Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere"

Transkript

1 13. juli 2015 Sagsnr.: /AnnKre-erst Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget udkastet i høring. TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser. Bekendtgørelsesudkastet medfører administrative omstillingsbyrder for erhvervslivet. De administrative byrder består i, at virksomheder, senest 1 måned før der påbegyndes anvendelse af den certificerede metode til opgørelsen af vægten på de pakkede containere, skal fremsende dokumentation for certificering i det relevante kvalitetsstyringssystem (jf. 5). Søfartsstyrelsen har oplyst, at det forventes, at ca. 60 virksomheder vil søge om certificering som følge af fastsættelsen af metode 2 (jf. bilag 1). TER vurderer på den baggrund, at certificeringen primært medfører omstillingsbyrder for de omfattede virksomheder. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Tlf Fax CVR-nr TER bemærker endvidere, at både metode 1 og 2 til opgørelsen af den verificerede vægt af pakkede containere er nye. Da kravet om opgørelse af vægten i transportdokumenterne er et eksisterende krav, og da det antages, at fastlæggelse af vægten på en container allerede i dag tager en medarbejder med en gennemsnitstimeløn på ca. 400 kr. ca. 15 minutter, vurderer TER, at fastsættelse af vægten ved vejning (metode 1) ikke medfører nye administrative byrder for erhvervslivet. På den baggrund vurderer TER, at de administrative byrder ikke overstiger 4 mio. kr. på samfundsniveau årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere. Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: Lisa Plønd Gundsø Fuldmægtig Tlf. direkte E-post:

2 2/2 Fra januar 2015 er alle ministerier pålagt nye krav om styrkede erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger ved forslag til ny regulering med væsentlige konsekvenser for erhvervslivet. Se for mere information. Anne Krejberg Christensen Stud.merc.jur. ERHVERVSSTYRELSEN Direktionssekretariatet - Team Jura Direkte tlf:

3 Søfartsstyrelsen Carls Jacobsens Vej Valby 27. august 2015 JA SV DI Sag nr Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om verificering af vægten på lastede containere DI Transport og Danske Havnevirksomheder takker for udkastet til bekendtgørelse om verificering af vægten på lastede containere. Som anført i udkastet, har vejningen til formål at mindske risikoen for personskade og tingsskade såvel på land som til søs. Korrekt vægtangivelse er en forudsætning for en korrekt stuvningsplan og øger beskyttelsen af havmiljøet, fordi man reducerer risikoen for havari ved skævlastning og undgår overbordfald af containere. De hensyn til sikkerhed for mandskab og materiel på havneterminalen og til søs, som bærer udkastet, anerkender DI Transport og Danske Havnevirksomheder fuldt ud. DI Transport og Danske Havnevirksomheder har nedenstående tre bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse om verificering af vægten på lastede containere. Det er Danske Havnevirksomheders opfattelse, at der i udarbejdelsen af bekendtgørelsen for ensidigt er blevet fokuseret på vejningens betydning for sikkerheden til søs, mens de mulige afledte effekter af vejeproceduren på terminalområdet ikke er blevet tilstrækkeligt inddraget i udarbejdelsen af bekendtgørelsen. Opgørelser gennemført af World Shipping Council i et antal havne, der har lighed s- træk til fælles med de relevante danske havne, viser, at over 56 % af alle containere ikke deklareres korrekt. Dette er et betydeligt antal. Hvis man forestiller sig antallet *SAGDI-

4 nedbragt til en tiendedel, vil dette stadig indebære, at 6 containere ud af hver 100 containere deklareres forkert og dermed ville skulle henstilles på containerterminalen i tilfælde af afvisning fra søtransportørens side. Risikohåndtering: 1) Hensigten med udkastet til bekendtgørelsen er en forøgelse af sikkerheden på havneterminalen i forbindelse med godshåndtering og godsrangering. I forhold til containere, der afvises af søtransportøren på grund af fejldeklareret vægt, indebærer dette ikke kun, at det henset til arbejdsgangene på havnen kan blive nødvendigt at flytte de ikke korrekt vægtangivne containere, som må henstilles et andet sted på terminalen. Som direkte konsekvens kan der opstå en øget risiko for person- og tingsskade i forbindelse med rangering og håndtering. Disse forhold, som er en af vejeproceduren afledt effekt, ses ikke reguleret i bekendtgørelsen, men kan i forskelligt omfang få en negativ indvirkning på sikkerhedsgraden, ligesom forholdene i yderste konsekvens kan underminere det, som er bekendtgørelsens erklærede hovedformål. Omfanget af vejningen - ressourceforbrug 2) Vejningen som håndteringsoperation risikerer at bryde det naturlige flow i den horisontale transport- og værdikæde. Der er ikke i udkastet til bekendtgørelsen indtænkt løsninger i forhold til, hvorledes terminalhåndteringen kan gøres gnidningsløs og omkostningslet. Hvis terminalen ikke kan opretholde et tilfredss tillende effektivitetsniveau, kan det ikke bare mindske terminalens egen konkurrencedygtighed, men vil lede til en negativ påvirkning af effektiviteten i transportkæden. Ikke mindst da terminaler har forskellig størrelse og forskellig indretning, vil problemet i form af forsinkelse samt risiko for materielskade og personskade næppe være ensartet og ej heller ramme rederierne ensartet. Det vil virke hæmmende for søtransportens konkurrenceevne.

5 Kommercielle konsekvenser: 3) Hvis en container afvises af søtransportøren, vil den skulle henstilles på terminalen, hvilket forudsætter, at der er fornøden oplagringskapacitet. En forsinkelse medført af en afvisning af ukorrekt deklarerede containere vil ofte medføre overliggetid og dermed øgede omkostninger for parterne. Dertil kommer trafikophobning, som kan medføre situationer, som terminalen kan have svært ved at håndtere effektivt. Der er med andre ord en række afledte negative konsekvenser, som ikke er begrænset til forholdet mellem afskiber, lasteejer og søtransportør, men som uforudsigeligt kan ramme andre kommercielle brugere af havnen. Forsinkelser ved vejning og ved afvisning af ukorrekt deklarerede containere er forventelige og kan i perioder være hyppigt forekommende. Ikke mindst derfor bør ansvaret ved afvisning af forkert deklarerede containere overvejes at blive gjort til genstand for regulering i bekendtgørelsen for at sikre den maksimale påregnelighed og effektivitet. DI Transport og Danske Havnevirksomheder opfordrer til, at de tre forhold angivet ovenfor overvejes indarbejdet i bekendtgørelsen eller som minimum inddrages i overvejelserne om bekendtgørelsens økonomiske konsekvenser. Pva. DI Transport og Danske Havnevirksomheder Jakob Svane Sekretariatsansvarlig Danske Havnevirksomheder en del af DI Transport

6 Søfartsstyrelsen Att.: Steen Møller Nielsen Carl Jacobsens vej Valby Danmark 31. august 2015 Sagsnr Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om verificering af vægten på lastede containere Med henvisning til Søfartsstyrelsen høringsbrev til udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe vedr. udkast til bekendtgørelse om verificering af vægten på lastede container dateret 13. juli 2015 har Rederiforeningerne nedenstående bemærkninger. Indledningsvis finder vi, at den kommende ændring til SOLAS regel VI/2, som fra 1. juli 2016 vil kræve en verificering af vægten på lastede containere vil være af stor betydning for sikkerheden om bord på skibe med containere, både i forhold til skibets containersurringssystem og ikke mindst skibets stabilitet. Det erkendes dog også, at for at verificeringssystemet skal være effektivt, er det nødvendigt med nogle enkle og let forstålige regler, og at disse regler ikke lægger en unødig byrde på bl.a. afskiberen, terminaloperatøreren og skibet. Specielt i forbindelse med afskiberen og lokal/regional transport skal man være opmærksom på, at der ikke utilsigtet sker et modalskift, hvis det bliver for kompliceret at få en container med et skib. Desuden er det også nødvendigt, at de forskellige lande fortolker IMO s vejledning på samme måde, eksempelvis i forhold til det der kræves om bord på skibene, som har betydning for Havnestatskontrol, men som også skal kunne fungere når containere flyttes mellem skibe. Af mere konkrete bemærkninger til udkast til bekendtgørelse (bilag 2) har vi følgende: I 1, stk. 1 nævnes det, at bekendtgørelsen gælder for færdigpakkede containere i Danmark og Grønland i forbindelse med international søtransport. Kan det i den forbindelse bekræftes, at bekendtgørelsen ikke omfatter transport af tomme containere på containerskibe?

7 Vi vil desuden godt benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af, at der ikke kommer til at gælde tilsvarende regler for nationale rejser. Specielt vil der være en udfordring for national containertransport i Grønland fra de små bygder. Under definitionen af container, 2, pkt. 2, anføres det, at Der skal tages højde for godkendelse af offshore-containere til brug på åbent hav (MSC/Circ.860). Dette kan læses som, at offshore containere også er omfattet af den nye SOLAS regel. Men når man læser MSC.1/Circ.1475, Scope of applicability pkt. 3.3, står der: Also excluded from the definition are "offshore containers" to which the CSC, according to the Guidelines for the approval of offshore containers handled in open seas (MSC/Circ.860) and the Revised recommendations on harmonized interpretation and implementation of the International Convention for Safe Containers, 1972, as amended (CSC.1/Circ.138/Rev.1), does not apply. Derfor anbefales at tydeliggøre, at offshore containere ikke er omfattet af bekendtgørelsen, evt. ved helt at slette henvisningen til offshore-containere. Yderligere i 2, pkt. 3 beskrives hvad der forstås ved en certificeret metode, herunder krav til kvalitetsstyringssystem. I den forbindelse kan det bemærkes, at mange mindre virksomheder ikke har kvalitetsstyringssystemer, og at det derfor kan frygtes, at alene tanken om at skulle i gang med at etablere et sådan, vil afholde mange fra at benytte containertransport. Det kan overvejes, om en nøjagtig beskrivelse af, hvordan vægten etableres, underskrevet af en ansvarlig fra firmaet og eventuelt med mulighed for kontrolbesøg af rette myndighed, vil være tilstrækkeligt. Endelig i 2, pkt. 7 er der lidt usikkerhed om, hvad der forstås ved transportdokument. Vi ser processen således, at afskiber kan deklarere sin last med de nødvendige instrukser/informationer, men vedkommende kan ikke underskrive eksempelvis et fragtbrev/bill of Lading. En vis form for metodefrihed ønskes, som sikrer, at afskiber kan indføje den verificerede vægt via allerede eksisterende metoder, der i stor udstrækning baseres på Electronic data interchange (EDI). Reel underskrift vurderes ikke at bibringe transportkæden værdi, men blot udgøre en administrativ byrde. I 3, stk. 3 stilles der reelt krav om anvendelse af digital signatur (Nem ID) såfremt EDI anvendes til at kommunikere bekræftet information fra en afskiber. Dette betragtes som en fuldstændig unødvendig administrativ byrde. Desuden kræver dette, at der skal bygges systemer med deraf følgende drift og driftsomkostninger. Endelig synes kravet om at dokumenterne skal være til stede om bord i skibet (enten fysisk eller elektronisk) unødvendigt og ufleksibelt, da det vurderes tilstrækkeligt at bruge booking og dokumentations systemernes sporbarhed. Der forventes en arbejdsgang hvor afskiber informerer transportøren om den verificerede vægt. Øvrige oplysninger såsom underskrift (navn i store 2 / 4

8 bogstaver) eller anden information ses der ikke behov for om bord. Den verificerede vægt benyttes til at planlægge stuvning og samme vægt oplyses til terminaloperatøren. Såfremt skibsføreren på forespørgsel skal dokumentere vægten for containere om bord, da kan denne dokumentation fremskaffes via kontoret i land. I 4, stk.1 anbefales det at præcisere, at det er vægten, som skal indarbejdes i i transportdokumentet, og ikke hvilken metode, der er anvendt. I lighed med bemærkningerne til 2, pkt. 3 vurderes 5 at stille ikke uvæsentlige administrative byrder til afskiber, da denne per automatik skal fremsende dokumentation for certificeringen. Der kan på short sea området frygtes en klar konkurrenceforvridning ift. eksempelvis landevejstransport. Et mere fleksibelt system, som ikke nødvendigvis kræver certificering bør overvejes, eksempelvis at myndighederne i et konkret tilfælde kan kontakte den aktuelle afskiber direkte, således at mængden af dokumentation begrænses til det nødvendige niveau. Det virker i 6, stk. 2 lidt uklart, hvorvidt der tænkes på tilfælde, hvor en container modtages uden at den er verificeret. Dette formodes dog at være tilfældet, men at kræve at kun metode 1 kan anvendes, vurderes at være en stramning i forhold til IMO s vejledning MAC.1/Circ.1475, hvor der i pkt. 1.1 henvises til through other means og i pkt anvendes ordet may i forhold til vejning. I en dansk kontekst kan der peges på andre kilder til alternative vægtoplysninger f.eks. toldudførsler fra Skats manifestsystem eller eventuelt måleudstyr på lastbilen, der forstår transporten til terminalen. I relation til bekendtgørelsens Bilag 1, kan der være en udfordring vedr. andet afsnit, Nøjagtigheden af beregningen af en pakket containers verificerede bruttomasse hvor der for metode 2 maksimalt tillades en tolerance på 0,5%. Det synes meget lavt ved 20 mts modsvarer det 100 kilo. Ifm. produktion af containere tillades f.eks. normalt 2 % afvigelse for en 40 køle-container udgør det næsten 100 kilo. Endvidere kan taraen for containere øges med alderen (gulv i tørlast, opskumning i kølecontainere). Derfor bør diskussionen nok snarere gå på akkuratesse og kalibrering af det udstyr, der bruges til at veje samt til den tolerance, myndighederne vil tillade, før der gøres tiltag. Eksempelvis tillader Storbritannien en tolerance på +/- 5 % af den verificeret totalvægt; dette er en størrelse som vurderes fyldestgørende og praktisk ift. daglig operation og skibets stabilitet. Med henvisning til bilag 1, som implementerer SOLAS i Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, synes der at være en uoverensstemmelse i forhold til oversættelsen af SOLAS kapitel VI regel 2.5 og regel 2.6 og bekendtgørelsens 2, pkt. 7. Der anvendes henholdsvis skibsdokument og transportdokument, for det som formodes at være det samme. Umiddelbart vurderes transportdokument 3 / 4

9 at være den bedste oversættelse af shipping documents. I forhold til oversættelsen af SOLAS kapitel VI regel 2.6 vurderes formuleringen ikke har modtaget den pakkede containers verificerede bruttomasse at udelukke muligheden for at eksempelvis terminalen selv verificerer vægten, jf. bekendtgørelsens 6, stk. 2. I stedet for at oversætte obtained med modtaget foreslås eksempelvis indhentet. Afslutningsvis i forhold til bilag 3 vedr. de erhvervsøkonomiske konsekvenser har vi følgende bemærkninger. Iflg. Ifølge vore oplysninger findes der ingen vægte monteret i nogle af de danske containerterminaler i dag. Der findes vægte i havneområderne, men at bruge disse vil kræve yderligere transport, hvilket vurderes at ville langt overstiger de nævnte omkostninger. Endelig skal det bemærkes, at den fysiske leverandør af vejninger, ikke umiddelbart har adgang til at påføre transportdokumentet vægtoplysninger, hvorfor der må forventer yderligere administrativ byrde ifm. med denne håndtering. Morten Glamsø / 4

10 Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon Chefkonsulent Steen Møller Nielsen Søfartsstyrelsen Ref Nete Herskind Dir Høringsvar verificering af vægten på lastede containere I vækstplan for Det blå Danmark er det anført, at den daværende regering ville fortsætte den aktive indsats i IMO med at reducere administrative byrder. Det falder godt i tråd med den nuværende regerings regeringsgrundlag. Kravet om obligatorisk vejning af containere er et eksempel på, at der vedtages ny lovgivning, hvor danske eksportører og de maritime aktører i stedet pålægges administrative byrder. I dette tilfælde må vurderingen være, at de nye administrative og logistiske besværligheder opvejes af en større sikkerhed til søs samt færre spild. Det fremgår ikke klart, hvor balancen er. Der skal sikres verificeret vægt, og det bør ske i så god tid, at det ikke forhindrer en effektiv godshåndtering ved indgangen eller på terminalen. Hvad god tid er, kan være svært at give et entydigt svar på. På nogle terminaler er det dagen før afgang, på andre kan det være stort set op til afgang. Hvis tidsrummet forlænges, kan det være en hæmsko for vareejeren, ligesom det kan betyde ophobning af gods på terminalen. Hvordan det sker i praksis udestår fortsat, og Danske Havne skal opfordre til, at industrien gøres bekendt med disse krav. Selvom Danske Havne finder, at det nye krav er endnu en sten i skoen for afskibere, transportører og havne er Danske Havne tilfredse med, at der er to metoder til at opnå verificeret vægt. Det giver afskiberne mulighed for at vælge mellem to metoder. Omvendt gør det også andelen af udgående containere til længere international rejse mindre, og dermed kommer der formentlig en relativ lille andel containere, der skal vejes før transport. Det er derfor vigtigt, at der ikke stilles nye, skærpede krav til vægtene, da det vil fordyre vejning uforholdsmæssigt meget. Da det er op til nationalstaten at stille disse krav, er det et sted, hvor Søfartsstyrelsen aktivt kan arbejde for vækstplanens mål om ikke at pålægge erhvervet nye byrder.

11 Metode 1 kan jo forekomme ret ligetil. Containere vejes allerede i dag med reach stackeren, hvis en sådan benyttes. Der er dog ikke tale om verificeret vægt. Der begynder så småt at komme styr på markedet, så der kommer udstyr, der kan benyttes til reach stackere, kraner, straddle carrieres etc. og som opfylder IMOs krav. Standard betyder det med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse, at nøjagtighedsklassen skal være IV Grov. Det skal jv. 1,stk. 4 betyde noget i stil med til massegods, til fastsættelse af transportgebyrer, undtagen brevporto, og til vejning af køretøjer som grundlag for fastsættelse af bøder. Med hensyn til standarder skal vi selvfølgelig overholde IMO s retningslinier, men der må ikke blive tale om en overimplementering. Krav til standard er fortsat svært gennemskuelige i praksis. Vi har modtaget et eksempel på problemet med metode 2, sådan som forholdene er i dag. Godssystemet regner gennemsnitsvægt af paller. Sender en afskiber derfor 40 paller til en booking, vil hver palle systemmæssigt komme til at veje det samme. Der benyttes også en del tomme paller til afsprodsning, og de skal så tælles og tilføjes manuelt. Der vil altså også være udfordringer forbundet med at benytte metode 2, som skal overvindes. En ting er, at bekendtgørelsen nu kommer på plads. Hvordan er det med praksis? Ved de forskellige parter, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres? Nete Herskind Danske Havne 2

12 Søfartsstyrelsen Att.: Steen Møller Nielsen Sag nr Høring om udkast til bekendtgørelse om verificering af vægten på lastede containere Danmarks Skibsmæglerforening skal indledningsvis gøre opmærksom på, at vi ikke fremgik af listen over høringsberettigede i denne sag, hvilket Søfartsstyrelsen har oplyst skyldes, at man ikke ønskede at spamme branchen. Fremover vil vi dog gerne være med på høringslisten i alle for den danske shippingbranches relevante sager. Vi mener det vil være problematisk at veje eksportcontainere via brovægt (metode 1) på de danske containerterminaler, idet dette kræver at lastbil og chassis vejes både med og uden lastet container. Den logiske og i dag praktiserede logistik for ind og udleveringer af containere, tillader ikke umiddelbart sådan dobbeltvejning uden at der opstår store omkostninger både s.f.a. vejning i sig selv men også s.f.a. lastbil og chaufførs tidsforbrug. Såfremt man ønsker en rimelig konsekvent vægtkontrol af alle eksportcontainere mener vi også, at metode 2 er problematisk og åbner for fejltagelser og i øvrigt virker voldsomt byrdefuld for afskiberne (certificeringer m.v.). Langt det meste containerhåndteringsgrej i de danske havne er i dag udstyret med en vægt der kan registrere den samlede vægt af gods og containere med rimelig nøjagtighed når de lastede containere håndteres indgående i havnene før lastning på skib. Den foreslåede tolerance på kun +/- 0,5% kan dog være problematisk ved vejning med containerhåndteringsgrejet og i øvrigt hellere ikke nødvendig for sikker stuvning af containerne på skibet. En tolerance på 5% burde være rigelig for en sikker skibsstuvning. Containerhåndteringsgrejet kan håndtere en sådan tolerance. Danmarks Skibsmæglerforening Jesper Sebbelin Sekretariatsleder

13 Bredgade 23, 2. tv 1260 København K Telefon Chefkonsulent Steen Møller Nielsen Søfartsstyrelsen Ref Nete Herskind Dir Høringsvar verificering af vægten på lastede containere I vækstplan for Det blå Danmark er det anført, at den daværende regering ville fortsætte den aktive indsats i IMO med at reducere administrative byrder. Det falder godt i tråd med den nuværende regerings regeringsgrundlag. Kravet om obligatorisk vejning af containere er et eksempel på, at der vedtages ny lovgivning, hvor danske eksportører og de maritime aktører i stedet pålægges administrative byrder. I dette tilfælde må vurderingen være, at de nye administrative og logistiske besværligheder opvejes af en større sikkerhed til søs samt færre spild. Det fremgår ikke klart, hvor balancen er. Der skal sikres verificeret vægt, og det bør ske i så god tid, at det ikke forhindrer en effektiv godshåndtering ved indgangen eller på terminalen. Hvad god tid er, kan være svært at give et entydigt svar på. På nogle terminaler er det dagen før afgang, på andre kan det være stort set op til afgang. Hvis tidsrummet forlænges, kan det være en hæmsko for vareejeren, ligesom det kan betyde ophobning af gods på terminalen. Hvordan det sker i praksis udestår fortsat, og Danske Havne skal opfordre til, at industrien gøres bekendt med disse krav. Selvom Danske Havne finder, at det nye krav er endnu en sten i skoen for afskibere, transportører og havne er Danske Havne tilfredse med, at der er to metoder til at opnå verificeret vægt. Det giver afskiberne mulighed for at vælge mellem to metoder. Omvendt gør det også andelen af udgående containere til længere international rejse mindre, og dermed kommer der formentlig en relativ lille andel containere, der skal vejes før transport. Det er derfor vigtigt, at der ikke stilles nye, skærpede krav til vægtene, da det vil fordyre vejning uforholdsmæssigt meget. Da det er op til nationalstaten at stille disse krav, er det et sted, hvor Søfartsstyrelsen aktivt kan arbejde for vækstplanens mål om ikke at pålægge erhvervet nye byrder.

14 Metode 1 kan jo forekomme ret ligetil. Containere vejes allerede i dag med reach stackeren, hvis en sådan benyttes. Der er dog ikke tale om verificeret vægt. Der begynder så småt at komme styr på markedet, så der kommer udstyr, der kan benyttes til reach stackere, kraner, straddle carrieres etc. og som opfylder IMOs krav. Standard betyder det med Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse, at nøjagtighedsklassen skal være IV Grov. Det skal jv. 1,stk. 4 betyde noget i stil med til massegods, til fastsættelse af transportgebyrer, undtagen brevporto, og til vejning af køretøjer som grundlag for fastsættelse af bøder. Med hensyn til standarder skal vi selvfølgelig overholde IMO s retningslinier, men der må ikke blive tale om en overimplementering. Krav til standard er fortsat svært gennemskuelige i praksis. Vi har modtaget et eksempel på problemet med metode 2, sådan som forholdene er i dag. Godssystemet regner gennemsnitsvægt af paller. Sender en afskiber derfor 40 paller til en booking, vil hver palle systemmæssigt komme til at veje det samme. Der benyttes også en del tomme paller til afsprodsning, og de skal så tælles og tilføjes manuelt. Der vil altså også være udfordringer forbundet med at benytte metode 2, som skal overvindes. En ting er, at bekendtgørelsen nu kommer på plads. Hvordan er det med praksis? Ved de forskellige parter, hvad der skal gøres, og hvordan det skal gøres? Nete Herskind Danske Havne 2

15 Helle Düring Fra: Henrik Beck Sendt: 31. august :03 Til: Steen Møller Nielsen Emne: Høringssvar: Verificering af vægten på lastede containere Chefkonsulent Steen Møller Nielsen Søfartsstyrelsen Danske Speditører takker for muligheden for at kommentere på ovenstående høring. Helt overordnet går Danske Speditører ind for så effektive, velfungerende og uhindrede logistikkæder som muligt. Naturligvis skal det ske inden for rammerne af gældende lovgivning og almindelig sund fornuft. Heri ligger, at vi på den ene side lægger megen vægt på at reducere unødvendige administrative byrder, og at vi på den anden side mener, at velbegrundede administrative byrder skal gennemføres på en sådan måde, at de er til mindst mulig gene for erhvervslivet. Verificering af vægten på lastede containere er et initiativ, som nødvendigvis må medføre bøvl og besvær for erhvervslivet. Disse ulemper opvejes dog af gevinsten i form af større sikkerhed til søs og færre spild, såfremt den verificerede vægt gennemføres på en sådan måde, at det ikke forhindrer en effektiv håndtering af godset ved indgangen til terminalen eller på selve terminalen. Det skal gennemføres i så god til, at det ikke hindrer et effektivt flow. Hvad god tid er, kan være svært at give et entydigt svar på. På nogle terminaler er det dagen før afgang, på andre kan det være stort set op til afgang. Hvis tidsrummet forlænges, kan det være en hæmsko for vareejeren, ligesom det kan betyde ophobning af gods på terminalen. Danske Speditører ønsker ikke at komme med anbefalinger til, hvordan det praktisk skal gennemføres. Vi har noteret os, at det er op til nationalstaten at stille krav herom, og vi vil i den forbindelse opfordre Søfartsstyrelsen til at arbejde for vækstplanens mål om ikke at pålægge erhvervet nye byrder. Henrik Beck Politik og kommunikationschef Telefon: Mobil: Fax: Mail: Besøg Tilmeld dig Fragtmail Danske Speditører Børsen 1217 København K 1

16 Helle Düring Fra: Henrik Beck Sendt: 31. august :03 Til: Steen Møller Nielsen Emne: Høringssvar: Verificering af vægten på lastede containere Chefkonsulent Steen Møller Nielsen Søfartsstyrelsen Danske Speditører takker for muligheden for at kommentere på ovenstående høring. Helt overordnet går Danske Speditører ind for så effektive, velfungerende og uhindrede logistikkæder som muligt. Naturligvis skal det ske inden for rammerne af gældende lovgivning og almindelig sund fornuft. Heri ligger, at vi på den ene side lægger megen vægt på at reducere unødvendige administrative byrder, og at vi på den anden side mener, at velbegrundede administrative byrder skal gennemføres på en sådan måde, at de er til mindst mulig gene for erhvervslivet. Verificering af vægten på lastede containere er et initiativ, som nødvendigvis må medføre bøvl og besvær for erhvervslivet. Disse ulemper opvejes dog af gevinsten i form af større sikkerhed til søs og færre spild, såfremt den verificerede vægt gennemføres på en sådan måde, at det ikke forhindrer en effektiv håndtering af godset ved indgangen til terminalen eller på selve terminalen. Det skal gennemføres i så god til, at det ikke hindrer et effektivt flow. Hvad god tid er, kan være svært at give et entydigt svar på. På nogle terminaler er det dagen før afgang, på andre kan det være stort set op til afgang. Hvis tidsrummet forlænges, kan det være en hæmsko for vareejeren, ligesom det kan betyde ophobning af gods på terminalen. Danske Speditører ønsker ikke at komme med anbefalinger til, hvordan det praktisk skal gennemføres. Vi har noteret os, at det er op til nationalstaten at stille krav herom, og vi vil i den forbindelse opfordre Søfartsstyrelsen til at arbejde for vækstplanens mål om ikke at pålægge erhvervet nye byrder. Henrik Beck Politik og kommunikationschef Telefon: Mobil: Fax: Mail: Besøg Tilmeld dig Fragtmail Danske Speditører Børsen 1217 København K 1

17 Helle Düring Fra: Henrik Beck Sendt: 31. august :03 Til: Steen Møller Nielsen Emne: Høringssvar: Verificering af vægten på lastede containere Chefkonsulent Steen Møller Nielsen Søfartsstyrelsen Danske Speditører takker for muligheden for at kommentere på ovenstående høring. Helt overordnet går Danske Speditører ind for så effektive, velfungerende og uhindrede logistikkæder som muligt. Naturligvis skal det ske inden for rammerne af gældende lovgivning og almindelig sund fornuft. Heri ligger, at vi på den ene side lægger megen vægt på at reducere unødvendige administrative byrder, og at vi på den anden side mener, at velbegrundede administrative byrder skal gennemføres på en sådan måde, at de er til mindst mulig gene for erhvervslivet. Verificering af vægten på lastede containere er et initiativ, som nødvendigvis må medføre bøvl og besvær for erhvervslivet. Disse ulemper opvejes dog af gevinsten i form af større sikkerhed til søs og færre spild, såfremt den verificerede vægt gennemføres på en sådan måde, at det ikke forhindrer en effektiv håndtering af godset ved indgangen til terminalen eller på selve terminalen. Det skal gennemføres i så god til, at det ikke hindrer et effektivt flow. Hvad god tid er, kan være svært at give et entydigt svar på. På nogle terminaler er det dagen før afgang, på andre kan det være stort set op til afgang. Hvis tidsrummet forlænges, kan det være en hæmsko for vareejeren, ligesom det kan betyde ophobning af gods på terminalen. Danske Speditører ønsker ikke at komme med anbefalinger til, hvordan det praktisk skal gennemføres. Vi har noteret os, at det er op til nationalstaten at stille krav herom, og vi vil i den forbindelse opfordre Søfartsstyrelsen til at arbejde for vækstplanens mål om ikke at pålægge erhvervet nye byrder. Henrik Beck Politik og kommunikationschef Telefon: Mobil: Fax: Mail: Besøg Tilmeld dig Fragtmail Danske Speditører Børsen 1217 København K 1

18 Helle Düring Fra: Henrik Beck Sendt: 31. august :03 Til: Steen Møller Nielsen Emne: Høringssvar: Verificering af vægten på lastede containere Chefkonsulent Steen Møller Nielsen Søfartsstyrelsen Danske Speditører takker for muligheden for at kommentere på ovenstående høring. Helt overordnet går Danske Speditører ind for så effektive, velfungerende og uhindrede logistikkæder som muligt. Naturligvis skal det ske inden for rammerne af gældende lovgivning og almindelig sund fornuft. Heri ligger, at vi på den ene side lægger megen vægt på at reducere unødvendige administrative byrder, og at vi på den anden side mener, at velbegrundede administrative byrder skal gennemføres på en sådan måde, at de er til mindst mulig gene for erhvervslivet. Verificering af vægten på lastede containere er et initiativ, som nødvendigvis må medføre bøvl og besvær for erhvervslivet. Disse ulemper opvejes dog af gevinsten i form af større sikkerhed til søs og færre spild, såfremt den verificerede vægt gennemføres på en sådan måde, at det ikke forhindrer en effektiv håndtering af godset ved indgangen til terminalen eller på selve terminalen. Det skal gennemføres i så god til, at det ikke hindrer et effektivt flow. Hvad god tid er, kan være svært at give et entydigt svar på. På nogle terminaler er det dagen før afgang, på andre kan det være stort set op til afgang. Hvis tidsrummet forlænges, kan det være en hæmsko for vareejeren, ligesom det kan betyde ophobning af gods på terminalen. Danske Speditører ønsker ikke at komme med anbefalinger til, hvordan det praktisk skal gennemføres. Vi har noteret os, at det er op til nationalstaten at stille krav herom, og vi vil i den forbindelse opfordre Søfartsstyrelsen til at arbejde for vækstplanens mål om ikke at pålægge erhvervet nye byrder. Henrik Beck Politik og kommunikationschef Telefon: Mobil: Fax: Mail: Besøg Tilmeld dig Fragtmail Danske Speditører Børsen 1217 København K 1

19 APM TERMINALS ng Global Trade., Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Steen Møller Nielsen Vedr.: Offentlig høring om udkast til bekendtgørelse om verificering af vægten på lastede Containere Sag nr APM Terminals - Cargo Service A/S (APMTCS) har følgende bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen. I 2, 4) fremgår 4) En egnet vægt: Et måleinstrument som fastlagt i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke-automatiske vægte, der anvendes til bestemmelse af massen ved kommercielle transaktioner1. 1 På udstedelsestidspunktet, Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 15. december 2003 om måletekniske kontrolbestemmelser for ikke automatiske vægte. Er det samme krav til måleinstrumenter, som der stilles i de omkringlig ende lande? APMTCS ønsker samtidig oplyst hvordan Søfartsstyrelsen vil sikre, at der i Danmark ikke sker en overimplementering af reglerne. Danske aktører skal naturligvis efterleve de regler, vi er forpligtet til, men hvis vi overimplementerer, vil det give virksomhederne dårligere vilkår end vores udenlandske konkurrenter og dermed kunne flytte last til udlandet. I bilag 1 under afsnittet Nøjagtigheden af beregningen af en pakket containers verificerede bruttomasse fremgår. Det skal i den forbindelse sikres, at summen af sådanne afvigelser ikke afviger fra den faktiske vægt med mere end 0,5 %. APMTCS vurderer, at det er en meget lille tolerance, men på samme måde som ovenfor. Er det de samme krav, som implementeres i andre lande, er det regler, som ikke giver os dårligere vilkår end vores udenlandske konkurrenter? venlig hilsen/ Sincerely, le Almind Head of Commercial APM Terminals - Cargo Service A/S Østhavnsvej 43 P.O. Box Aarhus C, Denmark T com

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015)

BILAG 2. UDKAST (10. juli 2015) BILAG 2 UDKAST (10. juli 2015) Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk. 2, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397.

Lovtidende A Udgivet den 3. maj Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere. 29. april Nr. 397. Lovtidende A 2016 Udgivet den 3. maj 2016 29. april 2016. Nr. 397. Bekendtgørelse om verificering af vægten på pakkede containere I medfør af 1, stk. 3, 3, stk. 1, nr. 1, 2, 6 og 10, 4, stk. 2, 24, stk.

Læs mere

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036

Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 44 2300 København S 22. maj 2015 Høring vedrørende årlig vurdering samt revideret bekendtgørelse om energi- og miljøkrav til taxier m.v.. TS20703-00036 Dansk Erhverv

Læs mere

Alexander Milan. Med venlig hilsen. Pernille Sædam Marstal Advokat www.soefartensledere.dk

Alexander Milan. Med venlig hilsen. Pernille Sædam Marstal Advokat www.soefartensledere.dk Fra: Pernille Sædam Marstal Sendt: 25. februar 2015 16:41 Til: Emne: VS: Frist: 23. marts 2015 - høring - bekendtgørelse om ferie for søfarende Vedhæftede filer: Høringsbrev.pdf; Høringsparter.pdf;

Læs mere

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer.

ATP skal i den forbindelse meddele, at ATP og Udbetaling Danmark ingen bemærkninger har til de foreslåede ændringer. Fra: Anne Schiött Rasmussen - ASR Til: Torben Steen Hede; Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Cc: Birgitte Jørgensen - BTJ; Ole S. Andersen - OSA Emne: SV: Høring over ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende

Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende 13. december 2013 Sagsnr.: 13/03663 /celjor-erst Erhvervsstyrelsens høringssvar vedrørende bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ferie for søfarende Erhvervsstyrelsen har konstateret, at Søfartsstyrelsen

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4.

Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af 22. november 2004 fra Jesper Lau Hansen, Københavns Universitet, jf. L 13 bilag 4. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 26. november 2004 Besvarelse af spørgsmål 3 (L 13) stillet af Folketingets Erhvervsudvalg den 23. november 2004. Spørgsmål 3: Ministeren bedes kommentere henvendelsen af

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Att.: Chefkonsulent Pia Ziegler Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet. 1. Indledning Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 cabi@tbst.dk www.tbst.dk Notat Høringsnotat Bekendtgørelse om Trafik- og Byggestyrelsens gebyrer på postområdet 1. Indledning Trafik- og Byggestyrelsen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005

Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Den 22. september 2005 Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Den 22. september 2005 Vedr. Vejledning om brug af nøgletal i det statslige byggeri Håndværksrådet har modtaget Erhvervs-

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej København S

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej København S Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Att.: Helle Viltoft Edward Thomsens Vej 14 2300 København S Arriva Danmark A/S Skøjtevej 26 2770 Kastrup +45 7230 2500 info@arriva.dk www.arriva.dk CVR 18429101 Kastrup,

Læs mere

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø

Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade København Ø Finanstilsynet Vibeke Olesen Århusgade 110 2100 København Ø Mæglere - ændringsforslag til god skik bekendtgørelsen for mæglere - høringssvar fra Finanstilsynet har den 30. marts 2012 sendt forslag til

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk 10. august 2012 KKo Erhvervsstyrelsen Att.: Ellen Marie Friis Johansen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: elmajo@erst.dk DI har den 29. juni 2012 modtaget ovenstående lovforslag

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Skatteministeriet Fuldmægtig Carl Helman Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskadm@skm.dk 5. maj 2008 KKo KOM(2008) 147 endelig Høring

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning

Høringsnotat. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godskørsel. 1. Indledning Høringsnotat Edvard Thomsens vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Notat Sagsnr. TS2010000-00026 Dato 22. maj 2014 LC Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende.

Ombudsmanden mente endvidere, at reglerne burde have været kundgjort i Lovtidende. 2012-6 Regler om dokumenter, der ikke underskrives, skal fastsættes i bekendtgørelsesform Med hjemmel i skatteforvaltningsloven havde Skatteministeriet i en bekendtgørelse fastsat regler om digital kommunikation

Læs mere

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe

Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Til Børn & Kultur Skoleadministrationen Esbjerg Kommune b-k@esbjergkommune.dk Ribe den 12. januar 2015 Høringssvar fra skolebestyrelsen ved Ansgarskolen, Ribe Skolebestyrelsen har den 19. november 2014

Læs mere

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret

Den 14. december 2011 til den 11. januar 2012 sendte Energistyrelsen et udkast til en revideret HØR ING SN OT AT EK ST ERNE HØR INGSPART ER 25. Juni 2012 J.nr. 2110/1181-0208 Ref. spo Skriftlig høring om udkast til bekendtgørelse om teknisk godkendelsesordning for konstruktion, fremstilling, opstilling,

Læs mere

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S

Havnen som vigtigt led i logistikkæden. ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Godskonference 2009 Havnen som vigtigt led i logistikkæden ved Niels Vallø, Adm. Direktør Cargo Service A/S Cargo Service Største stevedoreselskab i havnen Håndterer ca. 5 mio. tons last årligt Driver

Læs mere

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel

Line Wenzel Nygård. Til Erhvervsstyrelsen Att.: Line Wenzel Signe Vestergård Abildskov Sendt: 22. november 206 0:30 'linwen@erst.dk' Vedrørende Erhvervsstyrelsens høring af udkast til bekendtgørelse, Datatilsynets j.nr. 206-22-235 Til Erhvervsstyrelsen

Læs mere

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision

- Der bør ikke ske en førtidig implementering af kravet om operationel revision Finanstilsynet Att.: Helene Miris Møller Høringssvar på revisionsbekendtgørelsen 06.11.2014 har modtaget Finanstilsynets udkast til ændring af revisionsbekendtgørelsen og har følgende bemærkninger: Indledende

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen

Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen Miljøstyrelsen joaff@mst.dk Høringssvar fra KL om elektronikskrotbekendtgørelsen KL har modtaget ovennævnte forslag i høring, og vi skal på den baggrund udtale følgende med forbehold for, at vi kan komme

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk svi@ftnet.dk Dato: 23. september 2016 Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven (Lovforslag L 83) Oktober 2016 Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven har i perioden 11. 26. oktober

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse Dato 1. november 2016 Side 1/5 Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver Høringen Et udkast til bekendtgørelse om parkeringsskiver har i perioden fra den 26. juli til 23. august

Læs mere

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016

Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 27. september 2017 Årlig status for industrisamarbejde med udenlandske leverandører til Forsvaret 2016 1. Resumé Udenlandske leverandører af forsvarsmateriel blev i 2016 pålagt nye forpligtelser til at

Læs mere

Årsagen til jeg har fået det, er at det også er sendt til høring i SOFTWARE udvalget, hvor jeg jo er sekretær.

Årsagen til jeg har fået det, er at det også er sendt til høring i SOFTWARE udvalget, hvor jeg jo er sekretær. Michael L. Nielsen Sendt: 25. marts 204 0:56 Emne: VS: Høring af Udvalget for sikker og sund drift af passager- og lastskibe Hej Alexander Jeg har fået dette høringssvar, men det skulle jo til dig. Årsagen

Læs mere

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg

FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej Søborg FORTROLIGT Bestyrelsen for GW Energi A/S c/o European Energy A/S Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Dato 21. december 2015 FleNie J. nr. 2015-4040 Regnskabskontrolsag vedrørende årsrapporten for regnskabsåret

Læs mere

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven.

Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Dato 27. april 2017 Side 1 af 5 Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø erst@erst.dk Landbrug & Fødevarers bemærkninger til ændringsforslag til L 121 om modernisering af planloven. Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) Finanstilsynet Juridisk kontor Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk belhvl@ftnet.dk Dato: 24. august 2016 Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse

Til høringsparterne. Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse Til høringsparterne Sorsigvej 35 6760 Ribe Telefon: +45 7221 8899 Mail: info@fstyr.dk www.fstyr.dk Høring over udkast til ny dimensionsbekendtgørelse J.nr.: TS2060103-413 Dato 23. september 2016 Hermed

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0369 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 13. juli 2016 Ændring af direktiv om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe, KOM(2016)

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget L 119 Bilag 1 Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget L 119 Bilag 1 Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 2015-16 L 119 Bilag 1 Offentligt 17. november 2015 J.nr. 15-3062422 Til Digitaliseringsstyrelsen Hermed sendes høringssvar fra Skatteministeriet vedrørende Forslag til Lov

Læs mere

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede

NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE. Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede NOTAT UDBUDSBESKRIVELSE Nabotjek af overimplementering og nationale særregler for danskflagede skibe Regeringens implementeringsudvalg har besluttet, at der skal udføres et nabotjek af, hvorvidt dansk

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og lov om finansielle rådgivere Finanstilsynet Att.: Mette Tidemann Juul og Marte Volckmar Kaasa Århusgade 110 2100 København Ø hoeringer@ftnet.dk mtj@ftnet.dk mvk@ftnet.dk Dato: 25. februar 2016 Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige

Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø København, den 16. november 2015 Høringssvar til forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Sendt pr. e-mail til: boliglov(qtbst.dk «?k(a:itbst.dk og lag@tbst.dk 23. august 2017 Ref: PHU Juridisk konsulent Pernille Lind

Læs mere

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl.

Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk. Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Finanstilsynet Att.: Marianne Majbrink Rosenbeck E-mail: mmr@ftnet.dk Høringssvar til bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Overordnede bemærkninger takker for muligheden for igen

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk. Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk ankh@sum.dk Privatisering af patientforsikring for private sygehuse og klinikker 11.06.2012 takker for muligheden for at afgive bemærkninger til udkast

Læs mere

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv).

2. Nedenfor refereres høringssvar, opdelt på høringssvarets emner, som efterfølges af sekretariatets bemærkninger (i kursiv). PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 HØRINGSSVAR BILAG 1 10. juni 2015 Varme 13/12063 MLD 5. HØRINGSSVAR 1. Udkast til afgørelse blev sendt i høring den 20. februar 2015 med frist den 6. marts

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER

SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER SKABELON FOR VURDERING AF ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSER I BEKENDTGØRELSER Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v. Der er tale om en

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at

2. Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 32, stk. 5 i hvidvaskloven afgørelse om, at Vekselkontoret 28. maj 2015 Sag 2015-1913 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 20. februar 2015 et kontrolbesøg hos. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen

Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen Finanstilsynet Gl. Kongevej 74 A 1850 Frederiksberg C Høringssvar vedrørende puljebekendtgørelsen 8. november 2006 Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget udkast til bekendtgørelse om puljepension

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 4. december 2013 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør

Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge med [udeladt]som direktør [udeladt] Att.: Direktør [udeladt] 13. 16. december september 2010 2015 Ref. Nv [udeladt] J.nr. 69515-0011 [udeladt] Ansøgning om tilladelse til at drive virksomhed med udstedelse af elektroniske penge

Læs mere

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061

25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus 2100 København Ø Sendt pr. e-mail: hoering_lftd@erst.dk 25. november 2014 Sagsnr. 14-6061 Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker

Læs mere

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

HOVEDSTADENS BEREDSKAB BM02 bilag 2 pkt. 04 HBR Høringssvar ændring af beredskabsloven HOVEDSTADENS Forsvarsministeriet [fmn@fmn.dk] Høring over udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften

Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriets Koncerncenter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Høringssvar til 2. lovforslag om arbejdsskadeafgiften Skatteministeriet har anmodet om bemærkninger til forslag til lov om arbejdsskadeafgift.

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller

Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Finanstilsynet Kontor for finansiel rapportering Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig, cand.merc.aud. Helene Miris Møller Pr. email: hem@ftnet.dk 6. november 2014 Kære Helene Miris Møller Revisionsbekendtgørelsen

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

"Tom Karstensen" <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06

Tom Karstensen <tom@fdr.dk> Postkasse Skat og afgiftsadministration <pskadm@skm.dk> Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 102 Offentligt Fra: "Tom Karstensen" Postkasse Skat og afgiftsadministration Modtaget: 04-02-2008 09:15:06 Emne: Høringssvar

Læs mere

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser

25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 25. august 2015 Høringsnotat om Bekendtgørelse om krav til studieadministrative it-systemer for de gymnasiale uddannelser og almene voksenuddannelser 1. Indledning Et udkast til bekendtgørelsen har i perioden

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0275 Bilag 6 Offentligt SUPPLERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. april 2007 /nwj Kommissionens grønbog En fremtidig havpolitik for EU: En europæisk vision for

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg

Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0452 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat 2. september 2016 J.nr. 16-0830820 Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg Proces og Administration ABL Forslag

Læs mere

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø = 5. december 2008 HSR Erhvervs- og Byggestyrelsen Att.: Josephine Them Parnas Langelinie Allé 17 2100 København Ø e êáåöëëî~ê= îéçêk= äçîñçêëä~ö= çã= åçêáåö= ~Ñ= ÑçêëâÉääáÖÉ= äçîé= é = ÕâçåçãáJ= çö= bêüîéêîëãáåëáíéêáéíë=

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 82 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato: 8. oktober 2014 Kontor: Boliglov Sagsnr.: 2014-1615 Sagsbeh.: PML/NIH Dok id: 466043 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0555 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor.

Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af virksomhedens revisor. FORTROLIGT Coloplast A/S Att.: Bestyrelsen Sendt til virksomhedens digitale postkasse Dato 24. januar 2017 Ref. ChrSoj J.nr. 2016-7089 Regnskabskontrolsag vedrørende delårsrapporten for perioden 1. oktober

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl.

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. H Ø R I N G Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Fremsendt pr. mail til: reelejer@erst.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af selskabsloven m.fl. (Gennemførelse af skattelyaftale

Læs mere

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15

Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM LSR og SKM LSR, H064-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 10. april 2015 Styresignal vedrørende enhedsprincippet som følge af afgørelserne SKM 2006.75 LSR og SKM 2011.588 LSR, H064-15 SKAT har d. 13. marts 2015 fremsendt

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 56 Bilag 1 Offentligt 11. november 2015 J.nr. 15-2179394 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder

Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. Chefkonsulent Søren Nue Clausen Bemærkninger til rapport om CVR-numre til andet end juridiske enheder Finansrådet har modtaget

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0300 Bilag 1 Offentligt NOTAT Den 7. juni 2013 GRUND- og NÆRHEDSNOTAT til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg Kommissionens forslag til rådsbeslutning om

Læs mere

København den 20. november 2009

København den 20. november 2009 Forbrugerstyrelsen Amager Fælledvej 56 2300 København S Att: Chefkonsulent Signe Schmidt. Lars Thykier Administrerende Direktør Ph.: +45 35 30 12 55 E-mail: lth@travelassoc.dk København den 20. november

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Til Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering Mail sendt til: sdfe@sdfe.dk og degje@sdfe.dk Høringssvar vedrørende adressebekendtgørelsen 28.10.2016 Forsikring & Pension takker for muligheden for

Læs mere

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata

Hi3G Denmark ApS. Fremsendes alene via  . Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata Hi3G Denmark ApS 15. juni 2017 Fremsendes alene via e-mail /chtoch Afgørelse om Hi3G Denmarks ApS behandling og opbevaring af lokaliseringsdata til fejlsøgning Indledning På baggrund af en borgerhenvendelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 L 48, endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. november 2012 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Christina Hjeresen

Læs mere