Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:"

Transkript

1 Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Forebyggelse af ulighed i det behandlende sundhedsvæsen Frist for indsendelse af ansøgning 5. november 2012 Skemaet sendes til eller Sundhedsstyrelsen Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud Axel Heides Gade København S Inden skemaet udfyldes, læses Vejledning til ansøgning til puljen forebyggelse af ulighed i det behandlende sundhedsvæsen. Vejledningen skal følges og alle rubrikker besvares. Skema 2 vedrørende projektbeskrivelse må højst fylde 10 sider. Som bilag vedlægges følgende: Bilag 1: Dokumentation for eventuelle partnerskaber.

2 Skema 1: Ansøgningsskema til projektstøtte Forebyggelse af ulighed i det behandlende sundhedsvæsen 1. Projektets titel: Styrket samarbejde på det primære sundhedsområde for personer med en intellektuel/psykisk funktionsnedsættelse 2. Ansøger: Danske Handicaporganisationer Adresse: Navn på projektleder Stillingsbetegnelse: Tlf. nr.: Navn på projektets juridisk ansvarlige person: Stillingsbetegnelse: Tlf.nr.: Kontaktperson: Kløverprisvej 10B, 2650 Hvidovre Jeppe Sørensen Chefkonsulent Poul Erik Herner Petersen Direktør Jeppe Sørensen Ansøgers personlige underskrift (ikke med sort skrift): Sted: Hvidovre Underskrift: Dato: 5/

3 3. Projektlederens uddannelse, baggrund, erfaring og kompetence: Jeppe Sørensen (JS) er kvalificeret til at gennemføre projektet gennem sin uddannelsesmæssige baggrund og arbejdserfaring. JS er uddannet master i Health Care Quality Improvement fra University of Helsinki samt cand.scient.pol fra Københavns Universitet og har en tillægsuddannelse i sundhedsøkonomi fra University of York og en sygepasseruddannelse fra det danske forsvar. JS har tidligere arbejdet med almen praksis som fuldmægtig i Frederiksborg Amt og som junior projektleder på DSI; Institut for Sundhedsvæsen (nu KORA), hvor han bl.a. var tilknyttet projekter om den praktiserende læge som tovholder og om kvalitetsudvikling. Som chefkonsulent med ansvar for det sundhedspolitiske område i Danske Handicaporganisationer har JS bred erfaring med handicap og ulighed i sundhed. I DH har JS bl.a. været projektleder på to projekter om henholdsvis fysisk træning for personer med handicap og sikker medicin i botilbud for personer med handicap. 4. Ved projekter med partnerskaber: Projektpartnere udover ansøger: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Kontaktperson: Jørgen Anker Vicekontorchef Drifts- og udviklingskontoret for borgere med handicap Socialforvaltningen Tlf Region Hovedstaden Kongens Vænge Hillerød Kontaktperson: Chefkonsulent, cand. scient. pol Mona-Lene Kjærgård Koncern Praksis Tlf

4 5. Ansøgers og projektpartners forudsætninger for at gennemføre projektet: Danske Handicaporganisationer er paraplyorganisation for 32 handicap- og patientforeninger og herunder en række organisationer for personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse, der bl.a. omfatter personer med udviklingshæmning, autisme, hjerneskade, CP og sindslidelse. I kraft af organisationernes indgående kendskab til deres medlemmer, besidder DH som paraply stor viden om problemer med ulighed i det behandlende sundhedsvæsen og deraf følgende behov for indsatser. Region Hovedstaden har ansvaret for de sundhedstilbud, som leveres af de praktiserende læger til regionens borgere. Københavns Kommune driver 35 botilbud med i alt 981 pladser med døgndækning til voksne med handicap og 21 botilbud med 1080 pladser til borgere med sindslidelse. Danske Handicaporganisationer har sammen med bl.a. Københavns Kommune, og i samarbejde med Region Hovedstaden, tidligere gennemført et tværfagligt og tværsektorielt projekt om medicinsikkerhed på botilbuddene, hvilket giver gode forudsætninger for at gennemføre projektet. 6. Projektets varighed: Projektet forventes igangsat 15/ og afsluttet 15/ Der ansøges om: kr. (jævnfør budgetskema) 8. Er der ansøgt eller bevilget økonomisk støtte fra anden side: Ja Nej X Der er ansøgt om økonomisk støtte hos: Der er bevilget økonomisk støtte fra: Indgår der egenfinansiering i projektet: Ja _X_ Nej Det bemærkes, at Københavns Kommune og Region Hovedstaden er enige om at afsøge muligheden for øget egenfinansiering mhp. en opskalering af pilottesten, hvilket ikke har været praktisk muligt inden for ansøgningsfristen. En opskalering af pilottesten ville betyde, at flere borgere ville få tilbud om et sundhedscheck, og at projektet derfor ville give et bedre grundlag for vurdering af effekten af indsatsen ift. nedbringelse af ulighed i det behandlende sundhedsvæsen. 4

5 10. Hvis svaret er ja til spørgsmål 8 eller spørgsmål 9, hvad er da projektets samlede budget: kr. 5

6 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Forebyggelse af ulighed i det behandlende sundhedsvæsen 1. Projektets titel: Styrket samarbejde på det primære sundhedsområde for personer med en intellektuel/psykisk funktionsnedsættelse. 6

7 2. Baggrund: Problembeskrivelse Det danske sundhedsvæsen er i vidt omfang baseret på den selvopsøgende patient, der kontakter sin praktiserende læge, når hun/han bliver opmærksom på et symptom. Hvis symptomet viser sig at være behandlingskrævende, stiller sundhedsvæsenet ofte betydelige krav til den enkelte borger, der skal kunne navigere i og kommunikere med det komplekse sundhedsvæsen, hvor den praktiserende læge fungerer som central gatekeeper og "tovholder". En række undersøgelser, samt erfaringer fra brugerorganisationer, kommuner og regioner, viser imidlertid, at der er store vanskeligheder med at sikre lige adgang til sundhedsydelser for personer med en betydelig intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse fx personer med udviklingshæmning, hjerneskade eller en sindslidelse. Konsekvensen er, at borgere med begrænsede forudsætninger for egenomsorg pga. en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse i dag oplever unødvendigt dårligt helbred. Erfaringer og undersøgelser viser bl.a., at mange borger med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse ikke får den rigtige eller optimale behandling 1234, oplever mangel på adgang til råd og vejledning vedr. forebyggelse og sundhedsfremme, og at mange alvorlige sygdomme og funktionsnedsættelser bliver opdaget for sent. 56 Udover tab af livskvalitet bliver borgerne som konsekvens heraf mindre selvhjulpne og det offentliges udgifter til pleje, hjælpemidler og unødvendige indlæggelser stiger. I 2011 offentliggjorde Center for Rehabilitering og Specialrådgivning i Region Syddanmark fx en rapport om et projekt om en opsøgende indsats i forhold til synsproblemer blandt psykisk udviklingshæmmede beboere i botilbud. Projektet er på én gang en eksemplarisk illustration af, at borgere med handicap i botilbud oplever betydelige barrierer for lige adgang til sundhed og at der er et meget stort potentiale i et opsøgende sundhedstjek. Et af projektets forbløffende resultater var eksempelvis, at ud af 89 undersøgte beboere i botilbuddet, havde 50 personer behov for briller, men kun 7 personer brugte briller på screeningstidspunktet. Også meget indgribende synshandicap hos beboerne viste sig ikke at være blevet identificeret. 7 Et pilotprojekt fra 2011 med fokus på håndteringen medicinsikkerhed viser ligeledes nogle af hovedudfordringerne på området: At støttepersonerne mangler viden, kompetencer og værktøjer ift. borgernes sundhed og behov for sundhedsydelser. 7

8 2: At det nødvendige samarbejde mellem borgere, støttepersoner, pårørende, praktiserende læger og andre sundhedspersoner ikke fungerer i praksis. Personalet på bostederne angiver bl.a., at de praktiserende læger er for dårlige til at følge op på behandlingen, og at lægernes tilgængelighed (i bred forstand) ikke passer til borgernes behov. Lægerne giver udtryk for, at mere viden og systematik samt bedre forberedelse på botilbuddene kan give et mere kvalificeret samarbejde med personale og borgere. At borgere på botilbud ofte er i behandling hos såvel speciallæger, på sygehus og hos deres praktiserende læger, og at ingen af disse behandlere oplever, at de har det overordnede overblik og ansvar. Hertil kommer, at mange praktiserende læger kun har få patienter med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Dermed vil mange læger ikke opnå den nødvendige erfaring med og viden om de særlige helbredsmæssige faktorer og behov, der knytter sig til de forskellige funktionsnedsættelser. Her tænkes fx på erfaring med behandling af syndromer hos personer med udviklingshæmning, og dobbelt diagnoser hos personer med en sindslidelse. Desuden savner de praktiserende læger generelt viden om metoder til inddragelse af borgere med denne type funktionsnedsættelser. Herved forringes borgerenes mulighed for at få maksimal indflydelse på deres egen sundhed. 8 Det er kendetegnende for en stor del af de borgere, som har en betydelig intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse, at de bor i et botilbud. Botilbud kan have meget varierende karakter og størrelse. Nogle kan være ganske institutionslignende med beskedne værelser, mens andre fremstår mere som selvstændige boliger for den enkelte. Generelt er botilbud til denne gruppe borgere kendetegnet ved, at der er ansat fast tilknyttet pædagogisk personale, som på forskellig vis støtter beboerne i hverdagen. Langt de fleste personer med intellektuelle og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som bor i botilbud, har et forsørgelsesgrundlag som består af førtidspension. De har ingen eller meget beskeden tilknytning til arbejdsmarkedet, og for langt de flestes vedkommende er der meget beskedne forbrugsmuligheder sammenlignet med den øvrige befolkning. Uddannelsesniveauet blandt personerne i denne målgruppe er ligeledes meget lavt. Disse kendetegn, samt det forhold, at de bor i botilbud på grund af deres handicap, gør, at man kan karakterisere målgruppen som særligt socialt udsat. 8

9 2. Veldokumenterede erfaringer fra udlandet tyder på, at en opsøgende sundhedsindsats i form af et systematisk sundhedscheck kan imødegå en række af de særlige udfordringer for målgruppen. Projektets formål, indhold og forventede effekt Projektet har til formål at afdække årsager til ulighed i brug og effekt af primære sundhedsydelser for personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse samt udvikle og afprøve, om en styrket samarbejdsindsats med udgangspunkt i et systematisk sundhedscheck kan bidrage til at nedbringe ulighederne. Projektet har karakter af et modelprojekt med en afdækningsfase, en konceptudviklingsfase, en afprøvningsfase og en evalueringsfase. Samtlige faser vil være kendetegnet ved et tæt samspil mellem samarbejdsparterne i projektet, hvilket vil sige på tværs af sundheds- og socialsektor samt civilsamfundet og den enkelte borger. Projektet består af følgende hovedelementer: 1) Afdækning af barrierer for lige adgang Interview- og workshopbaseret afdækning af hvor der kan konstateres social ulighed i brug og effekt af det primære sundhedsvæsens tilbud for personer med en intellektuel/psykisk funktionsnedsættelse og hvilke faktorer, der har betydning for uligheden og forebyggelse heraf. Afdækningen baseres på: a) Interview med 10 praktiserende læger om deres oplevelse af målgruppens brug og effekt af tilbuddene i det primære sundhedsvæsen og herunder årsagerne til eventuelle uligheder. b) Interview med 20 støttepersoner i de 3 deltagende botilbud om deres oplevelse af målgruppens brug og effekt af tilbuddene i det primære sundhedsvæsen og herunder årsagerne til eventuelle uligheder. c) Interview med brugere samt afholdelse af 2 workshops for relevante handicap- og patientforeninger om ulighed i effekt og brug af sundhedsvæsenets tilbud samt mulige årsager og løsninger. Interview og workshops vil mindst omfatte 50 deltagere. 2) Udvikling af koncept for en styrket og opsøgende sundhedsindsats Udviklingen indledes med en indsamling af danske erfaringer med målrettede sundhedscheck til udsatte grupper (herunder de opsøgende hjemmebesøg til skrøbelige ældre over 75 år) og af internationale erfaringer med sundhedscheck målrettet personer med en intellektuel/psykisk funktionsnedsættelse. Målrettede sundhedscheck fungerer allerede med succes i bl.a. England og Norge 14, hvor erfaringerne er, 9

10 at den systematiske og opsøgende tilgang sikrer, at både borgere/støttepersoner i botilbuddene og lægen kommer bredt omkring borgernes sundhed og behov for sundhedsydelser, herunder borgernes medicin, behov for træning, syn, hørelse samt evt. kroniske sygdomme m.m. I modsætning til generelle befolknings-sundhedscheck 15 er der god dokumentation for effekten af sådanne sundhedscheck for personer med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Et nyligt systematisk review af 38 studier på området konkluderede, at sundhedscheck målrettet personer med en intellektuel funktionsnedsættelse er en effektiv metode til at identificere uopdagede sundhedsbehov, herunder livstruende sygdomme. 16 Et engelsk sundhedsøkonomisk studie har samtidig vist, at sundhedscheck for personer med udviklingshæmning er en omkostningseffektiv indsats. 17 Flere studier har ligeledes vist, at systematiske sundhedscheck for personer med en psykisk funktionsnedsættelse er velbegrundede På baggrund af barriereafdækningen, og de internationale erfaringer med systematiske sundhedscheck, vil et projektteam bestående af repræsentanter fra de deltagende parter udvikle et koncept for en styrket tværfaglig- og tværsektoriel samarbejdsindsats, der skal medvirke til at forebygge ulighed i adgangen til relevante sundhedsydelser. Det styrkede tværsektorielle samarbejde vil tage udgangspunkt i et systematisk opsøgende tilbud om sundhedscheck foretaget af borgernes praktiserende læge, men også baseres på kompetencer og værktøjer blandt støttepersoner, borgere og pårørende. Ifm. de internationale erfaringer med sundhedscheck er der udviklet forskellige evidensbaserede checklister, vejledninger og uddannelsesmateriale m.m. til både sundhedspersoner, botilbud og borgere/pårørende, som konceptet skal baseres på. Indsamlingen af internationale erfaringer vil især fokusere på metoder til inddragelse af borgerne mhp. at understøtte deres selvbestemmelse og autonomi i samarbejdet og herunder give dem maksimal indflydelse på egen sundhed. 3) Pilottest og evaluering af koncept for styrket samarbejdsindsats Det udviklede koncept pilottestes i et samarbejde mellem de praktiserende læger og de tre deltagende botilbud, hvor i alt mindst 20 borgere får et systematisk sundhedscheck. 10

11 Det tilstræbes, at ca. halvdelen af borgerne har en intellektuel funktionsnedsættelse (fx udviklingshæmning), mens den anden halvdel har en psykisk lidelse. I afprøvningen vil borgere/støttepersoner/pårørende bruge det udviklede materiale til at forberede sig til sundhedschecket gennem et styrket fokus på og dokumentation af borgernes sundhed og eventuelle behov for undersøgelse, råd/vejledning, afklaring af spørgsmål, behandling etc. hos den praktiserende læge. Den praktiserende læge vil indkalde borgeren til det opsøgende sundhedscheck, som finder sted på baggrund af de udviklede vejledninger, checklister m.m. Effekterne evalueres dels på basis af de registreringer af ydelser, evt. henvisninger etc., som de praktiserende læger foretager ifm. de foretagne sundhedscheck, og dels på basis af interviews med borgere, pårørende, sundhedspersoner samt ansatte støttepersoner i botilbuddene. 3. Tema der søges til (sæt kun 1 kryds): Afprøvning af målrettede informations- og uddannelsesindsatser. X Afdækning af faktorer af betydning for den sociale ulighed i behandlingsresultater. 4. Overordnet mål: At afdække årsager til ulighed i brug og effekt af primære sundhedsydelser for personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse samt udvikle og afprøve, om en styrket samarbejdsindsats om et systematisk sundhedscheck kan bidrage til at nedbringe ulighederne. 11

12 4. Delmål: Projektets overordnede mål opnås gennem to delmål: Delmål 1: At afdække årsager til ulighed i brug og effekt af primære sundhedsydelser for personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse. Delmål 1 er opfyldt, når der er lavet en afrapportering, som præsenterer barrierer, udfordringer og eksisterende viden på området. Delrapporten baseres på følgende elementer: a) Interview med 10 praktiserende læger, der har erfaring med målgruppen. b) Interview med 20 støttepersoner, der er ansat i de tre deltagende botilbud eller på anden måde beskæftiger sig med botilbudsområdet i Københavns Kommune. c) Interviews samt afholdelse af to workshops omfattende minimum 50 brugere/deltagere fra relevante handicap- og patientorganisationer. Delmål 1 skal være gennemført senest den 15. juni Delmål 2: At udvikle og afprøve om en styrket samarbejdsindsats om et systematisk sundhedscheck kan bidrage til at nedbringe uligheder i adgangen til primære sundhedsydelser for personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse. Delmål 2 er opfyldt, når a) der er indsamlet danske erfaringer med målrettede sundhedscheck samt internationale erfaringer med sundhedscheck målrettet personer med en intellektuel/psykisk funktionsnedsættelse og disse er afrapporteret i et erfaringskatalog samt godkendt af projektteamet. b) der er udviklet et koncept for en styrket tværsektoriel samarbejdsindsats om et systematisk sundhedscheck baseret på elementerne i delmål 1 og på de danske og internationale erfaringer med sundhedscheck. Punktet er opfyldt, når konceptet er vedtaget af projektteamet. c) mindst 20 borgere har fået et systematisk sundhedscheck baseret på det udviklede koncept for en styrket tværsektoriel indsats. d) der er gennemført en evaluering af effekterne af indsatsen og resultaterne er afrapporteret i en samlet publikation, der er godkendt af projektteamet. Delmål 2 skal være gennemført senest den 15. juni

13 5. 6. Målgruppe(r), inklusiv forventet antal deltagere: Projektets primære målgruppe er mennesker med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse, som modtager hjælp ifølge lov om social service 85, 107 eller 108. Der forventes at deltage mindst 50 borgere/pårørende i afdækningen af barrierer, og at mindst 20 borgere i målgruppen får et systematisk sundhedscheck. Den sekundære målgruppe er medarbejdere på botilbud samt praktiserende læger. Der forventes at deltage 12 praktiserende læger i projektet (inkl. 2 deltagere i projektteamet) og 22 ansatte på botilbudsområdet (inkl. 2 deltagere i projektteamet). 7. Rekruttering og fastholdelse: Aktiviteter og indsatser der gennemføres i projektperioden Der forventes ikke væsentlige udfordringer med at rekruttere eller fastholde deltagere i projektet, idet udførelsen foregår i samarbejde mellem praktiserende læger, botilbud, borgere/pårørende og relevante brugerorganisationer. Den primære udfordring kan være, hvis nogle borgere vælger ikke at tage imod tilbuddet om et systematisk sundhedscheck. I så fald imødekommes udfordringen ved at udvide antallet af borgere, der får tilbud om et sundhedscheck, indtil minimumsantallet på 20 gennemførte sundhedscheck er opnået. Projektet består af følgende aktiviteter og indsatser, som også er beskrevet nærmere i ovenstående afsnit 2 om projektets baggrund: 1. Afdækning af barrierer for lige adgang baseret på interviews og workshops. 2. Udvikling af koncept for en styrket samarbejdsindsats baseret på en kobling af punkt 1 med danske og internationale erfaringer med sundhedscheck for specifikke målgrupper. 3. Pilottest i form af afprøvning af sundhedscheck for minimum 20 borgere samt evaluering af, om indsatsen er egnet til at forebygge ulighed i sundhedsvæsenet. 13

14 8. Forventede resultater og effekter af indsatsen Overordnet set forventes projektet at medføre øget viden om og fokus på barrierer for lige adgang til primære sundhedsydelser for mennesker med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse samt viden om, hvorvidt uligheden kan forebygges gennem et opsøgende sundhedscheck hos den praktiserende læge. I Danmark er der os bekendt ikke tidligere lavet undersøgelser om effekten af opsøgende sundhedscheck hos den praktiserende læge for personer med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse. Men på baggrund af udenlandske undersøgelser forventes indsatsen at medføre identifikation og behandling af tidligere uopdagede sundhedsproblemer i målgruppen. Forskellige studier viser, at mellem % af borgere med udviklingshæmning, der får lavet et sundhedscheck har, uopdagede behandlingsbehov. De identificerede sundhedsproblemer omfatter både livstruende sygdomme og ikke-livstruende problemer. Blandt de ikke-livstruende problemer har flere af dem stor betydning for borgernes sundhed og livskvalitet, herunder hørenedsættelse pga. ørevoks, synsnedsættelse, hudproblemer og forstoppelse. De alvorlige og/eller livstruende sygdomme omfatter bl.a. hjertesygdomme, hypertension, kræft, gigt, demens, psykiske lidelser, epilepsi, sclerose og kroniske smerter. Indsatsen fokuserer dermed på flere af de store sygdomskategorier samtidigt. Studier viser, at sundhedsproblemer, der bliver identificeret ved et sundhedscheck til denne målgruppe, også bliver fulgt op med relevante undersøgelser og behandling, og at sundhedscheckene har positiv effekt på borgernes sundhed Dokumentation og afrapportering af indsatsen Indsatsen dokumenteres og afrapporteres på følgende måder: Delrapport med resultater fra afdækning af barrierer. Delrapport om udvikling og afprøvning af koncept for en styrket samarbejdsindsats om et systematisk sundhedscheck. Effekterne af indsatsen evalueres på to måder: a) Interviews med borgere, pårørende, sundhedspersoner samt ansatte støttepersoner i botilbudene, og 14

15 9. b) analyse i Sygesikringsregisteret af de identificerede behov for sundhedsydelser pba. hvilke ydelser borgerne har modtaget, samt hvilke undersøgelser og henvisninger sundhedschecket evt. gav anledning til. Afsluttende rapport om projektets resultater. Offentliggørelsen af den afsluttende afrapportering vil ske ifm. med en tværfaglig- og tværsektoriel konference for brugere/pårørende, støttepersoner samt sundhedspersoner. Ifm. dokumentation af projektet er det relevant at nævne, at sundhedsminister Astrid Krag på baggrund af en vedtagelse i Folketinget 21 har bedt Statens Institut for Folkesundhed om at lave en kvantitativ undersøgelse om sundhed blandt personer med udviklingshæmning. Planen er at identificere personer med udviklingshæmning pba. af diagnosen mental retardering i Landspatientregisteret og derudfra følge brugen af forskellige sundhedsydelser m.m. For at validere denne metode vil det være relevant at sammenligne resultaterne med sundhedstilstanden hos en kendt og afgrænset gruppe borgere med udviklingshæmning. Såfremt det tænkes ind fra begyndelsen kan indeværende projekt bidrage til denne validering. 10. Projektets forankring Både Region Hovedstaden og Københavns Kommune har et ønske om at sætte øget fokus på ulighed i adgangen til sundhed og sundhedsvæsenet for personer med en psykisk eller intellektuel funktionsnedsættelse og indgår i projektet i forventning om, at resultaterne kan bidrage til forebyggelse af ulighed i den almindelige drift efter projektets ophør. 11. Projektets organisering og bemanding Danske Handicaporganisationer (DH) er juridisk projektleder og varetager sekretariatsfunktionen for styregruppen, nedennævnte projekt-team samt projektets referencegruppe. Det overordnede ledelsesmæssige ansvar for projektet og den daglige opgave med drift, koordinering, dataindsamling, analyse og afrapportering varetages af Danske Handicaporganisationer. 15

16 11. Projektets praktiske gennemførelse koordineres og udføres herudover som et samarbejde mellem Danske Handicaporganisationer, Københavns Kommune og Region Hovedstaden, der hver udpeger en person til styregruppen. Styregruppen har til opgave at sikre, at projektet gennemføres på en måde, som sikrer opnåelsen af de opsatte mål og inden for de aftalte tids-, kvalitets- og omkostningmæssige rammer. DH står for udarbejdelse af materiale, beslutningsoplæg, tidsplaner mv. i projektforløbet, som ligger til grund for styregruppens drøftelser og beslutninger. Alle større afvigelser fra den skitserede projektplan forelægges styregruppen. Styregruppen mødes efter behov og de indgåede aftaler vil fremgå af referaterne fra møderne, som godkendes skriftligt af parterne senest 14 dage efter afholdt møde. Beslutninger vedr. det indholdsmæssige tværsektorielle udviklingsarbejde tages af et projekt-team bestående af to repræsentanter for Region Hovedstaden/de praktiserende læger, to repræsentanter for botilbudsområdet i Københavns Kommune, to repræsentanter udpeget af henholdsvis Landsforeningen LEV og SIND samt 1 repræsentant for DH, der også varetager sekretariatsfunktionen. Projekt-teamet mødes som minimum 4 gange i projektperioden: 1 møde til drøftelse af projektstart og kvalificering af afdækningen af barrierer, herunder kommentering på spørgsmål til interview-guides. 2 møder til udvikling af koncept for en styrket samarbejdsindsats baseret på de identificerede barrierer og erfaringer med sundhedscheck for specifikke målgrupper. 1 møde til analyse af resultater og drøftelser af læringspointer. Udover den overordnede sekretariatsfunktion bidrager DH til projektet med følgende opgaver: Udførsel af interviews og workshops ifm. afdækning af barrierer samt afrapportering i delrapport. Indsamling af danske og internationale erfaringer med sundhedscheck og formidling til projektteamet i et erfaringskatalog. Udførsel af evalueringsinterview. Sammenskrivning af projektets resultater i afsluttende rapport. Afholdelse af afsluttende konference. 16

17 11. Udover deltagelse i styregruppen og projektteamet deltager Københavns Kommune i projektet med tre botilbud, og der afsættes som led heri de fornødne personalemæssige ressourcer som skitseret i projektbeskrivelsen. Udover deltagelse i styregruppen og projektteamet deltager Region Hovedstaden med facilitering af samarbejde med de praktiserende læger ifm. a) afdækning af barrierer, b) pilottest i form af afprøvning af sundhedscheck for minimum 20 borgere og c) evaluering vha. interviews med de praktiserende læger. Herudover deltager Region Hovedstaden med administrativ bistand ifm. oprettelse af en ydelse for sundhedscheck og med dataanalyse i Sygesikringsregistret ifm. evaluering af effekten af indsatserne. 17

18 12. Tidsplan: Projektet forventes igangsat: 15. december 2012 og afsluttet: 15. juni Plan for hvert finansår: 2012: Ansættelse af projektmedarbejder og dannelse af styregruppe, projektteam og referencegruppe. 2013: 1. halvår: a) Interview med praktiserende læger. b) Interview med støttepersoner, der er ansat i de tre deltagende botilbud. c) Interviews med brugere samt afholdt to workshops med repræsentanter fra relevante handicap- og patientorganisationer. d) Skriftlig afrapportering af erfaringerne fra interviews og workshops. 2. halvår: a) Indsamling af danske og internationale erfaringer med målrettede sundhedscheck til udsatte grupper samt afrapportering i et erfaringskatalog. b) Udvikling af koncept for en styrket tværsektoriel samarbejdsindsats om et systematisk sundhedscheck. c) Pilottest på det udviklede koncept på mindst 20 borgere. 2014: a) Evalueringsinterviews med praktiserende læger, støttepersoner og brugere/pårørende. b) Analyse af effekterne af det styrkede samarbejde omkring et sundhedscheck pba. data fra Sygesikringsregisteret m.m. c) Afrapportering af projektet og dets resultater i en samlet rapport. d) Afholdelse af konference for brugere/pårørende, støttepersoner samt sundhedspersoner, hvor resultaterne af projektet præsenteres og anbefalingerne drøftes. 18

19 Skema 3: Budget for hele projektperioden Forebyggelse af ulighed i det behandlende sundhedsvæsen 1. Projektets titel: 2. Regnskabsansvarlig: 3. Revisor: Styrket samarbejde på det primære sundhedsområde for personer med en intellektuel/psykisk funktionsnedsættelse Navn: Henrik Peter Hansen Tlf.nr.: RSM Plus, Kalvebod Brygge 45, 2. DK-1560 København V Aktivitetsomfang (antal) Timetal og sats Beløb i kr. Noter 19

20 4. Projektledelse/-deltagelse: Danske Handicaporganisationer Projektleder Projektmedarbejder LEV: Medlem af projektteam SIND: Medlem af projektteam Københavns Kommune Løn til 20 interviewpersoner ifm. afdækning af barrierer og evalueringsinterviews (15 pædagoger, 2 sygeplejersker, 3 botilbudsledere af 1 time pr. interview) Løn til personale på botilbuddene ifm. forberedelse til sundhedscheck til 20 sundhedscheck (4 timer pr. borger) Løn til støttepersoner ifm. interview af 10 borgere om barrierer og evaluering af indsatsen (1 time pr. borger) Løn til ledelsens koordinering, deltagelse i informationsmøder etc på botilbudene Løn til 2 repræsentanter for Københavns Kommune for deltagelse i 4 projektteam-møder (3 timer pr. møde) + forberedelse (3 timer pr. møde) /208/ / Repræsentant erne fra LEV/SIND er ligeledes ansvarlige for indhentning af viden om kommunikatio n og inddragelse af personer med en intellektuel eller psykisk funktionsneds ættelse. Egenfinansiering Praktiserende læger/region Hovedstaden Løn til 10 praktiserende læger ifm. afdækning af barrierer (30 minutter pr. interview) Løn til 2 praktiserende læger for deltagelse i 4 projektteam-møder (3 timer) + forberedelse (3 timer) Løn til praktiserende læger ifm. pilottest af 20 sundhedscheck

21 Løn til praktiserende læger ifm 10 evalueringsinterview á 30 min. Løn til praktiserende læger til opfølgning på særligt komplicerede problemstillinger Løn til konsulent til oprettelse af ydelse vedr. sundhedscheck og datatræk ifm. evaluering Egenfinansiering 5. Uddannelse, workshops, kurser o.lign. Afholdelse af bruger/pårørendeworkshops Afholdelse af afsluttende konference Afholdelse af 4 projektteam-møder Afholdelse af 3 referencegruppe-møder Kommunikation, formidling, materialer: Grafisk bistand til udvikling af informationsmateriale, checklister ol. samt til layout af materiale til læger/ansatte og afsluttende rapport Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: Kørsel i egen bil ifm. interviews, projektteammøder og brugerworkshops Offentlig transport ifm. interviews, projektteammøder og brugerworkshops

22 8. Serviceydelser: Kontorhold Husleje for projektansat i 18 måneder IT for projektansat i 18 måneder Administration, revision: Andet: 11. Evt. egenfinansiering: ANSØGT BELØB I ALT:

23 Skema 4: Budget for hvert år Forebyggelse af ulighed i det behandlende sundhedsvæsen Projektets titel: 2012 (Angiv beløb i kr.) Egenfinansiering Fra Sundhedsstyrelsen Projektledelse/- deltagelse (Angiv beløb i kr.) Fra Sundhedsstyrelsen Egenfinansiering (Angiv beløb i kr.) Fra Sundhedsstyrelsen Egenfinansiering 0 Fra Sundhedsstyrelsen Egenfinansiering Samlet beløb Uddannelse, kurser, workshops o.lign Kommunikation, materialer, mv Rejser og transport inkl. opholdsudgifter: Serviceydelser: Administration og revision Andet I alt

24 1 Danske Handicaporganisationer (2011). Fysisk træning og botilbud - Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap. Hvidovre: Danske Handicaporganisationer 2 Sundhedsstyrelsen (2010). Tilsynstema 2009: Behandling med antipsykotiske lægemidler på bosteder og plejeboliger. København: Sundhedsstyrelsen 3 Sundhedsstyrelsen (2012). Tilsyn med medicineringen på landets botilbud, plejecentre og plejehjem. København: Sundhedsstyrelsen 4 Pharmakon (2011). Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap. Hillerød: Pharmakon 5 Socialt Udviklingscenter SUS, Kræftens Bekæmpelse og Helsefonden (2011). Udviklingshæmmet og kræftramt. Afsluttende rapport og anbefalinger, København: Socialt Udviklingscenter SUS 6 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (2011). Oplysninger om en særlig indsats for personer med udviklingshæmning og synsproblemer på Fyn Effekten af et opsøgende arbejde. Odense: Region Syddanmark 7 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (2011). Oplysninger om en særlig indsats for personer med udviklingshæmning og synsproblemer på Fyn Effekten af et opsøgende arbejde. Odense: Region Syddanmark 8 Pharmakon (2011). Øget sikkerhed i medicineringen på botilbud for personer med handicap. Hillerød: Pharmakon 9 The Learning Disabilities Observatory: 10 Martin, Graham og Lindsay, Peter (2009). Dying and living with learning disability: will health checks for adults improve their quality of life? British Journal of General Practice, volume 59, nr Baxter, Helen og Lowe, Kathy og Houston, Helen and Jones, Glyn og Felce, David og Kerr, Michael (2006). Previously unidentified morbidity in patients with intellectual disability. British Journal of General Practice, volume 56, nr The Learning Disability Implementation Advisory Group: 13 Derbyshire Healthcare NHS Foundation Trust and NHS Derbyshire County. Looking after mind & body: Primary Care Toolkit Physical Health Checks for people with severe mental illness: 14 Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse. Hjemmeside om de norske sundhedscheck: 15 Krogsbøll LT, Jørgensen KJ, Grønhøj Larsen C, Gøtzsche PC (2012). General health checks in adults for reducing morbidity and mortality from disease (Review). København: The Cochrane Collaboration. 2

25 16 J. Robertson, H. Roberts, E. Emerson, S. Turner, R. Greig (2011). The impact of health checks for people with intellectual disabilities: a systematic review of evidence. Journal of Intellectual Disability Research, Volume 55, nr R. Romeo, M. Knapp, J. Morrison, C. Melville, L. Allan, J. Finlayson, S.-A. Cooper (2009). Cost estimation of a health-check intervention for adults with intellectual disabilities in the UK. Journal of Intellectual Disability Research, Volume 53, nr Kamini Vasudev og Brian V Martindale (2009). Physical healthcare of people with severe mental illness: everybody's business! Ment Health Fam Med. Juni, nr. 7(2) 19 Poul Videbech, Lotte Buxbom, Ulrik Gerdes, Jan Frederiksen, Johanne Lønstrup & Elisabeth Tehrani (2010). Patienter på en psykiatrisk boinstitution på Djursland. Ugeskr Læger 2010;172(5): J. Robertson, H. Roberts, E. Emerson, S. Turner, R. Greig (2011). The impact of health checks for people with intellectual disabilities: a systematic review of evidence. Journal of Intellectual Disability Research, Volume 55, nr

Projekt sundhedstjek. Hvorfor? Hvordan? Resultater! Navigatorprojekt

Projekt sundhedstjek. Hvorfor? Hvordan? Resultater! Navigatorprojekt Projekt sundhedstjek Hvorfor? Hvordan? Resultater! Navigatorprojekt Hvorfor? Mennesker med handicap oplever ulighed i sundhed. Personer med psykiatrisk diagnose lever op 20 år kortere. Personer med udviklingshæmning

Læs mere

Projekt sundhedstjek. Hvorfor? Hvordan? Resultater!

Projekt sundhedstjek. Hvorfor? Hvordan? Resultater! Projekt sundhedstjek Hvorfor? Hvordan? Resultater! Hvorfor? Mennesker med handicap oplever ulighed i sundhed. Personer med psykiatrisk diagnose lever op 20 år kortere. Personer med udviklingshæmning har

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Frist for indsendelse af ansøgning 2. februar 2009 Skemaet sendes til cff@sst.dk og Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet

Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet Pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet Der afsættes en ansøgningspulje på 20 mio. kr. til at gennemføre indsatser, der kan reducere den sociale ulighed i behandling. BAGGRUND Det er velkendt

Læs mere

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt:

Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Ansøgningsskema for Satspuljeprojekt: Sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte alkohol- og stofmisbrugere, samt hjemløse Frist for indsendelse af ansøgning

Læs mere

LIGE ADGANG TIL SUNDHEDSVÆSNET

LIGE ADGANG TIL SUNDHEDSVÆSNET Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 610 Offentligt LIGE ADGANG TIL SUNDHEDSVÆSNET Sundhedstjek hos egen læge til personer med udviklingshæmning eller sindslidelse i botilbud Produceret

Læs mere

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet

Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Bilag 2 Vejledning til ansøgningsskema for satspuljeprojektet Forebyggelsesindsatser i nærmiljøet Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer

Læs mere

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017

Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøgning om aktivitetstilskud Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 Ansøger: Projekttitel: Indsatsområde: Vælg et element. Dato: Ansøgningsfrist: torsdag den 26. januar 2017 Bemærk at ansøgningen

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere

Ansøgningsskema til Regionsrådets pulje for samarbejdsprojekter vedr. udsatte borgere Koncern Plan og Udvikling Enhed for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ref.: WB Dato: 08.04.2013 2012 Ansøgningsskema

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning

Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Jeppe Sørensen, sundhedspolitisk konsulent i Danske Handicaporganisationer Undersøgelsens

Læs mere

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom)

Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Dato: 26. november 2013 Brevid: 2208309 Tværsektorielle indsatser i 2014 Program for styrket indsats for patienter med flere kroniske sygdomme (multisygdom) Baggrund Optimal håndtering af multisygdom er

Læs mere

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD

SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD SUNDHEDSTJEK: STYRKET REKRUTTERING TIL KOMMUNALE SUNDHEDSTILBUD I forbindelse med aftalen om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2016-2019, er det besluttet at udbyde en ansøgningspulje til gennemførelse

Læs mere

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien

Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Forebyggelse af uventede dødsfald i psykiatrien Skema 1 Ansøgningsskema til projektstøtte 1. Projektets titel: Sundhedstilbud for alle 2. Ansøger afdeling Center for Psykosocialt Handicap, Ishøj Kommune

Læs mere

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem

Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Projektbeskrivelse. Projektets titel Styrkelse af den palliative pleje på plejehjem Baggrund/ problembeskrivelse Kommissionen om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem fremlagde i sin

Læs mere

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte

Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ansøgningsskema 1 til projektstøtte Ny projektbeskrivelse Satspulje 2005 Ansøgningsfrist 1. marts 2005 Oprindelig ansøgning revideret oktober 2005 efter aftale med Projektkoordinator Sune Krarup-Pedersen.

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom

- Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Udmøntning af satspuljen - Lighed i håndteringen af børn og unge med kronisk somatisk sygdom Sundhedsstyrelsen inviterer hermed kommuner, i samarbejde med regioner, til at ansøge om satspuljemidler til

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Dato 31-03-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 abmo abmo@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler til forsøg

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fysisk træning og botilbud

Fysisk træning og botilbud Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 329 Offentligt Fysisk træning og botilbud Afrapportering af undersøgelse om fysisk træning for personer der bor i botilbud pga. et handicap Maj 2011 Sammenfatning

Læs mere

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet:

Under henvisning til vedlagte projektkommissorium ansøger Morsø Kommune hermed om tilskud til projektet: Trivsel og Sundhed Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en forstærket indats

Læs mere

Ulighed i sundhedsvæsenet for mennesker med handicap

Ulighed i sundhedsvæsenet for mennesker med handicap 1t Ulighed i sundhedsvæsenet for mennesker med handicap Mette Faber, Danske Handicaporganisationer Sundhedsstyrelsens konference om forebyggelse af ulighed i sundhedsvæsenet den 10. december 2012 2t DH

Læs mere

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer.

Sorø Kommune fremsender hermed ansøgning bilagt projektbeskrivelse til puljen vedr. forløbsprogrammer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Sorø Kommune Fagcenter Sundhed Rådhusvej 8 4180 Sorø T 5787 6000 F 5787 7100 soroekom@soroe.dk www.soroe.dk

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse

Shared Care på Vestegnen Et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatri, Distriktspsykiatri og Almen praksis. Projektbeskrivelse HR&Kvalitet Til: Region Hovedstadens 50 mio. kr. pulje til udsatte borgere Ndr Ringvej 57 2600 Glostrup Opgang 8 Telefon 38633890 Direkte 38633027 Mail GLO-HR-og- Kvalitet@regionh.dk Web www.glostruphospital.dk

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Dato Sagsnr /1 og /1

Dato Sagsnr /1 og /1 Dato 23-11-2017 Sagsnr. 4-1214-391/1 og 4-1214-392/1 Puljeopslag: Udmøntning af midler til understøttelse af udarbejdelse af genoptræningsplaner og metoder til patientinddragelse for patienter med erhvervet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje

Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje Vejledning til ansøgning for Storrygerindsats, Organisationspulje I denne vejledning er der vejledning til udfyldelse af: Skema 1: Ansøgningsskema til støtte til storrygerindsats Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser

Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Projekt Botilbud Fremtidens boformer for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser Anbefalinger for god praksis og kvalitet i indsatsen på botilbud og botilbudslignende boformer Baggrunden for projektet

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere

Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Vejledning til ansøgning for kommunepulje, forstærket indsats over for storrygere Ansøgningsskema, beskrivelsesskema for indsatsen og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne

Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Skema 1: Revideret projektbeskrivelse for Mariagerfjord Kommunes indsats 25. september 2009 Vægttab og vægtvedligeholdelse blandt svært overvægtige voksne Efter forespørgsel fra Kasper Dahl 1. Titel på

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien

Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien Dato 03-02-2017 Sagsnr. 4-1613-177/1 Udmøntning af satspuljen Forsøg med medicinfrit afsnit i psykiatrien Hermed inviteres regioner til at søge om midler til forsøg med et medicinfrit afsnit i psykiatrien.

Læs mere

Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg

Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg Opslag af satspuljen Center for kompliceret sorg Offentlige og private organisationer - gerne i et samarbejde inviteres hermed til at ansøge om satspuljemidler til etablering, drift og forankring af et

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune

- Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Vores vej - Et samarbejdsprojekt mellem København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for pårørende og Københavns Kommune Pårørendeforeningen København på Tværs Bedre Psykiatri-landsforeningen for

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Fælles undervisning 1. Projektets titel: Vi bygger bro Fælles undervisning for Region Syddanmark og de 22 kommuner 2. 3. Baggrund og vision for projektet: Overordnet mål:

Læs mere

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb

Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Procesplan for projekt om udvikling af en generisk spørgeramme til patientoplevet kvalitet i tværsektorielle forløb Baggrund Ønsket om feedback fra borgere i kontakt med sundhedsvæsenet på tværs af sektorer

Læs mere

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk

Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Region Midtjylland Regionshuset, Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Att.: louise.moeller@stab.rm.dk Den Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Høringssvar: Udkast til Sundhedsplan

Læs mere

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune

Notat. Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune SOCIAL OG SUNDHED Sundhedshuset Dato: 17. marts 2014 Tlf. dir.: 4477 2271 E-mail: trk@balk.dk Kontakt: Tina Roikjer Køtter Notat Håndholdt sundhedsindsats for sårbare borgere i Ballerup Kommune Baggrund

Læs mere

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse

Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Projekt Virker Hverdagen Projektbeskrivelse Bente Bech, leder af hjemmeplejen, Frederiksberg Kommune Lene Holst Merrild, leder af Flintholm plejeboliger, Frederiksberg Kommune Margit Jensen, leder af Plejecenter

Læs mere

Barrierer for lige adgang til det primære sundhedsvæsen For personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse November 2013

Barrierer for lige adgang til det primære sundhedsvæsen For personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse November 2013 Barrierer for lige adgang til det primære sundhedsvæsen For personer med en intellektuel eller psykisk funktionsnedsættelse November 2013 Rapporten er lavet af Jeppe Sørensen, Maria Holsaae og Heidi Bentzen,

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Ansøgningsskema for puljeprojekt:

Ansøgningsskema for puljeprojekt: Ansøgningsskema for puljeprojekt: Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Sundhedsstyrelsen skal modtage ansøgningen senest den 29. november 2016 Skemaet sendes

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 610 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 610 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 610 Offentligt Lige adgang til sundhedsvæsnet Sundhedstjek hos egen læge til personer med udviklingshæmning eller sindslidelse i botilbud. September

Læs mere

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse

Notat. Til Styregruppen for Kvalitet. Projektbeskrivelse Notat Til Styregruppen for Kvalitet Projektbeskrivelse - Implementering af kliniske retningslinjer på diagnoser i den vederlagsfrie ordning: Pilottest af implementeringsmetoder 1. Baggrund Som det fremgår

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato

Bilag 2 - Kravspecifikation. 1. Indledning. 2. Baggrund. 3. Beskrivelse af evalueringsopgaven. Dato Dato 16-06-2014 Sagsnr. 1-1010-147/6 MAHA maha@sst.dk Bilag 2 - Kravspecifikation 1. Indledning Sundhedsstyrelsen inviterer hermed alle interesserede aktører til at afgive tilbud på evaluering af satspuljen

Læs mere

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering.

På den baggrund er der igangsat et projekt med disse succeskriterier: Der er gennemført fire forsøg med forskellige former for organisering. på projekt vedr. styrket ledelse på forløbsprogrammer Regionsrådet har besluttet at igangsætte forsøg med fælles ledelse af forløbsprogrammer. Dette er benævnt Forløbsledelse og finansieret af Puljen for

Læs mere

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb.

I Region Syddanmark forventes ansat godt 20 sygeplejersker, som i projektperioden forventes at have ca patienter i forløb. Afdeling: KFIU Innovation Udarbejdet af: Lisbeth Thisted Andersen, Projektleder Aktiv Patientstøtte Sagsnr.: E-mail: Lisbeth.thisted.andersen@rsyd.dk Dato: 19. juni 2017 Telefon: 2979 6434 Projekt Aktiv

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune.

Noter vedrørende: Dato: 15. september Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. Dragør Kommune Udviklingskonsulenterne Side nr. 1 Projektbeskrivelse 1 Projekttitel Koordinator af forløbsprogrammer til styrket indsats for patienter med kronisk sygdom i Dragør Kommune. 2 Baggrund Dragør

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Slotsholmsgade København K.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Slotsholmsgade København K. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Kontoret for Regional Sundhed Att. Lone Vicki Petersen Slotsholmsgade 12 1216 København K. Ældre- og Handicapforvaltningen Sundhed Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse

Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Midlertidige overgangsboliger i Herning Kommune for unge hjemløse Kommune Vælg venligst fra listen. Herning Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Ejnar Tang

Læs mere

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Introduktion til workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Den største udfordring for psykiatrien er psykiatriske

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for rehabilitering af borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Baggrund og formål Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

Læs mere

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K

Skema A UDSATTE. Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Socialministeriet Tilskudssekretariatet Holmens Kanal 22, Postboks 1059 1008 København K Skema A UDSATTE Ansøgning om økonomisk støtte til initiativer for socialt udsatte grupper Ansøgningsfrist 15. november

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. januar 2009, kl. 12.00. GENERELLE OPLYSNINGER Velfærdsministeriet 15.75.22.10 Rygeadgang og røgfrit miljø på væresteder (RØG) Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist 26. januar 2009,

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE

POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE POLITIK FOR BRUGERINDDRAGELSE Juni 2013 I Sundhedsstyrelsens politik for brugerinddragelse beskriver vi, hvad vi forstår ved brugerinddragelse, samt eksempler på hvordan brugerinddragelse kan gribes an

Læs mere

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens.

Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Puljeopslag: Forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for mennesker med demens. Regeringen og satspuljepartierne har som led i satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020 afsat

Læs mere

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet:

Bilag 1 til Greve Kommunes ansøgning til Lighed I Sundhed-projektet: Projektbeskrivelse Revideret oktober 2008 Behov for indsats En stor del af de dårligst stillede kontanthjælpsmodtagere er karakteriserede ved at have andre problemer ud over ledighed. En del af disse problemer

Læs mere

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00.

Ansøgningerne skal være Sundhedsstyrelsen i hænde senest 28. april 2016 kl 12.00. Udmøntning af satspuljen Styrket indsats for børn og unge som pårørende Regioner, kommuner og private organisationer inviteres hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i udvikling af styrkede indsatser

Læs mere

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema

Skema 2: Projektbeskrivelsesskema Skema 2: Projektbeskrivelsesskema En særlig indsats for børn og unge som pårørende til borgere med psykiske lidelser 1. Projektets titel: Projekt Hånd i hånd - parallelle gruppeforløb til børn/unge og

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K PROJEKTSKEMA B Puljen til udvikling af bedre ældrepleje Ansøgningsrunde 2 Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 UBÆP Husk at underskrive

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: FREMTIDENS MEDARBEJDER Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk Tlf. 8970

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol

UDKAST. Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Projektbeskrivelse vedrørende tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol Baggrund Det er velkendt, at danskerne har et forholdsvis stort forbrug af alkohol. Ifølge Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sundhedsaftalerne

Sundhedsaftalerne Sundhedsaftalerne 2015 2018 1 Rammer for sundhedsaftalerne 2015-2018 - Ifølge sundhedsloven skal regioner og kommuner udarbejde en sundhedsaftale. - Formålet er at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18

Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgning om økonomisk støtte til Frivilligt Socialt Arbejde i Egedal Kommune efter Lov om Social Service 18 Ansøgningsfrist: 1. november Svar på ansøgning: Ultimo december Ansøgningsskema sendes til:

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for.

Men det løser ikke det grundlæggende problem, som den enkelte medarbejder i kommunen udsættes for. Borger Projektbeskrivelse 21. september 2016 Samspil om den gode borgermodtagelse Baggrund for projektet Mødet mellem borgeren og kommunen kan i flere situationer være konfliktfyldt, fordi borgeren kan

Læs mere

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere