Temaeftermiddag for praktikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Temaeftermiddag for praktikken"

Transkript

1 Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene Fagene i uddannelsen Lokale undervisningsplaner Social og sundhedsuddannelsen Kompetencemål Praktikmål Optagelse Uddannelsens organisering bedømmelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 2 Vicedirektør Gitte B Jensen 1

2 EUD - indgangene Nye indgange til erhvervsuddannelserne Som et led i implementeringen af Lov nr. 561 af 6. juni 2007 er der oprettet 12 nye indgange til erhvervsuddannelserne Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje. De nye indgange udbydes fra 1. juli Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 3 EUD indgangene Indgangens navn Sundhed, omsorg og pædagogik Vi støtter mennesker i deres udvikling og yder omsorg og pleje Uddannelser i indgangen Den pædagogiske grunduddannelse Hospitalsteknisk assistent Social- og sundhedshjælperuddannelsen Social- og sundhedsassistentuddannelsen Tandklinikassistent Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 4 Vicedirektør Gitte B Jensen 2

3 EUD lov nr. 561 af 6. juni 2007 En fælles lov gældende for alle erhvervsuddannelser Én fælles hovedbekendtgørelse for Erhvervsuddannelserne Én uddannelsesbekendtgørelse for fællesindgangen. De enkelte uddannelser er bilag til denne bekendtgørelse. Uddannelsesordning for den enkelte uddannelse. Den lokale undervisningsplan udarbejdes af skolen Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 5 EUD lov nr. 561 af 6. juni 2007 uddannelsernes struktur /kap 3 Uddannelserne består af grundforløb og hovedforløb i SOSU uddannelsen er Grundforløb ikke obligatorisk Del af en fælles indgang Hvert trin sin kompetenceprofil Et trin giver adgang til næste trin Grundforløb er ikke et trin Hovedforløb i Social og sundhedsuddannelsen Hjælperuddannelse ( trin 1) Assistentuddannelse ( trin 2) Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 6 Vicedirektør Gitte B Jensen 3

4 EUD lovbekendtgørelse nr af 23. oktober En skole har inden for de erhvervsuddannelser, skolen udbyder, pligt til at optage alle ansøgere, der efter 5 har krav på at blive optaget, eller til at drage omsorg for, at de optages på en anden skole eller andre skoler med samme uddannelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 7 EUD lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007 Stk. 3. Institutioner, der er godkendt til at udbyde social- og sundhedshjælperuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen og den pædagogiske grunduddannelse, fordeler de elever, der er optaget i medfør af stk. 1, mellem de offentlige arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser, herunder praktikpladser i private virksomheder, til rådighed, jf. 43, stk. 4, og formidler, at ansættelsesforholdet mellem den enkelte elev og arbejdsgiver kommer i stand. Arbejdsgivere, der har stillet praktikpladser til rådighed, har, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende, pligt til at ansætte de elever, der er henvist af institutionen Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 8 Vicedirektør Gitte B Jensen 4

5 EUD lov nr. 561 af 6. juni 2007 indhold i uddannelserne /4 Grundfag Områdefag Valgfag specialefag. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 9 EUD Bek.nr. 879 af 6. juni 2007 uddannelsens struktur Grundfag Se grundfagsbekendtgørelsen for fag og målbeskrivelse Vi bevarer naturfaget Skal tilrettelægges i sammenhæng med områdefag og specialefag, sådan at eleven opnår indsigt i og færdigheder i det pågældende grundfag og dets faktiske anvendelse i de andre fag og praksisområder Områdefag de fag vi allerede kender Valgfag Valgfagsrækken fastlagt af skolen Specialefag Specialefag kun på trinene (GF er ikke et trin) Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 10 Vicedirektør Gitte B Jensen 5

6 Specialefag i SOSU uddannelsen SOSU hjælper der vælges et fag på dette trin Psykiatri Socialpædagogik Ældrepædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 11 Specialefag i SOSU uddannelsen SOSU assistent der skal vælges 2 fag Socialpædagogik Ældrepædagogik Rehabilitering Folkesundhed og sundhedsfremme Kulturmødet i plejen og på arbejdspladsen Ledelse og organisation Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 12 Vicedirektør Gitte B Jensen 6

7 EUD Bek.nr. 879 af 6. juni 2007 lokale undervisningsplaner og ordensregler Det lokale uddannelsesudvalg udarbejder i samarbejde med skolen den lokale undervisningsplan Der udarbejdes undervisningsplaner for henholdsvis grundforløb og hovedforløb Eleverne skal være bekendt med undervisningsplanerne og de skal være tilgængelige for elever, praktik, de faglige udvalg. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 13 EUD Bek.nr. 879 af 6. juni 2007 lokale undervisningsplaner og ordensregler Den lokale undervisningsplan: Findes på skolens hjemmeside Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 14 Vicedirektør Gitte B Jensen 7

8 social og sundhedsuddannelsen Uddannelsens formål og opdeling Social- og sundhedsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: 1. Praktisk og personlig hjælp. 2. Omsorgs- og sygeplejeopgaver. 3. Sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 4. Koordination, vejledning og undervisning. 5. Aktivitet og rehabilitering. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 15 social og sundhedsuddannelsen I tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen skal de faglige og personlige kompetencer udgøre en helhed og tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 16 Vicedirektør Gitte B Jensen 8

9 social og sundhedsuddannelsen Personlige kompetencemål Kompetencemål og model praktikmål Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 17 social og sundhedsuddannelsen Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal tilrettelægges således, at eleverne udvikle personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen. Eleven skal gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer se udleveret kopi Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 18 Vicedirektør Gitte B Jensen 9

10 social og sundhedsuddannelsen Praktikuddannelsen Praktikuddannelsen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig erhvervsfaglig kompetence i et fagligt funderet praksisfællesskab gennem udførelse af og refleksion over daglige arbejdsopgaver inden for området. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 19 Optagelse på social og sundhedshjælperuddannelsen Elever, der har gennemført grundforløbet til indgangen sundhed, omsorg og pædagogik, eller elever, der har mindst 1 års uddannelse eller 1 års arbejdserfaring, der er erhvervet efter undervisningspligtens ophør efter folkeskoleloven eller har anden relevant erfaring, der svarer til ovennævnte kvalifikationer, herunder kvalifikationer erhvervet i udlandet, har adgang til optagelse på hovedforløbet til social- og sundhedsuddannelsen Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 20 Vicedirektør Gitte B Jensen 10

11 Optagelse på social og sundhedshjælperuddannelsen Fritagelse for dele af uddannelsen Elever har ret til at få fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Fritagelse meddeles af skolen inden indgåelse af eventuel ansættelsesaftale. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 21 Optagelse på social og sundhedshjælperuddannelsen Fritagelse for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område eller beslægtede beskæftigelsesområder Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 22 Vicedirektør Gitte B Jensen 11

12 Optagelse på social og sundhedshjælperuddannelsen Elever med minimum 1 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med normalt 50 %. Elever med minimum 2 års erfaring fra området (hjemmeplejen eller plejehjem) vil kunne få afkortet praktikuddannelsen med minimum 95 %. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 23 Optagelse på social og sundhedsassistentuddannelsen Elever, der har gennemført trin 1, social- og sundhedshjælper, eller har tilsvarende kvalifikationer erhvervet gennem uddannelse eller arbejdserfaring eller en kombination heraf af mindst 1 år og 2 måneders varighed, eller elever, der har kvalifikationer erhvervet i udlandet, svarende til ovennævnte kvalifikationer, har adgang til optagelse på hovedforløbets trin 2, social- og sundhedsassistent. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 24 Vicedirektør Gitte B Jensen 12

13 Optagelse på social og sundhedsassistentuddannelsen Fritagelse for dele af uddannelsen Elever har ret til at få fritagelse for dele af uddannelsen på grundlag af allerede opnåede kvalifikationer og kompetencer. Fritagelse meddeles af skolen inden indgåelse af eventuel ansættelsesaftale. Fritagelse for dele af praktikuddannelsen gives på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse inden for social- og sundhedsområdet, det pædagogiske område eller beslægtede beskæftigelsesområder. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 25 Sundhedshjælperuddannelsen uddannelsens organisering SOSU Hjælperuddannelsen tilrettelægges som en vekseluddannelse bestående af 24 ugers skoleuddannelse og ca. 32 ugers praktikuddannelse 1. skoleperiode 11 uger 1. praktikperiode 10 uger 2. skoleperiode 9 uger 2. praktikperiode Ca. 22 uger 3. skoleperiode 4 uger Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 26 Vicedirektør Gitte B Jensen 13

14 Sundhedshjælperuddannelsen uddannelsens organisering Skoleundervisningen består af: Grundfag: 4 ugers dansk 1 2 ugers sosu-naturfag 1 2 ugers engelsk Områdefag: 3 ugers sundhedsfag 1 3 ugers social- og samfundsfag 1 3 ugers pædagogik med psykologi 1 5 ugers aktivitets- og praktisk fag Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 27 Sundhedshjælperuddannelsen uddannelsens organisering Skoleuddannelsen er organiseret i 10 temaer: 1. At være under uddannelse 2. At være professionel i samarbejde med borgere - begrebsafklaring 3. At være professionel hos borgere, der har behov for hjælp aldersbetingede behov 4. At være professionel hos borgere, der har behov for hjælp - livsstilssygdomme 5. Projekt Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 28 Vicedirektør Gitte B Jensen 14

15 6. Det gode arbejdsmiljø med udgangspunkt i tidligere erfaringer 7. At være professionel hos borgere, der har behov for hjælp kroniske tilstande 8. At være professionel i samarbejde med mennesker psykosociale behov 9. Projekt 10. Social- og sundhedshjælperens fagidentitet Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 29 Sundhedsassistent uddannelsens organisering vekseluddannelse bestående af 32 ugers skoleuddannelse og 42 ugers praktikuddannelse 1. skoleperiode 16 uger 1. praktikperiode - somatik 14 uger 2. skoleperiode 7 uger 2. praktikperiode - psykiatri 14 uger 3. skoleperiode 5 uger 3. praktikperiode - primær 14 uger 4. skoleperiode 4 uger Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 30 Vicedirektør Gitte B Jensen 15

16 Sundhedsassistent uddannelsens organisering Skoleundervisning består af: Grundfag: 2 ugers dansk 4 ugers sosu-naturfag 2 ugers engelsk Områdefag: 6 ugers sundheds- og sygeplejefag 4 ugers medicinske fag 4 ugers social- og samfundsfag 2 4 ugers pædagogik med psykologi 2 3 ugers kultur og aktivitetsfag Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 31 Sundhedsassistent uddannelsens organisering Skoleuddannelsen er organiseret i 8 temaer. Tema 1 til 3 er på 1. skoleperiode Tema 4 og 5 er på 2. skoleperiode Tema 6 og 7 er på 3. skoleperiode Tema 8 er på 4. skoleperiode Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 32 Vicedirektør Gitte B Jensen 16

17 Sundhedsassistent uddannelsens organisering Tema 1: At være under uddannelse Tema 2: At være professionel i relation til mennesker med fysiske sundhedssvigt/sygdomme Tema 3: Specialefordybelse Tema 4: At være professionel i relation til mennesker med psykiske og sociale sundhedssvigt Tema 5: Specialefordybelse Tema 6: At være professionel i relation til borgere i primærsektoren Tema 7: Specialefordybelse Tema 8: Fagidentitet Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 33 Bedømmelse Ved afslutningen af en praktikperiode på trin 1 afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal ud over det i bekendtgørelse om erhvervsuddannelse anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. Der er tale om en vejledende standpunktsbedømmelse. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 34 Vicedirektør Gitte B Jensen 17

18 Bedømmelse Den samlede praktikuddannelse på trin 2 består af praktikperiode inden for hvert af de følgende områder: Det somatiske område, det psykiatriske område og det primærkommunale område. Ved afslutningen af en praktikperiode på trin 2 afgiver praktikvirksomheden en praktikerklæring. Praktikerklæringen skal ud over det i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser anførte, tillige indeholde virksomhedens vurdering af, hvorvidt eleven har nået målene for praktikperioden. I praktikerklæringen anvendes bedømmelsen Godkendt/Ikke godkendt. Praktikperioden i henholdsvis primær sundhedstjeneste, somatisk område og psykiatri skal bestås hver for sig. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 35 Bedømmelse Der foretages løbende bedømmelse af elevens standpunkt og ved afslutningen af skoleperioden gives en skolevejledning. I skolevejledningen udtrykkes elevens standpunkt i form af karakterer i forhold til de fastsatte mål ved skoleopholdets afslutning i henhold til skolens undervisningsplan. Der vil være en vurdering af eventuelt behov for supplerende skoleundervisning eller oplæring i praktikken. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 36 Vicedirektør Gitte B Jensen 18

19 EUD lov nr. 561 af 6. juni 2007 rådgivende organer /kap 5 Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser / REU: Rådet rådgiver på overordnet niveau UVM, og afgiver indstilling på en række områder. Herunder regler for praktikgodkendelse. Det faglige udvalg PASS er landsdækkende: Udvalget har arbejdsgiver og arbejdstager repræsentation, samt en elev (ikke stemmeret) Det faglige udvalg bestemmer indholdet, rammer m.v. i de godkendte uddannelser og fastsætter uddannelsesordninger. Det lokale uddannelsesudvalg / LUU: Udvalget udarbejder i samarbejde med skolen den lokale undervisningsplan. Her fastlægges undervisningens nærmere indhold inden for de regler der er fastsat for uddannelserne. Udvalget rådgiver skolen i spørgsmål vedr. uddannelserne, herunder valgfag af lokal betydning. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 37 EUD Bek.nr. 879 af 6. juni 2007 elevens uddannelse personlige uddannelsesplaner Til brug for uddannelsesplanen skal skolen gennemføre en kompetencevurdering af eleven i almindelighed inden 2 uger fra påbegyndelsen af undervisningen Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 38 Vicedirektør Gitte B Jensen 19

20 EUD Bek.nr. 879 af 6. juni 2007 elevens uddannelse Elevens tilkendegivelse af sit personlige formål med uddannelsesforløbet Den undervisning eleven skal gennemføre Den praktikuddannelse eleven skal gennemføre Valg af specialefag Oplysninger om elevens valg af supplerende undervisning (påbygning) Oplysning om eventuel individuel uddannelse Oplysning om eventuel særlig forløb Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 39 EUD Bek.nr. 879 af 6. juni 2007 elevens uddannelse Uddannelsesplanen for grundforløbet skal endvidere indeholde: Grundforløbets forventede varighed, begyndelses- og afslutningstidspunkt Elevens mål for grundforløbet Herunder elevens uddannelsesønsker eller uddannelsesvalg og eventuelle ønsker om supplerende videreuddannelseskompetencer Den undervisning eleven har tilmeldt sig herunder eventuelt projektarbejde og valg af valgfri undervisning De prøver eleven skal deltage i Elevens plan vedrørende praktikpladssøgning, hvis eleven ikke har en uddannelsesaftale Oplysninger om alternativt valg af skoleundervisning, hvis eleven ikke kan fortsætte i den primært ønskede uddannelse. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 40 Vicedirektør Gitte B Jensen 20

21 EUD Bek.nr. 879 af 6. juni 2007 lokale undervisningsplaner og ordensregler Uddannelsesbog Skolen forsyner eleven med en uddannelsesbog ved påbegyndelsen af skoleundervisningen. Uddannelsesbogen skal indeholde: De udstedte skolevejledninger og andre beviser for den undervisning eleven har gennemført De praktikerklæringer, som praktikken har udstedt Den del af elevens uddannelsesplan, som eleven ikke har gennemført Andre oplysninger af betydning for elevens uddannelse Skolen skal sørge for, at udannelsesbogen endvidere indeholder reglerne om uddannelsen, herunder reglerne for egnethedskrav vedrørende skolepraktik. Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 41 Vicedirektør Gitte B Jensen 21

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Januar 2014. LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Januar 2014 LUP Lokal undervisningsplan Social- og sundhedsuddannelserne Trin 1 og Trin 2 Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Indholdsfortegnelse 1. Generelt om Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen. Trin 1 og trin 2. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 og trin 2 Generelle del LUU Nov. 2012 Rev. Juni 2014 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2.

Lokal undervisningsplan. Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen trin 1 og 2. Indholdsfortegnelse 1. Generelt for skolen... 2 1.1. Praktiske oplysninger... 2 1.2. Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedsassistenter Marts 2013 Revideret 16. april 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU

Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Lokal undervisningsplan Social- og Sundhedsuddannelsen SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 1 Revideret juli 2014 og ikrafttrædelse 1.8 2014 Generelle oplysninger

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Trin 2 Serviceassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 30. juni 2008 Serviceassistent Udstedt af Det Faglige Udvalg for Serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008 om

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: 28.2.2012 Udkast til uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration

Lokal undervisningsplan. Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration Lokal undervisningsplan Kontoruddannelsen med specialerne Administration og Offentlig administration 2013/2014 Forord Denne undervisningsplan beskriver undervisningen i den merkantile erhvervsuddannelse

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar)

Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Beskrivelse af de færøske SOSU-uddannelser (heilsuútbúgvingar) Formålet med det følgende er at give en kortfattet beskrivelse af de færøske social- og sundhedsuddannelser (uddannelserne til henholdsvis

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Uddannelsen... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatør Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere