B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb"

Transkript

1 B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko for at blive tildelt førtidspension, skal modtage en aktiv og tværfaglig indsats, der er tilpasset den enkelte, i et såkaldt ressourceforløb. Den enkeltes arbejdsevne skal ikke testes men udvikles. Dansk og udenlandsk forskning viser, at virksomhedsrettet aktivering bidrager til at udvikle udsatte borgeres arbejdsevne også selv om de måtte have komplekse og sammensatte problemstillinger. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker med et projekt, der omfatter op til otte kommuner, at styrke arbejdsmarkedsperspektivet for borgere med komplekse problemstillinger i ressourceforløb - eller som er i risiko for at skulle i ressourceforløb og aktuelt er placeret i matchgruppe 2 eller 3 som modtager af kontanthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge. Arbejdsmarkedsstyrelsen ønsker i den forbindelse at udvikle brugen af virksomhedscentre til denne gruppe af borgere. Projektet løber fra den 1. januar 2013 til 1. juli Mål, delmål og succeskriterier De kommuner, der deltager i projektet skal medvirke til hurtigst muligt at opnå viden og best practice om: at oprette nye og/eller udvikle eksisterende virksomhedscentre specifikt til målgruppen at udvikle og kvalificere en sammenhængende indsats for borgeren i ressourceforløb og borgere i risiko for ressourceforløb, forud for og parallelt med et virksomhedscenterforløb hvordan virksomhedscentre kan bidrage til at fastholde og udvikle arbejdsevnen i forhold til det individuelle beskæftigelses- eller uddannelsesmål, der er opsat for borgere omfattet af målgruppen

2 Projektet skal i hele perioden bidrage til udvikling af redskaber og metoder i forhold til at få målgruppen i virksomhedsrettet aktivering og tilpasse virksomhedscentre til målgruppen. Herudover skal projektet bidrage med gode eksempler på brug af virksomhedscentre til målgruppen af udsatte borgere i ressourceforløb i form af personlige fortællinger fra borgere og fra virksomheder (cases). Endeligt skal de deltagende kommuner stille erfarne oplægsholdere til rådighed for lignende indsatser andre steder i landet. Målgruppe Målgruppen er borgere i ressourceforløb samt borgere, der vurderes at være i risiko for at skulle i ressourceforløb. Aktiviteter og overordnet tidsplan Planlægning: December 2012 til marts 2013 Jobcentret nedsætter en indsatsgruppe og udpeger en projektleder Jobcentret estimerer antallet af ledige borgere i matchgruppe 2 og 3, der modtager kontanthjælp, sygedagpenge eller ledighedsydelse, og som kan forventes at deltage i ressourceforløb i 2013 og første halvår af Herudover estimeres antallet af borgere med komplekse problemer med risiko for at skulle i ressourceforløb. Jobcentret sætter mål for antal virksomhedscentre for den ny målgruppe og pladser i virksomhedscentrene svarende til det forventede antal borgere Jobcentret udvælger eksisterende virksomhedscentre, der kan udvikles til at omfatte målgruppen samt afdækker behovet for evt. nye virksomhedscentre Jobcentret udarbejder en plan for projektet, der bl.a. indeholder målsætning og milepæle. Udvikling af brug af virksomhedscentre til ny målgruppe: Marts 2013 Jobcentrene kontakter virksomhederne og laver aftaler om brug af virksomhedscentre for den ny målgruppe, samt forventningsafstemmer med de pågældende virksomheder vedr.: o timetal, mulige arbejdsopgaver samt varighed og målsætning med praktik ift. målgruppen o roller, ansvarsfordeling og samarbejde mellem jobcenter og virksomhed, herunder i forhold til virksomhedsmentor og anden støtteperson, og i forhold til håndtering af konkrete problemer som fx udeblivelser, længerevarende sygemeldinger osv. Jobcentret afdækker behovet for afvikling af kursus og netværk eller lignende for virksomhedsmentorer og igangsætter de aktiviteter, der er behov for. 2

3 Kommunens rehabiliteringsteam skal have inkluderet virksomhedsrettet aktivering i rehabiliteringsplanen for 3-5 borgere i ressourceforløb. Kompetenceudvikling af kommunale medarbejdere: Marts april 2013 og løbende efter behov Alle medlemmer i kommunens rehabiliteringsteam præsenteres for brugen af virksomhedscentre for udsatte grupper gennem fx afvikling af et kort undervisningsmodul om virksomhedscentermodellen, besøg af virksomhedsmentor, besøg på et virksomhedscenter o.a.. Jobcentrets og kommunens sociale mentorer, støttekontaktpersoner kompetenceudvikles i forhold til at støtte udsatte borgere med at gennemføre aktivering på et virksomhedscenter, herunder i forhold til at samarbejde med virksomhedsmentor og håndtere problemer undervejs Udvikling af en let og smidig kommandovej mellem team, sociale mentorer, støttekontaktpersonerne o.a., således at der hurtigt kan findes løsninger på evt. problemer, der opstår ifm. praktikken. Opstart og implementering: Marts 2013 juli 2013 Opstart af de første borgere i ressourceforløb på virksomhedscentre og registrering (påbegyndes senest 1. maj 2013) Projektet kører efter den lagte plan med milepæle o.a. Der videregives løbende erfaringer til eksterne konsulenter, der formidler erfaringer og kvantitative data til Arbejdsmarkedsstyrelsen via statusnotater Kvalitative erfaringer best practice: Løbende Jobcentret videregiver løbende erfaringer til eksterne konsulenter / Arbejdsmarkedsstyrelsen om, hvad der kræves af det kommunale bagland/jobcentret, for at skabe sammenhængende forløb for borgere i målgruppen, hvori virksomhedspraktik indgår Jobcentret finder og videregiver information til eksterne konsulenter / Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedsledere og virksomhedsmentorer fra virksomhedscentre, der kan og vil stå frem og tale om anvendelse af modellen Jobcentret videregiver til eksterne konsulenter / Arbejdsmarkedsstyrelsen eksempler på ressourceforløb for borgere, hvori indgår praktik i virksomhedscentre Jobcentret og evt. andre medlemmer af rehabiliteringsteamet deltager løbende i formidling af deres erfaringer med etablering og drift af virksomhedscentre for den ny målgruppe, fx ved konferencer, kurser, publikationer o.l. Organisering og understøttende indsats Jobcentret er projektindehaver. Rehabiliteringsteams og andre forvaltninger/fagområder skal inddrages i projektet. Eksterne konsulenter understøtter kommunerne i hele forløbet med udvikling af brug af virksomhedscentre for den ny målgruppe (personer i eller i risiko for at komme i ressourceforløb) herunder sær- 3

4 ligt i forhold til udvikling af målsætning, projektplan, kompetenceudvikling af medarbejdere, erfaringsudveksling på tværs af de deltagende kommuner og videregivelse af gode erfaringer. Det er en betingelse for deltagelse i projektet, at: Jobcentret nedsætter en indsatsgruppe med ledelseansvarlige for virksomhedscentre, rehabiliteringsteam, borgere i målgruppen o.a. Der udpeges en projektleder, der er det daglige kontaktled til eksterne konsulenter Projektlederen er inspirator, ambassadør og tovholder på projektets gennemførelse Indsatsgruppen mødes med eksterne konsulenter efter behov, dog min. hvert kvartal. På indsatsgruppemøderne drøftes projektets gennemførelse samt behov for formidlingsaktiviteter, materiale til virksomhederne etc. Registrering De deltagende jobcentre skal registrere alle borgere i målgruppen, der deltager i virksomhedspraktik på et virksomhedscenter omfattet af initiativet, i et webregistreringssystem, som ligger på/linkes til via Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside. Jobcentrene skal registrere data om borgeren, indsatsen og virksomhedscentret: Første gang, når en borger starter i et virksomhedscenter, anføres forhold vedr.: alder, køn, match, uddannelse, joberfaring, forsørgelseshistorik, herkomst det langsigtede job eller uddannelsesmål parallelle tilbud efter anden lovgivning overgang til praktik (trinvis udslusning), visitationsforløb o.a. praktikkens omfang timetal, opgaver, virksomhedstype, brug af virksomhedsmentor (økonomi, timetal o.a.) Opfølgende, hver 3. måned en borger er i et virksomhedscenter, afkrydses spørgsmål som: udvikling / gennemførelse af praktikken, fx i forhold til timetal, nye opgaver og ansvarsområder aktuel støtte fra virksomhedsmentor, andre støttepersoner, opfølgning fra jobcenter o.a. iværksættelse af nye understøttende / parallelle indsatser Afsluttende, når projektet afsluttes, afkrydses spørgsmål som: status: selvforsørgelse (job, uddannelse), delvis selvforsørgelse (fleksjob), individuel virksomhedspraktik/løntilskud, flyttet kommune, barsel, frafald (manglende motivation, fremmøde), fængsel, førtidspension indsatser i forudgående forløb: antal virksomhedspraktikker, parallelindsatser, mentorstøtte, kommunal opfølgning planlagte fremadrettede indsatser. 4

5 Evaluering Projektet vil blive evalueret samlet efter afslutning. Jobcentrene skal bidrage til evalueringen med nødvendige data mm. Tilkendegivelse om deltagelse Jobcentrene skal tilkendegive, om de ønsker at deltage i initiativet og dermed modtage tilskud. Jobcentrene skal benytte det vedhæftede ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal være Arbejdsmarkedsstyrelsen i hænde senest den 18. december Jobcentrene får et samlet tilskud til at gennemføre de beskrevne aktiviteter. Tilskuddet skal bruges til ansættelse af en projektleder med tovholderfunktion. Tilskuddet udgør kr. pr. jobcenter under forudsætning af, at hvert jobcenter forventer, at mellem 50 og 100 borgere, som er i ressourceforløb, kommer i aktivering på et virksomhedscenter. Kompetenceudvikling af medarbejdere og facilitering af processen forestås af eksterne konsulenter og udgifter hertil afholdes direkte af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Jobcentrene og kommuner afholder selv udgifter til de timer, som medarbejderne dog undtagen tovholderen bruger på deltagelse i projektet, herunder deltagelse i kompetenceudvikling. 5

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014

Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Jammerbugt Beskæftigelsesplan 2014 3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning til beskæftigelsesplan 2014... 6 2 Den overordnede udfordring... 7 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 7 4 Beskæftigelsespolitiske

Læs mere

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension.

Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Projektbeskrivelse: Reform af førtidspension. Indledning Den 1. januar 2013 trådte Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Notat 1 Opstart af pilotprojektet

Notat 1 Opstart af pilotprojektet April 2013 Virksomhedscentre og ressourceforløb - pilotprojekt i 8 kommuner Notat 1 Opstart af pilotprojektet - 1 - Notat 1 Opstart af pilotprojektet INDHOLD Intro 3 1. Opsamling på tværs af kommuner og

Læs mere

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan

Nordfyns Kommunes. Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indledning og indhold Beskæftigelsesplanens opbygning Beskæftigelsesplanen er opbygget med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets skabelon. Kapitel 1: Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere. Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Helle Bendix Kleif og Leif Olsen Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere Evaluering af metodeafprøvningsprojekt Publikationen Nye metoder til at finde veje ud af

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Beskæftigelsesplan 2013 Indholdsfortegnelse 1.Indledning... 3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder... 7 4. Lokalpolitiske mål og strategier...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs

Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Syddjurs Indhold side Forord 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen og resultatmål for Jobcenter Syddjurs 1.1 Flere unge skal have en uddannelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg

Beskæftigelsesplan 2015. Jobcenter Vordingborg Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg December 2014 Indhold: Resumé... 3 1. Beskæftigelsesministerens mål for 2015... 6 1.1 Første mål: Flere unge skal have en uddannelse... 6 1.2 Andet mål: Langvarige

Læs mere

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012

Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob 30. JUNI 2012 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale Venstre) og Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Aftale om en reform af førtidspension og fleksjob

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel

B I L A G 1. Den nye sygedagpengemodel B I L A G 1 December 2013 Den nye sygedagpengemodel Problemstilling Omkring 400.000 personer modtager årligt sygedagpenge. Heraf mister flere tusinde berørte personer retten til sygedagpenge som følge

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Roskilde Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Roskilde Indledning Arbejdsmarkedet i Roskilde står fortsat som det er tilfældet i resten af landet - over for en række udfordringer såvel på kort som på lang sigt. Lavkonjunkturen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune

Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune TIL ORIENTERING 31. oktober 2012 Afrapportering af nye forsøgstemaer fra frikommune arbejdsgruppen om nytænkning af den aktive beskæftigelsesindsats til ansøgningsrunde 4 i frikommuneforsøgene J.nr. 2012-0017232

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk

Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive. www.jobcenterskive.dk Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Skive www.jobcenterskive.dk Indholdsfortegnelse Resume... 4 1. Indledning... 5 1.1 Organisering... 5 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 6 2.1 Ledighed og beskæftigelse...

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. April 2015 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering April 2015 Strategi for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 2015-2018 1. Mission og langsigtede effekter for samfundet 1.1 Mission STAR fremmer en effektiv

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder Beskæftigelsesplan for Jobcenter Tønder 2014 1 Indhold INDLEDNING... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL... 4 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 8 DEN BORGERRETTEDE INDSATS... 10 Reform af førtidspensions-

Læs mere

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014

Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde. Februar 2014 Beretning til Statsrevisorerne om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde Februar 2014 BERETNING OM INDSATSEN FOR AT FÅ SYGEMELDTE TILBAGE I ARBEJDE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 30. august 2007 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00-18.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/44 Godkendelse af referat...

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015

Center for Social & Beskæftigelse. Beskæftigelsesplan 2015 Center for Social & Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2015 Faxe Kommune Maj 2014 Forord Beskæftigelsesplanen 2015 for Faxe Kommune adskiller sig fra tidligere års beskæftigelsesplaner ved ikke at følge

Læs mere