Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold"

Transkript

1 Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN ) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt har den 20. september 2006 truffet afgørelse om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner. Fredningsnævnet har samtidig truffet afgørelse om erstatning i sagen. Fredningsafgørelsen omfatter et areal på ca. 198 ha med 23 lodsejere. Fredningssagen er rejst af Danmarks Naturfredningsforening og det daværende Hovedstadsråd den 17. november Forud var et tidligere fredningsforslag omfattende et område ved Langsødalen blevet fremlagt af Danmarks Naturfredningsforening. Hovedstadsrådet foreslog fredningen udvidet til at omfatte et område omkring Kedelsø. Da den samlede erstatning overstiger kr., er fredningsnævnets afgørelse forelagt Naturklagenævnet, jf. naturbeskyttelseslovens 42. Fredningsnævnets afgørelse er tillige påklaget til Naturklagenævnet af 4 lodsejere. Fredningsområdet Planlægningsmæssige forhold Kedelsø-Langsødalene er del af et nationalt biologisk og geologisk interesseområde, der strækker sig fra Søndersø ved Værløse mod nordvest til Strø Bjerge. Nationale geologiske områder illustrerer særlig tydeligt de geologiske processers betydning for landskabets udformning og kan have særlig national eller international værdi for forskning og undervisning. De biologiske interesseområder er ud fra en national vurdering af særlig økologisk betydning. Regionplan 1993 for Frederiksborg Amt prioriterer de geologiske og biologiske interesser særdeles højt. Området er desuden udpeget som me-

2 2 get værdifuldt landskab, zone 1. Disse landskaber skal friholdes for ny bebyggelse og bymæssige anlæg, og kun væsentlige samfundsmæssige interesser kan medføre, at de landskabelige hensyn nedprioriteres til fordel for anlæg m.v., der i så fald skal placeres og udformes under afgørende hensyn til de landskabelige værdier. Det amtsdækkende Grønne stinet løber tæt på fredningsområdet syd om Buresø. Formålet med stinettet er at skabe forbindelse mellem byer og friluftsområder og at lette adgangen til de oplevelsesrige landskaber. Fredede arealer Et område (matr.nr. 6ky Uggeløse By, Uggeløse) er omfattet af Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds fredningskendelse af 11. august 1971 af ejendommen matr.nr. 6a Uggeløse By og Sogn. Det er i fredningen bestemt, at det er forbudt at opføre bygninger af enhver art. Der må ikke anbringes boder, skure eller indretninger, som kan virke misprydende. Det naturlige jordsmon må ikke ændres ved udgravning eller opfyldning. Der må ikke foretages nyplantninger, udstykning eller opfyldning af søer eller vandløb. Fredningen er ikke blevet ophævet ved Fredningsnævnets afgørelse. Fredningssagens behandling Naturgenopretningsprojekt for Langsø Ådal På et møde den 25. marts 1998 med Frederiksborg Amt og Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomiteer for Allerød og Slangerup Kommuner tilkendegav fredningsnævnet, at en genoprettelse af Langsø gerne sås gennemført, og opfordrede amtet til at gå videre med planlægning herom. Nævnet opfordrede tillige amtet til at arbejde videre med planlægningen af et stisystem til sikring af offentlighedens adgang til de bevaringsværdige naturområder. På et offentligt møde den 17. juni 1998 blev der udtrykt betænkelighed ved, om vandkvaliteten i Kedelsø Å var tilstrækkelig god til, at det ville være forsvarligt at etablere et vådområde i Langsø Ådal. I et notat af 21. januar 2000 udarbejdet af Frederiksborg Amt konkluderes det, at Kedelsø Å ikke på dette tidspunkt blev belastet med miljøfremmede stoffer, hvorfor der ikke umiddelbart ville være fare for ophobning af sådanne stoffer i mere stillestående områder nedenstrøms Kedelsø. Den 14. marts 2001 traf Hovedstadens Udviklingsråd afgørelse om, at naturgenopretningsprojektet for Langsø Ådal ikke var omfattet af VVMpligten i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 428 af 2.

