Første offentlige årsrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første offentlige årsrapport"

Transkript

1

2 Indledning af Finn Hemmingsen formand 2004 har været et godt år for Rundetaarn. Vi havde næsten besøgende, og det er godt flere end sidste år. Vi har haft gode udstillinger og koncerter og et fint besøg i observatoriet, og det skyldes formentlig to ting: For det første har vi intensiveret vores markedsføring med en kraftig kontakt til pressen med oplysende indlæg om aktiviteterne og med en ajourført hjemmeside, som har haft utrolig stor søgning. For det andet har personalets positive indsats over for udstillere og publikum gjort Rundetaarn til et tiltrækkende sted for udstillingsarrangører og turister. I de kommende år vil vi styrke vores markedsføring og engagere os mere i udstillingerne, så det kan blive endnu mere attraktivt at benytte Rundetaarn. Samtidig vil vi søge at forbedre publikumsfaciliteterne med en café og bedre garderobe- og toiletforhold. Vi arbejder stadig på at få etableret et moderne lysanlæg i sneglegangen samt at renovere belægningen på platformen. Og sidst, men ikke mindst, vil den øgede aktivitet nødvendiggøre forbedrede arbejdsforhold ved fremskaffelse af yderligere administrationslokaler. Tak til personalet for en kompetent og entusiastisk indsats i Første offentlige årsrapport af Jesper Vang Hansen inspektør Når jeg læser den færdige rapport over det forløbne års aktiviteter, bliver jeg altid overrasket over hvor mange ting, der er sket. Imponerende at det hele har kunnet lade sig gøre: 9 udstillinger, næsten 90 koncerter og adskillige arrangementer med hver sin dagsorden. Når året er omme gøres status i form af en rapport, primært for at fastholde erfaringer i årets løb og for at kunne forstå sammenhænge, der først afsløres, når tingene sættes i relation til hinanden. For første gang har vi besluttet, at årsrapporten skal offentliggøres, således at alle har mulighed for at se, hvad der sker i Rundetaarn, og hvordan institutionen drives. At tårnet sprudler af liv og aktivitet skyldes bl.a. det store arbejde, der gøres af arrangørerne af koncerter og udstillinger. Energisk og entusiastisk arbejdes med projekterne, ofte med tilskud fra egen økonomi og heldigvis også med hjælp fra fonde og sponsorer. Uden denne arbejdsmæssige og økonomiske støtte ville Rundetaarn ikke være det det er i dag: En spændende bygning med et højt aktivitetsniveau til glæde for publikum fra nær og fjern. Tak til alle der støttede Rundetaarn i 2004! side 1

3 Rundetaarns status og økonomiske forhold Rundetaarn er en selvstændig kulturinstitution, som ledes af en bestyrelse bestående af 5 personer, hvoraf 3 er valgt af Trinitatis Kirkes menighedsråd, 1 er valgt af Nationalmuseet og 1 er valgt af Kirkeministeriet. Den daglige ledelse varetages af inspektøren. Det overordnede økonomiske tilsyn føres af Københavns Stiftsøvrighed. Rundetaarn er bygningsfredet og ændringer i tårnet skal godkendes af Kulturarvstyrelsen. Desuden gælder regler for kirkelige bygninger også for Rundetaarn. Driften og vedligeholdelse af Rundetaarn belaster ikke kirken eller kirkemidlerne; derimod betales en årlig afgift til Trinitatis Kirke. Rundetaarn modtager ikke midler fra kirkeministeriet eller nyder offentlig støtte fra statslige myndigheder. Udgifter til aktiviteter, administration, til lønninger og til tårnets vedligeholdelse dækkes af egne indtægter, som primært stammer fra billetsalget. Rundetaarn er 100% selvfinansieret mht. driften, men ikke for aktiviteter som udstillinger og de fleste koncerter, som må finde økonomisk støtte fra fond, sponsor eller andre. Rundetaarn kan deles i tre områder: Tårn med udsigtsplatform, observatorium samt bibliotekssal med udstillinger og koncerter. Entré: Voksne 20 kr børn 5 kr (mellem 5 og 15 år) gruppe voksne 13 kr (min. 15 personer) gruppe børn 4 kr (min. 15 personer) Økonomi Rundetaarn har haft et godt år med besøgende, hvilket var langt flere end der var budgetteret med. Fra i 2003 at have et lille underskud på , blev 2004 et år med overskud på kr, hvoraf de kr. overføres til 2005 til brug for nyindretninger i udstillingssalen. Tårnets indtægter i 2004, i alt kr., kommer fra følgende poster: Tårnet flager på de officielle helligdage med splitflag. side 2

4 Udgifterne, i alt kr., blev i 2004 brugt således: Lønningerne er den tungeste post i regnskabet, og de kan ikke deles ud på de forskellige aktiviteter. I posten er medregnet lønudgifter til Rundetaarns personale ved udstillingsvirksomheden og til koncerterne. Derimod er udgifter til projektering af udstillingerne og til 90% af koncerterne ikke med i ovennævnte udgiftsdiagram. Udstillinger og koncerter har deres egne budgetter og finansieres særskilt. Tårnet har ikke fuld indsigt i udstillingsog koncertvirksomheden, da arrangørerne selv bærer det økonomiske ansvar. Udgifterne til udstillingerne skønnes for 2004 at ligge på 2,5 mio. kr. og ¼ mio. kr. for koncerterne. Hertil bør lægges værdien af det frivillige arbejde, der ofte ydes udstillinger og koncerter.»bruttonationalproduktet«, hvis man kan kalde Rundetaarns totale omsætning dette, ligger på over 8 mio. kr. for Rundetaarns tilgængelighed side 3 Rundetaarn har været åbent for publikum i alt 363 dage - kun nytårsdag, juleaften og juledag lukkes for publikum. Dagåbning suppleredes med 228 aftener, hvor der har været åbent til udstillingen, koncerter, særarrangementer og/eller observatoriet. Observatoriet har været åbent i alt 61 dage. Dertil skal lægges i alt 66 omvisninger i dag- og aftentimerne. I forbindelse med koncerterne har det altid været muligt at se udstillingen og udsigten fra tårnets top.

5 Besøgstal Året 2004 sluttede med det tredje bedste besøgstal ( ) nogensinde, kun overgået af 1996 ( ) og 1998 ( ). Årets målsætning på besøgende blev altså overgået med Afmatningen der startede i 2000/2001 er nu definitivt vendt til et positivt - forhåbentligt stigende - besøgstal. Åbningstider: 1/9-31/5: Hverdage(incl. lørdag) kl Søndage kl medio oktober-marts tillige: tirsdag og onsdag /6-31/8: Hverdage(incl. lørdag) kl Søndage kl Hen imod 90% er enkeltbesøgende eller i grupper under 15 personer. 4% er børn under 5 år, 24% er børn mellem 5 og 15 år og 72% er voksne. Fordeling i kategorier ser således ud: En væsentlig ændring af besøget de sidste år findes i gruppen»diverse«, som på 10 år er gået op fra 2% til 9%. Det er sandsynligvis her, at der vil ske en forøgelse i fremtiden, da vi vil få flere virksomhedsgrupper på specialbesøg. I diagrammet over diverse dominerer»øvrige«, som indeholder særarrangementerne. Her er 2 særarrangementer, som fylder mest, nemlig de 2 dage hvor Gevalia betalte entre for publikum september (8.500) og fra Kulturnatten den 8. oktober (8.537). Til koncerterne har der været i alt gæster. side 4

6 Der har tidligere været bekymring for et dalende besøg specielt i sommermånederne, hvor besøget er størst. På diagrammet ses at besøget er steget jævnt over hele året. Den relative fordeling af besøget er som i 2003, bortset fra foråret 2003, hvorefter besøgskurven blev knækket i en opadgående retning. Set på længere sigt er sommerbesøget mindre i dag end i starten af 1990 erne, til gengæld er efteråret blevet bedre. Forklaringen på at somrene var bedre tidligere er sandsynligvis turisternes ændrede adfærd, men også at Rundetaarns udstillinger i dag trækker flere besøgende i ydersæsonen end tidligere. Vejrets betydning for museumsbesøg i sommermåneder synes at være minimal. En regnvejrssommer eller en hedebølge afspejles ikke i Rundetaarns besøgsstatistikker. De senere års bekymring for at de små børn under 5 år svigtede tårnet krævede opmærksomhed. Det er trods alt dem, der skal bære fascinationen for Rundetaarn videre. Antalsmæssigt er det i 2004 blevet meget bedre, men procentvis er det en beskeden stigning. side 5 Desværre kan en tilsvarende analyse af børn mellem 5 og 15 år, der besøger tårnet, ikke realiseres, fordi aldersgrænsen blev sat op i 2003 fra 14 til 16 år. Vi tror, at vi har mange unge mennesker i tårnet, men vi ved det ikke præcist. Børn fra Møllehuset, Kirke Sonnerup på besøg 13. maj For 2005 iværksættes en publikumsundersøgelse, der forhåbentligt kan bruges til at lære Rundetaarns publikum at kende.

7 Administrationsforhold Tårnet bliver drevet af en lille stab på 7 mennesker, som assisteres af en gruppe timeansatte studenter. De syv har hver deres hovedopgave, men ofte skal opgaver løses i fællesskab. Teamarbejdet fungerer godt i Rundetaarn. Tårnets sekretær Lili Sass valgte at flytte tilbage til Nordjylland efter sin barselsog forældreorlov. I hele 2004 har Vibeke Olsen varetaget den vigtige funktion på kontoret, hvor alle opgaver krydser hinanden, og hvor den daglige kommandocentral for tårnets funktioner befinder sig. Vibeke har ansvaret for at billet- og kassesystemet fungerer. Hun er også tårnets bogholder, forestår lønregnskaberne og har regnskabsansvar for den daglige omsætning og kassebeholdningen. Jeanette Bursches hovedopgave er at sørge for indkøb til kiosken, forestå vagtplanlægningen på månedlige planlægningsmøder, samt arkiveringsopgaver. Når Vibeke har fri vikarierer Jeanette. På kontoret residerer også tårnets daglige leder Jesper Vang Hansen og tårnets håndværker Jeppe Sørensen, som har ansvaret for udstillingsskift og for at installationer og maskiner fungerer. Tårnets tre operationelle medarbejdere: Observator og webmaster Erling Poulsen, den kommunikationsansvarlige medarbejder Lotte Zeuthen og musikkonsulenten Tomas Krakowski må primært arbejde hjemmefra. De har alle tre mulighed for at koble sig på tårnets net via adsl. Erling og Tomas deles om en computer i vores arkivrum, når de er i tårnet og har træffetid. Lotte må tage til takke med et hjørne i mødelokalet. Som PR og kommunikationsansvarlig skal hun kunne have»fingeren på pulsen«, og det er derfor utilfredsstillende for hende ikke at have en fast arbejdsplads i tårnet. I 2004 blev der i bestyrelsen diskuteret fremtidsplaner for tårnet, hvor også pladsforholdene på kontoret var under debat. Den 2. december blev der truffet endelig beslutning om, at der skal arbejdes for en løsning af administrationens trange kår. Bestyrelsen nåede lige akkurat at komme i forkøbet på Arbejdstilsynet, der var på besøg den 16. december. Arbejdstilsynet udstedte et krav til Rundetaarn om at få bragt kontorforholdene i orden inden 24. december Andre administrative opgaver i løbet af året: De ældre databaser om Rundetaarns samlinger, journaler og plakatarkiv blev i årets løb konverteret fra det ældre»data Perfect«-program til Microsofts Access database. Samtlige genstande i Rundetaarns samling af astronomiske instrumenter m.m. er digitalfotograferet. Samtidig blev Den astronomiske historiske Samlings genstandssamling revideret af Jesper Vang Hansen og Erling Poulsen. Der savnedes ingen genstande. Samkørsel af de nye digitale fotos og databasen er påbegyndt. Arbejdet er ikke afsluttet, men digitalfotograferingen af billedsamlingen og datasamkøring af billeder og data forventes afsluttet i Hele samlingen vil således blive mærkbart lettere tilgængelig og vil forhåbentlig kunne finde større anvendelse internt såvel som eksternt. Der har i årets løb været udlån fra Samlingerne til udstillinger på museer i Danmark og Sverige. side 6

8 RUNDETAARN 2004 Bestyrelsen side 7 Bestyrelsens 5 medlemmer har været museumschef Per Kristian Madsen fra Nationalmuseet og seniorforsker ved Danmarks Kunstbibliotek, mag. art. Claus M. Smidt, som begge er udpeget af Kirkeministeriet, samt Nanna Bo Frelsen, Lene Ruby og Finn Hemmingsen, som er valgt af Trinitatis Kirkes Menighedsråd. Efter menighedsrådsvalget i november blev Lene Ruby erstattet af Jens Kjærgaard Madsen. Bestyrelsen har valgt Finn Hemmingsen som formand. Inspektør Jesper Vang Hansen er sekretær i bestyrelsen. Tårnets ansatte Administration: Timeansatte assistenter: I alt 7 nye blev ansat i 2004 (Camilla, Eva, Mie og Jacob, Dorthe, Rasmus og Sarah) Det blev til i alt løntimer til billettering, kiosksalg, rengøring, udstillingsskift m.m. Observatoriet: (306 løntimer til forevisninger) Der har været holdt 6 møder i 2004, hvor man har behandlet økonomi og personaleforhold og taget stilling til anlægs- og vedligeholdelsesforanstaltninger. Alle ansøgninger om udstillinger gennemgås af bestyrelsen, der afgør hvilke udstillinger, der antages. Det har været betegnende for arbejdet i det forgangne år, at langtidsplanlægningen har været et gennemgående emne på møderne. Adskillige gange har inspektørens oplæg til fremtidsvisioner været drøftet, og bestyrelsen har de bedste forhåbninger om de fremtidige forhold i Rundetaarn. Jesper Vang Hansen, daglig leder Vibeke Olsen, kontor/personale/bogholderi Tomas Krakowski, koncerter Erling Poulsen, observatoriet/webmaster Lotte Zeuthen, PR og kommunikation Jeanette Bursche, kontor/kiosk Jeppe Sørensen, bygning og udstillingsopbygning Annelise Døssing Camilla Kikkenberg Christina Udesen (fratrådt) Cæcilie Helmer Madsen (orlov) David Kragh-Müller (fratrådt) Dorthe Paaske Eva Blomstrøm Jacob Budtz Thorsen Jakob Jantzen Karl Abromeit Kasper Sejersen Kenneth Jørgensen Klaus Uhre (fratrådt) Mads Banke (fratrådt) Mie Hørbo Ralph Taylor Rasmus Fraes Tornbjerg Rasmus Jantzen (orlov) Sarah Præstrud Sherko Mesbah Signe Arrhenius (orlov) Simon Lund Niels Bang Søren Lindsteen Frank Madsen Martin Pauner Flemming Sørensen Palle Sonne Ulrik Sorgenfrey Kathrine Købke Sune Hermit (fratrådt) Preben Kjemtrup Sørensen Claus Bjarne Jensen Gunnar Tyrsted Michael J.D.Linden-Vørnle Erik Jensen Helle Lundstrøm Andersen

9 PR og markedsføring Kommunikationafdelingen har i 2004 fået en økonomisk merbevilling til udvikling af nyt layout til hjemmesiden og informationsfoldere om tårnet og dets arrangementer. Begge aktiviteter skal ses i forbindelse med ønsket om at udvikle et nyt og mere moderne layout, der skal være gennemgående på alt det kommunikationsmateriale, der udgår fra Rundetaarn. Implementeringen af det nye layout forventes fuldført i I 2004 har den kommunikationsansvarlige også fået overdraget det fulde ansvar for annoncering i turistguider, bykort, dagblade og andre relevante medier. Mange af annoncerne er i den forbindelse blevet forsynet med Rundetaarns nye logo, og tårnets freelance grafiker har arbejdet med grundprincipperne for det nye layout i annoncerne. af Lotte Zeuthen kommunikation Opgaver Udstillinger Alle kunstnere, der udstiller i Rundetaarn, tilbydes hjælp til markedsføring af deres udstillinger via pressemeddelelser. Herudover skrives der artikler til Rundetaarns hjemmeside, og der designes en flyer i forbindelse med alle udstillinger til distribution i tårnet. Særarrangementer i tårn og observatorium Alle tårnets særarrangementer bliver også præsenteret for medierne via en pressemeddelelse og opslag om arrangementerne. Flyer Der skrives en flyer i forbindelse med alle udstillinger i Rundetaarn. Flyerne distribueres i tårnet, men kunstnerne har ret til at distribuere dem alle mulige andre steder. Nyhedsbrev og nyhedsside Der er blevet eksperimenteret en del med Rundetaarns nyhedsbrev, der på én gang både skal være appetitligt, og brugervenligt. Vi har nu fundet en form, som alle er tilfredse med, og brevet mangler kun at få farverne fra det nye design med i layoutet. Nyhedssiden har også gennemgået en forvandling, men er også ved at være tilpasset de ansattes ønsker og det nye layout. Pressemeddelelser Alle udstillere i Rundetaarn bliver tilbudt PR assistance i form af en pressemeddelelse, der skrives af den kommunikationsansvarlige og distribueres via Kultunaut. Kunstneren skal godkende pressemeddelelsen inden den sendes ud. Pressemeddelelser Mindernes Loftskammer 30.1 Region & Identitet 8.1, 27.2 og 4.3 Rørholmsgade i Rundetaarn 13.1, 13.2 og 15.4 Fragment Riimfaxe udstiller 26.2, 1.3, 13.4 og 26.5 Mellem Himmel & Hav 2.4, 2.6 og 14.6 Dyrtid i Rundetaarn 18.5, 1.6, 12.8 og 19.8 Tegn i Rummet 20.7, 23.9 og 30.9 Hallohøj her kommer jeg! 26.7, 6.8, og 3.11 Ørkenkvindernes Tæpper 9.9, 1.12 og 8.12 Pressemeddelelse observatoriet Himmelsk Appelsin 28.4 Søsterplanet i silhuet år på toppen 11.6 og 24.6 Månen lyser rødt over byens tage 18. og Udsigten fra klokketårnet side 8

10 Artikler Den kommunikationsansvarlige skriver artikler om de kommende udstillinger til hjemmesiden. Hvis der er andre gode historier forbundet med udstillingen, skrives der i mange tilfælde også baggrundsinterviews, der har forbindelse til udstillingerne. Kunsterne har fri adgang til brug af artiklerne i deres udstillingskataloger med mere. Plakater og invitationer Rundetaarn producerer kun tårnets årsplakat, som i 2004 blev tegnet af tegneseriekunstneren Peter Madsen. Plakaten blev trykt i eksemplarer, heraf 3000 i stor størrelse. Ca plakater blev i årets begyndelse omdelt med posten. Peter Madsens årsplakat 2004 Artikler/interviews til hjemmesiden Region og Identitet Udstilling i København, Berlin og Lodz med 34 kvindelige kunstnere fra ni europæiske lande. Rørholmsgade i Rundetaarn en kunstnergade i hjertet af København. Fragment Tre skridt fra Paradis- interview med billedkunstneren Pamela Silver Mellem Himmel & Hav Kunsthåndværk, fødevarer, foredrag og musik fra Bornholm. Bente Hammer, interview Majbritt Jönsson og Pete Hunner, interview Vibeke Vendelbo Barfoed. interview DYRTID Varme dyr i en kold verden, interview med Sanne Ronlid Elna & Carl, interveiw med Elna Christiansen Koralrev og vilde rosenbuske - eller elefantspor og løvefødder, interview med Pernille Kløvedal Helweg Tegn i Rummet - 30 års arbejde med billedvævet kirkekunst Inge-Lise og Flemming Bau Hallohøj- her kommer jeg! H. C. Andersen i børnehøjde Gå på opdagelse i himmelrummet. Besøg Rundetaarns observatorium i efterårsferien. Annoncer Rundetaarn har et meget lille annoncebudget, og derfor er annonceringen begrænset til udvalgte turistguides/kort og enkelte kunstmagasiner/kataloger. I 2004 forsøgte vi dog med en sammenhængende annoncering af udstillingen "Mellem himmel og Hav" i den engelsksprogede Copenhagen Post. Argumentet var, at vi gerne ville gøre særligt opmærksom på udstillingen, som vi mente havde en særlig interesse for Københavns turister. Vi havde også en enkel annoncering i MetroXpress i forbindelse med udstillingen "Mindernes Loftskammer" mest af alt for at afprøve avisen som en mulig annoncør i fremtiden. Annoncer om udstillinger betalt af RT Copenhagen Post 18.07, 02.08, 05.08, 12.08, og MetroXpress Kunstavisen 07.02, 05.03, 30.03, 05.05, 04.06, 01.07, 08.09, 11.10, 28.10, og Kunstkalenderen 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.07, 01.08, 01.09, 01.10, og side 9 Kommentar til søjlediagram For aviser med flere end een omtale er det bemærkelsesværdigt, at det er et svensk dagblad, der topper i antal omtaler af udstillinger og særarrangementer i tårnet. At Bornholms Tidende ligger så højt på diagrammet skyldes, at de nøje fulgte udstillingen "Mellem himmel og Hav", hvor alle udstillere kom fra Bornholm.

11 Medieomtale - Ajourklip For at kunne danne sig et billede af Rundetaarns omtale i de trykte medier har tårnet i hele 2004 modtaget udklip fra firmaet Ajourklip. Det er blevet til ikke mindre end 503 udklip hvor Rundetaarn er nævnt. Søjlediagrammerne nedenfor viser tendenser på mediernes omtale af udstillinger og særarrangementer i Det skal tilføjes, at Rundetaarn ikke tidligere har ført statistik over medieomtale af tårnet, og derfor er det ikke muligt at sammenligne med diagrammer fra årene før På søjlediagram herunder ses tydeligt, hvilke udstillinger i 2004 der har fået mest omtale i de registrerede trykte medier. "Mellem Himmel og Hav" og "Dyrtid" har fået mest omtale, og lige efter følger "Mindernes Loftskammer" og "Region og Identitet". Flyer (billede og tekst) Region og Identitet Udstilling i København, Berlin og Lodz med 34 kvindelige kunstnere fra ni europæiske lande Rørholmsgade i Rundetaarn en kunstnergade i hjertet af København Fragment Riimfaxe udstiller Mellem Himmel & Hav Kunsthåndværk, fødevarer, foredrag og musik fra Bornholm Dyrtid i Rundetaarn En vild og utæmmet udstilling med fokus på dyret i kunsten Tegn i Rummet - 30 års arbejde med billedvævet kirkekunst af Inge-Lise og Flemming Bau Hallohøj her kommer jeg! H.C. Andersen i børnhøjde Ørkenkvindernes Tæpper En udstilling med patchwork og portrætter fra Kutch Alle udstillinger har modtaget den samme PR service fra Rundetaarn, men udstillingernes indhold/ tema, udstillingsdatoer, kunsternavne og udstillernes egen markedsføringsindsats har givet haft indflydelse på den store variation i antallet af forekomster i de registrerede medier. Annoncer generelt om tårnet Guides.dk Primo januar, primo september 2004 Kraks Tourist in Copenhagen 2004/2005 Kunstlivets adresse og tlf. 2004/2005 Museer i Kbh. samannonce i Berlingske Tidende Når det gælder tårnets egne særarrangementer kan variationen i antal af omtaler forklares med indhold og dato for arrangementet. 75 års jubilæum var for eksempel en enestående historisk begivenhed på toppen af tårnet en mild sommeraften med kendte musikernavne på programmet. Endelig skal det også tilføjes at en pressemeddelelses overskrift og formulering også kan være med til at påvirke journalisternes nysgerrighed og nogle pressemeddelelser er bare mere pressevenlige end andre. side 10

12 Observatoriet af Erling Poulsen observatoriet/ webmaster Åbningstider og begivenheder Rundetaarns observatorium har haft 61 faste åbninger i 2004, og har derudover haft 12 ekstra åbninger i forbindelse med særarrangementer. I de faste åbningstider kan tårnets gæster observere solen om dagen og stjernerne om aftenen. I forbindelse med solobservationerne har observatoriet haft stor glæde af det nye H-alfa filter, der gør det muligt at se protuberanserne. Observatorerne Der er 15 observatorer tilknyttet Rundetaarns observatorium. De er typisk på vagt to og to og har i gennemsnit en vagt om måneden. Alle observatorerne er amatørastronomer og er til dagligt beskæftiget med mange forskellige erhverv: pensionist, direktør, køreplansplanlægger, astrofysiker, studerende, ingeniør, portør, kørelærer og skolelærer. side 11 Særarrangementer 14/2 kl : Valentins dag: Forelskede par så på aftenhimlens stjerner. 4/5 kl : Måneformørkelse: Blev transmitteret i TVA DR 8/6 kl. 7 13: Venuspassage: den første sommerpassage siden Maximillian Hell fra Vardøhus og kaptajn Cook fra Tahiti iagttog det samme i Der var fulde huse. 27/6 kl : Observatoriets 75-årsdag: Blev fejret med jazz på platformen. Uge 42 kl : I forbindelse med efterårsferien havde observatoriet åbent for solobservationer. Det var der mange børn, der benyttede sig af. 8/10 kl : Kulturnatten: Folk stod i lange køer for at se på stjerner. 28/10 kl : Måneformørkelse: Her var få gæster men begivenheden blev til gengæld dækket af DR, TV-2, Lorry og P1. Flere udenlandske turister besøgte tårnet trods det meget tidlige tidspunkt af døgnet. Venuspassagen. Det nye filter bevirker at man kan kigge direkte mod solen gennem begge okularer, da filteret sidder foran linsen Omvisninger Det er normalt tårnets faste observator, Erling Poulsen, der står for omvisningerne. Men hvis han har ferie, eller på anden måde er forhindret, afløser Erik Jensen (der også er tilknyttet tårnet som observator) omvisningen. Der har i alt været 66 omvisninger i De fleste omvisninger er skolerelaterede, men også firmaer og andre grupper har været på tur i tårnet. Omvisningernes indhold varierer og kan indeholde alt fra bygningshistorie over videnskabshistorie til moderne astronomi. Normalt får alle hold forevist og demonstreret nogle af tårnets gamle instrumenter. Omvisningerne ender altid i Observatoriet, og hvis vejret tillader det, bliver kikkerten også taget i brug.

13 Udstillinger til udlån Rundetaarn har produceret fire små udstillinger (á ca. 8 plancher 70x100 cm hver) omhandlende følgende emner: Amatørastronomi Det mystiske lys Observatorier i København Stjernehimlens Myter I 2004 har Stjernehimlens myter været lånt ud til tre biblioteker i Gedved og omegn. Scientific Instrument Society Den 3. maj havde vi besøg af Scientific Instrument Society som udover en introduktion til tårnet fik forevist en del af observatoriets instrumenter, der blev opstillet på Ringerloftet. Som tak blev tårnet gratis medlem af foreningen resten af året, og tårnet har valgt at forlænge medlemskabet, da der i foreningens medlemsblad blandt andet er hjælp at hente til vurdering af de genstande, vi udlåner til museer og udstillingssteder. De mest besøgte sider sorteret efter»hits«: Indgangssiden Nyheder Dansk hovedside Periodisk system Observatoriets indholdsfortegnelse Stjernebilleder Observatoriearrangementerne Åbningstider Søgesiden Facts om tårnet Udstillinger Bagsidehistorier Internettet I 2004 voksede besøgstallet på med 44% i forhold til sidste år og er tæt på at overskride individuelle besøg. De månedlige besøgstal på hjemmesiden afspejler hvornår uddannelsesinstitutionerne holder ferie, og er derfor lavt i juni til august samt i julemåneden. Søgeord der oftest har fundet calendar programs periodiske system rundetårn det periodiske system stjernebilleder ejnar hertzsprung kometer tycho brahe månen galakser alicia de larrocha trinitatis kirke rundetaarn calendar calculator hertzsprung karlsvognen sorte huller runde tårn De mest besøgte sider er dem, der indeholder astronomiske emner, sandsynligvis fordi der på landsplan ikke findes så meget litteratur om emnerne. Desuden er siderne med almene tårnoplysninger godt besøgt. Hjemmesiden får besøg fra ca. 70 lande hver måned. 75% af de besøgende er fra Danmark, 15% fra USA, 2% fra Sverige, 1% fra Norge og 7% fra andre lande. Det astronomiske indhold afstedkommer en del henvendelser fra ud- og indland. Det kan være skoleelever, der skriver opgaver eller har spørgsmål, der er opstået i familien. Det kan være indhentning af tilladelse til at henvise til eller bruge en af vore mange artikler i en bog eller i undervisningsmateriale. Alle spørgsmålene bliver besvaret efter bedste evne. oftest interne søgeord side 12 trappetrin højde der tårnet indskriften pluto brahe tycho trapper bestanddele diameter trappe periodisk grundstoffer billeder måner trin Mars kometer kalender Merkurs system planeter Solformørkelse verdensbillede stjernekort christian Merkur uranus

14 Musik i Rundetaarn af Tomas Krakowski koncerter I 2004 blev der afholdt 91 musikarrangementer i Bibliotekssalen: 84 koncerter, 4 foredrag og 3 af typen»andet«- Til sammenligning havde vi i musikarrangementer fordelt på 74 koncerter og 9 foredrag - Musikforedragene begrænsede sig til 4 sene eftermiddagsforedrag om klavermusik ved Hans Henrik Holm. Musikarrangementer i Rundetaarn kan deles i to hovedgrupper: De koncerter der arrangeres i tårnet, med Rundetaarn som den økonomisk ansvarlige, og så alle de koncerter, der arrangeres og betales af folk udefra. I 2004 gav Rundetaarn penge til Helligtrekongeraften, markeringen af Folkeobservatoriets 75 års fødselsdag, Tårnensemblets 5 koncerter i samarbejde med Danmarks Radio. Kommentarer til tårnets egne arrangementer Helligtrekongersaften d. 4. januar blev en så overvældende publikumssucces, at det var svært at finde plads til alle besøgende, og der herskede en del kaos. Efterfølgende blev det besluttet at arrangementet ikke skulle gentages i Søndag d. 27. juni fyldte Folkeobservatoriet 75 år. Det blev fejret med jazzmusik og fadøl på Udsigtsplatformen. Violinisten Kristian Jørgensen, guitaristen Jacob Fischer og bassisten Hugo Rasmussen sørgede for herlig stemning og god musik. På Kulturnatten d. 8. oktober spillede undertegnede spansk guitarmusik med to gæster fra Spanien: Gustavo Rey sang, og Christina Andrades dansede flamenco akkompagneret af min danske kollega Jesper Jordan. Tårnensemble 2004 Rundetaarn fik sit eget tårnensemble i 2004 med Danmarks Radio som mediepartner. Valget faldt på den meget begavede Paizo Kvartet. En strygekvartet bestående af Mikkel og Kirstine Futtrup - violin. Magda Stevenson - bratsch og Toke Møldrup - cello. Der blev afholdt 5 koncerter med Paizo Kvartetten, fordelt på 2 søndage i foråret og 3 søndage i efteråret. Økonomien blev sikret ved at Rundetaarn og DR bidrog med kr. hver i honorarer til de 5 koncerter. Dertil kom kr. til brochurer og annoncering. Undertegnede er meget tilfreds med valget af Paizo Kvartetten som Tårnensemble De unge musikere repræsenterer talent og ambition og valgte et repertoire, der virkelig lod Bibliotekssalens akustik komme til sin ret. Signalværdien er betydelig, og valget af det unge ensemble tiltrækker tydeligvis flere og flere dygtige unge musikere til tårnet. Danmarks Radio er en vigtig samarbejdspartner for Rundetaarn. De var så tilfredse med samarbejdet om Paizo Kvartetten, at der også i 2005 vil være et radiotransmitteret tårnensemble i Bibliotekssalen. Foruden samarbejdet om Tårnensemblet transmitterede DR også fra en række andre koncerter i Det blev til 10 koncerter: 5 med Paizo Kvartetten, 2 med Gefion Trio, 1 med Ensemble Nordlys, 1 med Zapolski Kvartetten og 1 med Moose Matrix. side 13 Jazz på toppen i anledning af observatoriets 75-års fødselsdag

15 Eksterne musikarrangementer Blandt de eksterne arrangører i 2004 findes både solister, kor og ensembler. Hele 5 debutkoncerter fandt sted i Bibliotekssalen: Fra Det kgl. danske musikkonservatorium debuterede tenoren Anders Jerker Dahlin og guitaristen Mille Bureau, og fra Det Jyske Musikkonservatorium debuterede fløjtenisten Line Møller, pianisten Tonya Lemoh og jazzpianisten Søren Bebe. Af andre bemærkelsesværdige arrangementer bør fremhæves visningen af stumfilmen Tabu fra 1931 med nyskrevet musik til. Herudover kan nævnes opførelsen af Sven Nielsens Sommerfugledalen til Inger Christensens mesterlige digte, hvor digteren selv læste op. Den unge pianist Søren Rastogi er også værd at bemærke. Han akkompagnerede sangeren Johannes Weisser. Ensemble Nordlys stod for et af de mest udfordrende og velspillede bud på aktuel samtidsmusik, og en af de helt store gamle skikkelser i dansk musikliv, komponisten Axel Borup-Jørgensen, blev hyldet i anledning af hans 80-års fødselsdag. Og så hørte vi for første gang om kammerorkesteret Galanteana, der specialiserer sig i musik fra 1700-tallet. Bornholm kom også på det musikalske landkort i form af 5 koncerter i forbindelse med sommerudstillingen Mellem Himmel og Hav. Musikere med tilknytning til Bornholm gav farve og liv til udstillingen. Rundetaarn har faste kunder, som år efter år vælger at lægge deres koncerter i Bibliotekssalen. Her finder vi en række kor, Dansk Guitar Selskab og Indisk Musikforening, EPTA (European Piano Teacher s Association), Værløse Musikskole og Dansk Guitar Selskab. PR og markedsføring i forbindelse med musikarrangementerne. Musikkonsulenten er ansvarlig for formidling af information om de musikarrangementer Rundetaarn selv arrangerer. Herudover formidler tårnet generel information om koncerter via hjemmesiden, nyhedsbreve og koncertflyers, der distribueres i tårnet. Musikken har en koncertkalender i udhængsskabet uden på tårnet, og diverse koncertplakater kommer op på tavlen ved indgangen til bibliotekssalen og på tårnets port, hver gang en ny koncert afholdes i bibliotekssalen. Musikkonsulentens opgave er at vejlede eksterne arrangører efter bedste evne, men indskærper at det er deres eget ansvar at få hul i gennem til pressen. Markedsføringen på Rundetaarns tårnensemble begrænsede sig til en kvart sides annonce i DR Klassisk, en pressemeddelelse, en brochure og en plakat i begrænset oplag. Resultatet af markedsføringen var blandt andet pæne notitser om Paizo Kvartetten i de største dagblade samt en række anmeldelser. side 14

16 Koncerter og musikarrangementer side 15 Januar 4. Helligtrekongersaften i Trinitatis Kirke og Rundetaarn 17. Gefion Trio, DR transmission 18. Johannes Weisser, baryton og Søren Rastogi, klaver 25. Debutkoncert for tenoren Anders Jerker Dahlin 29. Zapolski Kvartetten og Sine Bundgaard, sopran. DR transmission til hele Europa Februar 2. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm 5. Amadeus Ensemblet med Elisabeth Westenholz, klaver Marts 7. Orfisk Resonans Overtoner m.m. 8. FOF foredrag om klavermusik v/hans Henrik Holm Tomas Krakowski, guitar CD-optag 26. Trinitatis Kantori 27. Kammerorkesteret Galanteana 28. Ensemble Nordlys April 1. Guitarstuderende fra Det Kgl. Danske Musikkonservatoriet 2. Mandskoret Cantantes Animi 18. William Bennett, fløjte og Clifford Benson, klaver 20. Københavns Yngre Strygere 21. Martina Loncar, accordeon 22. Frank Bungarten, guitar 24. Trinitatis Kantori 25. Tårnensemble 2004 Paizo Kvartetten, DR transmission 26. Arielle Vernede, klaver 28. Det færøske kammerkor MPIRI Rockkoret Maj 2. Det finske kor Soinninkajo 4. Værløse Musikskole 5. Maria Teresa Assing, klaver 9. Ensemble Nordlys DR transmission 16. Blaagaard Kammerkor European Youth Music Festival års fødselsdagskoncert for Hans Henrik Holm 23. Tårnensemble 2004 Paizo Kvartetten DR transmission 29. Gefion Trio, DR transmission Juni 3. Klerkekoret

17 9. Trinitatis Kantori 10. Debutkoncert for guitaristen Mille Bureau 13. Det Danske Kammerkor 16. Trio Contraste + filmen»tabu«19. Lille MUKO 24. Ensemble Juvenens 27. Jazz på Platformen v/kristian Jørgensen, Jacob Fischer og Hugo Rasmussen Juli »Musikkens tråd«catwalk i udstillingen 8. Kristoffer Nyholm Hyldig, klaver 10. Jazz med Trio Refleks 22. Winne Bugge Frandsen, fløjte og Uffe Fløng, klaver 29. Rasmus Kjøller, akkordeon og Mette Vendelbo, bratsch August 5. Bjarke Mogensen, accordeon og David Magnussen, klaver 12. Ditte Fromseier Mortensen m. trio 22. Ensemble Nordlys September 5. Elisabeth Hanke, mezzosopran og Carol Conrad, klaver 9. Indisk musikaften 10. kl Vokalgruppen Ars Nova og Inger Christensen 15. Jakob Bruun, violin og Eberhardt Hasenfratz, klaver 16. Valeria Zanini, klaver 18. Chris Poole, fløjte og Kasper Søeborg, guitar 19. Paizo Kvartetten DR transmission 24. Vokalensemblet Swe-Dames Oktober 4. Moose Matrix og Bjørn Svin DR transmission 7. Göran Söllscher, guitar 8. KULTURNATTEN Tomas Krakowski, guitar + gæster 9. Byens overtoner 22. Elever fra Musikskolerne spiller guitar 24. Paizo Kvartetten m/gæster. DR transmission 25. FOF om klavermusik v/hans Henrik Holm 28. Finn Olafsson og Anders Roland, guitar 29. Ensemble AM-studerende fra DKDM November 6. Sergej Musaelian, klaver 7. Axel Borup-Jørgensen 80 år 11. Carsten Pedersen, guitar 12. Trinitatis Kantori 14. Domenique Cornil, klaver 15. Domenique Cornil, klaver 20. Børn og unge spiller klaver 21. Debutkoncert for fløjtenisten Line Møller 25. Lille MUKO 26. Debutkoncert for pianisten Tonya Lemoh 27. Jazz med Jacob Fischer, Niklas Knudsen og Mads Vinding 28. Paizo Kvartetten DR transmission 29. FOF om klavermusik v/hans Henrik Holm December 2. Guitarstud. fra Nordjysk Musikkonservatorium 3. Vokalkompagniet 4. Fromseier Rose 16. Debutkoncert for jazzpianisten Søren Bebe 17. Unge søger ind på konservatoriet 18. Jazz med Kristian Marcussen Trio side 16

18 Årets udstillinger side 17 Der blev vist 9 udstillinger i Rundetaarns udstillingssal. I alt 133 kunstnere deltog i 8 udstillinger (se side 26+27). I den 9. udstilling børnekunstudstillingen i november deltog måske op til 1000 skoleelever. Ud over de aktivt deltagende kunstere bør det nævnes, at mange flere har støttet og hjulpet arrangørerne med tilrettelægning og opbygning af udstillingen. Indtil 22. februar Mindernes Loftskammer Kirsten Larsen og Peter Severin organiserede og planlagde udstillingen der åbnede den 15. december Udstillingen bestod af ting, som Kirsten Larsen igennem årtier havde indsamlet under sit hverv som marskandiser i København. Tingene, som ikke i sig selv var værdifulde, blev udstillet i seværdige tableauer. Udstillingen blev omtalt i TVLorry, P4, flere dagblade og ugeblade. Udstillingen blev godt besøgt, og især det ældre publikum var godt repræsenteret. Rundetaarn udgav i samarbejde med arrangørerne et postkorthæfte og en plakat. Udstillingen blev støttet af Dronning Ingrids fond, og af private donationer. Måneden efter udstillingen lukkede, skete det tragiske, at Kirsten Larsen døde efter kort tids sygdom. Planerne om at udstillingen skulle vises andre steder i Danmark måtte indstilles. I løbet af sommeren kunne den dog ses i en tidligere fabrikshal i Sydsverige, hvor Peter Severin og Jessica bor. Rundetaarn udlånte bl.a. de grå montrer til denne udstilling. 6. marts april Region og Identitet Udstillingen i Rundetaarn var en del af et stort anlagt udstillingsprojekt arrangeret af Ilse-Maria Dorfstecher fra Inselgalerie Berlin. Udstillingen åbnede i Rundetaarn og Kulturcenteret Gammelgaard i Herlev. Derefter blev den vist 2 steder i Berlin juli/august og derefter i Lodz i Polen i slutningen af året. Der deltog 34 kvindelige kunstnere fra Estland, Letland, Litauen, Holland, Polen, Norge, Finland, Tyskland og Danmark. Den danske udstilling var organiseret af Therese Licht Nielsen m.fl. Region og Identitets intention var at vise Europas mytologiske og historiske kvindebilleder. Udstillingen fik desværre mindre presseomtale i Danmark. Udstillingen modtog ingen støtte fra danske fonde. Der blev udgivet et fint udstillingskatalog. 29. maj juni Fragment Udstilling med 17 kunstnere fra gruppen Riimfaxe og tre inviterede gæster. Udstillingsgruppen har medlemmer fra flere lande og er meget bevidst omkring sin mangfoldighed. Skulpturerne, hvor flere var hængt op i loftet, satte et spektakulært præg på udstillingen. Desværre blev udstillingen ikke anmeldt, men kun omtalt i mindre artikler. Udstillingen modtog ingen fondsstøtte og blev udelukkende finansieret af gruppen selv. 17. april maj Rørholmsgade i Rundetaarn Kunstnerne i Rørholmsgade fejrede 10- års jubilæum med udstillingen i Rundetaarn. I alt 19 deltog i en udstilling, som viste et bredt udsnit af gadens kunst og kunsthåndværk. Udstillingsarkitekt var Sven Hangaard. Udstillingen blev omtalt med artikler i blade og aviser, men ikke anmeldt. Udstillingen modtog støtte fra BG-fonden, Knud Højgaards Fond, Beckett Fonden, L.F. Foghts Fond, Svenningsens Fond. Der blev solgt pænt af de udstillede værker. Rundetaarn udarbejdede regnskab for udstillingen.»mehl-art«af Tina Schwichtenberg, Berlin på»region og Identitet«

19 3. juli -15. august Mellem Himmel og Hav Udstillingen blev arrangeret af sammenslutningen ACAB, sammenslutningen af kunsthåndværkere på Bornholm. Bornholms kunstmuseums direktør Lars Kjærulff Møller fungerede som udstillingsarkitekt. I alt 50 kunsthåndværkere udstillede over 300 værker, lige fra de små brugskunstting til store unikke enkeltfigurer. Det store deltagerantal og de mange genstande blev organisatorisk forvaltet af Bente Hammer og en udstillingsgruppe bestående af bl.a. Lenny Goldenberg, Svend Holst Petersen, og Pete Hunner. Ydermere blev der satset på at præsentere Bornholm på det kulinariske område på åbningsdagen - der blev serveret bornholmske fødevarer på pressemødet og ved ferniseringen. Der var arbejdende værksteder: I sneglegangen var der filtarbejde, og der var glaspustning på gaden foran tårnet (Høm og Högberg fra Hasle). Udstillingen blev støttet af Statens Kunstfond og af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond. Statens Kunstfond benyttede lejligheden til indkøb fra 2 kunstnere (Tyge Axel Holm og Claus Domaine Hansen). Udstillingen blev ikke anmeldt, men fik pæne omtaler i aviserne. Besøget blev bedre end sidste år. I løbet af udstillingsperioden blev der afholdt klassiske og rytmiske koncerter med musikere fra Bornholm. I hele perioden var der onsdagsforedrag med kendte bornholmere. Koncerterne gik rimelig godt, mens publikum til foredragene svigtede. Derimod lykkedes det Bente Hammer at arrangere 2 aftenarrangementer med catwalk og musikoptræden den juli. Der var fuldt hus. Bornholmernes ønske om opmærksomhed til kunsthåndværket gik fint i spænd med det etablerede samarbejde med øens»fødevaresatsning«. Bornholms fødevareambassadør Georg Julin hjalp Rundetaarn med kontakt til øens producenter, således at vi i udstillingsperioden kunne køre en»bornholmercafé«med mad og Svanekeøl. I kiosken var der et fint udvalg af bornholmsk kunsthåndværk.»dyrtid«21. august september Dyrtid Udstilling med 4 kvindelige kunstnere, Pernille Kløvedal Helweg, Tine Harder, Sanne Ronild og Elna Christiansen. Den 5. deltager Benedikte Utzon, meldte fra i foråret. Temaet var dyr: Pernilles skildpadder og aftryk af fodspor fra dyr (grafik), Tines heste (foto), Sannes næsehorn (maleri) og Elnas aber (skulptur). Udstillingen blev støttet af Billedkunstrådet, BG Fonden, Jyllands-Postens Fond, F.L. Foghts Fond og Peter, Ingrid, og Ralph Hernø s Almennyttige Fond. Udstillingen blev anmeldt i Berlingske Tidende og omtalt i flere aviser og blade. Messehagler i»tegn i Rummet«2. oktober oktober Tegn i rummet Udstillingen viste Inge-Lise og Flemming Baus arbejde i 30 år med billedvævet kirkekunst. Tidligere arbejder blev lånt fra kirker landet over. Arrangørerne holdt foredrag om deres arbejde den 15. oktober om aftenen. Udstillingen blev støttet af Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, Billedhugger og professor Gottfrid Eickhoff og hustrus maleren Gerda Eickhoffs Fond, Knud Højgaards Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Konsul Georg Jorck og hustru Emma Jorcks fond, Grosserer L.F. Foghts Fond. Udstillingen blev pænt omtalt i medierne. Der blev udgivet et katalog i forbindelse med udstillingen. side 18

20 6. november - 5. december Halehøj her kommer jeg! Billedskolen i Tvillingehallen arrangerede udstillingen med temaet: Børn illustrerer H.C. Andersen. Der var mange samarbejdspartnere, bl.a. Københavns Musikskole, Teaterbutikken, Uppercut Danseteater, Center for Undervisning, Center for Informatik, Skoletjenesten, Bymuseet, Animationshuset og Fyrtøjet i Odense. Medvirkende var dels billedskolens egne elever og dels mange børn fra skoler i København og enkelte fra Sverige, Tyskland, Chile, Grønland og Kina. Op mod 1500 børn leverede en tegning eller skulptur til udstillingen. Udstillingen var støttet af Københavns Kommunes Uddannelses- og Ungdomsforvaltning samt af H.C. Andersen-Fonden, der gør det muligt, at dele af udstillingen vandrer rundt i landet i Snedronningen i»halehøj - her kommer jeg«side december - 9. januar 2005 Ørkenkvindernes tæpper Udstillingen bestod af to dele: De indiske kvinders quiltede tæpper og Lene Bennikes portrætter fra Kutch. Den fotografiske teknik kaldes cyanotypi, som giver blåligt tonede billeder, der passede fint sammen med de oftest røde/blå tæpper. På eget forlag udkom en bog om fotografierne og tæpperne, sådan som de blev præsenteret på udstillingen. Udstilllingen blev anmeldt i Kristeligt Dagblad og positivt omtalt i andre blade og aviser. Udstillingen og bogen blev støttet af Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene/CKU og Grosserer L.F. Foghts Fond.

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015

Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V. København, 9. april 2015 Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Rådhuset, Rådhuspladsen 1 1550 København V København, 9. april 2015 Ansøgning om underskudsdækning vedrørende Historiske Dage 2015 Den Selvejende Institution

Læs mere

20 års jubilæum 1989-2009

20 års jubilæum 1989-2009 VENØ MUSIKFORENING 20 års jubilæum 1989-2009 Venø Musikforening - 20 år En flok venøboere Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, Ellen

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010

Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 Svendborg Den 28. februar 2010 PROJEKTBESKRIVELSE Eksponering af arkitekturpolitikken i Svendborg Kommune i 2010 STYREGRUPPEN: Birgitte Karmann Roslev, Svendborg Bibliotek samt Svendborg Rotary Klub Erik

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015

Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens Kommune 2015 Assens Kommune Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget att.: Thomas Barfoed Assens, den 27. april 2015 Ansøgning om tilskud til Æblefestival Assens Kommune. Hermed fremsendes ansøgning til Æblefestival Assens

Læs mere

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Musikrådet. Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt Musikrådet ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 20. marts 2013, kl. 16:00 holdt ordinært møde i mødelokale G, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 17.30 Medlemmer: Daniel Mühlendorph Jensen Erik Lund Hansen Frank K. Theilgaard-Mortensen Hattie

Læs mere

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn.

3. Udbredelse af kendskabet til kunst og kultur i Furesø Kommune specielt med fokus på skolesøgende børn. Skovhusets bestyrelse 19.03.2015 Skovhusets oplæg til brug for møde med KFIU d. 14.4.15. 1. KFIU`s beslutning Uddrag af KFIU-referat af møde d. 6 nov. 2014: Forvaltningen indstiller: 1. At udvalget godkender

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Festival kataloget 2013 er på gaden

Festival kataloget 2013 er på gaden Nyhedsbrev 4 Festival kataloget 2013 er på gaden Ligesom sidste år er deltagertallet på festivalen stigende. I år deltager 101 kunstnere fra i alt 12 lande i de ni dage festivalen varer. Alene den lokale

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Resultatberetning for 2016

Resultatberetning for 2016 Resultatberetning for 2016 Horsens Kunstmuseum Horsens Kunstmuseum Resultatberetning 2016 Horsens Kunstmuseum kan se tilbage på et år, hvor vi har oplevet stor anerkendelse for vores arbejde, både på museet

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Perspektivplan 2. forslag

Perspektivplan 2. forslag Perspektivplan 2. forslag PRÆSENTATION AF DET GRØNLANDSKE HUS / HISTORIEN Det Grønlandske Hus (DGH) er et kontakt- og samlingssted, der tilbyder rådgivning inden for retslige, uddannelsesmæssige, integrationsmæssige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008

Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune 28-03-2008 Ansøgning om supplerende støtte til Ny Musiks koncertaktiviteter 2008. Der ansøges om i alt 20.000 kr. I december 2007 bevilligede Kultur- og

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse!

Nyhedsbrev. Nr. 6 november 2009. Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Nyhedsbrev Nr. 6 november 2009 Medlem af Tegnerne Peder Stougaards drøm er gået i opfyldelse! Dansk Plakatmuseum er åbnet i ny udstillingsbygning i Den Gamle By Plakaten er et spillevende medie og er nu

Læs mere

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2

Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 3/201 2 Ib Orla-Jensen 1 4/04-1 3/05 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til ferniseringen af Ib Orla-Jensen Lørdag den 1 4. april fra kl. 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Lokaludvalgenes puljer

Lokaludvalgenes puljer Lokaludvalgenes puljer At arbejde med evalueringen På de næste sider skal du evaluere det projekt, som du har fået støtte til. Du vil blive bedt om at vurdere og beskrive, hvordan projektet efter din opfattelse

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Formandens sidste beretning

Formandens sidste beretning LEDER Da kunstmuseet i Tønder for ca. 8 år siden fik stiftet sin venneforening fik den betegnelsen Sønderjyllands Kunstmuseums Venner. Senere måtte foreningen, som følge af den store museumsfusion Museum

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM

PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM PROGRAM BILLUND CENTRET OG BILLUND KIRKE 40 ÅRS JUBILÆUM Mandag d.15. april - Lørdag d. 20. april. 2013 Foto: Livstræet af NORLYS FOTO Jubilæumsskrift i anledning af Billund Centrets 40 års jubilæum Jørgen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren.

Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Referat af bestyrelsesmødet i Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro den 23. april 2012 kl. 19.30 i foyeren. Tilstede: Carl Christian Madsen, Anders Rosentoft, Peter Klitgaard, Sven Wichmann, Henning

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 30. AUGUST 2012 Til stede: Aksel Nissen, Jan Grønbech, Lars Søndergaard, Flemming Hvid Hansen, Tage Sørensen, Torben Madsen og Peter Pedersen. Endvidere deltog Hans Henrik

Læs mere

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG

Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 1 af 6 KOMMUNIKATIONSDREJEBOG Udarbejdet den 26-09-2011. Side 2 af 6 Kommunikationsdrejebog med informationer og hjælpemidler til kommunikationen omkring BITE, november

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske

KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske KVD Nyhedsbrev nr. 4 maj 2011 påske Siden sidst: Siden sidst har vi afholdt 2 bestyrelsesmøder. Påsken har ligget ind imellem med udstillingen i Aktivitetshuset i Ebeltoft. Fra bestyrelsesmødet d. 28.

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4

Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 10. april 2012 kl. 15:00 i Mødelokale 4 Afbud/fraværende: Per Jakobsen fraværende ved behandling af pkt. 36-38. Mødet hævet kl.: 17.40. Indkaldte: Kl. 15.00 - Kunstudvalget,

Læs mere

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden

PROSPEKT. skandinaviske kunstnere. arrangerer f lere dages festival hvert andet år med de førende kunstnere i verden 2017-2020 skaber liv i kulturarven med tidlig musik fra før år 1800 har fokus på det historiske og sætter middelalderbyen på verdenskortet præsenterer 8-12 sæsonkoncerter med de førende skandinaviske kunstnere

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2014. Et repræsentantskabsmøde med en obligatorisk formandsberetning, er altid en kærkommen anledning til at få alle årets aktiviteter op i hukommelsen igen. Der er mange,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.

Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010. Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14. April 2010 Ole Videbæk, Ribe: Uddrag af plakat til udstillingen Ribe-motiver 2010 Kom til generalforsamling søndag, den 9. maj 2010 kl. 14.00 HUSK også at se udstillingen Ribe-motiver 2010 fra den 21.

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015

Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 SKRÅNINGEN Referat af generalforsamling i kunstforeningen Skråningen mandag den 5. oktober 2015 Der deltog 72 medlemmer i generalforsamlingen og 67 i spisningen. Inden generalforsamlingen fortalte Berit

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2

Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/201 2 Jens Bohr 20/1 0-25/11 201 2 Næstved Kunstforening inviterer til jubilæumsudstilling og fernisering af Jens Bohr Lørdag den 20. oktober

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt.

Udstillingen gennemføres i overensstemmelse med omstående udstillingsvedtægt. UDSTILLINGSAFTALE Mellem udstillingssted: Espen Brandt-Møller. Produktionsskolen MultiCenter Syd Afdeling: Vandtårnet. Hollandsgaard 20. 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 82 19 08 Mob: 29 26 30 09 Mail: espen@multicentersyd.dk

Læs mere

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013

Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013 Blad nr. 2854 Menighedsrådets ordinære møde torsdag den 25. april 2013 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Ophævelse af fredskovspligt Naturstyrelsen

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ACAB / Optagelse af nye medlemmer

ACAB / Optagelse af nye medlemmer Sekretariat Smedegårdsvejen 5 : 3730 Nexø Tlf. +45 2037 6370 info@acab.dk www.acab.dk ACAB / Optagelse af nye medlemmer Indhold side ACAB s bedømmelsesudvalg: Regler for Bedømmelsesudvalget og bedømmelsesprocedure.......

Læs mere

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud-

Hvem besøger udstillingen Have & Landskab er stedet, hvor man mødes for at få information, inspiration og mulighed for at sammenligne maskiner, ud- Velkommen til Hav Branchens egen udstilling Den grønne fagudstilling Have & Landskab '09 holdes næste gang 26. - 28. august 2009. Det foregår ligesom i 2007 på fagskolen Selandia-CEU i. Besøgende 10.000

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou)

Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan Olvhøj (DO), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou) Referat til bestyrelsesmøde den 13. marts kl. 16.00 22.00: Til stede: Jane Brøndum (JB), Jeppe Vestenaa (JV), Lisa Vogel (LV), Dan lvhøj (D), Anders Gadkjær (AG) og Henrik Hougaard (Hou) Afbud: Jannick

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Ophavsret og det der ligner

Ophavsret og det der ligner Ophavsret og det der ligner Case: Sankthansaften i Byparken Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, August Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015

Kunst i Selde 2013-2114 1 Birgitte Kristensen 2 Marianne Jørgensen 3 Marianne Jørgensen. Skulpturlandsby selde 2015 3. Da Winti 8 7 2 5 Kirken 10 Skulpturlandsby selde 2015 1 Camilla Berner 2 Cecilie Bendixen 3 Jørgen Carlo Larsen 4 Torgny Wilcke og Ellen Hyllemose 5 Karin Lorentzen 6 Eva Steen Christensen 7 Henrik

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr.

Region Midtjylland. Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter. Bilag. til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. Region Midtjylland Ansøgninger om tilskud til kulturelle aktiviteter Bilag til Regionsrådets møde den 16. april 2008 Punkt nr. 1 Fra: sendjs@tdcadsl.dk [mailto:sendjs@tdcadsl.dk] Sendt: 7. februar

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Entré: Gratis - billetter fås fra d. 10. august.

Entré: Gratis - billetter fås fra d. 10. august. KULTURNAT - dans mellem reolerne Fredag d. 6. august kl. 20-22 Igen i år er der spændende dansemusik på Kulturnatten denne gang med det fantastiske dansk-cubanske salsaorkester Cocoson - så vel mødt i

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Bente Dahl, Henrik Jansberg, Henrik Marstal, Maria Frej indtil kl. 15.20 og Niels Rønsholdt. 16. marts 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik Møde nr. 13 Mødedato: 26. marts 2015 Tidspunkt: fra kl. 10.00 til kl.16.20 Sted: Mødelokale 8 i stuen Fra kl. 13.00 til 14.00 mødtes udvalget

Læs mere

OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO

OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO OPLEV 4 KLASSISKE DAGE I HOLSTEBRO 28. SEPTEMBER - 1. OKTOBER 2017 - En del af kulturby Aarhus 2017 Festivaldirektør Janne Thomsen Holstebro Gågade PAKKEPRIS FOR 2 DKK 4800,- Pris per person. DKK 2400,-Prisen

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 30. april 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 30. april 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 30. april 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale D, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.10 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze Jens

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Mødereferat. Hvor langt er vi? De fysiske rammer på Carlsberg er på plads med aftalen om at leje Depot Valby samt det tilhørende udendørs areal.

Mødereferat. Hvor langt er vi? De fysiske rammer på Carlsberg er på plads med aftalen om at leje Depot Valby samt det tilhørende udendørs areal. Mødereferat Mødedato : 19. januar 2008 kl. 11.00 Hvor : Carlsberg Deltagere : Se særskilt liste For referatet : Kirsten Mejnholt Dagsorden : 1) Status på festivalen generelt. a. Hvor langt er vi b. www.beerfestival.dk

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013

Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Tirsdag d. 5. marts 2013 Nyhedsbrev nr. 42 marts 2013 Jan Skriver s fotoudstilling på Nordkraft blev en stor suces: Udstillingen åbnede officielt med fernisering søndag d. 10. februar kl. 16.00. Mange

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004

REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 REFERAT GENERALFORSAMLING 2004 Referat af Dansk Sociologforenings generalforsamling d. 28. februar 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere