KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)"

Transkript

1 L 162/40 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 874/2004 af 28. april 2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, (5) For at sikre bedre beskyttelse af forbrugernes rettigheder bør lovgivningen i én af medlemsstaterne være gældende ret i tvister mellem registratorer og indehavere af registrerede domænenavne om forhold vedrørende fællesskabstitler, uden at fællesskabsregler om lovvalg og værneting berøres. under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu ( 1 ), særlig artikel 5, stk. 1, efter høring af topdomæneadministratoren i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 733/2002, og (6) Registratorer bør fra deres ansøgere forlange nøjagtige oplysninger om bl.a. fuldstændigt navn, adresse, telefonnummer og e-post-adresse samt oplysninger om den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for den tekniske drift af domænenavnet. ud fra følgende betragtninger: (1) De første faser af implementeringen af topdomænet.eu, som skulle oprettes ved forordning (EF) nr. 733/2002, er afsluttet med udpegelsen af en juridisk person, der er hjemmehørende i Fællesskabet, til at administrere og forvalte topdomænet.eu, dvs. være dets topdomæneadministrator. Topdomæneadministratoren, der er udpeget ved Kommissionens beslutning 2003/375/EF ( 2 ), skal være en enhed, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis drift og udbud af tjenesteydelser er baseret på omkostningsdækning og rimelig pris. (2) Der bør findes en hurtig og effektiv procedure til at ansøge om et domænenavn ad elektronisk vej på alle Fællesskabets officielle sprog hos akkrediterede registratorer. (3) Akkrediteringen af registratorer bør foretages af topdomæneadministratoren efter en procedure, der sikrer loyal og åben konkurrence mellem registratorer. Proceduren for akkreditering skal være åben, gennemsigtig og ikkediskriminerende. Kun enheder, der opfylder bestemte grundlæggende tekniske krav, som fastsættes af topdomæneadministratoren, bør kunne akkrediteres. (7) Topdomæneadministratoren bør føre en politik, der fremmer brug af alle Fællesskabets officielle sprog. (8) I henhold til forordning (EF) nr. 733/2002 kan en medlemsstat anmode om, at dens officielle navn og det navn, den er almindeligt kendt under, ikke registreres direkte under.eu af andre end medlemsstatens regering. Lande, der forventes at tiltræde Den Europæiske Union efter maj 2004, bør have mulighed for at blokere disse navne og de navne, de er almindeligt kendt under, således at de kan blive registeret senere. (9) Der bør være tilladt for en medlemsstat at udpege en operatør, der registrerer dens officielle navn og det navn, den er almindeligt kendt under, som domænenavn. På tilsvarende måde bør det være tilladt for Kommissionen at udvælge domænenavne til brug for Fællesskabets institutioner og at udpege en operatør for disse domænenavne. Topdomæneadministratoren bør bemyndiges til at reservere en række nærmere bestemte domænenavne til sine driftsmæssige funktioner. (4) Registratorer bør kun acceptere ansøgninger om registrering af domænenavne, der indgives, efter at de blevet akkrediteret, og bør videresende dem i samme rækkefølge, som de er modtaget i. ( 1 ) EFT L 113 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 128 af , s. 29. (10) En række medlemsstater har i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 733/2002 meddelt Kommissionen og de øvrige medlemsstater en begrænset liste over almindeligt anerkendte navne, der vedrører geografiske og/eller geopolitiske begreber, og som berører deres politiske eller regionale opbygning. Disse lister indeholder navne, som enten ikke må registreres, eller kun må registreres under et andenordensdomæne i henhold til de generelle retningslinjer. For navnene på disse lister finder»først-i-tid«-princippet ikke anvendelse.

2 L 162/41 (11)»Først-i-tid«-princippet bør være grundprincippet ved bilæggelse af tvister mellem indehavere af ældre rettigheder under den trinvise registrering. Når den trinvise registrering er afsluttet, bør domænenavne tildeles efter»først-i-tid«-princippet. (12) Der bør etableres en procedure for trinvis registrering, således at ældre rettigheder i henhold til fællesskabsretten eller national ret beskyttes. Trinvis registrering bør ske i to etaper med henblik på sikring af, at indehavere af ældre rettigheder får passende muligheder for at registrere de navne, som de har ældre rettigheder til. Topdomæneadministratoren bør sikre, at rettighedernes gyldighed kontrolleres af udpegede valideringsagenter. Valideringsagenterne bør foretage deres vurdering af den rettighed, der hævdes at være til et bestemt navn, på grundlag af dokumentation fra ansøgerne. Derefter bør det pågældende navn tildeles efter»først-i-tid«-princippet, hvis der er to eller flere ansøgere til samme domænenavn, som alle har ældre rettigheder. (16) Topdomæneadministratoren bør etablere en ADRprocedure, hvori der tages hensyn til internationalt bedste praksis på området, især de relevante henstillinger fra Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret (WIPO), således at spekulation i og misbrug af registreringer så vidt muligt undgås. (17) Topdomæneadministratoren bør udvælge ADR-udbydere, der har den fornødne sagkundskab, ud fra objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende kriterier. ADR bør følge et minimum af ensartede procedureregler, som svarer til reglerne i den af Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN) vedtagne Uniform Dispute Resolution Policy. (18) Af hensyn til den snarligt forestående udvidelse af EU er det nødvendigt, at de i denne forordning opstillede generelle regler træder i kraft hurtigst muligt. (19) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det kommunikationsudvalg, der er nedsat ved artikel 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF ( 1 ) (13) Topdomæneadministratoren bør indgå en hensigtsmæssig deponeringsaftale for at sikre mod afbrydelser i driften og især for at sikre, at de lokale internetbrugere kontinuerligt kan benytte tjenesterne med mindst mulig afbrydelse i tilfælde af redelegering eller andre uforudsete omstændigheder. Topdomæneadministratoren bør ligeledes følge de relevante regler, principper, retningslinjer og bedste praksis for databeskyttelse, navnlig hvad angår mængden og arten af de data, der kan vises i Who-isdatabasen. Domænenavne, som en domstol i en medlemsstat har fundet er ringeagtende, racistiske eller krænker grundlæggende retsregler, bør spærres og i givet fald tilbagekaldes, når domstolen har truffet sin endelige afgørelse. Sådanne domænenavne bør været spærret for fremtidig registrering. UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: KAPITEL I GENSTAND Artikel 1 Genstand Denne forordning fastsætter de generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet.eu og dets funktioner samt de generelle principper for registrering, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 733/2002. (14) Hvis indehaveren af et domænenavn er død eller gået konkurs på tidspunktet for registreringsperiodens udløb, bør domænenavnet suspenderes i 40 kalenderdage, hvis der ikke er iværksat nogen overdragelse. Har arvinger eller kurator ikke registreret navnet inden for denne frist, bør det frigives til almindelig registrering. KAPITEL II REGISTRERINGSPRINCIPPER Artikel 2 (15) Topdomæneadministratoren bør i et begrænset antal nærmere angivne tilfælde kunne tilbagekalde domænenavne, efter at have givet indehaveren af det pågældende domænenavn mulighed for at træffe de fornødne forholdsregler. Domænenavne bør også kunne tilbagekaldes ved en alternativ tvistbilæggelsesprocedure (ADR). Ret til og generelle principper for registrering Enhver berettiget part anført i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 kan registrere et eller flere domænenavne under topdomænet.eu. ( 1 ) EFT L 108 af , s. 33.

3 L 162/42 Medmindre andet er fastsat i kapitel IV, tildeles brugsretten til et domænenavn til den registreringsberettigede, hvis ansøgning først modtages af topdomæneadministratoren på teknisk korrekt måde og i overensstemmelse med denne forordning. I denne forordning benævnes dette kriterium om den første modtagelse»først i tid«-princippet. Når et domænenavn er registreret, bliver det først tilgængeligt for yderligere registrering, hvis registreringen udløber uden at være blevet fornyet, eller hvis domænenavnet bliver tilbagekaldt. Domænenavne registreres direkte under topdomænet.eu, medmindre andet er fastsat i denne forordning. Registreringen af domænenavne er først gyldig, når ansøgeren har betalt det fulde gebyr. Domænenavne, der registreres under topdomænet.eu, kan kun overdrages til en anden, hvis denne er berettiget til registrering af.eu-domænenavne. Artikel 4 Akkreditering af registratorer Kun registratorer, der er akkrediteret af topdomæneadministratoren, kan tilbyde registrering af navne under topdomænet.eu. Topdomæneadministratoren fastlægger proceduren for akkreditering af registratorer, idet proceduren skal være rimelig, gennemskuelig og ikke-diskriminerende og sikre reel og loyal konkurrence. Registratorer skal koble sig til og benytte topdomæneadministratorens automatiske registreringssystemer. Topdomæneadministratoren kan opstille yderligere grundlæggende tekniske krav med henblik på akkreditering af registratorer. Topdomæneadministratoren kan forlange, at registratoren forudbetaler registreringsgebyrerne; gebyrerne fastsættes en gang om året af topdomæneadministratoren på grundlag af et rimeligt markedsskøn. Artikel 3 Topdomæneadministratoren stiller proceduren og betingelserne for akkreditering af registratorer samt listen over de akkrediterede registratorer til rådighed for offentligheden i en umiddelbart tilgængelig form. Ansøgning om registrering af domænenavn Ansøgninger om registrering af domænenavne skal indeholde følgende oplysninger: a) ansøgerens navn og adresse b) ansøgerens elektroniske bekræftelse af, at ansøgeren opfylder de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/ 2002 c) ansøgerens elektroniske erklæring om, at ansøgningen indgives i god tro, og at den efter ansøgerens formening ikke krænker tredjemands rettigheder d) ansøgerens elektroniske tilsagn om, at han accepterer alle betingelser og vilkår for registrering, herunder de i kapitel VI anførte principper for udenretslig tvistbilæggelse. Afgivelse af urigtige oplysninger under litra a) til d) anses for overtrædelse af registreringsbestemmelserne. En eventuel kontrol af registreringsansøgningers gyldighed foretages af topdomæneadministratoren efter registreringen, enten på topdomæneadministratorens eget initiativ eller i forbindelse med en tvist om registrering af det pågældende domænenavn; dette gælder dog ikke ansøgninger, der indgives efter proceduren for trinvis registrering i artikel 10, 12 og 14. Hver registrator forpligter sig kontraktligt over for topdomæneadministratoren til at overholde vilkårene for akkreditering, herunder især de generelle principper i denne forordning. Artikel 5 Bestemmelser gældende for registratorer Uden at dette berører regler om lovvalg og værneting, kan der ikke i en aftale mellem registratoren og indehaveren af et domænenavn foretages andet lovvalg end af lovgivningen i en medlemsstat, tvister kan ikke henlægges til konfliktløsningsorganer, medmindre disse er udvalgt af topdomæneadministratoren i medfør af artikel 23, og der kan som værneting ikke vedtages en voldgiftsret eller en domstol uden for Fællesskabet. Når registratoren modtager flere ansøgninger om registrering af samme navn, videresender han ansøgningerne til topdomæneadministratoren i den rækkefølge, hvori de blev modtaget. Kun ansøgninger, som er modtaget efter sin akkrediteringen, videresendes til topdomæneadministratoren. Registratorer forlanger af alle ansøgere, at de giver nøjagtige og korrekte kontaktoplysninger om mindst én fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for den tekniske drift af det domæne, hvis navn søges registreret.

4 L 162/43 Registratorer kan i overensstemmelse med gældende national ret og fællesskabsret indføre tillidsmærknings- og autentifikationsordninger for at fremme forbrugernes tillid til, at de oplysninger, der er tilgængelige under et domænenavn, som registratoren har registreret, er pålidelige. må registreres. Den anden liste indeholder de navne, som Kommissionen har givet topdomæneadministratoren meddelelse om kun må registreres under et andenordensdomæne. KAPITEL III Artikel 8 SPROG OG GEOGRAFISKE BEGREBER Landenavne og alpha 2-koder for lande Artikel 6 Sprog Registrering af.eu-domænenavne påbegyndes først, når topdomæneadministratoren har givet Kommissionen meddelelse om, at det er muligt at indgive ansøgning om registrering af.eudomænenavne og give meddelelse om registreringsafgørelser på alle Fællesskabets officielle sprog, i det følgende benævnt»de officielle sprog«. Topdomæneadministratoren sørger for, at alle de af dens meddelelser, som berører en parts rettigheder i forbindelse med en registrering, f.eks. tildeling, overdragelse, sletning eller tilbagekaldelse af et domæne, kan gives på alle de officielle sprog. Topdomæneadministratoren registrerer domænenavne med alle de tegn, der findes i de officielle sprogs alfabeter, når der foreligger egnede internationale standarder. Det forlanges ikke, at topdomæneadministratoren udfører funktioner ved hjælp af andre sprog end de officielle sprog. Medlemsstaterne [og tiltrædelseslandene kan anmode om, at deres officielle navn og det navn, de er almindeligt kendt under på et eller flere af de sprog, der er officielle sprog i Fællesskabet [efter udvidelsen i maj 2004], ikke registreres direkte under topdomænet.eu af andre end deres nationale regering. Med henblik herpå sender hver medlemsstat og hvert tiltrædelsesland en liste med de navne, der skal reserveres, og navnet på det organ, der repræsenterer den nationale regering i forbindelse med registrering af navnene, til Kommissionen inden to måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse. Kommissionen giver topdomæneadministratoren meddelelse om de navne, der skal reserveres, og de organer, der repræsenterer den nationale regering i forbindelse med registrering af navnene. Kandidatlande, der ikke tiltræder Den Europæiske Union i maj 2004, og medlemmer af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, som ikke er medlemsstater, kan anmode om, at deres officielle navn og det navn, de er almindeligt kendt under på deres eget sprog og på de sprog, der er officielle sprog fra maj 2004, ikke registreres direkte under topdomænet.eu. Med henblik herpå kan de pågældende lande sende en liste over de navne, der ikke må registreres, til Kommissionen inden to måneder efter denne forordnings ikrafttrædelse. Artikel 7 Procedure for reservering af geografiske og geopolitiske navne Indsigelser mod listen over almindeligt anerkendte navne i henhold til artikel 5, stk. 2, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 733/2002 indgives til medlemmerne af det kommunikationsudvalg, der er nedsat i henhold til artikel 22, stk. 1, i direktiv 2002/21/EF, og til generaldirektøren i Kommissionens Generaldirektorat for Informationssamfundet. Medlemmerne af Kommunikationsudvalget og generaldirektøren kan udpege andre kontaktpunkter for indgivelse af sådanne indsigelser. Indsigelser og udpegning af kontaktpunkter meddeles ved e- post eller ved brev, der afleveres med bud eller personligt eller sendes anbefalet med postvæsenet med kvittering for modtagelsen. Når topdomæneadministratoren har behandlet eventuelle indsigelser, offentliggør den to navnelister på sit netsted. Den ene liste indeholder de navne, som Kommissionen har meddelt ikke Kommissionen giver topdomæneadministratoren meddelelse om de navne, der ikke må registreres. Alpha 2-koder for landenavne må ikke benyttes til registrering af domænenavne direkte under topdomænet.eu. Artikel 9 Geografiske og geopolitiske navne som andenordensdomænenavne En medlemsstat, der har anmeldt navne på geografiske og geopolitiske begreber, kan træffe bestemmelse om registrering af disse som domænenavne i overensstemmelse med artikel 5, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002. Det kan ske under ethvert af de domænenavne, som den pågældende medlemsstat har registreret.

5 L 162/44 Kommissionen kan bede topdomæneadministratoren om at indføre domænenavne direkte under topdomænet.eu til brug for Fællesskabets institutioner og organer. Efter denne forordnings ikrafttrædelse og senest en uge inden den periode for trinvis registrering, der er omhandlet i kapitel IV, begynder, meddeler Kommissionen topdomæneadministratoren, hvilke navne der skal reserveres, og hvilke organer der repræsenterer Fællesskabets institutioner og organer i forbindelse med registrering af navnene. Artikel 11 Specialtegn Ved registrering af fuldstændige betegnelser, der indeholder mellemrum mellem tekst- eller orddele, anses der for at være identitet mellem disse fuldstændige betegnelser og de samme betegnelser skrevet med en bindestreg mellem orddelene eller skrevet sammen i et ord i det domænenavn, der ansøges om. KAPITEL IV TRINVIS REGISTRERING Indeholder den betegnelse, med hensyn til hvilken der gøres en ældre rettighed gældende, specialtegn, mellemrum eller skilletegn, udgår de helt i det tilsvarende domænenavn, erstattes af bindestreger eller undergår om muligt en transskription. Specialtegn og skilletegn som nævnt i andet afsnit omfatter følgende: Artikel 10 \/:;',.? Registreringsberettigede og navne, der kan registreres 1. Indehavere af ældre rettigheder, der er anerkendt i eller indrømmet i henhold til national ret og/eller fællesskabsretten, og offentlige organer har ret til at ansøge om registrering af domænenavne inden for en periode med trinvis registrering, inden den almindelige registrering under domænet.eu begynder. Uden at dette berører artikel 6, stk. 3, skal, hvis den betegnelse, hvortil der består en ældre rettighed, indeholder bogstaver med diakritiske tegn, som ikke har nogen ASCII-kode (f.eks. ä, é og ñ), disse bogstaver gengives uden de diakritiske tegn (f.eks. a, e og n) eller ved en konventionel transskription (f.eks. ae). I alle andre henseender forbliver domænenavnet identisk med tekstog orddele i den betegnelse, hvortil der består en ældre rettighed. Ved»ældre rettigheder«forstås bl.a. registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser samt følgende rettigheder, forudsat at de er beskyttet i henhold til national ret i den medlemsstat, de indehaves i: ikkeregistrerede varemærker, handelsnavne, firmamærker og -navne, navne på selskaber, efternavne samt titler på beskyttede litterære værker og kunstværker, når disse titler har et vist særpræg. Ved»offentlige organer«forstås bl.a. Fællesskabets institutioner og organer, nationale regeringer, regionale og kommunale forvaltninger, statslige organer, myndigheder og organisationer, offentligretlige organer samt internationale og mellemstatslige organisationer. 2. Ved registrering på grundlag af ældre rettigheder registreres den fuldstændige betegnelse, som er genstand for den ældre rettighed, således som det er skrevet i dokumentationen for, at der består en sådan ældre rettighed. Artikel 12 Principper for trinvis registrering 1. Trinvis registrering påbegyndes ikke, før betingelsen i artikel 6, stk. 1, er opfyldt og perioden i artikel 8 udløbet, dog tidligst den 1. maj Topdomæneadministratoren offentliggør datoen for påbegyndelse af trinvis registrering mindst to måneder i forvejen og underretter alle akkrediterede registratorer herom. To måneder inden den trinvise registrering påbegyndes, offentliggør topdomæneadministratoren på sit netsted en detaljeret beskrivelse af, hvordan den teknisk og administrativt agter at sikre korrekt, retfærdig og teknisk forsvarlig administration af perioden for trinvis registrering. 3. Ved registrering af et offentligt organ kan der registreres det fuldstændige betegnelse for det offentlige organ eller en sædvanligt benyttet forkortelse. Offentlige organer med ansvar for forvaltning af et bestemt geografisk område kan tillige registrere den fuldstændige betegnelse for det område, de er ansvarlige for, og den betegnelse, som området er almindeligt kendt under. 2. Perioden for trinvis registrering varer fire måneder. Almindelig registrering af domænenavne påbegyndes først, når perioden med trinvis registrering er udløbet. Trinvis registrering finder sted i to delperioder på hver to måneder:

6 L 162/45 Under første del af den trinvise registrering kan der kun ansøges om registrering af registrerede nationale og EF-varemærker, geografiske betegnelser og de betegnelser og forkortelser, der er omhandlet i artikel 10, stk. 3, som domænenavne, og ansøgning kan kun indgives af indehavere af ældre rettigheder og af de offentlige organer, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1. Under anden del af den trinvise registrering kan der ansøges om de betegnelser, som der kan ansøges om i den første delperiode, og navne, hvortil der består ældre rettigheder, som domænenavn, idet ansøgning kan indgives af indehavere af ældre rettigheder til disse navne og betegnelser. geografiske spredning. Topdomæneadministratoren forlanger, at valideringsagenten foretager valideringen objektivt, i åbenhed og uden diskrimination. Medlemsstaterne forestår valideringen af betegnelserne i artikel 10, stk. 3. Med henblik herpå tilsender medlemsstaterne inden to måneder efter, at denne forordning er trådt i kraft, Kommissionen en tydelig angivelse af adresserne, hvortil dokumentation skal sendes til kontrol. Kommissionen giver topdomæneadministratoren meddelelse om disse adresser. Topdomæneadministratoren offentliggør oplysninger om valideringsagenterne på sit netsted. 3. Ansøgning i henhold til artikel 10, stk. 1 og 2, om registrering af et domænenavn på grundlag af en ældre rettighed, skal indeholde oplysninger om det retlige grundlag i national ret eller fællesskabsretten for rettighederne til navnet eller betegnelsen samt andre relevante oplysninger, f.eks. varemærkeregisternummer, oplysninger om offentliggørelse i en officiel tidende eller registreringsoplysninger hos erhvervssammenslutninger eller handelskamre. Artikel 14 Validering og registrering af ansøgninger, der er modtaget under den trinvise registrering 4. Topdomæneadministratoren kan gøre behandling af ansøgninger om registrering af domænenavne betinget af betaling af ekstra gebyrer, når disse udelukkende tjener til at dække omkostningerne ved anvendelse af dette kapitel. Topdomæneadministratoren kan opkræve forskellige gebyrer under hensyn til, hvor kompleks processen for kontrol af ældre rettigheders gyldighed er. 5. Ved afslutningen af den trinvise registrering foretages en uafhængig audit, idet omkostningerne afholdes af topdomæneadministratoren, og resultaterne af auditten meddeles Kommissionen. Auditoren udpeges af topdomæneadministratoren efter høring af Kommissionen. Auditten har til formål at bekræfte, at topdomæneadministratorens operationelle og tekniske administration af den trinvise registrering har været retfærdig, hensigtsmæssig og forsvarlig. 6. Ved bilæggelse af tvister om domænenavne anvendes reglerne i kapitel VI. Artikel 13 Udvælgelse af valideringsagenter Valideringsagenter skal være juridiske personer, der er etableret på Fællesskabets område. Valideringsagenterne skal være velansete organer, der har den fornødne sagkundskab. Topdomæneadministratoren udvælger valideringsagenterne objektivt, i åbenhed og uden diskrimination og sikrer den størst mulige Når ældre rettigheder gøres gældende i henhold til artikel 10, stk. 1 og 2, skal de kunne kontrolleres på grundlag af dokumentation, der godtgør, at der består en rettighed i henhold til den pågældende lovgivning. Når topdomæneadministratoren modtager ansøgningen, spærres det pågældende domænenavn, indtil der er foretaget en validering, eller indtil fristen for modtagelse af dokumentation udløber. Modtager topdomæneadministratoren flere krav på samme domæne i perioden for trinvis registrering, behandles ansøgningerne strengt kronologisk. Topdomæneadministratoren stiller en database til rådighed med oplysninger om de domænenavne, der er ansøgt om under proceduren for trinvis registrering, ansøgerne, registratoren, der har videresendt ansøgningen, den sidste frist for forelæggelse af kontroldokumenter og senere modtagne krav vedrørende navnene. Ansøgeren skal forelægge dokumentation for, at han eller hun er indehaver af den ældre rettighed, der gøres gældende til det pågældende navn. Dokumentationen forelægges for en valideringsagent, som udpeges af topdomæneadministratoren. Ansøgeren indgiver dokumentationen, så det er valideringsagenten i hænde senest 40 dage efter indgivelsen af ansøgningen om domænenavnet. Er materialet ikke modtaget inden denne frist, afvises ansøgningen om domænenavnet. Valideringsagenterne tidsstempler dokumentationsmaterialet ved modtagelsen. Valideringsagenterne behandler ansøgninger vedrørende et bestemt domænenavn i den rækkefølge, hvori topdomæneadministratoren modtog dem.

7 L 162/46 Den pågældende valideringsagent undersøger, om den ansøger, hvis ansøgning om et domænenavn først skal behandles, og som har forelagt dokumentationsmaterialet inden fristens udløb, har ældre rettigheder til navnet. Hvis dokumentationsmaterialet ikke er modtaget rettidigt, eller hvis valideringsagenten finder, at dokumentationsmaterialet ikke godtgør en ældre rettighed, giver valideringsagenten topdomæneadministratoren besked herom. Hvis valideringsagenten finder, at der med hensyn til den ansøgning om et bestemt domænenavn, der først skal behandles, består ældre rettigheder, giver valideringsagenten topdomæneadministratoren besked herom. Denne gennemgang af kravene i rækkefølge efter modtagelsestidspunktet fortsættes, indtil der er fundet et krav på ældre rettigheder til det pågældende navn, som en valideringsagent har bekræftet. Topdomæneadministratoren registrerer et domænenavn efter»først-i-tid«-princippet, hvis ansøgeren findes at have godtgjort en ældre rettighed efter proceduren i stk. 2, 3 og 4. KAPITEL V FORBEHOLDTE NAVNE, WHO-IS-TA OG ANSTØDELIGE REGISTRERINGER d) hvis kontrakten med topdomæneadministratoren opsiges, tager Kommissionen i samarbejde med topdomæneadministratoren alle nødvendige skridt til at overdrage det administrative og driftsmæssige ansvar for topdomænet.eu og eventuelle reservefonde til en anden part, som udpeges af Kommissionen. I så fald bestræber topdomæneadministratoren sig på at undgå afbrydelser i tjenesten og fortsætter særligt ajourføring af oplysningerne i depotet, indtil overdragelsen er afsluttet. Artikel 16 Who-is-databasen Formålet med Who-is-databasen er at have rådighed over forholdsvis nøjagtige og ajourførte oplysninger om de tekniske og administrative kontaktpunkter, der administrerer domænenavnene under topdomænet.eu. Who-is-databasen skal indeholde oplysninger om indehaveren af et domænenavn, som er relevante og har et rimeligt omfang i forhold til databasens formål. Hvis oplysninger ikke er strengt nødvendige med henblik på formålet med databasen, og hvis indehaveren af domænenavnet er en fysisk person, skal denne have givet sit utvetydige samtykke i de oplysninger, der stilles til rådighed for offentligheden. Forsætlig indgivelse af fejlagtige oplysninger er tilstrækkeligt til, at betingelserne for registrering af domænenavnet kan anses for overtrådt. Artikel 15 Deponeringsaftale 1. Topdomæneadministratoren indgår på egen bekostning en aftale med en velanset administrator eller et deponeringsinstitut, der er etableret på Fællesskabets område, hvorved Kommissionen udpeges som den begunstigede i deponeringsaftalen. Aftalen godkendes af Kommissionen inden indgåelsen. Topdomæneadministratoren sender dagligt en elektronisk kopi af det aktuelle indhold i.eu-databasen til deponeringsinstituttet. 2. I aftalen skal det bestemmes, at dataene opbevares hos deponeringsinstituttet på følgende vilkår: a) dataene modtages og opbevares i depot uden anden behandling end kontrol af, at de er fuldstændige, konsistente og i korrekt format, indtil de frigives til Kommissionen b) dataene frigives fra depotet, hvis kontrakten mellem topdomæneadministratoren og Kommissionen udløber uden at være blevet forlænget eller opsiges af en af de i aftalen anførte grunde, uanset om der består en tvist mellem Kommissionen og topdomæneadministratoren c) når depotet frigives, har Kommissionen vederlagsfri eksklusiv og uigenkaldelig ret til at udøve eller lade udøve alle rettigheder, der er nødvendige for at udpege en ny topdomæneadministrator Artikel 17 Navne, der er forbeholdt topdomæneadministratoren Følgende navne er forbeholdt topdomæneadministratorens driftsmæssige funktioner: eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu Artikel 18 Anstødelige registreringer Et domænenavn, som af en ret i en medlemsstat er fundet ringeagtende, racistisk eller stridende mod grundlæggende retsregler, spærres af topdomæneadministratoren, når denne får meddelelse om en retsafgørelse, og tilbagekaldes, når denne får meddelelse om en endelig retsafgørelse. Topdomæneadministratoren spærrer for fremtidig registrering af navne, som er genstand for en sådan retsafgørelse, så længe afgørelsen er gyldig.

8 L 162/47 Artikel 19 Død og likvidation 1. Hvis indehaveren af et domænenavn dør i registreringsperioden for domænenavnet, kan bobestyreren eller de arvingerne indgive ansøgning om, at navnet overdrages til arvingerne, ledsaget af den fornødne dokumentation. Er der ved udløbet af registreringsperioden ikke iværksat nogen overdragelse, bliver domænenavnet suspenderet i 40 kalenderdage og offentliggøres på topdomæneadministratorens netsted. I denne periode kan bobestyreren eller arvingerne indgive ansøgning om registrering af domænenavnet ledsaget af den fornødne dokumentation. Hvis arvingerne ikke har ladet navnet registrere i denne periode på 40 dage, bliver domænenavnet frigivet til almindelig registrering. c) indehaverens manglende opfyldelse af registreringsbetingelserne i artikel 3. Topdomæneadministratoren fastsætter en procedure for tilbagekaldelse af domænenavne af disse grunde. Under proceduren skal der gives varsel til indehaveren af domænenavnet, således at vedkommende får mulighed for at træffe de fornødne forholdsregler. Tilbagekaldelse af et domænenavn og en eventuel efterfølgende overdragelse kan ligeledes finde sted ifølge en afgørelse, der træffes af et udenretsligt mæglingsorgan. 2. Hvis indehaveren af et domænenavn er en virksomhed, en fysisk eller juridisk person eller en organisation, og den i registreringsperioden går konkurs, træder i likvidation, indstiller sine aktiviteter eller undergives tvangsakkord eller anden lignende procedure i henhold til national ret, kan den af retten udpegede kurator for indehaveren af domænenavnet indgive ansøgning om, at navnet overdrages til erhververen af domæneindehaverens aktiver, ledsaget af den fornødne dokumentation. Er der ved udløbet af registreringsperioden ikke iværksat nogen overdragelse, bliver domænenavnet suspenderet i 40 dage og offentliggøres på topdomæneadministratorens netsted. I denne periode kan kuratoren indgive ansøgning om registrering af domænenavnet ledsaget af den fornødne dokumentation. Hvis kuratoren ikke har ladet navnet registrere i denne periode på 40 dage, bliver domænenavnet frigivet til almindelig registrering. Artikel 21 Spekulation i og misbrug af registreringer 1. Et registreret domænenavn kan tilbagekaldes efter den fornødne udenretslige eller retslige procedure, hvis det pågældende domænenavn er det samme som eller til forveksling ligner et navn, hvortil der er anerkendt eller indrømmet en rettighed i national ret eller i fællesskabsretten, såsom de i artikel 10, stk. 1, nævnte rettigheder, og domænenavnet: a) er blevet registreret af indehaveren heraf uden rettigheder til eller retmæssige interesser i navnet, eller KAPITEL VI b) er blevet registreret eller bruges i ond tro. TILBAGEKALDELSE OG TVISTBILÆGGELSE 2. Der kan anses at foreligge en retmæssig interesse som omhandlet i stk. 1, litra a) Artikel 20 Tilbagekaldelse af domænenavne Topdomæneadministratoren kan tilbagekalde et domænenavn på eget initiativ uden at forelægge tvisten til udenretslig tvistbilæggelse af følgende grunde: a) gæld til topdomæneadministratoren b) indehaverens manglende opfyldelse af de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 a) hvis indehaveren af et domænenavn inden underretning om indledning af en alternativ tvistbilæggelsesprocedure (ADR) har brugt domænenavnet eller et navn, der svarer til domænenavnet, som led i markedsføring af varer eller tjenesteydelser eller har truffet påviselige forberedelser hertil b) hvis indehaveren af et domænenavn, uanset om indehaveren er en virksomhed, en organisation eller en fysisk person, har været almindeligt kendt under domænenavnet, selv om der ikke er anerkendt eller indrømmet nogen rettigheder dertil i hverken national ret eller fællesskabsretten c) hvis indehaveren af et domænenavn gør retmæssig og ikkekommerciel eller loyal brug af domænenavnet uden hensigt til at vildlede forbrugerne eller skade omdømmet for et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til.

9 L 162/48 3. Der kan anses at foreligge ond tro som omhandlet i stk. 1, litra b): 4. Bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 kan ikke påberåbes til skade for krav i henhold til nationalret. a) hvis omstændighederne viser, at domænenavnet er registreret eller erhvervet med det hovedformål at sælge, udleje eller på anden måde overdrage domænenavnet til indehaveren af et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller til et offentligt organ, eller Artikel 22 Procedure for alternativ konfliktløsning (ADR-procedure) b) hvis domænenavnet er blevet registreret for at forhindre indehaveren af et navn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller et offentligt organ i at lade dette navn indgå i det tilsvarende domænenavn, forudsat: i) at der kan påvises et sådant adfærdsmønster fra registrantens side, eller ii) at domænenavnet ikke har været brugt på relevant måde i mindst to år efter registreringsdatoen, eller 1. Enhver af parterne kan indlede en ADR-procedure, hvis: a) registreringen sker med henblik på spekulation eller misbrug som omhandlet i artikel 21, eller b) topdomæneadministratoren har truffet en afgørelse i strid med denne forordning eller forordning (EF) nr. 733/ Indehaveren af domænenavnet og topdomæneadministratoren har pligt til at deltage i ADR-proceduren. iii) at indehaveren af et domænenavn, som der i national ret og/eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller indehaveren af et domænenavn på et offentligt organ på tidspunktet for indledning af ADRproceduren erklærede at have til hensigt at tage domænenavnet i relevant brug, men ikke har gjort det inden seks måneder efter den dato, hvor ADR-proceduren blev indledt 3. Klageren betaler et gebyr for ADR-proceduren. 4. Klagebehandlingen finder sted på det sprog, registreringsaftalen mellem registrator og indehaveren af domænenavnet er affattet på, medmindre andet aftales mellem parterne eller er bestemt i denne aftale. Klagenævnet kan dog træffe andet afgørelse herom under hensyn til sagens omstændigheder. c) hvis domænenavnet er registreret primært med det formål at genere en konkurrents forretningsvirksomhed, eller 5. Klager og svar på klager indgives til den ADR-udbyder, klageren har valgt fra den i artikel 23, stk. 1, nævnte liste. Indgivelse af klager og svar på klager skal ske i overensstemmelse med denne forordning og ADR-udbyderens offentliggjorte supplerende procedurer. d) hvis domænenavnet forsætligt er brugt til i kommercielt øjemed at tiltrække internetbrugere til indehaveren af et domænenavns netsted ved at gøre det sandsynligt, at der ville ske forveksling med et navn, som der i national ret og/ eller fællesskabsretten er anerkendt eller indrømmet rettigheder til, eller med et offentligt organs navn, idet en sådan forveksling angår oprindelsen af, sponsorering af, tilknytning til eller anerkendelse af det netsted eller et produkt eller en tjenesteydelse under det netsted, som tilhører indehaveren af domænenavnet, eller e) hvis det registrerede domænenavn er et personnavn, som det ikke kan påvises, at indehaveren af domænenavnet har nogen tilknytning til. 6. Når en anmodning om ADR er indgivet til ADR-udbyderen og gebyret betalt, giver ADR-udbyderen topdomæneadministratoren meddelelse om klagerens identitet og det omtvistede domænenavn. Topdomæneadministratoren sørger for, at domænenavnet spærres for sletning og overdragelse, indtil tvistbilæggelsesforhandlingerne og eventuelle efterfølgende retsforhandlinger er afsluttet, og topdomæneadministratoren er blevet underrettet om afgørelsen. 7. ADR-udbyderen gennemgår klagen for at konstatere, om den er i overensstemmelse med ADR-udbyderens procedureregler, denne forordning og forordning (EF) nr. 733/2002, og videresender den, medmindre klagen ikke er i overensstemmelse hermed, til indklagede inden fem hverdage efter, at klagerens gebyr er modtaget.

10 L 162/49 8. Den indklagede sender sit svar til udbyderen inden 30 hverdage efter modtagelsen af klagen. 12. ADR-udbyderen meddeler afgørelsen i dens fulde ordlyd til alle parter, den (de) berørte registrator(er) og topdomæneadministratoren inden tre hverdage efter modtagelsen af afgørelsen fra nævnet. Afgørelsen meddeles topdomæneadministratoren og klageren med anbefalet brev eller en tilsvarende elektronisk meddelelse. 9. Korrespondance til klageren og den indklagede sendes på den måde, som henholdsvis klageren og den indklagede har angivet, at den pågældende foretrækker; er intet angivet, kan forsendelsen ske elektronisk via internettet, forudsat at der forligger dokumentation for fremsendelsen. 13. Resultaterne af en ADR-procedure er bindende for alle parter og topdomæneadministratoren, medmindre sagen indbringes for en domstol inden 30 kalenderdage efter, at resultaterne af ADR-proceduren er blevet meddelt til parterne. Alle meddelelser om ADR-proceduren til indehaveren af et domænenavn, der er genstand for en ADR-procedure, sendes til den adresse, som den registrator, der står for registreringen af domænenavnet i henhold til registreringsbetingelserne, er i besiddelse af. 10. Hvis en af parterne i en ADR-procedure ikke afgiver svar inden for de fastsatte frister eller ikke giver møde for nævnet, kan dette begrunde, at modparten får medhold. 11. I ADR-procedurer mod en indehaver af et domænenavn træffer ADR-nævnet afgørelse om tilbagekaldelse af domænenavnet, hvis det finder, at der er tale om spekulation i eller misbrug af registrering, jf. artikel 21. Domænenavnet overdrages til klageren, hvis klageren indgiver ansøgning om dette domænenavn og opfylder de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002. I ADR-procedurer mod topdomæneadministratoren afgør ADRnævnet, om en afgørelse, truffet af topdomæneadministratoren, er i strid med denne forordning eller forordning (EF) nr. 733/ ADR-nævnet annullerer i givet fald afgørelsen og kan i begrundede tilfælde træffe afgørelse om, at det pågældende domænenavn overdrages, tilbagekaldes eller tildeles, forudsat at de almindelige betingelser for registreringsberettigelse i artikel 4, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 733/2002 er opfyldt. Artikel 23 Valg af udbydere og nævnsmedlemmer til alternativ konfliktløsning 1. Topdomæneadministratoren kan udvælge ADR-udbydere, som skal være velansete organer med den fornødne sagkundskab, objektivt, i åbenhed og uden diskrimination. Der offentliggøres en liste over ADR-udbydere på topdomæneadministratorens netsted. 2. En klage, der forelægges til ADR-proceduren, behandles af et nævn bestående af et eller tre medlemmer. Nævnets medlemmer udpeges efter de valgte ADR-udbyderes interne procedurer. De skal besidde den fornødne sagkundskab og udpeges på objektiv, åben og ikke-diskriminerende måde. Hver udbyder fører en offentligt tilgængelig liste over nævnsmedlemmer og deres kvalifikationer. Medlemmerne skal være upartiske og uvildige, og de skal, inden de accepterer at blive udpeget, have gjort udbyderen opmærksom på alle forhold, der kan rejse begrundet tvivl om deres upartiskhed eller uvildighed. Hvis der under den administrative behandling indtræffer nye forhold, der kan tænkes at rejse begrundet tvivl om et medlems upartiskhed eller uvildighed, har det pågældende medlem pligt til straks at underrette udbyderen herom. I sådanne tilfælde udpeger udbyderen et nyt medlem. I ADR-nævnets afgørelse fastsættes datoen for dens gennemførelse. KAPITEL VII AFSLUTTENDE BESTEMMELSER Nævnet træffer afgørelse med almindeligt flertal. ADR-nævnet træffer afgørelse inden en måned efter, at det har modtaget svar fra ADR-udbyderen. Afgørelsen begrundes behørigt. Nævnets afgørelser offentliggøres. Artikel 24 Ikrafttrædelse Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i.

11 L 162/50 Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. Udfærdiget i Bruxelles, den 28. april På Kommissionens vegne Erkki LIIKANEN Medlem af Kommissionen

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

Regler for løsning af tvister om.eu domænenavne ("ADR-Regler")

Regler for løsning af tvister om.eu domænenavne (ADR-Regler) A GENERELLE BESTEMMELSER...3 1 Definitioner... 3 2 Kommunikation og tidsfrister... 4 3 Sprog... 6 4 Forlig og andre grunde til afslutning af proceduren... 7 5 Domstolsbehandling... 7 6 Gebyrer... 7 B GENNEMFØRELSE

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) L 113/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet.eu (EØS-relevant tekst) EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer

Supplerende ADR-Regler for Voldgiftsretten ved Den Tjekkiske Republiks Økonomiske kammer og Den Tjekkiske Republiks Landbrugskammer A GENERELLE BESTEMMELSER...2 1 Ramme... 2 2 Definitioner... 2 3 Gebyrer og betalingsinstruktioner... 2 4 Instruktioner for kommunikation... 2 5 Tidsfrister... 2 B FØRELSE AF PROCEDURE...3 1 Indgivelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 798 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0009 Senere ændringer til

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende:

Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Valgfri protokol til konventionen om rettigheder for personer med handicap De i denne protokol deltagende stater er blevet enige om følgende: Artikel 1 1. En i protokollen deltagende stat (deltagerstat)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1)

Bekendtgørelse om lovvalg mv. ved krisehåndtering af pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I 1) BEK nr 721 af 30/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. juni 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 10122-0001 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.6.2014 COM(2014) 375 final 2014/0191 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0713 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.11.2006 KOM(2006) 713 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om et midlertidigt forbud mod anvendelse

Læs mere

Vilkår for registrering af domænenavne

Vilkår for registrering af domænenavne Vilkår for registrering af domænenavne 1/17 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Definitioner... 3 Formål og anvendelsesområde... 5 1. Registreringsberettigelse... 5 2. Først-til-mølle-princippet;

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering.

Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering. Registreringspolitik og vilkår for Ansøgninger om domænenavne under topdomænet.eu indsendt i perioden for trinvis registrering Sunrise-reglerne s. 1/30 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 DEFINITIONER

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.4.2012 COM(2012) 155 final 2012/0077 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1098/2007 af 18. september

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final ANNEX 1 BILAG DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. / af om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1)

Bekendtgørelse om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker 1) BEK nr 364 af 21/05/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 22-05-2008 Erhvervs- og Vækstministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 1350 af 03/12/2010 Ændrer i/ophæver BEK nr 787 af 09/09/2003 Oversigt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift.

DIFO har foreslået følgende nye definition af en registrant. Tilføjelsen er markeret med fed og kursiv skrift. Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. typosquatting Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 13. april 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling,

Læs mere

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter

INDLEDENDE KAPITEL. Artikel 1. Denne forordnings supplerende karakter L 179/72 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) Nr. 673/2014 af 2. juni 2014 om nedsættelse af et mæglingspanel og forretningsordenen for dette (ECB/2014/26) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv.

Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Gennemgang af ny bekendtgørelse vedr. udbudsdirektivet og ændringer til Lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. Peter Dann Jørgensen Bender von Haller Dragsted København, den 15. juni 2011 www.bvhd.dk

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. /

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, C KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) nr. / af [ ] om fastsættelse af tekniske krav og administrative procedurer vedrørende ikkeerhvervsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0170 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.3.2013 COM(2013) 170 final 2013/0090 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Unionen skal indtage i

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger

Uddrag af lov om behandling af personoplysninger Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 7. oktober 2016 (Gældende) Uddrag af lov om behandling af personoplysninger 1-4. (Udelades) Afsnit II Behandlingsregler Kapitel 4 Behandling af oplysninger

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/25 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0427 Offentligt DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.7.2007 KOM(2007) 427 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om vedtagelse af forretningsordenen

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur

Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Adfærdskodeks for god forvaltningsskik for medarbejdere ved Det Europæiske Kemikalieagentur Konsolideret udgave Vedtaget ved bestyrelsens afgørelse MB/11/2008 af 14. februar 2008 Ændret ved bestyrelsens

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1)

Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv (* 1) Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse af konvention om forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv

Læs mere

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør

Kapitel 1. Ansøgning om beskikkelse som landinspektør Bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør, om anmeldelsespligt ved midlertidig udførelse af tjenesteydelser og om praktiserende landinspektørers oplysningspligter 1 I medfør af 1, stk. 5, 1, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1)

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 1) BEK nr 1073 af 13/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 9. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Føedvarestyrelsen, j.nr.2017-29-31-00344 Senere ændringer

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK C 93/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 20.3.2015 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK Adfærdskodeks for medlemmer af Den Europæiske Centralbank Tilsynsråd (2015/C 93/02) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS TILSYNSRÅD HAR

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere