Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vipperød Vandværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vipperød Vandværker"

Transkript

1 Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vipperød Vandværker December 2011

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vipperød Vandværker December 2011 Dokumentnr P Version 0 Udgivelsesdato 12 december 2011 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt TJL/LESP HEO TJL

3 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 2 11 Hvad skal en indsatsplan indeholde 3 12 Hvem udarbejder indsatsplanen 4 2 Indsatser 5 21 Omkostninger 5 22 Beskrivelse af indsatser 7 23 Overvågning og prøvetagning 11 3 Vandværksgennemgang Vipperød Vandforsyning Vipperødgårde Vandværk 21 4 Referencer 26

4 2 1 Forord Denne indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er udarbejdet af Holbæk Kommune jf bestemmelserne i vandforsyningsloven /2/ og bekendtgørelse om indsatsplaner /3/ Indsatsplanen er en delindsatsplan for en gruppe af vandværker, og udgør sammen med en overordnet rammeindsatsplan /1/, og tre andre delindsatsplaner det samlede indsatsplangrundlag for Holbæk Øst indsatsområde Denne delindsatsplan er udarbejdet for: Vipperød Vandforsyning - også kaldet vandværket på Sandbakkevej Vipperødgårde Vandværk - også kaldet vandværket på Nybyvej Begge vandværker tilhører Vipperød Vandværker og drives i fællesskab, således at vandværkerne kører på skift og anvender et fælles ledningsnet Da der er tale om to separate vandværker og kildepladser, og da de forvaltningsmæssigt (ifht tilladelser mv) er separate, er de også gennemgået separat i denne indsatsplan Planens formål er, gennem beskyttende aktiviteter, at sikre grundvandsressourcens fremtidige anvendelighed som drikkevand Indsatsplanen er udarbejdet på grundlag af den kortlægning det daværende Vestsjællands Amt og det nuværende Miljøcenter Roskilde har udført i Holbæk Øst indsatsområde Indsatsområdet og de vandværker, der er omfattet af denne indsatsplan, er vist i Figur 1

5 3 Figur 1 Indsatsområde med vandværker 11 Hvad skal en indsatsplan indeholde I Miljøministeriets bekendtgørelse om indsatsplaner /3/ er det angivet, hvad en indsatsplan mindst skal indeholde: Et resumé af den kortlægning, der er grundlaget for indsatsplanen En angivelse af de områder, hvor en indsats skal gennemføres En angivelse af de aktiviteter, der skal gennemføres i indsatsområdet, samt retningslinjer for de tilladelser og andre afgørelser, der kan udarbejdes, og som har betydning for beskyttelsen af vandressourcen En angivelse af i hvilket omfang, der skal gennemføres overvågning, og hvem, der skal gennemføre overvågningen

6 4 En detaljeret opgørelse over behovet for beskyttelse Herudover bør en indsatsplan indeholde en vurdering af de økonomiske udgifter forbundet med indsatsplanen En indsatsplan skal ligeledes indeholde en tidsplan for gennemførelsen af den samlede indsatsplan I rammeindsatsplanen /1/ er der foretaget en gennemgang af den udførte kortlægning i hele indsatsområdet og de indsatser som er generelle for området, hvornår de skal gennemføres og hvem, der er ansvarlige for deres gennemførelse Desuden er der udført en overordnet vurdering af udgifterne forbundet med indsatserne i /1/ Denne delindsatsplan indeholder: Gennemgang af indsatser der er specifikke for det enkelte vandværk, herunder skema med aftalte indsatser, hvor det angives, hvem der er ansvarlig for deres gennemførelse, hvornår indsatsen skal ske, samt udgifter forbundet med den En præsentation af de vandværker, der er omfattet af indsatsplanen Præsentation af geologi, hydrogeologi, vandkemi, sårbarhed, arealanvendelse, forureningskilder og trusler i indvindingsoplandet til vandværkerne Anbefalet overvågningsprogram 12 Hvem udarbejder indsatsplanen Vestsjællands Amt og Holbæk Vand har stået for den indledende kortlægning i indsatsområdet, men siden 2007 er kortlægning af grundvandsressourcerne og deres beskyttelse udført af staten ved Miljøcenter Roskilde Holbæk Kommune har udarbejdet indsatsplanen i et samarbejde med vandværkerne i området (Holbæk Vand, Vipperød Vandværker (Vipperød Vandforsyning og Vipperødgårde Vandværk), Tuse Vandværk, Vestervangen Vandværk, Allerup Vandværk, Kvanløse Vandværk, Regstrup Vandværk og Nørre Jernløse Vandværk) og Dansk Brøndejerforening Der har i forbindelse med udarbejdelsen været afholdt fællesmøde med deltagelse af de ovennævnte parter, hvor kortlægningens resultater og forslag til mulige indsatser er fremlagt Efterfølgende er hvert enkelt vandværk blevet besøgt, og indsatsplanens indhold blevet fremlagt og diskuteret, før en indsatsplan er udsendt til de enkelte vandværker for kommentering De indkomne og relevante kommentarer er efterfølgende indarbejdet i planen

7 5 2 Indsatser Indsatserne, der skal gennemføres omkring de 3 vandværker omfattet af indsatsplanen, er resumeret på skemaform, Tabel 1 I skemaet er endvidere angivet, hvem der gennemfører indsatsen og hvornår den skal gennemføres Skemaet efterfølges af en mere uddybende beskrivelse af indsatserne i afsnit 22 I rammeindsatsplanen /1/ gennemgås en række indsatser der er generelle for hele indsatsområdet og derfor ikke vandværksspecifikke For en gennemgang af disse henvises til /1/ Indsatserne er især rettet mod kildepladszonen og indvindingsoplandet Kildepladszonen er et område som ligger inden for 300 m afstand fra indvindingsboringerne Zonen udgør det område, der har størst vigtighed i relation til grundvandsbeskyttelse, og er på figurerne afgrænset med rødt Indvindingsoplandet udgør det område, hvorfra vand vil strømme til indvindingsboringerne Oplandets størrelse form og udbredelse afhænger af bla geologi, nedbør, indvinding og grundvandets strømningsretning Området har stor vigtighed i relation til grundvandsbeskyttelse, og er på figurerne afgrænset med mørkegrønt 21 Omkostninger Omkostningerne i forbindelse med gennemførelsen af de nødvendige indsatser kan være vanskelige at fastsætte, da de er afhængige af en lang række faktorer Omkostningerne sættes som udgangspunkt til 0 kr i de tilfælde, hvor der er tale om forbrugt tid hos kommune eller Region Sjælland, samt hvor det skønnes, at indsatsen er en del af vandværkets normale administration eller uden væsentligt tidsforbrug Eksempelvis sættes omkostningerne til opsporing af boringer og brønde til 0 kr Hvis der derimod er behov for at sløjfe den pågældende brønd/boring afholdes udgiften af vandværket og koster pr brønd/boring Omkostninger i forbindelse med overvågning er ikke angivet i Tabel 1, idet den omfattes af den almindelige og lovpligtige overvågning og prøvetagning Der er dog i flere tilfælde anbefalet supplerende analyser for oliekomponenter og -enkeltstoffer Udgifterne til denne supplerende analyse er i størrelsesordenen 2000 kr pr prøve

8 6 Udgifter til tryk og udsendelse af breve og pjecer er sat til 2000 kr pr vandværk Tabel 1 Indsatser i kildepladszoner og indvindingsoplande til Vipperød Vandforsyning og Vipperødgårde Vandværk Indsats Prioritering Ansvarlig Tidsplan Udgifter Vipperød Vandforsyning Opsporing, tilstandsvurdering og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og vandværk pr boring Pjece om privates brug af pesticider Vandværkets forbrugere og indsatsområdet Holbæk Kommune og vandværk Prioritering af kortlagte arealer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og efterfølgende Region Sjælland Opsporing af nedsivningsanlæg Kildepladszone Holbæk Kommune Vipperødgårde Vandværk Opsporing, tilstandsvurdering og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og vandværk pr boring Pjece om privates brug af pesticider Vandværkets forbrugere og indsatsområdet Holbæk Kommune og vandværk Prioritering af kortlagte arealer Kildepladszone og derefter indvindingsopland Holbæk Kommune og efterfølgende Region Sjælland Opsporing af nedsivningsanlæg Kildepladszone Holbæk Kommune

9 7 22 Beskrivelse af indsatser Nedenfor beskrives de indsatser der er fundet nødvendige og realistiske at gennemføre både ressourcemæssigt og økonomisk for Vipperød Vandforsyning og Vipperødgårde Vandværk 221 Opsporing og evt sløjfning af ubenyttede boringer og brønde En af de vigtigste indsatser i et ellers geologisk velbeskyttet område som Holbæk Øst er opsporing og sløjfning af ubenyttede brønde og boringer Disse kan virke som lodrette dræn, så forurening fra jordoverfladen i form af pesticider og andre miljøfremmede stoffer uhindret kan sive ned i grundvandsmagasinerne uanset mægtige dæklag, der generelt beskytter magasinet Da brønde og boringer i det åbne land typisk ligger nær eller på gårdspladser, udgør de en særlig trussel, da det ofte er disse steder der benyttes som vaske- og fyldpladser Der kan også være spild af olie og benzin, samt nedsivning af bakterier fra overfladen Det er aftalt mellem Holbæk Kommune og områdets vandværker, at sløjfning af boringer og brønde varetages på følgende vis: 1 Holbæk Kommune udarbejder udkast til et brev, som opfordrer eventuelle brønd- eller boringsejere til at oplyse om de har en ubenyttet boring eller brønd 2 Det lokale vandværk færdiggør brevet og sender det ud til relevante ejendomme inden for kildepladszonen 3 Vandværket modtager oplysninger om ubenyttede boringer og brønde inden for kildepladszonen og oplyser desuden om kendskab til boringer inden for deres indvindingsopland til Holbæk Kommune 4 Holbæk Kommune undersøger via boringsdatabasen om der er registreret ubenyttede boringer inden for indvindingsoplandet til kildepladserne 5 Holbæk Kommune udfører via feltarbejde en tilstands- og risikovurdering af de pågældende brønde og boringer 6 Holbæk Kommune fremsender en prioriteret liste til vandværket over brønde og boringer, som bør sløjfes 7 Det lokale vandværk sørger for gennem brøndborer at prioriterede brønde og boringer sløjfes forskriftsmæssigt og afholder udgifterne til dette Bemærk at både ubenyttede brønde og boringer opspores inden for kildepladszonen (dvs inden for 300 m fra indvindingsboringerne), mens der i indvindingsoplandet til vandværket kun opspores boringer Det er valgt ikke at opspore brønde uden for kildepladszonen, da det vurderes at de grundet den større afstand til indvindingsboringerne udgør en mindre risiko Uden for indvindingsoplandet fortages der ingen opsporing af hverken boringer eller brønde

10 8 Ad 1) I Holbæk Kommunes udkast til brev vil der blive appelleret til ejeren om at han beskytter sit grundvand I brevet vil det fremgå at han ikke vil blive pålagt udgifter til sløjfning, da udgifterne vil blive afholdt af det lokale vandværk Lovmæssigt er der mulighed for at påbyde ejeren af en grundvandstruende brønd/boring at han får den sløjfet og betaler for det Det er dog sandsynligt at mange ejere ikke vil melde at de har en brønd/boring, hvis de ved at det kan være forbundet med udgifter I brevet vil der også blive opfordret til at oplyse om evt opfyldte eller utilgængelige brønde eller boringer Herved er der mulighed for at få disse registreret, samt at kommunen kan udføre en risikovurdering af disse, og henstille til at grundvandtruende aktiviteter ikke udføres i nærheden af de opfyldte eller utilgængelige brønde eller boringer Der skal bemærkes at mange af de opfylde brønde sandsynligvis er fyldt med murbrokker, jord eller andet, der ikke giver nogen egentlig beskyttelse i forhold til nedsivning af forureninger Ad 2) Brevet sendes ud af det lokale vandværk Da ejendommene ligger inden for kildepladszonen, vil de som regel også ligge ingen for vandværkets forsyningsopland Derfor er det sandsynligt at brønd-/boringsejeren vil være mere positivt stemt over for sit lokale vandværk end hvis brevet udsendes af kommunen Brevet kan evt sendes ud sammen med anden korrespondance - feks vandopkrævningen og evt vedlægges en pjece om privates brug af pesticider, se afsnit Error! Reference source not found Man skal dog være opmærksom på at vigtigheden af, at opsporingen ikke drukner i den øvrige information Der sendes kun ud til relevante ejendomme inden for kildepladszonen Feks er der ikke grund til at sende til boligområder, som er udstykket efter at vandværket har kunnet forsyne det pågældende område Ad 3) Vandværket modtager oplysningerne og videregiver dem til Holbæk Kommune I den forbindelse oplyser vandværket også om øvrige brønde eller boringer, de måtte have kendskab til, og som bør tilstands- og risikovurderes af kommunen Ad 4) I modsætning til brønde vil boringer som regel være registreret i GEUS' database, idet der har været indberetningspligt på disse i mange år Holbæk Kommune søger via boringsdatabasen relevante boringer, der bør tilstands- og risikovurderes nærmere Det vil være muligt at frasortere nogle boringer, der ikke vil kræve besigtigelse Det vil feks være aktive indvindingsboringer, sløjfede boringer, eller boringer hvis dybde er så lille i forhold til tykkelsen af lerede dæklag, at de ikke udgør nogen trussel Ad 5) Holbæk Kommune foretager via feltbesøg en tilstandsvurdering af brøndene/boringerne, herunder om der er risiko for nedsivning i selve brønden/boringen eller langs forerør mm I samme forbindelse foretages der en risikovurdering Risikovurderingen vil bla inddrage forhold som arealanvendelsen omkring brønden, mulighed for tilløb fra overfladen (terrænhældning) og dybde

11 9 Det forventes at de fleste brønde ikke er særligt dybe i forhold til det magasin vandværket indvinder fra Som regel har det været muligt at finde vand nogle få meter under terræn, hvorfor brøndene næppe er mere end få meter dybere Vandværkernes indvindingsboringer er væsentlig dybere og som regel beskyttet af mange meter lerede dæklag Det betyder, at brøndene kun i få tilfælde vil udgøre en risiko, og derfor ikke være nødvendige at sløjfe Der er muligt at enkelte brønde/boringer anvendes til havevanding uden tilladelse Disse brønde/boringer bør også tilstandsvurderes og der bør tilknyttes en indvindingstilladelse med krav om forbedring/vedligeholdelse af anlægget, hvis tilstanden vurderes ringe Vælger ejeren at beholde en sådan boring/brønd, bør han selv afholde disse udgifter Der bør under alle omstændigheder opfordres til, at arealanvendelsen omkring brønden eller boringen er hensigtsmæssig og ikke er grundvandstruende, feks bør anvendelse af pesticider i nærheden undgås Ad 6) På baggrund af de udførte tilstands- og risikovurderinger fremsender Holbæk Kommune en prioriteret liste til vandværket med brønde og boringer, som skal sløjfes Ad 7) Vandværket tager kontakt til autoriseret brøndborer og sørger for at brøndene/boringerne sløjfes forskriftsmæssigt Alt efter størrelse og dybde af brønden/boringen forventes det at koste ca til kr pr stk Det forventes kun at det enkelte vandværk skal sløjfe nogle få brønde/boringer, så der vil næppe være større udgifter for vandværket forbundet med aktiviteten Afhængig af prioritet, vil der sandsynligvis være mulighed for at sløjfningerne foretages over en kortere årrække, så det ikke vil være nødvendigt for vandværket at afholde alle udgifterne til sløjfning på ét år At vandværkerne afholder udgifterne til sløjfning af boringer og brønde, vil i de flest tilfælde betyde, at dette først skal godkendes på vandværkets generalforsamling Vandværkerne opfordres derfor til på den førstkommende generalforsamling at gennemføre, at de kan afholde sløjfningsudgifterne Hvis der ikke kan opnås en godkendelse, så udgifterne pålægges brønd-/boringsejeren, er det sandsynligt, at kun få af de ubenyttede boringer og brønde vil blive opsporet 222 Pjece om privates brug af pesticider Holbæk Kommune udarbejder en pjece omkring brug af pesticider blandt private I pjecen opfordres der til ikke at anvende pesticider til formål der ikke er relateret til landbrug, dvs at undlade at sprøjte i haver, indkørsler og gårdspladser Kommunen udarbejder og trykker pjecen, som udsendes af vandværket til dens forbrugere Kommune udsender dog til ejendomme, der ikke er forsynet af vandværkerne Pjecen sendes til alle borgere inden for indsatsområdet og indvindingsoplandene, og bør genudsendes på et senere tidspunkt, feks hvert 3 år

12 10 Andre informationskampagner rettet mod grundvandsbeskyttelse kan overvejes at blive gennemført af Holbæk Kommune Som led i udsendelse af denne indsatsplan udarbejdes der en pressemeddelelse, men kommunen kan overveje via feks dagblade eller andre medier at oplyse om deres arbejde med grundvandsbeskyttelse 223 Prioritering af kortlagte arealer Ifølge Region Sjælland er der samlet 6 forurenede grunde inden for indvindingsoplandene til de to vandværker I de fleste tilfælde er grundene kortlagt pga risiko for forurening med olie og benzinstoffer Fundet af oliestoffer i enkelte boringer kan være naturligt betinget og kan endnu ikke direkte henføres til de kortlagte grunde Holbæk Kommune vil dog følge og samle op på oliefund i alle vandværkernes indvindingsboringer som en generel indsats i hele Holbæk Øst indsatsområde /1/ Der er ikke oplysninger om eventuelle igangværende afværgeanlæg på registrerede lokaliteter, og Region Sjællands prioritering af de kortlagte grunde er ikke kendt Undersøgelse af og eventuelle indsatser vedrørende forurenede lokaliteter prioriteres og foretages af Region Sjælland, og indsatsen fra kommunens side vil være at følge dette arbejde Kommunen fremsender de reviderede kildepladszoner og indvindingsoplande til regionen med anmodning om, at regionen prioriterer de forurenede lokaliteter, så der først iværksættes undersøgelse og/eller afværgeforanstaltninger i kildepladszonerne Herefter følger en tilsvarende indsats i indvindingsoplandene Omkostningerne til prioriteringen sættes til 0 kr idet der er tale om forbrugt tid Der kan på baggrund af prioriteringen forekomme udgifter til undersøgelse af grundene, men disse udgifter er det ikke muligt at fastsætte på det foreliggende grundlag Det tidligere Vestsjællands Amt har undersøgt en række grunde, som på baggrund af tidligere eller nuværende arealanvendelse er kategoriserede som muligt forurenede grunde (V0) Der findes én grund i kildepladszonen til Vipperød Vandforsyning og én i kildepladszonen til Vipperødgårde Vandværk Herudover findes der et V0 kortlagt arealer i indvindingsoplandet til Vipperødgårde Vandværk Disse grunde er ikke kortlagt, men afventer yderligere undersøgelser Det er valgt ikke at vise disse grunde på Figur 2 eller medtage dem i kortlægningstabellerne på grund af den usikre status I lighed med de V1 og V2-kortlagte grunde opfordrer kommunen regionen til at prioritere V0 grunde inden for kildepladszoner og dernæst indvindingsoplande højest Hvis vandværkerne har kendskab til evt grundvandstruende aktiviteter på arealer i indvindingsoplandene, opfordres de til at kontakte Holbæk Kommune, som

13 11 derefter, på baggrund af en konkret vurdering, vil anmode Region Sjælland om yderligere undersøgelser af arealerne 224 Ændret spildevandshåndtering Gennemgangen af spildvandshåndteringen viser, at der sandsynligvis ikke er ukloakerede ejendomme i kildepladszonerne, og at der kun er få anlæg i den øvrige del af indvindingsoplandene Det anbefales, at der sker en opsporing, risikovurdering og en eventuel sløjfning af nedsivningsanlæg inden for kildepladszonerne Her er der ofte en stor grundvandsdannelse, hvilket øger risikoen for forureningsspredning til de underliggende magasiner Nye nedsivningsanlæg kan i udgangspunktet ikke placeres i kildepladszonerne Omkostningerne til opsporing, og vurdering sættes til 0 kr idet der er tale om forbrugt tid Der kan på baggrund af opsporingen forekomme udgifter til renovering og evt sløjfning af anlæg samt til renovering af kloakker og regnvandsledninger, men disse udgifter er det ikke muligt at fastsætte på det foreliggende grundlag Data omkring nedsivningsanlæg findes i kommunens BBR-register Udsivning fra kloakker, septiktanke og regnvandsledninger vurderes at udgøre en risiko, men kun i områder hvor disse ligger over grundvandsspejlet I forbindelse med den kommende spildevandplan, vil renovering af kloakker i kildepladszonerne blive prioriteret højt 23 Overvågning og prøvetagning Formålet med overvågningen er primært at følge udviklingen i grundvandskvalitet, samt overvåge om kendte forureningskilder udgør en trussel for grundvandskvaliteten Overvågningen består af vandprøvetagning, registrering af oppumpede mængder og pejling Generelt anbefales det at bekendtgørelse nr 1449 af 11 december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg /6/følges Der er dog i flere tilfælde anbefalet supplerende analyser for relevante stoffer - primært olieprodukter Den oppumpede mængde skal registreres og indberettes i henhold til /6/ Den krævede pejlehyppighed er fastsat i indvindingstilladelsen Der er generelt anbefalet er reduceret pejleprogram, idet der i mange tilfælde er udført længerevarende tæt overvågning af grundvandsstanden, hvorfor det vurderes at pejlehyppigheden kan nedsættes Kravet formuleret i indvindingstilladelsen er dog gældende, hvorfor Holbæk Kommune bør sende tillæg til de eksisterende tilladelser, hvor pejlehyppighed

14 12 og -omfang svarer til det, der er angivet i delindsatsplanen for det enkelte vandværk Kildepladsspecifik overvågning Da indvindingens størrelse på de to vandværker er relativt begrænset vurderes det ikke nødvendigt med en omfattende overvågning Dette skal også ses i lyset af arbejdsbelastningen forbundet med overvågningen samt det faktum, at der omkring de to vandværker ikke er muligheder for at anvende eksisterende boringer (ud over selve indvindingsboringerne) til yderligere overvågning Det anbefales dog, at der i vandværksboringerne analyseres for olie- og benzinstoffer samt MTBE grundet en placering i nærheden af kendte forureninger Analyserne foretages i forbindelse med den normale boringskontrol og vil betyde en merudgift på ca 200 kr pr prøve/boring Det anbefales at pejlinger på de to vandværker udføres to gange om året af både ro- og driftsvandspejl Vandværksgennemgangen indeholder en oversigt over den anbefalede overvågning på det enkelte vandværk Ansvarsfordeling Analysepakker Vandværkerne er selv ansvarlige for at udføre og bekoste den anbefalede overvågning Holbæk Kommune følger løbende vandkvaliteten som led i deres myndighedsopgave På grundlag af konstaterede fund eller overskridelser besluttes konkrete handlinger Således findes der faste procedurer for bakteriefund, mens den konkrete handling ved fund eller overskridelser af miljøfremmede og naturlige parametre besluttes i det konkrete tilfælde Der er i tabellerne i vandværksgennemgangen defineret følgende analysepakker: Boringskontrol, som indeholder 27 uorganiske parametre, samt 23 pesticider og deres nedbrydningsprodukter (antallet kan ændres i fremtiden som følge af nye anbefalinger) Olie- og benzinstoffer samt MTBE, som indeholder BTEX og totalkulbrinter samt MTBE Da pesticider indgår i boringskontrollen anbefales der ikke separate analysepakker for pesticider

15 13 3 Vandværksgennemgang Nedenfor gennemgås de to vandværker enkeltvist Vandværkernes indvindingsoplande ligger tæt, men overlapper ikke hinanden Figur 2 viser oplandene til vandværkerne Vandværksgennemgangen omfatter beskrivelse af indvinding, arealanvendelse, geologi, hydrogeologi, vandkemi og forureningskilder i indvindingsoplandet til vandværkerne

16 14 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Vipperød Vandværker Figur 2 Indvindingsoplande, kildepladszoner og forurenede grunde omkring Vipperød Vandforsyning og Vipperødgårde Vandværk

17 15 31 Vipperød Vandforsyning 311 Vandværket og kildepladsen Vipperød Vandforsyning er et privat fælles vandforsyningsanlæg med tilladelse til indvinding af m 3 /år Figur 3 viser den årlige indvinding på vandværket siden 1997 Indvindingen har siden 2002 ligget tæt på eller over det tilladte Der indvindes fra to boringer og , som ligger med en indbyrdes afstand på 70 m og begge indvinder fra Mellem Sand ca 30 til 35 mut 140,000 Vipperød Vandforsyning 120,000 Indvinding (m3) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Indvinding Tilladt År Figur 3 Årlig indvinding af Vipperød Vandforsyning siden Arealanvendelsen i oplandet Vipperød Vandforsyning er etableret i udkanten af Vipperød, og de to indvindingsboringer ligger nogenlunde centralt i det udpegede opland, der er knapt 2 km² stort Det skal bemærkes, at kildepladsen og oplandet ligger uden for det udpegede indsatsområde, se Figur 1, og oplandet er dermed heller ikke udpeget som OSD-område Omtrent en tredjedel af oplandet udgøres af byområde, mens resten udgøres af landbrugsarealer Oplandet fremgår af Figur 2 Den gennemsnitlige nitratudvaskning fra landbrugsområderne skønnes at være mg/l, med de højeste koncentrationer syd for byen /4/ Der er ingen økologiske jordbrug i nærheden, og det skal bemærkes, at motorvejen løber langs oplandets afgrænsning mod nordøst Byområdet er kloakeret, dog findes der to ukloakerede ejendomme inden for oplandet og flere mod øst Disse kan udgøre en risiko for vandindvindingen Ligeledes kan de to henholdsvis V1 og V2-kortlagte arealer opstrøms boringer-

18 16 ne nær kildepladszonen udgøre en risiko Arealerne ligger ca 500 m syd for indvindingsboringerne, og begge forureninger omhandler olie og benzinstoffer Derudover findes mod sydøst, på randen af indvindingsoplandet, en V2-kortlagt grund i forbindelse med et autoværksted Der findes en V0 kortlagt grund inden for kildepladszonen og ca 250 m opstrøms boringerne Grunden er kortlagt pga aktiviteter med jord og affald Der er ingen V0 kortlagte grunde i den øvrige del af oplandet Tabel 2 V1 og V2 kortlagt areal inden for indvindingsoplandet til Vipperød Vandforsyning Lokali- Status Aktivi- Periode Aktivitetstype Branchenavn tetsnr tetsnr V2 kortlagt 315-U U01- - Benzin og olie, er hvervsmæssig oplag af 315-I V2 kortlagt 315-I Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af Autoreparationsværksteder V1 og V2 315-U U01- - Benzin og olie, er kortlagt og hvervsmæssig oplag af uafklaret 313 Geologi, hydrogeologi og grundvandskemi Lokal geologi og hydrogeologi Lokalt på kildepladsen træffes der øverst et sandlag af ca 5-10 m tykkelse, som er relateret til det Øvre Sandlag i den geologiske model Herunder findes ca 20 m moræneler Tykkelsen af Mellem Sand, hvorfra der indvindes, er i området mellem 2 og 5 m tykt, hvilket både gælder lokalt og lidt større afstand Den kumulerede tykkelse af ler over det anvendte magasin er omkring kildepladsen og i oplandet mellem 15 og 25 m, se Figur 4 Tolkning af de to indvindingsboringers specifikke kapacitet giver transmissivitetsværdier af størrelsesordenen 1 til 2*10-3 m 2 /s

19 17 Figur 4 Lertykkelse over Mellem Sand magasinet Grundvandskemi Den naturlige grundvandskvalitet i værkets to boringer er god og der er i de seneste analyser ingen fund af miljøfremmede stoffer eller forhøjede koncentrationer af naturligt forekommende stoffer Råvandet fra boringerne er let reduceret til reduceret vand, der er karakteristisk ved bla at indeholde relativt høje koncentrationer af jern og ammonium Vandværkets filtrering begrænser indholdet af jern og ammonium i drikkevandet, så grænseværdien for drikkevand ikke overskrides ved afgangen fra vandværket Jernkoncentrationen er dog tæt på grænseværdien ved afgangen fra vandværket

20 18 I drikkevandet overskrider turbiditeten (0,92 FTU) grænseværdien på 0,3 FTU ved afgangen fra vandværket i den seneste prøve (fra 12 januar 2009) Det skyldes sandsynligvis et relativt højt jernindhold, der ofte ses ved et højt indhold af opslemmet materiale (turbiditet) og en farvning af vandet En høj turbiditet er i sig selv ikke sundhedsskadelig, men kan medføre en dårlig smag af vandet, problemer ved tøjvask samt vanskeliggørelse af vandets rensning Overskridelser af grænseværdien for turbiditet ved afgangen fra vandværket kan accepteres, hvis denne ved indgangen til forbrugers ejendom ikke overstiger 1 FTU Seneste vandprøve taget fra ledningsnettet (marts 2009) indeholdt 0,65 FTU - altså under grænseværdien Der er ingen bemærkninger til de øvrige vandkemiske parametre, og vandkemien har ikke ændret sig de seneste år Råvandet i begge boringer er analyseret for pesticider og enkelte phenoler i de seneste prøver (april 2010) uden fund Ligeledes er drikkevandet fra vandværket analyseret d 9 oktober 2009 Analyserne for pesticider og nedbrydningsprodukter, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter er uden fund Der har tidligere været fund af olie i lave koncentrationer i boring Olien er med al sandsynlighed naturligt forekommende, idet der ikke er fundet stoffer, der normalt findes ved en olie- eller benzinforurening I rammeindsatsplanen er det dog angivet, at Holbæk Kommune, som en generel indsats i hele Holbæk Øst indsatsområde, vil følge og samle op på oliefund i alle vandværkernes indvindingsboringer 314 Risikovurdering Dæklagene af ler omkring kildepladsen er 15 til 25 m tykke, og medfører en nogenlunde til god beskyttelse Vandanalyser viser en let reduceret til reduceret vandtype og at der ikke er nogen sikre fund af miljøfremmede stoffer, hvilket peger på en begrænset risiko for forurening Arealanvendelsen syd for kildepladsen består af landbrug, og vurderes kun at udgøre en begrænset risiko pga dæklagenes tykkelse, og da den potentielle nitratudvaskning ikke er særligt stor I nærområdet til kildepladsen findes et byområde, som dog vurderes kun at udgøre en begrænset risiko Områdets linjekilder skønnes ikke at udgøre en større risiko, medmindre der skulle forekomme alvorlige uheld i forbindelse med disse De kortlagte grunde inden for indvindingsoplandet vurderes at udgøre nogen til en begrænset risiko pga den nogenlunde beskyttelse Det anbefales, at overvågningsprogrammet justeres i forhold til de mulige forureningskilder 315 Forslag til overvågningsprogram I indvindingsoplandet til Vipperød Vandforsyning anbefales et overvågningsprogram, der svarer til bekendtgørelsens /6/ med hensyn til de anvendte boringer og analysefrekvens I Tabel 3 ses en oversigt over anvendte boringer, overvågede parametre samt overvågningshyppigheder

21 19 Vandanalyser Der er ikke gjort fund af miljøfremmede stoffer på kildepladsen, bortset fra olie i lave koncentrationer, hvilket muligvis er falsk positive analyser Seneste analyse for aromatiske kulbrinter er dog uden fund I indvindingsoplandet findes bla to kortlagte grunde (315-U og 315- U begge olieforureninger) Da begge grunde ligger direkte opstrøms vandværket, og da vandværkets boringer er filtersat i Mellem Sand og derfor ikke specielt dybt, anbefales det, at der suppleres med analyse for olie-, benzinstoffer og MTBE (aromater og olieprodukter jf bilag 7 i /6/) i begge boringer i forbindelse med den regulære vandprøvetagning Uanset resultat af analyserne anbefales det, at der også fremover analyseres for oliekomponenter i boringerne Pejlinger Pejling af grundvandstanden foretages i vandværkets to indvindingsboringer Det anbefales at både ro- og driftsvandpejlet pejles to gange årligt Tabel 3 Fremtidigt overvågningsprogam for Vipperød Vandforsyning Boring DGU nr Magasin Analyseprogram* Hyppighed, antal årligt Pejling Hyppighed, antal årligt (ro og drift) Bemærkninger Mellem Sand B,O 1/4 Ro og drift 2 og 2 Ingen Mellem Sand B,O 1/4 Ro og drift 2 og 2 Ingen *) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl pesticider), O: Olie- og benzinstoffer samt MTBE 316 Forslag til indsatser Nedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest Opsporing og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonen, samt opsporing og evt sløjfning af ubenyttede boringer i resten af indvindingsoplandet Holbæk Kommune udarbejder pjece om privates brug af pesticider, som vandværkerne udsender til deres forbrugere Holbæk Kommune fremsender reviderede kildepladszoner og indvindingsoplande, så regionen kan prioritere lokaliteter inden for disse områder Der er ingen kortlagte grunde i kildepladszonen, men der er udpeget to V2 og én V1/V2 kortlagt grunde opstrøms kildepladszonen Alle tre steder er der

22 20 tale om olieforurening, som bør risikovurderes og evt oprenses Det V0 kortlagte areal i kildepladszonen bør undersøges og enten kortlægges eller udgå af kortlægningen Den nordlige del af indvindingsoplandet ligger i Vipperød, der er kloakeret Resten ligger i det åbne land, hvor der ikke er kloakeret, og hvor der er enkelte ukloakerede ejendomme Det anbefales, at der af kommunen laves en opsporing, risikovurdering samt evt sløjfning af eventuelle anlæg inden for kildepladszonen

23 21 32 Vipperødgårde Vandværk 321 Vandværket og kildepladsen Vipperødgårde Vandværk er et privat fælles vandforsyningsanlæg med tilladelse til indvinding af m 3 /år Figur 5 viser den årlige indvinding på vandværket siden 1997 Indvindingen har igennem mange år ligget en smule over det tilladte Der indvindes fra 2 boringer med DGU nr og med en indbyrdes afstand på 27 m Førstnævnte boring indvinder fra Mellem Sand ca 30 til 33 mut, mens den anden boring indvinder fra det Nedre Sand 59 til 80 mut 140,000 Vipperødgårde Vandværk 120,000 Indvinding (m3) 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 Indvinding Tilladt År Figur 5 Årlig indvinding på Vipperødgårde Vandværk siden Arealanvendelsen i oplandet Oplandet til Vipperødgårde Vandværk ligger lige øst for indsatsområdet; på den vestlige side af jernbanen Oplandet dækker blot et areal på 1,3 km² og ligger vest for indvindingsboringerne, se Figur 2 Den vestlige del af Vipperød by dækker størstedelen af oplandet, kun mindre områder er opdyrket Nitratudvaskningen er under 50 mg/l i to ud af tre små dyrkede arealer, men over 100 mg/l i det sidste /4/ Der er ingen økologisk dyrkede arealer i oplandet Byområdet er kloakeret, og der er kun enkelte ukloakerede ejendomme i den sydlige del af indvindingsoplandet Der er tre kortlagte arealer inden for oplandet, hvoraf de to ligger inden for kildepladszonen (én V1 kortlagt og én V2 kortlagt) ca 250 m øst for indvindingsboringerne Det er begge forureninger med olie og benzinstoffer fra henholds-

24 22 vis en servicestation (V2) og fra oplagring på jernbanearealet (V1) Derudover findes længere mod sydøst endnu en V1-kortlagt grund med mistanke om olieog benzinstoffer Der findes én V0 kortlagt grund inden for kildepladszonen til indvindingsboringerne (100 m øst for boringerne) Grunden er kortlagt pga aktiviteter omfattende håndtering af olie og benzin Yderligere én grund i indvindingsoplandet er V0 kortlagt - pga brug af affedtningsmidler og overfladebehandling af metal Tabel 4 V1 og V2 kortlagte arealer inden for indvindingsoplandet til Vipperødgårde Vandværk Lokali- Status Aktivi- Periode Aktivitetstype Branchenavn tetsnr tetsnr 315-I V2 kortlagt 315-I Benzin og olie, salg af Servicestationer 315-I V1 kortlagt 315-I Benzin og olie, erhvervsmæssig oplag af Jernbaner V1 kortlagt 315-S S Benzin og olie, er- Bygge- og anlægsen hvervsmæssig oplag af treprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) 323 Geologi, hydrogeologi og grundvandskemi Lokal geologi og hydrogeologi Mellem Sand, hvorfra der indvindes i vandværkets boring træffes på ca 30 m dybde Laget har en tykkelse på 2 til 5 m både lokalt og i større afstand Den samlede tykkelse af ler over Mellem Sand er mere end 25 m, se Figur 4 Det Nedre Sand, som vandværkets boring indvinder fra, træffes på ca 60 m dybde Sandlaget har en tykkelse på ca 20 m tykkelse, men der iflg den geologiske model tyndere i større afstand, bortset fra i vestlig retning mod Vallestrup/Hellestrup kildeplads, hvor tykkelsen er mellem 20 og 30 m Den samlede lertykkelse over Nedre Sand er mere end 50 m /4/ Tolkning af indvindingsboringers specifikke kapacitet giver en transmissivitet på 0,3*10-3 m 2 /s for boring , mens transmissiviteten i boring beregnes til ca 5*10-3 m 2 /s

25 23 Grundvandskemi Råvandet fra boringerne består af reduceret vand, der er karakteristisk ved bla at indeholde relativt høje koncentrationer af jern, mangan og ammonium Råvandet i boringerne er analyseret for pesticider og enkelte phenoler i de seneste prøver (april 2010) uden fund Den naturlige grundvandskvalitet i værkets to boringer kræver omhyggelig vandbehandling, idet der er problemer med forhøjede indhold af ammonium, mangan, jern og nitrit i drikkevandet Ved analyse af drikkevandet ved afgang fra vandværk i september 2009 er grænseværdien for ammonium, jern, mangan og nitrit overskredet Efterfølgende er vandværkets filtre og iltningssystem blevet renoveret, og i prøve udtaget i februar 2010 ved afgang vandværk er der ikke overskridelser af de nævnte parametre Der er ingen bemærkninger til de øvrige parametre Drikkevandet fra vandværket er senest 9 september 2009 analyseret for pesticider og nedbrydningsprodukter, klorerede opløsningsmidler og aromatiske kulbrinter uden fund Der har tidligere været fund af olie over grænseværdien på 5 µg/l i begge indvindingsboringer Olien er med al sandsynlighed naturligt forekommende, idet der ikke er fundet stoffer, der ellers findes ved en olie- eller benzinforurening I rammeindsatsplanen er det dog angivet, at Holbæk Kommune, som en generel indsats i hele Holbæk Øst indsatsområde, vil følge og samle op på oliefund i alle vandværkernes indvindingsboringer 324 Risikovurdering Dæklagene af ler over det Nedre Sand, hvorfra den ene af vandværkets boringer indvinder, er mere end 50 m, mens dæklagstykkelsen er mere end 25 m over Mellem Sand, hvor den anden boring indvinder fra, hvilket samlet set medfører en god beskyttelse Vandanalyser viser en reduceret vandtype og at der ikke er nogen sikre fund af miljøfremmede stoffer, hvilket peger på en begrænset risiko for forurening Arealanvendelsen syd omkring vandværket består af by, mens den længere mod syd af landbrug Det vurderes, at arealanvendelsen udgør en begrænset risiko pga dæklagenes tykkelse De kortlagte grunde inden for indvindingsoplandet vurderes at udgøre en begrænset risiko pga den gode beskyttelse Det anbefales dog, at overvågningsprogrammet justeres i forhold til de mulige forureningskilder

26 Forslag til overvågningsprogram I indvindingsoplandet til Vipperødgårde Vandværk anbefales et overvågningsprogram, der svarer til bekendtgørelsens /6/ med hensyn til de anvendte boringer og analysefrekvens I Tabel 5 ses en oversigt over anvendte boringer, overvågede parametre samt overvågningshyppigheder Vandanalyser Pejlinger Der er ikke tidligere gjort fund af miljøfremmede stoffer i vandværkets boringer, bortset fra olie i ældre analyser, som måske er falsk positive Der findes tre forureningskortlagte grunde inden for eller nær kildepladszonen til vandværket (315-I salg af benzin og olie, 315-I jernbanestation, 315-S salt oplag med oplag af benzin og olie) Det anbefales derfor, at der i forbindelse med næste prøvetagning fra de to indvindingsboringer suppleres med analyser for olie-, benzinstoffer og MTBE Hvis der ikke gøres fund i den forbindelse, nedsættes analysefrekvensen for de pågældende komponenter til hver anden boringskontrol i boringerne, svarende til hvert 8 år Pejling af grundvandstanden foretages i vandværkets to indvindingsboringer Det anbefales at både ro- og driftsvandpejlet pejles to gange årligt Tabel 5 Fremtidigt overvågningsprogam for Vipperødgårde Vandværk Boring DGU nr Magasin Analyseprogram* Hyppighed, antal årligt Pejling Hyppighed, antal årligt (ro og drift) Bemærkninger Mellem Sand B,O 1/4 Ro og drift 2 og 2 Hvis der ikke findes olie- og benzinstoffer ved næste analyse nedsættes analysefrekvensen for disse til hvert 8 år Nedre Sand B,O 1/4 Ro og drift 2 og 2 Hvis der ikke findes olie- og benzinstoffer ved næste analyse nedsættes analysefrekvensen for disse til hvert 8 år *) Analyseprogram: B: Boringskontrol (inkl pesticider), O: Olie- og benzinstoffer samt MTBE

27 Forslag til indsatser Nedenfor findes forslag til mulige indsatser i kildepladszonen og indvindingsoplandet Generelt prioriteres indsatser i kildepladszonen højest Opsporing og evt sløjfning af ubenyttede brønde og boringer i kildepladszonen, samt opsporing og evt sløjfning af ubenyttede boringer i resten af indvindingsoplandet Holbæk Kommune udarbejder pjece om privates brug af pesticider, som vandværkerne udsender til deres forbrugere Holbæk Kommune fremsender reviderede kildepladszoner og indvindingsoplande, så regionen kan prioritere lokaliteter inden for disse områder Der er to kortlagte grunde i kildepladszonen og en lige sydøst for Den ene er en V2-kortlagt med forurening af olie- og benzinstoffer fra salg af disse, hvorfor grunden sandsynligvis er omfattet af Miljøbranchens Oliepulje De to øvrige V1-kortlagte grunde omhandler oplag af benzin og olie og bør risikovurderes og eventuelt undersøges nærmere Undersøgelse af den V0 kortlagte grund for enten at kortlægge grunden eller lade den udgå af kortlægningen Det anbefales, at der af kommunen laves en opsporing, risikovurdering samt evt sløjfning af eventuelle nedsivningsanlæg inden for kildepladszonen

28 26 4 Referencer /1/ Holbæk Kommune Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holbæk Øst indsatsområde COWI, Juni 2010 /2/ Miljøministeriet, 2008 Bekendtgørelse af lov om vandforsyning, BEK nr 1026 af 20 oktober 2008 /3/ Miljøministeriet, 2006 Bekendtgørelse om indsatsplaner, BEK nr 1430 af 13 december 2006 /4/ Miljøcenter Roskilde Holbæk Øst Kortlægningsområde - Redegørel sesrapport COWI, december 2009 /5/ Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandet i Tølløse indsatsområde, rent drikkevand til fremtiden December 2008 /6/ Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr 1449 af 11 december 2007

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker Holbæk Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Regstrup, Nørre Jernløse og Kvanløse Vandværker December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege, Udby, Keldby og Ulvshale Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 3: Stege,

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby, Klintholm Havn og Sømarke Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 2: Magleby,

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 4: Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 4: Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker Vordingborg Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Delområde 4: Lendemarke, Neble og Omegns, Frenderup og Gammelsø Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Vordingborg Kommune Indsatsplan

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2

Begrænset kontrol 1 gang pr. år Alle stoffer i bilag 3 2. Normal kontrol 1 gang hvert 2. år Alle stoffer i bilag 4 2 STÆRMOSE VANDVÆRK Grevegården 15 5690 Tommerup 9. februar 2016 Sags id: 16/1878 Kontrolprogram for Stærmose Vandværk (cvr. nr. 68795419) I henhold til vandforsyningslovens 1 65 og tilhørende bekendtgørelse

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holbæk Øst indsatsområde

Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holbæk Øst indsatsområde Holbæk Kommune Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Holbæk Øst indsatsområde December 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Holbæk Kommune

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Delområde 1: Borre, Hjertebjerg, Råbylille og Bissinge Vandværker

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Delområde 1: Borre, Hjertebjerg, Råbylille og Bissinge Vandværker Vordingborg Kommune Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Delområde 1: Borre, Hjertebjerg, Råbylille og Bissinge Vandværker November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen November 2010 Vordingborg Kommune

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN

GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN GUDENÅ VANDVÆRK NORDSKOVEN Forsidefoto fra Vandforsyningsplan /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Boringer 2 3. Vandindvinding 3 3.1 Hydrologi 3 4. Arealanvendelse 5 5. Vandkvalitet

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0004 / 118041 Navn: Adresse: Løgumklostervej 20 Kontaktperson: Formand: Niels Chr. Schmidt, Løgumklostervej 32, Lovrup, 6780 Skærbæk Dato for

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Grundvandet på Agersø og Omø

Grundvandet på Agersø og Omø Grundvandet på Agersø og Omø Drikkevand også i fremtiden? Grundvandet skal beskyttes Drikkevandet på Agersø og Omø kommer fra grundvandet, som er en næsten uerstattelig ressource. Det er nødvendigt at

Læs mere

Bilag 1 Løsning Vandværk

Bilag 1 Løsning Vandværk Bilag 1 ligger midt i Løsning by og vandværksdriften udføres af Løsning Fjernvarme. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 240.000 m 3 og indvandt i 2016 206.008 m

Læs mere

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1

Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Miljøcenter Nykøbing Falster Grundvandskortlægning Nord- og Midtfalster Trin 1 Resumé November 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Miljøcenter

Læs mere

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE

KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS ENERGI, GLADSAXE KOMMUNE, HERLEV KOMMUNE OG KØBENHAVNS KOMMUNE Fedt mose Tipperup å Smør mose Kags å Gynge mose Utterslev mose Kags mose INDSATSPLAN FOR OPLANDET TIL KILDEPLADS XIII OG KILDEPLADS

Læs mere

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder

Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder Bilag 4. Fund af pesticider Fra Dato Teknik og Miljø Klik her for at angive en dato. Bilag til byrådsindstilling. Drikkevandsbeskyttelse - Opfølgning på Indsatsplan Beder RESUMÉ En gennemgang af fund i

Læs mere

Indvindingsforhold Geologiske forhold

Indvindingsforhold Geologiske forhold Sorring By Vandværk Indvindingsforhold Sorring By Vandværk blev sat i drift i 1897 og har pr. 2000 en indvindingstilladelse på 84.000 m3/år. De sidste 10 år har indvindingen ligget på omkring 70.000 m3.

Læs mere

KATRINEDAL VAND- VÆRK

KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VAND- VÆRK KATRINEDAL VANDVÆRK Forsidefoto: Silkeborg Kommune /1-1/ INDHOLD Generelt 1 Vandindvinding 2 Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 Råvand 5 Rentvand 5 Vandbehandling

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt

Kort- og Matrikelstyrelsen DDOland, COWI. Udgivet af Vejle Amt Damhaven Vejle November Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Udgivet af Vejle Amt Damhaven 12 7100 Vejle November 2006. Redaktion Grundvandsgruppen Vejle Amt Kortmaterialet er bearbejdet af Vejle Amt og fremstillet med tilladelse fra Kort- og Matrikelstyrelsen og

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V02-20-0004 / 116491 Navn: Adresse: Skolegade 15A Kontaktperson: Formand: Peter Johanning, Arnåvej 3, 6240 Løgumkloster Dato for besigtigelse: Den

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26.

Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse: 26. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0017 / 118055 Navn: Adresse: Renbækvej 12 Kontaktperson: Dan Hausø, Renbækvej 12, Renbæk, 6780 Skærbæk, tlf. 72553230 Dato for besigtigelse:

Læs mere

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN?

KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? KOMMUNENS TILSYN SOM EN DEL AF GRUNDVANDSBESKYTTELSEN? Kemiingeniør Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune, Miljøafdelingen ATV Jord og Grundvand Praktiske erfaringer med indsatser til grundvandsbeskyttelse

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

594 Depot Klosterhede

594 Depot Klosterhede 594 Depot Klosterhede Indsatsplan februar 2011 Indsatsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORORD...4 1. INDLEDNING...5 1.1 Baggrund...5 1.2 Hvad er en indsatsplan...6 1.3 Udarbejdelse af indsatsplanen...6 2.

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik

QSE System. Titel: DIN Forsynings prøvetagnings- og analysepolitik Gældende for: DIN Dokumentansvarlig: PHM / RANIE Version: 1 Side 1 af 5 Formål: Beskrive DIN Forsynings prøvetagnings- og Ansvar: Hydrogeolog Peter H. Madsen, prøvetager Randi Nielsen Fremgangsmåde: Hvorfor

Læs mere

Orø kortlægningsområde

Orø kortlægningsområde Oversigt Geologiske forhold Grundvandsmagasiner Forurening fra landbrugsdrift Anden forurening Naturlig grundvandsbeskyttelse Grundvandets sårbarhed over for nitratforurening Udpegning af områder til beskyttelse

Læs mere

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1

Vandværket. Andet erhverv 4 1.548 Institutioner 3 3.823 Hotel/camping 1 182. Datakilder Vandværket sept. 2011. 30.8057.01/MPH/Februar 2013 Side 1 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Jørlunde Østre Vandværk

Jørlunde Østre Vandværk BNBO AFRAPPORTERING 233 29 Jørlunde Østre Vandværk Der indvindes vand fra to indvindingsboringer på kildepladsen. Den gældende indvindingstilladelse er på i alt 38.000 m³/år, og indvindingen er fordelt

Læs mere

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Kastbjerg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Kastbjerg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Elmevej 39 Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0001 / 116916 Navn: Adresse: Elmevej 39 Kontaktperson: Vandværksbestyrer Erik Thomasen, Elmevej 39, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 26.

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Dalbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Dalbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt

ca. 120 m 3 /døgn. Natforbrug: ca. 1m 3 /t. Maks. timeforbrug: ukendt Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0014 / 118050 Navn: Rejsby Vandværk Adresse: Horsbølvej 56 Kontaktperson: Niels Peter Brodersen, Kogsvej 69, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016.

Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på m³/år gældende til 14. August 2016. Hjerm Vandværk Indvindingstilladelse Hjerm Vandværk er beliggende Lindevænget 47b, 7560 Hjerm og har en indvindingstilladelse på 225.000 m³/år gældende til 14. August 2016. Grundvandet ved Hjerm Vandværk

Læs mere

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune

Vandforsyningsplan 2013 Randers Kommune Kommunens vurdering af tilstanden af Verdo s vandværker Vandværk Bunkedal Vandværk Oust Mølle Vandværk Vilstrup Vandværk Østrup Skov Vandværk Beliggenhed Mellem Tjærby og Albæk Ved Oust Møllevej i Randers

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer.

Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indledning Kortlægningsområderne Almsgård og Slimminge er beliggende i et landområde uden større byer. Indvindingen består af en blanding af små vandforsyninger og store HOFOR kildepladser, der tilsammen

Læs mere

Orientering fra Miljøcenter Aalborg

Orientering fra Miljøcenter Aalborg Orientering fra Miljøcenter Aalborg Miljøcenter Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Peder Møller Landinspektør, Miljøcenter

Læs mere

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale

Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Suså/Ringsted indsatsområder - Gennemgang af eksisterende materiale Titel: Vestsjællands Amt Ringsted kortlægningsområde, fase 2a Detailkortlægning i området øst for Ringsted by. Geografisk dækning: Udgivelsestidspunkt:

Læs mere

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015

Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Informationsmøde om indsatsplan Sundeved 30. Juni 2015 Indsatsplan Sundeved Naturstyrelsens kortlægning. Geologiske profiler Naturstyrelsens kortlægning, sulfatmålinger Naturstyrelsens kortlægning, vandtyper

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3

Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 521-V01-10-0001 / 116487 Navn: Adresse: Tønder Landevej 10 Kontaktperson: Tønder Vand A/S, John Pies Christiansen, Stationsvej 5, 6261 Bredebro Dato for

Læs mere

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Knejsted Mark Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Knejsted Mark Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage

Indsatsplan. for Skagen Klitplantage Indsatsplan for Skagen Klitplantage Skrevet af Gruppe A213, Aalborg Universitet, 2010 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det siger loven om indsatsplaner... 3 Baggrund... 4 Sammenfatning...

Læs mere

KNUDSTRUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/.

KNUDSTRUP VANDVÆRK. Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/. KNUDSTRUP VANDVÆRK KNUDSTRUP VANDVÆRK Forsidefoto fra Vandforsyningensplanen /1-1/. INDHOLD 1. Generelt 1 2. Vandindvinding 2 3. Boringer 4 4. Vandkvalitet og Vandbehandlingsforhold 5 4.1 Råvand 5 4.2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2 Resumé 7

Indholdsfortegnelse. 2 Resumé 7 Vordingborg Kommune Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Møn November 2010 Miljøsekretariatet Vandgruppen Rammeindsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Møn 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord 3 11

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17.

Adresse: Arrild Ferieby 21 Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse: 17. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 525-V02-20-0008 / 116925 Navn: Adresse: Arrild Ferieby 21 Kontaktperson: Driftsansvarlig: Kaj Mamsen, Højbjergvej 1, Arrild, 6520 Toftlund Dato for besigtigelse:

Læs mere

Thyholm Private Fælles Vandværk

Thyholm Private Fælles Vandværk Thyholm Private Fælles Vandværk Indvindingstilladelse Thyholm Private Fælles Vandværk ligger Kalkværksvej 4 B, 7790 Thyholm og har en indvindingstilladelse på 275.000 m³/år gældende til juni 2012. Organisationsform

Læs mere

Søndersø Indsatsområde

Søndersø Indsatsområde INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE Søndersø Indsatsområde Oktober 2009 Udarbejdet i samarbejde mellem: Furesø, Ballerup og Herlev Kommuner Rekvirenter Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur, e-mail: Benpost@furesoe.dk

Læs mere

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer

Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2, 6280 Højer Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0003 / 116354 Navn: Adresse: Kontaktperson: Østerbyvej 19A Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Formand: Ebbe Detleffsen, Østerbyvej 2,

Læs mere

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse

Vandspild 5-6 % Vandforbrug Type Antal Forbrug m 3 Samlet for Rørkær Jejsing Parcelhuse 430 Ca Etageboliger Landhusholdninger Fritidshuse Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-01-0007 / 119131 Navn: Rørkær - Jejsing vandværk (Jejsing) Adresse: Kærvej 27 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing,

Læs mere

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen

» Grundvandskortlægning i Danmark. Kim Dan Jørgensen » Grundvandskortlægning i Danmark Kim Dan Jørgensen »Grundlaget for grundvandskortlægning i Danmark Indvinding af grundvand Grundvandsindvindingen i Danmark bygger på en decentral indvinding uden nævneværdig

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011

Adresse: Lovrupvej 8 Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse: 26. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 531-V02-20-0015 / 118053 Navn: Adresse: Lovrupvej 8 Kontaktperson: Formand: Peter Steffensen, Tevringvej 10, Vinum, 6780 Skærbæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk

Fremtidssikring af grundvandet til. Strandmarken Vandværk Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk 1 Titel Fremtidssikring af grundvandet til Strandmarken Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse efter vandforsyningsloven Udgiver Bornholms

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21.

Adresse: Søndervej 10 Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse: 21. Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-20-0004 / 119126 Navn: Adresse: Søndervej 10 Kontaktperson: Formand: Steen Thomsen, Ahornvej 8, Abild, 6270 Tønder og Egon Rubæk Dato for besigtigelse:

Læs mere

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk

Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Dørken Vandværk Givevej 20 7323 Give V/ Arne Larsen Fornyelse af vandindvindingstilladelse til Dørken Vandværk Ansøgning Vejle Kommune har 23. februar 2017 modtaget ansøgning om fornyet tilladelse til

Læs mere

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab.

Rådgivningen. Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Temamøde Region Øst Rådgivningen Vi rådgiver i spørgsmål inden for jura, administration, tekniske og praktiske spørgsmål samt økonomi og regnskab. Det er typisk sager, der er omfattet af vandforsyningsloven,

Læs mere

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011

Adresse: Kipkærvej 12 Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse: 28. oktober 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 541-V02-02-0007 / 119130 Navn: Adresse: Kipkærvej 12 Kontaktperson: Formand: Markus Nissen, Flensborg Landevej 28, Jejsing, 6270 Tønder Dato for besigtigelse:

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde

Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Sammenstilling og vurdering af eksisterende data i Randers N kortlægningsområde Udført Arbejde Indsamling af eksisterende viden: Geologi, geofysik, hydrogeologi, vandkemi og vandforsyning 5 indsatsområder

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde.

Bilag 2. Bilag 2. Barrit Stationsby Vandværk samt kort med vandværk og borings placering. Udviklingen i indvindingsmængde. Bilag 2 Barrit Stationsby vandværk Barrit Stationsby Vandværk indvinder knap 13.000 m³ årligt. Indvindingen har været svagt stigende de sidste 10 år, men dog faldende i 2009 og 2010 og stigende igen i

Læs mere

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015.

Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Humlum Vandværk Indvindingstilladelse Humlum Vandværk ligger Vesterbrogade 33A, Humlum, 7600 Struer og har en indvindingstilladelse på 110.000 m³/år gældende til august 2015. Organisationsform Vandværket

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere