INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST"

Transkript

1 INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST VERDEN PROSPEKT 21. maj 2007

2 . Afdeling Verden Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med undladelser, der vil kunne forvanske det billede, som prospektet skal give, herunder at alle væsentlige oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i prospektet, således at alle relevante oplysninger efter bestyrelsens opfattelse fremgår af prospektet. Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. København, den 21. maj 2007 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Etik Invest Lars Tybjerg Ejvind Sandal Niels Ravn formand næstformand 2

3 . Foreningen Investeringsforeningen Etik Invest BaseCamp, Højbro Plads 6, 1200 København K Tlf. nr.: Fax nr.: Foreningens afdelinger Investeringsforeningen Etik Invest har i dag afdelingerne Etik Invest, Danske Obligationer, Etik Invest Human, Nordiske Aktier og Etik Invest Verden. Registreringnr. hos Finanstilsynet FT.nr: Registreringsnr. hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Foreningens CVR-nr: Afdelingens SE-nr: Fondskode hos VP Fondskode: DK Foreningens stiftelsesdato Investeringsforeningen Etik Invest er stiftet den 28. juni Afdelingen er stiftet den 23. maj Offentliggørelsesdato Prospektet planlægges offentliggjort i juni Formål Foreningens formål er at drive en investeringsforening baseret på et etisk grundlag. Dette sker ved fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i værdipapirer i overensstemmelse med afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Investor bør have en tidshorisont på minimum 3 år. Profilen af den typiske investor er såvel private som institutionelle der ønsker at investere ud fra etiske principper. Bestyrelse Lars Tybjerg, formand Emmasvej 7, 2820 Gentofte Ejvind Sandal, advokat, Sandals Bureau, BaseCamp Højbro Plads 6, 1., 1200 København K Niels Ravn, næstformand cand. oecon, Poppel Allé 30, Hareskov, 3500 Værløse Investeringsforeningens direktion Foreningens daglige ledelse varetages af direktør civ. økonom Steen Worziger. Skjold Jørgensen, selvstændig regnskabskonsulent er prokurist. Revision Statsautoriseret revisor Poul Mærkedahl Statsautoriseret revisor Carsten Collin Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tagensvej 86, 2200 København N. Depotselskab 3

4 Nordea Bank Danmark A/S Postboks 850, 0900 København C Foreningen har indgået aftale med Nordea Bank Danmark A/S om, at denne som depotbank opbevarer værdipapirer og likvide midler for foreningens afdelinger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, og påtager sig de heri fastlagte kontrolopgaver og forpligtelser. For danske børsnoterede aktier og obligationer registreret i Værdipapircentralen betales Nordea Bank Danmark A/S de til enhver tid gældende standardsatser. Depotgebyrer for udenlandske aktier udgør for de første 500 mio. kr. af formueværdien 0,075%. For formueværdier af udenlandske aktier over 500 mio. kr. er depotgebyret 0,06%. Depotselskabsaftalen kan opsiges skriftligt med 1 måneds varsel fra Etik Invest s side og 6 måneders varsel fra Nordea Bank Danmark A/S s side. Etiske kriterier Investeringsforeningen Etik Invest benytter både kriterier for sociale og miljømæssige forhold og branchekriterier. Med hensyn til sociale forhold vurderes virksomhedernes overholdelse af nogle af FN's centrale menneskerettighedskonventioner. Det gælder: Misbrug af børnearbejde (FN s Børnekonvention 32, ILO s konvention nr.138 om minimumsalder samt ILO s konvention nr 182 om de værste former for børnearbejde). Tvangsarbejde (ILO s konvention (nr. 29) om tvangsarbejde og ILO s konvention (nr. 105) om afskaffelse af tvangsarbejde). Diskrimination på grund af køn, race eller religion (FN s deklaration om menneskerettigheder, 2 og 23, ILO s konvention nr. 111 om diskrimination samt ILO s konvention nr. 100 om ligeløn). Foreningsfrihed (FN s deklaration om menneskerettigheder 23 samt ILO s konvention nr. 87 om organisationsfrihed og ILO s konvention nr. 98 om organisationsret og kollektiv forhandlingsret). Korruption (Kapitel 6 i OECD's retningslinier til multinationale virksomheder) Udgangspunktet for vurderingen af virksomhedernes miljømæssige forhold er: Arbejdsmiljø (ILO s konvention om sundhed og sikkerhed, ILO s konvention om minimumsløn, ILO s konvention om arbejdstider; også kaldet sweatshops). FN s konvention om bevarelse af den biologiske mangfoldighed; herunder bioteknologisk sikkerhed. FN s Montrealprotokol om forhold, der reducerer ozonlaget. FN s rammekonvention vedrørende klimaforandringer; herunder Kyotoprotokollen. Hvad angår branchekriterier afstår Etik Invest fra at investere i aktier, hvor 5% eller mere af omsætningen hidrører fra f.eks. våben- eller tobaksindustri. For at sikre at Etik Invests investeringsportefølje til enhver tid opfylder de etiske kriterier, benytter Etik Invest et internationalt anerkendt screeningsselskab, Global Ethical Standard, GES. Med henblik på rådgivning om spørgsmål vedrørende etiske investeringer har bestyrelsen nedsat en Etisk Komite bestående af Lars Tybjerg, formand, samt pastor Flemming Kofod- Svendsen og pens. statsadvokat Erik Merlung. Rådgivningsaftale Foreningen har i februar 2006 indgået rådgivningsaftale med Danske Bank, Finanscenter København, Holmens Kanal 2, 1060 København K. Rådgiver skal rådgive om investering af foreningens aktiver ud fra de enkelte afdelingers investeringspolitik og stille relevant analysemateriale til rådighed i relation hertil. Markedsføringsaftale Foreningen har indgået market-making aftale med Nordea Bank Danmark A/S. Nordea Bank Danmark A/S modtager 0,25% i tegnings- og indløsningsprovision for market-making funktionen. Årsrapport Afdelingens årsrapport aflægges i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning om investeringsforeningers aflæggelse af regnskab. Udbytte, afkast og administrationsomkostninger seneste 5 år 4

5 Udbytte i kr. pr. bevis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Udbytte i % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Afkast i % 2,17 23,29 0,91 4,22-26,50 Administrationsomkostn. i % 2,32 2,52 2,31 2,58 1,37 Det bemærkes, at historiske afkast ikke kan anses som et billede på fremtidige afkast. Der kan således ikke drages slutninger heraf om det kommende afkast i afdelingen. Formue Afdelingens formue udgjorde tkr. pr. 31. december 2006 Vederlag til bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsynet Det samlede vederlag til foreningens bestyrelse, investeringsforvaltningsselskab og Finanstilsynet udgjorde i henhold til det seneste årsregnskab henholdsvis Bestyrelse Investeringsforvaltningsselskab (for jan. Og feb. 2006) Finanstilsynet 0 t.kr. 106 t.kr. 31 t.kr. Aftalen om investeringsforvaltning/administration mellem Alfred Berg Fondsmægler-selskab og Alfred Berg Administrationsselskab og Etik Invest blev opsagt med virkning fra marts 2006, hvorefter Erik Invest etablerede selvstændig administration. Endvidere har bestyrelsen frasagt sig honorar foreløbigt for 2006 og Udlevering af årsrapport og halvårlige formueopgørelser Foreningens årsrapport og halvårsrapport udleveres ved henvendelse til Investeringsforeningen Etik Invest, Højbro Plads 6, 1200 København K eller downloades fra foreningens hjemmeside, Finanskalender Etik Invest offentliggjorde årsregnskabsmeddelelse den 23. marts Den ordinære generalforsamling afholdtes den 19. april 2006 kl. 17 på foreningens adresse. Etik Invest offentliggør halvårsrapporten for første halvdel af 2007 fredag den 24. august. Bevisudstedende eller kontoførende Afdelingen er bevisudstedende. Værdipapircentralen Udstedelse og registrering af investeringsforeningsandele foretages via Værdipapircentralen mod indbetaling af købsbeløbet. Udloddende eller akkumulerende Afdelingen er udloddende. Skat Afdelingen er fritaget for beskatning, da den er udloddende. Beskatning af medlemmer: Såfremt der er tale om pensionsmidler, sker beskatningen efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Er der tale om frie midler, sker beskatningen fra 1. januar 2006 efter reglerne om aktieindkomstskat, idet der dog er nogle overgangsregler fra den hidtidige beskatning af gevinst eller tab ved salg af andele i afdelingen efter reglerne i aktieavancebeskat-ningsloven. For virksomheder gælder selskabsskatteloven. Opsplitning af udbytte på kapitalindkomst, aktieindkomst og eventuel skattefri indkomst, bliver foretaget af foreningen og meddelt medlemmerne hvert år i regnskabet. Oplysningen indberettes automatisk til skattevæsenet. Hvis der er tale om børneopsparingsmidler, bliver investeringsafkastet ikke beskattet i bindingsperioden. 5

6 Maksimale omkostninger Det fremgår af vedtægterne gældende for foreningen, at de samlede årlige omkost-ninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet, for hver afdeling ikke må overstige en fastsat procentsats af den højeste formueværdi i hver afdeling inden for regnskabsåret. De fastesatte maksimale omkostninger udgør 2,25% i Afdeling Etik Invest Verden. Stemmeret Ethvert af foreningens medlemmer har én stemme for hver 10,00 kr. pålydende investeringsforeningsandel. Stemmeret kan kun udøves for de investeringsforeningsandele, som mindst 14 dage forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. Ingen ejer af investeringsforeningsandele kan for sit eget vedkommende afgive stemme for mere end 1% af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende investeringsforeningsandele for den afdeling, afstemningen vedrører eller for 1% af det samlede pålydende i alle afdelinger ved afstemninger om fælles anliggender. Ingen investeringsforeningsandele har særlige rettigheder. Opløsning, fusion og spaltning Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer og beslutning om foreningens (eller en afdelings) opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Er halvdelen af formuen ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men stemmer to tredjedele af de afgivne stemmer for forslaget, kan forslaget vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes med mindst 3 ugers varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslaget vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. Flytning mellem afdelinger Ved flytning af andele fra én afdeling i foreningen til en anden forening eller afdeling, opkræves der normalt gældende indløsningsfradrag og emissionstillæg. Tegningssted Køb af andele i afdelingen kan ske ved henvendelse til eget pengeinstitut. Emissionsperiode Investeringsforeningsandele i afdelingen udbydes i løbende emission uden fastsat maksimumbeløb. Fastsættelse af emissionspris ved løbende emission Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tilægges et beløb til dækning af udgifter ved køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidler af emissionen. Dette tillæg udgør p.t. maksimalt 2,00 procent. Emissionsomkostningerne fordeler sig som følger: Tegningsprovision: max 1,50% Kurtage og spread: max 0,50% Betaling for tegning Betaling for andele i løbende emission afregnes i henhold til branchepraksis på tredje børsdag efter tegningen samtidig med registrering af andelene på konti hos Værdipapircentralen. Stykstørrelse Andelene udstedes i stykker á kr. 10. Børsnotering Afdelingen er noteret på fondsbørsen OMX. Notering på navn Investeringsforeningsandelene udstedes til indehaver, men kan på begæring overfor ihændehaverens kontoførende institut, noteres på navn i foreningens bøger. 6

7 Indløsningsret På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andele. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Indløsning kan effektueres ved henvendelse til foreningens depotselskab eller via eget pengeinstitut. Ved indløsning sker der en automatisk overførsel til investors konto knyttet til VP depotet. Indløsningspris Indløsningsprisen udregnes på grundlag af en opgørelse svarende til den i vedtægternes 12, stk. 1 nævnte, foretaget på indløsningstidspunktet, idet der gøres fradrag i indløsningsprisen for udgifter ved eventuelt salg af værdipapirer samt for nødvendige omkostninger ved indløsningen. Offentliggørelse af emissions- og indløsningspris samt indre værdi Indre værdi samt køb og salgskurser fremgår dagligt af fondsbørsen OMX officielle kursliste for noterede investeringsforeninger, som er tilgængelig via hjemmesiden og som gengives i en række dagblade. Information om købs- og salgskurser fås endvidere ved henvendelse til foreningens depotselskab. Omsættelighed Investeringsforeningsandelene er frit omsættelige (omsætningspapirer). Der er derfor ingen indskrænkninger i andelenes omsættelighed. Udlodningsfrekvens samt beskatning heraf Udlodning sker én gang årligt for så vidt bestyrelsen beslutter at udlodde udbytte. Ved udbetaling af udbytte tilbageholdes i henhold til gældende lov 28 procent i udbytteskat. Andele registreret på pensionskonti modtager udbytte uden træk af udbytteskat. Yderligere information Yderligere information kan rekvireres ved henvendelse til foreningens kontor. Midlernes anbringelse Midlerne anbringes i overensstemmelse med Afsnit IX i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Investeringsmarkeder Afdelingen investerer i aktier, noteret på regulerede markeder indenfor Den Europæiske Union- Investeringsmål Afdelingen investerer i børsnoterede nordiske aktier og likvide midler i accessorisk omfang. Målsætningen er at give et afkast, der følger udviklingen i VINX30 indekset, jf. neden for. Benchmark Afdelingens benchmark er VINX30. Investeringsrammer og restriktioner Der blev vedtaget vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling den 18. april, som ble endeligt vedtaget ved en ekstraordinær generalforsamling den 19. maj Ændringen består i en tilføjelse til vedtægternes 6, afsnit Etik Invest verden 3. punkt: indtil afdelingens formue overstiger 100 mio. kr. kan bestyrelsen investere i samme portefølje som Etik Invest Human, Nordiske Aktier. Afdelingen påbegynder således i december 2006 en omlægning af porteføljen til en Nordisk portefølje, der så langt som praktisk muligt handelsstørrelser- og omkostninger taget i betragtning - vil være en kopi af Etik Invest Human, Nordiske Aktier, der beskriver investeringsrammer og restriktioner således: Afdelingen investerer i op til 30 børsnoterede nordiske aktier og i likvide midler i accessorisk omfang op til et maksimum på 5 procent af den samlede formue. Porteføljen sammensættes på samme måde som den sammensætning, der ligger til grund for VINX30 indeks for nordiske aktier, som OMX beregner i samarbejde med børserne i Oslo og Reykjavik, med følgende tilpasninger: (1) Hvis investeringsforeningens portefølje til stadighed skal have samme sammensæt-ning som indeksgrundlaget, vil der være behov for mange handler, bl.a. som følge af emissioner og 7

8 indløsninger. Etik Invest tilstræber lave omkostninger, hvorfor handler så vidt muligt vil blive foretaget i størrelser, der ikke ligger under grænsen for minimumskurtage. På den anden side er det centralt, at aktieposternes andele af porteføljen ikke afviger for mærkbart fra indeksgrundlaget. Aktieposternes andele vil derfor blive holdt inden for +/- 1/10 fra vægten i indeksgrundlaget; for aktier med en vægt på under 1% af porteføljen er båndbredden dog +/- 2/10. Alle handler skal sigte mod, at andelen af den pågældende aktie i porteføljen kommer nærmere ved vægten i vægtgrundlaget, når bortses fra undtagelser nævnt i det følgende. (2) Når bestyrelsen beslutter, at et selskab ikke lever op til foreningens etiske kriterier, skal selskabets aktier udfases af porteføljen. (3) Når en enkelt aktiepost måtte stige op over 9% af porteføljens værdi, kan der sælges af denne aktie med henblik på at undgå at overskride det lovgivningsmæssige maksimum på 10% for enkeltposter i aktiebaserede investeringsforeninger. (4) Når aktieposter med andele på mellem 5% og 10% af porteføljens værdi måtte stige op over tilsammen at udgøre 38% af porteføljens værdi, kan der sælges af disse poster med henblik på at undgå at overskride det lovgivningsmæssige maksimum på 40%. (5) De andele, der måtte blive frigjort ved de forhold, der nævnes under under pkt. (2) pkt. (4), fordeles proportionalt på de resterende aktier. (6) Producenten af VINX30 beregner to gange om året alle de børsnoterede selskabers free float markedsværdi og opgør omsætningen i de seneste seks måneder af aktien. På dette grundlag foretages efter specifikke regler der angives bl.a. at sigte mod stabilitet i indeksgrundlaget - beregninger af, om en eller flere aktier skal fjernes fra indeksgrund-laget og erstattes af andre aktier. Dette kan også afstedkomme ændringer i vægten for de resterende aktier. Fordelingen revideres også på grundlag af udviklingen i selskaber-nes free float markedsværdi. I de tilfælde, hvor der er tale om ændringer for de 30 selskabers vægte, vil der blive iværksat salg/køb inden en måned for at sikre overholdelse af den generelle regel i punkt (1). I de tilfælde, hvor der er tale om udskiftning af selskaber kan det være, at tilpasningen under indtryk af markedsforholdene må strækkes over tre måneder. Performance for benchmark og afdelingen De neden for anførte afkast for afdelingen er resultaterne af den investeringsstrategi, der blev anlagt i årene , der kort blev resumeret i tidligere prospekter således: Investeringsstrategien er primært baseret på en brancheorienteret indgangsvinkel. Branchesammensætningen er væsentlig for afkastet. Der anvendes derfor mange ressourcer på af definere de mest attraktive brancher. De elementer, der indgår i vurderingen af de enkelte brancher er deres påvirkning fra den makroøkonomiske situation og internationale megatrends, såsom ændrede demografiske forhold og informationsteknologi. Der er en række begrænsninger på, hvor meget vægtningen af de enkelte sektorer må afvige fra benchmark. Benchmark er opdelt i 10 sektorer. Efter opsigelserne i 2005 fra Alfred Bergs side af rådgivnings- og administrationsaftaler med foreningen med effekt fra februar og marts 2006 har der været ført en passiv porteføljepolitik, der efter beslutning i bestyrelsen i november 2006 er afløst af en indeksbaseret investerings-strategi, jf. oven for under Investeringsrammer og restriktioner. Afkast i pct Benchmark 7,30 24,31 3,51 10,04-28,37 Afdelingen 2,17 23,29 0,91 4,22-26,50 Finansielle instrumenter Afdelingen kan anvende finansielle instrumenter på dækket basis. Anvendelse af finansielle instrumenter forventes ikke at ændre afdelingens overordnede risikoprofil. Risikoprofil Ved investering i afdelingen sikres en spredning, og dermed nedbringelse af risikoen, via en bredere allokering på henholdsvis lande, brancher og selskaber, i forhold til aktieinvesteringer i enkeltlande. De etiske kriterier ændrer ikke mærkbart på risikoprofilen sammenlignet med tilsvarende afdelinger. Er der forskel i risikoen, vurderes den at være mindre i denne afdeling end i andre nordiske aktieafdelinger med tilsvarende investeringsstil. Det skyldes blandt andet, at den etiske screening afdækker forhold, der risikerer at dukke op i pressen på et senere tidspunkt med negativ PR og dermed risiko for negativ aktiekursudvikling. 8

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST HUMAN, NORDISKE AKTIER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektNordiskeAktier070521final.doc . Afdeling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST VERDEN

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST VERDEN INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST VERDEN PROSPEKT 16. NOVEMBER 2006 1 . Afdeling Verden Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST HUMAN, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST HUMAN, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST HUMAN, NORDISKE AKTIER PROSPEKT 16. NOVEMBER 2006 . Afdeling Etik Invest Human, Nordiske aktier Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ETIK INVEST AFDELING ETIK INVEST, DANSKE OBLIGATIONER PROSPEKT 21. maj 2007 G4:Users:steno:Desktop:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:ProspektObligationer070521final.doc . Afdeling Etik

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING EMERGING MARKETS OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Emerging Markets Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability

FORENKLET PROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability FORENKLET PROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, Afdeling 11, Dow Jones Sustainability . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Indeksobligationer en afdeling i Placeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special Danske aktier fokus en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING HIGH YIELD OBLIGATIONER PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling High Yield Obligationer Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse.

8) Bestyrelsesmedlemmernes navne og deres hovedbeskæftigelse ved angivelse af deres stilling, ansættelsessted og ansættelses- eller bopælsadresse. Bekendtgørelse om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter 1) I medfør af 74, stk. 2, 113, 114 f, stk. 1 og 2, og 132, stk.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING NORDEN PROSPEKT 19. MARTS 2009 . Afdeling Norden Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen Fionia Invest Lange Obligationer 1 Nærværende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indgår i det fuldstændige prospekt og erstatter ikke det

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest 1 N rv rende forenklede prospekt indeholder ikke alle oplysninger, som indg r i det fuldst ndige prospekt og erstatter ikke det fuldst ndige

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Danmark en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Vi erklærer herved, at oplysningerne i det forenklede tegningsprospekt

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest Portefølje, CVR-nr. 33 16 17 94, FT-nr. 11172 Fusion af afdelinger: Nordea Invest Portefølje Danmark, SE-nr. 32 54 16 82, FT-nr. 6,

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter

Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter Bekendtgørelse nr. 201 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om oplysninger i investeringsforeningers, specialforeningers, godkendte fåmandsforeningers og hedgeforeningers prospekter I medfør af

Læs mere

Investeringsforeningen Dexia Invest

Investeringsforeningen Dexia Invest Investeringsforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

Investeringsforeningen INVESTIN

Investeringsforeningen INVESTIN Investeringsforeningen INVESTIN Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling: Nordea Invest Verden, SE nr. 32 53 57 71, FT nr. 1 (den ophørende afdeling)

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

G4:Users:steno:Desktop:Nyt Kombineret prospekt 26NOV07:Prospekt071126[FINAL].doc

G4:Users:steno:Desktop:Nyt Kombineret prospekt 26NOV07:Prospekt071126[FINAL].doc Investeringsforeningen Etik Invest Forenkelt og fuldstændigt prospekt for afdelingerne Etik Invest, Danske Obligationer Etik Invest Human, Nordiske Aktier Etik Invest Verden 26. november 2007 Det forenklede

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt

ATP Invest. Afdeling Basis Lav Risiko. Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

ATP Invest II Afdeling Globale aktier

ATP Invest II Afdeling Globale aktier Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Aktiv Rente en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen Nordea Invest

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber

ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber ATP Invest I Afdeling Danske Aktier Mindre selskaber Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Afdelingen markedsføres også under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne. Alm. Brand Invest, Obligationer Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 3. december 2007 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Offentliggjort

Læs mere

Specialforeningen Dexia Invest

Specialforeningen Dexia Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som

Læs mere

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1)

Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS m.v.1) Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 83, stk. 5, 159, stk. 3, 171, stk. 4, og 221, stk. 3, i lov nr. 456 af 18. maj 2011 om investeringsforeninger, som ændret ved

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 26. juni 2014. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) 17. juni 2014. Nr. 758. Lovtidende A 2014 Udgivet den 26. juni 2014 17. juni 2014. Nr. 758. Bekendtgørelse om oplysninger i prospekter for danske UCITS 1) I medfør af 102, stk. 5, og 190, stk. 3, i lov nr. 597 af 12. juni 2013

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer

ATP Invest I Afdeling Korte obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024 Fusion af afdeling Nordea Invest Europæiske aktier fokus, SE-nr. 33 47 13 94, FT-nr. 59, og afdeling

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling Danske aktier Unit-Link Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Forenklet. Afdeling Bolig

Forenklet. Afdeling Bolig Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Bolig Afdeling Bolig Indhold Afsnit I Foreningen... 2 Afsnit II Afdelingen... 3 Afsnit III - Samarbejdsparter og tegning... 4 Afsnit IV - Afkast, udbytte,

Læs mere

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest. Forenklet fællesprospekt. for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Lån & Spar Rationel Invest Forenklet fællesprospekt 2009 for obligationsafdelingerne KORTE OBLIGATIONER OBLIGATIONER LANGE OBLIGATIONER 1 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet...

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest USA en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE. INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: ) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 73 41 00 10) (FT-nr.: 11024) Afdeling Korte obligationer Privat (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 05 41 64), (FT-nr. 21),

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AFDELING PENSIONPLANNER 6 PROSPEKT 25. AUGUST 2009 . Afdeling PensionPlanner 6 Vi skal herved erklære: - at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer

ATP Invest I Afdeling Lange obligationer ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling den 11. maj 2012, kl. 10.00 hos

Læs mere

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier

ATP Invest I Afdeling Amerikanske aktier ATP Invest I Afdeling Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske

Læs mere

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest

AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL. Investeringsforeningen Jyske Invest AFDELINGSPROSPEKT AFDELINGSPROSPEKT FOR JYSKE INVEST GLOBALE AKTIER SPECIAL Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Februar 2010 1 SÆRLIGE FORBEHOLD... 1 2 ANSVAR FOR PROSPEKTET... 2 3 FORENINGENS

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Global Value en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest.

Tegningsprospekt. Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Global Value en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i det fuldstændige tegningsprospekt

Læs mere

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest

FORENKLET PROSPEKT. Investeringsforeningen BPT Invest FORENKLET PROSPEKT Investeringsforeningen BPT Invest Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Ejendomme Europa Indeks (ophørende), Europa Bæredygtig

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparindex, AFDELING 12, World Index Hedged Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Stonehenge Investeringsforeningen Stonehenge indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 10. april 2012, kl. 17.00 hos Ringkjøbing

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FORENKLET TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCK PICK SEPTEMBER 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, AFDELING 24, OMX C20 Aktier . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem

Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem Bestyrelsens fusionsplan og fusionsredegørelse for fusion mellem INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST ENGROS (CVR-nr.: 13 76 00 98) (FT-nr.: 11054) Afdeling Globale aktier fokus (den ophørende afdeling)

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest

Specialforeningen BL&S Invest Specialforeningen BL&S Invest Afdeling Globale Aktier Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr

Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr , FT-nr Fusionsplan og fusionsredegørelse Investeringsforeningen Nordea Invest, CVR-nr. 73 41 00 10, FT-nr. 11024. Fusion af afdeling HealthCare, SE-nr. 11 86 12 53, FT-nr. 34 (den ophørende afdeling) og afdeling

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest

Investeringsforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest Forenklet tegningsprospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke er behæftet med udeladelser,

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest:

BESTYRELSENS FUSIONSPLANER -REDEGØRELSER. for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: BESTYRELSENS FUSIONSPLANER og -REDEGØRELSER for fusionerne (sammenlægningerne) mellem følgende afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest: 1. Sundhed Indeks (ophørende) og Bioteknologi 2. Danske

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Forenklet fællesprospekt pr. 25. februar 2009 for aktieafdelingerne Alm. Brand Invest, Danske Aktier Alm. Brand Invest, Europæiske Aktier Alm. Brand Invest, Miljø

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest

Investoroplysninger for. Kapitalforeningen World Wide Invest Investoroplysninger for 24. marts 2014 Investoroplysninger for Ansvar for investoroplysningerne for og afdeling. Vi erklærer, at oplysningerne i investoroplysningerne os bekendt er rigtige, og at investoroplysningerne

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest Globale Vækstmarkeder, Afdeling 2, Sparinvest Nye Obligationsmarkeder . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Afdeling KF Danske obligationer Forenklet prospekt Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt ikke

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING 2, NORDISKE AKTIER FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

Danske Small Cap aktier

Danske Small Cap aktier FT nr. 11.108 Danske Small Cap aktier Tegningsprospekt offentliggjort den 4. april 2007 Tegningssted: Dexia Bank Denmark A/S Telefon: 33 46 11 00 Grønningen 17 Telefax: 33 32 42 01 1270 København K E-mail:

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 18, Eurostoxx 50

TEGNINGSPROSPEKT. for. Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 18, Eurostoxx 50 TEGNINGSPROSPEKT for Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 18, Eurostoxx 50 . Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet os bekendt

Læs mere