3 3 juni Afgørelsen blev stadfæstet af Naturklagenævnet den 26. september Afgørelsen blev af lb.nr. 11 (Nybodergruppernes Grundfond) indbragt for Østre Landsret. Af stævningen fremgik, at en rapport fra NIRAS (Uggeløse Lossepladsområde, grundvand og recipient, januar 2000) ikke var indgået i afgørelsesgrundlaget for HUR s screeningsafgørelse. Den 9. september 2002 meddelte fredningsnævnet, at nævnet ville træffe en delafgørelse vedrørende den del af fredningssagen, der var uden sammenhæng med naturgenopretningsprojektet. Foranlediget af den verserende retssag besluttede fredningsnævnet efter forhandling med amtet og ejeren af lb.nr. 11 at færdiggøre fredningssagen uden at inddrage naturgenopretningsprojektet. Naturgenopretningsprojektet kan herefter kun gennemføres ved en ny fredningsafgørelse, der ændrer denne. Østre Landsret besluttede den 11. september 2003 at tillægge søgsmålet opsættende virkning for Naturklagenævnets afgørelse. På baggrund af en syns- og skønserklæring af 28. april 2006, hvorefter der i et vist omfang sker udsivning eller risiko for udsivning af perkolat fra lossepladsområdet med risiko for, at udslippet føres videre fra Kedelsø Å til Langsø Ådal, besluttede Naturklagenævnet at genoptage sagen om VVM-screening. Den 15. maj 2007 traf Naturklagenævnet afgørelse om ophævelse af HUR`s afgørelse af 14. marts 2001 og hjemviste sagen til Allerød Kommune som nuværende VVM-myndighed med henblik på fornyet VVM-screening af naturgenopretningsprojektet under inddragelse af de nye oplysninger i skønserklæringen. Aftaler om stiforløb m.v. Efter forhandling mellem ejerne af Mørdrupgård (lb.nr. 6) og Frederiksborg Amt er der opnået enighed om etablering af et permanent offentligt stianlæg over ejendommen som angivet på fredningskortet. Ifølge aftalen, der er tiltrådt af fredningsnævnet, etableres ved stiens udmunding i stien langs Buresø en trappe ned ad skråningen. Fredningen skal i øvrigt ikke være til hinder for, at Mørdrupgård etablerer passende vandingsmuligheder til dyrene. Beboelsesejendommen med tilhørende have er udtaget af fredningen. Fredningsnævnets afgørelse Fredningsnævnet har besluttet at gennemføre fredningen med følgende formål:

4 4 at bevare de væsentlige landskabelige og natur- og kulturhistoriske interesser, at sikre og forbedre offentlighedens ret til færdsel og ophold i området, at sikre pleje af området. Fredningsområdet er identisk med fredningsforslaget, bortset fra at ejendommen matr.nr. 13b Bastrup By, Uggeløse, er udgået. Efter ejernes anmodning og amtets indstilling er matr.nr. 8b Uggeløse By, Uggeløse, tillige udgået. De foreslåede fredningsbestemmelser er i øvrigt tiltrådt i tilrettet form. Fredningen indeholder sædvanlige bestemmelser om bevaring af arealerne i deres nuværende tilstand, medmindre ændringerne gennemføres som en del af naturpleje efter fredningsbestemmelserne eller som naturgenopretning efter fredningsnævnets godkendelse. Fredningen omfatter ikke eventuel naturgenopretning af Langsø Ådal. Fredningen indeholder endvidere sædvanlige bestemmelser om forbud mod bebyggelse og andre faste konstruktioner og anlæg, læhegn, tilplantning med træer og buske og terrænændringer samt tilladelse til sædvanlige kreaturhegn, naturpleje og sikring af offentlighedens adgang. Arealerne må i øvrigt ikke anvendes til affaldsdepoter, oplagsplads, motor-, flyve- eller skydebane eller lignende eller virksomhed, der kan give anledning til miljøgener. Der må ikke ske udstykninger inden for fredningsområdet. Dyrkede arealer, herunder haver, må anvendes som hidtil. Der kan foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger, men der må ikke etableres flerårige afgrøder, der virker udsigtshæmmende, eller juletræs- eller pyntegrøntkulturer. Der må ikke etableres planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver. Et på kortbilag nærmere angivet areal øst for den mellem amtet og Mørdrupgård aftalte sti fra pkt. B til Mørdrupvej kan anvendes til flerårige afgrøder i form af enten bærbuske eller frugtavl. Højden af beplantningen skal begrænses til ikke over 4 m, og arealet må ikke anvendes til juletræsbeplantning. Søer, vandløb, diger, gærder, overdrev, enge og andre på kort nærmere angivne småbiotoper skal opretholdes som sådanne, og tilstanden må kun ændres som led i naturpleje. Arealerne må ikke gødskes eller sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler. Åen må ikke rørlægges.

5 5 Eksisterende løvskov, jf. kortbilag, skal opretholdes som sådan. Skovarealet på ejendommen matr.nr. 50h Uggeløse By, Uggeløse, skal drives ved plukhugst. De vrange bøge, den 14-opstammede bøg ved Hættingholm samt eg, bøg og ask over 50 cm i diameter i brysthøjde må ikke fældes uden fredningsnævnets tilladelse. Der er forbud mod fældning af bevoksningen på åsen uden fredningsnævnets tilladelse. Mørdrupgård er berettiget til at drive skovarealer omfattet af fredningen som naturskov, dog således at den fri færdselsadgang ad stien langs Buresø ikke forhindres. Forbudet mod bebyggelse m.v. omfatter ikke nødvendige læskure for kreaturer i forbindelse med landskabspleje efter fredningsbestemmelserne. Fredningsnævnet kan tillade ændringer eller udvidelser af eksisterende bebyggelse, som er nødvendig for en ejendoms drift som landbrug. Eksisterende veje må ikke udbygges. Eksisterende stier skal opretholdes. Nye stier må kun anlægges efter fredningsnævnets godkendelse. Der etableres stianlæg, jf. kortbilag. Om offentlighedens adgang bestemmes bl.a., at der skal være mulighed for at etablere naturstier i det fredede område efter fredningsnævnets tilladelse. Ved kreaturhegning og afgræsning i forbindelse med landskabspleje skal der etableres passager i hegnene. Tilsynsmyndigheden kan fastsætte regler for offentlighedens adgang, herunder opsætte informationsskilte samt forbyde foranstaltninger, der kan vanskeliggøre den offentlige adgang. Klager og høringssvar Fredningsafgørelsen er påklaget af 4 lodsejere. Mailis og Keld Jepsen (lb.nr. 4) har bemærket, at ejendommen Vesterlund er landbrugspligtig og er indhegnet på grund af fåreavl. Enhver indskrænkning af brugsmulighederne vil være til gene for den landbrugsmæssige drift. Allerede i dag opleves hyppig passage af indhegningen med beskadigelse af hegnet. Grundet kravene til dyrs sundhed og smittefare er det afgørende, at dyrene ikke kommer i kontakt med ukontrollerede dyr, ligesom væddere kan angribe folk inden for indhegningen. Det er uforståeligt, at 3-udpegningen af arealet følger ejerlavsgrænsen, idet lavningen, som tidligere har forbundet Buresø med Langsø, løber på begge sider af ejerlavsgrænsen.

6 6 Mørdrupgård (lb.nr. 6) er særdeles tilfreds med gennemførelse af en fredning af området og er indforstået med etablering af en permanent sti, som i øvrigt er forenelig med det videre stiforløb over Ådalen. Det fremgår ikke klart af kortet, om den nordvestlige del af Buresø er omfattet af fredningen. Det forslås at rykke begyndelsen af stiforløbet ca. 50 m ned mod Mørdrupgård for at skåne bebyggelsen på Mørdrupvej 3. Det bør præciseres, at reglen om passager i hegnene kun omfatter nye kreaturhegn. Dorthe og Jan Søndergaard (lb.nr. 13) har spurgt, om skoven på matr.nr. 5e ikke er markeret med skovsignatur på grund af skovens begrænsede størrelse. Det er i øvrigt i forhold til fredningens formål uforståeligt, at området ikke må lukkes af ved nyplantning. Det bør af såvel landskabelige som naturmæssige hensyn være tilladt at foretage f.eks. en linjemarkering af åen gennem området med naturligt hjemmehørende træer og buske. Klager ønsker at plante rødel langs åen, hvilket vil være en stor gevinst for området. Ordensreglerne bør fastsættes efter aftale med ejerne og uenighed herom afgøres af fredningsnævnet. Plejemyndighedens opsætning af skilte bør ske efter aftale med ejeren om udformning, størrelse og placering. Amtets henvisning til plejebekendtgørelsen er utilstrækkelig. Skov- og Naturstyrelsen har anført, at der er visse uoverensstemmelser mellem afgørelsens tekst og kort. Den eksisterende fredning inden for området bør ophæves. Bestemmelserne om offentlighedens adgang til udyrkede arealer omfatter ikke eksisterende hegning, men kun nye hegninger, som skal udføres, så der fortsat er passagemulighed på arealer, hvortil der p.t. er adgang i henhold til naturbeskyttelseslovens generelle regler. Fastsættelse af ordensregler/skiltning efter aftale med ejer er for vidtgående i forhold til almindelig praksis. Det forudsættes dog, at pleje- og tilsynsmyndigheden foretager en høring af ejer inden den endelige fastsættelse. Danmarks Naturfredningsforening har bemærket, at husdyr naturligvis skal være forsvarligt indhegnet. Det, der ikke må spærres, er vej og sti. Fredningen åbner mulighed for, at der evt. senere kan laves genslyng af vandløbet og hævning af vandstand, hvilket må være en ny situation i forhold til erstatningen. Allerød Kommune har foranlediget af klagen fra lb.nr. 4 revurderet 3-registreringen på ejendommen matr.nr. 3 og 4a Mørdrup By, Uggeløse, og matr.nr. 50c Uggeløse By, Uggeløse, og truffet afgørelse den 21. september Klagefristen udløb den 23. oktober 2007, og afgørelsen

7 7 blev ikke påklaget. Det samlede 3-registrerede areal udgør herefter 4,66 ha. Til lb.nr. 13 bemærkes, at beplantning i ådalen ikke er ønskværdig af hensyn til landskab og natur. Det er i forvejen ikke tilladt at beplante arealet langs åen i henhold til naturbeskyttelseslovens 3. Den aftalte stiføring langs ådalen - og ikke i selve ådalen - er ikke indarbejdet på fredningskortet. På fredningskortet er stiføringen delvist markeret ovenpå 3-registreringen, d.v.s. i selve ådalen. På amtets kort er stiføringen udenfor ådalen, d.v.s. på agerjorden. Miljøcenter Roskilde har bemærket, at der ved skiltning etableret af tilsynsmyndigheden må indskærpes f.eks. forbud mod løsgående hunde. Erfaringer fra øvrige fredede områder viser, at offentlighedens færdsel gennem hegninger med f.eks. får ikke giver anledning til problemer. Lb.nr. 13 s træbevoksede areal udgør ca m 2 og er ikke fredskovsnoteret og betragtes ikke som skov i forhold til fredningen. Beplantning langs åen kan evt. finde sted som led i en samlet plejeplan. Naturklagenævnets afgørelse Naturklagenævnet har den 14. juni 2007 foretaget besigtigelse og afholdt offentligt tilgængeligt møde med sagens parter og andre interesserede. Efter en foreløbig drøftelse, herunder beslutning om foretagelse af en supplerende høring af lb.nr. 6, blev den endelige votering i sagen gennemført den 3. september I sagens behandling har deltaget 8 af nævnets 10 medlemmer Per Schou Christiansen (formand), Ole Pilgaard Andersen, Marie-Louise Andreasen, Martin Glerup, Leif Hermann, Vibeke Peschardt, Poul Søgaard og Jens Vibjerg. Naturklagenævnet udtaler enstemmigt: Fredningen gennemføres som bestemt af Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt med følgende ændringer: Det præciseres, at fredningsgrænsen langs den nordlige del af Buresø fastlægges således, at den følger søgrænsen (og dermed undtager den 3-beskyttede sø med tilhørende 3-beskyttet bredzone), hvorved en del af matr.nr. 8 Mørdrup By, Uggeløse, inddrages under fredningen. Det af fredningsnævnet fastlagte stiforløb over Mørdrupgårds jorder (lb.nr. 6) tiltrædes, idet den del af stien, der løber langs med Lang-

8 8 sødalen, dog anlægges umiddelbart på sydsiden af det eksisterende hegn på agerjorden uden for 3-området. Stien føres umiddelbart syd for ejendommen Mørdrupvej 3 (matr.nr. 1b, Mørdrup By, Uggeløse) ved udløbet til Mørdrupvej. Med hensyn til offentlig adgang til Langsødalen ( 3-området) har Allerød Kommune oplyst, at der er etableret en låge i den sydvestlige ende af 3-området (der giver adgang til sydsiden af Langsødalen) samt en stente i den nordøstlige ende af 3-området (der giver adgang til nordsiden af Langsødalen). På den baggrund har nævnet besluttet at fredningen ikke skal være til hinder for, at plejemyndigheden kan e- tablere passage til ådalen ( 3-område) i eksisterende hegn. Der foretages endvidere følgende justeringer af fredningskendelsens tekst og kort: - Det mellem amtet og Mørdrupgård aftalte permanente stiforløb markeres på kortet med et punkt A ved stiens begyndelse mod øst ved udløbet til Mørdrupvej og et punkt B ved stiens udløb i stien langs Buresø mod syd. Reference hertil i kendelsens tekst. - Den eksisterende fredning af 11. august 1971 af ejendommen matr.nr. 6ky Uggeløse By, Uggeløse, ophæves og erstattes med nærværende fredningsafgørelse. - Det nævnte 3,9 ha store areal beliggende øst for den udlagte sti til Mørdrupvej, der kan anvendes til flerårige afgrøder i form af enten bærbuske eller frugtavl, markeres på fredningskortet. - Plejebestemmelsen præciseres med tilføjelse af, at den kun omfatter udyrkede arealer. - Bonusbestemmelsen præciseres, således at denne omfatter: Foranstaltninger, der er påbudt eller tilladt i medfør af foranstående bestemmelser. Fredningsbestemmelser Fredningens formål

9 9 1. Fredningen har til formål at bevare de væsentlige landskabelige og natur- og kulturhistoriske interesser samt at sikre og forbedre offentlighedens ret til færdsel og ophold i området. Generelle bestemmelser 2. De fredede områder skal bevares i deres nuværende tilstand, bortset fra ændringer der gennemføres som del af naturpleje, jf. 12, eller som naturgenopretning efter fredningsnævnets godkendelse. Denne bestemmelse omfatter ikke eventuel naturgenopretning af Langsø Ådal. Stk. 2. Der må ikke ske udstykninger inden for fredningsområdet. Dyrkede arealer 3. Dyrkede arealer, herunder haver, må anvendes som hidtil. Der kan foretages sædvanlige landbrugsmæssige driftsomlægninger, men der må ikke etableres flerårige afgrøder, der virker udsigtshæmmende, eller juletræs- og pyntegrøntkulturer. Der må ikke etableres planteskoler, frugtplantager eller koloni- og nyttehaver. Stk. 2. Det på kortet med gult markerede areal øst for stien fra punkt "B" til Mørdrupvej kan anvendes til flerårige afgrøder i form af bærbuske eller frugtavl. Beplantningshøjden skal begrænses til maksimalt 4 m, og arealet må ikke anvendes til juletræsbeplantning. Udyrkede arealer, enge og vådområder 4. Søer, vandløb, diger, gærder, overdrev, enge og andre småbiotoper, som er vist på kortbilag, skal opretholdes som sådanne, og tilstanden må kun ændres, hvis det sker som led i naturpleje, jf. 12. Arealerne må ikke gødskes eller sprøjtes med kemiske bekæmpelsesmidler. Åen må ikke rørlægges. Skove 5. Eksisterende løvskov, der er vist på kortbilag, skal opretholdes som sådan. Skovarealet på ejendommen matr.nr. 50h Uggeløse By, Uggeløse, skal drives ved plukhugst. De vrange bøge, den 14-stammede bøg ved Hættingsholm samt eg, bøg og ask over 50 cm i diameter i brysthøjde må ikke fældes uden fredningsnævnets tilladelse. Der er forbud mod fældning af bevoksningen på åsen uden fredningsnævnets tilladelse.

10 10 Stk. 2. Fredningen er ikke til hinder for, at Mørdrupgård lader de skovarealer, der er omfattet af fredningen, henligge som naturskov/urørt skov, dog således at den frie færdselsadgang ad stien langs Buresø ikke forhindres. Affald m.v. 6. Arealerne må ikke anvendes til henkastning af affald, affaldsdepoter, oplagsplads, motorbane, modelflyvebane, skydebane, bilophugningsplads eller lignende. Arealerne må ikke anvendes til start eller landing af luftfartøjer, og der må ikke iværksættes virksomhed, der kan give miljømæssige gener. Bebyggelse m.v. 7. Der må ikke opføres nye bygninger, herunder boder, skure og transformerstationer. Der må ikke opstilles vindmøller, master eller anbringes skæmmende indretninger i området, og der må ikke føres luftledninger over arealerne. Der må ikke anbringes campingvogne eller telte. Besøgende til grundejere må dog campere i umiddelbar nærhed af ejendommens bygninger. Forbudet gælder ikke nødvendige læskure for kreaturer i forbindelse med landskabspleje efter 12. Fredningsnævnet kan tillade ændringer eller udvidelser af eksisterende bebyggelse, som er nødvendig for en ejendoms drift som landbrug. Der må hegnes med sædvanlige kreaturhegn i forbindelse med afgræsning, men hegningen må ikke begrænse den adgang for offentligheden, som er fastsat i 11. Eventuelle træhegn skal holdes i mørke farver. Der må ikke oprettes dyrefarme og lignende eller drivhusgartnerier. Terrænændringer 8. Der må ikke foretages terrænændringer. Der må således ikke ske udnyttelse af forekomster i jorden eller foretages opfyldning, planering eller afgravning af terrænet. Forbuddet mod terrænændringer gælder ikke a) videnskabelige arkæologiske og geologiske undersøgelser, b) frilæggelse af vandløb eller andre foranstaltninger, der tjener til at styrke fredningens formål eller som er led i naturgenopretningsprojekt. Beplantning

11 11 9. Arealerne må ikke tilplantes med træer eller buske, og der må ikke etableres læhegn. Veje og stier 10. Eksisterende veje må ikke udbygges. Stk. 2. Der etableres stianlæg fra punkt A til punkt B som vist på kortbilag. I øvrigt må nye stier kun anlægges med fredningsnævnets godkendelse. Offentlighedens adgang og ophold 11. Offentligheden har ret til at færdes til fods og til at opholde sig på de eksisterende veje, stier og udyrkede arealer efter naturbeskyttelseslovens almindelige regler, jf. for tiden bekendtgørelse nr af 20. november Offentlighedens mulighed for adgang til og ophold i det fredede område må ikke forringes eller forhindres. Eksisterende stier skal opretholdes, og efter fredningsnævnets godkendelse kan linieføringen eventuelt ændres. Der skal være mulighed for at etablere naturstier i det fredede område efter fredningsnævnets forudgående tilladelse. Ved eventuel ny kreaturhegning og afgræsning i forbindelse med landskabspleje skal der etableres passager i hegnene. Fredningen skal ikke være til hinder for, at plejemyndigheden kan etablere passage til ådalen i eksisterende hegn. Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan fastsatte ordensregler for offentlighedens adgang i området, herunder for hundes færden. Tilsynsmyndigheden kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan vanskeliggøre offentlighedens udnyttelse af adgangsretten. Tilsynsmyndigheden kan lade opsætte oplysnings- og informationsskilte. Plejebestemmelser 12. Plejemyndigheden har ret til at foretage naturpleje på udyrkede arealer, herunder afgræsning, høslet, fjernelse og/eller etablering af beplantninger. Pleje skal ske efter en plejeplan uden udgift for den enkelte ejer og med ejerens samtykke eller fredningsnævnets godkendelse. Ved trærydning tilfalder det fældede ejeren, såfremt denne fjerner dette inden en af plejemyndigheden fastsat frist, ellers plejemyndigheden. Ejeren kan ikke stille krav om opskæring, sammenbæring eller kørsel til fast vej. Plejemyndigheden kan forbyde foranstaltninger og aktiviteter, der kan skade naturen. Plejemyndigheden har pligt til at

12 12 sikre pleje af kærvegetationen med det formål at bevare sårbare eller truede arter. Bonusvirkning 13. Foranstaltninger, der er påbudt eller tilladt i medfør af foranstående bestemmelser, kan foretages uden særskilt dispensation efter naturbeskyttelseslovens 3 og 15-19, planlovens 36 og vandløbslovens 7a, jf. naturbeskyttelseslovens 38, stk. 6 og stk. 7. Dispensation 14. Fredningsnævnet kan meddele dispensation fra fredningsbestemmelsernes 2-12, når det ansøgte ikke vil stride mod fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50. Eksisterende fredninger 15. Naturfredningsnævnet for Frederiksborg Amts sydlige fredningskreds fredningskendelse af 11. august 1971 om fredning af en englod i Allerød Kommune (matr.nr. 6ky Uggeløse By, Uggeløse) ophæves og erstattes med nærværende fredningsafgørelse. På Naturklagenævnets vegne Per Schou Christiansen Viceformand Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. naturbeskyttelseslovens 82. Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. lovens 88, stk. 1.

13 13 Fortegnelse over matrikelnumre der helt eller delvist er omfattet af Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 Jørlunde By, Jørlunde: Matr.nr. 16b, 16c og 56. Slangerup By, Slangerup: Matr.nr. 8f, 12n, 42b, 42e, 67d og 68. Lindholm By, Uvelse: Matr.nr. 22 og 23. Mørdrup By, Uggeløse: Matr.nr. 1a, 1c, 1d, 2, 3, 4a, 5 og 8. Uggeløse By, Uggeløse: Matr.nr. 4e, 4i, 4k, 4r, 4s, 5f, 5e, 5h, 5k, 5y, 5z, 6ky, 7d, 7h, 7k, 71, 7m, 81, 8q, 13d, 13e, 13f, 13i, 13l, 13m, 13o, 13p, 15f, 49a, 49b, 50a, 50b, 50c, 50f, 50g, 50h, 50i, 50k, 50l, 50m, 50n, 50o, 50p, 50q, 50r, 50s, 50t, 50u og 50v. Bastrup By, Uggeløse: Matr.nr. 1d, 1e, 2b, 2r, 2y, 13a og 13c.

07925.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00. Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen. Domme. Taksationskommissionen 24-10-2001

07925.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00. Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen. Domme. Taksationskommissionen 24-10-2001 07925.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07925.00 Fredningen vedrører: Rørtang, Kystkilen Domme Taksationskommissionen 24-10-2001 Naturklagenævnet 24-11-2000,26-10-2000 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-07-1998

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 25. september 2014 J.nr.: NMK-31-01281 Ref.: BIBIS AFGØRELSE i sag om opstilling af husstandsvindmølle på Dusgårdvej 2 i

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove

14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc. Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads og tilstødende skove Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www. nkn.dk CVR: 18210932 14. maj 2009 J.nr.: NKN-111-00041 ssc Delafgørelse I sagen om fredning af Næstved Øvelsesplads

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. maj 2013 J.nr.: NMK-520-00023 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation til indretning af beboelse i et tidligere maskinhus ved Sletterhage Fyr i Syddjurs Kommune.

Afgørelse i sagen om dispensation til indretning af beboelse i et tidligere maskinhus ved Sletterhage Fyr i Syddjurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11.september 2007 NKN-1321-00109 LER Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et fritidshus i Hedensted Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. november 2014 J.nr.: NMK-31-01403 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om opførelse af helårsbolig til erstatning for et

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune

Afgørelse i sagen om udvidelse af Føtex på Viby Ringvej i Århus Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. september 2006 J.nr.:NKN-33-00580 (03-32/650-0003) SNI Afgørelse

Læs mere

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v.

Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. BYG OG MILJØ Ikke-godkendelsespligtig etablering af ensilageplads Bakkegården Dolmervej 29, 8500 Grenaa Efter 17 stk. 3 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Registreringsblad Titel Ikke-godkendelsespligtig

Læs mere

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse

Klagen til Miljøministeriet. Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund. Miljøministeriets afgørelse Sagsnr. 01.05.15-K08-1-08 Cpr. Nr. Dato 30-4-2015 Navn Sagsbehandler Dorthe Brinck Lillelund Miljøministeriets afgørelse Afgørelse i sag om klage over Kystdirektoratets afgørelse om tilladelse til bevarelse

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune

20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP. Afgørelse i sagen om udvidelse af et sommerhus på Kettrup Bjerge Vej i Jammerbugt Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 20. november 2007 J.nr.: NKN-33-00573 JP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast

www.ikast-brande.dk Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Henrik Obling Hagelskærvej 46 7430 Ikast 26. februar 2015 Anmeldelse af velfærdsudvidelse, Hagelskærvej 46, 7430 Ikast Ikast-Brande Kommune har den 18. februar 2015 modtaget en anmeldelse efter 30 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere

Beskyttelse og benyttelse af natur. - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Beskyttelse og benyttelse af natur - nyttig viden for lodsejere Teksten er udarbejdet af det nordsjællandske, kommunale miljøsamarbejde Milsam

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01. Fredningen vedrører: Odense Adal etape I. Domme. Taksationskommissionen 19-06-2007. Naturklagenævnet 29-05-2006

Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01. Fredningen vedrører: Odense Adal etape I. Domme. Taksationskommissionen 19-06-2007. Naturklagenævnet 29-05-2006 07954.01 Afgørelser - Reg. nr.: 07954.01 Fredningen vedrører: Odense Adal etape I Domme Taksationskommissionen 19-06-2007 Naturklagenævnet 29-05-2006 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-2004 Kendelser

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg

Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Nis Dreyer Brønd 7A Holmskov 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre et enfamiliehus på ejendommen matr.nr. 30 Holm, Nordborg, der ligger på Brønd 7, 6430 Nordborg Sønderborg Kommune har den 15.

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup

Tilladelse til og VVM-screening af etablering af skov på matr. 2i, Stenstrup by, Stenstrup Bo Grüner Rørkærvej 3 5771 Stenstrup Sendt med email: bo@gkgh.dk Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Fax. +4562228810 Tilladelse til og VVM-screening af etablering

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

07851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07851.00. Fredningen vedrører: GI. Lejre. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet 12-07-1995

07851.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07851.00. Fredningen vedrører: GI. Lejre. Domme. la ksatio nskom miss ione n. Naturklagenævnet 12-07-1995 07851.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07851.00 Fredningen vedrører: GI. Lejre Domme la ksatio nskom miss ione n Naturklagenævnet 12-07-1995 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-06-1993 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark

Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse til etablering af en varmecentral i Kolding Åpark Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-33-03483 SISBL Afgørelse i sagen om Kolding Kommunes byggetilladelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer NATURKLAGENÆVNET> tecint Naturklagenævnets

Læs mere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere

Beskyttelse af natur og landskab. et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Beskyttelse af natur og landskab et overblik for lodsejere Udgiver: Miljøsamarbejdet Milsam, marts 2009. En fælleskommunal folder, udarbejdet

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro.

Området er beskyttet mose der ønskes afgræsset med kreaturer, og for at sikre afgræsning på begge sider af åen, ønskes der etableret en bro. Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Tilladelse til at etablere kreaturbro over Syltemade Å ved

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger.

Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå. Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Thomas Søgaard Skou Jebjergvej 2 8870 Langå Postadresse: Favrskov Kommune Byggesagsafdelingen Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 89 64 10 10 Landzonetilladelse til sammenbygning af to boligbygninger. Afgørelse

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile

Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Plejeplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile Helsingør kommune, april 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Fredningens formål... 3 Baggrund og beskrivelse af fredningsområdet... 3 Fredningsområdets

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø

Landzonetilladelse på ejendommen Hesselvej 71, Skovbakker, 9640 Farsø Wilmar Ehlert Hesselvej 71 Skovbakker 9640 Farsø Dato: 7. oktober 2015 Projekter og Ejendomme Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2015-37650 Dokumentnr.: 820-2015-207006 Sagsbehandler: Kim Stadsvold

Læs mere

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 1 af 31 NATURKLAGENÆVNET SØG Frederiksborggade 15 DK - 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 Kontortid: mandag-torsdag. 9:00-16:00 fredag 9:00-15:00 E-mail: nkn@nkn.dk Bekendtgørelse af

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn.

Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes tilvejebringelse af en lokalplan for et område til egentligt erhverv på Skagen Havn. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 97-33/800-0480 MSA Afgørelse i sagen om Skagen Kommunes

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere