Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen"

Transkript

1 Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kommunalbestyrelsen Dagsorden åben Mødedato 24. november 2014 Mødetidspunkt Mødelokale Rådssalen Side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Åben dagsorden 1 Meddelelser fra formanden 2 Forslag til lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej. Offentlig høring 3 Forslag til kommuneplantillæg for Novo Nordisk og tilhørende VVM. Høring 4 Det grå Pakhus - anlægsbevilling til istandsættelse 5 Anlægsregnskab. Ventilation Ørnegårdsvej 6 Anlægsregnskab - Kabellægning med DONG Lånoptagelse Fjernvarme vedr anlægsudgifter 8 Lånoptagelse vedr. Skovshoved havn Lukket dagsorden 9 Ældreprisen 2014 Side 2 af 15

3 Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november Åbent Meddelelser fra formanden Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november Åbent Forslag til lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej. Offentlig høring Resumé Plan og Byg har udarbejdet et forslag til Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej. Der skal tages stilling til, om forslaget skal udsendes i offentlig høring. Baggrund Byplanudvalget har på sit møde den 2. februar 2006, pkt.1, enstemmigt bemyndiget Plan og Byg til at udarbejde lokalplaner for villaområder med en høj andel af bevaringsværdige bygninger som en opfølgning på Kommuneatlas og Kommuneplan I januar 2006 udpegede kommunen10 områder, der havde en høj andel af bevaringsværdige bygninger. Gentofte Kommune har siden 2006 udarbejdet lokalplaner med bevaringsbestemmelser for 9 af de ovennævnte områder. Med dette forslag til Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej afsluttes serien af bevaringsplaner. Lokalplanområdet omfatter 75 ejendomme, heraf er 48 bevaringsværdige, og har et samlet areal på ca. 8,3 ha. ekskl. vejarealer. Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse, herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning i området. Derudover skal lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter. Endvidere skal lokalplanen sikre områdets grønne vejbilleder. Lokalplanområdet ligger i Gentofte bydel og indgår i enkeltområde 5. B51 i Kommuneplan 2013 for Gentofte Kommune. Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen. Side 3 af 15

4 Vurdering De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. Der er på denne baggrund ikke fundet anledning til at gennemføre en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Plan og Byg foreslår, at forslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring. Indstilling Plan og Byg indstiller: Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At forslag til Lokalplan 359 for et område mellem Bernstorffsparken og Høeghsmindevej vedtages og udsendes i offentlig hørig. Tidligere beslutninger Byplanudvalget den 29. oktober 2014 kl Byplanudvalget møde den 29. oktober Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Poul V. Jensen (I) stemte imod, "idet administrationen af de bevaringsværdige træer er for tung." Økonomiudvalget den 17. november 2014 kl Økonomiudvalget den 17. november 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Bilag Lokalplan 359 Forslag Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november Åbent Forslag til kommuneplantillæg for Novo Nordisk og tilhørende VVM. Høring Side 4 af 15

5 Resumé Miljøstyrelsen har fra den 15. oktober 2014 offentliggjort forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte med tilhørende VVM redegørelse. Der skal tages stilling til det offentliggjorte materiale med henblik på evt. bemærkninger/indsigelse hertil. Baggrund Novo Nordisk A/S på Hagedornsvej ønsker at udvide produktionen af humant væksthormon og ændre tre pilotanlæg til kombineret forsøgs- og produktionanlæg. Godkendelseskompetencen for disse anlæg ligger hos Miljøstyrelsen, jvf. Miljøbeskyttelseslovens 40 og godkendelsesbekendtgørelsens 5, stk. 2. VVM - anmeldelsen for Novo Nordisk på Hagedornsvej 1 blev af kommunen derfor videresendt til Miljøstyrelsens behandling, jvf. VVMbekendtgørelsens 2, stk. 3. (Bekendtgørelse nr af ) Styrelsen varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlæg, der er omfattet af bekendtgørelsen, hvor godkendelseskompetencen efter 40 i lov om miljøbeskyttelse er henlagt til Miljøstyrelsen, hvis det anmeldte anlæg på anmeldelsestidspunktet kan etableres indenfor rammerne af gældende lokalplan. Ifølge 11 stk.6 i bekendtgørelsen varetager staten kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for hele anlægget, uanset om styrelsen (på statens vegne) i henhold til anden lovgivning kun skal varetage opgaverne eller beføjelserne for dele af anlægget. Miljøstyrelsen indkaldte ideer og forslag til planlægningen i henhold til planlovens regler i perioden fra den 25. februar 2014 til den 25. marts Der indkom ingen høringssvar i perioden. Byplanudvalget havde på møde den 29. januar 2014, punkt 3, taget et udkast til debatoplæg vedr. VVM for Novo Nordisk A/S på Hagedornsvej 1 til efterretning. Byplanudvalget har på møde den 3. september 2014, punkt 4, taget udkast til materiale vedrørende VVM redegørelse og forslag til kommuneplantillæg til efterretning. Miljøstyrelsen har den 14. oktober 2014 sendt forslag til tillæg til kommuneplanen for Gentofte Kommune for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej i Gentofte med tilhørende VVM redegørelse i offentlig høring i 8 uger fra den 15. oktober 2014 til den 10. december Ændringen af pilotanlæggene vil ifølge VVM redegørelsen ikke medføre væsentlige ændringer i processer, ressourceforbrug eller miljøpåvirkninger. Der vil ikke være ændringer i støj, trafik, luftforurening eller jord- og grundsvandsforhold og der sker ikke ændringer i de eksisterende bygningers antal og placering. Forslag til kommuneplantillæg til Gentofte Kommunes kommuneplan 2013 "VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte" Side 5 af 15

6 Tilføjelse af følgende retningslinje: "Ændringer og udvidelse af Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte skal ske i overensstemmelse med kommuneplantillægget "VVM for Novo Nordisk A/S, Hagedornsvej 1 i Gentofte" udstedt af Miljøstyrelsen den... Vurdering Ejendommen er omfattet af Lokalplan 113, der fastlægger området til erhvervsformål, fremstillingsvirksomhed, laboratorier og administration. Det vurderes, at ændringerne ikke er i strid med gældende lokalplan og det foreslås, at forslag til kommuneplantillæg tages til efterretning. I henhold til 12 i VVM bekendtgørelsen skal Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse efter høringsperioden, der indeholder en vurdering af de indkomne bemærkninger. Den sammenfattende redegørelse skal sendes i høring hos Gentofte Kommune, som har mulighed for at afgive en udtalelse. Hvorefter Miljøstyrelsen beslutter om et endeligt kommuneplantillæg kan udstedes. Indstilling Plan og Byg indstiller Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at det offentliggjorte høringsmateriale tages til efterretning. Tidligere beslutninger Byplanudvalget den 29. oktober 2014 kl Byplanudvalget møde den 29. oktober Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget den 17. november 2014 kl Økonomiudvalget den 17. november 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Side 6 af 15

7 Bilag Følgebrev til høringsfasen Ikke-teknisk resume Udkast til kommuneplantillæg Udkast til VVM-redegørelse Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november Åbent Det grå Pakhus - anlægsbevilling til istandsættelse Resumé Sagen forelægges med henblik på, at der gives en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til delvis istandsættelse af Det grå pakhus ved Teglgårdsgrunden. Baggrund Det Grå Pakhus, beliggende på Teglgårdsgrunden i Skovshoved, skal i løbet af 2014 og 2015 indrettes til åbne, kreative værksteder for unge. Kultur og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 9. april 2014 (pkt. 1) en procesplan for ungeinddragelsen i Det grå Pakhus på Teglgårdsgrunden. Den 13. august 2014 (pkt. 1) blev Kultur og Fritidsudvalget præsenteret for et oplæg vedrørende fremtidig brug og organisering af pakhuset. Udvalget drøftede en foreningsorganisering omkring de unges brug af pakhuset og vedtog, at en evt. bevilling af driftsudgifterne forbundet hermed blev oversendt til budgetforhandlingerne. I budgetforliget blev der efterfølgende afsat kr. om året til en medarbejder 25 timer om ugen samt til bygningsdriften. I budget 2014 er der på investeringsoversigten afsat en anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til ombygning af Det grå Pakhus, hvilket dækker udgifter til Brand- og Bygningsmyndighedernes krav til benyttelse af husets kælder og stueetage i sommerperioden, idet huset ikke isoleres. I budgetbevillingen er der ikke afsat midler til en egentlig indretning af huset. Den delvise istandsættelse til sommerbrug indeholder følgende elementer: Nye ruder i alle vinduer Sikre tilgængelighed Brandsikring af huset, ift den ændrede status fra lager til værksted Etablering af el og kloakstik Toiletter Tekøkken Rengøringsvask til afrensning af pensler Side 7 af 15

8 Graffitiafrensning Istandsættelsesarbejderne vil blive udbudt til 3 eller flere bydende i hoved- eller fagentrepriser. Vurdering Det vurderes, at istandsættelsen af Pakhuset til sommerbrug understøtter brugernes ønsker, samt at den gradvise udnyttelse af huset giver vide muligheder for at udnytte husets og grundens store potentiale. Indstilling Kultur og Bibliotek og Gentofte Ejendomme indstiller Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der anlægsbevilges 2,9 mio. kr. til delvis istandsættelse af Det grå Pakhus med finansiering over det i investeringsoversigten anviste rådighedsbeløb. Indstillingen fra Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 12. november 2014 vil foreligge til Økonomiudvalgets møde den 17. november Tidligere beslutninger Kultur- og fritidsudvalget den 12. november 2014 kl Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalget den 17. november 2014 kl Økonomiudvalget den 17. november 2014 Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Bilag Skema 4 - Det grå Pakhus Side 8 af 15

9 Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november Åbent Anlægsregnskab. Ventilation Ørnegårdsvej Resumé Der forelægges hermed anlægsregnskab for udlæg til etablering af ventilationsanlæg på Ørnegårdsvej 17, som lejes af Nordvand. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunens administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Baggrund Efter indstilling fra Teknik- og Miljøudvalget den 5. november 2013 (pkt. 6) og Økonomiudvalget den 18. november 2013 (pkt. 8) godkendte Kommunalbestyrelsen enstemmigt i sin behandling af Økonomisk Kvartalsrapportering den 25.november 2013 (pkt. 8) ansøgning om tillægsbevilling på 2,850 mio. kr. til anlæg af et ventilationsanlæg på Ørnegårdsvej 17 samt indtægtsbevilling på 2,850 mio. kr., idet Nordvand A/S som lejer af ejendommen betaler for udgiften ved projektets afslutning. Baggrunden for projektet er, at indeklimaet i kontorlokalerne er utilfredsstillende, da der bl.a. opleves meget høje temperaturer i sommermånederne. Projektet er blevet udført af Alvent A/S og har kostet i alt 2,889 mio. kr. Beløbet er opkrævet Nordvand og tilgået kommunen. Logbog, revisorpåtegning, skema 2 og skema 4 er vedlagt som bilag. Vurdering Det vurderes, at det installerede ventilationsanlæg imødekommer Nordvands ønsker til forbedring af indeklimaet i bygningen i sommerhalvåret. Indstilling Teknik & Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At anlægsregnskabet godkendes. 2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning. Side 9 af 15

10 Tidligere beslutninger Teknik- og Miljøudvalget den 4. november 2014 kl Teknik- og Miljøudvalget den4. november 2014 Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget den 17. november 2014 kl Økonomiudvalget den 17. november 2014 Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Bilag Logbog Revisorerklæring Skema 2 Skema 4 Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november Åbent Anlægsregnskab - Kabellægning med DONG Resumé Hermed forelægges anlægsregnskab for Kabellægning med DONG i Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber. Baggrund Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 31. januar 2011, pkt. 5, i alt 20,343 mio. kr. til Kabellægning med DONG i Heraf blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. marts 2011, pkt. 8, givet en negativ genbevilling fra Kabellægning med DONG i 2010 på kr. og der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2013, pkt. 6 overført 1,05 mio kr. til Helhedsplan for Søborg Hovedgade. Det samlede rådighedsbeløb udgjorde herefter 19,262 mio kr. Side 10 af 15

11 Der er i forbindelse med DONGs kabellægning afholdt udgifter til færdiggørelse af udskiftning af lysmaster og -armaturer på en række strækninger samt de områder, hvor Vejdirektoratet har renoveret (Fuglegårdsvej-broen samt Lagergårdsvej/Lyngbyvej). Vurdering Af den samlede anlægsbevilling på 19,262 mio. kr. er der brugt kr., svarende til et merforbrug på kr. Teknik og Miljø har udarbejdet en logbog for Kabellægning med DONG i 2011 samt skema 2, skema 4 og en revisorerklæring, der vedlægges dagsordenen. Indstilling Teknik og Miljø indstiller Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. At anlægsregnskabet godkendes. 2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning. 3. At merforbruget på kr. finansieres af likvide aktiver. Tidligere beslutninger Teknik- og Miljøudvalget den 4. november 2014 kl Teknik- og Miljøudvalget den 4. november 2014 Pkt. 1-3: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalget den 17. november 2014 kl Økonomiudvalget den 17. november 2014 Pkt. 1-3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Bilag Skema 2 Skema 4 Logbog Revisorerklæring Side 11 af 15

12 Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november Åbent Lånoptagelse Fjernvarme vedr anlægsudgifter Resumé De låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2014 vedr. udbygningen af fjernvarmen i Gentofte kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt kommunekreditlån. Baggrund I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån. Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen kan lånefinansieres jf. bekendtgørelse nr af 17/2/2013 om kommunernes låntagning. De samlede anlægsudgifter for 2014 forventes at blive ca. 210 mio. kr. Det oprindelige anlægsbudget for 2014 var på 101,668 mio. kr., der er i løbet af året givet for i alt 108,848 mio. kr. i gen- og tillægsbevillinger. Korrigeret budget 2014 er således i alt på 210,848 mio. kr. Merforbruget i forhold til det oprindelige anlægsbudget, skyldes hurtigere udbygning af Fase 1-3, Fjernvarmeveksler- og stikledningsprojekt, samt igangsættelse af udbygning i Jægersborg og Gentofte området. Driftsregnskabet for 2014 i Gentofte Fjernvarme, forventes at blive et driftsoverskud på ca. 17 mio. kr. De låneberettigede udgifter vedr. regnskabsår 2014 forventes derfor at blive i alt omkring 193 mio. kr. Vurdering Lånet optages i Kommunekredit I/S, som et fastforrentet lån på 190 mio. kr., med forventet rente på 2,17 %. Når det samlede anlægsforbrug i 2014 er kendt, lånoptages eventuelle resterende lånbare investeringsudgifter. Indstilling Økonomi indstiller Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: At der optages et fastforrentet 25 årigt lån i Kommunekredit på 190 mio. kr. Tidligere beslutninger Økonomiudvalget den 17. november 2014 kl Side 12 af 15

13 Økonomiudvalget den 17. november 2014 Borgmester Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november Åbent Lånoptagelse vedr. Skovshoved havn Resumé Den igangværende udvidelse og omdannelse af Skovshoved Havn er delvis forudsat finansieret ved optagelse af lån, som tilbagebetales af bådejere og erhvervslejere. Det foreslås, at lånene som skal tilbagebetales af bådejerne på i alt 34,419 mio. kr. optages nu for at fastlåse renten på det nuværende lave niveau. Baggrund En del af udgifterne ved den igangværende udvidelse af Skovshoved Havn skal betales af bådejerne via havnetaksten over de næste 25 år og via indskud, som opkræves i løbet af de næste 20 år. Det er samtidigt forudsat, at udgifterne mellemfinansieres ved optagelse af lån. Den forventede udgift på ydelsen på lånene er indregnet ved fastsættelse af størrelsen på havnetaksten og indskuddet. Det forslås, at lånene som bådejerne tilbagebetaler via havnetaksten og indskud på i alt 34,419 mio. kr. optages nu, dels for at låse renten på det nuværende lave niveau, dels skal lånene optages i samme regnskabsår, som anlægsudgifterne er afholdt. De låneberettigede anlægsudgifter i regnskab 2014 forventes at blive i størrelsesorden mio. kr. Der foreslås optaget følgende to lån i Kommunekredit: Et fastforrentet 25 årigt aftalelån (inkonverterbart) på 24,105 mio. kr. med en forventet rente på 2,15 % (som betales tilbage via havnetaksten) Et fastforrentet 20 årigt aftalelån (inkonverterbart) på 10,314 mio. kr. med en forventet rente på 1,95 % (som betales tilbage via indskud) I forhold til beregningsforudsætningen for fastsættelsen af havnetaksten og indskud i den udvidede havn forventes renten nu at blive lavere. Konsekvenserne af den lavere rente for taksten og indskuddet vil blive tilpasset i havnetaksten og ved opkrævning af indskud. Side 13 af 15

14 Det bemærkes, at forskellen mellem de forventede låneberettigede udgifter på mio. kr. og lånoptagelsen på 34,419 mio. kr. i overensstemmelse med Gentofte Kommunens økonomiske politik, vil blive anvendt til at nedbringe kommunens deponering som følge af tidligere indgåede lejemål. Udover de lån som er forudsat tilbagebetalt af bådejerne, er der i finansieringen af havneudvidelsen endvidere forudsat lånoptagelse til vinteropbevaring og erhvervsarealer. Disse lån vil blive optaget i Vurdering Det vurderes, at en lånoptagelse på nuværende tidspunkt vil være økonomisk fordelagtig for bådejerne. Indstilling Jura og Økonomi indstiller: 1. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån i Kommunekredit på 24,105 mio. kr. 2. At der optages et fastforrentet 20 årigt aftalelån i Kommunekredit på 10,314 mio. kr. 3. At havnetaksten og indskuddet reguleres efter den faktiske rente på lånene. Tidligere beslutninger Økonomiudvalget den 17. november 2014 kl Økonomiudvalget den 17. november 2014 Borgmesteren Hans Toft deltog på grund af inhabilitet ikke i sagens behandling og afgørelse. Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen: 1. At der optages et fastforrentet 25 årigt aftalelån på 24,105 mio.kr. 2. At der optages et fastforrentet 20 årigt aftalelån på 10,314 mio.kr. 3. At havnetaksten og indskuddet reguleres efter den faktiske rente på lånene. 4. At lånene optages i Kommunekredit. Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. november 2014 Side 14 af 15

15 9 Lukket Ældreprisen Side 15 af 15

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget

Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Økonomiudvalget Dagsorden åben Mødedato 17. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Økonomiudvalget den 17.

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet.

Referat. Byrådet. Mødedato 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende. Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet. Refer Byrådet Mødedo 28. juni 2010 kl. 18.30 Mødelokale Fraværende Slagelse Rådhus Helle Jacobsen, Jacob Borello Carlsen og Henrik Brodersen Åbne sager 31 Lukkede sager 2 Mødet hævet Indholdsfortegnelse

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 14/2010 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 26. oktober 2010 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 17.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1

Referat. Økonomiudvalget. Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30. Mødelokale: Mødelokale 1 Økonomiudvalget Referat Mødedato: Mandag den 08-04-2013 Starttidspunkt for møde: 08:30 Mødelokale: Mødelokale 1 Deltagere: Bemærkninger: Fraværende: Afbud: Bjarne Nielsen, Knud Gether, Lisa Pihl Jensen,

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 22. november 2010 Referat mandag den 22. november 2010 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU -

Læs mere

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud.

Referat. Mødedato: 19. september 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 16:00. ved afbud. Refer Refer Mødedo: 19. september 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 16:00 Fraværende: Bente Koudal Sørensen ved afbud. 19. september 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 20. maj 2015. Mødetidspunkt Kl. 17.00 KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 20. maj 2015 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Lukket møde kl. 16.30 i Mødelokale 3 i Holte Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 28-03-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Protokol Mandag den 28 marts 2011 kl 17:00 afholdt Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus Medlemmerne var til stede

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Dagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Onsdag den 12-09-2007 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno Hansen,

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 10/2011 Mødedato: tirsdag den 22-11-2011 Mødetidspunkt: 17:15-19:15 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar Christiansen (GC) A Per Nørhave

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Referat Plan- og Boligudvalget Møde nr.: 5/2013 Dannet den: Onsdag den 15-05-2013 Mødedato: Tirsdag den 14-05-2013 Mødetidspunkt: 17:15-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Thorkil Mølgaard (TM) V Gunnar

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 26. august 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 26. august 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 13-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Mødelokale D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 13-08-2015 17:00 1 (Åben) Strategi for kommuneplanlægning...3

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget

Referat fra møde i Økonomiudvalget Referat fra møde i Økonomiudvalget Tirsdag den 18. maj 2010 Kl. 15.00 i Borgmesterens kontor Mødedeltagere: Ole Find Jensen (A) John Schmidt Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (C) Pia Adelsteen

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 15. december 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 17:30 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 15. december 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 17:30 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Protokol 02-12-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Mette Schmidt Olsen Bodil Kornbek Henriette Breum Søren P. Rasmussen Simon Pihl Sørensen Henrik Bang Jens Timmermann deltog

Læs mere