Lokal undervisningsplan og beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Lægesekretær

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokal undervisningsplan og beskrivelse. for 1912 Kontoruddannelser med specialer. Lægesekretær"

Transkript

1 Lokal undervisningsplan og beskrivelse af Kontoruddannelse med specialet Lægesekretær I henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser nr. 171 af 2. marts 2011 (erhvervsuddannelsesloven), bekendtgørelse om erhvervsuddannelse nr af 15. december 2010 (hovedbekendtgørelsen), bekendtgørelse om uddannelser i den erhvervsfaglige fællesindgang merkantil nr af 15. december 2010, bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser nr af 24. august 2010 og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20. marts 2007 samt uddannelsesordning for 1912 Kontoruddannelser med specialer af 1. juli Aalborg Handelsskole

2 Formål En erhvervsuddannelse skal opfylde formålene efter lov om erhvervsuddannelser og de forudsætninger, hvorunder uddannelsen er godkendt, herunder om skoleundervisningens samlede varighed og om det fastsatte tilskud pr. årselev. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Uddannelsen skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Uddannelsen skal i almindelighed fremme elevernes internationale kompetencer med henblik på beskæftigelse og videreuddannelse. Uddannelsen skal bidrage til elevens forståelse af et godt arbejdsmiljø og udvikle miljøbevidsthed. Uddannelsesbekendtgørelsen suppleres med en uddannelsesordning, der fastsættes af det faglige udvalg. En uddannelsesordning skal afspejle kravene til den færdiguddannede arbejdskrafts kompetencer. Uddannelsesordningen skal indeholde en uddybning af reglerne om uddannelsernes formål, struktur og rammer for undervisningens indhold, herunder angivelse af grundfagene, beskrivelser af mål og rammer for områdefag og specialefag og vejledende uddannelsestid for disse fag, sammenhængen mellem grundfag og den øvrige undervisning samt praktikuddannelse og bedømmelse af eleverne. Fagene skal være begrundet i uddannelsernes kompetencemål, herunder mål for innovative og internationale kompetencer. En uddannelsesordning skal endelig indeholde hvilke fag herunder arbejdsmarkedsuddannelser, der kan vælges som valgfri specialefag af eleven og virksomheden med angivelse af mål og rammer for faget. 2

3 Den hidtidige standardmerit er videreført i trindelingen, så elever, der opnår uddannelsesbevis for trin 1 enten Kontorservice eller Kundekontaktcenter, kan fortsætte direkte på hovedforløbet i specialet Lægesekretær. Disse elever skal dog som udgangspunkt have en ekstra uges undervisning i skriftlig kommunikation i forhold til de elever, der har taget det 76 ugers grundforløb. Formålet med at supplere med specialefaget Skriftlig kommunikation (vejledende uddannelsestid 1 uge) er udover at øge elevens kommunikative kompetence også at forberede eleven på fagprøvens projektarbejde. Den enkelte elev skal opleve, at der er progression i forhold til skolebaggrund. Den teoretiske undervisning må ikke være en gentagelse i forhold til grundforløb eller andre adgangsveje til hovedforløbet. Hvor emner, som eleverne har beskæftiget sig med på grundforløbene, tages op igen i hovedforløbene, er det væsentligt, at eleverne oplever en progression. Elevernes umiddelbare genkendelse af emnet fra tidligere skal derfor erstattes med en oplevelse af at lære mere. Undervisningsforløb kan tilrettelægges med Stigende sværhedsgrad, fx i sprogfærdighed Stigende kompleksitet, fx at færdigheder eller begreber skal anvendes i situationer af stigende kompleksitet eller at færdigheder skal anvendes i nye situationer Stigende krav om at kunne sætte i sammenhæng eller se forskelle Stigende krav om selvstændighed i opgaveløsningen Praktikmål og tilhørende oplæringsfunktioner tager udgangspunkt i taksonomien Kende, Kunne og Beherske; Kende: Eleven kender og kan gøre rede for virksomhedens praksis. Eleven skal informeres om virksomhedens praksis på området og have en overordnet forståelse af områdets betydning og sammenhæng med andre områder. Kunne: Eleven kan under vejledning eller i samarbejde med andre løse arbejdsopgaverne inden for området evt. på en sådan måde, at eleven udfører dele af en arbejdsopgave selvstændigt. Beherske: Eleven kan ved afslutningen af uddannelsen udføre opgaverne inden for området selvstændigt fra start til slut. Eleven kan formidle sin viden og erfaring, dvs. forklare andre om opgaveløsningen. Udvalgets fastlæggelse af taksonomi for praktikmålene skal sikre overensstemmelse med taksonomien for fagene, således at indlæring på ni- 3

4 veauer Kende, Kunne, Beherske følger indlæring på niveauerne Begynder, Rutineret, Avanceret og Ekspert. I løbet af praktikperioden afholdes mindst 3 evalueringssamtaler. Den første samtale afholdes umiddelbart inden prøvetidens udløb. Praktikplanen drøftes ved evalueringssamtalerne og ajourføres løbende. Tabel 1 - Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til Fagnavn følgende kompetencemål jf. bekendtgørelsen Specialefag Bundne specialefag 16,17,18,29 Faglig kommunikation og informationsteknologi Præstationsstandard for faget Avanceret Vejledende tid 5 uger 27 Sundhed og sygdom Avanceret 3,8 uger 19,20,27,28, Sundhedsadministration Avanceret 4,2 uger 30 1 Trin Kontorservice Trin Kundekontaktcenter Specialerne Uddannelsen varer 4 år. For at påbegynde skoleundervisningen på hovedforløbet skal eleven have gennemført grundforløbet og have bestået følgende grundfag jævnfør grundfagsbekendtgørelsen: 1) Dansk, niveau C 2) Erhvervsøkonomi, niveau E 3) Engelsk, niveau E* 4) Andet fremmedsprog, niveau E* 5) Informationsteknologi, niveau C 6) Salg og service, niveau D 7) Samfundsfag, niveau D *Et af fremmedsprogene skal mindst være bestået på niveau D. 4

5 Uddannelsesplan Skolen udarbejder sammen med elev og en eventuel praktikvirksomhed ved begyndelsen af uddannelsesforløbet en personlig uddannelsesplan for eleven, hvis ikke eleven allerede har en fra grundforløbet. Skole og virksomhed er ansvarlig for at følge op på uddannelsesplanen og herunder en evt. revision. Elev og vejleder udfylder elevens uddannelsesplan i Elevplan. Uddannelsesplan skal indeholde oplysninger om: 1) den undervisning eleven skal gennemføre 2) den praktikuddannelse eleven skal gennemføre 3) valg af specialefag 4) oplysning om elevens valg af supplerende undervisning (påbygning) Uddannelsesbog Skolen har valgt at lade Elevplan udfylde rollen som Uddannelsesbog, således at eleven finder i Elevplan Skolevejledninger Praktikerklæringer Karakterer Uddannelsesplan Mv. Elever der indleder uddannelsen på skole, begynder med en 2. skoleperiode 76 uger. Den efterfølgende skoleundervisning, der så vidt muligt tilrettelægges efter virksomhedens behov, veksler med praktikuddannelse. Skoleundervisningen veksler med praktikuddannelse således: 1. Praktikuddannelse Skoleperiode 3 uger 3. Praktikuddannelse 5

6 4. 1. Skoleperiode 3 uger 5. Praktikuddannelse Skoleperiode 3 uger 7. Praktikuddannelse Skoleperiode 4 uger 9. Praktikuddannelse Skoleperiode 2 uger 11. Praktikuddannelse De 15 ugers skoleophold udgøres af ophold på skolen, hvor eleven på en helhedsorienteret måde dels arbejder i praksisnære situationer både individuelt og i grupper og dels får teoretisk undervisning. Brugen af IT er en integreret del af undervisningen. En del af undervisningen vil blive afviklet som e-læring og fjernundervisning for at højne fleksibiliteten i undervisningen. Specialefagenes formål, mål og indhold fremgår af senere hen. På lægesekretæruddannelsen skal undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at der er en sammenhæng mellem de enkelte specialefagsområder ud fra den af NETVÆRKET udarbejdede matrice. Se sider senere hen. Sidste skoleperiode er et fagprøveprojekt, som eleven færdiggør inden for uddannelsens sidste 6 måneder. Fagprøvens mål og rammer er beskrevet nedenfor. Skolen informerer om fagprøven undervejs på skoleperioderne. Fagprøven indgår i den samlede vurdering af, om erhvervsuddannelsens mål er nået, og dermed om eleven er faglært inden for kontorspecialet Lægesekretær. Mål og Rammer Aalborg Handelsskole har følgende overordnede mål og rammer for tilrettelæggelsen af kontorspecialet Administration, som er lokalt tilpasset i samarbejde med det Lokale Uddannelses Udvalg: Elevens faglighed skal være høj. Eleven skal kunne tænke kreativt og selv kunne tilegne sig ny viden og udvikle nye handlemønstre. Elevens samarbejdsevner skal udvikles. Elevens ansvarlighed skal udvikles, så den bærer udvikling og læring. 6

7 Elevens selvværd skal udvikles. Disse mål udmønter skolen i planlægningen og gennemførelsen af skoleopholdene med følgende sigte: Helhedsorienteret, differentieret og tværfaglig undervisning, hvor eleven selv er en meget aktiv deltager. En faglig og personlig vejledning i hele forløbet. En faglig og praksisnær undervisning, hvor eleven i forbindelse med alle skoleperioder arbejder med opgaver, som helt eller delvis baserer sig på elevens erfaringer fra praktikvirksomheden. Undervisningen på skoleopholdene sker med udstrakt brug af informationsteknologi (Microsoft Office). Skolen tilstræber, at der minimum er 1 pc pr elev. Fast lærerteam med erhvervsrettet baggrund og med mindst 5 års erhvervserfaring. 31 lektioner pr uge (svarende til 37 timer) inkl. udformning af opgaver og selvstændigt arbejde. Fuld adgang til informationsteknologiske hjælpemidler Tilrettelæggelse Undervisningen er tilrettelagt i samarbejde med den offentlige sektor, så målene med specialefagene indarbejdes i forhold til det offentliges krav og udvikling. Det er et principielt udgangspunkt, at vekseluddannelsesprincippet udnyttes optimalt, dvs.: Eleven bruger sin praktiske arbejdserfaring i undervisningen og i sit arbejde på skolen, hvilket er skolens forpligtelse. Eleven benytter sine teoretiske færdigheder og sin viden i forhold til det daglige arbejde, hvilket er arbejdsgiverens forpligtelse. I tilfælde af at eleven har opnået merit for fag gennem tidligere undervisningsforløb overgår eleven automatisk til uddannelses- og er- 7

8 hvervsvejlederen, som derefter klarlægger elevens meritforhold, og hvilken betydning dette har for elevens uddannelsesforløb. Skulle eleven have behov for Special Pædagogiske hjælpemidler overgår eleven til uddannelses- og erhvervsvejlederen, hvorefter elev og vejleder afdækker elevens specifikke behov. Arbejdsmetoder Undervisnings- og arbejdsmetoderne afspejler de arbejdsmetoder, som kendetegner elevens branche. Disse metoder omfatter bl.a.: Klasserumsundervisning Individuelt arbejde Gruppe- og projektarbejde E-learning Informationssøgning og bearbejdning af relevante data Undervisningen er tilrettelagt således, at skolen i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte elev, og at undervisning og indhold er så fleksibelt opbygget som muligt. Derudover er det integreret i undervisningen og i de nedenfor nævnte fag, at der er indbygget en faglig og personlig progression for den enkelte elev. 8

9 Matrice Matrice for specialet: LÆGESEKRETÆR (ekspertniveau) Bundne Specialefag 5 uger Sundhed og sygdom 3,8 uger Sundheds administration 4,2 uger 1. skoleperiode 3 uger-15 dage Medicinsk fagsprog Patientjournalen Lov om journalføring KOMMUNIKATION Faglig kommunikation og informationsteknologi Præsentationsteknik Kommunikationsteori Skolens it-værktøjer Anatomi, fysiologi, patologi Bevægeapparatet Blod og lymfe Samarbejdspsykologi SUNDHEDSJURA Tavshedspligt Aktindsigt Videregivelse af helbredsoplysninger Persondatalov, herunder itsikkerhed Lov om identifikation af patienter Præsentation af det offentliges opgaver og opbygning Matrice skoleperiode 3 uger-15 dage Medicinsk fagsprog Recepter KOMMUNIKATION Skriftlig kommunikation Informationsmateriale Patientkommunikation Sundhedsdatabaser Anatomi, fysiologi, patologi: Kredsløbet Åndedrættet Servicebegreb SUNDHEDSJURA Informeret samtykke Selvbestemmelse Selvbestemmelse i særlige tilfælde Patientklager og erstatning Frit sygehusvalg/udvidet frit sygehusvalg 3. skoleperiode 3 uger-15 dage Medicinsk fagsprog Epj Statistik, fx Benchmarking Brugerundersøgelser Spørgeskemaer Anatomi, fysiologi, patologi: Fordøjelse Nyrer og urinveje Kriseteorier Personale- og arbejdsmarkedsforhold Kvalitetsudvikling, - styring og sikring fx Den danske kvalitetsmodel Utilsigtede hændelser Bruger undersøgelser SUNDHEDSJURA fx Livstestamente Organdonation Obduktion Transplantation 4. skoleperiode 4 uger-20 dage Medicinsk fagsprog Konference Kommunikation It på jobbet (budget) Anatomi, fysiologi, patologi: Gynækologi Neurologi Psykiatri Strategiforståelse Budget-- og bevillingssystem DRG Sundhedsloven (økonomi) Sundhedsvæsenets organisation og opbygning Problemformulering til fagprøven Kvalitet i fagprøven S K O L E O P H O L D 2 U G E R F A G P R Ø V E P E R I O D E 9

10 Der skal gives standpunktskarakter i de 3 bundne specialefag efter 4. skoleperiode: Faglig kommunikation og informationsteknologi Sundhed og sygdom Sundhedsadministration På 1., 2. og 3. skoleophold skal der gives vejledende karakterer eller en udtalelse. Skematisk oversigt Lægesekretær I grafisk form ser sammenhængen mellem elementerne ud som følger: Fag fra uddannelsesordningen Faglig kommunikation og informationsteknologi Sundhed og sygdom Sundhedsadministration I Givne faktorer Målpinde fra uddannelsesordningen fordelt på fag Eleven kender til.. Eleven kan Eleven er fortrolig med Eleven gøres bekendt med Struktur Fagene opdelt i temaer pr skoleophold for at dække målpindene, fx: Organisation Forvaltningens opbygning og opgaver Personale- og arbejdsmarkedsforhold Indhold Vejledning til temaernes indhold, samt målpinde, der dækkes af de enkelte temaer, fx: Organisation Kan for eksempel indeholde en gennemgang af.. 10

11 Specialet Lægesekretær Niveauer i specialefagbeskrivelserne: Begynderniveau Rutineniveau Avanceret niveau Ekspertniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer alene og i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art. Specialefag, der er beskrevet på avanceret niveau, kan beskrives med følgende yderligere præstationsstandard, som er valgfri for eleverne: Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåde kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet 11

12 12 for forbedringer af arbejdsprocesser, samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge.

13 VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN 1. skoleophold EKSPERT NIVEAU De med fed anførte punkter under Uddannelsens teoretiske slutmål er på EKSPERT NIVEAU Specialefag Ekspert Temaer Delmål for 1. skoleophold Faglig kommunikation og informationsteknologi Medicinsk fagsprog Patientjournalen Lov om journalføring KOMMUNIKATION Præsentationsteknik Kommunikationsteori Skolens it-værktøjer M Målet et er, at lægesekretæreleven har kendskab til medicinsk fagsprogs grammatiske baggrund og anvendelse har kendskab til fordanskningsregler og deres anvendelse har viden om relevante opslagsværker og hvordan de kan anvendes har kendskab til patientjournalens opbygning og indhold (generelt) kan anvende lov om journalføring kan planlægge, fremstille og selvstændigt præsentere et givent emne ved hjælp af itværktøjer og evaluere egen indsats ved hjælp af selvevaluering har kendskab til, hvad grundlæggende kommunikation indeholder og indebærer er bevidst om kropssprogets betydning i kommunikation kender principperne i aktiv lytning og kan anvende disse i eksemplificerede situationer har indblik i forskellige kommunikationsteorier og deres anvendelse i sundhedsvæsenet har kendskab til skolens it-system og programmer og kan anvende kendskabet relevant i udførelsen af opgaver i skoleforløbet selvstændigt kan søge faglige oplysninger på internettet Sundhed og sygdom Bevægeapparatet Blod og lymfe MåMålet er, at lægesekretæreleven viser forståelse for skelettets anatomi og fysiologi kan navngive de vigtigste knogler på skelettet viser forståelse for anatomiske retningsangivelser viser forståelse for et leds anatomi og fysiologi kan navngive de vigtigste led og de største muskler viser forståelse for musklernes fysiologi har viden om de væsentligste sygdomme i bevægeapparatet har kendskab til blodets indhold og blodcellernes 13

14 funktion Sundhedsadministration Samarbejdspsykologi Sundhedsjura Tavshedspligt Aktindsigt Videregivelse af helbredsoplysninger Persondatalov, herunder itsikkerhed Lov om identifikation af patienter Forvaltningsloven Præsentation af det offentliges opbygning og opgaver Målet er, at lægesekretæreleven deltager i gruppedannelser og afprøver gruppeprocesser/gruppesamarbejde i forskellige sammenhænge har viden om forskellen på grupper og team og hvad godt teamwork indebærer identificerer egen og andres rolle og opgaver i gruppe- og teamsamarbejde og kan skelne mellem de to former for samarbejde forstår, hvad godt samarbejde og fleksibilitet indebærer og betydningen af egen andel deri kan redegøre for lægesekretærens forvaltning af tavshedspligt og tavshedsret kan anvende love og regler for aktindsigt og videregivelse af patientoplysninger har viden om love og regler for patientidentifikation kan anvende persondataloven har kendskab til det offentliges opbygning og opgaver kan redegøre for lov- og sikkerhedsmæssige forskrifter samt etiske overvejelser og principper i itsammenhænge 2. skoleophold EKSPERT NIVEAU De med fed anførte punkter under Uddannelsens teoretiske slutmål er på EKSPERT NIVEAU Specialefag Ekspert Temaer Delmål for 2. skoleophold Faglig kommunikation og informationsteknologi Medicinsk fagsprog Recepter KOMMUNIKATION Skriftlig kommunikation Informationsmateriale Patientkommunikation Sundhedsdatabaser Målet er, at lægesekretæreleven: har kendskab til medicinsk fagsprogs grammatiske baggrund og anvendelse har kendskab til fordanskningsregler og deres anvendelse har forståelse for journalens opbygning og indhold (generelt) har viden om principperne for udfærdigelse af recepter selvstændigt kan udfærdige kommunikationsmateriale, fx korrespondance, informationsmateriale, standarder m.m. har forståelse for dialogens betydning 14

15 Sundhed og sygdom Kredsløbet og åndedrættet kan anvende principperne for professionel og målrettet kommunikation, herunder assertiv kommunikation har indblik i den vanskelige samtale og kan anvende konfliktnedtrappende principper i kommunikationen har forståelse for, hvor sundhedsvæsenets relevante databaser findes, hvilke typer og hvordan de kan bruges kan redegøre for lov- og sikkerhedsmæssige forskrifter samt etiske overvejelser og principper i it-sammenhænge i forhold til databaser Målet er, at lægesekretæreleven: har forståelse for hjertets anatomi og fysiologi og for det store og lille kredsløb har forståelse for åndedrættets anatomi og fysiologi har kendskab til mulighederne for diagnostik i kredsløb og åndedræt viden om de væsentligste sygdomme i kredsløb og åndedræt Sundhedsadministration Servicebegreb Sundhedsjura Informeret samtykke Selvbestemmelse Selvbestemmelse i særlige tilfælde Patientklager og erstatning Frit sygehusvalg/udvidet frit sygehusvalg Målet er, at lægesekretæreleven: har forståelse for, at servicebegrebet er dynamisk og samfundsafhængigt har forståelse for ligheder og forskelle mellem servicebegrebet og dannelsesbegrebet har forståelse for lægesekretærens ansvar i relation til service og udøvelse af specifikke serviceopgaver tager initiativ til kvalitetssikring af serviceopgaver kan anvende procedurer i forbindelse med informeret samtykke kan anvende Sundhedslovens indhold vedrørende selvbestemmelse/selvbestemmelse i særlige tilfælde har kendskab til principper vedrørende frit/udvidet frit sygehusvalg har kendskab til patientens klage- og ankemuligheder 15

