Referat af møde i Økonomiudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Økonomiudvalget"

Transkript

1 Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: Tilstede: Fraværende: Hans Toft, Marie-Louise Andreassen, Søren B. Heisel, Lisbeth Winther, Pia Nyring, Peter Michael Fenger Mogens Vad (Afbud) Side 1 af 34

2 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Åben dagsorden 1 Forslag til lokalplan 361 for Gentofte HF, Dahlénsstræde 5 og kommuneplantillæg 3. Offentlig høring 2 Forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Offentlig høring 3 Forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej. Offentlig høring. 4 Lokalplan 347 for Ermelundshusene. Endelig vedtagelse 5 Anlægsbevilling på kr. til rådgivning og projektering af nye udearealer ved Hellerup Skole 6 Anlægsbevilling til Socialpædagogik og velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid 7 Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenettet ved Gentofte Sportspark 8 Opsætning af altaner på Hyldegårdsvej Godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallen, renoveringspulje 10 Anlægsregnskab Gruts Alle 9-13, Hellerup 11 Udkast til høringssvar vedr. Sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen 12 Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet 13 Ændring af styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen som følge af skolereformen 14 Udarbejdelse af forslag til sammenlægning af redningsberedskaberne i Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk kommuner 15 Resultatrevision Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Lukket dagsorden 17 Køb af ejendom 18 Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne Side 2 af 34

3 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Forslag til lokalplan 361 for Gentofte HF, Dahlénsstræde 5 og kommuneplantillæg 3. Offentlig høring Resumé Der er udarbejdet et lokalplanforslag der giver Gentofte HF mulighed for at opføre en multihal på skolens grund Dahlénsstræde 5. Lokalplanforslaget er ledsaget af et kommuneplantillæg, der giver mulighed for, at bebyggelsesprocenten i lokalplanen kan øges fra 90 til 100. Der skal tages stilling til, om planforslagene skal udsendes i offentlig høring. Baggrund Byplanudvalget gav på mødet den 15. august 2013, pkt. 4, enstemmigt bemyndigelse til at udarbejde ny lokalplan samt kommuneplantillæg for at muliggøre opførelse af den af Gentofte HF ansøgte multihal. Den 9. september blev der afholdt et borgermøde, hvor et skitseprojekt over multihallen blev præsenteret. På mødet blev der udtrykt bekymring for hallens højde. Den 1. april 2014 blev der afholdt et nyt møde, hvor Gentofte HF forelagde et ændret skitseprojekt, hvor hallens højde var reduceret, vinduernes placering ændret og indgangen flyttet. Der var på mødet generelt en positiv holdning til det ændrede projekt, og Plan og Byg har efterfølgende udarbejdet lokalplanforslaget på grundlag af dette skitseforslag. Formålet med lokalplanforslaget er at give Gentofte HF mulighed for at opføre en multihal i forbindelse med det nuværende studiecenter, som vil blive ombygget til omklædning, drama og fitness og inddrages i den 504 m 2 store multihal - bygningerne vil få et samlet bygningsudtryk. Salen vil maksimalt få en højde på 7,5 meter og byggeriet vil medføre, at bebyggelsesprocenten på ejendommen hæves til 100. En ny lokalplan med en bebyggelsesprocent på 100 vil forudsætte et tillæg til Kommuneplan 2013, idet rammerne for den maksimale bebyggelsesprocent er 90. Lokalplanen fastlægger skolens hovedbygning med sidefløje som bevaringsværdig. Der er foretaget en miljøscreening og det er på baggrund af denne vurderet, at realiseringen af projektet ikke vil have væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der ikke er udarbejdet en miljøvurdering. Vurdering Lokalplanen giver mulighed for indpasning af en ca. 500 m stor hal, med en maksimal højde på 7½ m, i et et område med etagebebyggelse. De miljømæssige konsekvenser af planens realisering Side 3 af 34

4 vurderes at være status quo, og der er derfor ikke udarbejdet miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer Plan og Byg foreslår, at planforslagene vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring, samt at der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At forslag til lokalplan 361 for Dahlénsstræde 5 samt forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2013 vedtages og udsendes i offentlig høring. 2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden. Tidligere beslutninger Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 27. maj Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Forslag til LP 361 Forslag til KP-tillæg 3 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Offentlig høring Side 4 af 34

5 Resumé Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for udvidelse af Vangede Kirkes administrative funktioner. De sammenbyggede kirkesale og sognegården omfattes af bevaringsbestemmelser. Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring. Baggrund På møde den 5. december 2013, pkt. 2, vedtog Byplanudvalget enstemmigt at udarbejde lokalplanforslag for Vangede Kirke. Baggrunden for vedtagelsen var en anmodning fra sognets menighedsråd om udvidelse af kirkens administrationslokaler. Byplanudvalget ønskede endvidere, at der ikke opføres tilbygninger på de sammenbyggede kirkesale. Plan og Byg har udarbejdet forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke. Det overordnede formål er at fastlægges lokalplanområdets anvendelse til offentlige formål, kirke med dertil knyttede sociale institutioner. De sammenbyggede kirkesale og sognegården omfattes af bevaringsbestemmelser, og der gives mulighed for udvidelse af Vangede Kirkes administrative funktioner nord for kirkesalene. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Kommuneplan Siden Gentofte Kommunes første kommuneplan (1981) har ejendommen Vangede Bygade 129 været en del af det tilgrænsende villakvarter, enkeltområde 6. B44. Lokalplanforslaget opdeler derfor området i 2 delområder: Delområde 1 der fastlægges til kirkeformål og delområde 2 der fastlægges til boligformål. Der gives mulighed for, at boligejendommen kan indgå i et magelæg med kirken således, at mere hensigtsmæssige arealforhold vil kunne opnås. Lokalplanforslaget giver mulighed for nedrive den eksisterende kirketjenerbolig. I henhold til 46 i boligreguleringsloven, skal Kommunalbestyrelsen give samtykke til nedlæggelse af boliger. Vangede kirke oplyser, at kirketjeneren er fraflyttet boligen, der p.t. udlejes på tidsbegrænsede lejemål indtil kirkens planer kan realiseres. Vurdering Lokalplanen anviser kun begrænsede muligheder for indpasning af ny bebyggelse. De miljømæssige konsekvenser af planens realisering vurderes at være status quo, og der er derfor ikke udarbejdet miljøvurdering jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det foreslås, at lokalplanforslaget vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring, samt at der i høringsperioden arrangeres et borgermøde om kirkens lokalebehov, og de udvidelsesmuligheder lokalplanen anviser. Side 5 af 34

6 Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At forslag til lokalplan 362 for Vangede Kirke vedtages og udsendes i offentlig høring, 2. At der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Til Byplanudvalget: 3. At der gives samtykke til nedlæggelse af kirketjenerboligen Vangede Bygade 135 Tidligere beslutninger Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 27. maj Ad pkt. 1 og 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Ad pkt. 3. Vedtaget, at give samtykke til nedlæggelse af kirketjenerboligen Vangede Bygade 135. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Pkt : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Forslag til LP 362 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej. Offentlig høring. Side 6 af 34

7 Resumé Der er udarbejdet et lokalplanforslag, der fastlægger anvendelse og bebyggelse for et område omkring Hyldegårdsvej. Formålet er at sikre udviklingen af et harmonisk gadebillede. Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring. Baggrund Byplanudvalget vedtog enstemmigt på sit møde den 3. april 2014, pkt. 2, at der udarbejdes forslag til lokalplan for et område omkring Hyldegårdsvej. Samtidig blev det besluttet, at afholde borgermøde inden et planforslag forelægges til offentliggørelse. Der har den 24. april 2014 været afholdt borgermøde på Ordrup Bibliotek, hvor 43 fremmødte borgere blev præsenteret for planerne for området. På mødet fremsatte borgerne deres forslag og bemærkninger til områdets planlægning, som er brugt til input i forbindelse med lokalplanens udarbejdelse. Lokalplanens formål er bl.a. at fastholde området til boligformål i form af etageboliger, og at ny bebyggelse tilpasses Hyldegårdsvej og den omkringliggende bebyggelse. Planens formål er endvidere at sikre bevaringsværdige bygninger og særlige bevaringsværdige træer for at fastholde områdets miljøkvaliteter. Lokalplan fastlægger tre byggefelter inden for hvilke, der kan opføres ny bebyggelse, som sikrer et sammenhængende og harmonisk vejbillede langs Hyldegårdsvej ved bl.a. at placere facaden på ny bebyggelse 2,5 meter fra vejen. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med Kommuneplan Lokalplanen tillader en bebyggelsesprocent på 60. Lokalplanforslaget fastlægger bevaringsbestemmelser på fire træer, der har betydning for det grønne vejbillede i området. Vurdering Områdets anvendelse forbliver boligformål i form af etageboliger. De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes således til at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. På denne baggrund er det vurderet, at der ikke udarbejdes miljørapport i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Plan og Byg foreslår, at lokalplanforslaget vedtages og udsendes i 9 ugers offentlig høring. Det foreslås endvidere, at der afholdes borgermøde i høringsperioden. Indstilling Side 7 af 34

8 Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At forslag til lokalplan 365 for Hyldegårdsvej vedtages og udsendes i offentlig høring. 2. At der afholdes borgermøde i høringsperioden. Tidligere beslutninger Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 27. maj Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Pkt : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Forslag til LP 365 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Lokalplan 347 for Ermelundshusene. Endelig vedtagelse Resumé Forslag til lokalplan nr. 347 for Ermelundshusene har været udsendt i offentlig høring. Der skal tages stilling til, om lokalplanforslaget skal vedtages med de af Plan og Byg foreslåede ændringer. Side 8 af 34

9 Baggrund På Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014, pkt. 2, blev det enstemmigt vedtaget at udsende forslag til lokalplan 347 for Ermelundshusene i offentlig høring. Lokalplanens formål er at bevare bebyggelsens arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Med en præcisering af det fælles parkareal, de private haver og et sæt detaljerede bestemmelser for bebyggelsens ydre udformning er der tilvejebragt et godt administrativt grundlag for den fremadrettede sikring af bebyggelsens karakter med hensyn til det landskabelige fællesareal, murværk, tagbelægning og isætning af tagvinduer. I høringsperioden fra den 5. marts til den 30. april 2014 afholdt Ejerlauget Ermelundshusene den 18. marts ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen udtrykte overordnet tilfredshed med forslag til lokalplan 347. På generalforsamlingen bemyndigede ejerlauget bestyrelsen til at afgive et fælles høringssvar. Der er derfor kun indkommet fælles høringssvar fra ejerlauget. Det har form af en række små korrektioner vedrørende tegningsbilag 1 og 4, kortbilag 2 samt forslag til forbedring af en række bestemmelser om bebyggelsens ydre fremtræden, herunder præcisering af farvekoder. Vurdering De af ejerlauget foreslåede korrektioner har en sådan karakter, at de kan indsættes i den endelige lokalplan uden supplerende høring. Plan og Byg finder ændringerne velbegrundede og foreslår, at de indsættes i lokalplanen. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At vedtage lokalplan 347 for Ermelundshusene endeligt med de foreslåede ændringer. Tidligere beslutninger Beslutning foreligger endnu ikke Byplanudvalget den 27. maj 2014 kl Byplanudvalget møde den 27. maj Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Side 9 af 34

10 Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag høringssvar Resume af indkomne henvendelser med bemærkninger til lp 347 Lokalplanforslag 347 for Ermelundshusene Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Anlægsbevilling på kr. til rådgivning og projektering af nye udearealer ved Hellerup Skole Resumé Sagen forelægges med henblik på, at der gives en anlægsbevilling til rådgivning og projektering af nye udearealer ved Hellerup Skole på kr. Baggrund I budget 2014 er der afsat 2 mio. kr. til etablering af et bevægelsesklart område ved Tuborg. Nærmere betegnet handler det om arealet Dessaus Boulevard 4-8, hvor den tidligere Bryggerhøjskole lå. Bygningen er nu revet ned og der skal etableres et nyt udeareal i stedet. Arealet kommer primært til at være en del af Hellerup Skoles udearealer. Gentofte Ejendomme, Børn, Unge og Fritid har været i en god dialog med Hellerup Skole og der tegner sig et godt billede af, hvordan skolen forestiller sig arealerne indrettet. Der ansøges nu om en bevilling til rådgivning og projektering således, at en landskabsarkitekt, i samarbejde med skolen og Gentofte Ejendomme, kan udarbejde et detaljeret projekt, der kan danne udgangspunkt for et udbud af projektet. Børne- og Skoleudvalget vil blive præsenteret for det gennemarbejdede projekt inkl. tidsplan i løbet af efteråret 2014, hvor der samtidig vil blive ansøgt om en anlægsbevilling til sagens gennemførelse. Side 10 af 34

11 Vurdering Bevillingen på kr., svarende til 10% af anlægssummen, anvendes til at dække omkostningerne forbundet med nødvendige forundersøgelser samt honorar til rådgiver/landskabsarkitekt for udarbejdelsen af projekt og udbudsmateriale. I investeringsoversigten i budget 2014 er bevillingen placeret under Fritidsområdet. Da arealet indgår i Hellerup Skoles arealer behandles sagen af Børne- og Skoleudvalget. Når sagen er færdigbehandlet i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen flyttes bevillingen til at ligge under skoleområdet. Indstilling Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der gives en anlægsbevilling til på kr. til rådgivning og projektering af det nye udeareal til Hellerup Skole finansieret over det i investeringsoversigten anviste rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til etablering af bevægelsesklart område ved Tuborg. Tidligere beslutninger Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Side 11 af 34

12 Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Anlægsbevilling til Socialpædagogik og velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid Resumé I 2013 udførte Børn, Unge og Fritid en afdækning af anvendelse og udbredelsen af velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet, med sociale institutioner og Søgårdsskolen som deltagere. Med afsæt i afdækningen, har Børn, Unge og Fritid foretaget en analyse af området og vurderer, at der et stort potentiale i at arbejde systematisk med velfærdsteknologi. Potentialet retter sig mod tre forskellige - men sammenhængende dimensioner. 1. Livskvalitet. Understøttelse af børn og unge med handicap i at opnå større livskvalitet 2. Ressourceudnyttelse og økonomi. Bedre uddannelses- og beskæftigelseschancer 3. Arbejdsmiljø. Fortsætte og udvikle arbejdet med den attraktive arbejdsplads De hidtidige erfaringer med velfærdsteknologi er primært høstet på pleje-, omsorgs- og handicapområdet og mindre på børne- og ungeområdet. Derfor skal der afprøvninger, erfaringer og systematisk vidensspredning til for at effektvurdere og udnytte potentialerne i anvendelse af velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet. Systematisk afprøvning og vidensspredning kan gennemføres i et 2 årigt udviklingsprojekt, og der ansøges om 3,5 mio. kr. fra puljen til velfærdteknologi til at gennemføre projektet. Baggrund Afdækningen var finansieret af Handicappolitikkens handleplan, og blev gennemført i samarbejde med Socialt Udviklingscenter (SUS). Se bilag 3. Overordnet viser afdækningen, at der på de medvirkende institutioner er få typer velfærdsteknologi der anvendes, men også at Social IT anvendes hyppigt. Social IT er f.eks. apps til ipads og smartphones og forskellige kommunikations-, og tidsstyringsprogrammer. Denne anvendelse vurderer personalet meget positivt, idet teknologierne medvirker til øget selvstændighed og livskvalitet for børn og unge brugere, og understøtter børn og unge med handicap i at opfylde behov og styrke deres muligheder for at være aktive i eget liv. Men afdækningen viser også, at der eksisterer en række barrierer der bremser eller forhindrer bredere ibrugtagning og flere teknologier. Deltagerne fremhæver ressourcer, økonomi, dårligt netværk og manglende tid som udfordringer i arbejdet med velfærdsteknologi. Men det fremgår også, at den største barriere er en gennemgående manglende viden om velfærdsteknologi. Hvad findes der af tilgængelige teknologier og programmer og hvordan man samarbejder med og lærer børn og unge at bruge teknologierne? Side 12 af 34

13 Afdækningen skal ses i sammenhæng med erfaringer fra nationale udviklings- og forskningsprojekter, der peger i samme retning: Anvendelse af velfærdsteknologi rummer store muligheder - der ikke udnyttes i dag og indhøstning af velfærdsteknologiske gevinster kræver langsigtede og målrettede indsatser. På børne- og ungeområdet har det hidtil været IT i folkeskolen, digitalisering, og som nævnt social IT, der har optaget dagsordenen, medens det velfærdsteknologiske fokus primært har været rettet mod ældre- og omsorgsområdet. Derfor er der brug for konkrete afprøvninger, der kan skabe erfaringer, fagligt og ledelsesmæssigt fokus og sætte velfærdsteknologi og velfærdsledelse på dagsordenen på børne- og ungeområdet. Nedenfor skitseres et 2-årigt udviklingsprojekt. Socialpædagogik og Velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid der skal igangsætte en systematisk afprøvning, ibrugtagning og effektvurdering af velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid. Målgruppen er børn og unge med særlige behov tilknyttet sociale institutioner, kompetencecentre, familiepleje, specialskole m.v. i Gentofte kommune. Målet er at opbygge erfaringer og viden gennem konkrete afprøvninger og samtidig udfordre og udvikle faglighed og ledelse. Velfærdsteknologi er også en måde at arbejde på og en måde at lede på en tilgang der er nysgerrig og inddragende, der tør udnytte, ikke alene teknologien men også brugeres og omverdenens viden og ressourcer i dagligdagen. Derfor er udvikling af den socialpædagogiske faglighed og lederudvikling i form af velfærdsledelse - en krumtap i projektet. Projektet bygger på erfaringer med velfærdsteknologi på omsorgs- og ældreområdet, og indsatsen gennemføres i samarbejde med det aktuelle velfærdsteknologiprojekt i Social og Handicap i Gentofte Kommune, ligesom projektet spiller sammen med Børn, Unge og Fritids digitaliseringsstrategi og mange års skole IT erfaringer med lærings- og undervisningsteknologier. Endelig vil projektet medvirke til at kvalificere grundlaget for moderniseringsplanen for Bang Mikkelsensvej. Projektbeskrivelse er vedhæftet som bilag 1. Indhold Læringsforløb: Den teknologiske kerne i projektet er igangsættelse af læringsforløb med teknologiafprøvning med børn og unge, pårørende og medarbejdere som de aktive aktører. Det kræver massiv projektstøtte til institutioner og opgaveområder at kommunikere, motivere, planlægge, indkøbe teknologier, starte op og gennemføre læringsforløbene. Projektstøtte er estimeret, og lagt ind under de enkelte projektelementer. Socialpædagogik og velfærdsteknologi. Faglig dybde og fokus. Den faglige kerne i projektet er udvikling af den socialpædagogiske praksis. Der vil blive tilknyttet følgeforskning gennem hele projektet, med henblik på at udfordre den faglige praksis, opsamle erfaringer, kompetenceudvikle og udarbejde en evalueringsrapport. Følgeforskningen inviteres med under arbejdsspørgsmålet: Hvordan påvirker ibrugtagning af velfærdsteknologi den socialpædagogiske praksis på børne- og ungeområdet - fagligt og ledelsesmæssigt? Hvor og hvordan skabes værdi - og hvor findes barrierer i forhold til de tre dimensioner? Side 13 af 34

14 Spredning af erfaringer: Projektet skal skabe overførbar værdi. Viden og erfaringer skal løbende spredes og anvendes på hele børne- og ungeområdet. Udvikling af metoder til vidensdeling er højt prioriteret, bl.a. i form af teknologispejdere, løbende vidensspredning og metodeapperat til værdi- og effektvurdering. Det er et mål, at projektet medvirker til at sætte velfærdsteknologi og velfærdsledelse på dagsordenen på børne- og ungeområdet. Overslagsbudget Samlet budget over to år 3,5 mio. kr. Med 0,75 mio. kr. i 2014 og 2,25 mio. i 2015/16. Detaljeret budget fremgår af bilag 2. Digital infrastruktur kr. Institutionerne netværk er i dag meget er usikre og langsomme. De skal opgraderes. Nogle lokaliteter har slet ikke dækning i dag og krydsfelter skal opgraderes. Læringsforløb på institutioner kr. Læringsforløb og vidensspredning på institutioner, kompetencecentre, Inkluderende tilbud, Søgårdsskolen og et eller to fritidscentre. Særlige målrettede og afgrænsede forløb kr. Der er køres tre til fem særlige bruger- og teknologiafgrænsede forløb på institutioner, kompetencecentre, Børneterapien og i hjemmet hos unge med særlige behov. Sideløbende arbejdes med at afprøve smarthometeknologier som en del af Moderniseringsplanen på Bank Mikkelsensvej. Følgeforskning, kompetenceudvikling, og evaluering kr. Danmarks Pædagogiske Universitet og Roskilde Universitet. Projektet følges og dokumenteres fra dag ét. Forskere og evt. studerende indgår projektet og deltager og indsamler data, med henblik på udvikling af fag og ledelsespraksis- og kompetenceudvikling, vidensspredning og evaluering. Vurdering Børn, Unge og Fritid vurderer at der et stort potentiale i at arbejde systematisk med ibrugtagning af velfærdsteknologi på børne- og ungeområdet. I første omgang i forhold børn og unge med særlige behov, tilknyttet sociale institutioner, Børn og Familie enheden, Søgårdsskolen og skolernes kompetencecentre men værdier og potentiale i det velfærdsteknologiske fokus rækker videre - til hele børne- og ungeområdet. Det velfærdsteknologiske fokus understøtter og fletter sig ind de øvrige overordnede mål på børneog ungeområdet. Det gælder såvel set i forhold til læringsaspektet som sundhedsaspektet og inklusionsaspektet. Potentialet retter sig mod tre forskellige og alligevel sammenhængende dimensioner. Side 14 af 34

15 1. Livskvalitet. Understøttelse af børn og unge med handicap i at opnå større livskvalitet i form af adgang til fællesskaber, omverdenskontrol, selvstændighed og mestring af eget liv 2. Ressourceudnyttelse, økonomi, uddannelse og beskæftigelse. Give børn og unge med handicap en bedre chance for at deltage i eller gennemføre en ungdomsuddannelse, erhvervsuddannelse og senere job og beskæftigelse og derved potentielt på sigt øge graden af selvforsørgelse 3. Arbejdsmiljø. Fortsætte og udvikle arbejdet med den attraktive arbejdsplads Succeskriterierne retter sig dels på effekter der opnås og kan måles direkte i den toårige projektperiode, og dels mod effekter som er afledte og har et længere sigte. Det er et særskilt mål for projektet, at udvikle et håndterbart metodeapperat til at vurdere værdi og effekt af ibrugtagning af velfærdsteknologier på børne- og ungeområdet. Indstilling Børn, Unge og Fritid indstiller Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der gives anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. til projekt: Socialpædagogik og velfærdsteknologi i Børn, Unge og Fritid med finansiering over de på investeringsoversigten afsatte midler til velfærdsteknologi med 0,75 mio. kr. i 2014 og 2,75 mio. kr. i Tidligere beslutninger Børne- og Skoleudvalget den 2. juni 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul Vagn Jensen (I) og Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Bilag 1 - Socialpædagogik og velfærdsteknologi i BUF. Projektbeskrivelse. Juni 2014 Bilag 2 - Budget Velfærdsteknologi BUF. ny Side 15 af 34

16 Bilag 3 - Rapport - IT-screening og Kick Off - BUF Gentofte Kommune 2013 (2) Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til udbygning af fjernvarmenettet ved Gentofte Sportspark Resumé I forbindelse med udvidelse af Gentofte Sportspark, skal fjernvarmeforsyningen i området også udvides. Teknik og Miljø søger om anlægsbevilling samt rådighedsbeløb, jf. skema 4., til udvidelse af fjernvarmeforsyningen til Gentofte Sportspark og NOVO's fire bygninger på Niels Steensens Vej. Baggrund Gentofte Sportspark forsynes i dag med fjernvarme. Sportsparken udvides og fjernvarmeforsyningen skal i den forbindelse også udvides.sportsparken ligger i et eksisterende fjernvarmeområde og er derfor ikke omfattet af udbygningsplanen for fjernvarme. I områder, der er udlagt til fjernvarme har Gentofte Fjernvarme, ifølge Varmeforsyningsloven, forsyningspligt og skal etablere fjernvarmeforsyning til en ejendom, hvis ejendommens ejer ønsker det. I en sag som denne er det derfor vigtigt at afdække fremtidige interesser, inden arbejdet projekteres og gennemføres. Ellers risikerer man, allerede på kort sigt, at der er utilstrækkelig kapacitet for tilslutning af nye ejendomme i en etableret gadeledning. I den forbindelse har Gentofte Fjernvarme (GFj) undersøgt om der er andre ejendomme i området, som med fordel kan tilsluttes samtidigt for at skabe bedst mulig brugerøkonomi og selskabsøkonomi. NOVO har fire bygninger på Niels Steensens Vej og har i den forbindelse meldt sig interesseret i at blive tilsluttet fjernvarmenettet (se kortbilag). Vurdering Det er i GFj's interesse at etablere forsyningsledninger og stikledninger til Novos fire kontorejendomme samtidigt med udvidelsen af tilslutningen til Gentofte Sportspark, idet GFj kan udbygge forsyningen på én gang og på den måde opnå en betydelig rationaliseringsgevinst. Fjernvarmearbejdet udføres under eksisterende rammeaftaler for fjernvarmeudbygning i kommunen. Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales via indtægter fra salg af varme og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme. Fordelingen af anlægsbevillingen fremgår af skema 4. Side 16 af 34

17 Projektet giver et positivt samfundsøkonomisk resultat ved overgangen til fjernvarme, og vil give et selskabsøkonomisk overskud efter ca. 6 år med den nuværende tarif, henset til at GFj får ca. 15 % rabat på varmeprisen fra Centralkommunernes Transmissionsselskab de første 5 år en ny kunde er tilsluttet, og til det høje forbrug hos de nye kunder. Anlægsarbejdet er planlagt udført i efteråret Indstilling Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget: 1. At udbygning af fjernvarmenettet til Gentofte Sportspark og Novos fire bygninger på Niels Steensens Vej godkendes. Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 2. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til etablering og udvidelse af fjernvarmeforsyning af Gentofte Sportspark og Novos bygninger på Niels Steensens Vej i 2014, jvf. skema At anlægsbevillingen lånefinansieres. Tidligere beslutninger Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 kl Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2014 Pkt. 1: Vedtaget Pkt. 2-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Pkt : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Side 17 af 34

18 Bilag Kort over Fjernvarmeforsyningsområde Gentofte Sportspark NSH Skema 4 rev Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Opsætning af altaner på Hyldegårdsvej Resumé Der søges om Kommunalbestyrelsens lånegarantistillelse til altanprojekt på ældreboligerne Hyldegårdsvej Anlægsudgifterne dækkes ind via huslejen og er derfor uden kommunal medfinansiering. Baggrund Beboerne i de kommunale ældreboliger på Hyldegårdsvej har på afdelingsmødet den 6. september 2012 givet deres tilslutning til, at der opføres 12 altaner på 2,2 x 2,1 meter på bagsiden af huset ind mod gården (se bilag). Der er 16 boliger på adressen. De fire boliger i stueetagen vil ikke blive omfattet af projektet. Bygningsmyndigheden har godkendt projektet, og hvis Kommunalbestyrelsen ligeledes kan godkende projektet samt stille garanti for låneoptagelsen, vil arbejdet blive påbegyndt i april Da der er tale om almene ældreboliger, kan der gives adgang til lån i Kommunekredit med kommunal garanti uden deponeringskrav jf. lånebekendtgørelsen 3 stk. 2. Der ønskes optaget et obligationslån i Kommunekredit med en forventet effektiv rente på ca. 3,3 %. Der er blevet indhentet tre tilbud på projektet, og firmaet Windoor kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Byggestyringen vil blive forestået af DAB, som også er ejendommens administrator. DAB har foreslået og fået beboernes accept til følgende finansieringsmodel: Samlet udgift inkl. moms, rådgiver og uforudsete kr. Finansiering Bidrag fra henlæggelser i ejendommen Obligationslån i Kommunekredit (netto) Mdl. huslejeforøgelse pr. lejer (12 beboere) *hovedstolen afhængig af gældende dagskurs kr kr.* 390 kr. Det kan oplyses, at Hyldegårdsvej er vurderet til 29 mio. kr. ved seneste ejendomsvurdering (2012). Ejendommen har en meget lav gæld, idet sidste rate af det af kommunen optagede ældreboliglån i Kommunekredit forfalder til juni 2014, og der er ikke yderligere hæftelser i ejendommen. Vurdering Side 18 af 34

19 Det vurderes, at altanerne, trods huslejestigningen, vil bidrage til at gøre de berørte boliger klart mere attraktive både for nuværende og kommende lejere. Afhængig af den enkeltes formueforhold vil beboerne kunne blive delvist kompenseret for huslejestigningen via øget boligydelse. Indstilling Teknik & Miljø indstiller Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At altanprojektet i den almene ældreboligafdeling Hyldegårdsvej med den foreslåede finansieringsmodel godkendes. 2. At der stilles kommunal garanti for boligafdelingens optagelse af obligationslån i Kommunekredit på netto 0,937 mio. kr. til opførelse af altaner på Hyldegårdsvej Tidligere beslutninger Socialudvalget den 4. juni 2014 kl Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutninger Økonomiudvalget den 10. juni 2014 Borgmester Hans Toft (C) deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. Pkt : Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Kommunalbestyrelsen Bilag Tegninger Møde i Økonomiudvalget den 10. juni Åbent Godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallen, renoveringspulje Side 19 af 34

20 Resumé Sagen forelægges med henblik på godkendelse af anlægsregnskab for Kildeskovshallens renoveringspulje. Baggrund Kildeskovshallen er i perioden blevet renoveret som et led i en generel opretning og modernisering. Renoveringspuljen indeholdt en række mindre opgaver, som for eksempel etablering af nye drænboringer, ombygning af omklædningsrum, renovering af udendørsbassin, opsat elektroniske infotavler i forhal, indrettet P. pladser for handicapparkering samt opsat flere cykelstativer og opsat bedre lys ved indgang Øst. For en uddybning af projektet henvises til logbogen samt skema 2 og 4. Der er i alt til gennemførelse af projektet anlægsbevilget kr. Der aflægges hermed regnskab for bevillingen. Vurdering Regnskabet for Kildeskovshallens renoveringspulje ser ud som følger: Anlægsbevilling Udgifter Mindreudgifter kr kr kr. Regnskabet er underskrevet den 22. april Sidste bogføringsdato er den 31. december Tidsfristen for aflæggelse af regnskab er ikke overholdt. Anlægsregnskabets logbog er revideret af revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der konkluderer: Det er vores opfattelse, at anlægsregnskabet i al væsentlighed er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinier for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af anlægsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis." Revisionserklæring er vedlagt. Indstilling Børn, Unge og Fritid indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: Side 20 af 34

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt 18.00 Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24.

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet.

Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Pkt. 353 Køb af aktiver Sagsnr. 99676 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om den samlede ejendom Langdyssegård skal erhverves nu, alternativt om kun område 2 ønskes erhvervet. Beslutningskompetence

Læs mere

Nedrivning/udlejning af ejendom

Nedrivning/udlejning af ejendom Pkt. 104 Nedrivning/udlejning af ejendom Sagsnr. 188517 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, hvordan der skal forholdes med ejendommen Vestergade 11, Viby, og om enkelte af bygningerne

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011

66. Månedlig økonomirapport pr. 31. juli 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 9. august 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 66 Månedlig økonomirapport pr. 31.

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 02. december 2013 Mødetidspunkt 16.45 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre

Lejre 23.april 2013. Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Lejre 23.april 2013 Referat af ordinært møde i Det lokale Beskæftigelsesråd i Lejre Tirsdag den 23. april 2013, Kl. 15.00 17.00 Rådhuset i Hvalsø (kantinen), Møllebjergvej 4, 4430 Hvalsø. Deltagere: Christian

Læs mere

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011

HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE. 13. januar 2011 Handicaprådet i torsdag d. 13. januar 1 REFERAT HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 13. januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde...2 2. Høringssag - Revidering af Kvalitetsstandard

Læs mere

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet.

Byggeudvalgsmøde afholdes torsdag 29. januar. Erik Piilgaard orienterede om emner der kommer på mødet. 15.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 ONSDAG DEN 17. JANUAR 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 17. januar 2007 Side: 7 Fraværende: Ingen. Til behandling

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Dagsorden åben Mødedato 16. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Mødelokale D Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen

Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Beredskabskommissionen : Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Nordsjællands Brandvæsen, Kokkedal Industripark 14. Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT

Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Norddjurs Beskæftigelsesråd REFERAT Sted: SCS Salen, Gl. Estrup Landbrugsmuseum Randersvej 4 8963 Auning Dato: Torsdag den 20. august 2015 Start kl.: 12:30 Slut kl.: 13:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7

Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Vesthimmerlands Kommune REFERAT FRA BESKÆFTIGELSESUDVALGETS MØDE DEN 12. APRIL 2007 KL. 15.30 PÅ ADMINISTRATIONSBYGNINGEN PÅ VESTRE BOULEVARD 7 Indholdsfortegnelse 45 REVA institution 46 Rådighedsbeløb

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608

Referat af. møde i. Det Lokale Beskæftigelsesråd. Møde nr. 41. Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00. Gladsaxe Rådhus, mødelokale 2608 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Arbejdsmarkedsafdelingen Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat af møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Møde nr. 41 Tirsdag 26.08.2014 kl. 16.30 18.00 på

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013

Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Referat fra Skolebestyrelsesmødet d. 3.10.2013 Mødt Afbud Fravær. Mødt Afbud Fravær. Anne Sejrskild x Rikke Munkholm x Anderson Christina Vestergard x Louise Mikkelsen x Themsen Mette Dietz x Agnes Bredberg

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund.

Bjørn Petersen, Karen Levin Nielsen, Marie-Luise Sand, Uni Søgaard, Jette Bergenholz Bautrup, Henning Andersen, Per Elshave og Mia Hedlund. Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde Fredag den 24. februar 2012 kl. 16.00 lørdag den 25. februar 2012 kl. 13.00 Prindsen i Roskilde, Algade 13, 4000 Roskilde Bestyrelsen Bjørn Petersen, Karen Levin

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 08-04-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 19.37 Tilstede: Marie-Louise Andreassen, Anne

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. 27. juni 2013 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 26. juni 2013 i Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Ulrik Steffensen, Frank Polauke, Olaf Wacherhausen, Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen. Poul Reynolds.

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mødelokale D2 Torsdag 06.12.2012 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Dialogmøde mellem det Regionale Beskæftigelsesråd og det Lokale Beskæftigelsesråd.

Læs mere

Ændring af rammeområde i Himmelev

Ændring af rammeområde i Himmelev Politisk behandling Himmelev Kirke Ændring af rammeområde i Himmelev Himmelev Gymnasie Tillæg 8 til Roskilde Kommuneplan 2009/ 200 m Haraldskær Nord Langagervej 2.D.8 Mål 1: 25 100 m Kommuneplantillæg

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT AF BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. december 2014 kl. 16:30. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Administrativ medarbejder Holger Skott

Læs mere

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening

Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. juni 2014 Kapitaltilførsel til Østjysk Bolig og Beder- Malling Boligforening Bevilling af kommunal kapitaltilførsel til Østjysk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere