Første offentlige årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første offentlige årsrapport"

Transkript

1

2 Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten besøgende, og det er godt flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter og et fint besøg i observatoriet, og det skyldes formentlig to ting: For det første har vi intensiveret vores markedsføring med en kraftig kontakt til pressen med oplysende indlæg om aktiviteterne og med en ajourført hjemmeside, som har haft utrolig stor søgning. For det andet har personalets positive indsats over for udstillere og publikum gjort Rundetaarn til et tiltrækkende sted for udstillingsarrangører og turister. I de kommende år vil vi styrke vores markedsføring og engagere os mere i udstillingerne, så det kan blive endnu mere attraktivt at benytte Rundetaarn. Samtidig vil vi søge at forbedre publikumsfaciliteterne med en café og bedre garderobe- og toiletforhold. Vi arbejder stadig på at få etableret et moderne lysanlæg i sneglegangen samt at renovere belægningen på platformen. Og sidst, men ikke mindst, vil den øgede aktivitet nødvendiggøre forbedrede arbejdsforhold ved fremskaffelse af yderligere administrationslokaler. Tak til personalet for en kompetent og entusiastisk indsats i Første offentlige årsrapport af Jesper Vang Hansen inspektør Når jeg læser den færdige rapport over det forløbne års aktiviteter, bliver jeg altid overrasket over hvor mange ting, der er sket. Imponerende at det hele har kunnet lade sig gøre: 9 udstillinger, næsten 90 koncerter og adskillige arrangementer med hver sin dagsorden. Når året er omme gøres status i form af en rapport, primært for at fastholde erfaringer i årets løb og for at kunne forstå sammenhænge, der først afsløres, når tingene sættes i relation til hinanden. For første gang har vi besluttet, at årsrapporten skal offentliggøres, således at alle har mulighed for at se, hvad der sker i Rundetaarn, og hvordan institutionen drives. At tårnet sprudler af liv og aktivitet skyldes bl.a. det store arbejde, der gøres af arrangørerne af koncerter og udstillinger. Energisk og entusiastisk arbejdes med projekterne, ofte med tilskud fra egen økonomi og heldigvis også med hjælp fra fonde og sponsorer. Uden denne arbejdsmæssige og økonomiske støtte ville Rundetaarn ikke være det det er i dag: En spændende bygning med et højt aktivitetsniveau til glæde for publikum fra nær og fjern. Tak til alle der støttede Rundetaarn i 2004! side 1

3 Rundetaarns status og økonomiske forhold Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, hvoraf 3 er valgt af Trinitatis Kirkes menighedsråd, 1 er valgt af Nationalmuseet og 1 er valgt af Kirkeministeriet. Den daglige ledelse varetages af inspektøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarn er bygningsfredet og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger også for Rundetaarn. Driften og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet eller nyder offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, til lønninger og til tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter, som primært stammer fra billetsalget. Rundetaarn er 100% selvfinansieret mht. driften, men ikke for aktiviteter som udstillinger og de fleste koncerter, som må finde økonomisk støtte fra fond, sponsor eller andre. Rundetaarn kan deles i tre områder: Tårn med udsigtsplatform, observatorium samt bibliotekssal med udstillinger og koncerter. Entré: Voksne 20 kr børn 5 kr (mellem 5 og 15 år) gruppe voksne 13 kr (min. 15 personer) gruppe børn 4 kr (min. 15 personer) Økonomi Rundetaarn har haft et godt år med besøgende, hvilket var langt flere end der var budgetteret med. Fra i 2003 at have et lille underskud på , blev 2004 et år med overskud på kr, hvoraf de kr. overføres til 2005 til brug for nyindretninger i udstillingssalen. Tårnets indtægter i 2004, i alt kr., kommer fra følgende poster: Tårnet flager på de officielle helligdage med splitflag. side 2

4 Udgifterne, i alt kr., blev i 2004 brugt således: Lønningerne er den tungeste post i regnskabet, og de kan ikke deles ud på de forskellige aktiviteter. I posten er medregnet lønudgifter til Rundetaarns personale ved udstillingsvirksomheden og til koncerterne. Derimod er udgifter til projektering af udstillingerne og til 90% af koncerterne ikke med i ovennævnte udgiftsdiagram. Udstillinger og koncerter har deres egne budgetter og finansieres særskilt. Tårnet har ikke fuld indsigt i udstillingsog koncertvirksomheden, da arrangørerne selv bærer det økonomiske ansvar. Udgifterne til udstillingerne skønnes for 2004 at ligge på 2,5 mio. kr. og ¼ mio. kr. for koncerterne. Hertil bør lægges værdien af det frivillige arbejde, der ofte ydes udstillinger og koncerter.»bruttonationalproduktet«, hvis man kan kalde Rundetaarns totale omsætning dette, ligger på over 8 mio. kr. for Rundetaarns tilgængelighed side 3 Rundetaarn har været åbent for publikum i alt 363 dage - kun nytårsdag, juleaften og juledag lukkes for publikum. Dagåbning suppleredes med 228 aftener, hvor der har været åbent til udstillingen, koncerter, særarrangementer og/eller observatoriet. Observatoriet har været åbent i alt 61 dage. Dertil skal lægges i alt 66 omvisninger i dag- og aftentimerne. I forbindelse med koncerterne har det altid været muligt at se udstillingen og udsigten fra tårnets top.

5 Besøgstal Året 2004 sluttede med det tredje bedste besøgstal ( ) nogensinde, kun overgået af 1996 ( ) og 1998 ( ). Årets målsætning på besøgende blev altså overgået med Afmatningen der startede i 2000/2001 er nu definitivt vendt til et positivt - forhåbentligt stigende - besøgstal. Åbningstider: 1/9-31/5: Hverdage(incl. lørdag) kl Søndage kl medio oktober-marts tillige: tirsdag og onsdag /6-31/8: Hverdage(incl. lørdag) kl Søndage kl Hen imod 90% er enkeltbesøgende eller i grupper under 15 personer. 4% er børn under 5 år, 24% er børn mellem 5 og 15 år og 72% er voksne. Fordeling i kategorier ser således ud: En væsentlig ændring af besøget de sidste år findes i gruppen»diverse«, som på 10 år er gået op fra 2% til 9%. Det er sandsynligvis her, at der vil ske en forøgelse i fremtiden, da vi vil få flere virksomhedsgrupper på specialbesøg. I diagrammet over diverse dominerer»øvrige«, som indeholder særarrangementerne. Her er 2 særarrangementer, som fylder mest, nemlig de 2 dage hvor Gevalia betalte entre for publikum september (8.500) og fra Kulturnatten den 8. oktober (8.537). Til koncerterne har der været i alt gæster. side 4

6 Der har tidligere været bekymring for et dalende besøg specielt i sommermånederne, hvor besøget er størst. På diagrammet ses at besøget er steget jævnt over hele året. Den relative fordeling af besøget er som i 2003, bortset fra foråret 2003, hvorefter besøgskurven blev knækket i en opadgående retning. Set på længere sigt er sommerbesøget mindre i dag end i starten af 1990 erne, til gengæld er efteråret blevet bedre. Forklaringen på at somrene var bedre tidligere er sandsynligvis turisternes ændrede adfærd, men også at Rundetaarns udstillinger i dag trækker flere besøgende i ydersæsonen end tidligere. Vejrets betydning for museumsbesøg i sommermåneder synes at være minimal. En regnvejrssommer eller en hedebølge afspejles ikke i Rundetaarns besøgsstatistikker. De senere års bekymring for at de små børn under 5 år svigtede tårnet krævede opmærksomhed. Det er trods alt dem, der skal bære fascinationen for Rundetaarn videre. Antalsmæssigt er det i 2004 blevet meget bedre, men procentvis er det en beskeden stigning. side 5 Desværre kan en tilsvarende analyse af børn mellem 5 og 15 år, der besøger tårnet, ikke realiseres, fordi aldersgrænsen blev sat op i 2003 fra 14 til 16 år. Vi tror, at vi har mange unge mennesker i tårnet, men vi ved det ikke præcist. Børn fra Møllehuset, Kirke Sonnerup på besøg 13. maj For 2005 iværksættes en publikumsundersøgelse, der forhåbentligt kan bruges til at lære Rundetaarns publikum at kende.

7 Administrationsforhold Tårnet bliver drevet af en lille stab på 7 mennesker, som assisteres af en gruppe timeansatte studenter. De syv har hver deres hovedopgave, men ofte skal opgaver løses i fællesskab. Teamarbejdet fungerer godt i Rundetaarn. Tårnets sekretær Lili Sass valgte at flytte tilbage til Nordjylland efter sin barselsog forældreorlov. I hele 2004 har Vibeke Olsen varetaget den vigtige funktion på kontoret, hvor alle opgaver krydser hinanden, og hvor den daglige kommandocentral for tårnets funktioner befinder sig. Vibeke har ansvaret for at billet- og kassesystemet fungerer. Hun er også tårnets bogholder, forestår lønregnskaberne og har regnskabsansvar for den daglige omsætning og kassebeholdningen. Jeanette Bursches hovedopgave er at sørge for indkøb til kiosken, forestå vagtplanlægningen på månedlige planlægningsmøder, samt arkiveringsopgaver. Når Vibeke har fri vikarierer Jeanette. På kontoret residerer også tårnets daglige leder Jesper Vang Hansen og tårnets håndværker Jeppe Sørensen, som har ansvaret for udstillingsskift og for at installationer og maskiner fungerer. Tårnets tre operationelle medarbejdere: Observator og webmaster Erling Poulsen, den kommunikationsansvarlige medarbejder Lotte Zeuthen og musikkonsulenten Tomas Krakowski må primært arbejde hjemmefra. De har alle tre mulighed for at koble sig på tårnets net via adsl. Erling og Tomas deles om en computer i vores arkivrum, når de er i tårnet og har træffetid. Lotte må tage til takke med et hjørne i mødelokalet. Som PR og kommunikationsansvarlig skal hun kunne have»fingeren på pulsen«, og det er derfor utilfredsstillende for hende ikke at have en fast arbejdsplads i tårnet. I 2004 blev der i bestyrelsen diskuteret fremtidsplaner for tårnet, hvor også pladsforholdene på kontoret var under debat. Den 2. december blev der truffet endelig beslutning om, at der skal arbejdes for en løsning af administrationens trange kår. Bestyrelsen nåede lige akkurat at komme i forkøbet på Arbejdstilsynet, der var på besøg den 16. december. Arbejdstilsynet udstedte et krav til Rundetaarn om at få bragt kontorforholdene i orden inden 24. december Andre administrative opgaver i løbet af året: De ældre databaser om Rundetaarns samlinger, journaler og plakatarkiv blev i årets løb konverteret fra det ældre»data Perfect«-program til Microsofts Access database. Samtlige genstande i Rundetaarns samling af astronomiske instrumenter m.m. er digitalfotograferet. Samtidig blev Den astronomiske historiske Samlings genstandssamling revideret af Jesper Vang Hansen og Erling Poulsen. Der savnedes ingen genstande. Samkørsel af de nye digitale fotos og databasen er påbegyndt. Arbejdet er ikke afsluttet, men digitalfotograferingen af billedsamlingen og datasamkøring af billeder og data forventes afsluttet i Hele samlingen vil således blive mærkbart lettere tilgængelig og vil forhåbentlig kunne finde større anvendelse internt såvel som eksternt. Der har i årets løb været udlån fra Samlingerne til udstillinger på museer i Danmark og Sverige. side 6

8 RUNDETAARN 2004 Bestyrelsen side 7 Bestyrelsens 5 medlemmer har været museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt, som begge er udpeget af Kirkeministeriet, samt Nanna Bo Frelsen, Lene Ruby og Finn Hemmingsen, som er valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd. Efter menighedsrådsvalget i november blev Lene Ruby erstattet af Jens Kjærgaard Madsen. Bestyrelsen har valgt Finn Hemmingsen som formand. Inspektør Jesper Vang Hansen er sekretær i bestyrelsen. Tårnets ansatte Administration: Timeansatte assistenter: I alt 7 nye blev ansat i 2004 (Camilla, Eva, Mie og Jacob, Dorthe, Rasmus og Sarah) Det blev til i alt løntimer til billettering, kiosksalg, rengøring, udstillingsskift m.m. Observatoriet: (306 løntimer til forevisninger) Der har været holdt 6 møder i 2004, hvor man har behandlet økonomi og personaleforhold og taget stilling til anlægs- og vedligeholdelsesforanstaltninger. Alle ansøgninger om udstillinger gennemgås af bestyrelsen, der afgør hvilke udstillinger, der antages. Det har været betegnende for arbejdet i det forgangne år, at langtidsplanlægningen har været et gennemgående emne på møderne. Adskillige gange har inspektørens oplæg til fremtidsvisioner været drøftet, og bestyrelsen har de bedste forhåbninger om de fremtidige forhold i Rundetaarn. Jesper Vang Hansen, daglig leder Vibeke Olsen, kontor/personale/bogholderi Tomas Krakowski, koncerter Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Lotte Zeuthen, PR og kommunikation Jeanette Bursche, kontor/kiosk Jeppe Sørensen, bygning og udstillingsopbygning Annelise Døssing Camilla Kikkenberg Christina Udesen (fratrådt) Cæcilie Helmer Madsen (orlov) David Kragh-Müller (fratrådt) Dorthe Paaske Eva Blomstrøm Jacob Budtz Thorsen Jakob Jantzen Karl Abromeit Kasper Sejersen Kenneth Jørgensen Klaus Uhre (fratrådt) Mads Banke (fratrådt) Mie Hørbo Ralph Taylor Rasmus Fraes Tornbjerg Rasmus Jantzen (orlov) Sarah Præstrud Sherko Mesbah Signe Arrhenius (orlov) Simon Lund Niels Bang Søren Lindsteen Frank Madsen Martin Pauner Flemming Sørensen Palle Sonne Ulrik Sorgenfrey Kathrine Købke Sune Hermit (fratrådt) Preben Kjemtrup Sørensen Claus Bjarne Jensen Gunnar Tyrsted Michael J.D.Linden-Vørnle Erik Jensen Helle Lundstrøm Andersen

9 PR og markedsføring Kommunikationafdelingen har i 2004 fået en økonomisk merbevilling til udvikling af nyt layout til hjemmesiden og informationsfoldere om tårnet og dets arrangementer. Begge aktiviteter skal ses i forbindelse med ønsket om at udvikle et nyt og mere moderne layout, der skal være gennemgående på alt det kommunikationsmateriale, der udgår fra Rundetaarn. Implementeringen af det nye layout forventes fuldført i I 2004 har den kommunikationsansvarlige også fået overdraget det fulde ansvar for annoncering i turistguider, bykort, dagblade og andre relevante medier. Mange af annoncerne er i den forbindelse blevet forsynet med Rundetaarns nye logo, og tårnets freelance grafiker har arbejdet med grundprincipperne for det nye layout i annoncerne. af Lotte Zeuthen kommunikation Opgaver Udstillinger Alle kunstnere, der udstiller i Rundetaarn, tilbydes hjælp til markedsføring af deres udstillinger via pressemeddelelser. Herudover skrives der artikler til Rundetaarns hjemmeside, og der designes en flyer i forbindelse med alle udstillinger til distribution i tårnet. Særarrangementer i tårn og observatorium Alle tårnets særarrangementer bliver også præsenteret for medierne via en pressemeddelelse og opslag om arrangementerne. Flyer Der skrives en flyer i forbindelse med alle udstillinger i Rundetaarn. Flyerne distribueres i tårnet, men kunstnerne har ret til at distribuere dem alle mulige andre steder. Nyhedsbrev og nyhedsside Der er blevet eksperimenteret en del med Rundetaarns nyhedsbrev, der på én gang både skal være appetitligt, og brugervenligt. Vi har nu fundet en form, som alle er tilfredse med, og brevet mangler kun at få farverne fra det nye design med i layoutet. Nyhedssiden har også gennemgået en forvandling, men er også ved at være tilpasset de ansattes ønsker og det nye layout. Pressemeddelelser Alle udstillere i Rundetaarn bliver tilbudt PR assistance i form af en pressemeddelelse, der skrives af den kommunikationsansvarlige og distribueres via Kultunaut. Kunstneren skal godkende pressemeddelelsen inden den sendes ud. Pressemeddelelser Mindernes Loftskammer 30.1 Region & Identitet 8.1, 27.2 og 4.3 Rørholmsgade i Rundetaarn 13.1, 13.2 og 15.4 Fragment Riimfaxe udstiller 26.2, 1.3, 13.4 og 26.5 Mellem Himmel & Hav 2.4, 2.6 og 14.6 Dyrtid i Rundetaarn 18.5, 1.6, 12.8 og 19.8 Tegn i Rummet 20.7, 23.9 og 30.9 Hallohøj her kommer jeg! 26.7, 6.8, og 3.11 Ørkenkvindernes Tæpper 9.9, 1.12 og 8.12 Pressemeddelelse observatoriet Himmelsk Appelsin 28.4 Søsterplanet i silhuet år på toppen 11.6 og 24.6 Månen lyser rødt over byens tage 18. og Udsigten fra klokketårnet side 8

10 Artikler Den kommunikationsansvarlige skriver artikler om de kommende udstillinger til hjemmesiden. Hvis der er andre gode historier forbundet med udstillingen, skrives der i mange tilfælde også baggrundsinterviews, der har forbindelse til udstillingerne. Kunsterne har fri adgang til brug af artiklerne i deres udstillingskataloger med mere. Plakater og invitationer Rundetaarn producerer kun tårnets årsplakat, som i 2004 blev tegnet af tegneseriekunstneren Peter Madsen. Plakaten blev trykt i eksemplarer, heraf 3000 i stor størrelse. Ca plakater blev i årets begyndelse omdelt med posten. Peter Madsens årsplakat 2004 Artikler/interviews til hjemmesiden Region og Identitet Udstilling i København, Berlin og Lodz med 34 kvindelige kunstnere fra ni europæiske lande. Rørholmsgade i Rundetaarn en kunstnergade i hjertet af København. Fragment Tre skridt fra Paradis- interview med billedkunstneren Pamela Silver Mellem Himmel & Hav Kunsthåndværk, fødevarer, foredrag og musik fra Bornholm. Bente Hammer, interview Majbritt Jönsson og Pete Hunner, interview Vibeke Vendelbo Barfoed. interview DYRTID Varme dyr i en kold verden, interview med Sanne Ronlid Elna & Carl, interveiw med Elna Christiansen Koralrev og vilde rosenbuske - eller elefantspor og løvefødder, interview med Pernille Kløvedal Helweg Tegn i Rummet - 30 års arbejde med billedvævet kirkekunst Inge-Lise og Flemming Bau Hallohøj- her kommer jeg! H. C. Andersen i børnehøjde Gå på opdagelse i himmelrummet. Besøg Rundetaarns observatorium i efterårsferien. Annoncer Rundetaarn har et meget lille annoncebudget, og derfor er annonceringen begrænset til udvalgte turistguides/kort og enkelte kunstmagasiner/kataloger. I 2004 forsøgte vi dog med en sammenhængende annoncering af udstillingen "Mellem himmel og Hav" i den engelsksprogede Copenhagen Post. Argumentet var, at vi gerne ville gøre særligt opmærksom på udstillingen, som vi mente havde en særlig interesse for Københavns turister. Vi havde også en enkel annoncering i MetroXpress i forbindelse med udstillingen "Mindernes Loftskammer" mest af alt for at afprøve avisen som en mulig annoncør i fremtiden. Annoncer om udstillinger betalt af RT Copenhagen Post 18.07, 02.08, 05.08, 12.08, og MetroXpress Kunstavisen 07.02, 05.03, 30.03, 05.05, 04.06, 01.07, 08.09, 11.10, 28.10, og Kunstkalenderen 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 01.09, 01.10, og side 9 Kommentar til søjlediagram For aviser med flere end een omtale er det bemærkelsesværdigt, at det er et svensk dagblad, der topper i antal omtaler af udstillinger og særarrangementer i tårnet. At Bornholms Tidende ligger så højt på diagrammet skyldes, at de nøje fulgte udstillingen "Mellem himmel og Hav", hvor alle udstillere kom fra Bornholm.

11 Medieomtale - Ajourklip For at kunne danne sig et billede af Rundetaarns omtale i de trykte medier har tårnet i hele 2004 modtaget udklip fra firmaet Ajourklip. Det er blevet til ikke mindre end 503 udklip hvor Rundetaarn er nævnt. Søjlediagrammerne nedenfor viser tendenser på mediernes omtale af udstillinger og særarrangementer i Det skal tilføjes, at Rundetaarn ikke tidligere har ført statistik over medieomtale af tårnet, og derfor er det ikke muligt at sammenligne med diagrammer fra årene før På søjlediagram herunder ses tydeligt, hvilke udstillinger i 2004 der har fået mest omtale i de registrerede trykte medier. "Mellem Himmel og Hav" og "Dyrtid" har fået mest omtale, og lige efter følger "Mindernes Loftskammer" og "Region og Identitet". Flyer (billede og tekst) Region og Identitet Udstilling i København, Berlin og Lodz med 34 kvindelige kunstnere fra ni europæiske lande Rørholmsgade i Rundetaarn en kunstnergade i hjertet af København Fragment Riimfaxe udstiller Mellem Himmel & Hav Kunsthåndværk, fødevarer, foredrag og musik fra Bornholm Dyrtid i Rundetaarn En vild og utæmmet udstilling med fokus på dyret i kunsten Tegn i Rummet - 30 års arbejde med billedvævet kirkekunst af Inge-Lise og Flemming Bau Hallohøj her kommer jeg! H.C. Andersen i børnhøjde Ørkenkvindernes Tæpper En udstilling med patchwork og portrætter fra Kutch Alle udstillinger har modtaget den samme PR service fra Rundetaarn, men udstillingernes indhold/ tema, udstillingsdatoer, kunsternavne og udstillernes egen markedsføringsindsats har givet haft indflydelse på den store variation i antallet af forekomster i de registrerede medier. Annoncer generelt om tårnet Guides.dk Primo januar, primo september 2004 Kraks Tourist in Copenhagen 2004/2005 Kunstlivets adresse og tlf. 2004/2005 Museer i Kbh. samannonce i Berlingske Tidende Når det gælder tårnets egne særarrangementer kan variationen i antal af omtaler forklares med indhold og dato for arrangementet. 75 års jubilæum var for eksempel en enestående historisk begivenhed på toppen af tårnet en mild sommeraften med kendte musikernavne på programmet. Endelig skal det også tilføjes at en pressemeddelelses overskrift og formulering også kan være med til at påvirke journalisternes nysgerrighed og nogle pressemeddelelser er bare mere pressevenlige end andre. side 10

12 Observatoriet af Erling Poulsen observatoriet/ webmaster Åbningstider og begivenheder Rundetaarns observatorium har haft 61 faste åbninger i 2004, og har derudover haft 12 ekstra åbninger i forbindelse med særarrangementer. I de faste åbningstider kan tårnets gæster observere solen om dagen og stjernerne om aftenen. I forbindelse med solobservationerne har observatoriet haft stor glæde af det nye H-alfa filter, der gør det muligt at se protuberanserne. Observatorerne Der er 15 observatorer tilknyttet Rundetaarns observatorium. De er typisk på vagt to og to og har i gennemsnit en vagt om måneden. Alle observatorerne er amatørastronomer og er til dagligt beskæftiget med mange forskellige erhverv: pensionist, direktør, køreplansplanlægger, astrofysiker, studerende, ingeniør, portør, kørelærer og skolelærer. side 11 Særarrangementer 14/2 kl : Valentins dag: Forelskede par så på aftenhimlens stjerner. 4/5 kl : Måneformørkelse: Blev transmitteret i TVA DR 8/6 kl. 7 13: Venuspassage: den første sommerpassage siden Maximillian Hell fra Vardøhus og kaptajn Cook fra Tahiti iagttog det samme i Der var fulde huse. 27/6 kl : Observatoriets 75-årsdag: Blev fejret med jazz på platformen. Uge 42 kl : I forbindelse med efterårsferien havde observatoriet åbent for solobservationer. Det var der mange børn, der benyttede sig af. 8/10 kl : Kulturnatten: Folk stod i lange køer for at se på stjerner. 28/10 kl : Måneformørkelse: Her var få gæster men begivenheden blev til gengæld dækket af DR, TV-2, Lorry og P1. Flere udenlandske turister besøgte tårnet trods det meget tidlige tidspunkt af døgnet. Venuspassagen. Det nye filter bevirker at man kan kigge direkte mod solen gennem begge okularer, da filteret sidder foran linsen Omvisninger Det er normalt tårnets faste observator, Erling Poulsen, der står for omvisningerne. Men hvis han har ferie, eller på anden måde er forhindret, afløser Erik Jensen (der også er tilknyttet tårnet som observator) omvisningen. Der har i alt været 66 omvisninger i De fleste omvisninger er skolerelaterede, men også firmaer og andre grupper har været på tur i tårnet. Omvisningernes indhold varierer og kan indeholde alt fra bygningshistorie over videnskabshistorie til moderne astronomi. Normalt får alle hold forevist og demonstreret nogle af tårnets gamle instrumenter. Omvisningerne ender altid i Observatoriet, og hvis vejret tillader det, bliver kikkerten også taget i brug.

13 Udstillinger til udlån Rundetaarn har produceret fire små udstillinger (á ca. 8 plancher 70x100 cm hver) omhandlende følgende emner: Amatørastronomi Det mystiske lys Observatorier i København Stjernehimlens Myter I 2004 har Stjernehimlens myter været lånt ud til tre biblioteker i Gedved og omegn. Scientific Instrument Society Den 3. maj havde vi besøg af Scientific Instrument Society som udover en introduktion til tårnet fik forevist en del af observatoriets instrumenter, der blev opstillet på Ringerloftet. Som tak blev tårnet gratis medlem af foreningen resten af året, og tårnet har valgt at forlænge medlemskabet, da der i foreningens medlemsblad blandt andet er hjælp at hente til vurdering af de genstande, vi udlåner til museer og udstillingssteder. De mest besøgte sider sorteret efter»hits«: Indgangssiden Nyheder Dansk hovedside Periodisk system Observatoriets indholdsfortegnelse Stjernebilleder Observatoriearrangementerne Åbningstider Søgesiden Facts om tårnet Udstillinger Bagsidehistorier Internettet I 2004 voksede besøgstallet på med 44% i forhold til sidste år og er tæt på at overskride individuelle besøg. De månedlige besøgstal på hjemmesiden afspejler hvornår uddannelsesinstitutionerne holder ferie, og er derfor lavt i juni til august samt i julemåneden. Søgeord der oftest har fundet calendar programs periodiske system rundetårn det periodiske system stjernebilleder ejnar hertzsprung kometer tycho brahe månen galakser alicia de larrocha trinitatis kirke rundetaarn calendar calculator hertzsprung karlsvognen sorte huller runde tårn De mest besøgte sider er dem, der indeholder astronomiske emner, sandsynligvis fordi der på landsplan ikke findes så meget litteratur om emnerne. Desuden er siderne med almene tårnoplysninger godt besøgt. Hjemmesiden får besøg fra ca. 70 lande hver måned. 75% af de besøgende er fra Danmark, 15% fra USA, 2% fra Sverige, 1% fra Norge og 7% fra andre lande. Det astronomiske indhold afstedkommer en del henvendelser fra ud- og indland. Det kan være skoleelever, der skriver opgaver eller har spørgsmål, der er opstået i familien. Det kan være indhentning af tilladelse til at henvise til eller bruge en af vore mange artikler i en bog eller i undervisningsmateriale. Alle spørgsmålene bliver besvaret efter bedste evne. oftest interne søgeord side 12 trappetrin højde der tårnet indskriften pluto brahe tycho trapper bestanddele diameter trappe periodisk grundstoffer billeder måner trin Mars kometer kalender Merkurs system planeter Solformørkelse verdensbillede stjernekort christian Merkur uranus

14 Musik i Rundetaarn af Tomas Krakowski koncerter I 2004 blev der afholdt 91 musikarrangementer i Bibliotekssalen: 84 koncerter, 4 foredrag og 3 af typen»andet«- Til sammenligning havde vi i musikarrangementer fordelt på 74 koncerter og 9 foredrag - Musikforedragene begrænsede sig til 4 sene eftermiddagsforedrag om klavermusik ved Hans Henrik Holm. Musikarrangementer i Rundetaarn kan deles i to hovedgrupper: De koncerter der arrangeres i tårnet, med Rundetaarn som den økonomisk ansvarlige, og så alle de koncerter, der arrangeres og betales af folk udefra. I 2004 gav Rundetaarn penge til Helligtrekongeraften, markeringen af Folkeobservatoriets 75 års fødselsdag, Tårnensemblets 5 koncerter i samarbejde med Danmarks Radio. Kommentarer til tårnets egne arrangementer Helligtrekongersaften d. 4. januar blev en så overvældende publikumssucces, at det var svært at finde plads til alle besøgende, og der herskede en del kaos. Efterfølgende blev det besluttet at arrangementet ikke skulle gentages i Søndag d. 27. juni fyldte Folkeobservatoriet 75 år. Det blev fejret med jazzmusik og fadøl på Udsigtsplatformen. Violinisten Kristian Jørgensen, guitaristen Jacob Fischer og bassisten Hugo Rasmussen sørgede for herlig stemning og god musik. På Kulturnatten d. 8. oktober spillede undertegnede spansk guitarmusik med to gæster fra Spanien: Gustavo Rey sang, og Christina Andrades dansede flamenco akkompagneret af min danske kollega Jesper Jordan. Tårnensemble 2004 Rundetaarn fik sit eget tårnensemble i 2004 med Danmarks Radio som mediepartner. Valget faldt på den meget begavede Paizo Kvartet. En strygekvartet bestående af Mikkel og Kirstine Futtrup - violin. Magda Stevenson - bratsch og Toke Møldrup - cello. Der blev afholdt 5 koncerter med Paizo Kvartetten, fordelt på 2 søndage i foråret og 3 søndage i efteråret. Økonomien blev sikret ved at Rundetaarn og DR bidrog med kr. hver i honorarer til de 5 koncerter. Dertil kom kr. til brochurer og annoncering. Undertegnede er meget tilfreds med valget af Paizo Kvartetten som Tårnensemble De unge musikere repræsenterer talent og ambition og valgte et repertoire, der virkelig lod Bibliotekssalens akustik komme til sin ret. Signalværdien er betydelig, og valget af det unge ensemble tiltrækker tydeligvis flere og flere dygtige unge musikere til tårnet. Danmarks Radio er en vigtig samarbejdspartner for Rundetaarn. De var så tilfredse med samarbejdet om Paizo Kvartetten, at der også i 2005 vil være et radiotransmitteret tårnensemble i Bibliotekssalen. Foruden samarbejdet om Tårnensemblet transmitterede DR også fra en række andre koncerter i Det blev til 10 koncerter: 5 med Paizo Kvartetten, 2 med Gefion Trio, 1 med Ensemble Nordlys, 1 med Zapolski Kvartetten og 1 med Moose Matrix. side 13 Jazz på toppen i anledning af observatoriets 75-års fødselsdag

15 Eksterne musikarrangementer Blandt de eksterne arrangører i 2004 findes både solister, kor og ensembler. Hele 5 debutkoncerter fandt sted i Bibliotekssalen: Fra Det kgl. danske musikkonservatorium debuterede tenoren Anders Jerker Dahlin og guitaristen Mille Bureau, og fra Det Jyske Musikkonservatorium debuterede fløjtenisten Line Møller, pianisten Tonya Lemoh og jazzpianisten Søren Bebe. Af andre bemærkelsesværdige arrangementer bør fremhæves visningen af stumfilmen Tabu fra 1931 med nyskrevet musik til. Herudover kan nævnes opførelsen af Sven Nielsens Sommerfugledalen til Inger Christensens mesterlige digte, hvor digteren selv læste op. Den unge pianist Søren Rastogi er også værd at bemærke. Han akkompagnerede sangeren Johannes Weisser. Ensemble Nordlys stod for et af de mest udfordrende og velspillede bud på aktuel samtidsmusik, og en af de helt store gamle skikkelser i dansk musikliv, komponisten Axel Borup-Jørgensen, blev hyldet i anledning af hans 80-års fødselsdag. Og så hørte vi for første gang om kammerorkesteret Galanteana, der specialiserer sig i musik fra 1700-tallet. Bornholm kom også på det musikalske landkort i form af 5 koncerter i forbindelse med sommerudstillingen Mellem Himmel og Hav. Musikere med tilknytning til Bornholm gav farve og liv til udstillingen. Rundetaarn har faste kunder, som år efter år vælger at lægge deres koncerter i Bibliotekssalen. Her finder vi en række kor, Dansk Guitar Selskab og Indisk Musikforening, EPTA (European Piano Teacher s Association), Værløse Musikskole og Dansk Guitar Selskab. PR og markedsføring i forbindelse med musikarrangementerne. Musikkonsulenten er ansvarlig for formidling af information om de musikarrangementer Rundetaarn selv arrangerer. Herudover formidler tårnet generel information om koncerter via hjemmesiden, nyhedsbreve og koncertflyers, der distribueres i tårnet. Musikken har en koncertkalender i udhængsskabet uden på tårnet, og diverse koncertplakater kommer op på tavlen ved indgangen til bibliotekssalen og på tårnets port, hver gang en ny koncert afholdes i bibliotekssalen. Musikkonsulentens opgave er at vejlede eksterne arrangører efter bedste evne, men indskærper at det er deres eget ansvar at få hul i gennem til pressen. Markedsføringen på Rundetaarns tårnensemble begrænsede sig til en kvart sides annonce i DR Klassisk, en pressemeddelelse, en brochure og en plakat i begrænset oplag. Resultatet af markedsføringen var blandt andet pæne notitser om Paizo Kvartetten i de største dagblade samt en række anmeldelser. side 14

16 Koncerter og musikarrangementer side 15 Januar 4. Helligtrekongersaften i Trinitatis Kirke og Rundetaarn 17. Gefion Trio, DR transmission 18. Johannes Weisser, baryton og Søren Rastogi, klaver 25. Debutkoncert for tenoren Anders Jerker Dahlin 29. Zapolski Kvartetten og Sine Bundgaard, sopran. DR transmission til hele Europa Februar 2. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm 5. Amadeus Ensemblet med Elisabeth Westenholz, klaver Marts 7. Orfisk Resonans Overtoner m.m. 8. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm Tomas Krakowski, guitar CD-optag 26. Trinitatis Kantori 27. Kammerorkesteret Galanteana 28. Ensemble Nordlys April 1. Guitarstuderende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriet 2. Mandskoret Cantantes Animi 18. William Bennett, fløjte og Clifford Benson, klaver 20. Københavns Yngre Strygere 21. Martina Loncar, accordeon 22. Frank Bungarten, guitar 24. Trinitatis Kantori 25. Tårnensemble 2004 Paizo Kvartetten, DR transmission 26. Arielle Vernede, klaver 28. Det færøske kammerkor MPIRI Rockkoret Maj 2. Det finske kor Soinninkajo 4. Værløse Musikskole 5. Maria Teresa Assing, klaver 9. Ensemble Nordlys DR transmission 16. Blaagaard Kammerkor European Youth Music Festival års fødselsdagskoncert for Hans Henrik Holm 23. Tårnensemble 2004 Paizo Kvartetten DR transmission 29. Gefion Trio, DR transmission Juni 3. Klerkekoret

17 9. Trinitatis Kantori 10. Debutkoncert for guitaristen Mille Bureau 13. Det Danske Kammerkor 16. Trio Contraste + filmen»tabu«19. Lille MUKO 24. Ensemble Juvenens 27. Jazz på Platformen v/kristian Jørgensen, Jacob Fischer og Hugo Rasmussen Juli »Musikkens tråd«catwalk i udstillingen 8. Kristoffer Nyholm Hyldig, klaver 10. Jazz med Trio Refleks 22. Winne Bugge Frandsen, fløjte og Uffe Fløng, klaver 29. Rasmus Kjøller, akkordeon og Mette Vendelbo, bratsch August 5. Bjarke Mogensen, accordeon og David Magnussen, klaver 12. Ditte Fromseier Mortensen m. trio 22. Ensemble Nordlys September 5. Elisabeth Hanke, mezzosopran og Carol Conrad, klaver 9. Indisk musikaften 10. kl Vokalgruppen Ars Nova og Inger Christensen 15. Jakob Bruun, violin og Eberhardt Hasenfratz, klaver 16. Valeria Zanini, klaver 18. Chris Poole, fløjte og Kasper Søeborg, guitar 19. Paizo Kvartetten DR transmission 24. Vokalensemblet Swe-Dames Oktober 4. Moose Matrix og Bjørn Svin DR transmission 7. Göran Söllscher, guitar 8. KULTURNATTEN Tomas Krakowski, guitar + gæster 9. Byens overtoner 22. Elever fra Musikskolerne spiller guitar 24. Paizo Kvartetten m/gæster. DR transmission 25. FOF om klavermusik v/hans Henrik Holm 28. Finn Olafsson og Anders Roland, guitar 29. Ensemble AM-studerende fra DKDM November 6. Sergej Musaelian, klaver 7. Axel Borup-Jørgensen 80 år 11. Carsten Pedersen, guitar 12. Trinitatis Kantori 14. Domenique Cornil, klaver 15. Domenique Cornil, klaver 20. Børn og unge spiller klaver 21. Debutkoncert for fløjtenisten Line Møller 25. Lille MUKO 26. Debutkoncert for pianisten Tonya Lemoh 27. Jazz med Jacob Fischer, Niklas Knudsen og Mads Vinding 28. Paizo Kvartetten DR transmission 29. FOF om klavermusik v/hans Henrik Holm December 2. Guitarstud. fra Nordjysk Musikkonservatorium 3. Vokalkompagniet 4. Fromseier Rose 16. Debutkoncert for jazzpianisten Søren Bebe 17. Unge søger ind på konservatoriet 18. Jazz med Kristian Marcussen Trio side 16

18 Årets udstillinger side 17 Der blev vist 9 udstillinger i Rundetaarns udstillingssal. I alt 133 kunstnere deltog i 8 udstillinger (se side 26+27). I den 9. udstilling børnekunstudstillingen i november deltog måske op til 1000 skoleelever. Ud over de aktivt deltagende kunstere bør det nævnes, at mange flere har støttet og hjulpet arrangørerne med tilrettelægning og opbygning af udstillingen. Indtil 22. februar Mindernes Loftskammer Kirsten Larsen og Peter Severin organiserede og planlagde udstillingen der åbnede den 15. december Udstillingen bestod af ting, som Kirsten Larsen igennem årtier havde indsamlet under sit hverv som marskandiser i København. Tingene, som ikke i sig selv var værdifulde, blev udstillet i seværdige tableauer. Udstillingen blev omtalt i TVLorry, P4, flere dagblade og ugeblade. Udstillingen blev godt besøgt, og især det ældre publikum var godt repræsenteret. Rundetaarn udgav i samarbejde med arrangørerne et postkorthæfte og en plakat. Udstillingen blev støttet af Dronning Ingrids fond, og af private donationer. Måneden efter udstillingen lukkede, skete det tragiske, at Kirsten Larsen døde efter kort tids sygdom. Planerne om at udstillingen skulle vises andre steder i Danmark måtte indstilles. I løbet af sommeren kunne den dog ses i en tidligere fabrikshal i Sydsverige, hvor Peter Severin og Jessica bor. Rundetaarn udlånte bl.a. de grå montrer til denne udstilling. 6. marts april Region og Identitet Udstillingen i Rundetaarn var en del af et stort anlagt udstillingsprojekt arrangeret af Ilse-Maria Dorfstecher fra Inselgalerie Berlin. Udstillingen åbnede i Rundetaarn og Kulturcenteret Gammelgaard i Herlev. Derefter blev den vist 2 steder i Berlin juli/august og derefter i Lodz i Polen i slutningen af året. Der deltog 34 kvindelige kunstnere fra Estland, Letland, Litauen, Holland, Polen, Norge, Finland, Tyskland og Danmark. Den danske udstilling var organiseret af Therese Licht Nielsen m.fl. Region og Identitets intention var at vise Europas mytologiske og historiske kvindebilleder. Udstillingen fik desværre mindre presseomtale i Danmark. Udstillingen modtog ingen støtte fra danske fonde. Der blev udgivet et fint udstillingskatalog. 29. maj juni Fragment Udstilling med 17 kunstnere fra gruppen Riimfaxe og tre inviterede gæster. Udstillingsgruppen har medlemmer fra flere lande og er meget bevidst omkring sin mangfoldighed. Skulpturerne, hvor flere var hængt op i loftet, satte et spektakulært præg på udstillingen. Desværre blev udstillingen ikke anmeldt, men kun omtalt i mindre artikler. Udstillingen modtog ingen fondsstøtte og blev udelukkende finansieret af gruppen selv. 17. april maj Rørholmsgade i Rundetaarn Kunstnerne i Rørholmsgade fejrede 10- års jubilæum med udstillingen i Rundetaarn. I alt 19 deltog i en udstilling, som viste et bredt udsnit af gadens kunst og kunsthåndværk. Udstillingsarkitekt var Sven Hangaard. Udstillingen blev omtalt med artikler i blade og aviser, men ikke anmeldt. Udstillingen modtog støtte fra BG-fonden, Knud Højgaards Fond, Beckett Fonden, L.F. Foghts Fond, Svenningsens Fond. Der blev solgt pænt af de udstillede værker. Rundetaarn udarbejdede regnskab for udstillingen.»mehl-art«af Tina Schwichtenberg, Berlin på»region og Identitet«

19 3. juli -15. august Mellem Himmel og Hav Udstillingen blev arrangeret af sammenslutningen ACAB, sammenslutningen af kunsthåndværkere på Bornholm. Bornholms kunstmuseums direktør Lars Kjærulff Møller fungerede som udstillingsarkitekt. I alt 50 kunsthåndværkere udstillede over 300 værker, lige fra de små brugskunstting til store unikke enkeltfigurer. Det store deltagerantal og de mange genstande blev organisatorisk forvaltet af Bente Hammer og en udstillingsgruppe bestående af bl.a. Lenny Goldenberg, Svend Holst Petersen, og Pete Hunner. Ydermere blev der satset på at præsentere Bornholm på det kulinariske område på åbningsdagen - der blev serveret bornholmske fødevarer på pressemødet og ved ferniseringen. Der var arbejdende værksteder: I sneglegangen var der filtarbejde, og der var glaspustning på gaden foran tårnet (Høm og Högberg fra Hasle). Udstillingen blev støttet af Statens Kunstfond og af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Statens Kunstfond benyttede lejligheden til indkøb fra 2 kunstnere (Tyge Axel Holm og Claus Domaine Hansen). Udstillingen blev ikke anmeldt, men fik pæne omtaler i aviserne. Besøget blev bedre end sidste år. I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt klassiske og rytmiske koncerter med musikere fra Bornholm. I hele perioden var der onsdagsforedrag med kendte bornholmere. Koncerterne gik rimelig godt, mens publikum til foredragene svigtede. Derimod lykkedes det Bente Hammer at arrangere 2 aftenarrangementer med catwalk og musikoptræden den juli. Der var fuldt hus. Bornholmernes ønske om opmærksomhed til kunsthåndværket gik fint i spænd med det etablerede samarbejde med øens»fødevaresatsning«. Bornholms fødevareambassadør Georg Julin hjalp Rundetaarn med kontakt til øens producenter, således at vi i udstillingsperioden kunne køre en»bornholmercafé«med mad og Svanekeøl. I kiosken var der et fint udvalg af bornholmsk kunsthåndværk.»dyrtid«21. august september Dyrtid Udstilling med 4 kvindelige kunstnere, Pernille Kløvedal Helweg, Tine Harder, Sanne Ronild og Elna Christiansen. Den 5. deltager Benedikte Utzon, meldte fra i foråret. Temaet var dyr: Pernilles skildpadder og aftryk af fodspor fra dyr (grafik), Tines heste (foto), Sannes næsehorn (maleri) og Elnas aber (skulptur). Udstillingen blev støttet af Billedkunstrådet, BG Fonden, Jyllands-Postens Fond, F.L. Foghts Fond og Peter, Ingrid, og Ralph Hernø s Almennyttige Fond. Udstillingen blev anmeldt i Berlingske Tidende og omtalt i flere aviser og blade. Messehagler i»tegn i Rummet«2. oktober oktober Tegn i rummet Udstillingen viste Inge-Lise og Flemming Baus arbejde i 30 år med billedvævet kirkekunst. Tidligere arbejder blev lånt fra kirker landet over. Arrangørerne holdt foredrag om deres arbejde den 15. oktober om aftenen. Udstillingen blev støttet af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Billedhugger og professor Gottfrid Eickhoff og hustrus maleren Gerda Eickhoffs Fond, Knud Højgaards Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks fond, Grosserer L.F. Foghts Fond. Udstillingen blev pænt omtalt i medierne. Der blev udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen. side 18

20 6. november - 5. december Halehøj her kommer jeg! Billedskolen i Tvillingehallen arrangerede udstillingen med temaet: Børn illustrerer H.C. Andersen. Der var mange samarbejdspartnere, bl.a. Københavns Musikskole, Teaterbutikken, Uppercut Danseteater, Center for Undervisning, Center for Informatik, Skoletjenesten, Bymuseet, Animationshuset og Fyrtøjet i Odense. Medvirkende var dels billedskolens egne elever og dels mange børn fra skoler i København og enkelte fra Sverige, Tyskland, Chile, Grønland og Kina. Op mod 1500 børn leverede en tegning eller skulptur til udstillingen. Udstillingen var støttet af Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning samt af H.C. Andersen-Fonden, der gør det muligt, at dele af udstillingen vandrer rundt i landet i Snedronningen i»halehøj - her kommer jeg«side december - 9. januar 2005 Ørkenkvindernes tæpper Udstillingen bestod af to dele: De indiske kvinders quiltede tæpper og Lene Bennikes portrætter fra Kutch. Den fotografiske teknik kaldes cyanotypi, som giver blåligt tonede billeder, der passede fint sammen med de oftest røde/blå tæpper. På eget forlag udkom en bog om fotografierne og tæpperne, sådan som de blev præsenteret på udstillingen. Udstilllingen blev anmeldt i Kristeligt Dagblad og positivt omtalt i andre blade og aviser. Udstillingen og bogen blev støttet af Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene/CKU og Grosserer L.F. Foghts Fond.

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet

Om Kommunepakken. Indhold: Om Spil Dansk Dagen. Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med. Formål med samarbejdet Om Kommunepakken Indhold: Om Spil Dansk Dagen Krav til musikken Alle typer musikarrangementer Alle kan være med Formål med samarbejdet Spil Dansk Dagens vision Fokuspunkter KODAs forventning til kommunens

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Indledning RUNDETAARN 2005

Indledning RUNDETAARN 2005 Indledning af Finn Hemmingsen formand Selv om der har været et lille fald i besøgstallet i forhold til 2004, er det dejligt at konstatere, at Rundetaarn er så populær, at der kommer mange besøgende for

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL)

NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) NEMF (NÆSTVED EARLY MUSIC FESTIVAL) ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent 12996 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegning og erklæring:

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang

Spilop en. Spilop en 2011. Medlemsblad for. Medlemsblad for. 34. årgang. Nr. 1/2011. 34. årgang Spilop en Spilop en 2011 34. årgang Nr. 1/2011 34. årgang Medlemsblad for Medlemsblad for 20 Bestyrelsen for Randers Pigegarde WWW.randerspigegarde.dk Mailadresse: randers.pigegarde@gmail.com Gardergården

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til

Menighedsrådsmøde. Dagsorden. Pkt. 1. Ad pkt. 2. Pkt. 2. Ad pkt. 2. Holbæk den. 5. oktober 2010. 1. Der indkaldes herved til Holbæk den. 5. oktober 2010. 1 Der indkaldes herved til Menighedsrådsmøde Tirsdag den 5.oktober 2010 kl. 19.00 På kirkegårdskontoret Anders Larsensvej 6, 4300 Holbæk. Referat. Fraværende med afbud; Per

Læs mere

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse

CykelSportMessen. Brochure 2015. Cykler - Udstyr - Rejser - Træning. Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Cykler - Udstyr - Rejser - Træning Brochure 2015 Bliv udstiller på Skandinaviens største cykel- og triatlonmesse Vest: 24. og 25. oktober Arena Midt Kjellerup Øst: 7. og 8. november Roskilde Kongrescenter

Læs mere

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER

STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER STJERNESKUDDET MEDLEMSBLAD FOR ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER De lyse nætter - godt vi har Månen Juni 2008 ØSTJYSKE AMATØR ASTRONOMER Ole Rømer Observatoriet Observatorievejen 1 8000 Århus C www.oeaa.dk Formand/Webmaster:

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent

Nyhedsbrev nr. 5. Centrum for udvikling og talent Med dette nyhedsbrev vil bestyrelsen i Særslev Skytteforening i en tættere kontakt til medlemmerne og forældrene til børn i skytteforeningen. Her er det meningen at der skal oplyses om hvilke aktiviteter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010

Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Referat af generalforsamlingen den 23.02.2010 Dagsorden iflg. vedtægterne: Bjarne Nielsen blev valgt til aftenens dirigent. Erik Johnsen aflagde som formand bestyrelsens beretning. (se følgende sider)

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift

Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Beretning fra mødet i Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift Onsdag den 17. november 2010. Følgende deltog i mødet: Biskop Steen Skovsgaard Provst Jens Lose Domprovst

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006

FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 FOKUS PÅ HAVEN & ROSENKÅRING 2006 Gratis adgang! EKSTRA: STAND UP OPERA VALBYPARKEN søndag den 6. august kl. 11-17 VELKOMMEN til en havekulturel og musikalsk inspirationsdag i Valbyparken søndag den 6.

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15. Referat. Indledning MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. august 2012 ca. kl. 20.30 22.15 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning I Menighedsrådet: Bent

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk?

Danskdag lørdag den 6. maj 2006. Hvad hedder det nu på dansk? Danskdag lørdag den 6. maj 2006 Hvad hedder det nu på dansk? Fokus Frihed autencitet - motivation Undervisningsstrategier Læs om det Skriv om det Lyt til det Se på det Tal om det Aktiviteter: Frilæsning

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

Partnerskaber: Formål og problemer

Partnerskaber: Formål og problemer Partnerskaber: Formål og problemer -belyst gennem Det Kongelige Biblioteks erfaringer Erland Kolding Nielsen Det Kongelige Bibliotek De nye partnerskaber - hvor går grænsen? Den 24. november 2011 Det Kongelige

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

SelmaKunsten. Værd at vide som udstillende kunstner

SelmaKunsten. Værd at vide som udstillende kunstner SelmaKunsten Værd at vide som udstillende kunstner PR Udstillingsperioden varer 2-3 måneder. Det afhænger af kunstneren selv. Dog minimum en fuld måned. Denne periode aftales på forhånd, før udstillingen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30

Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken torsdag den 22. november 2012 kl. 19.30 Møde nr. 6 Allan Olsen Anders Aarup Anders Gustav Svendsen Camilla Kjærbo Berg (fravær med afbud) Christian Seidelin

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06

Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Mødeindkaldelse nr. 06 Turismens Venner Hans Schacksvej 5 5300 Kerteminde Tlf. 65 3211 21 sbr@visitkerteminde.dk Bestyrelsesmøde Mødeindkaldelse nr. 06 Tirsdag den 4. december hos VisitKerteminde, Hans

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere