEKNISK FORVALTNING Ipa HVIDOVRE KOMMUNE Referat af Teknisk og Miljøudvalgets møde den 5. maj 2010, kl. 17.30 i mødelokale Kystagerparken, lokal nr. 3667, Teknisk Forvaltning, Multihuset. Mødet slut kl.

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-11-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-11-2015 17:00 1 (Åben) Det tidligere Danmarks Akvarium.

Læs mere

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Folkeoplysningsudvalget Referat åben Mødedato 23. august 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse A Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.20 Tilstede:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat åben Mødedato 03. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 20-09-2017 08:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 20-09-2017 08:00 1 (Åben) Meddelelser fra formanden

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 19-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:03 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne Hjorth,

Læs mere

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Byrådets møde den kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Byrådets møde den 25.06.2008 kl. 17:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 217. Anlægsbudget 2008. Budgetopfølgning i forbindelse med lovforslag vedrørende anlægssanktion...

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 19. august 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Jægersborghave, Jægersborg Allé 150 Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.05

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orientering i juni...2 3. JA - Dialogtema, styrkelse af virksomhedskontakten

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6.

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår indstillingens punkter 1.-4. og byrådet for så vidt 5.- 6. Pkt. 162 Salg af parcelhusgrunde Sagsnr. 187540 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal træffes beslutning om minimumspriser på parcelhusgrundene i Jernaldergården m.v. og meddeles bevilling til tilslutningsbidrag

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473

Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Pkt.nr. 18 Opretning af den kommunale bygningsmasse, Engstrandskolen. Projekt nr. 3153. Bevillingsansøgning 386473 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget, at anbefale

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning ultimo maj 2008 63 2. Beskæftigelsesplan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Dato 10. april 2015 Der er behov for at opføre aktivitetslokaler i tilknytning til boligbebyggelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Trafik - sikker i byen Mødetidspunkt 16-03-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.50 Tilstede: Lisbeth

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben Mødedato 03. marts 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Erhvervs-

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget

Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Børne- og Skoleudvalget Referat åben Mødedato 06. oktober 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.30 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Kultur- og fritidsudvalget Referat åben Mødedato 05. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Kildeskovshallen, Mødesalen Protokollen blev læst og mødet hævet kl.:

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen

Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Opgaveudvalg for Skolereformen Mødetidspunkt 15-06-2016 17:00 Mødeafholdelse Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 21.00 Tilstede: Irene Lütken, Marie-Louise Andreassen,

Læs mere

Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget

Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Kultur- og Fritidsudvalget Mødetidspunkt 15-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Idrætsfabrikken Valdemarsgade 12-1665 København V Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 1900

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve

Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Lokalt Beskæftigelsesråd Greve Torsdag den 14.05.09 kl. 15:00 i Jobcenter Greve, 3. sal Side 1 Indholdsfortegnelse Punkt Tekst Side 1. Beskæftigelsesplan 2010...3 2. Resultatrevision for indsatsåret 2008...5

Læs mere

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013.

Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde i Gellerup Nord og Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. maj 2016 Lokalplan 1014, Blandet byområde i Gellerup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1014, Blandet byområde

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte forslag. Punkt 14. Godkendelse af kommuneplantillæg 1.040 og Lokalplan 1-1-117 (med Miljørapport) Centerområde, Budolfi Plads, Vingårdsgade, Aalborg Midtby (1. forelæggelse) 2015-016996 By- og Landskabsudvalget

Læs mere

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen

19-05-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0081310. Dokumentnr. 2015-0081310-2. Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Orientering til BUU 20. maj 2015 om Brugerportalen Baggrund Regeringen og KL blev i Økonomiaftalen

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere