Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003"

Transkript

1 Fællesfonden Urevideret årsregnskab 2003 Dokid

2 Det konsoliderede årsregnskab for fællesfonden for 2003 er udarbejdet på baggrund af de af stiftsøvrighederne udarbejdede, men endnu ikke reviderede årsregnskaber for Stiftsøvrighedernes årsregnskaber er udarbejdet i overensstemmelse med Kirkeministeriets bekendtgørelse nr. 432 af 24. maj 1996 om budget- og regnskabsvæsen for fællesfonden m.v. Det konsoliderede årsregnskab er udarbejdet ved sammenlægning af regnskabs- og statusposter af ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne indtægter og udgifter samt interne bevægelser i aktiver og passiver stifterne imellem. Regnskabets opstillingsform er tilpasset de principper, som Finansministeriets projektgruppe vedrørende økonomistyring på Kirkeministeriets område har anbefalet. Årsregnskabet udviser et overskud på 14,2 mio. kr. mod budgetteret 7,1 mio. kr. Omsætningsaktiverne er steget med 35 mio. kr., hvoraf stigningen i den likvide beholdning udgør 31,8 mio. kr. Anlægsaktiverne er steget med 61,6 mio. kr., hvilket skyldes at IT-leasingforpligtelserne blev aktiverede i Den langfristede gæld steg med 78,5 mio. kr., hvilket hovedagligt skyldes aktiveringen af leasingforpligtelserne. Egenkapitalen er negativ med 39,4 mio. kr., hvilket er et fald på 3,2 mio. kr. i forhold til Faldet skyldes ændrede regnskapsprincipper vedrørende aktivering af optagne lån til finansiering af diverse projekter. Regnskabsprincipperne for fællesfonden er i 2003 også ændret for så vidt angår fællesfondens lån i stiftsmidlerne samt afdrag på disse lån. Dette skønnes at have forbedret årsregnskabet med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. Endvidere er regnskabsprincipperne ændret i 2003 for så vidt angår urealiseret kursgevinst/-tab. Dette skønnes at have forbedret kassebeholdningen med 25 mio. kr. Stiftsøvrighederne forvalter kirkernes og præsteembedernes kapitaler (stiftsmidlerne). Stiftsmidlerne udgjorde mio. kr. ved udgangen af Kirkeministeriet, den 14. april 2004 Carsten Dalsgaard Jørgensen Kontorchef

3 $QYHQGWUHJQVNDEVSUDNVLV 'HWNRQVROLGHUHGHUHJQVNDE Det konsoliderede regnskab for fæ llesfonden i 2003 er udarbejdet ved sammenlæ g- ning af regnskabs- og statusposer af ensartet indhold og med efterfølgende eliminering af interne indtæ gter og udgifter og interne bevæ gelser i aktiver og passiver stifterne imellem. )RUXGEHWDOWODQGVNLUNHVNDW Landskirkeskatten indtæ gtsføres den første hverdag i hver måned. Forudbetalt landskirkeskat for 2004 er medtaget i balancen under posten Periodeafgræ nsninger. )RUXGEHWDOWHO QQLQJHU Løn til præ ster og provster samt til ansatte ved stiftsadministrationerne henføres til de regnskabsperioder, udgifterne vedrører. YULJHLQGW JWHUXGJLIWHU Indtæ gter og udgifter, der har betydning for årsregnskabet, herunder forudbetalte udgifter, er periodiseret i det regnskabsår, de vedrører. 5HIXVLRQHU Refusioner afledt af en administrationsudgift, f.eks. større arrangementer/konferencer, indtæ gtsføres på udgiftskontoen i det omfang, der ikke findes indtæ gtskonti til det specifikke formål. )RUVLNULQJVXGJLIWHU Folkekirkens Selvforsikringsordning administreres af Alm. Brand. I årsregnskabet er hensat beløb til dæ kning af skader på baggrund af skadesopgørelser fra Alm. Brand. 8UHDOLVHUHWNXUVJHYLQVWWDE Stiftsmidlerne kan anbringes i obligationer. Obligationsbeholdningen opgøres i årsregnskabet til kurs pari. Kursgevinst/-tab i forbindelse med køb af obligationer bogføres ikke læ ngere i balancen på konto for urealiseret kursgevinst/-tab. I 2003 er denne konto omlagt fra fæ llesfondsregnskabet til stiftsmiddelregnskabet. Dette skønnes at have forbedret kassebeholdningen med 25 mio. kr..xuvjhylqvwwde Kursgevinst/-tab i forbindelse med forvaltning af obligationsbeholdningen medtages i regnskabet på tidspunktet for salg/udtræ kning. $IGUDJSnOnQLVWLIWVPLGOHUQH I 2003 er principperne for regnskabsføring af afdrag på fæ llesfondens lån i stiftsmidlerne æ ndret, således at afdragene ikke læ ngere medtages i resultatopgørelsen. Dette skønnes at have forbedret årsregnskabet med 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet. ) OOHVIRQGHQVOnQLVWLIWVPLGOHUQH I 2003 er principperne for regnskabsføring af fæ llesfondens lån i stiftsmidlerne æ ndret, således at restgæ lden alene medtages i balancen som langfristet gæ ld, i modsæ t- ning til tidligere, hvor de også var medtaget under aktiver som væ rdi af lånefinansierede aktiver. (MHQGRPPH Ejendomme er medtaget i årsregnskabet til den offentlige ejendomsvæ rdi. /HDVLQJ Leasingforpligtelser er medtaget i balancen både under aktiver og under passiver. Forpligtelserne og væ rdien heraf er opgjort som (rate inkl. moms) * antal rater. 5HVHUYHIRQGHQ Reservefonden er medtaget i balancen som en del af fæ llesfondens egenkapital. Udgifter afholdt af reservefonden påvirker ikke resultatopgørelsen.

4 5HVXOWDWRSJ UHOVH 1RWH,QGW JWHU %XGJHW 1 Landskirkeskat ,QGW JWHULDOW 8GJLIWHU 3U VWHXGJLIWHU 2 Lønudgifter Godtgørelser U VWXGJLIWHULDOW HQVLRQHURJXQGHUVW WWHOVHU WLIWVDGPLQLVWUDWLRQ YULJHXGJLIWHU 4 Revision Konsulenter Kirkeministeriets konsulentbistand YULJHXGJLIWHULDOW $IGUDJSnOnQDIVNULYQLQJHU GOLJQLQJVWLOVNXG )RONHNLUNHQV,7SURMHNWHU )RONHNLUNHQVLQVWLWXWLRQHUPY Døvemenigheder Hørehæ mmede Kirkemusikskoler Kordegneuddannelsen Graveruddannelsen Uddannelse og efteruddannelse af præ ster Kirketjeneruddannelsen )RONHNLUNHQVLQVWLWXWLRQHULDOW ,DOW

5 )RONHNLUNHQVI OOHVXGJLIWHU Kodaafgift Nationalmuseet Kirkeministerens rådighedssum Øvrige fæ llesudgifter ) OOHVXGJLIWHULDOW )RONHNLUNHQV6HOYIRUVLNULQJVRUGQLQJ LOVNXG Fæ røerne Det mellemkirkelige Råd Skt. Petri Forsøgsprojekter inkl. Folkekirke og Religionsmøde LOVNXGLDOW GJLIWHULDOW HVXOWDWI UILQDQVLHOOHSRVWHU Finansielle poster cuhwvuhvxowdw

6 %DODQFHSU 1RWH$OOHWDO $NWLYHU 2PV WQLQJVDNWLYHU 15 Likvide midler Restancer og tilgodehavender PV WQLQJVDNWLYHULDOW $QO JVDNWLYHU Ejendomme Væ rdi af leasede aktiver Udlån af reservefonden $QO JVDNWLYHULDOW $NWLYHULDOW DVVLYHU.RUWIULVWHWJ OG 18 Skyldige omkostninger Periodeafgræ nsninger Forsikringshensæ ttelser RUWIULVWHWJ OGLDOW /DQJIULVWHWJ OG 21 Lån i stiftsmidlerne Leasingforpligtelser /DQJIULVWHWJ OGLDOW (JHQNDSLWDO DVVLYHULDOW

7 1RWHU Note 1,QGW JWHU Fæ llesfondens indtæ gter hidrører fra landskirkeskatten samt øvrige indtæ g- ter, herunder huslejeindæ gter fra biskopperne. Landskirkeskat Øvrige indtæ gter I alt / QXGJLIWHU Fæ llesfonden afholder 60% af lønnen til provster, sognepræ ster og hjæ lpepræ ster samt 100% af lønnen til specialpræ ster. Løn, præ ster og provster Løn, specialpræ ster Løn i alt WLIWVDGPLQLVWUDWLRQ Udgifter under stiftsadministration vedrører stiftspersonalets løn og stiftsadministrationernes drifts- og anlæ gsudgifter samt de økonomiske og de mellemkirkelige stiftsudvalg m.m. Mindreforbruget skal ses i sammenhæ ng med det af Kirkeministeriet indførte udgiftsstop i sidste halvdel af Løn, stiftspersonale Drift, stiftsadministration Økonomiske og mellemkirkelige stiftsudvalg mv Stiftsadministration i alt HYLVLRQ Posten indeholder udgifter til revision af de lokale kirkelige kasser og fra 2003 tillige udgifterne til revision af provstiudvalgskasserne, der tidligere blev regnskabsført under Folkekirkens fæ llesudgifter. 5.RQVXOHQWHU Det var en budgetforudsæ tning, at denne udgift blev flyttet til det lokale, kirkelige niveau, hvilket ikke skete og således medførte en merudgift. 6.LUNHPLQLVWHULHWVNRQVXOHQWELVWDQG Udgiften omfatter Kirkeministeriets udgifter til løn- og sekretariatsbistand i forbindelse med, at medarbejdere i Kirkeministeriet løser en ræ kke opgaver for fæ llesfonden. Udgiften var tidligere medtaget under Forsøgsprojekter inkl. Folkekirke og Religionsmøde (se note 13). 7 $IGUDJSnOnQDIVNULYQLQJHU I 2003 er principperne for regnskabsføring af afdrag på fæ llesfondens lån i stiftsmidlerne æ ndret, således at afdragene ikke læ ngere medtages i resultatopgørelsen (se også note 23).

8 Note 8 )RONHNLUNHQV,7SURMHNWHU Resultatet i fæ llesfondens regnskab er et nettoresultat. Bruttoudgift Indtæ gter IT-udgifter i alt Budgetafvigelse: Et merforbrug på FLØ S vedr. implementering af præ steløn 863 Et merforbrug på Infrastruktur og drift af Kirkenettet Eventualforpligtelser Forudsat lånefinansiering (jf. note 21), som ikke er gennemført Betalte morarenter 259 Budgetafvigelse i alt *UDYHUXGGDQQHOVHQ Den nye graveruddannelse finder sted i AMU-regi og er således ikke læ n- gere en udgift for fæ llesfonden. 10 8GGDQQHOVHRJHIWHUXGGDQQHOVHDISU VWHU Differencen fra budgettallet til regnskabstallet skyldes en aftalt udgift til Ph.D-studerende 11 YULJHI OOHVXGJLIWHU Under denne post indgår nu udgiften til ekstern økonomikonsulent, som tidligere var medtaget under Folkekirkens IT-projekter. Korrektionen er også foretaget for regnskabet for )RONHNLUNHQV6HOYIRUVLNULQJVRUGQLQJ Ud fra et forsigtighedsprincip blev der budgetteret med den maksimale udgift, 40 mio. kr., til skadeserstatninger. Administrationsudgifter Præ mie (arbejdsskade og ansvar) Erstatninger Udgifter i alt )RUV JVSURMHNWHULQNO)RONHNLUNHRJ5HOLJLRQVP GH Udgiften til Kirkeministeriets udgifter til løn- og sekretariatsbistand i forbindelse med, at medarbejdere i Kirkeministeriet løser en ræ kke opgaver for fæ llesfonden, var tidligere medtaget under denne post (se også note 6).

9 Note 14 )LQDQVLHOOHSRVWHU De finansielle indtæ gter er primæ rt rente og udbytte hidrørende fra stiftsøvrighedernes forvaltning af stiftsmidlerne. Renteindtæ gter Kursgevinster/kurstab Renteudgifter Finansielle renteudgifter, kurtage og gebyrer Finansielle poster i alt /LNYLGHPLGOHU I 2003 er konto for urealiseret kursgevinst/-tab omlagt fra fæ llesfondsregnskabet til stiftsmiddelregnskabet. Dette skønnes at have forbedret kassebeholdningen med 25 mio. kr. 16 5HVWDQFHURJWLOJRGHKDYHQGHU Posten har på grund af en registreringsfejl væ ret kr. for højt hvilket er korrigeret i 2003 (se også note 23) UGLDIOHDVHGHDNWLYHU Ministeriet har, som anbefalet af Finansministeriets projektgruppe, valgt at aktivere leasingforpligtelserne i N\OGLJHRPNRVWQLQJHU Posten, som er opgjort pr. 31/ , omfatter primæ rt fæ llesfondens udgift til præ steløn m.v., som staten har lagt ud for fæ llesfonden. I 2002 var periodeafgræ nsninger indeholdt i denne post (se note 18). 19 3HULRGHDIJU QVQLQJHU Posten er opgjort som forudbetalt landskirkeskat til fæ llesfonden fra kommunerne. 20 )RUVLNULQJVKHQV WWHOVHU Forsikringshensæ ttelsen vedrørende tidligere år kan primæ rt henføres til en forsikringssag i Ribe Stift i Hensæ ttelser vedrørende år Hensæ ttelser vedrørende år Hensat i alt /nqlvwliwvplgohuqh I 2003 var der oprindeligt budgetteret med optagelse af lån på i alt 23 mio. kr. til dæ kning af forsikringsudgifter ud over 47 mio. kr. i 2002 og dæ kning af IT-merforbrug i 2002 samt nye initiativer i Disse lån optoges ikke. 22 /HDVLQJIRUSOLJWHOVHU Det er besluttet ikke at indgå nye leasingaftaler.

10 Note 23 (JHQNDSLWDO Egenkapital primo Årets resultat Regulering pga. æ ndret regnskabspraksis Rettelse af posten "Restancer og tilgodehavender" (se note 16) -104 Egenkapital ultimo YULJHJHQNDSLWDO Urealiseret kursgevinst Reguleringer pga æ ndret regnskabspraksis Væ rdi af ejendomme Reservefond Egenkapital i alt Ministeriet har æ ndret regnskabspraksis for så vidt angår lånoptag til finansiering af igangsæ ttelse af projekter. Tidligere blev disse aktiveret under posten "Lånefinansierede projekter". I 2003 er denne post blevet elimineret, hvilket belaster egenkapitalen med godt 69 mio. kr. Ministeriet har æ ndret regnskabsprincip vedrørende urealiserede kursgevinster/tab, således at disse for 2003 og i fremtiden vil indgå som en del af stiftsmiddelregnskabet. For at forbedre Fæ llesfondens likviditet optog man i 2001 et lån i Viborg Stift på ca. 55 mio. kr. Lånet indtæ gtsførtes over driften og blev aktiveret. I 2002 æ ndrede ministeriet regnskabspraksis således at optagne lån ikke læ ngere skulle indtæ gtsføres. Denne æ ndring er den væ sentligste forklaring på reguleringen i øvrig egenkapital på godt 47 mio. kr. for 2002.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210

ÅRSREGNSKAB 2013. for Glostrup Sogns Menighedsråd. i Glostrup Provsti. i Glostrup Kommune. Myndighedskode 7147. CVR-nr. 64925210 ÅRSREGNSKAB for Glostrup Sogns Menighedsråd i Glostrup Provsti i Glostrup Kommune Myndighedskode 7147 CVR-nr. 64925210 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift

Årsrapport 2014. for. Helsingør Stift Årsrapport 2014 for Helsingør Stift Fællesfonden Marts 2015 dok.nr. 32356/15 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af virksomheden... 3 2.2. Virksomhedens omfang...

Læs mere

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013

Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014. DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Bilag A til punkt 2 Forretningsudvalgets møde Den 8. april 2014 DANMARKS LÆRERFORENING Uddrag af årsrapport 2013 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2013 Indholdsfortegnelse Driftsresultat Hovedkassen

Læs mere

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 12,4 mio. kr. Der overføres 11,9 mio. kr. til 2010, hvilket giver en tilgang til kassen på 0,5 mio. kr. SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER Udvalgsberetning ØKONOMI- OG PLANUDVALGET Udvalgets hovedopgaver Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, samt administrationen og planlægningen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Margrethe Sogns Menighedsråd. i Aalborg Budolfi Provsti. i Aalborg Kommune. Myndighedskode 9110. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Margrethe Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 9110 CVR-nr. 48957617 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Vojens Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8975. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Vojens Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8975 CVR-nr. 19127117 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer

Regnskab pr. 31/12-2013 01/01-2013 - 31 /12-2013. Tekniske installationer Klemens Torp Køge Boligselskab Årsregnskab 213 Køge Boligselskab I Regnskab pr. 31/12-213 1/1-213 - 31 /12-213 Afdeling: Klemens Torp Hovedtal Boligorganisation Tilsynskommune BLF nr. 615 Køge Boligselskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder:

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rousthøje Sogns Menighedsråd. i Varde Provsti. i Varde Kommune. Myndighedskode 9273. CVR-nr. 66603016. Årsregnskabet indeholder: ÅRSREGNSKAB for Rousthøje Sogns Menighedsråd i Varde Provsti i Varde Kommune Myndighedskode 9273 CVR-nr. 66603016 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010

Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54 65 92. Årsrapport 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Herlev Gymnasium & HF CVR-nr. 29 54

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr. 50258610 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget.

REGNSKABS-KURSUS. Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. REGNSKABS-KURSUS Gennemgang af en afdelings resultatopgørelse, balance og budget. Vi starter med gennemgangen af resultatopgørelsen. Resultatopgørelsen er den del af regnskabet, som viser, hvordan den

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315

ÅRSREGNSKAB 2013. for Sundby Sogns Menighedsråd. i Amagerbro Provsti. i Københavns Kommune. Myndighedskode 7084. CVR-nr. 66873315 ÅRSREGNSKAB for Sundby Sogns Menighedsråd i Amagerbro Provsti i Københavns Kommune Myndighedskode 7084 CVR-nr. 66873315 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Havdrup Vandværk A.m.b.a.

Havdrup Vandværk A.m.b.a. Dansk Revision Roskilde Godkendt revisionsaktieselskab Køgevej 46A DK-4000 Roskilde roskilde@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 44 53 77 44 Telefax: +45 44 53 77 04 CVR: DK 14 67 80 93

Læs mere

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET

EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK BY OG SOGN ÅRSREGNSKAB BUDGET Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 EJERFORENINGEN VALLENSBÆKHUS MATR. NR. 3 Y AF VALLENSBÆK

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317

ÅRSREGNSKAB 2013. for Ryde Sogns Menighedsråd. i Holstebro Provsti. i Holstebro Kommune. Myndighedskode 8834. CVR-nr. 10533317 ÅRSREGNSKAB for Ryde Sogns Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode 8834 CVR-nr. 10533317 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36

ÅRSREGNSKAB 2011 Afleveret d. 29-03-2012 11:36 ÅRSREGNSKAB Afleveret d. 29-03-2012 11:36 for Karlebo Kirkekasse under Karlebo sogns Menighedsråd i i Myndighedskode: 7452 CVR nummer: 14062513 Årsregnskabet indeholder følgende: Menighedsrådets erklæring

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den.

Rørvig Sejlklub. Regnskab 2005/2006. Balance pr. 31 august 2006. Budget 2006/2007. Godkendt på foreningens generalforsamling, den. RØS regnskab og balance pr. 31 august 2006 side 1 af 5 Rørvig Sejlklub Regnskab 2005/2006 Balance pr. 31 august 2006 Budget 2006/2007 Godkendt på foreningens generalforsamling, den Dirigent Regnskabsår

Læs mere

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER

DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER DANSK EL-FORBUND SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTER 2010-2013 2 I blåt er det Per Nielsen, Casper Jensen og Niels Kristensen. Med orange veste Søren Jakobsen og John Mainz Petersen. Elektrikeren 01/2011 Foto:

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere