INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING"

Transkript

1 VEJLEDNING, APRIL 2015 INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING

2

3 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 1/1 INDHOLD 1. INDLEDNING TERMINOLOGI TEKNISK OPBYGNING KOMPONENTOVERSIGT INDBERETNING AF DATA TIL ØKONOMISK BENCHMARKING INDBERETNINGSFRIST INDBERETNING AF NETKOMPONENTER INDBERETNING AF OMKOSTNINGSDATA DRIFTSOMKOSTNINGER ÅRETS AFSKRIVNINGER LEVERET MÆNGDE INDBERETNING AF OMKOSTNINGER VEDR. FJERNAFLÆSTE MÅLERE FAKTISKE DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER ENSRETTEDE DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER ANSØGNING OM GODKENDELSE AF EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OMKOSTNINGER TIL SMART GRID... 14

4

5 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 1/17 1. INDLEDNING Denne vejledning beskriver, hvornår og hvordan netvirksomhederne skal foretage indberetningen af data til Energitilsynets årlige benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Vejledningen er udstedt med hjemmel i 26, stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelsen ), hvor det fremgår, at: Benchmarkingen baseres på oplysninger fra virksomhederne, der indsendes til Energitilsynet, efter regler fastsat af Energitilsynet. Netkomponenter og omkostningsdata skal indberettes årligt for, at Energitilsynet kan træffe afgørelse om effektiviseringskrav, der fremkommer ved benchmarkingen af den økonomiske effektivitet. Effektiviseringskravene udmøntes som en procentvis varig reduktion af den enkelte netvirksomheds reguleringspris eller rådighedsbeløb, jf. 27, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Sekretariatet for Energitilsynet har fastsat indberetningsfristen til den 31. maj, jf. 26, stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelsen. Såfremt en virksomheds for sent indsendte oplysninger giver anledning til en ændring af udmeldte effektiviseringskrav, vil justeringen først finde sted i forbindelse med Energitilsynets fastsættelse af virksomhedens indtægtsramme for det næstfølgende reguleringsår. For sent indsendte oplysninger giver ikke anledning til genberegning af benchmarkingen, jf. 27, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Forekommer der spørgsmål i forbindelse med indberetningen, som der ikke kan findes svar på i vejledningen, må Sekretariatet for Energitilsynet kontaktes for yderligere vejledning. Oplysningerne omkring indberetning af data til den økonomiske effektivitet kan findes på Energitilsynets hjemmeside:

6 Side 2/17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING 2. TERMINOLOGI BOGSTAVSKODE Refererer til den bogstavskode, hvori komponenten indgår i Sekretariatet for Energitilsynets indberetningsskema, jf. tabel 3. ENAO ENergi Anmeldelse Online (ENAO) er Energitilsynets elektroniske anmeldelsessystem til el- og varmeforsyningsvirksomheder. FARVEKODE Refererer til den del af elnettet, hvor komponenten er installeret, jf. figur 1. KOMPONENTTYPE Refererer til den komponenttype, som komponenten er tilhørende. Se uddybende forklaring af komponenttyperne i tabel 1. NETVOLUMENMODELLEN Er den model, som Energitilsynet anvender til benchmarking af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet. Netvolumenmodellen sammenligner netvirksomhedernes relative omkostninger og sammensætningen af elnettet (kabler, luftledninger, stationer, felter m.v. på forskellige spændingsniveauer). Seneste version af netvolumenmodellen fremgår af Energitilsynets afgørelse af 16. december Ved at anvende netvolumenmodellen kan Sekretariatet for Energitilsynet vurdere, hvor omkostningseffektivt en netvirksomhed er til at drive sit eget net set i forhold til, hvor effektive andre netvirksomheder vil være til at drive et tilsvarende net. STATISTIKOMRÅDE/ SPÆNDINGSNIVEAU Geografisk og teknisk afgrænset område inden for netvirksomhedens bevillingsområde, for hvilket der føres selvstændig statistik. Den geografiske grænse mellem to statistikområder går ved ejergrænsen til en nabovirksomheds bevillingsområde eller ved overgang til kundeinstallationer på samme spændingsniveau. Den tekniske grænse går normalt ved transformation til højere eller lavere spændingsniveau. For flere detaljer se figur TEKNISK OPBYGNING Til brug for netvolumenmodellen skal netvirksomheden angive, hvilke netkomponenter og hvor mange enheder netvirksomhedens ledningsnet består af pr. 30. juni i det pågældende regnskabsår. Tællevejledningen tager udgangspunkt i den tekniske opbygning og opdeling af elnettet, jf. figur 1.

7 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 3/17 FIGUR 1 TEKNISK OPBYGNING OG OPDELING AF ELNETTET kv kv 1-25 kv Linje Hovedstation (150/60 kv) Linje Hovedstation (60/10 kv) Linje A0-kunder A1-kunder A2-kunder Netstation (10/0,4 kv) Netstation (10/0,4 kv) 1-25 kv B1-kunder B2-kunder Lavspænding (0,4 kv) Traditionelle statistikområder Definitioner af hoved- og netstationer Lavspændingsnettet 0,4 linje Kabelskab Stikledning Elmåler C-kunder Kilde: Dansk Energi, teknisk rapport RA 554, Komponentklasseinddeling og begrebsforklaring, juni Note: Opdelingsprincippet i figur 1 er kun delvist vist for stationer og linjer på kv. Det viste princip for statistikområdet kv er dog på tilsvarende vis også gældende for statistikområdet kv. Figur 1 viser en skematisk oversigt over distributionsnettets tekniske opdeling i stationer (hoved-/net-) og linjer (kabel- og luftledningsanlæg). Elnettet er yderligere inddelt i statistikområder. Statistikområderne anvendes bl.a. i forhold Sekretariatet for Energitilsynets benchmarking af kvalitet i levering KOMPONENTOVERSIGT I tabel 1 ses en oversigt over de i netvolumenmodellen anvendte netkomponenter samt en uddybende forklaring heraf. Farvekoderne til højre i tabellen angiver, hvilke område i figur 1, som den enkelte komponent knytter sig til.

8 Side 4/17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING TABEL 1 KOMPONENTOVERSIGT Komponenttyper Komponentforklaring kv kv kv 0,4 kv Felt, åben Felt, gasisoleret Felt Kabel, land Kabel, sø Kabel, land Luftledning, enkeltsystem Luftledning, dobbeltsystem Luftledning Transformer Netstation Målere, fjernaflæste Målere, ikkefjernaflæste Komplet linje-, kabel-, transformer-, reaktor- eller koblingsfelt i et åbent luftisoleret eller delvist gasisoleret anlæg (her forstås felter hvor kun feltets effektafbryder anvender SF6-gas eller vakuum som brydemedium) inkl. kontroltavler og relæbeskyttelse, manøvre og signalkabler og andel af nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på kv stationen, samt andel til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, stationskontrol m.m. delt ud pr. felt. Komplet linje-, kabel-, transformer-, reaktor- eller koblingsfelt i et fuldt SF6-isoleret anlæg (GIS-anlæg, hvor både anlæggets brydemedium og isolationsmedium er SF6-gas) inkl. kontroltavler og relæbeskyttelse, manøvre og signalkabler og andel af nødvendige bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på stationen kv, samt andel til egenforsyning, hjælpe-, fælles- og stationsanlæg, stationskontrol m.m. delt ud pr. felt. Komplet linje-, kabel-, transformer-, reaktor- eller koblingsfelt i et åbent, delvist eller fuldt gasisoleret anlæg inkl. kontroltavler og relæbeskyttelse, manøvre og signalkabler og andel af nødvendig bygninger (relæhus, værksted, lager etc.) på /10-20 kv stationen, samt andel til egenforsyning, hjælpeanlæg, stationskontrol m.m. delt ud pr. felt. Inkl. ende- og samlemuffer, hjælpeudstyr (olieanlæg, direkte tilkoblet kompenseringsudstyr alene for kabelanlæg), ekskl. linjefelter. Udlagt med skib inkl. ende-/samlemuffer og hjælpeudstyr på land (olieanlæg). Ekskl. linjefelter. Inkl. ende- og samlemuffer, hjælpeudstyr (olieanlæg). Ekskl. linjefelter. Ophængt på stål- eller træmaster inkl. endetræksmast. Linjen kan være drevet ved lavere spænding (50-60 kv). Ekskl. linjefelter. Ophængt på stål- eller træmaster inkl. endetræksmast. En eller flere linjer kan være drevet ved lavere spænding (50-60 kv). Ekskl. linjefelter. Ophængte systemkilometer på stål- eller træmaster inkl. endetræksmaster og fundamenter. Ekskl. linjefelter. Komplet opstillet transformer på fundament inkl. olieopsamling, støjinddækning og øvrigt hjælpeudstyr, projekterings og etableringsomkostninger. Ekskl. felt, koblings- og tavleanlæg (koblings- og tavleanlæg henregnes under "Felter"). Komplet inkl. stationshus, bygning/rum eller tårn/mastetop, kv koblings- og fordelingsanlæg, distributionstransformer (1 eller flere), lavspændingstavler, styre- og signalkabler, måletransformere, udstyr for styring og overvågning (DSO/automation) m.m. Fjernaflæste elektroniske el-forbrugsmålere, der opfylder kravene i 4-7 i bekendtgørelse nr af 3. december Elektromekaniske eller elektroniske el-forbrugsmålere a i i b j j l c1 g1 c2 g2 m2 m1 p d e h n q f k o r r r r s s s s

9 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 5/17 3. INDBERETNING AF DATA TIL ØKONOMISK BENCHMARKING Netvirksomhederne indberetter hvert år data til brug for Energitilsynets økonomiske benchmarking. Indberetningen består af tre dele: Indberetning af netkomponenter i ledningsnettet for det pågældende regnskabsår Indberetning af regnskabsoplysninger for det pågældende regnskabsår Ansøgning om ekstraordinære omkostninger samt smart grid for det pågældende regnskabsår Indberetningen sker via ENAO, som findes på følgende link: INDBERETNINGSFRIST Indberetningsfrist for indrapportering af data til Energitilsynets økonomiske benchmarking er d. 31. maj INDBERETNING AF NETKOMPONENTER Tabel 2 viser et udsnit af indberetningsskemaet for netkomponenter i ENAO. TABEL 2 UDSNIT AF INDBERETNINGSSKEMA FOR NETKOMPONENTER Hver netvirksomhed indberetter alene de komponenter og anlæg, som netvirksomheden selv ejer. Hvis en netvirksomhed ejer en komponent eller et anlæg i fællesskab med en anden netvirksomhed, skal netvirksomheden angive den andel af omkostningerne, som netvirksomheden selv dækker, eksempelvis halvdelen.

10 Side 6/17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Såfremt en netvirksomhed ejer komponenter i fællesskab med en anden netvirksomhed, skal der i tillæg til indberetningen fremsendes oplysninger om den valgte fordelingsnøgle. Henvendelsen skal ske til Sekretariatet for Energitilsynet på I indberetningsskemaet udfyldes antal enheder hhv. antal kilometer af hver enkelt netkomponent. Det er således ikke værdien opgjort i kr. af de enkle komponenter, der skal anføres. I tilfælde af at netvirksomheden har væsentlige netkomponenter, der ikke umiddelbart passer ind under de anførte netkomponenter, skal netkomponenterne umiddelbart anføres under den anlægskategori, der passer bedst muligt. Sekretariatet for Energitilsynet skal i sådanne tilfælde orienteres herom på De 22 indberetningskategorier ses i tabel 3. For nærmere beskrivelse af komponenttyperne se tabel 1. TABEL 3 INDBERETNINGSKATEGORIER Type Forkortelse Type Forkortelse 132kV felt, åben a 50kV felt, gasisoleret j 132kV felt, gasisoleret b 50/10kV transformer k 132kV kabel c1 10kV felt1 l 132kV søkabel c2 10kV kabel m1 132kV luftledning, enkeltsystem d 10kV søkabel m2 132kV luftledning, dobbeltsystem e 10kV luftledning n 132/50kV transformer f 10/0,4kV station o 50kV kabel g1 0,4kV kabel p 50kV søkabel g2 0,4kV luftledning q 50kV luftledning h Målere - fjernaflæsning r 50kV felt, åben i Målere - ikke fjernaflæsning s Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet. Note: I forbindelse med indberetningerne til benchmarkingen i 2012 opstod der forvirring omkring afgrænsningen af 10 kv felter i netvolumenmodellen. Sekretariatet for Energitilsynet vil gerne præcisere, at 10 kv-felter er afgrænset til at omfatte kv effektafbrydere i 60/10 stationer. 10 kv koblingsanlæg i 10/0,4-stationer skal derimod ikke indberettes eksplicit, fordi disse felter opfattes som en del af 10/0,4-stationerne, som skal indberettes særskilt. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det alene er netaktiver i drift, der skal indberettes til brug for benchmarkingen.

11 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 7/ INDBERETNING AF OMKOSTNINGSDATA Netvirksomhederne indberetter, som en del af datagrundlaget for den økonomiske benchmarking, en række omkostningsdata samt netvirksomhedens leveret mængde elektricitet. De fem omkostningstyper fremgår af tabel 4. TABEL 4 YDERLIGERE SPECIFIKATION AF OMKOSTNINGER DRIFTSOMKOSTNINGER Definitionen af driftsomkostningerne fremgår af 2, nr. 4, i indtægtsrammebekendtgørelsen: 4) Driftsomkostninger: Virksomhedens omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, demontering af eksisterende anlæg, som ikke indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, jf. 15, stk. 5, driftsomkostninger pålagt af offentlige myndigheder eller Energinet.dk, nettab samt afvikling af de i 69, stk. 1, i lov om elforsyning nævnte gældsforpligtelser og udgifter til sikkerhedsstillelse. Omkostningerne anses i reguleringsmæssig henseende for ligeligt fordelt over året. Omkostninger knyttet til virksomhedens energispareindsats omfattet af kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 21. juni 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder indgår ikke i opgørelsen af driftsomkostningerne. Afskrivninger skal ikke indgå i driftsomkostningerne, men skal oplyses særskilt i under posten årets afskrivninger, jf. afsnit Omkostninger vedrørende overliggende net (herunder Energinet.dk) skal ikke medregnes i posten driftsomkostninger, idet disse omkostninger indgår i posten viderefakturering til overliggende net og systemansvar 1. Omkostninger til energispareaktiviteter skal ikke medtages, da disse skal holdes regnskabsmæssigt adskilt fra driften af nettet. 1 Indberetning af reguleringsregnskab 2014, punkt 1.4.

12 Side 8/17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Omkostninger knyttet til den bevillingspligtige aktivitet, uanset om aktiviteten bogføres og indgår regnskabsmæssigt i en anden virksomhed, fx gebyromkostninger, skal indgå i driftsomkostningerne, jf. 70, stk. 1 bekendtgørelse af lov om elforsyning nr af 25. november Omkostninger til tab på debitorer skal indgå i driftsomkostningerne og må ikke modregnes i virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. årsregnskabslovens principper og Energiklagenævnets praksis herom 2. Eventuelle gevinster og tab ved salg af anlægsaktiver må ikke modregnes i afskrivningerne, men skal indgå i hhv. de driftsmæssige indtægter og driftsomkostninger. Omkostninger til demontering af eksisterende anlæg, som indgår i beregningen af nødvendige nyinvesteringer, skal ikke indgå i driftsomkostningerne idet de skal indgå i netaktiverne, jf. 2, nr. 4 og 15, stk. 5, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Omkostninger til nettab skal indgå i driftsomkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 4, og stemme overens med de omkostninger som angives under nettab, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 17. Omkostninger indberettet i forbindelse med ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger i benchmarkingen skal indgå i driftsomkostningerne. Ekstraordinære driftsomkostninger er omkostninger, som sædvanligvis indgår i driftsomkostningerne, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 4, men som netvirksomhederne kan ansøge om at få fratrukket, jf. afsnit 3.5. Driftsomkostningerne har tidligere været defineret som driftsomkostninger inklusiv demonteringsomkostninger i forbindelse med ansøgning om nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatet for Energitilsynet vil derfor præcisere, at demonteringsomkostninger i forbindelse med nødvendige nyinvesteringer skal aktiveres, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 15, stk. 5, hvilket betyder, at denne omkostning indgår i afskrivningerne. Se også vejledning til indberetning af reguleringsregnskabet punkt 2. KUNDERELATEREDE OMKOSTNINGER En netvirksomheds kunderelaterede omkostninger er omkostninger ved varetagelse af al kundeservice, herunder måleraflæsning, kundeafregning og inkasso. Kunderelaterede omkostninger er ikke defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen, men er et begreb anvendt af Energitilsynet i forbindelse med benchmarkingafgørelserne 3. 2 Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, j.nr Klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for Senest ved Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014.

13 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 9/17 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER En netvirksomheds administrationsomkostninger omfatter omkostninger til overordnet teknisk administration og generel administration. Administrationsomkostninger indgår i definitionen af netvirksomhedernes driftsomkostninger, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 2, nr. 4. Administrationsomkostninger er ikke specifikt defineret i indtægtsrammebekendtgørelsen, men er et begreb anvendt af Energitilsynet i forbindelse med benchmarkingafgørelserne 4. OMKOSTNINGER TIL NETTAB Virksomheden opgør årligt sit fysiske nettab og omkostningerne forbundet med nettabet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 17. Netvirksomhedens nettab defineres som omkostninger ved nettab, der vedrører distributionsnettet, jf. 5, nr. 4, i elforsyningsloven. Det fysiske nettab er den mængde kwh, der leveres ind i nettet minus den mængde kwh, der er leveret hos forbrugerne. Dvs. nettabet er mængden af den el, der passerer gennem netvirksomhedens net, men ikke når frem til slutbrugerne. Omkostninger forbundet med nettabet, består af en omkostning til overliggende net (inkl. PSO) samt køb af el på markedsvilkår. Omkostninger til nettab omfatter ikke netvirksomhedens eget elforbrug, gadebelysning eller lignende Se også vejledningen til indberetning af reguleringsregnskabet punkt ÅRETS AFSKRIVNINGER Afskrivninger opgøres i henhold til indtægtsrammebekendtgørelsens 23, som foreskriver, at afskrivninger vedrører afskrivninger på aktiver, som er idriftsat forud for den 1. januar 2005 og opgøres på grundlag af aktivets værdi ultimo 2004, opgjort efter 15 og 16 i bekendtgørelse nr. 899 af 30. august 2004 om indtægtsrammer for netvirksomheder og transmissionsvirksomheder. Se også vejledningen til indberetning af reguleringsregnskabet punkt 4.6. Afskrivninger indberettet i forbindelse med ansøgning om godkendelse af ekstraordinære afskrivninger i benchmarkingen skal indgå i afskrivningerne. Ekstraordinære afskrivninger er afskrivninger, som sædvanligvis indgår i afskrivningerne, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 23, men som netvirksomhederne kan ansøge om at få fratrukket, jf. afsnit 3.5. Et eksempel herpå er afskrivninger på søkabler. Afskrivninger på kv samt kv søkabler udgik af benchmarkingmodellen i 2013, jf. Energitilsynets afgørelse af 17. december Driftsomkostninger til søkabler indgår fortsat i modellen. Såfremt en netvirksomhed har haft afskrivninger vedr. søkabler i det pågældende regnskabsår, kan der ansøges om at få disse godkendt som ekstraordinære omkostninger, jf. afsnit Senest ved Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014.

14 Side 10/17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING LEVERET MÆNGDE Leveret mængde elektricitet for det pågældende regnskabsår opgøres som den leverede mængde i kwh, der ved sekretariatets anmodning kan dokumenteres, jf. vejledning til reguleringsregnskabet punkt 3. Indberetning af den leveret mængde elektricitet i benchmarkingen er således enslydende med den leverede mængde elektricitet, der ligger til grund for beregningen af indtægtsrammen. Netvirksomhederne kan ikke inkludere VE-anlægsejernes egen produktion af el, som er samtidig med forbruget, i den mængde kwh, som indberettes i forbindelse med reguleringsregnskaber og efterfølgende lægges til grund for opgørelsen af indtægtsrammen, da denne mængde ikke kan anses for leveret el fra nettet, jf. sekretariatets vejledende udtalelse til Dansk Energi af 5. juli INDBERETNING AF OMKOSTNINGER VEDR. FJERNAFLÆSTE MÅLERE Benchmarkingen af omkostninger til fjernaflæste målere blev ændret i 2014, jf. Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014, således, at netvirksomhedernes omkostninger forbundet med fjernaflæste målere indgår i benchmarkingen på lige fod med andre netkomponenter. Til brug for den årlige benchmarking skal netvirksomhederne indberette oplysninger vedr. fjernaflæste målere, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 26, stk. 2. I tabel 5 ses indberetningsskemaet for omkostninger til fjernaflæste målere. Det fremgår af tabel 5, at netvirksomhederne skal indberette både de faktiske og ensrettede driftsomkostninger og afskrivninger vedr. fjernaflæste målere, jf. afsnit og TABEL 5 INDBERETNING AF OMKOSTNINGER VEDR. FJERNAFLÆSE MÅLERE 5 Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen af 5. juli 2013.

15 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 11/ FAKTISKE DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Netvirksomhedens faktiske driftsomkostninger og afskrivninger er de omkostninger, som netvirksomheden har haft til fjernaflæste målere, og som indgår i de samlede driftsomkostninger og afskrivninger i reguleringsregnskabet, jf. punkt og samt vejledningen til reguleringsregnskabet punkt 2 og ENSRETTEDE DRIFTSOMKOSTNINGER OG AFSKRIVNINGER Energitilsynet har i forbindelse med Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 udarbejdet nye ækvivalenter for fjernaflæste målere og samtidig fastsat en ensretning af regnskabspraksis, netvirksomhederne skal anvendes ved indberetning til brug for benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 26, stk. 2. Retningslinjerne fremgår af tabel 6 og skal anvendes ved indberetning af data i felterne ensrettede driftsomkostninger og afskrivninger vedr. fjernaflæste målere, uafhængigt af netvirksomhedens faktiske valg af regnskabspraksis i reguleringsregnskabet. Hvis netvirksomhedens faktiske valg af regnskabspraksis afviger fra Energitilsynets fastsatte retningslinjer vil de ensrettede driftsomkostninger og afskrivninger afvige fra netvirksomhedens faktiske driftsomkostninger og afskrivninger og oplysningerne for ensrettede driftsomkostninger vil derfor ikke umiddelbart kunne genfindes direkte i reguleringsregnskabet. I tvivlstilfælde bør netvirksomheden kontakte Sekretariatet for Energitilsynet. TABEL 6 BOGFØRING AF OMKOSTNINGER TIL FJERNAFLÆSTE MÅLERE EFTER DEN NYE ENSRETTEDE REGNSKABSPRAKSIS Udgiftsposter Specifikation af omkostninger Regnskabspraksis i. Drift af fjernaflæste målere (inkl. drift af datahjemtagningssystem). ii. Indkøb af fjernaflæst måler. iii. Montering af fjernaflæst måler iv. Demontering af gammel måler v. Restværdien af gammel måler vi. Indkøb af datahjemtagningssystemer vii. Information og rådgivning af slutbruger Drift og vedligeholdelse. Kostpris for fjernaflæst måler inkl. evt. strøm-og spændingstransformer, målertavle m.m. Løn, materialer, kørsel etc. Løn, materialer, kørsel etc. Bogført restværdi af gammel måler reduceret med evt. indtægter ved salg af den gamle måler. Kostpris for datahjemtagningsudstyr og- systemer. Udgifter til information og rådgivning af slutbruger. Driftsføres. Aktiveres og afskrives over 15 år. Aktiveres og afskrives over 15 år. Driftsføres. Driftsføres. Aktiveres og afskrives over 15 år. Driftsføres. Kilde: Sekretariatet for Energitilsynet.

16 Side 12/17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING 3.5. ANSØGNING OM GODKENDELSE AF EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER Udgangspunktet for den økonomiske benchmarking er, at alle netvirksomhedernes omkostninger skal indgå i benchmarkingen. Der kan dog forekomme forskellige omkostninger, som af den ene eller anden årsag forekommer ekstraordinære for netvirksomheden i det pågældende regnskabsår. For at opnå et mere sammenligneligt omkostningsgrundlag for benchmarkingen af netvirksomhederne har Energitilsynet tidligere valgt at godkende omkostninger 6, der undtages fra benchmarkingen med den begrundelse, at disse omkostninger betragtes som ekstraordinære. Der forekommer ikke nogen definition af ekstraordinære omkostninger i hverken elforsyningsloven eller indtægtsrammebekendtgørelsen. Det er således op til Energitilsynet at tage stilling til hvilke omkostninger, der betragtes som ekstraordinære omkostninger. Netvirksomhederne kan derfor ansøge om godkendelse af ekstraordinære omkostninger i sammenhæng med indberetning af data til den økonomiske benchmarking. I tabel 7 ses ansøgningsskemaet for godkendelse af ekstraordinære omkostninger. Det fremgår af tabellen, at der for hver ansøgning skal indtastes omkostningstype, beløb hhv. driftsomkostninger og/eller afskrivninger samt en forklaring af omkostningen. De forskellige omkostningstyper er defineret i nedenstående afsnit. TABEL 7 ANSØGNING OM GODKENDELSE AF EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNIN- GER OMKOSTNINGSTYPER Som udgangspunkt vurderer Sekretariatet for Energitilsynet ansøgninger om ekstraordinære omkostninger med udgangspunkt i udvalgte omkostningskategorier hhv. omkostninger afholdt af 3. part, omkostninger til afholdelse af pensionsforpligtigelser, force majeure, afskrivninger på søkabler, finansielle omkostninger 6 Senest ved Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014.

17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 13/17 indeholdt i lejeomkostninger, restafskrivninger på ikke-fjernaflæste målere samt omkostninger til IT-systemer ved fusion. Den nedenstående liste af omkostningskategorier er ikke en udtømmende liste, men en vejledning til, hvilke omkostningskategorier der kan være tale om i forbindelse med ansøgning af godkendelse af ekstraordinære omkostninger. Sekretariatet for Energitilsynet vil uanset omkostningstype foretage en konkret vurdering af hver enkelt ansøgning, for således at vurdere om de ansøgte omkostninger kan anses for værende ekstraordinære. OMKOSTNINGER SOM BLIVER AFHOLDT AF 3. PART Omkostninger som bliver afholdt af 3. part er en udgiftspost, der i sidste ende ikke udgør en omkostning for netvirksomheden. Dette vil eksempelvis være tilfældet, hvis en netvirksomhed udfører arbejde for 3. part, og 3. part afholder udgiften, eller i en situation hvor netvirksomheden reparerer en opstået skade, der efterfølgende dækkes af en 3. part. OMKOSTNINGER TIL AFHOLDELSE AF PENSIONSFORPLIGTIGELSER Omkostninger til afholdelse af pension omhandler omkostninger til netvirksomhedens pensionsforpligtigelse til fratrådte medarbejdere og ægtefæller. Det er udelukkende pensionsforpligtigelserne, der omfattes af denne kategori, hvilket betyder, at der ikke skal ansøges om f.eks. fratrædelsesgodtgørelser til tjenestemænd. FORCE MAJEURE Omkostninger i kategorien force majeure er omkostninger, som opstår som følger af ekstreme vejrforhold eller enkeltstående hændelser af fuldstændig uforudsigelig karakter. Kategorien omfatter kun specifikke omkostninger, der er forårsaget af en hændelse, som netvirksomheden ikke kunne have forudset, og som netvirksomheden ikke kunne have garderet sig i mod. AFSKRIVNING PÅ SØKABLER Afskrivninger på kv samt udgik af benchmarkingen fra og med 2013, jf. Energitilsynets afgørelse af 17. december Netvirksomheder, der har haft afskrivninger på søkabler i det pågældende regnskabsår, kan derfor ansøge om at få disse godkendt som ekstraordinære omkostninger. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at anlægsinvesteringen har været i udbud, således at det kan dokumenteres, at omkostningerne til investeringerne er afholdt på markedsmæssige vilkår. Kontakt evt. Sekretariatet for Energitilsynet for nærmere vejledning. FINANSIELLE OMKOSTNINGER INDEHOLDT I LEJEOMKOSTNINGER Finansielle omkostninger indgår som udgangspunkt ikke i Energitilsynets benchmarking. Nogle netvirksomheder har dog finansielle omkostninger til leje/leasing af ejendomme og andre aktiver indregnet i netvirksomhedens driftsomkostninger. Disse netvirksomheder kan derfor have højere driftsomkostninger, end netvirksomheder som selv ejer disse aktiver.

18 Side 14/17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING For at ensrette vilkårene for netvirksomhederne i benchmarkingen har Energitilsynet tidligere valgt 7 at godkende ekstraordinære omkostninger vedr. finansielle omkostninger. Netvirksomhederne kan derfor fortsat ansøge herom. RESTAFSKRIVNINGER PÅ SKROTTEDE IKKE-FJERNAFLÆSTE MÅLERE Energitilsynet har tidligere valgt at betragte restafskrivninger på skrottede ikkefjernaflæste målere som en ekstraordinær omkostning, da denne omkostning kan være en relativ stor omkostning for netvirksomheden, der alene afspejler valg af demonteringstidspunkt. Netvirksomhederne kan derfor fortsat ansøge herom. OMKOSTNINGER TIL IT-SYSTEMER VED FUSION Energitilsynet har tidligere valgt at betragte migreringsomkostninger af ITsystemer i forbindelse med en fusion som en ekstraordinær omkostning, da der ofte er tale om meget store omkostninger. Sekretariatet for Energitilsynet tilsigter, at benchmarkingmodellen ikke skal være opbygget på en måde, der afholder selskaberne fra at fusionere. Netvirksomhederne kan derfor fortsat ansøge herom. ANDET Der kan forekomme omkostninger af ekstraordinær karakter, som ikke umiddelbart falder inden for én af de ovennævnte kategorier. Netvirksomhederne skal i sådanne tilfælde indtaste en forklaring i det tilhørende felt ANSØGNING OM GODKENDELSE AF OMKOSTNINGER TIL SMART GRID Som konsekvens af Energiklagenævnets afgørelse af 19. august har omkostninger til smart grid været undtaget af benchmarkingafgørelserne for årene som ekstraordinære omkostninger. Energitilsynet vil i forbindelse med benchmarkingafgørelsen i december 2015 tage stilling til, hvorvidt netvirksomhedernes omkostninger til smart grid kan godkendes som ekstraordinære omkostninger. Netvirksomhederne kan i forbindelse med benchmarkingen derfor indsende en ansøgning vedr. ekstraordinære omkostninger til smart grid. Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse og dokumentation for de afholdte omkostninger f.eks. i form af konkrete regnskabsposter og godkendt budget for projektet. Sekretariatet for Energitilsynet vil ved hver enkelt ansøgning foretage en konkret vurdering af, om de enkelte projekter kan anses som smart grid. Omkostninger vedr. smart grid skal indberettes særskilt. I ENAO findes dette skema i forlængelse af skemaet for ansøgning om ekstraordinære omkostninger. Ansøgningsskemaet for ekstraordinære omkostninger til smart grid ses i tabel 8. 7 Senest ved Energitilsynets afgørelse af 16. december J.nr

19 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 15/17 TABEL 8 ANSØGNINGER VEDR. EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER TIL SMART GRID Som det fremgår af tabel 8, skal netvirksomhederne oplyse hhv. smart grid kategori, beløb, evt. støtteordning samt samlede projektomkostninger og bilag, når de ansøger om godkendelse af omkostninger til smart grid. En beskrivelse af de forskellige indberetningskategorier fremgår af det nedenstående. SMART GRID KATEGORI Sekretariatet for Energitilsynet har i samarbejde med Dansk Energi opstillet en liste over de forskellige smart grid kategorier, jf. tabel 9. Netvirksomheden skal i forbindelse med ansøgningen angive den smart grid kategori, som omkostningerne til det pågældende projekt falder under.

20 Side 16/17 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING TABEL 9 SMART GRID KATEGORIER Kategorier 1 Realtidsmåling i kv net 2 Realtidsmåling af 0,4 kv udføringer i 10/0,4 kv stationer 3 Realtidsmåling i udvalgte tilslutningspunkter med fluktuerende forbrug eller produktion 4 Data håndteringssystemer Data Warehouses 5 Online visualisering af nettilstand i eksisterende SCADA-systemer 6 Analysesoftware State Estimation (IT-system) - Øget udnyttelse af afregningsdata 7 Udstyr til forbedring af spændingskvalitet i 0,4 og 10 kv net 8 Systemer til fjernstyrbar omkobling i 0,4 og kv net 9 Fjernstyrbare trinkoblere i 10/0,4 kv stationer 10 Aktiv spændingsregulering (Var- regulering - STAT-com m.v.) 11 Energilagring 12 Tilstandsmonitorering af komponenter 13 Prognoseværktøjer til fokuseret benyttelse af fleksibilitet 14 Kontrolværktøjer til netdriften til brug af fleksibilitet herunder standardiserede kommunikationssystemer til leverandører 15 Fleksibilitetsydelser Kilde: Dansk Energi. BELØB Det angivne beløb skal indeholde netvirksomhedens omkostninger til smart grid inden for det angivne projekt i det pågældende regnskabsår. Beløbet skal opdeles på driftsomkostninger og/eller afskrivninger. Anlægsinvesteringer indgår med de relevante afskrivninger i regnskabsåret. Der skal alene indberettes omkostninger, som er afholdt af netvirksomheden, dvs. alene netvirksomhedernes projektomkostninger eksklusiv eventuel modtaget finansiel støtte og anden medfinansiering. BESKRIVELSE Netvirksomhederne skal i dette felt angiv projektets titel samt en kort beskrivelse af projektets formål. Endvidere skal det kort angives, hvad omkostningerne er gået til. STØTTEORDNING Netvirksomhederne har mulighed for at ansøge om støtte fra forskellige støtteordninger i forbindelse med udførelsen af smart grid projekter. Netvirksomhederne skal i forbindelse med ansøgning om godkendelse af omkostninger til smart grid oplyse om, hvor stor en andel af selskabets samlede omkostninger til projektet, den offentlige støtte udgør. Endvidere skal der i ansøgningen angives, hvem i støtteordningen sekretariatet kan kontakte for uddybende oplysninger om det angivne projekt.

21 ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 17/17 Netvirksomheden skal desuden oplyse hvor stor en andel af de samlede projektomkostninger, som netvirksomheden selv finansierer, samt de samlede omkostninger for hele projektet. DOKUMENTATION Ansøgninger om godkendelse af omkostninger til smart grid skal indeholde projektbeskrivelse samt dokumentation og skal således vedhæftes ansøgningen. Er det angivende smart grid projekt omfattet af en støtteordning skal det af støtteordningen godkendte budget og projektbeskrivelse også vedhæftes. Er projektregnskab og afrapporteringer ikke færdiggjort på tidspunktet for indberetning informeres Sekretariatet for Energitilsynet herom på

Benchmarking. Maj 2014

Benchmarking. Maj 2014 Maj 2014 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby

Benchmarking. April Sekretariatet for Energitilsynet. Carl Jacobsens Vej Valby April 2013 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING

INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING VEJLEDNING 1. UDGAVE FEBRUAR 2015 INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING ENERGITILSYNET INDRAPPORTERING AF DATA TIL BENCHMARKING AF KVALITET I LEVERING INDHOLD 1. INDLEDNING...

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

KONTERINGS- OG INDBERET- NINGSVEJLEDNING TIL NY BENCHMARKINGMODEL

KONTERINGS- OG INDBERET- NINGSVEJLEDNING TIL NY BENCHMARKINGMODEL VEJLEDNING KONTERINGS- OG INDBERET- NINGSVEJLEDNING TIL NY BENCHMARKINGMODEL Side 2/18 ENERGITILSYNET KONTERINGS- OG INDBERETNINGSVEJLEDNING TIL NY BENCHMARKINGMODEL INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1. BAGGRUND

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside

Bilagsoversigt. Bilag til punkt 5. Energitilsynets møde den 18. december 2012. Bilag Bilagsside ENERGITILSYNET Bilag til punkt 5 Energitilsynets møde den 18. december 2012 18. december 2012 DETAIL 12/10309 /LIC, KHRI, TS, HBL Bilagsoversigt Bilag Bilagsside nr. 1 1-12 Detaljeret gennemgang af model

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008

Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 (Elforsyning) Kongerslev Elnet ApS over Energitilsynet af 27. september 2007 effektiviseringskrav til elnetselskaber for 2008 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering

ENERGITILSYNET. Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering ENERGITILSYNET Vejledning til indrapportering af data til benchmarking af kvalitet i levering 1. udgave Marts 2013 2/21 1 INDLEDNING... 3 2 TERMINOLOGI... 4 3 INDBERETNING AF DATA FOR KVALITET I LEVERING...

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR VAND DRAGØR A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00171 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. DECEMBER 2017 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2018 HØRINGSUDKAST 23. oktober 2017 Detail & Distribution 17/00437 KPH, LAA, RSHA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Odsherred Spildevand A/S Att.: Trine Gaarde Hovedgaden 39 4571 Grevinge Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00271 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Indberetning af faktiske indtægter i 2014... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering

Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering 12. marts 2012 Sag 4/0706-0300-0082 / MBK og TS Deres ref. Vejledning til udfyldelse af excelskemaer ved indberetning af data for kvalitet i levering Data for kvalitet i levering for 2011 skal indberettes

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for RINGKØBING-SKJERN RENSEANLÆG A/S Att.: Mads Kjærstrup Østergade 130 6900 Skjern Den 9. oktober 2017 Sag nr. 17/00415 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 AALBORG KLOAK A/S Att.: Martin Christian Bitsch Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00317 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 20. december 2016 Detail & Distribution 16/03110 IRT, KHRI, LAA 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet skal

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 PUNKT X ENERGITILSYNETS MØDE DEN 20. DECEMBER 2016 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE FOR 2017 21. september 2016 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KHRI, LAA, HECH 1. RESUMÉ 1. Energitilsynet

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. HOFOR Spildevand Dragør A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00162 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData.

Læs mere

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016

EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 15. DECEMBER 2015 EFFEKTIVISERINGSKRAV TIL NETVIRK- SOMHEDERNE 2016 UDKAST x. september 2015 Detail & Distribution 14/13267 IRT, KPH, LAA, NOJ, LIC, KHRI 1. RESUMÉ 1.

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Aarhus Vand A/S Att.: Asbjørn Vagner Rasmussen Gunnar Clausens Vej 34 8260 Viby J Den 12. oktober 2017 Sag nr. 17/00406 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for TÅRNBYFORSYNING Vand Att.: Jørn Leth-Espensen Gemmas Alle 39 2770 Kastrup Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00281 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere