Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold"

Transkript

1 Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN ) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 20. september 2006 truffet afgørelse om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner. Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatning i sagen. Fredningsafgørelsen omfatter et areal på ca. 198 ha med 23 lodsejere. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening og det daværende Hovedstadsråd den 17. november Forud var et tidligere fredningsforslag omfattende et område ved Langsødalen blevet fremlagt af Danmarks Naturfredningsforening. Hovedstadsrådet foreslog fredningen udvidet til at omfatte et område omkring Kedelsø. Da den samlede erstatning overstiger kr., er fredningsnævnets afgørelse forelagt Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens 42. Fredningsnævnets afgørelse er tillige påklaget til Naturklagenævnet af 4 lodsejere. Fredningsområdet Planlægningsmæssige forhold Kedelsø-Langsødalene er del af et nationalt biologisk og geologisk interesseområde, der strækker sig fra Søndersø ved Værløse mod nordvest til Strø Bjerge. Nationale geologiske områder illustrerer særlig tydeligt de geologiske processers betydning for landskabets udformning og kan have særlig national eller international værdi for forskning og undervisning. De biologiske interesseområder er ud fra en national vurdering af særlig økologisk betydning. Regionplan 1993 for Frederiksborg Amt prioriterer de geologiske og biologiske interesser særdeles højt. Området er desuden udpeget som me-

2 2 get værdifuldt landskab, zone 1. Disse landskaber skal friholdes for ny bebyggelse og bymæssige anlæg, og kun væsentlige samfundsmæssige interesser kan medføre, at de landskabelige hensyn nedprioriteres til fordel for anlæg m.v., der i så fald skal placeres og udformes under afgørende hensyn til de landskabelige værdier. Det amtsdækkende Grønne stinet løber tæt på fredningsområdet syd om Buresø. Formålet med stinettet er at skabe forbindelse mellem byer og friluftsområder og at lette adgangen til de oplevelsesrige landskaber. Fredede arealer Et område (matr.nr. 6ky Uggeløse By, Uggeløse) er omfattet af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds fredningskendelse af 11. august 1971 af ejendommen matr.nr. 6a Uggeløse By og Sogn. Det er i fredningen bestemt, at det er forbudt at opføre bygninger af enhver art. Der må ikke anbringes boder, skure eller indretninger, som kan virke misprydende. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved udgravning eller opfyldning. Der må ikke foretages nyplantninger, udstykning eller opfyldning af søer eller vandløb. Fredningen er ikke blevet ophævet ved Fredningsnævnets afgørelse. Fredningssagens behandling Naturgenopretningsprojekt for Langsø Ådal På et møde den 25. marts 1998 med Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer for Allerød og Slangerup Kommuner tilkendegav fredningsnævnet, at en genoprettelse af Langsø gerne sås gennemført, og opfordrede amtet til at gå videre med planlægning herom. Nævnet opfordrede tillige amtet til at arbejde videre med planlægningen af et stisystem til sikring af offentlighedens adgang til de bevaringsværdige naturområder. På et offentligt møde den 17. juni 1998 blev der udtrykt betænkelighed ved, om vandkvaliteten i Kedelsø Å var tilstrækkelig god til, at det ville være forsvarligt at etablere et vådområde i Langsø Ådal. I et notat af 21. januar 2000 udarbejdet af Frederiksborg Amt konkluderes det, at Kedelsø Å ikke på dette tidspunkt blev belastet med miljøfremmede stoffer, hvorfor der ikke umiddelbart ville være fare for ophobning af sådanne stoffer i mere stillestående områder nedenstrøms Kedelsø. Den 14. marts 2001 traf Hovedstadens Udviklingsråd afgørelse om, at naturgenopretningsprojektet for Langsø Ådal ikke var omfattet af VVMpligten i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2.

3 3 juni Afgørelsen blev stadfæstet af Naturklagenævnet den 26. september Afgørelsen blev af lb.nr. 11 (Nybodergruppernes Grundfond) indbragt for Østre Landsret. Af stævningen fremgik, at en rapport fra NIRAS (Uggeløse Lossepladsområde, grundvand og recipient, januar 2000) ikke var indgået i afgørelsesgrundlaget for HUR s screeningsafgørelse. Den 9. september 2002 meddelte fredningsnævnet, at nævnet ville træffe en delafgørelse vedrørende den del af fredningssagen, der var uden sammenhæng med naturgenopretningsprojektet. Foranlediget af den verserende retssag besluttede fredningsnævnet efter forhandling med amtet og ejeren af lb.nr. 11 at færdiggøre fredningssagen uden at inddrage naturgenopretningsprojektet. Naturgenopretningsprojektet kan herefter kun gennemføres ved en ny fredningsafgørelse, der ændrer denne. Østre Landsret besluttede den 11. september 2003 at tillægge søgsmålet opsættende virkning for Naturklagenævnets afgørelse. På baggrund af en syns- og skønserklæring af 28. april 2006, hvorefter der i et vist omfang sker udsivning eller risiko for udsivning af perkolat fra lossepladsområdet med risiko for, at udslippet føres videre fra Kedelsø Å til Langsø Ådal, besluttede Naturklagenævnet at genoptage sagen om VVM-screening. Den 15. maj 2007 traf Naturklagenævnet afgørelse om ophævelse af HUR`s afgørelse af 14. marts 2001 og hjemviste sagen til Allerød Kommune som nuværende VVM-myndighed med henblik på fornyet VVM-screening af naturgenopretningsprojektet under inddragelse af de nye oplysninger i skønserklæringen. Aftaler om stiforløb m.v. Efter forhandling mellem ejerne af Mørdrupgård (lb.nr. 6) og Frederiksborg Amt er der opnået enighed om etablering af et permanent offentligt stianlæg over ejendommen som angivet på fredningskortet. Ifølge aftalen, der er tiltrådt af fredningsnævnet, etableres ved stiens udmunding i stien langs Buresø en trappe ned ad skråningen. Fredningen skal i øvrigt ikke være til hinder for, at Mørdrupgård etablerer passende vandingsmuligheder til dyrene. Beboelsesejendommen med tilhørende have er udtaget af fredningen. Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet har besluttet at gennemføre fredningen med følgende formål:

4 4 at bevare de væsentlige landskabelige og natur- og kulturhistoriske interesser, at sikre og forbedre offentlighedens ret til færdsel og ophold i området, at sikre pleje af området. Fredningsområdet er identisk med fredningsforslaget, bortset fra at ejendommen matr.nr. 13b Bastrup By, Uggeløse, er udgået. Efter ejernes anmodning og amtets indstilling er matr.nr. 8b Uggeløse By, Uggeløse, tillige udgået. De foreslåede fredningsbestemmelser er i øvrigt tiltrådt i tilrettet form. Fredningen indeholder sædvanlige bestemmelser om bevaring af arealerne i deres nuværende tilstand, medmindre ændringerne gennemføres som en del af naturpleje efter fredningsbestemmelserne eller som naturgenopretning efter fredningsnævnets godkendelse. Fredningen omfatter ikke eventuel naturgenopretning af Langsø Ådal. Fredningen indeholder endvidere sædvanlige bestemmelser om forbud mod bebyggelse og andre faste konstruktioner og anlæg, læhegn, tilplantning med træer og buske og terrænændringer samt tilladelse til sædvanlige kreaturhegn, naturpleje og sikring af offentlighedens adgang. Arealerne må i øvrigt ikke anvendes til affaldsdepoter, oplagsplads, motor-, flyve- eller skydebane eller lignende eller virksomhed, der kan give anledning til miljøgener. Der må ikke ske udstykninger inden for fredningsområdet. Dyrkede arealer, herunder haver, må anvendes som hidtil. Der kan foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger, men der må ikke etableres flerårige afgrøder, der virker udsigtshæmmende, eller juletræs- eller pyntegrøntkulturer. Der må ikke etableres planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver. Et på kortbilag nærmere angivet areal øst for den mellem amtet og Mørdrupgård aftalte sti fra pkt. B til Mørdrupvej kan anvendes til flerårige afgrøder i form af enten bærbuske eller frugtavl. Højden af beplantningen skal begrænses til ikke over 4 m, og arealet må ikke anvendes til juletræsbeplantning. Søer, vandløb, diger, gærder, overdrev, enge og andre på kort nærmere angivne småbiotoper skal opretholdes som sådanne, og tilstanden må kun ændres som led i naturpleje. Arealerne må ikke gødskes eller sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler. Åen må ikke rørlægges.

5 5 Eksisterende løvskov, jf. kortbilag, skal opretholdes som sådan. Skovarealet på ejendommen matr.nr. 50h Uggeløse By, Uggeløse, skal drives ved plukhugst. De vrange bøge, den 14-opstammede bøg ved Hættingholm samt eg, bøg og ask over 50 cm i diameter i brysthøjde må ikke fældes uden fredningsnævnets tilladelse. Der er forbud mod fældning af bevoksningen på åsen uden fredningsnævnets tilladelse. Mørdrupgård er berettiget til at drive skovarealer omfattet af fredningen som naturskov, dog således at den fri færdselsadgang ad stien langs Buresø ikke forhindres. Forbudet mod bebyggelse m.v. omfatter ikke nødvendige læskure for kreaturer i forbindelse med landskabspleje efter fredningsbestemmelserne. Fredningsnævnet kan tillade ændringer eller udvidelser af eksisterende bebyggelse, som er nødvendig for en ejendoms drift som landbrug. Eksisterende veje må ikke udbygges. Eksisterende stier skal opretholdes. Nye stier må kun anlægges efter fredningsnævnets godkendelse. Der etableres stianlæg, jf. kortbilag. Om offentlighedens adgang bestemmes bl.a., at der skal være mulighed for at etablere naturstier i det fredede område efter fredningsnævnets tilladelse. Ved kreaturhegning og afgræsning i forbindelse med landskabspleje skal der etableres passager i hegnene. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte regler for offentlighedens adgang, herunder opsætte informationsskilte samt forbyde foranstaltninger, der kan vanskeliggøre den offentlige adgang. Klager og høringssvar Fredningsafgørelsen er påklaget af 4 lodsejere. Mailis og Keld Jepsen (lb.nr. 4) har bemærket, at ejendommen Vesterlund er landbrugspligtig og er indhegnet på grund af fåreavl. Enhver indskrænkning af brugsmulighederne vil være til gene for den landbrugsmæssige drift. Allerede i dag opleves hyppig passage af indhegningen med beskadigelse af hegnet. Grundet kravene til dyrs sundhed og smittefare er det afgørende, at dyrene ikke kommer i kontakt med ukontrollerede dyr, ligesom væddere kan angribe folk inden for indhegningen. Det er uforståeligt, at 3-udpegningen af arealet følger ejerlavsgrænsen, idet lavningen, som tidligere har forbundet Buresø med Langsø, løber på begge sider af ejerlavsgrænsen.

6 6 Mørdrupgård (lb.nr. 6) er særdeles tilfreds med gennemførelse af en fredning af området og er indforstået med etablering af en permanent sti, som i øvrigt er forenelig med det videre stiforløb over Ådalen. Det fremgår ikke klart af kortet, om den nordvestlige del af Buresø er omfattet af fredningen. Det forslås at rykke begyndelsen af stiforløbet ca. 50 m ned mod Mørdrupgård for at skåne bebyggelsen på Mørdrupvej 3. Det bør præciseres, at reglen om passager i hegnene kun omfatter nye kreaturhegn. Dorthe og Jan Søndergaard (lb.nr. 13) har spurgt, om skoven på matr.nr. 5e ikke er markeret med skovsignatur på grund af skovens begrænsede størrelse. Det er i øvrigt i forhold til fredningens formål uforståeligt, at området ikke må lukkes af ved nyplantning. Det bør af såvel landskabelige som naturmæssige hensyn være tilladt at foretage f.eks. en linjemarkering af åen gennem området med naturligt hjemmehørende træer og buske. Klager ønsker at plante rødel langs åen, hvilket vil være en stor gevinst for området. Ordensreglerne bør fastsættes efter aftale med ejerne og uenighed herom afgøres af fredningsnævnet. Plejemyndighedens opsætning af skilte bør ske efter aftale med ejeren om udformning, størrelse og placering. Amtets henvisning til plejebekendtgørelsen er utilstrækkelig. Skov- og Naturstyrelsen har anført, at der er visse uoverensstemmelser mellem afgørelsens tekst og kort. Den eksisterende fredning inden for området bør ophæves. Bestemmelserne om offentlighedens adgang til udyrkede arealer omfatter ikke eksisterende hegning, men kun nye hegninger, som skal udføres, så der fortsat er passagemulighed på arealer, hvortil der p.t. er adgang i henhold til naturbeskyttelseslovens generelle regler. Fastsættelse af ordensregler/skiltning efter aftale med ejer er for vidtgående i forhold til almindelig praksis. Det forudsættes dog, at pleje- og tilsynsmyndigheden foretager en høring af ejer inden den endelige fastsættelse. Danmarks Naturfredningsforening har bemærket, at husdyr naturligvis skal være forsvarligt indhegnet. Det, der ikke må spærres, er vej og sti. Fredningen åbner mulighed for, at der evt. senere kan laves genslyng af vandløbet og hævning af vandstand, hvilket må være en ny situation i forhold til erstatningen. Allerød Kommune har foranlediget af klagen fra lb.nr. 4 revurderet 3-registreringen på ejendommen matr.nr. 3 og 4a Mørdrup By, Uggeløse, og matr.nr. 50c Uggeløse By, Uggeløse, og truffet afgørelse den 21. september Klagefristen udløb den 23. oktober 2007, og afgørelsen

7 7 blev ikke påklaget. Det samlede 3-registrerede areal udgør herefter 4,66 ha. Til lb.nr. 13 bemærkes, at beplantning i ådalen ikke er ønskværdig af hensyn til landskab og natur. Det er i forvejen ikke tilladt at beplante arealet langs åen i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Den aftalte stiføring langs ådalen - og ikke i selve ådalen - er ikke indarbejdet på fredningskortet. På fredningskortet er stiføringen delvist markeret ovenpå 3-registreringen, d.v.s. i selve ådalen. På amtets kort er stiføringen udenfor ådalen, d.v.s. på agerjorden. Miljøcenter Roskilde har bemærket, at der ved skiltning etableret af tilsynsmyndigheden må indskærpes f.eks. forbud mod løsgående hunde. Erfaringer fra øvrige fredede områder viser, at offentlighedens færdsel gennem hegninger med f.eks. får ikke giver anledning til problemer. Lb.nr. 13 s træbevoksede areal udgør ca m 2 og er ikke fredskovsnoteret og betragtes ikke som skov i forhold til fredningen. Beplantning langs åen kan evt. finde sted som led i en samlet plejeplan. Naturklagenævnets afgørelse Naturklagenævnet har den 14. juni 2007 foretaget besigtigelse og afholdt offentligt tilgængeligt møde med sagens parter og andre interesserede. Efter en foreløbig drøftelse, herunder beslutning om foretagelse af en supplerende høring af lb.nr. 6, blev den endelige votering i sagen gennemført den 3. september I sagens behandling har deltaget 8 af nævnets 10 medlemmer Per Schou Christiansen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, Leif Hermann, Vibeke Peschardt, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Naturklagenævnet udtaler enstemmigt: Fredningen gennemføres som bestemt af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt med følgende ændringer: Det præciseres, at fredningsgrænsen langs den nordlige del af Buresø fastlægges således, at den følger søgrænsen (og dermed undtager den 3-beskyttede sø med tilhørende 3-beskyttet bredzone), hvorved en del af matr.nr. 8 Mørdrup By, Uggeløse, inddrages under fredningen. Det af fredningsnævnet fastlagte stiforløb over Mørdrupgårds jorder (lb.nr. 6) tiltrædes, idet den del af stien, der løber langs med Lang-

8 8 sødalen, dog anlægges umiddelbart på sydsiden af det eksisterende hegn på agerjorden uden for 3-området. Stien føres umiddelbart syd for ejendommen Mørdrupvej 3 (matr.nr. 1b, Mørdrup By, Uggeløse) ved udløbet til Mørdrupvej. Med hensyn til offentlig adgang til Langsødalen ( 3-området) har Allerød Kommune oplyst, at der er etableret en låge i den sydvestlige ende af 3-området (der giver adgang til sydsiden af Langsødalen) samt en stente i den nordøstlige ende af 3-området (der giver adgang til nordsiden af Langsødalen). På den baggrund har nævnet besluttet at fredningen ikke skal være til hinder for, at plejemyndigheden kan e- tablere passage til ådalen ( 3-område) i eksisterende hegn. Der foretages endvidere følgende justeringer af fredningskendelsens tekst og kort: - Det mellem amtet og Mørdrupgård aftalte permanente stiforløb markeres på kortet med et punkt A ved stiens begyndelse mod øst ved udløbet til Mørdrupvej og et punkt B ved stiens udløb i stien langs Buresø mod syd. Reference hertil i kendelsens tekst. - Den eksisterende fredning af 11. august 1971 af ejendommen matr.nr. 6ky Uggeløse By, Uggeløse, ophæves og erstattes med nærværende fredningsafgørelse. - Det nævnte 3,9 ha store areal beliggende øst for den udlagte sti til Mørdrupvej, der kan anvendes til flerårige afgrøder i form af enten bærbuske eller frugtavl, markeres på fredningskortet. - Plejebestemmelsen præciseres med tilføjelse af, at den kun omfatter udyrkede arealer. - Bonusbestemmelsen præciseres, således at denne omfatter: Foranstaltninger, der er påbudt eller tilladt i medfør af foranstående bestemmelser. Fredningsbestemmelser Fredningens formål

9 9 1. Fredningen har til formål at bevare de væsentlige landskabelige og natur- og kulturhistoriske interesser samt at sikre og forbedre offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Generelle bestemmelser 2. De fredede områder skal bevares i deres nuværende tilstand, bortset fra ændringer der gennemføres som del af naturpleje, jf. 12, eller som naturgenopretning efter fredningsnævnets godkendelse. Denne bestemmelse omfatter ikke eventuel naturgenopretning af Langsø Ådal. Stk. 2. Der må ikke ske udstykninger inden for fredningsområdet. Dyrkede arealer 3. Dyrkede arealer, herunder haver, må anvendes som hidtil. Der kan foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger, men der må ikke etableres flerårige afgrøder, der virker udsigtshæmmende, eller juletræs- og pyntegrøntkulturer. Der må ikke etableres planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver. Stk. 2. Det på kortet med gult markerede areal øst for stien fra punkt "B" til Mørdrupvej kan anvendes til flerårige afgrøder i form af bærbuske eller frugtavl. Beplantningshøjden skal begrænses til maksimalt 4 m, og arealet må ikke anvendes til juletræsbeplantning. Udyrkede arealer, enge og vådområder 4. Søer, vandløb, diger, gærder, overdrev, enge og andre småbiotoper, som er vist på kortbilag, skal opretholdes som sådanne, og tilstanden må kun ændres, hvis det sker som led i naturpleje, jf. 12. Arealerne må ikke gødskes eller sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler. Åen må ikke rørlægges. Skove 5. Eksisterende løvskov, der er vist på kortbilag, skal opretholdes som sådan. Skovarealet på ejendommen matr.nr. 50h Uggeløse By, Uggeløse, skal drives ved plukhugst. De vrange bøge, den 14-stammede bøg ved Hættingsholm samt eg, bøg og ask over 50 cm i diameter i brysthøjde må ikke fældes uden fredningsnævnets tilladelse. Der er forbud mod fældning af bevoksningen på åsen uden fredningsnævnets tilladelse.

10 10 Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for, at Mørdrupgård lader de skovarealer, der er omfattet af fredningen, henligge som naturskov/urørt skov, dog således at den frie færdselsadgang ad stien langs Buresø ikke forhindres. Affald m.v. 6. Arealerne må ikke anvendes til henkastning af affald, affaldsdepoter, oplagsplads, motorbane, modelflyvebane, skydebane, bilophugningsplads eller lignende. Arealerne må ikke anvendes til start eller landing af luftfartøjer, og der må ikke iværksættes virksomhed, der kan give miljømæssige gener. Bebyggelse m.v. 7. Der må ikke opføres nye bygninger, herunder boder, skure og transformerstationer. Der må ikke opstilles vindmøller, master eller anbringes skæmmende indretninger i området, og der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må ikke anbringes campingvogne eller telte. Besøgende til grundejere må dog campere i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. Forbudet gælder ikke nødvendige læskure for kreaturer i forbindelse med landskabspleje efter 12. Fredningsnævnet kan tillade ændringer eller udvidelser af eksisterende bebyggelse, som er nødvendig for en ejendoms drift som landbrug. Der må hegnes med sædvanlige kreaturhegn i forbindelse med afgræsning, men hegningen må ikke begrænse den adgang for offentligheden, som er fastsat i 11. Eventuelle træhegn skal holdes i mørke farver. Der må ikke oprettes dyrefarme og lignende eller drivhusgartnerier. Terrænændringer 8. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af terrænet. Forbuddet mod terrænændringer gælder ikke a) videnskabelige arkæologiske og geologiske undersøgelser, b) frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningens formål eller som er led i naturgenopretningsprojekt. Beplantning

11 11 9. Arealerne må ikke tilplantes med træer eller buske, og der må ikke etableres læhegn. Veje og stier 10. Eksisterende veje må ikke udbygges. Stk. 2. Der etableres stianlæg fra punkt A til punkt B som vist på kortbilag. I øvrigt må nye stier kun anlægges med fredningsnævnets godkendelse. Offentlighedens adgang og ophold 11. Offentligheden har ret til at færdes til fods og til at opholde sig på de eksisterende veje, stier og udyrkede arealer efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler, jf. for tiden bekendtgørelse nr af 20. november Offentlighedens mulighed for adgang til og ophold i det fredede område må ikke forringes eller forhindres. Eksisterende stier skal opretholdes, og efter fredningsnævnets godkendelse kan linieføringen eventuelt ændres. Der skal være mulighed for at etablere naturstier i det fredede område efter fredningsnævnets forudgående tilladelse. Ved eventuel ny kreaturhegning og afgræsning i forbindelse med landskabspleje skal der etableres passager i hegnene. Fredningen skal ikke være til hinder for, at plejemyndigheden kan etablere passage til ådalen i eksisterende hegn. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan fastsatte ordensregler for offentlighedens adgang i området, herunder for hundes færden. Tilsynsmyndigheden kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan vanskeliggøre offentlighedens udnyttelse af adgangsretten. Tilsynsmyndigheden kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte. Plejebestemmelser 12. Plejemyndigheden har ret til at foretage naturpleje på udyrkede arealer, herunder afgræsning, høslet, fjernelse og/eller etablering af beplantninger. Pleje skal ske efter en plejeplan uden udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke eller fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder det fældede ejeren, såfremt denne fjerner dette inden en af plejemyndigheden fastsat frist, ellers plejemyndigheden. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenbæring eller kørsel til fast vej. Plejemyndigheden kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan skade naturen. Plejemyndigheden har pligt til at

12 12 sikre pleje af kærvegetationen med det formål at bevare sårbare eller truede arter. Bonusvirkning 13. Foranstaltninger, der er påbudt eller tilladt i medfør af foranstående bestemmelser, kan foretages uden særskilt dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 og 15-19, planlovens 36 og vandløbslovens 7a, jf. naturbeskyttelseslovens 38, stk. 6 og stk. 7. Dispensation 14. Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelsernes 2-12, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50. Eksisterende fredninger 15. Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds fredningskendelse af 11. august 1971 om fredning af en englod i Allerød Kommune (matr.nr. 6ky Uggeløse By, Uggeløse) ophæves og erstattes med nærværende fredningsafgørelse. På Naturklagenævnets vegne Per Schou Christiansen Viceformand Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens 88, stk. 1.

13 13 Fortegnelse over matrikelnumre der helt eller delvist er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 Jørlunde By, Jørlunde: Matr.nr. 16b, 16c og 56. Slangerup By, Slangerup: Matr.nr. 8f, 12n, 42b, 42e, 67d og 68. Lindholm By, Uvelse: Matr.nr. 22 og 23. Mørdrup By, Uggeløse: Matr.nr. 1a, 1c, 1d, 2, 3, 4a, 5 og 8. Uggeløse By, Uggeløse: Matr.nr. 4e, 4i, 4k, 4r, 4s, 5f, 5e, 5h, 5k, 5y, 5z, 6ky, 7d, 7h, 7k, 71, 7m, 81, 8q, 13d, 13e, 13f, 13i, 13l, 13m, 13o, 13p, 15f, 49a, 49b, 50a, 50b, 50c, 50f, 50g, 50h, 50i, 50k, 50l, 50m, 50n, 50o, 50p, 50q, 50r, 50s, 50t, 50u og 50v. Bastrup By, Uggeløse: Matr.nr. 1d, 1e, 2b, 2r, 2y, 13a og 13c.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> Naturklagenævnets afgørelse

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune

Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune NATURKLAGENÆVNET 11. august 2008 NKN-133-00036 LTP Afgørelse i sagen om et hegn i Aalborg Kommune Aalborg Kommune har den 26. juni 2007 taget stilling til lovligheden af et hegn opsat omkring skovarealer

Læs mere

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune

Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen af arealer ved Hvide Klint i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. oktober 2014 J.nr.: NMK-522-00182 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om offentlighedens adgang med løse hunde indenfor fredningen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

07925.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00. Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen. Domme. Taksationskommissionen 24-10-2001

07925.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00. Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen. Domme. Taksationskommissionen 24-10-2001 07925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00 Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen Domme Taksationskommissionen 24-10-2001 Naturklagenævnet 24-11-2000,26-10-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-07-1998

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af ældreboliger inden for kirkeomgivelsesfredningen ved Vejby Kirke i Gribskov Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. november 2008 NKN-121-00130 jav Afgørelse i sagen om opførelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia

Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Afgørelser Reg. nr.: 08143.00 Fredningen vedrører: Bøgeskovvej 30 i Fredericia Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Fredningsnævnet 14-03-2011 Forslag 21-04-2010 Dispensationer: sidst i filen

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune.

Afgørelse i sagen om kirkebyggelinje omkring Egedal Kirke i Karlebo Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. oktober 2006 J. nr. NKN-1321-00022 Tidl. J.nr.: 03-132/200-0106

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune.

Afgørelse i sagen om bibeholdelse af et voldanlæg på en ejendom i Fanø Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. juni 2007 NKN-33-00429 LER Afgørelse i sagen om bibeholdelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997 07893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00 Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 01-10-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-07-1996 Kendelser. Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug:

Med regionplantillægget er der foretaget nedenstående tilføjelser til regionplanens retningslinie 15, der omhandler landbrug: NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 2. juni 2003 J.nr.: 03-33/760-0008 mam Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested.

Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse af hal på 360 m² i Hundested. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. oktober 2012 J.nr.: NMK-31-00617 Ref.: Babette Bentley, BAB-NMKN Afgørelse i sag om landzonetilladelse til bibeholdelse

Læs mere

07937.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00. Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen. Domme. Taksatio ns komm iss io nen

07937.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00. Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen. Domme. Taksatio ns komm iss io nen 07937.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07937.00 Fredningen vedrører: Langåsen, Nellesødalen Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet 06-03-2003, 31-10-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-07

Læs mere

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence.

2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. 2006-12-12. Frederiksborg Amtskommune. Manglende kompetence. Resumé: Udtalt at statsamtet ikke har kompetence til at behandle klager over anlæggelse af sti om en sø og om stiudlæget er i strid med fredningsbestemmelser,

Læs mere

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011.

Indledning Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening den 1. december 2011. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 26. september 2013 i sagen om fredning af alléen mellem Vester Tostrup og Møldrup

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune

Afgørelse i sagen om opfyldning med byggeaffald og jord i mose og indenfor åbeskyttelseslinje i Syddjurs Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 12. november 2009 J.nr. NKN-131-00343 NKN-1322-00095 AUP Afgørelse i sagen om opfyldning

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 3. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00120 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Vesthimmerlands

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove).

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 23 (offentlighedens adgang i skove). Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. december 2014 J.nr.: NMK-512-00091 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Silkeborg Kommune Natur-

Læs mere

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt.

Afgørelserne bortfalder helt eller delvist, hvis de ikke er udnyttet senest 2 år efter at de er meddelt. GÅRDEJER JENS JØRGEN JENSEN Volstrupvej 11 8920 Randers NV Miljø og Teknik Miljø natur og landbrug Laksetorvet 8900 Randers C Telefon +45 8915 1515 Direkte 89151507 kristian.arnborg.nielsen@randers.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af et nyt sommerhus på et hedeareal, Varde Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. april 2007 J.nr.: NKN-131-00055 mgi Afgørelse i sagen om

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune.

Afgørelse i sagen om en 13,5 m høj kornsilo inden for beskyttelseszonen omkring Krummerup Kirke i Fuglebjerg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. august 2003 J.nr.: 03-132/300-0009 bol Afgørelse i sagen

Læs mere

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en.

,e Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Langtved Klit. Taksatio nskom miss ion en. 02760.04 Afgørelser - Reg. nr.: 02760.04 Fredningen vedrører: Langtved Klit,e Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 14-02-1962 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse

Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup. Landzonetilladelse Søren Gade Mårdalsvej 12 A 8860 Ulstrup Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Afgørelse Favrskov

Læs mere

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune

22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI. Delafgørelse i sagen om regionplantillæg nr. 36 Varehus i Horsens i Horsens Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 22. september 2005 J.nr.: 03-33/600-0150 SNI Delafgørelse i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 24, stk. 4. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. marts 2015 J.nr.: NMK-512-00101 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om offentlighedens adgang i Faxe Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af fritliggende gyllebeholder i Hvalsø Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af fritliggende gyllebeholder i Hvalsø Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. maj 2005 J.nr.: 03-31/250-0021 KBP/MIF Afgørelse i sagen

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015

Juelsberg Slotspark. Fredningsforslag i Nyborg kommune. Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Fredningsforslag i Nyborg kommune Juelsberg Slotspark Udarbejdet af Danmarks Naturfredningsforening, 26.11.2015 Danmarks Naturfredningsforening Masnedøgade 20 2100 København Ø Tlf. 39 17 40 00 dn@dn.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen

AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane, Kattesletsvejen Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00522 Ref.: MILMA AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommune, landzonetilladelse fodboldgolfbane,

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hove Langdysse. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hove Langdysse. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet 07973.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07973.00 Fredningen vedrører: Hove Langdysse Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet 29-11-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-02-2000 Kendelser Deklarationer

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde.

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Holstebro Kommunes forslag til kommuneplantillæg samt lokalplanforslag for et boligområde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 14. april 2008 NKN-261-00029 trmas Afgørelse i sagen om miljøvurdering

Læs mere

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune

Afgørelse i sagen om nedlæggelse af en markvej i Varde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 16. december 2009 NKN-133-00096 RTS Afgørelse i sagen om nedlæggelse

Læs mere

Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vedr. Fredning af Usserød Ådal

Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening vedr. Fredning af Usserød Ådal Fællesnotat Hørsholm Kommune og Danmarks Naturfredningsforening 06.11.2007 vedr. Fredning af Usserød Ådal Notater fra Fredningsnævnets besigtigelse den 24.10.2007. Fredningsnævnet (FN) ønskede efter de

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej.

Afgørelse i sagen om Søllerød Kommunes afgørelse om fjernelse af badebro, plankedæk og pavillon på ejendom på Vedbæk Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. januar 2004 J.nr.: 03-33/150-0002 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen: Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr. Jernbanevej 18B 3400 Hillerød Tlf. 47 33 87 32 E-mail: nordsjaelland@fredningsnaevn.dk Den 7. december 2014 traf Fredningsnævnet for Nordsjælland afgørelse i sagen:

Læs mere

Afgørelse i sagen om offentlighedens adgang til et areal ved Følle Strand i Rønde Kommune

Afgørelse i sagen om offentlighedens adgang til et areal ved Følle Strand i Rønde Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 21. februar 2006 J.nr.: 03-132/700-0059 kpa Afgørelse i sagen

Læs mere

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015

Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen Nørre Snede 11. juni 2015 Ikast-Brande Kommune, Centerparken 1, 7330 Brande Karsten Thomsen Bente Sommer Schmidt Thomsen Skovdalen 6 8766 Nørre Snede 11. juni 2015 Afgørelse af sag vedr. færdsel fra Skovdalen til Nedergård Skov

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune.

AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej i Jammerbugt Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. februar 2012 J.nr.: NMK-31-00453 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om afslag til opstilling af husstandsvindmølle på Ålborgvej

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd:

En enkelt af servituttens bestemmelse vedrører imidlertid andre forhold og har følgende ordlyd: Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 22. juni 2009 J.nr. NKN-33-02991 mje Afgørelse i sagen om muligheden for at håndhæve

Læs mere

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune.

Afgørelse i sagen om etablering af en privat landingsbane, Ry Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 28. september 2004 J.nr.: 03-33/700-0159 THA Afgørelse i

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans.

Natur- og Miljøklagenævnet ophæver herved kommunens tilladelse og hjemviser sagen til kommunen til fornyet behandling som 1. instans. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 26. november 2012 J.nr.: NMK-31-00716 Ref.: mtj AFGØRELSE i sag om udstykning og opførelse af en helårsbolig i Lemvig kommune

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET NATURKLAGENÆVNET

NATURKLAGENÆVNET NATURKLAGENÆVNET NATURKLAGENÆVNET NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 15. maj 2008 J.nr.: NKN-31-00875 BIBIS Afgørelse i sagen om etablering af socialpædagogisk

Læs mere

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds.

U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for. Frederiksborg Amtsraadsreds. U D S K R I F T af Forhandlingsprotokollen for Fredningsnævnet for Frederiksborg Amtsraadsreds. Aar 1943, Mandag den 22.November afsagde Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt i Sagen om Fredning af Humlebæk

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen.

, I 07971.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00. Fredningen vedrører: Soderup Maglemose. Domme. Taksationskommissionen. , ( 07971.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07971.00 Fredningen vedrører: Soderup Maglemose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-2003 Kendelser Deklarationer

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 8. december 2004 J.nr.: 03-33/200-0216 JP Afgørelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde.

Afgørelse i sagen om Ishøj Kommunes tilladelse til udstykning af 5 byggegrunde. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-31/150-0018 SKR Afgørelse i sagen

Læs mere

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra

En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen. Anbefalinger fra En vejledning om skilte og offentlighedens adgang til naturen Anbefalinger fra Danmaks Naturfredningsforening Amtsrådsforeningen Friluftsrådet Dansk Landbrug Dansk Skovforening Skov- og Naturstyrelsen

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune

Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Bilag 2 Dato: 15. november 2016 Sagsbehandler: Kate Skjærbæk Bjerrum Budgetoverslag for fredning af Orøs marine forland i Holbæk Kommune Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejser om kort tid fredningssag

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. maj 2012 J.nr.: NMK-31-00488 Ref.: Jan Vater, JAV-NMKN AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsmølle ved Store Havelse

Læs mere

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev

Tilladelse til anlæggelse af sø på adressen Trynbakkevej 10, matr.nr. 22L, Nr. Bindslev By, Bindslev Hjørring Kommune Team Natur Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Hjørring den 22-08-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-121-15 Tilladelse

Læs mere

Notat med påklage af Fredningskendelsen af 29. januar 2010 for Stavnsholtkilen m.v.

Notat med påklage af Fredningskendelsen af 29. januar 2010 for Stavnsholtkilen m.v. Notat med påklage af Fredningskendelsen af 29. januar 2010 for Stavnsholtkilen m.v. Følgende punkter påklages: A) Nye bestemmelser, der ikke var indeholdt i det reviderede fredningsforslag af december

Læs mere

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet

Til dig, der bor ved kysten. - regler og love for kystområdet Til dig, der bor ved kysten - regler og love for kystområdet 2012 Forord Kysten i Fredericia Kommune er i særklasse, fordi kystlandskabet rummer store og meget forskellige natur- og landskabsværdier. Det

Læs mere

DISPENSATION. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til afgræsning. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

DISPENSATION. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til afgræsning. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune DISPENSATION i henhold til 7 stk. 1 i bek. om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage mv. fra afstandskrav til byzone til dyrehold til

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133

AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen beliggende Torslundevej 133 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 19. december 2012 J.nr.: NMK-33-00697 Ref.: MJE AFGØRELSE i sag om bebyggelse, som Ishøj Kommune har tilladt opført på ejendommen

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-33/150-0038 MJE Afgørelse i sagen om Gladsaxe

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt

Afgørelse i sagen om udskiftning af sommerhus på Læsø, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. juni 2004 J.nr.: 03-132/800-0008 AGS Afgørelse i sagen om

Læs mere

Dato: 16. februar qweqwe

Dato: 16. februar qweqwe Dato: 16. februar 2017 qweqwe Skov har mange funktioner. Den er vigtigt som en rekreativ ressource. Den giver gode levevilkår for det vilde plante og dyreliv. Den er med til at begrænse drivhusgas og CO2,

Læs mere

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune.

Afgørelse i sagen om lukning af offentlighedens adgang til Gavnø, Næstved Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. februar 2003 J.nr.: 03-133/350-0002 mam Afgørelse i sagen

Læs mere