16 3. skoleophold EKSPERT NIVEAU De med fed anførte punkter under Uddannelsens teoretiske slutmål er på EKSPERT NIVEAU Specialefag Ekspert Temaer Delmål for 3. skoleophold Faglig kommunikation og informationsteknologi Medicinsk fagsprog epj Statistik, fx benchmarking brugerundersøgelser spørgeskemaer Målet er, at lægesekretæreleven: kan anvende medicinsk fagsprog og den grammatiske baggrund kan anvende fordanskningsregler behersker journalens opbygning og indhold (generelt) har viden om en epj (elektronisk patientjournal) og dennes anvendelse i praksis selvstændigt ved hjælp af it-redskaber kan udfærdige og bearbejde spørgeskemaer Sundhed og sygdom Fordøjelse Nyrer og urinveje Målet er, at lægesekretæreleven har forståelse for fordøjelsesorganernes, nyrernes og urinvejenes anatomi og fysiologi har viden om de almindeligst forekommende sygdomme i fordøjelsesorganerne, nyrerne og urinvejene har viden om de almindeligst forekommende livsstilssygdomme har kendskab til mulighederne for diagnostik i fordøjelsesorganerne, nyrerne og urinvejene Sundhedsadministration Kriseteorier Personale- og arbejdsmarkedsforhold Kvalitetsudvikling, - styring og sikring, fx Den danske kvalitetsmodel Utilsigtede hændelser Brugerundersøgelser Sundhedsjura, fx Livstestamente Organdonation Obduktion Transplantation Målet er, at lægesekretæreleven har kendskab til krisebegrebet og kan skelne mellem krisens faser og symptomer kan skelne mellem krisehjælp, kriseintervention og kriseterapi kender lægesekretærens ansvar og kompetence i relation til kriseramte kan identificere relevant krisehjælp og vejledning til en kriseramt kan skelne mellem stress, krise og udbrændthed og hvordan disse tilstande kan forebygges har forståelse for arbejdsmiljølovens anvendelse indenfor sundhedsvæsenet har forståelse for den lokale personalepolitik har forståelse for lægesekretærens overenskomstforhold har forståelse for redskaber til kvalitetsudvikling, - styring og sikring, herunder akkreditering kan anvende relevante it-værktøjer til at udføre opgaver i forbindelse med kvalitetsudvikling, -styring og sikring 16

17 kan anvende Sundhedslovens indhold vedrørende livstestamente, organdonation, obduktion og transplantation og kendskab til, hvordan lægesekretæren anvender dette VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN 4. skoleophold EKSPERT NIVEAU De med fed anførte punkter under Uddannelsens teoretiske slutmål er på EKSPERT NIVEAU Specialefag Ekspert Temaer Delmål for 4. skoleophold Faglig kommunikation og informationsteknologi Sundhed og sygdom Medicinsk fagsprog Konference Kommunikation It på jobbet (budget) Gynækologi Neurologi Psykiatri Målet er, at lægesekretæreleven forholder sig til, hvor vidt medicinsk fagsprog og grammatik er anvendt korrekt forholder sig til, hvor vidt fordanskningsregler er anvendt korrekt forholder sig til korrektheden af journalens opbygning og indhold selvstændigt tilrettelægger og gennemfører et møde/en konference, herunder udarbejder dagsorden, mødeindkaldelse, program m.m. kan anvende lov- og sikkerhedsmæssige forskrifter i relation til itsikkerhed samt forholde sig til etiske aspekter og principper i itsammenhæng Målet er, at lægesekretæreleven har viden om de væsentligste sygdomme indenfor gynækologi og neurologi har forståelse for de væsentligste begreber indenfor gynækologi og neurologi har kendskab til mulighederne for diagnostik indenfor gynækologi og neurologi har kendskab til grundlæggende psykiatriske begreber og sygdomme og forståelse for aspekter i relation hertil Sundhedsadministration Strategiforståelse Budget- og bevillingssystem DRG Sundhedsloven (økonomi) Målet er, at lægesekretæreleven har forståelse for vision, mission, mål og handlingsstrategier i sygehus og praksis 17

18 Sundhedsvæsenets organisation og opbygning Problemformulering til fagprøven Kvalitet i fagprøven Konferenceadministration har forståelse for Sundhedslovens indhold vedrørende primær og sekundær sektors ansvar, opbygning, opgaver og opgavefordeling viden om og forståelse for, hvordan det sociale system er opbygget og fungerer i samspil med den primære sektor (praktiserende læge/ plejehjem/ institutioner/jordemor/sundhedsplejerske) har forståelse for sygehusenes og almen praksis budget- og bevillingsforhold kan anvende relevante budgetværktøjer herunder DRG (inkl. SKS) har forståelse for Sundhedslovens indhold vedrørende den finansielle fordeling mellem stat, region og kommune. For praksisområdet forståelse for afregning med Sygesikringen selvstændigt problemformulerer til fagprøven på baggrund af forudgående vejledning og har kendskab til krav om kvalitet i fagprøven kan anvende viden om budget, planlægning og administration i relation til afholdelse af konference Kompetencemål for lægesekretæruddannnelsen Eleven kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og effektivt. Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler. Eleven kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver. Eleven kan udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for virksomhedens administrative arbejdsprocesser, Eleven kan udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav 18

19 Eleven kan udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til arbejdsmiljølovgivningen. Eleven kan beherske metoder og det tilknyttede fagsprog inden for de administrative hovedområder på et sygehus eller i en almen lægepraksis, herunder journalbearbejdning, kommunikation og korrespondance, administration og sagsbehandling, laboratorie- og hjælpefunktioner. Eleven kan udvise initiativ, koordineringsevne, samarbejdsevne, ansvar, selvstændighed og kreativitet i opgaveløsningen. Eleven kan udvise evne til at vejlede og kommunikere med brugere og samarbejdspartnere, herunder i anvendelsen af itløsninger. Eleven kan anvende konkret kendskab til, hvordan en politisk styret offentlig/privat virksomhed som et sygehus/almen lægepraksis søger at omsætte politiske beslutninger til praksis i løsning af opgaven. Skolepraktik Elever med bevis for gennemført adgangsgivende grundforløb kan hvis betingelserne er opfyldt optages i Skolepraktik efter at grundforløbet er gennemført. Dog tidligst til begyndelsen ved udløbet af den i loven angivne karenstid, hvilken for tiden er 1 måned. Skolepraktikuddannelsen skal give eleven rammerne for at tage den praktiske del af sin kontoruddannelse. Eleven skal udvikles personligt og fagligt i Skolepraktikuddannelsen med henblik på beskæftigelse i erhvervslivet. Dette sikrer Aalborg Handelsskole ved at eleven arbejder i en af vore Simu-virksomheder, hvor eleven arbejder med virkelighedsnære opgaver inden for salg-markedsføring-indkøb, regnskabadministration og personale. Skolens mål for eleven er at få vedkommende i praktik i en virksomhed. Praktikken kan være i form af: Virksomhedsforlagt undervisning i max 3 måneder. Der udarbejdes en samarbejdsaftale mellem virksomhed (som skal være godkendt) og Aalborg Handelsskole 19

20 En delaftale hvor virksomheden overtager eleven for en kortere eller længere periode af uddannelsen. Virksomheden betaler eleven elevløn og der skal indgås en uddannelsesaftale. Når perioden for delaftalen er slut, vender eleven tilbage til Skolepraktik. Restlære hvor virksomheden overtager eleven efter en periode med virksomhedsforlagt undervisning i resten af praktiktiden. Virksomheden betaler eleven elevløn og der indgås en uddannelsesaftale. Eleven opsiger sin kontrakt med Skolepraktik. Hvor eleven uberettiget har mistet sin praktikplads, kan eleven overgå til Skolepraktik. For at en elev er berettiget til Skolepraktik, skal eleven være EMMA, hvilket vil sige: Egnet (personlige og faglige kvalifikationer) Mobil fagligt (tager en anden praktikplads end primært ønskede) Mobil geografisk (tager en praktikplads udenfor lokalområde) Aktiv søgende (Kontinuerlig søgende mens man er i skolepraktik) For at styrke elevernes faglige mobilitet stilles der krav om, at en elev der ved afslutningen af grundforløbet ønsker mulighed for optagelse til skolepraktik, ved påbegyndelse af grundforløbet skal angive mindst 3 uddannelsesønsker i sin personlige uddannelsesplan. Kravet gælder for elever, der påbegynder grundforløbet efter bekendtgørelsens ikrafttræden den 15. Januar Eleven bliver bedømt efter gældende praktikmål i den udarbejdede uddannelsesplan, mens pågældende er elev i Skolepraktik. Aalborg Handelsskole udbyder dog ikke Lægesekretæruddannelsen i Skolepraktik. Eleven tilbydes i stedet en uddannelse inden for kontor m/administration, handel salg eller detail. Internationalisering På Aalborg Handelsskole ønsker vi at styrke og øge de internationale tilbud, således at skolens elever får mulighed for at få international erfaring. Som en international skole, skal eleverne have de kompetencer, der skal bruges i en globaliseret verden. Alt afhængig af elevernes forudsætninger og praktikpladsforhold er der tilbud til alle hovedforløbselever fra 1 dag til 4 uger. På Lægesekretæruddannelsen er 20

21 der fx mulighed for interesserede elever i, at komme i 3 ugers praktik i udlandet under Leonardo Da Vinci programmet. Studierettet Påbygning Aalborg Handelsskole tilbyder alle hovedforløbselever, at de kan supplere deres erhvervskompetence med hel eller delvis studiekompetence. Hovedforløbseleverne kan vælge studierettede enkeltfag udbudt om aftenen. Disse studierettede enkeltfag giver adgang til de erhvervsakademiuddannelser og andre videregående uddannelser, som ligger i naturlig forlængelse af elevens erhvervsuddannelse. De studierettede påbygningsfag som Aalborg Handelsskole udbyder, er bl.a. Engelsk niveau C, Erhvervsøkonomi niveau B og Matematik niveau B. Erhvervsrettet Påbygning Elev og virksomhed kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af 4 uger. Aalborg Handelsskole udbyder fx et 3 dages kursus i projektskrivning og et 1 uges kursus i Skr. Kommunikation til de offentlige elever. Tilrettelæggelse af skoleundervisning for elever uden uddannelsesaftale For elever der er optaget til skoleundervisning i hovedforløbet uden uddannelsesaftale kan skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg tilrettelægge elevens uddannelse således, at eleven gennemfører al skoleundervisning bortset fra undervisning, der indeholder afsluttende prøver, før eleven begynder den resterende praktikuddannelse. 21

22 EUD-GSK - Gymnasiale suppleringskurser Når eleven har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse med mindst et studierettet fag på C-niveau kan eleven optages på EUD-GSK. Vi udbyder fagene: Fag B-Niveau C-Niveau Engelsk X X Virksomhedsøkonomi X Matematik X X 2. fremmedsprog (tysk) X Erhvervsøkonomi X Undervisningen foregår i vores Åbent Læringscenter på Langagervej i Aalborg. Eleven har dog også mulighed for at tage en del af undervisningen som fjernundervisning. Dette aftales sammen med pågældende underviser. Uddannelsen er gratis, hvis eleven begynder senest 2 år efter, at vedkommende har afsluttet sin gymnasiale uddannelse eller sin erhvervsuddannelse. Er der gået længere tid, er brugerbetalingen på kr. 450,00 pr fag. Læs mere om EUD-GSK på under HG videreuddannelse og karriere. 22

23 Kontorspecialet Lægesekretær Bedømmelsesplan Bedømmelsen finder sted efter 7-skalaen iflg. Bekendtgørelsen om karakterskala. 7 trins-skalaen Den nye karakterskala hedder 7-trinsskalaen, fordi den består af 7 karakterer. Hvis der er et beståkrav, er eleven bestået, når vedkommende får karakteren 02, 4, 7, 10 eller 12. Eleven er ikke bestået, når vedkommende får karakteren 00 eller -3. Karakteren 02 vil derfor være den laveste beståkarakter. 12 Betegnelse Beskrivelse ECTS Den fremragende Karakteren 12 for den A præsta- fremragende præstati- tion on, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med ingen eller uvæsentlige mangler. 10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. B 7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. C 23

24 4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. D 02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. E 00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabelt grad af opfyldelse af fagets mål. Fx -3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F Der gives karakter efter følgende skoleperioder: 1) Praktikuddannelse 2) 1. Skoleperiode 3 uger 3) Praktikuddannelse 4) 1. Skoleperiode 3 uger 5) Praktikuddannelse 24

25 6) 1. Skoleperiode 3 uger 7) Praktikuddannelse 8) 1. Skoleperiode 4 uger 9) Praktikuddannelse 10) 2. Skoleperiode 2 uger 11) Praktikuddannelse Bedømmelsen består af en løbende og en afsluttende bedømmelse. Løbende bedømmelse Formålet med den løbende bedømmelse er at hjælpe og vejlede eleven og praktikvirksomheden samt at evaluere undervisningens indhold og metoder. Eleven evalueres og bedømmes løbende på hver skoleperiode efter følgende mål og rammer: Skolen bedømmer eleven i samtlige emner. Evalueringen omfatter både de faglige mål og elevens engagement i forløbet og ved opgaveudarbejdelse. Karaktererne er skolens bedømmelse af elevens standpunkt i forhold til målene for undervisningen i den pågældende periode. Eleven bliver bedømt efter 7-skalaen. Vurderingen af udviklingen af de personlige kvalifikationer er indeholdt i karaktererne. Før igangsætning af cases, opgaver, projekter mm får eleven instrukser om: krav til afrapporterings omfang krav til afrapporterings form afleveringsfrist vilkår for bedømmelsen Afsluttende bedømmelse Efter afslutningen af de bundne specialefag (13 uger) udsteder skolen en skolevejledning, som indeholder følgende oplysninger: Standpunktskarakterer i forhold til slutmålene for undervisning i specialefaget. Det er denne karakter, som indgår i skolebeviset. Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende oplæring i praktikvirksomheden. 25

26 Skolens vurdering af elevens eventuelle behov for supplerende undervisning. Evalueringen omfatter både det faglige indhold og elevens engagement på skoleopholdet. Det er vigtigt ved den løbende bedømmelse af eleven at sikre, at elevens faglige niveau og engagement udvikles løbende mod den afsluttende fagprøve. 2. skoleperiode skal eleven bestå særskilt. 26

27 Evaluering Efter hvert skoleophold evaluerer eleven elektronisk følgende elementer: Undervisningsmaterialer Pædagogik Det faglige niveau Underviserens engagement Det fysiske miljø Administrationen Evalueringerne, som er anonyme, bliver den efterfølgende uge lagt ud på skolens hjemmeside under uddannelsen. Derudover bliver det muligt for den oplæringsansvarlige under forudsætning af elevens accept, at få tilsendt den enkelte elevs evaluering pr. . Aalborg Handelsskole indgår sammen med ca. 10 andre hovedforløbsskoler i en benchmarking gruppe, hvor skolernes evalueringer på hovedforløbet bliver sammenlignet. Disse evalueringer kan læses på skolernes hjemmesider. Desuden er der på kontorspecialet Lægesekretær nedsat en fokusgruppe, som består af 4 medlemmer. Disse medlemmer repræsenterer store og små offentlige virksomheder i Aalborg Handelsskoles regionale opland. Fokusgruppen mødes 1-2 gange om året og evaluerer uddannelsen. Referater fra denne gruppes møder kan læses på ah.dk under uddannelsen Lægesekretær. Elevplan Elevplan er et elektronisk styringsværktøj som undervisere og elever arbejder med under hele uddannelsesforløbet. Elevplan kan bl.a. vise hvordan elevens uddannelse forløber hvad den indeholder hvad den skal føre frem til en tidsplan for elevens forløb (skoleperioder og praktikperioder) med beskrivelse af indhold og mål, som arbejdsgiver også kan læse. 27

28 Uddannelsesplanen i Elevplan skal hjælpe eleven til at gennemføre sin egen individuelt tilrettelagte uddannelse og til at tage et ansvar for det, vedkommende vil lære. Elevplan indeholder desuden en uddannelsesbog, som ligger elektronisk i Elevplan. Uddannelsesbogen er elevens egen, og eleven har pligt til at vedligeholde uddannelsesbogen med udstedte beviser og eventuelle revisioner af uddannelsesplanen. Skolen har pligt til at følge op herpå og at bistå eleven. Eleven skal orientere praktikvirksomheden om uddannelsesbogens indhold. Når eleven skal på første skoleophold, bliver vedkommende indkaldt via brev. Arbejdsgiver bliver endvidere orienteret i et særskilt brev. Der er i brevene login og password til elev og arbejdsgiver, således at de kan komme på Elevplan. Begge breve indeholder skærmdumps med vejledninger i, hvordan man bruger Elevplan til fx at finde oplysninger om Skoleperioder Karakterer Fravær Elektroniske materialer Brevene fortæller også at al kommunikation mellem elev og skole fremover vil foregå via Elevplan. Når der er nyheder til eleven i Elevplan af forskellig art, det kunne fx være en karaktermeddelse, så vil eleven modtage en om dette. Samtaler Elever på hovedforløbet afholder 3 samtaler med deres underviser/vejleder i løbet af skoleopholdene. På disse samtaler bliver elevens læringsaktiviteter drøftet og evt. justeret med udgangspunkt i elevens uddannelsesplan. Fagprøven Fagprøven har til formål at evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for den Offentlige Administrationsuddannelse og at vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. 28

29 Sigtet med fagprøven er, at eleven skal kunne formulere en ide, fastsætte mål, planlægge og gennemføre en aktivitet inden for et afgrænset arbejdsområde på praktikstedet. Ved ideudvikling, planlægning og gennemførelse af aktiviteten skal eleven kunne inddrage teoretiske og praktiske forhold for hele uddannelsen, herunder information af og samarbejde med andre i processen. Inden for de givne rammer skal eleven kunne forholde sig til helhed og sammenhænge og kunne fordybe sig i et mere afgrænset problemfelt af relevans for elevens uddannelse og arbejdsområde. Fagprøven gennemføres som et projekt, der forberedes i den næstsidste skoleperiode, hvor eleven udarbejder sin problemformulering i samarbejde med en lærer. Elevens praktikvirksomhed eller hvis projektet gennemføres som et gruppearbejde, elevernes praktikvirksomheder, inddrages i problemformuleringen, således at der er mulighed for støtte og bistand i virksomheden til det videre arbejde. I den efterfølgende praktikperiode skal eleven have mulighed for informationssøgning i virksomheden eller på anden måde inddrage konkret viden og information fra praktikvirksomheden i forbindelse med fagprøveprojektet. I den sidste skoleperiode i elevens uddannelse færdiggøres projektet omhandlende både praksisrelaterede og teoretiske overvejelser og resultater. I den sidste skoleperiode skal skolens lokaler og øvrige undervisningsudstyr inden for normal undervisningstid så vidt muligt være til rådighed for eleven. I den sidste skoleperiode har eleven krav på vejledning som følge af de normale regler for undervisningens gennemførelse, og som på grundlag af bekendtgørelsen nærmere er beskrevet i skolens lokale undervisningsplan. Opgaven afleveres på den måde, som det er forudsat i problemformuleringen. Skolen fastsætter tidspunktet for afleveringen af opgaven således, at eksaminator og censor har mulighed for at sætte sig ind i opgavens problemstilling, inden den mundtlige eksamination finder sted. Bedømmelsen består af en helhedsvurdering af elevens generelle og faglige kvalifikationer på grundlag af den udarbejdede opgave og den samtale, der gennemføres med eleven ved den mundtlige eksamination. Inden for det sidste halve år af uddannelsen udarbejder hver elev en praktisk/skriftlig projektopgave. Problemformuleringen fastlægges i tæt samarbejde mellem 29

30 Elev Arbejdsgiver Lærer Under projektarbejdet vil læreren efter aftale være til rådighed. Det er vigtigt at projektarbejdet afspejler en sammenhæng mellem teori og praksis. Eleven kan vælge et individuelt eller et gruppeprojekt, men går individuelt til eksamen. Den enkelte elev eksamineres i projektet (gruppeprojektet) mundtligt, og den opnåede karakter skal være minimum 02 for at bestå projektet. Såfremt karakteren er lavere, skal der udarbejdes et nyt projekt eller foretages en supplering til det tidligere projekt. Eleven kan kun deltage i eksamen 2 gange. Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen tillade, at eleven deltager i yderligere en eksamen. Bedømmelsen er en helhedsbedømmelse, hvori såvel generelle som de faglige kvalifikationer indgår. Der medvirker en ekstern censor ved bedømmelsen, som udpeges af skolen. Der lægges vægt på, at censor har erhvervserfaring. Skolen orienterer Det Lokale Uddannelsesudvalg om resultatet af de gennemførte fagprøver. Klageprocedurer og klagefrister Eleven kan indgive klage til skolen vedrørende forhold ved eksamen inden to uger efter at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den pågældende. Begrundelsen kan vedrøre: 1. Eksamensforløbet. 2. Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold til uddannelsens mål. 3. Bedømmelsen. 30

31 Skolen forelægger i øvrigt straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse der har en frist på normalt 2 uger til at afgive en udtalelse. Skolen forelægger udtalelserne for klageren, som inden for en uges frist har lejlighed til at fremkomme med eventuelle kommentarer. Skolen træffer herefter en afgørelse, som straks skriftligt meddeles klageren om: 1. Der skal foretages ny bedømmelse (ombedømmelse). 2. Der skal tilbydes eleven en ny prøve (omprøve). 3. Klagen afvises. Kun når bedømmerne er enige om det, kan skolens afgørelse gå ud på, at klageren ikke får medhold. Skolen skal straks give klageren og bedømmeren meddelelse om afgørelsen. Går afgørelsen ud på tilbud om ombedømmelse eller omprøve, skal klageren informeres om, at ombedømmelse eller omprøve kan resultere i en lavere karakter. Accept af tilbud om ombedømmelse eller omprøve skal ske senest 2 uger efter, meddelelse om afgørelsen er afgivet. Ombedømmelse eller omprøve skal finde sted snarest muligt. Er bevis udstedt skal skolen inddrage beviset, indtil bedømmelsen foreligger og eventuelt udstede et nyt bevis. Omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Klager over skolens afgørelser kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klager over skolens afgørelse der går ud på udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole, kan indbringes for Undervisningsministeriet. Klagen indgives til skolen senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende og skolen har givet klagevejledning. Hvis klagen ikke tages til følge af skolen, videresender skolen klagen til ministeriet ledsaget af skolens begrundede udtalelse. Samtidig skal skolen give eleven lejlighed til inden for en frist af en uge at kommentere skolens udtalelse over for ministeriet. Eventuelle kommentarer indsendes til ministeriet. Skolen skal give ministeriet de nødvendige oplysninger til behandling af sagen. 31

32 Eleven kan fortsætte undervisningen på skolen under behandlingen af en klage over en afgørelse. Ved udelukkelse af fortsat undervisning bortfalder en eventuel uddannelsesaftale. Uddannelsesaftalen bortfalder ikke, når eleven er midlertidigt hjemsendt til virksomheden. For elever med uddannelsesaftale kan afgørelser om udelukkelse fra fortsat undervisning, midlertidig hjemsendelse, indkaldelse til et fornyet skoleophold eller overflytning til anden skole kun træffes efter forhandling med praktikvirksomheden. Skolen underretter virksomheden om de afgørelser der er truffet samt om skriftlige advarsler, for så vidt disse vedrører forhold, der har betydning for elevens muligheder for at gennemføre uddannelsesforløbet. Ved udelukkelse fra fortsat undervisning af en elev, skal skolen hurtigst muligt give virksomheden besked herom. Når en elev har forsømt al undervisning i længere tid, og skolen forgæves har udfoldet rimelige bestræbelser på at komme i kontakt med eleven, kan skolen betragte eleven som udmeldt. Skolen skal dog forinden kontakte elevens eventuelle praktikvirksomhed og inddrage denne i sine overvejelser. Skolen skal give praktikvirksomheden meddelelse og søge at give eleven meddelelse om udmeldelsen ved almindeligt og rekommanderet brev. Praktiske forhold Mødepligt: Sygdom: Ringetider: Rygning: Der er mødepligt under skoleopholdene Såfremt du bliver syg eller har andet forfald, skal du ringe til skolen inden kl Skolen har telefon: Fravær bliver desuden registreret i en klasseprotokol. Du skal også ringe til din praktikplads, hvis du er i praktikperioden. Det er derfor vigtigt, at du giver besked. Når du møder igen, skal du udfylde en fraværsmeddelelse, som ligger i protokollen. Bliver tilsendt med indkaldelsesbrev Skolen er røgfri, hvilket betyder at der ikke må ryges på skolens område. 32

33 Kantine: Praktikservice: Trådløst net: Skolens kantine tilbyder et varieret udbud af kolde og lune retter m.m. åbningstider fremgår af opslag i kantinen. Kantinen er i øvrigt en selvejende institution. Praktikservice afdelingen kan hjælpe dig med at finde en praktikplads. Du kan få yderligere information og hjælp på telefonnr , og eller ved direkte henvendelse på kontoret. Skolen er udstyret med trådløst net, som de elever der selv medbringer deres egne bærbare computere kan koble sig på. Trådløse netkort udlånes i receptionen. Vi må dog opkræve ca. 500 kr. i depositum for netkortet. Parkering: Skolens parkeringsplads er at betragte som en offentlig parkeringsplads. Det vil sige, at hvis man ikke holder parkeret efter de gældende parkeringsregler, så kan man risikere en parkeringsbøde. Skolen henstiller derfor til alle, at de parkerer efter forskrifterne, da skolen ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle parkeringsbøder. Ordensregler Ordensreglerne på Aalborg Handelsskole udspringer af skolens værdier nemlig Samarbejde, Handlekraft, Ansvarlighed, Respekt og Engagement = SHARE. Som elever såvel som medarbejdere skal overholde. Dansk lovgivning gælder på Aalborg Handelsskole, hvilket indbefatter al indtagelse eller handel med enhver form for narkotika. Trusler om vold og mobning er heller ikke tilladt og kan medføre advarsler, bortvisning og i særligt grove tilfælde udmeldelse. Bortvisning registreres som fravær. 33

34 Uddannelses- og Erhvervsvejledning Hver klasse bliver tilknyttet en uddannelses- og erhvervsvejleder, som eleven kan benytte under skoleopholdene. Uddannelses- og erhvervsvejlederen har bl.a. følgende opgaver: At bistå eleven med kvalificerede valg vedrørende uddannelsesforløb samt senere erhvervs- og videreuddannelsesmuligheder. At bistå eleven i løsningen af uddannelsesmæssige og personlige problemer i forhold til skolen. At bistå eleven, der afbryder uddannelsen med vejledning om alternative muligheder. 34

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse

Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedelsesdato: Den 1. januar 2011 Uddannelsesordning for Generel kontoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 1435 af 15. december 2010 om

Læs mere

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse

Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedelsesdato: 1. september 2008 Uddannelsesordning for Eventkoordinatoruddannelse Udstedt af det Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af

Læs mere

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Lægesekretær. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Lægesekretær Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN (04.06.14) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU

VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN (04.06.14) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU VEJLEDENDE MATRICE FOR LÆGESEKRETÆRUDDANNELSEN (04.06.14) 1. skoleophold EKSPERTNIVEAU SPECIALEFAG EKSPERT Temaer Delmål for 1. Skoleophold Uddannelsens teoretiske slutmål: Målpinde fra uddannelsesordning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator

Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Eventkoordinator Udstedt af det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. Specialet Generel Kontor

Lokal undervisningsplan samt beskrivelse. Specialet Generel Kontor Lokal undervisningsplan samt beskrivelse af Specialet Generel Kontor I henhold til Bekendtgørelse nr. 22 af 12/01/2010 (gældende) og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 901 af 09/07/2010 samt Uddannelsesordning

Læs mere

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Offentlig Administration. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Offentlig Administration Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Revision. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Revision Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Økonomi. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Økonomi Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse fra

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Detailhandelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelse med specialer i henhold til bekendtgørelse nr. 149

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Handelsassistent Salg Auto. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Handelsassistent Salg Auto Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Logistikassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Logistikassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Indkøbsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: HANDEL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Indkøbsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: HANDEL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. juli 2008 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 149 af 4. marts 2008 om

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne

Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Lokal undervisningsplan for hovedforløbsuddannelserne Tilbydes i skolepraktik: Handelsassistent, salg Tilbydes ikke i skolepraktik: Handelsassistent, salg brancheretning auto Handelsassistent, logistik

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i offentlig administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: KONTOR. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kontorservice (2-årig uddannelse) Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: KONTOR Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med

Læs mere

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Salgsassistent. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Salgsassistent Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedelsesdato: 7. juni 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til tagdækker Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Struktør-, Brolægger- og Byggeuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU

Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU Ramme for afsluttende prøve for grundforløbet PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 439 af 29/04/2013 af lov om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tv-produktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15/7 011 Udstedt af det faglige udvalg for Film og tv produktionsuddannelsen bekendtgørelse nr.157 af 3/ 011 uddannelserne i indgangen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Forsyningsoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Forsyningsoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær

Den lokale undervisningsplan. Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Den lokale undervisningsplan Kontoruddannelse med speciale Lægesekretær Generelt om EUD på Roskilde Handelsskole EUD er en ud af tre afdelinger på Roskilde Handelsskole, Bakkesvinget 67, 4000 Roskilde.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fitnessinstruktør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet i henhold til bekendtgørelse nr. xxx om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Stenhugger og Stenindustriarbejder Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 29.2.2008 Stenhugger og Stenindustriarbejder Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger- og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1

Fagprøven : Kontoruddannelse med speciale i administration. Fagprøven. Kontoruddannelse med speciale i administration. LMH september 2011 Side 1 Fagprøven Kontoruddannelse med speciale i administration LMH september 2011 Side 1 Indhold 1. Fagprøvens formål... 3 2. Organisering af fagprøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen på Grundforløb 2 - EUX Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven efterfølgende

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Kapitalkædedrift. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: DETAIL. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Kapitalkædedrift Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: DETAIL Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen

Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Uddannelsesordning for film- og tvproduktionsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer

Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Uddannelsesordning for Handelsuddannelse med specialer Udstedelsesdato: Den 1. oktober 2013 Udstedt af det Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 345 af 27. marts 2013

Læs mere

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1

Praktisk prøve : Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. BCH februar 2009 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice BCH februar 2009 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål...3 2. Organisering af prøven...3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4 3.

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve. Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2014 Elektronikoperatør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 454 af 08/05/2014 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013

Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny bekendtgørelse d. 15 juli. 2013 Ny uddannelsesordning d. 1. juli 2013 Vigtige ændringer Trin 1 Flisemontøren nedlagt hvad betyder det? Nye Fagområder, hvad betyder det? Projekt k svendeprøve, hvad betyder

Læs mere

Det faglige udvalg for isoleringsfaget

Det faglige udvalg for isoleringsfaget Det faglige udvalg for isoleringsfaget Udstedelsesdato: 21. juni 2012 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX

Eksamenshåndbog. for. HG, Butik og E-handel EUX Eksamenshåndbog for HG, Butik og E-handel EUX Eksamen 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog kan medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre dig bekendt

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve

Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Prøvebestemmelser Afsluttende prøve Social- og Sundhedshjælperuddannelsen Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen 1 Indholdsfortegnelse REGLER FOR PRØVER... 2 FORMÅL... 2 MÅL... 2 KOMPETENCEMÅL FOR

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Handelsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Handelsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk

Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Deltagelse i undervisning, bedømmelse og eksamen i Grundfaget dansk Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen, og eleven noteres fraværende, hvis vedkommende ikke er til stede. Hvis eleven kan dokumentere

Læs mere

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1

Praktisk prøve: Kontorservice. Praktisk prøve. Kontorservice. LMH august 2017 Side 1 Praktisk prøve Kontorservice LMH august 2017 Side 1 Indhold 1. Prøvens formål... 3 2. Organisering af prøven.... 3 2.1. Virksomhedens rolle.... 4 2.2. Elevens rolle... 4 2.3. Handelsskolens rolle.... 4

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedelsesdato: 1. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til Bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 346 af 27.3.2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B.

Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen. Optag af elever i landbrugsuddannelse efter 1. juli 2008. 25. maj 2009 Sags nr.: 110.43B. Til skoler, der udbyder landbrugsuddannelsen Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser Vester Voldgade 123 1552 København V. Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. august 2011 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold

Læs mere

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne VEJLEDNING TIL ERHVERVSSKOLER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser I forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen er der opstillet

Læs mere

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne

Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Prøver, Eksamen og Test September 2015 Råd og vink om beviser inden for erhvervsuddannelserne Denne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne i

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedelsesdato:. august 20 Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Udstedt af det faglige udvalg for bygningsmaleruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 858 af.7.20 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper

Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper Ramme for prøve i områdefag Trin 1 Social- og sundhedshjælper De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer

Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Uddannelsesordning for uddannelsen til skorstensfejer Udstedelsesdato: 19. juni 2008 Udstedt af det faglige udvalg for skorstensfejer-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for Data- og kommunikationsuddannelsen Udstedelsesdato: 23. maj 2008 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk Designer Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Teknisk Designer Udstedt af det faglige udvalg for faglige udvalg for teknisk designer uddannelsen i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Produktør Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedelsesdato: 15.juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse 329 af 11.04.12 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere