Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser. Deklarationer

2 NATURKLAGENÆVNET>

3 Naturklagenævnets afgørelse af l.oktober 1997 om fredning af en lokalitet med Salep Gøgeurt ved Ogleenge i Aakirkeby Kommune, Bornholms Amt. (sag Dr / ). Fredningsnævnet for Bornholms amt har ved kendelse af 31. Juli 1996 truffet afgørelse om fredning af et ca. 10 ha stort areal med Salep Gøgeurt ved Ugleenge i Aakirkeby Kommune. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening i 1995 og omfatter 4 ejendomme. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af en lodsejer med krav om højere erstatning. Fredningsområdet Det ca. 10 ha store areal ligger i landzone og er i regionplanen for Bornholms Amt ( ) udpeget som særligt jordbrugsområde. Området er en del af Ugleenge, der er en af de på Bornholm forholdsvis sjældne ferske enge; området er i for- og eftersommeren hjemsted for et væsentligt antal vadefugle og andre fugle knyttet til engarealer. På den centrale del af området, der er på ca. 3,7 ha, findes en af Danmarks største bestande af Salep Gøgeurt; det anses derfor for at være en enestående botanisk lokalitet. Det centrale område er et ekstensivt afgræsset engareal; de tilgrænsende græsbevoksede arealer bærer præg af at være gødsket og hælder svagt ned mod området med Salep ~ Gøgeurt; disse arealer indgår naturligt i landskabet.

4 2 Midt i den centrale del af engen findes resterne af en gammel fægård (dyrefold til kvæg fra perioden ); fægården er den eneste fritliggende af sin art på Bornholm. Igennem den centrale del af området løber en vandrig bæk. Grundfjeldet er mange steder synligt og mindre sten ligger spredt i området. Engen bærer endvidere præg af stenbrud, der på visse tider af året fremstår som vandhuller. Fremtidig gødskning og sprøjtning i og omkring lokaliteten kan have en negativ indvirkning på vegetationen, herunder specielt på bestanden af Salep Gøgeurt. Fredningssagens behandling for fredningsnævnet Danmarks Naturfredningsforening har under sagen fremsat ændringsforslag, der begrænsede fredningen fra et areal på ca. 13 ha til et areal på ca. 10 ha og som gav mulighed for et noget større græsningstryk på det centrale område. Endvidere blev der fastsat grænser for gødskningen på arealerne uden for det centrale område. Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Amt har senere fremsat yderligere ændringsforslag om henholdsvis afgræsning af det centrale område og naturplejen. Bornholms Amt har anbefalet fredningsforslaget med de indarbejdede ændringer. Ingen af lodsejerne har udtalt sig imod fredningsforslaget efter ændringerne. Fredningsnævnets afgørelse Formålet med fredningen er primært at sikre Salep Gøgeurtens fortsatte bestand i området. Endvidere er formålet at sikre naturhistoriske og landskabelige værdier. Fredningen indeholder derfor forbud mod opdyrkning, sprøjtning og bebyggelse samt på det centrale område tillige forbud mod gødskning med andet end den naturlige gødning fra græssende kreaturer og får. Tilstanden i de eksisterende vådområde r må ikke ændres. På det centrale område af fredningen må græsningstrykket højst udgøre 1,5 storkreaturer pr. ha og afgræsning med får må først finde sted efter den 1. Juli.

5 3 Bornholms Amt kan foretage naturpleje og naturgenopretning til opfyldelse af fredningens formål. Sagens behandling for Naturklagenævnet I sagens behandling, herunder besigtigelse og offentligt tilgængeligt møde den 23. Oktober 1996 med de i sagen interesserede, har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer, ( Lars Busck, J.J.Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann, Sv. Aage Jensen, Hans Chr. Schmidt, Niels J. Langkilde og Svend Taanquist). Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale: Det tiltrædes, at der gennemføres fredning efter naturbeskyttelseslovens kap.6 med det formål at sikre Salep Gøgeurtens fortsatte bestand i området samt for at sikre, at de kulturhistoriske og landskabelige værdier i området bevares. De af fredningsnævnet fastsatte fredningsbestemmelser tiltrædes i realiteten. om fredningsområdets afgrænsning udtaler et fiertal på 5 medlemmer: Det tiltrædes, at fredningsområdet afgrænses således, som fredningsnævnet har bestemt. Mindretallet stemmer for at fredningen alene skal omfatte arealerne under matr. nr.23h, Åker. Idet fredningsnævnets kendelse af 31. Juli 1997 ophæves, fastsættes herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 10 ha store område ved Ugleenge, som er vist på kortet, der hører til Naturklagenævnets afgørelse (fredningskortet): 1. Fredningens formål. Fredningen har til formål at sikre Salep Gøgeurtens fortsatte bestand i området. Fredningen har endvidere til formål at sikre bevaring og forbedring af de natur- og kulturhistoriske samt de landskabelige værdier i området.

6 4 2. Bevaring af området. Fredningsområdet skal bevares i dets nuværende tilstand. 3. Bebyggelse. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og jagthytter o.lign. eller opstilles campingvogne o.lign. Fredningen er dog ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige læskure for kreaturer, når beliggenheden og udformningen er godkendt af fredningsnævnet. 4. Andre konstruktioner og anlæg. Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anlægges campingplads, sportsanlæg, skydebane, eller oplags- og losseplads. Der må ikke anbringes tårne, master, vindmøller, hegn eller skæmmende indretninger. Endvidere må der ikke føres luftledninger hen over det fredede område. s. Terrænændringer. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering, afgravning eller henkastning af affald o. lign. Sten må ikke fjernes fra arealet og planter og urter må ikke plukkes eller opgraves, medmindre det sker som led i naturplejen, jf Veje. Der må ikke anlægges nye veje eller fortages omlægning af eksisterende veje. 7. Vandløb og vådområder. Eksisterende åbne vandløb må ikke rørlægges eller omlægges, og tilstanden af eksisterende søer og vandhuller må ikke ændres.

7 5 8. Bevoksninger. Arealerne må ikke yderligere tilplantes. Eksisterende skovbevoksninger må vedligeholdes og gentilplantes med løvtræ. Plukhugst er tilladt. 9. Arealernes drift. Arealerne må ikke opdyrke s. Der må ikke sprøj tes med kemiske bekæmpelsesmidler. Det centrale område (matr. nr. 23h) med vedvarende græs må ikke gødskes andet end ved den naturlige gødning fra græssende kreaturer. Græsningstrykket på det centrale område må højst udgøre l,s storkreaturer pr. ha. De omkringliggende græsningsområder (dele af matr.nr. 32e, 23f og 22g) må årligt gødskes med max. 72 kg N, 6 kg P og 21 kg K pr. ha. På det centrale område må afgræsning med får først finde sted efter den 1. Juli. 10. Offentlighedens adgang. Offentligheden har i det omfang, der ikke er adgang til arealerne i medfør af naturbeskyttelseslovens bestemmelser, kun ret til færdsel og ophold i området efter aftale med den enkelte ejer. ll. Naturpleje. Bornholms Amt kan foretage naturpleje og naturgenopretning til opfyldelse af fredningens formål. Herunder kan der fjernes bevoksning, foretages høslet og udsættes kreaturer til afgræsning. Beføjelserne for plejemyndigheden til at pleje det fredede område fremgår af de almindeligt gældende regler, for tiden miljøministeriets bekendtgørelse nr. 551 af 22. Juni 1992.

8 6 12. Dispensation. Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra bestemmelserne i 2-10, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål t. j f. naturbeskyttelseslovens 50. Naturklagenævnets formand Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskytteiseslovens prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens 88, stk. l. 82. Eventuel retssag til

9 7 FORTEGNELSE over ejendomme, der helt eller delvis omfattes af Naturklagenævnets afgørelse af august 1997 om fredning af en lokalitet med Salep Gøgeurt ved Ugleenge i Aakirkeby Kommune ( sag nr / ). Åker: Matr. nr. 22g, 23e, 23f og 23h.

10 Naturklagenævnets afgørelse af 1.oktober 1997 om erstatning i anledning af fredning af en lokalitet med Salep Gøgeurt ved Ugleenge i Aakirkeby Kommune, Bornholms Amt. (sag nr / ). Fredningsnævnet for Bornholms Amt har ved kendelse af 31. Juli 1996 truffet afgørelse om erstatning i anledning af den samtidig besluttede fredning af et ca. la ha stort areal med Salep Gøgeurt ved Ugleenge i Aakirkeby Kommune. Erstatning er tilkendt med i alt kr. til 4 ejere. Fredningsnævnets afgørelse er påklaget til Naturklagenævnet af ejeren af matr. nr. 23h Åker. Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet har tilkendt erstatning til de fire ejere, hvis ejendomme er omfattet helt eller delvis af fredningen, med udgangspunkt i en grundtakst på kr. pr. ha og en mindsteerstatning på kr. pr. ejendom. For en ejers vedkommende er erstatningen dog fastsat skønsmæssigt. Ejendommen matr. nr. 23e har et samlet areal på ca. 2,9 ha, hvoraf 0,8 ha omfattes af fredningen. Det er en fritidsejendom, der efter sin størrelse og beliggenhed i landzone og i et område udlagt til særlige jordbrugsformål ikke kan udnyttes erhvervsmæssigt. Fredningsnævnet har ikke ment, at der har bestået mulighed for en væsentlig anden anvendelse af arealet end den hidtidige og finder ikke, at ejerne ved pålæg af dyrkningsforbud og sprøjtningsforbud på 0,8 ha påføres en forrin-

11 2 gelse af ejendommens handelsværdi. Fredningsnævnet har tilkendt minimumserstatningen på kr. Ejendommen matr. nr. 22g har et samlet areal på ca. 13,3 ha, hvoraf 2,7 ha omfattes af fredningen. Ejendommen matr. nr. 23f har et areal på ca. 2,8 ha, der for hele arealets vedkommende er omfattet af fredningen. For så vidt angår disse to ejendomme har fredningsnævnet ment, at den fremtidige anvendelse af de fredede arealer ikke vil adskille sig væsentligt fra den hidtidige anvendelse, idet en opdyrkning af disse arealer heller ikke hidtil har fundet sted. Pålæg af dyrkningsog sprøjtningsforbud, hvoraf sidstnævnte næppe har nogen konkret betydning, kan derfor efter fredningsnævnets vurdering ikke begrunde erstatning ud over, hvad der anses for dækket ved en erstatning efter grundtakst på kr. pr. ha. Erstatningen er herefter fastsat til kr. for begge ejendomme. Ejendommen matr. nr. 23h har et areal på ca. 3,7 ha, der for hele områdets vedkommende er omfattet af fredningen; matr. nr. 23h udgør en del af den i alt ca. 6,1 ha store landbrugsejendom matr. nr. 8e og 23h Åker. Fredningsnævnet har ment, at det kun er muligt at foretage en begrænset landbrugsmæssig udnyttelse af den fredede del af ejendommen; ejendommen kan naturligt kun anvendes til græsning i en ikke særlig, intensiv grad. Da fredningsbestemmelserne imidlertid begrænser græsningstrykket i forhold til det hidtidige maximalt mulige kviehold på ejendommen og mulighederne for at holde får, har fredningsnævnet vurderet, at fredningen påfører ejendommen ulemper, der nedsætter ejendommens handelsværdi mere, end hvad der erstattes med sædvanlig grundtakst på kr. pr. ha. Fredningsnævnet har derfor fastsat erstatningen skønsmæssigt til i alt kr. Klagen Ejeren af matr. nr. 23h har påklaget den tilkendte erstatning på kr. med påstand om, at erstatningen bør fordobles til kr. for bedre at dække det tab og de gener, som fredningen medfører. Naturklagenævnets beslutninger I sagens behandling har deltaget 8 af Naturklagenævnets 10 medlemmer, (Lars Busck, J.J. Bolvig, Aage Brusgaard, Leif Hermann, Sv. Aage Jensen, Hans Chr. Schmidt, Niels J. Langkilde og Svend Taanquist)..

12 3 Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale: Ved anden afgørelse af dags dato har Naturklagenævnet tiltrådt, at området fredes efter naturbeskyttelseslovens kap. 6 i realiteten sådan som fredningsnævnet har bestemt. Afgørelsen ændrer ikke grundlaget for fredningsnævnets erstatningstilkendelse. Fredningserstatningerne fastsættes under hensyn til den nedgang i arealernes handelsværdi, der er en følge af fredningsbestemmelserne herunder navnlig bestemmelsen om arealernes fremtidige drift, der bl.a. betyder, at arealerne ikke må opdyrke s, gødskes eller sprøjtes ligesom græsningstrykket på det centrale område er begrænset, samt bestemmelsen om naturpleje og naturgenopretning. Naturklagenævnet finder herefter ud fra en konkret vurdering, at erstatningerne bør forhøjes til det dobbelte af, hvad fredningsnævnet har tilkendt. Et mindretal på to medlemmer stemmer dog for, at erstatningen for matr. nr. 23h bør fastsættes til et beløb på kr. Idet fredningsnævnet s erstatningsafgørelse ophæves, fastsættes erstat. ningen efter naturbeskyttelseslovens 39, stk.1 herefter således: Lb.nr.1. Niels Peter Jakobsen Matr. nr. 23h Åker kr. Lb.nr.2. Cai Andersen Del af matr. nr. 23e smst kr. Lb.nr.3. Steen Rømer Jørgensen Matr. nr. 23f smst kr. Lb.nr.4. Knud Tolstrup Del af matr. nr. 22g smst kr. I alt erstatning kr. De tilkendte erstatninger forrentes fra datoen for fredningsnævnets afgørelse med en årlig rente svarende til den til enhver tid gældende diskonto, jf. naturbeskyttelseslovens 39, stk. 3.

13 4 ; Af den samlede erstatning på kr. ekskl. renter udreder staten v/miljø- og Energiministeriet 75% og Bornholms Amt 25 %, jf. naturbeskyttelseslovens 49, stk. 3. Naturklagenævnets afgørelse om erstatningsudmålingen kan efter naturbeskyttelseslovens 45 påklages til Taksationskommissionen. Klagefristen er 4 uger fra den dag, Naturklagenævnets afgørelse er meddelt den klageberettigede. Klage kan dog kun iværksættes af den ejer, som har påklaget fredningsnævnets afgørelse om erstatningsspørgsmålet til Naturklagenævnet eller for hvis vedkommende Naturklagenævnet har skærpet fredningsbestemmelserne. Afgørelsen kan tillige påklages af Miljø- og Energiministeriet og Bornholms Amtsråd. Klage skal indgives skriftligt til Naturklagenævnet, der videresender klagen til Taksationskommissionen. På N~turkl ~~ tfn,...- ets ---- vegne ~.. tf.{. )t~j Lats sck ~ Naturklagenævnets formand

14 Lokalitet med Salep Gøgeurt ved o Ugleenge, Aker. Aakirkeby Kommune Bornholms Amt Signaturforklaring ~ Fredningsgrænse I FREDNINGSKORT Udsnit af gi-kort ( 1 : 25000) NATURKLAGENÆVNETS Fredningsafgørelse af oktober )1997 i sag nr. ~1::ln.4Qo.:-.Q ~ -N ~ ~~ t ~... ::J=: tg I',) ø' w 20 co Q... :s:: com co~ ;-t -- O>~,co to to '\ _. 3" "",-" ; 20 f " (j) 23f ~~ ~ ~ I l) SX Q tl ~ 58 8 I~ ~f <D I I sy Målforhold 1-: 4000 Udarbejdet af Naturklagenævnet oktober 1997 ae (Rettet 16. oktober 1997)

15 FREDNINGSNÆVNET> f t l' I~ I, li e

16 -e Ar 1996 den 31. juli afsagde fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds følgende K E N D E L S E i sag nr. 31/1995 Fredning af en lokalitet med Salep Gøgeurt ved Ugleenge i Aakirkeby kommune. MIIJø-og Energlmlnlstrrlet J.nr. SN \:2 \\ \ '0- titto O 2 O AUG Akt.nr.

17 Ved skrivelse af 18. juli 1995 har Danmarks Naturfredningsforening rejst fredningssag vedrørende et ca. 13 ha stort areal ved Ugleenge i Aakirkeby kommune. Arealet består af ejendommene matr. nr. 23-f og 23-hAaker og af en del af ejendommene matr. nr. 22-g og 23-e smst. Under sage~s behandling har Danmarks Naturfredningsforening begrænset forslaget til alene at angå et ca. 10 ha stort areal af de nævnte ejendomme. Området, der ønskes fredet, er en del af Ugleenge, der er en af de på Bornholm forholdsvis sjældne ferske enge. På den centrale del af området, matr. nr. 23-h Aaker, findes en af Danmarks største bestande af Salep Gøgeurt og anses derfor for at være en enestående botanisk lokalitet. Midt i den centrale del af engen er resterne af en gammel fægård (dyrefold til kvæg i perioden ). Fægårtien er den eneste fritliggende af den slags på Bornholm. Igennem den centrale del af engen løber en vandrig bæk. Grundfjeldet er mange steder synligt og mindre sten ligger spredt i området. Engen bærer endvidere præg af stenbrud, som på visse årstider fremstår som vandhuller. Fremtidig gødskning og sprøjtning i og omkring lokaliteten kan have en negativ indvirkning på vegetationen, herunder specielt på b~standen af Salep Gøgeurt. Såfremt områdets dyrknings-, afgræsnings- og plejepraksis ændres, kan der være fare for tilgroning og på længere sigt udslettelse af Salep Gøgeurt på lokaliteten. Formålet med fredningen er primært at sikre Salep Gøgeurtens fortsatte besta~d i området. Subsidiært er formålet at sikre naturhistoriske og landskabelige værdier, og fredningspåstanden går i det væsentlige ud på et forbud mod opdyrkning, sprøjtning, bebyggelse og på det centrale område gødskning. Arealet, der foreslås fredet, ligger i landzone og er i regionplanen for Bornholms amt ( ) udpeget som særligt jordbrugsområde. Arealet ligger i landzone. Skovvelse og Naturstyrelsens kulturhistoriske kantor har i en skriaf 31. januar 1995 givet udtryk far, at det ville være en

18 udmærket ide, hvis der kunne gennemføres en arealfredning af om- -._ rådet, så den helhed, fægården indgår i, vil kunne bevares. Rejsningen af fredningssagen har været bekendtgjort den 26. juli 1995 og fredningsnævnet har afholdt besigtigelse og offentligt møde den 8. september 1995 samt et møde med de involverede myndigheder, foreninger og lodsejere den 28. juni Besigtigelsen og det fremkomne på det offentlige møde gav anledning til, at sagen blev udsat med henblik på Danmarks Naturfredningsforenings overvejelser om bl.a. fredningens udstrækning, forslagets bestemmelser om græsningstryk på det centrale område og om gødskningens omfang udenfor det centrale område. Danmarks Naturfredningsforening udarbejdede på baggrund heraf et ændringsforslag, der begrænsede fredningen til-det ovennævnte ca. 10 ha store areal, gav mulighed for et nobet større græsningstryk på det centrale område, fastsatte grænser far gødskningen på arealerne uden for det centrale område og fastslog, at ikke blot fredningsnævnet skulle godkende beliggenheden, men også udformningen af læskure til kreaturer. Under mødet den 28. juni 1996 har Danmarks Naturfredningsforening og Bornholms Amt fremsat yderligere ændringsforslag am henholdvis afgræsning af det centrale område og naturplejen. Ingen af lodsejerne har udtalt sig imod fredningsforslaget, såle-.. des sam dette forelå med ændringerne. Bornholms Amt har anbefalet fredningsforslaget. Fredningsnævnets afgørelse: Fredningsnævnet finder, at fredningsforslaget bør gennemføres primært med henblik på at sikre en fortsat bestand af Salep Gøgeurt i området, men også af hensyn til at sikre naturhistoriske og landskabelige værdier i området, herunder miljøet omkring den gamle fægård på matr. nr. 23-h Aaker. Der bør til fremme af fredningens formål skabes mulighed for at foretage naturpleje i området.

19 Fredningen træder ikke i stedet for tilladelser m.v. efter naturbeskyttelsesloven eller anden lovgivning, jfr. naturbeskyttelseslavens 38, stk. 6. T H I B E S T E M M E S De på vedhæftede kort angivne arealer af ejendommene matr. nr. 23-f og 23-h Aaker og dele af ejendommene matr. nr. 22-g og 23-e Aaker pålægges følgende fredningsbestemmelser: 1. Fredningens formål. Formålet med fredningen er primært Salep Gøgeurtens fortsatte be-.. stand i området. Subsidiært er formålet at sikre, at de naturhistoriske og landskabelige værdier i området bevares. 2. Bestemmelser vedrørende bebyggelse. Der må ikke opføres ny bebyggelse, herunder skure, boder og jagthytter. Fredningen er dog ikke til hinder for anbringelse af sædvanlige laskure for kreaturer, når beliggenheden og udformningen er godkendt af fredningsnævne~. 3. Andre konstruktioner og anlæg... Der må ikke etableres andre faste konstruktioner og anlæg. Eksempelvis må der ikke anlægges campingpladser, sportsanlag, skydebaner, motorbaner eller oplags- og lossepladser. Der må ikke anbringes tårne, master, vindmoller, tankanlæg, hegn eller skæmmende indretninger. Endvidere må der ikke føres luftledningen hen over det fredede område. Der må ikke placeres campingvogne og lignende. 4. Terrænændringer. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse a= forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning. Sten må ikke fjernes fra arealet.

20 5. Veje. Der må ikke anlægges nye veje eller foretages omlægning af eksisterende veje. 6. Vandløb og vandområder. Tilstanden i de eksisterende vandområder må ikke ændres, herunder må vandområderne ikke rørlægges. 7. Bevoksninger. Arealerne må ikke yderligere tllplantes. Eksisterende skovarealer vedligeholdes og tilplantes med løvtræ. Plukhugst er tilladt. tt 8. Arealernes drift. 1-, Arealerne må ikke opdyrkes. Der må ikke sprøjtes med kemiske midler. - Det centrale område (matr. nr. 23-h) med vedvarende græs- må ikke gødskes andet end ved den naturlige gødning fra græssende kreaturer. Græsningstrykket på det centrale område må højst udgøre 1,5 storkreaturer pr. ha. De omkringliggende græsningsområder (dele af matr. nr. 23-e, 23-f og 22-g) må årligt gødskes med max. 72 kg N, 6 kg P og 21 kg K pr. ha. På/det centrale område må afgræsning med får først finde sted efter den 1. juli. 9. Offentlighedens adgang. Offentligheden har i det omfang, der ikke er adgang til arealerne i medfør af naturbeskyttelseslavens 24, kun ret til færdsel og ophold i området efter aftale med den enkelte ejer. 10. Naturpleje. Bornholms Amt kan foretage naturpleje og naturgenopretning til opfyldelse af fredningens formål. Herunder kan der fjernes beplantning og udsættes kreaturer til afgræsning. De udyrkede arealer plejes bedst ved høslæt eller afgræsning. Naturplejen og naturgenopretningen foretages uden udgift for ejerne af arealer-

21 -lt ne og skal ske med ejerens tilladelse eller - hvis enighed ikke opnås - eft~r godkendelse af fredningsnævnet. Amtet kan give ejeren mulighed for selv at foretage den ønskede naturpleje. Nævnets afgørelse er enstemmig. Fredningsnævnets afgørelse kan påklages til Naturklagenævnet af: 1) ejere og brugere, 2) enhver der under sagen har givet møde for nævnet eller fremsat ønske om sagens afgørelse, 3) statslige og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt 4) organisationer m.v., som antages at have en væsentlig interesse i forslaget. Klage indgives skriftligt til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København K. Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende, dog højst 4 uger fra offentlig bekendtgørelse af afgørelsen, jfr. naturbeskyttelseslavens 43: Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen ~r meddelt klageren dog senest fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. ~A4~-r---==~~~~ c:==tt\- Erik Nørregaard! 2\;:; - : F. Schønnemann

22 Udskriftens rigtighed bekræftes: Fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds, den 16. august 1996.

23 ~. -N - ~ 20 f ~\, 23f ed, I *' 10 CD I SX, ~ ssa Od tæga" 23h sy 1:-4000 matr kortet kopi efter 994 ajour e

24 Rtu.Nit 1 <6'~. o o e Ar 1996 den 31. juli afsagde fredningsnævnet for Bornholms amts fredningskreds følgende K E N D E L S E om erstatning i sag nr. 31/1995 om fredning af en lokalitet med Salep Gøgeurt ved Ugleenge i Aakirkeby kommune.

25 et Ved en samtidig hermed afsagt kendelse har fredningsnævnet truffet afg~relse om fredning af et ialt ca. 10 ha stort areal ved Ugleenge i Aakirkeby kommune. De fredede arealer er en del af Ugleenga, der er en fersk eng med synligt grundfjeld og spor af tidligere tiders stenbrydning. Arealet består af matr. nr. 23-f og 23-h Aaker og dele af matr. nr. 22-g og 23-e smst.. Formålet med fredningen er primært at sikre en fortsat bestand af Salep Gøgeurt i området. Subsidiært er formålet at sikre områdets naturhistoriske og landskbelige værdier. Kendelsen går derfor i det væsentlige ud på et forbud mod opdyrkning, sprøjtning og bebyggelse samt på det centrale område (matr. nr. 23-h) tillige gødskning med andet end den naturlige gødning fra græssende kreaturer (og får). De fredede arealer ligger i landzone og er i regionplanen for Bornholms Amt ( ) udpeget som særligt jordbrugsområde. Matr. nr. 22-g, 23-f og 23-h udgør dele af nogle landbrugsejendomms, medens matr. nr. 23-e Aaker ikke er noteret som landbrug. Matr. nr. 22-g 23-f og 23-h Aaker henligger som vedvarende græsarealer.. På matr. nr Aaker er der med mellemrum (7-8 år) foretaget omlægning af græsarealerne. e Ejendommen matr. nr. 23-h Aaker (område 1) har et areal på 3,6577 ha, der for hele arealets vedkommende er omfattet af fredningen. Matr. nr. 23-h udgør en del af den ialt 6,0900 ha store landbugsejendom 8-e og 23-h Aa~er. Ejeren Niels Jaobsen har påstået sig tilkendt erstatning for forringet ejendomsværdi efter nævnets nærmere bestemmelse og oplyst, at det fredede areal hidtil er anvendt til græsningsareal for kvier. e Ejendommen matr. nr. 23-e Aake= (område 2) har et samlet areal på 2,8704 ha, hvoraf 0,8 ha omfat~es af fredningen.

26 '- -~~~~-... -:,:-._"" tt Ejeren Cai Andersen har krævet erstatning for forringet ejendomsværdi som føl~e af begrænsningerne i mulighederne for at udnytte arealet. Han har henvist til, at ejendommen ikke er en landbrugsejendom, og at den har en grundværdi på kr. pr. ha, hvilket er dobbelt så meget som grundværdien af de omkringliggende arealer. Ejendommen matr. nr. 23-f Aaker (område 3) har et areal på 2,7904 ha, der for hele arealets vedkommende er omfattet af fredningen..- Arealet udgør en del af den ial t 38,4713 ha store landbrugsejendom Ladegård, matr. nr. 23-a, 23-f Aaker og 259-d Aakirkeby markjorder. Ejendommen matr. nr. 22-g Aaker (område 4) har et samlet areal på 13,2886 ha, hvoraf 2,7 ha omfattes af fredningen. Matr. nr. 22-g udgør en del af den ialt 72,1453 ha store landbrugsejendom St. Klintegård, matr. nr. 8-g, 22-a, 5-y, 21-c og 22-g Aaker samt 350 b, 355, 351-b og 361-d Aakirkeby markjorder. Ejeren af matr~ nr. 23-f Steen Rømer Jørgensen og ejeren af matr. nr. 22-g Knud Tolstrup har krævet erstatning for fredningen med de deraf følgende begrænsninger i at udnytte arealerne. Fredningsnævnet finder, at der kun er muligt at foretage en begrænset landbrugsmæssig udnyttelse af Niels Jacobsens ejendom tt matr. nr. 23-h. ejendommen kan naturligt kun anvendes til græsning i en ikke særlig intensiv grad. Da fredningsbestemmelserne imidlertid begrænser græsningstrykket i forhold til det hidtidige maximalt mulige kviehold på ejendommen og mulighederne for at holde får, findes fredningen at påføre ejendommen ulemper, der ikke er dækket af minimumserstatningen på kr. pr. ha. Erstatningen fastsættes derfor skønsmæssigt til ialt kr. Ejendommen matr. nr. 23-e er en fritidsejendom, der efter sin størrelse og beliggenhed i landzone og i et område udlagt til særlige jordbrugsformål ikke kan udnyttes erhvervsmæssigt. Nævnet finder ikke, at der har bestået mulighed for en væsentlig anden anvendelse af arealet end den hidtidige og finder ikke, at ttejeren Cai Andersen ved pålæg af dyrkningsforbud og sprøjt-

27 .r_...:::.:--~... tt ningsforbud på 0,8 ha påføres en forringelse af ejendommens handelsværdi. Nævnet fastsætter derfor erstatningen til minimumserstatningen på kr. For såvidt angår Knud Tolstrups og Steen Rømer Jørgensens ejendomme matr. nr. 22-g og 23-f finder nævnet ikke, at den fremtidige anvendelse af de fredede arealer adskiller sig væsentligt fra den hidtidige anvendelse) idet en opdyrkning af disse arealer heller ikke hidtil har fundet sted. Erstatningen for pålæg af dyrknings- og sprøjtningsforbud, hvoraf sidstnævnte næppe konkret har nogen betydning, fastsættes derfor for begge ejendommes vedkommende til minimumserstatningen på kr. pr. ha eller for begge ialt kr. De tilkendte erstatninger forrentes fra kendeisens dato og udbetales med en årlig rente svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto. Det samlede erstatningsbeløb udredes efter naturbeskyttelseslovens 49, stk. 3, af staten med 3/4 og af Bornholms Amt med 1/4. Nævnets afgørelse er enstemmig. Fredningsnævnets afgørelse kan påklages1til Naturklagenævnet af ejere, hvis erstatningskrav er påkendt samt af Miljøministeren og ttbornholms Amt, jfr. naturbeskyttelseslovens 43. Klagen indsendes til Naturklagenævnet, Vermundsgade 38 B, 2100 København ø, inden 4 uger fra den dag, kendelsen er meddelt den pågældende, dog senest fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse af kendelsen. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsen er meddelt klageren dog senest fra tidspunktet for offentlig bekendtgørelse. ~~!~ouud ~; _rik Nørrøgaard -----~nn -- - ~~ Anker Munk

28 ~. -N - ~ ~, 23f SX ~I ~ ~ CD - sy 1 =- 40QO~tr kortet --kopi efter m 94 ajour e

29 '~7 5 e f I 10 I 14 52' 55 14' l c f r.

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

07909.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07909.00. Fredningen vedrører: Klippeløkke ved Kåsegård. Domme. Taksati ons kom miss io nen.

07909.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07909.00. Fredningen vedrører: Klippeløkke ved Kåsegård. Domme. Taksati ons kom miss io nen. 07909.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07909.00 Fredningen vedrører: Klippeløkke ved Kåsegård Domme Taksati ons kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07780.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00. Fredningen vedrører: Torpe Mose. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07780.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00. Fredningen vedrører: Torpe Mose. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07780.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07780.00 Fredningen vedrører: Torpe Mose Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-12-1989 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

03358.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00. Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 03358.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03358.00 Fredningen vedrører: Solbjerg Sø Sydvest Domme Taksatio nskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-02-1965 Fredningsnævnet 26-05-1964 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hove Langdysse. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hove Langdysse. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 07973.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07973.00 Fredningen vedrører: Hove Langdysse Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet 29-11-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-02-2000 Kendelser Deklarationer

Læs mere

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen.

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen. , ( 07971.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00 Fredningen vedrører: Soderup Maglemose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-2003 Kendelser Deklarationer

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se

Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se Afgørelser Reg. nr.: 01968.03 Fredningen vedrører: St. Vejleå-Kroppedal Delvis ophævet fsva. Matr.nr. 9 c, Vridsløsemagle by, Sengeløse se 08046.00 Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Højeise Kirke. Domme. la ksations kom miss ion en. 01785.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01785.00 Fredningen vedrører: Højeise Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-07-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n.

04212.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00. Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg. Domme. Taksations komm iss ione n. 04212.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04212.00 Fredningen vedrører: Brændhalt Bjerg Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-11-1967 Fredningsnævnet 01-12-1966 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

07903.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07903.00. Fredningen vedrører: Døeshøjene. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 25-03-1997

07903.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07903.00. Fredningen vedrører: Døeshøjene. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 25-03-1997 07903.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07903.00 Fredningen vedrører: Døeshøjene Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet 25-03-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1995 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har den 24. oktober 2012 truffet afgørelse

Fredningsnævnet for Sydsjælland, Møn, Lolland og Falster har den 24. oktober 2012 truffet afgørelse Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 10. oktober 2013 i sagen om supplerende fredning af areal ved Hundevængsgård på

Læs mere

07859.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07859.00. Fredningen vedrører: Bredeådalen. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 28-08-1996

07859.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07859.00. Fredningen vedrører: Bredeådalen. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 28-08-1996 07859.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07859.00 Fredningen vedrører: Bredeådalen Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet 28-08-1996 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-07-1993 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07937.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00. Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen. Domme. Taksatio ns komm iss io nen

07937.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00. Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen. Domme. Taksatio ns komm iss io nen 07937.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00 Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet 06-03-2003, 31-10-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-07

Læs mere

I DEKLARATIONER> I I I

I DEKLARATIONER> I I I 01238.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01238.01 Fredningen vedrører: Allerød Hytter Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 10-11-1949, 01-07-1951

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet. Domme. Taksations komm iss ionen. 03320.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03320.00 Fredningen vedrører: Havnelev Huse - Ophævet Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 09-04-1965 Fredningsnævnet 20-04-1964 Kendelser

Læs mere

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011.

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2013 i sagen om fredning af alléen mellem Vester Tostrup og Møldrup

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Tinglev Byskov. Domme. Taksations kom miss ion en. 06642.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06642.00 Fredningen vedrører: Tinglev Byskov Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-04-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 07415.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07415.00 Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-10-1984 Fredningsnævnet 22-06-1983 Kendelser

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

om fredning af Vestervig kirkes omgi-

om fredning af Vestervig kirkes omgi- Overfredningsnævnets afgerelse af 21. november 1990 om fredning af Vestervig kirkes omgi- velser i Sydthy Kommune, Viborg Amt (sag nr. -2760/89). Overfredningsnævneta afgarelse af 21. november 1990 om

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet

04025.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00. Fredningen vedrører: Sødringholm. Domme. Taksations komm iss ione n. Naturklagenævnet 04025.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04025.00 Fredningen vedrører: Sødringholm Domme Taksations komm iss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-06-1978 Fredningsnævnet 29-09-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen

08036.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00. Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker. Domme. Taksati ons kom miss ionen 08036.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08036.00 Fredningen vedrører: Borrebakken, Troldehøj, Bredebakker Domme Taksati ons kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-08-2003 Kendelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07446.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00. Fredningen vedrører: Kjul Strand. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07446.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00. Fredningen vedrører: Kjul Strand. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07446.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07446.00 Fredningen vedrører: Kjul Strand Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-12-1981 Kendelser Deklarationer I FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nyrup Bugt. Domme. Taksationskomrri issionen. Naturklagenævnet 03593.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03593.00 Fredningen vedrører: Nyrup Bugt Domme Taksationskomrri issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-05-1967 Fredningsnævnet 11-01-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse Favrskov

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen.

' Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Otterup Kirke. Domme. la ksatio ns kom miss io nen. 02238.00 ' Afgørelser - Reg. nr.: 02238.00 Fredningen vedrører: Otterup Kirke Domme la ksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1955 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

07925.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00. Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen. Domme. Taksationskommissionen 24-10-2001

07925.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00. Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen. Domme. Taksationskommissionen 24-10-2001 07925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00 Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen Domme Taksationskommissionen 24-10-2001 Naturklagenævnet 24-11-2000,26-10-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-07-1998

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> .' 1,./#7'" r 1a tr.nr.: 5052 Kvarter:

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dybsø. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dybsø. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06765.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06765.00 Fredningen vedrører: Dybsø Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-09-1978 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02064.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01. Fredningen vedrører: Fanø. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02064.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02064.01 Fredningen vedrører: Fanø Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10~09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00. Fredningen vedrører: Tviskloster. Domme. la ksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 04996.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04996.00 Fredningen vedrører: Tviskloster Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-05-1969 Fredningsnævnet 04-03-1969 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS. e-mail: ln@nyvindenergi.dk. Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune. Lise Nørgaard Ny Vindenergi ApS e-mail: ln@nyvindenergi.dk Kronjylland J.nr. NST-321-04446 Ref. hah Den 16. januar 2014 Afslag på anmodning om opstilling af vindmøller i Åstrupgård Plantage, Viborg Kommune.

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

I. Domme 01352.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00. Fredningen vedrører: Lysnet. Taksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 01352.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01352.00 I. Domme Fredningen vedrører: Lysnet Taksations kom m iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 12-01-1951 Fredningsnævnet 29-07-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

02871.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00. Fredningen vedrører: Ellemosen. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 02871.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02871.00 Fredningen vedrører: Ellemosen Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 17-09-1963 Fredningsnævnet 02-10-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> ! UDSKRIFTaf Forhandlingsprotokollen

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

08018.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08018.00. Fredningen vedrører: Båstrup. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 13-03-1998

08018.00. Afgørelser - Reg. nr.: 08018.00. Fredningen vedrører: Båstrup. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 13-03-1998 08018.00 Afgørelser - Reg. nr.: 08018.00 Fredningen vedrører: Båstrup Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet 13-03-1998 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

07746.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07746.00. Fredningen vedrører: Krubbedal. Domme. Taksationskommissionen 25-11-1993.

07746.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07746.00. Fredningen vedrører: Krubbedal. Domme. Taksationskommissionen 25-11-1993. 07746.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07746.00 Fredningen vedrører: Krubbedal Domme Taksationskommissionen 25-11-1993 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-06-1993 Fredningsnævnet 16-07-1990 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00. Fredningen vedrører: Arslev Kirke. Domme. Taksatio nskomm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01851.00 Fredningen vedrører: Arslev Kirke Domme Taksatio nskomm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-02-1953 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Rørvig Skov. Domme. Taksationskomm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02417.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02417.00 Fredningen vedrører: Rørvig Skov Domme Taksationskomm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-10-1958 Kendelser Deklarationer , FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07769.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00. Fredningen vedrører: Saltbæk Vig. Domme. Taksationskommissionen 03-05-1993.

07769.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00. Fredningen vedrører: Saltbæk Vig. Domme. Taksationskommissionen 03-05-1993. 07769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00 Fredningen vedrører: Saltbæk Vig Domme Taksationskommissionen 03-05-1993 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-08-1992 Fredni ngsnævnet 15-02-1990 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01763.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00. Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. / 01763.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01763.00 Fredningen vedrører: Ravnebjerg Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredninasnævnet - 21-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet

05830.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00. Fredningen vedrører: Lærkereden. Domme. Taksations kom miss ionen. Natu rklagenævnet 05830.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05830.00 Fredningen vedrører: Lærkereden Domme Taksations kom miss ionen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet 15-09-1978 Fredningsnævnet 15-10-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Afgørelser Reg. nr.: 08143.00 Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Fredningsnævnet 14-03-2011 Forslag 21-04-2010 Dispensationer: sidst i filen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nydam sommersøen. Domme. la ksations komm iss ionen. 01752.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01752.00 Fredningen vedrører: Nydam sommersøen Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-10-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindet Mølledam. Domme. Taksatio ns komm iss ion en. 05894.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05894.00 Fredningen vedrører: Lindet Mølledam Domme Taksatio ns komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-07-1975 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

Fredningsområdet er ejet af Herning Kommune og 22 private lodsejere. Fredningsnævnet har tilkendt fredningserstatninger på i alt 1.016.341 kr.

Fredningsområdet er ejet af Herning Kommune og 22 private lodsejere. Fredningsnævnet har tilkendt fredningserstatninger på i alt 1.016.341 kr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 17. februar 2014 om erstatning i anledning af fredning af Gødstrup Sø med omgivelser

Læs mere

UDKAST 3. februar 2012

UDKAST 3. februar 2012 UDKAST 3. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om randzoner (Energiafgrøder og offentlig adgang) I lov nr. 591 af 14. juni 2011 om randzoner foretages følgende ændringer: 1 1. I 2, stk. 1, udgår»og

Læs mere

07897.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07897.00. Fredningen vedrører: Selsø Sø med omgivelser. Domme. Taksati ons kom miss io nen

07897.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07897.00. Fredningen vedrører: Selsø Sø med omgivelser. Domme. Taksati ons kom miss io nen 07897.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07897.00 Fredningen vedrører: Selsø Sø med omgivelser Domme Taksati ons kom miss io nen Naturklagenævnet 17-10-1996 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-06-1994 Kendelser

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning

Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning Lovliggørende dispensation fra åbeskyttelseslinjen til juletræsbeplantning Billund Kommune har den 15. og den 21. september 2015 konstateret, at der er blevet plantet juletræer på matr. nr. 6ø, 16d og

Læs mere

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle.

1. Tanken skal fjernes uden udgift for det offentlige, når den ikke længere anvendes til affaldsprodukter/slam eller gylle. John Langdahl Gunderuplundvej 10 8370 Hadsten Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til ændret anvendelse af eksisterende gylletank

Læs mere

00340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00. Fredningen vedrører: Olmersdiget. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet

00340.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00. Fredningen vedrører: Olmersdiget. Domme. Naturklagenævnet. Overfred nings nævnet 00340.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00340.00 Fredningen vedrører: Olmersdiget Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 23-02-1987, 09-07-1932 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06172.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06172.00. Fredningen vedrører: Fuglsø. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet

06172.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06172.00. Fredningen vedrører: Fuglsø. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 06172.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06172.00 Fredningen vedrører: Fuglsø Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 20-10-1978 Fredningsnævnet 11-08-1976 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07874.00. Afgørelser - ~eg. nr.: 07874.00. Fredningen vedrører: Hennegårds Klitte. Domme. la ksatio nskom miss ion en.

07874.00. Afgørelser - ~eg. nr.: 07874.00. Fredningen vedrører: Hennegårds Klitte. Domme. la ksatio nskom miss ion en. 07874.00 Afgørelser - ~eg. nr.: 07874.00 Fredningen vedrører: Hennegårds Klitte Domme la ksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-06-1994 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kongelunden. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02048.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.00 Fredningen vedrører: Kongelunden I Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-06-1953 Kendelser Deklarationer b'

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Dispensation efter naturbeskyttelsesloven 3 til afgræsning af eng Et engareal på ca. 3,7 ha vest fra Grindsted by ønskes afgræsset af heste. Engen, som ønskes afgræsset, er en del af et større sammenhængende

Læs mere