Første offentlige årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første offentlige årsrapport"

Transkript

1

2 Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten besøgende, og det er godt flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter og et fint besøg i observatoriet, og det skyldes formentlig to ting: For det første har vi intensiveret vores markedsføring med en kraftig kontakt til pressen med oplysende indlæg om aktiviteterne og med en ajourført hjemmeside, som har haft utrolig stor søgning. For det andet har personalets positive indsats over for udstillere og publikum gjort Rundetaarn til et tiltrækkende sted for udstillingsarrangører og turister. I de kommende år vil vi styrke vores markedsføring og engagere os mere i udstillingerne, så det kan blive endnu mere attraktivt at benytte Rundetaarn. Samtidig vil vi søge at forbedre publikumsfaciliteterne med en café og bedre garderobe- og toiletforhold. Vi arbejder stadig på at få etableret et moderne lysanlæg i sneglegangen samt at renovere belægningen på platformen. Og sidst, men ikke mindst, vil den øgede aktivitet nødvendiggøre forbedrede arbejdsforhold ved fremskaffelse af yderligere administrationslokaler. Tak til personalet for en kompetent og entusiastisk indsats i Første offentlige årsrapport af Jesper Vang Hansen inspektør Når jeg læser den færdige rapport over det forløbne års aktiviteter, bliver jeg altid overrasket over hvor mange ting, der er sket. Imponerende at det hele har kunnet lade sig gøre: 9 udstillinger, næsten 90 koncerter og adskillige arrangementer med hver sin dagsorden. Når året er omme gøres status i form af en rapport, primært for at fastholde erfaringer i årets løb og for at kunne forstå sammenhænge, der først afsløres, når tingene sættes i relation til hinanden. For første gang har vi besluttet, at årsrapporten skal offentliggøres, således at alle har mulighed for at se, hvad der sker i Rundetaarn, og hvordan institutionen drives. At tårnet sprudler af liv og aktivitet skyldes bl.a. det store arbejde, der gøres af arrangørerne af koncerter og udstillinger. Energisk og entusiastisk arbejdes med projekterne, ofte med tilskud fra egen økonomi og heldigvis også med hjælp fra fonde og sponsorer. Uden denne arbejdsmæssige og økonomiske støtte ville Rundetaarn ikke være det det er i dag: En spændende bygning med et højt aktivitetsniveau til glæde for publikum fra nær og fjern. Tak til alle der støttede Rundetaarn i 2004! side 1

3 Rundetaarns status og økonomiske forhold Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, hvoraf 3 er valgt af Trinitatis Kirkes menighedsråd, 1 er valgt af Nationalmuseet og 1 er valgt af Kirkeministeriet. Den daglige ledelse varetages af inspektøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarn er bygningsfredet og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger også for Rundetaarn. Driften og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet eller nyder offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, til lønninger og til tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter, som primært stammer fra billetsalget. Rundetaarn er 100% selvfinansieret mht. driften, men ikke for aktiviteter som udstillinger og de fleste koncerter, som må finde økonomisk støtte fra fond, sponsor eller andre. Rundetaarn kan deles i tre områder: Tårn med udsigtsplatform, observatorium samt bibliotekssal med udstillinger og koncerter. Entré: Voksne 20 kr børn 5 kr (mellem 5 og 15 år) gruppe voksne 13 kr (min. 15 personer) gruppe børn 4 kr (min. 15 personer) Økonomi Rundetaarn har haft et godt år med besøgende, hvilket var langt flere end der var budgetteret med. Fra i 2003 at have et lille underskud på , blev 2004 et år med overskud på kr, hvoraf de kr. overføres til 2005 til brug for nyindretninger i udstillingssalen. Tårnets indtægter i 2004, i alt kr., kommer fra følgende poster: Tårnet flager på de officielle helligdage med splitflag. side 2

4 Udgifterne, i alt kr., blev i 2004 brugt således: Lønningerne er den tungeste post i regnskabet, og de kan ikke deles ud på de forskellige aktiviteter. I posten er medregnet lønudgifter til Rundetaarns personale ved udstillingsvirksomheden og til koncerterne. Derimod er udgifter til projektering af udstillingerne og til 90% af koncerterne ikke med i ovennævnte udgiftsdiagram. Udstillinger og koncerter har deres egne budgetter og finansieres særskilt. Tårnet har ikke fuld indsigt i udstillingsog koncertvirksomheden, da arrangørerne selv bærer det økonomiske ansvar. Udgifterne til udstillingerne skønnes for 2004 at ligge på 2,5 mio. kr. og ¼ mio. kr. for koncerterne. Hertil bør lægges værdien af det frivillige arbejde, der ofte ydes udstillinger og koncerter.»bruttonationalproduktet«, hvis man kan kalde Rundetaarns totale omsætning dette, ligger på over 8 mio. kr. for Rundetaarns tilgængelighed side 3 Rundetaarn har været åbent for publikum i alt 363 dage - kun nytårsdag, juleaften og juledag lukkes for publikum. Dagåbning suppleredes med 228 aftener, hvor der har været åbent til udstillingen, koncerter, særarrangementer og/eller observatoriet. Observatoriet har været åbent i alt 61 dage. Dertil skal lægges i alt 66 omvisninger i dag- og aftentimerne. I forbindelse med koncerterne har det altid været muligt at se udstillingen og udsigten fra tårnets top.

5 Besøgstal Året 2004 sluttede med det tredje bedste besøgstal ( ) nogensinde, kun overgået af 1996 ( ) og 1998 ( ). Årets målsætning på besøgende blev altså overgået med Afmatningen der startede i 2000/2001 er nu definitivt vendt til et positivt - forhåbentligt stigende - besøgstal. Åbningstider: 1/9-31/5: Hverdage(incl. lørdag) kl Søndage kl medio oktober-marts tillige: tirsdag og onsdag /6-31/8: Hverdage(incl. lørdag) kl Søndage kl Hen imod 90% er enkeltbesøgende eller i grupper under 15 personer. 4% er børn under 5 år, 24% er børn mellem 5 og 15 år og 72% er voksne. Fordeling i kategorier ser således ud: En væsentlig ændring af besøget de sidste år findes i gruppen»diverse«, som på 10 år er gået op fra 2% til 9%. Det er sandsynligvis her, at der vil ske en forøgelse i fremtiden, da vi vil få flere virksomhedsgrupper på specialbesøg. I diagrammet over diverse dominerer»øvrige«, som indeholder særarrangementerne. Her er 2 særarrangementer, som fylder mest, nemlig de 2 dage hvor Gevalia betalte entre for publikum september (8.500) og fra Kulturnatten den 8. oktober (8.537). Til koncerterne har der været i alt gæster. side 4

6 Der har tidligere været bekymring for et dalende besøg specielt i sommermånederne, hvor besøget er størst. På diagrammet ses at besøget er steget jævnt over hele året. Den relative fordeling af besøget er som i 2003, bortset fra foråret 2003, hvorefter besøgskurven blev knækket i en opadgående retning. Set på længere sigt er sommerbesøget mindre i dag end i starten af 1990 erne, til gengæld er efteråret blevet bedre. Forklaringen på at somrene var bedre tidligere er sandsynligvis turisternes ændrede adfærd, men også at Rundetaarns udstillinger i dag trækker flere besøgende i ydersæsonen end tidligere. Vejrets betydning for museumsbesøg i sommermåneder synes at være minimal. En regnvejrssommer eller en hedebølge afspejles ikke i Rundetaarns besøgsstatistikker. De senere års bekymring for at de små børn under 5 år svigtede tårnet krævede opmærksomhed. Det er trods alt dem, der skal bære fascinationen for Rundetaarn videre. Antalsmæssigt er det i 2004 blevet meget bedre, men procentvis er det en beskeden stigning. side 5 Desværre kan en tilsvarende analyse af børn mellem 5 og 15 år, der besøger tårnet, ikke realiseres, fordi aldersgrænsen blev sat op i 2003 fra 14 til 16 år. Vi tror, at vi har mange unge mennesker i tårnet, men vi ved det ikke præcist. Børn fra Møllehuset, Kirke Sonnerup på besøg 13. maj For 2005 iværksættes en publikumsundersøgelse, der forhåbentligt kan bruges til at lære Rundetaarns publikum at kende.

7 Administrationsforhold Tårnet bliver drevet af en lille stab på 7 mennesker, som assisteres af en gruppe timeansatte studenter. De syv har hver deres hovedopgave, men ofte skal opgaver løses i fællesskab. Teamarbejdet fungerer godt i Rundetaarn. Tårnets sekretær Lili Sass valgte at flytte tilbage til Nordjylland efter sin barselsog forældreorlov. I hele 2004 har Vibeke Olsen varetaget den vigtige funktion på kontoret, hvor alle opgaver krydser hinanden, og hvor den daglige kommandocentral for tårnets funktioner befinder sig. Vibeke har ansvaret for at billet- og kassesystemet fungerer. Hun er også tårnets bogholder, forestår lønregnskaberne og har regnskabsansvar for den daglige omsætning og kassebeholdningen. Jeanette Bursches hovedopgave er at sørge for indkøb til kiosken, forestå vagtplanlægningen på månedlige planlægningsmøder, samt arkiveringsopgaver. Når Vibeke har fri vikarierer Jeanette. På kontoret residerer også tårnets daglige leder Jesper Vang Hansen og tårnets håndværker Jeppe Sørensen, som har ansvaret for udstillingsskift og for at installationer og maskiner fungerer. Tårnets tre operationelle medarbejdere: Observator og webmaster Erling Poulsen, den kommunikationsansvarlige medarbejder Lotte Zeuthen og musikkonsulenten Tomas Krakowski må primært arbejde hjemmefra. De har alle tre mulighed for at koble sig på tårnets net via adsl. Erling og Tomas deles om en computer i vores arkivrum, når de er i tårnet og har træffetid. Lotte må tage til takke med et hjørne i mødelokalet. Som PR og kommunikationsansvarlig skal hun kunne have»fingeren på pulsen«, og det er derfor utilfredsstillende for hende ikke at have en fast arbejdsplads i tårnet. I 2004 blev der i bestyrelsen diskuteret fremtidsplaner for tårnet, hvor også pladsforholdene på kontoret var under debat. Den 2. december blev der truffet endelig beslutning om, at der skal arbejdes for en løsning af administrationens trange kår. Bestyrelsen nåede lige akkurat at komme i forkøbet på Arbejdstilsynet, der var på besøg den 16. december. Arbejdstilsynet udstedte et krav til Rundetaarn om at få bragt kontorforholdene i orden inden 24. december Andre administrative opgaver i løbet af året: De ældre databaser om Rundetaarns samlinger, journaler og plakatarkiv blev i årets løb konverteret fra det ældre»data Perfect«-program til Microsofts Access database. Samtlige genstande i Rundetaarns samling af astronomiske instrumenter m.m. er digitalfotograferet. Samtidig blev Den astronomiske historiske Samlings genstandssamling revideret af Jesper Vang Hansen og Erling Poulsen. Der savnedes ingen genstande. Samkørsel af de nye digitale fotos og databasen er påbegyndt. Arbejdet er ikke afsluttet, men digitalfotograferingen af billedsamlingen og datasamkøring af billeder og data forventes afsluttet i Hele samlingen vil således blive mærkbart lettere tilgængelig og vil forhåbentlig kunne finde større anvendelse internt såvel som eksternt. Der har i årets løb været udlån fra Samlingerne til udstillinger på museer i Danmark og Sverige. side 6

8 RUNDETAARN 2004 Bestyrelsen side 7 Bestyrelsens 5 medlemmer har været museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt, som begge er udpeget af Kirkeministeriet, samt Nanna Bo Frelsen, Lene Ruby og Finn Hemmingsen, som er valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd. Efter menighedsrådsvalget i november blev Lene Ruby erstattet af Jens Kjærgaard Madsen. Bestyrelsen har valgt Finn Hemmingsen som formand. Inspektør Jesper Vang Hansen er sekretær i bestyrelsen. Tårnets ansatte Administration: Timeansatte assistenter: I alt 7 nye blev ansat i 2004 (Camilla, Eva, Mie og Jacob, Dorthe, Rasmus og Sarah) Det blev til i alt løntimer til billettering, kiosksalg, rengøring, udstillingsskift m.m. Observatoriet: (306 løntimer til forevisninger) Der har været holdt 6 møder i 2004, hvor man har behandlet økonomi og personaleforhold og taget stilling til anlægs- og vedligeholdelsesforanstaltninger. Alle ansøgninger om udstillinger gennemgås af bestyrelsen, der afgør hvilke udstillinger, der antages. Det har været betegnende for arbejdet i det forgangne år, at langtidsplanlægningen har været et gennemgående emne på møderne. Adskillige gange har inspektørens oplæg til fremtidsvisioner været drøftet, og bestyrelsen har de bedste forhåbninger om de fremtidige forhold i Rundetaarn. Jesper Vang Hansen, daglig leder Vibeke Olsen, kontor/personale/bogholderi Tomas Krakowski, koncerter Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Lotte Zeuthen, PR og kommunikation Jeanette Bursche, kontor/kiosk Jeppe Sørensen, bygning og udstillingsopbygning Annelise Døssing Camilla Kikkenberg Christina Udesen (fratrådt) Cæcilie Helmer Madsen (orlov) David Kragh-Müller (fratrådt) Dorthe Paaske Eva Blomstrøm Jacob Budtz Thorsen Jakob Jantzen Karl Abromeit Kasper Sejersen Kenneth Jørgensen Klaus Uhre (fratrådt) Mads Banke (fratrådt) Mie Hørbo Ralph Taylor Rasmus Fraes Tornbjerg Rasmus Jantzen (orlov) Sarah Præstrud Sherko Mesbah Signe Arrhenius (orlov) Simon Lund Niels Bang Søren Lindsteen Frank Madsen Martin Pauner Flemming Sørensen Palle Sonne Ulrik Sorgenfrey Kathrine Købke Sune Hermit (fratrådt) Preben Kjemtrup Sørensen Claus Bjarne Jensen Gunnar Tyrsted Michael J.D.Linden-Vørnle Erik Jensen Helle Lundstrøm Andersen

9 PR og markedsføring Kommunikationafdelingen har i 2004 fået en økonomisk merbevilling til udvikling af nyt layout til hjemmesiden og informationsfoldere om tårnet og dets arrangementer. Begge aktiviteter skal ses i forbindelse med ønsket om at udvikle et nyt og mere moderne layout, der skal være gennemgående på alt det kommunikationsmateriale, der udgår fra Rundetaarn. Implementeringen af det nye layout forventes fuldført i I 2004 har den kommunikationsansvarlige også fået overdraget det fulde ansvar for annoncering i turistguider, bykort, dagblade og andre relevante medier. Mange af annoncerne er i den forbindelse blevet forsynet med Rundetaarns nye logo, og tårnets freelance grafiker har arbejdet med grundprincipperne for det nye layout i annoncerne. af Lotte Zeuthen kommunikation Opgaver Udstillinger Alle kunstnere, der udstiller i Rundetaarn, tilbydes hjælp til markedsføring af deres udstillinger via pressemeddelelser. Herudover skrives der artikler til Rundetaarns hjemmeside, og der designes en flyer i forbindelse med alle udstillinger til distribution i tårnet. Særarrangementer i tårn og observatorium Alle tårnets særarrangementer bliver også præsenteret for medierne via en pressemeddelelse og opslag om arrangementerne. Flyer Der skrives en flyer i forbindelse med alle udstillinger i Rundetaarn. Flyerne distribueres i tårnet, men kunstnerne har ret til at distribuere dem alle mulige andre steder. Nyhedsbrev og nyhedsside Der er blevet eksperimenteret en del med Rundetaarns nyhedsbrev, der på én gang både skal være appetitligt, og brugervenligt. Vi har nu fundet en form, som alle er tilfredse med, og brevet mangler kun at få farverne fra det nye design med i layoutet. Nyhedssiden har også gennemgået en forvandling, men er også ved at være tilpasset de ansattes ønsker og det nye layout. Pressemeddelelser Alle udstillere i Rundetaarn bliver tilbudt PR assistance i form af en pressemeddelelse, der skrives af den kommunikationsansvarlige og distribueres via Kultunaut. Kunstneren skal godkende pressemeddelelsen inden den sendes ud. Pressemeddelelser Mindernes Loftskammer 30.1 Region & Identitet 8.1, 27.2 og 4.3 Rørholmsgade i Rundetaarn 13.1, 13.2 og 15.4 Fragment Riimfaxe udstiller 26.2, 1.3, 13.4 og 26.5 Mellem Himmel & Hav 2.4, 2.6 og 14.6 Dyrtid i Rundetaarn 18.5, 1.6, 12.8 og 19.8 Tegn i Rummet 20.7, 23.9 og 30.9 Hallohøj her kommer jeg! 26.7, 6.8, og 3.11 Ørkenkvindernes Tæpper 9.9, 1.12 og 8.12 Pressemeddelelse observatoriet Himmelsk Appelsin 28.4 Søsterplanet i silhuet år på toppen 11.6 og 24.6 Månen lyser rødt over byens tage 18. og Udsigten fra klokketårnet side 8

10 Artikler Den kommunikationsansvarlige skriver artikler om de kommende udstillinger til hjemmesiden. Hvis der er andre gode historier forbundet med udstillingen, skrives der i mange tilfælde også baggrundsinterviews, der har forbindelse til udstillingerne. Kunsterne har fri adgang til brug af artiklerne i deres udstillingskataloger med mere. Plakater og invitationer Rundetaarn producerer kun tårnets årsplakat, som i 2004 blev tegnet af tegneseriekunstneren Peter Madsen. Plakaten blev trykt i eksemplarer, heraf 3000 i stor størrelse. Ca plakater blev i årets begyndelse omdelt med posten. Peter Madsens årsplakat 2004 Artikler/interviews til hjemmesiden Region og Identitet Udstilling i København, Berlin og Lodz med 34 kvindelige kunstnere fra ni europæiske lande. Rørholmsgade i Rundetaarn en kunstnergade i hjertet af København. Fragment Tre skridt fra Paradis- interview med billedkunstneren Pamela Silver Mellem Himmel & Hav Kunsthåndværk, fødevarer, foredrag og musik fra Bornholm. Bente Hammer, interview Majbritt Jönsson og Pete Hunner, interview Vibeke Vendelbo Barfoed. interview DYRTID Varme dyr i en kold verden, interview med Sanne Ronlid Elna & Carl, interveiw med Elna Christiansen Koralrev og vilde rosenbuske - eller elefantspor og løvefødder, interview med Pernille Kløvedal Helweg Tegn i Rummet - 30 års arbejde med billedvævet kirkekunst Inge-Lise og Flemming Bau Hallohøj- her kommer jeg! H. C. Andersen i børnehøjde Gå på opdagelse i himmelrummet. Besøg Rundetaarns observatorium i efterårsferien. Annoncer Rundetaarn har et meget lille annoncebudget, og derfor er annonceringen begrænset til udvalgte turistguides/kort og enkelte kunstmagasiner/kataloger. I 2004 forsøgte vi dog med en sammenhængende annoncering af udstillingen "Mellem himmel og Hav" i den engelsksprogede Copenhagen Post. Argumentet var, at vi gerne ville gøre særligt opmærksom på udstillingen, som vi mente havde en særlig interesse for Københavns turister. Vi havde også en enkel annoncering i MetroXpress i forbindelse med udstillingen "Mindernes Loftskammer" mest af alt for at afprøve avisen som en mulig annoncør i fremtiden. Annoncer om udstillinger betalt af RT Copenhagen Post 18.07, 02.08, 05.08, 12.08, og MetroXpress Kunstavisen 07.02, 05.03, 30.03, 05.05, 04.06, 01.07, 08.09, 11.10, 28.10, og Kunstkalenderen 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 01.09, 01.10, og side 9 Kommentar til søjlediagram For aviser med flere end een omtale er det bemærkelsesværdigt, at det er et svensk dagblad, der topper i antal omtaler af udstillinger og særarrangementer i tårnet. At Bornholms Tidende ligger så højt på diagrammet skyldes, at de nøje fulgte udstillingen "Mellem himmel og Hav", hvor alle udstillere kom fra Bornholm.

11 Medieomtale - Ajourklip For at kunne danne sig et billede af Rundetaarns omtale i de trykte medier har tårnet i hele 2004 modtaget udklip fra firmaet Ajourklip. Det er blevet til ikke mindre end 503 udklip hvor Rundetaarn er nævnt. Søjlediagrammerne nedenfor viser tendenser på mediernes omtale af udstillinger og særarrangementer i Det skal tilføjes, at Rundetaarn ikke tidligere har ført statistik over medieomtale af tårnet, og derfor er det ikke muligt at sammenligne med diagrammer fra årene før På søjlediagram herunder ses tydeligt, hvilke udstillinger i 2004 der har fået mest omtale i de registrerede trykte medier. "Mellem Himmel og Hav" og "Dyrtid" har fået mest omtale, og lige efter følger "Mindernes Loftskammer" og "Region og Identitet". Flyer (billede og tekst) Region og Identitet Udstilling i København, Berlin og Lodz med 34 kvindelige kunstnere fra ni europæiske lande Rørholmsgade i Rundetaarn en kunstnergade i hjertet af København Fragment Riimfaxe udstiller Mellem Himmel & Hav Kunsthåndværk, fødevarer, foredrag og musik fra Bornholm Dyrtid i Rundetaarn En vild og utæmmet udstilling med fokus på dyret i kunsten Tegn i Rummet - 30 års arbejde med billedvævet kirkekunst af Inge-Lise og Flemming Bau Hallohøj her kommer jeg! H.C. Andersen i børnhøjde Ørkenkvindernes Tæpper En udstilling med patchwork og portrætter fra Kutch Alle udstillinger har modtaget den samme PR service fra Rundetaarn, men udstillingernes indhold/ tema, udstillingsdatoer, kunsternavne og udstillernes egen markedsføringsindsats har givet haft indflydelse på den store variation i antallet af forekomster i de registrerede medier. Annoncer generelt om tårnet Guides.dk Primo januar, primo september 2004 Kraks Tourist in Copenhagen 2004/2005 Kunstlivets adresse og tlf. 2004/2005 Museer i Kbh. samannonce i Berlingske Tidende Når det gælder tårnets egne særarrangementer kan variationen i antal af omtaler forklares med indhold og dato for arrangementet. 75 års jubilæum var for eksempel en enestående historisk begivenhed på toppen af tårnet en mild sommeraften med kendte musikernavne på programmet. Endelig skal det også tilføjes at en pressemeddelelses overskrift og formulering også kan være med til at påvirke journalisternes nysgerrighed og nogle pressemeddelelser er bare mere pressevenlige end andre. side 10

12 Observatoriet af Erling Poulsen observatoriet/ webmaster Åbningstider og begivenheder Rundetaarns observatorium har haft 61 faste åbninger i 2004, og har derudover haft 12 ekstra åbninger i forbindelse med særarrangementer. I de faste åbningstider kan tårnets gæster observere solen om dagen og stjernerne om aftenen. I forbindelse med solobservationerne har observatoriet haft stor glæde af det nye H-alfa filter, der gør det muligt at se protuberanserne. Observatorerne Der er 15 observatorer tilknyttet Rundetaarns observatorium. De er typisk på vagt to og to og har i gennemsnit en vagt om måneden. Alle observatorerne er amatørastronomer og er til dagligt beskæftiget med mange forskellige erhverv: pensionist, direktør, køreplansplanlægger, astrofysiker, studerende, ingeniør, portør, kørelærer og skolelærer. side 11 Særarrangementer 14/2 kl : Valentins dag: Forelskede par så på aftenhimlens stjerner. 4/5 kl : Måneformørkelse: Blev transmitteret i TVA DR 8/6 kl. 7 13: Venuspassage: den første sommerpassage siden Maximillian Hell fra Vardøhus og kaptajn Cook fra Tahiti iagttog det samme i Der var fulde huse. 27/6 kl : Observatoriets 75-årsdag: Blev fejret med jazz på platformen. Uge 42 kl : I forbindelse med efterårsferien havde observatoriet åbent for solobservationer. Det var der mange børn, der benyttede sig af. 8/10 kl : Kulturnatten: Folk stod i lange køer for at se på stjerner. 28/10 kl : Måneformørkelse: Her var få gæster men begivenheden blev til gengæld dækket af DR, TV-2, Lorry og P1. Flere udenlandske turister besøgte tårnet trods det meget tidlige tidspunkt af døgnet. Venuspassagen. Det nye filter bevirker at man kan kigge direkte mod solen gennem begge okularer, da filteret sidder foran linsen Omvisninger Det er normalt tårnets faste observator, Erling Poulsen, der står for omvisningerne. Men hvis han har ferie, eller på anden måde er forhindret, afløser Erik Jensen (der også er tilknyttet tårnet som observator) omvisningen. Der har i alt været 66 omvisninger i De fleste omvisninger er skolerelaterede, men også firmaer og andre grupper har været på tur i tårnet. Omvisningernes indhold varierer og kan indeholde alt fra bygningshistorie over videnskabshistorie til moderne astronomi. Normalt får alle hold forevist og demonstreret nogle af tårnets gamle instrumenter. Omvisningerne ender altid i Observatoriet, og hvis vejret tillader det, bliver kikkerten også taget i brug.

13 Udstillinger til udlån Rundetaarn har produceret fire små udstillinger (á ca. 8 plancher 70x100 cm hver) omhandlende følgende emner: Amatørastronomi Det mystiske lys Observatorier i København Stjernehimlens Myter I 2004 har Stjernehimlens myter været lånt ud til tre biblioteker i Gedved og omegn. Scientific Instrument Society Den 3. maj havde vi besøg af Scientific Instrument Society som udover en introduktion til tårnet fik forevist en del af observatoriets instrumenter, der blev opstillet på Ringerloftet. Som tak blev tårnet gratis medlem af foreningen resten af året, og tårnet har valgt at forlænge medlemskabet, da der i foreningens medlemsblad blandt andet er hjælp at hente til vurdering af de genstande, vi udlåner til museer og udstillingssteder. De mest besøgte sider sorteret efter»hits«: Indgangssiden Nyheder Dansk hovedside Periodisk system Observatoriets indholdsfortegnelse Stjernebilleder Observatoriearrangementerne Åbningstider Søgesiden Facts om tårnet Udstillinger Bagsidehistorier Internettet I 2004 voksede besøgstallet på med 44% i forhold til sidste år og er tæt på at overskride individuelle besøg. De månedlige besøgstal på hjemmesiden afspejler hvornår uddannelsesinstitutionerne holder ferie, og er derfor lavt i juni til august samt i julemåneden. Søgeord der oftest har fundet calendar programs periodiske system rundetårn det periodiske system stjernebilleder ejnar hertzsprung kometer tycho brahe månen galakser alicia de larrocha trinitatis kirke rundetaarn calendar calculator hertzsprung karlsvognen sorte huller runde tårn De mest besøgte sider er dem, der indeholder astronomiske emner, sandsynligvis fordi der på landsplan ikke findes så meget litteratur om emnerne. Desuden er siderne med almene tårnoplysninger godt besøgt. Hjemmesiden får besøg fra ca. 70 lande hver måned. 75% af de besøgende er fra Danmark, 15% fra USA, 2% fra Sverige, 1% fra Norge og 7% fra andre lande. Det astronomiske indhold afstedkommer en del henvendelser fra ud- og indland. Det kan være skoleelever, der skriver opgaver eller har spørgsmål, der er opstået i familien. Det kan være indhentning af tilladelse til at henvise til eller bruge en af vore mange artikler i en bog eller i undervisningsmateriale. Alle spørgsmålene bliver besvaret efter bedste evne. oftest interne søgeord side 12 trappetrin højde der tårnet indskriften pluto brahe tycho trapper bestanddele diameter trappe periodisk grundstoffer billeder måner trin Mars kometer kalender Merkurs system planeter Solformørkelse verdensbillede stjernekort christian Merkur uranus

14 Musik i Rundetaarn af Tomas Krakowski koncerter I 2004 blev der afholdt 91 musikarrangementer i Bibliotekssalen: 84 koncerter, 4 foredrag og 3 af typen»andet«- Til sammenligning havde vi i musikarrangementer fordelt på 74 koncerter og 9 foredrag - Musikforedragene begrænsede sig til 4 sene eftermiddagsforedrag om klavermusik ved Hans Henrik Holm. Musikarrangementer i Rundetaarn kan deles i to hovedgrupper: De koncerter der arrangeres i tårnet, med Rundetaarn som den økonomisk ansvarlige, og så alle de koncerter, der arrangeres og betales af folk udefra. I 2004 gav Rundetaarn penge til Helligtrekongeraften, markeringen af Folkeobservatoriets 75 års fødselsdag, Tårnensemblets 5 koncerter i samarbejde med Danmarks Radio. Kommentarer til tårnets egne arrangementer Helligtrekongersaften d. 4. januar blev en så overvældende publikumssucces, at det var svært at finde plads til alle besøgende, og der herskede en del kaos. Efterfølgende blev det besluttet at arrangementet ikke skulle gentages i Søndag d. 27. juni fyldte Folkeobservatoriet 75 år. Det blev fejret med jazzmusik og fadøl på Udsigtsplatformen. Violinisten Kristian Jørgensen, guitaristen Jacob Fischer og bassisten Hugo Rasmussen sørgede for herlig stemning og god musik. På Kulturnatten d. 8. oktober spillede undertegnede spansk guitarmusik med to gæster fra Spanien: Gustavo Rey sang, og Christina Andrades dansede flamenco akkompagneret af min danske kollega Jesper Jordan. Tårnensemble 2004 Rundetaarn fik sit eget tårnensemble i 2004 med Danmarks Radio som mediepartner. Valget faldt på den meget begavede Paizo Kvartet. En strygekvartet bestående af Mikkel og Kirstine Futtrup - violin. Magda Stevenson - bratsch og Toke Møldrup - cello. Der blev afholdt 5 koncerter med Paizo Kvartetten, fordelt på 2 søndage i foråret og 3 søndage i efteråret. Økonomien blev sikret ved at Rundetaarn og DR bidrog med kr. hver i honorarer til de 5 koncerter. Dertil kom kr. til brochurer og annoncering. Undertegnede er meget tilfreds med valget af Paizo Kvartetten som Tårnensemble De unge musikere repræsenterer talent og ambition og valgte et repertoire, der virkelig lod Bibliotekssalens akustik komme til sin ret. Signalværdien er betydelig, og valget af det unge ensemble tiltrækker tydeligvis flere og flere dygtige unge musikere til tårnet. Danmarks Radio er en vigtig samarbejdspartner for Rundetaarn. De var så tilfredse med samarbejdet om Paizo Kvartetten, at der også i 2005 vil være et radiotransmitteret tårnensemble i Bibliotekssalen. Foruden samarbejdet om Tårnensemblet transmitterede DR også fra en række andre koncerter i Det blev til 10 koncerter: 5 med Paizo Kvartetten, 2 med Gefion Trio, 1 med Ensemble Nordlys, 1 med Zapolski Kvartetten og 1 med Moose Matrix. side 13 Jazz på toppen i anledning af observatoriets 75-års fødselsdag

15 Eksterne musikarrangementer Blandt de eksterne arrangører i 2004 findes både solister, kor og ensembler. Hele 5 debutkoncerter fandt sted i Bibliotekssalen: Fra Det kgl. danske musikkonservatorium debuterede tenoren Anders Jerker Dahlin og guitaristen Mille Bureau, og fra Det Jyske Musikkonservatorium debuterede fløjtenisten Line Møller, pianisten Tonya Lemoh og jazzpianisten Søren Bebe. Af andre bemærkelsesværdige arrangementer bør fremhæves visningen af stumfilmen Tabu fra 1931 med nyskrevet musik til. Herudover kan nævnes opførelsen af Sven Nielsens Sommerfugledalen til Inger Christensens mesterlige digte, hvor digteren selv læste op. Den unge pianist Søren Rastogi er også værd at bemærke. Han akkompagnerede sangeren Johannes Weisser. Ensemble Nordlys stod for et af de mest udfordrende og velspillede bud på aktuel samtidsmusik, og en af de helt store gamle skikkelser i dansk musikliv, komponisten Axel Borup-Jørgensen, blev hyldet i anledning af hans 80-års fødselsdag. Og så hørte vi for første gang om kammerorkesteret Galanteana, der specialiserer sig i musik fra 1700-tallet. Bornholm kom også på det musikalske landkort i form af 5 koncerter i forbindelse med sommerudstillingen Mellem Himmel og Hav. Musikere med tilknytning til Bornholm gav farve og liv til udstillingen. Rundetaarn har faste kunder, som år efter år vælger at lægge deres koncerter i Bibliotekssalen. Her finder vi en række kor, Dansk Guitar Selskab og Indisk Musikforening, EPTA (European Piano Teacher s Association), Værløse Musikskole og Dansk Guitar Selskab. PR og markedsføring i forbindelse med musikarrangementerne. Musikkonsulenten er ansvarlig for formidling af information om de musikarrangementer Rundetaarn selv arrangerer. Herudover formidler tårnet generel information om koncerter via hjemmesiden, nyhedsbreve og koncertflyers, der distribueres i tårnet. Musikken har en koncertkalender i udhængsskabet uden på tårnet, og diverse koncertplakater kommer op på tavlen ved indgangen til bibliotekssalen og på tårnets port, hver gang en ny koncert afholdes i bibliotekssalen. Musikkonsulentens opgave er at vejlede eksterne arrangører efter bedste evne, men indskærper at det er deres eget ansvar at få hul i gennem til pressen. Markedsføringen på Rundetaarns tårnensemble begrænsede sig til en kvart sides annonce i DR Klassisk, en pressemeddelelse, en brochure og en plakat i begrænset oplag. Resultatet af markedsføringen var blandt andet pæne notitser om Paizo Kvartetten i de største dagblade samt en række anmeldelser. side 14

16 Koncerter og musikarrangementer side 15 Januar 4. Helligtrekongersaften i Trinitatis Kirke og Rundetaarn 17. Gefion Trio, DR transmission 18. Johannes Weisser, baryton og Søren Rastogi, klaver 25. Debutkoncert for tenoren Anders Jerker Dahlin 29. Zapolski Kvartetten og Sine Bundgaard, sopran. DR transmission til hele Europa Februar 2. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm 5. Amadeus Ensemblet med Elisabeth Westenholz, klaver Marts 7. Orfisk Resonans Overtoner m.m. 8. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm Tomas Krakowski, guitar CD-optag 26. Trinitatis Kantori 27. Kammerorkesteret Galanteana 28. Ensemble Nordlys April 1. Guitarstuderende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriet 2. Mandskoret Cantantes Animi 18. William Bennett, fløjte og Clifford Benson, klaver 20. Københavns Yngre Strygere 21. Martina Loncar, accordeon 22. Frank Bungarten, guitar 24. Trinitatis Kantori 25. Tårnensemble 2004 Paizo Kvartetten, DR transmission 26. Arielle Vernede, klaver 28. Det færøske kammerkor MPIRI Rockkoret Maj 2. Det finske kor Soinninkajo 4. Værløse Musikskole 5. Maria Teresa Assing, klaver 9. Ensemble Nordlys DR transmission 16. Blaagaard Kammerkor European Youth Music Festival års fødselsdagskoncert for Hans Henrik Holm 23. Tårnensemble 2004 Paizo Kvartetten DR transmission 29. Gefion Trio, DR transmission Juni 3. Klerkekoret

17 9. Trinitatis Kantori 10. Debutkoncert for guitaristen Mille Bureau 13. Det Danske Kammerkor 16. Trio Contraste + filmen»tabu«19. Lille MUKO 24. Ensemble Juvenens 27. Jazz på Platformen v/kristian Jørgensen, Jacob Fischer og Hugo Rasmussen Juli »Musikkens tråd«catwalk i udstillingen 8. Kristoffer Nyholm Hyldig, klaver 10. Jazz med Trio Refleks 22. Winne Bugge Frandsen, fløjte og Uffe Fløng, klaver 29. Rasmus Kjøller, akkordeon og Mette Vendelbo, bratsch August 5. Bjarke Mogensen, accordeon og David Magnussen, klaver 12. Ditte Fromseier Mortensen m. trio 22. Ensemble Nordlys September 5. Elisabeth Hanke, mezzosopran og Carol Conrad, klaver 9. Indisk musikaften 10. kl Vokalgruppen Ars Nova og Inger Christensen 15. Jakob Bruun, violin og Eberhardt Hasenfratz, klaver 16. Valeria Zanini, klaver 18. Chris Poole, fløjte og Kasper Søeborg, guitar 19. Paizo Kvartetten DR transmission 24. Vokalensemblet Swe-Dames Oktober 4. Moose Matrix og Bjørn Svin DR transmission 7. Göran Söllscher, guitar 8. KULTURNATTEN Tomas Krakowski, guitar + gæster 9. Byens overtoner 22. Elever fra Musikskolerne spiller guitar 24. Paizo Kvartetten m/gæster. DR transmission 25. FOF om klavermusik v/hans Henrik Holm 28. Finn Olafsson og Anders Roland, guitar 29. Ensemble AM-studerende fra DKDM November 6. Sergej Musaelian, klaver 7. Axel Borup-Jørgensen 80 år 11. Carsten Pedersen, guitar 12. Trinitatis Kantori 14. Domenique Cornil, klaver 15. Domenique Cornil, klaver 20. Børn og unge spiller klaver 21. Debutkoncert for fløjtenisten Line Møller 25. Lille MUKO 26. Debutkoncert for pianisten Tonya Lemoh 27. Jazz med Jacob Fischer, Niklas Knudsen og Mads Vinding 28. Paizo Kvartetten DR transmission 29. FOF om klavermusik v/hans Henrik Holm December 2. Guitarstud. fra Nordjysk Musikkonservatorium 3. Vokalkompagniet 4. Fromseier Rose 16. Debutkoncert for jazzpianisten Søren Bebe 17. Unge søger ind på konservatoriet 18. Jazz med Kristian Marcussen Trio side 16

18 Årets udstillinger side 17 Der blev vist 9 udstillinger i Rundetaarns udstillingssal. I alt 133 kunstnere deltog i 8 udstillinger (se side 26+27). I den 9. udstilling børnekunstudstillingen i november deltog måske op til 1000 skoleelever. Ud over de aktivt deltagende kunstere bør det nævnes, at mange flere har støttet og hjulpet arrangørerne med tilrettelægning og opbygning af udstillingen. Indtil 22. februar Mindernes Loftskammer Kirsten Larsen og Peter Severin organiserede og planlagde udstillingen der åbnede den 15. december Udstillingen bestod af ting, som Kirsten Larsen igennem årtier havde indsamlet under sit hverv som marskandiser i København. Tingene, som ikke i sig selv var værdifulde, blev udstillet i seværdige tableauer. Udstillingen blev omtalt i TVLorry, P4, flere dagblade og ugeblade. Udstillingen blev godt besøgt, og især det ældre publikum var godt repræsenteret. Rundetaarn udgav i samarbejde med arrangørerne et postkorthæfte og en plakat. Udstillingen blev støttet af Dronning Ingrids fond, og af private donationer. Måneden efter udstillingen lukkede, skete det tragiske, at Kirsten Larsen døde efter kort tids sygdom. Planerne om at udstillingen skulle vises andre steder i Danmark måtte indstilles. I løbet af sommeren kunne den dog ses i en tidligere fabrikshal i Sydsverige, hvor Peter Severin og Jessica bor. Rundetaarn udlånte bl.a. de grå montrer til denne udstilling. 6. marts april Region og Identitet Udstillingen i Rundetaarn var en del af et stort anlagt udstillingsprojekt arrangeret af Ilse-Maria Dorfstecher fra Inselgalerie Berlin. Udstillingen åbnede i Rundetaarn og Kulturcenteret Gammelgaard i Herlev. Derefter blev den vist 2 steder i Berlin juli/august og derefter i Lodz i Polen i slutningen af året. Der deltog 34 kvindelige kunstnere fra Estland, Letland, Litauen, Holland, Polen, Norge, Finland, Tyskland og Danmark. Den danske udstilling var organiseret af Therese Licht Nielsen m.fl. Region og Identitets intention var at vise Europas mytologiske og historiske kvindebilleder. Udstillingen fik desværre mindre presseomtale i Danmark. Udstillingen modtog ingen støtte fra danske fonde. Der blev udgivet et fint udstillingskatalog. 29. maj juni Fragment Udstilling med 17 kunstnere fra gruppen Riimfaxe og tre inviterede gæster. Udstillingsgruppen har medlemmer fra flere lande og er meget bevidst omkring sin mangfoldighed. Skulpturerne, hvor flere var hængt op i loftet, satte et spektakulært præg på udstillingen. Desværre blev udstillingen ikke anmeldt, men kun omtalt i mindre artikler. Udstillingen modtog ingen fondsstøtte og blev udelukkende finansieret af gruppen selv. 17. april maj Rørholmsgade i Rundetaarn Kunstnerne i Rørholmsgade fejrede 10- års jubilæum med udstillingen i Rundetaarn. I alt 19 deltog i en udstilling, som viste et bredt udsnit af gadens kunst og kunsthåndværk. Udstillingsarkitekt var Sven Hangaard. Udstillingen blev omtalt med artikler i blade og aviser, men ikke anmeldt. Udstillingen modtog støtte fra BG-fonden, Knud Højgaards Fond, Beckett Fonden, L.F. Foghts Fond, Svenningsens Fond. Der blev solgt pænt af de udstillede værker. Rundetaarn udarbejdede regnskab for udstillingen.»mehl-art«af Tina Schwichtenberg, Berlin på»region og Identitet«

19 3. juli -15. august Mellem Himmel og Hav Udstillingen blev arrangeret af sammenslutningen ACAB, sammenslutningen af kunsthåndværkere på Bornholm. Bornholms kunstmuseums direktør Lars Kjærulff Møller fungerede som udstillingsarkitekt. I alt 50 kunsthåndværkere udstillede over 300 værker, lige fra de små brugskunstting til store unikke enkeltfigurer. Det store deltagerantal og de mange genstande blev organisatorisk forvaltet af Bente Hammer og en udstillingsgruppe bestående af bl.a. Lenny Goldenberg, Svend Holst Petersen, og Pete Hunner. Ydermere blev der satset på at præsentere Bornholm på det kulinariske område på åbningsdagen - der blev serveret bornholmske fødevarer på pressemødet og ved ferniseringen. Der var arbejdende værksteder: I sneglegangen var der filtarbejde, og der var glaspustning på gaden foran tårnet (Høm og Högberg fra Hasle). Udstillingen blev støttet af Statens Kunstfond og af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Statens Kunstfond benyttede lejligheden til indkøb fra 2 kunstnere (Tyge Axel Holm og Claus Domaine Hansen). Udstillingen blev ikke anmeldt, men fik pæne omtaler i aviserne. Besøget blev bedre end sidste år. I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt klassiske og rytmiske koncerter med musikere fra Bornholm. I hele perioden var der onsdagsforedrag med kendte bornholmere. Koncerterne gik rimelig godt, mens publikum til foredragene svigtede. Derimod lykkedes det Bente Hammer at arrangere 2 aftenarrangementer med catwalk og musikoptræden den juli. Der var fuldt hus. Bornholmernes ønske om opmærksomhed til kunsthåndværket gik fint i spænd med det etablerede samarbejde med øens»fødevaresatsning«. Bornholms fødevareambassadør Georg Julin hjalp Rundetaarn med kontakt til øens producenter, således at vi i udstillingsperioden kunne køre en»bornholmercafé«med mad og Svanekeøl. I kiosken var der et fint udvalg af bornholmsk kunsthåndværk.»dyrtid«21. august september Dyrtid Udstilling med 4 kvindelige kunstnere, Pernille Kløvedal Helweg, Tine Harder, Sanne Ronild og Elna Christiansen. Den 5. deltager Benedikte Utzon, meldte fra i foråret. Temaet var dyr: Pernilles skildpadder og aftryk af fodspor fra dyr (grafik), Tines heste (foto), Sannes næsehorn (maleri) og Elnas aber (skulptur). Udstillingen blev støttet af Billedkunstrådet, BG Fonden, Jyllands-Postens Fond, F.L. Foghts Fond og Peter, Ingrid, og Ralph Hernø s Almennyttige Fond. Udstillingen blev anmeldt i Berlingske Tidende og omtalt i flere aviser og blade. Messehagler i»tegn i Rummet«2. oktober oktober Tegn i rummet Udstillingen viste Inge-Lise og Flemming Baus arbejde i 30 år med billedvævet kirkekunst. Tidligere arbejder blev lånt fra kirker landet over. Arrangørerne holdt foredrag om deres arbejde den 15. oktober om aftenen. Udstillingen blev støttet af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Billedhugger og professor Gottfrid Eickhoff og hustrus maleren Gerda Eickhoffs Fond, Knud Højgaards Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks fond, Grosserer L.F. Foghts Fond. Udstillingen blev pænt omtalt i medierne. Der blev udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen. side 18

20 6. november - 5. december Halehøj her kommer jeg! Billedskolen i Tvillingehallen arrangerede udstillingen med temaet: Børn illustrerer H.C. Andersen. Der var mange samarbejdspartnere, bl.a. Københavns Musikskole, Teaterbutikken, Uppercut Danseteater, Center for Undervisning, Center for Informatik, Skoletjenesten, Bymuseet, Animationshuset og Fyrtøjet i Odense. Medvirkende var dels billedskolens egne elever og dels mange børn fra skoler i København og enkelte fra Sverige, Tyskland, Chile, Grønland og Kina. Op mod 1500 børn leverede en tegning eller skulptur til udstillingen. Udstillingen var støttet af Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning samt af H.C. Andersen-Fonden, der gør det muligt, at dele af udstillingen vandrer rundt i landet i Snedronningen i»halehøj - her kommer jeg«side december - 9. januar 2005 Ørkenkvindernes tæpper Udstillingen bestod af to dele: De indiske kvinders quiltede tæpper og Lene Bennikes portrætter fra Kutch. Den fotografiske teknik kaldes cyanotypi, som giver blåligt tonede billeder, der passede fint sammen med de oftest røde/blå tæpper. På eget forlag udkom en bog om fotografierne og tæpperne, sådan som de blev præsenteret på udstillingen. Udstilllingen blev anmeldt i Kristeligt Dagblad og positivt omtalt i andre blade og aviser. Udstillingen og bogen blev støttet af Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene/CKU og Grosserer L.F. Foghts Fond.

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn

Årsrapport. rundetaarn. 2014 Årsrapport Rundetaarn Årsrapport 2014 rundetaarn 2014 Årsrapport Rundetaarn Indhold 02 04 06 08 09 14 16 18 24 27 30 Forord Organisation Besøgstal Økonomi Vedligeholdelse & forbedringer Markedsføring Observatoriet Udstillinger

Læs mere

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening

forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening forfatteren # 01 2009 medlemsblad for Dansk Forfatterforening leder nye medlemmer indhold En anden virkelighed Ide Hejlskov Larsen F Jan Flemming Scheel L Faldende bogindkøb siden bloktilskuddenes indførsel

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5.

SLØJFEN 35. Få penge! Kunstværker mod kræft. december 2008. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige. > Se mere på side 3 til 5. Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige SLØJFEN 35 december 2008 Foto: Simon Fønsbo > Se mere på side 3 til 5 Kunstværker mod kræft > Se side 9 Få penge! > Se side 15 FRA LOKALFORENINGSAFDELINGEN BJARNE

Læs mere

DANSK KAPELMESTERFORENINGS 70 ÅRS

DANSK KAPELMESTERFORENINGS 70 ÅRS Kapelmesteren M E D L E M S B L A D F O R D A N S K K A P E L M E S T E R F O R E N I N G November 2007 Blad 37 Læs i dette nummer: Verdens Korsymposium, side 2 Kulturministeriets musikhandlingsplan, side

Læs mere

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING ÅRSBERETNING 2004 Å R S B E R E T N I N G 2004 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi

Læs mere

Holbækfærgen får bedre sejlplan

Holbækfærgen får bedre sejlplan ORØ NYT Nr151 februar 2013 Ny kloak koster Orø mange millioner Foto: Holbæk Forsyning A/S Vi har alle brug for hinandens nåde Efter 25 år som præst på Orø, kan Kirsten Schmidt se tilbage. Og hun ser et

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk

DVS s hjemmeside: www.dwis.dk ISSN 0909-4391 Januar 2006 41. årgang nr. 1 Danish Westindian Society Protektor: Hendes Majestæt Dronningen Et Hjørne af Torvet, St. Thomas 1906. Se og hør om maleren Hugo Larsen på medlemsmødet søndag

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

0 Å R S B E R E T 6 N I N G

0 Å R S B E R E T 6 N I N G 06 ÅRSBERETNING Indhold Året der gik v/generalsekretær Finn Andersen... 2 Afdelingerne Studierejser, Udvekslinger & Job-Swop... 4 Benelux... 6 Estland... 7 Kina... 8 Letland... 9 Litauen... 10 Polen...

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012

TisvildeNyt. Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008. Årgang 21 nr. 3. maj-juni 2013. Løssalg kr. 20. Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 TisvildeNyt Årgang 16 nr. 5 nov.-dec. 2008 Årgang 21 nr. 3 Amerikanertræf på Parkeringspladsen i maj 2012 maj-juni 2013 Løssalg kr. 20 BRILLER. SOLBRILLER. KONTAKTLINSER v/optiker CHRISTIAN SCHØNBECK HELSINGE

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse

Sammen. Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Sammen OM MENIGHEDSPLEJE Hvorfor egentlig diakoni? Kirkebøssen er af betydning for en menigheds selvforståelse Kirkeskure er en af mange muligheder, som omtales i dette nummer 5DECEMBER 2001 1 Valby Tingsted

Læs mere

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997

Indhold. DIS-Danmark. 2 DIS-Danmark - juni 1997 Slægt & Data Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS-Danmark@dk-online.dk Homepage på internettet: www2.dk-online.dk/users/dis-danmark Slægt & Data udkommer 4 gange årligt

Læs mere

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium

kapelmesteren Carl Nielsen som dirigent Om Sibelius Akademiet Generalforsamling 17. april på Rytmisk Musikkonservatorium kapelmesteren Medlemsblad for Dansk Kapelmesterforening Om Sibelius Akademiet Læs side 12 59 FORÅR 2015 Interview med tre dirigenter med hver sit ungdomsensemble Læs side 6 Carl Nielsen som dirigent Generalforsamling

Læs mere

Hornbæk Idrætsforening

Hornbæk Idrætsforening Hornbæk Idrætsforening I N F O R M E R E R HORNBÆK MENIGHEDSRÅD Side 19 22 Stiftet 9. april 1908 Nr. 9 november 2003 28. årgang Hovedafdelingen HIF Hovedbestyrelse Formand Peter Poulsen Tlf.: 49 70 11

Læs mere

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7)

skræppebladet opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) opfølgning på Boligforeningens årsregnskab 2008 (side 4) Web-interesserede skribenter søges (side 7) Den enes post - den andens brød (side 11) t skræppebladet Der ryddes op i vildnis i Gellerup (side 16)

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2005 INDLEDNING I de seneste år har vi i museumsverdenen oplevet mange nye konkurrenter og medbejlere til den historiske formidling; vi oplever nye, anderledes

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 2 www.erhverssucces.dk ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN www.erhvervssucces.dk INDHOLD Ansvarshavende: Erhvervschef Kjeld Livoni Tekster: Marie Claire

Læs mere

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside

4. årgang Nr. 15 september 2014. inside 4. årgang Nr. 15 september 2014 inside Side 12 Side 8 Side 28 Kære læser Tak fordi du har åbnet dette blad, som udkommer samtidig med, at andre blade er begyndt at falde af træerne. I ALBOA inside #15

Læs mere

Nr. 23 - september 2013

Nr. 23 - september 2013 Nr. 23 - september 2013 Det åbne lederskab Positive tendenser for turismen i Holbæk Erhvervslivet har brug for et stærkt kulturliv Ny virksomhed fylder de store Superfos-haller Styr på den enkle strategi

Læs mere

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11

nyt Ny direktør i DOF Ole Vig interview Sommerkursus- reportage Side 5 Side 6 Side 11 nyt Udgivet af Dansk Oplysnings Forbund Juli/august 2006 Årgang 12 Nummer 7/8 Ny direktør i DOF Side 5 Ole Vig interview Side 6 Sommerkursus- reportage Side 11 DOF NYT DOF NYT Medlemsblad for Dansk Oplysnings

Læs mere