BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG. til. KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr.../..."

Transkript

1 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2014) 6840 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr..../... om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for fremlæggelsen af de oplysninger, som gsbureauer skal stille til rådighed for Den Europæiske Værdipapir- og Markedssmyndighed DA DA

2 Bilag I DEL 1. LISTE OVER FELTER I EN FIL MED KVALITATIVE OPLYSNINGER Tabel 1: Identifikation af gsbureauet og beskrivelse af gsbureauets metodologi Denne tabel skal indeholde de oplysninger, som identificerer det indberettende gsbureau, herunder den juridiske identifikation og de anvendte metodologier og politikker. I denne tabel skal der være én linje for hvert indberettende gsbureau. Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard Anvendels eso 1 Kreditvurderin gsbureauets identifikator Kode anvendt til at identificere det indberettende gsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering eller godkendelse. 2 Det indberettende gsbureaus globale LEIkode (Legal Entity Identifier) 3 Kreditvurderin gsbureauets navn LEI-koden for det gsbureau, som indsender filen. Navn anvendt til at identificere gsbureauet. Det skal svare til det navn, som gsbureauet anvender i forbindelse med registreringsproceduren og alle andre sprocedurer i ESMA. Indberetter ét medlem af en gruppe af gsbureauer for hele gruppen, skal det være navnet på gruppen af gsbureauer. ISO Beskrivelse af gsbureauet Kort beskrivelse af gsbureauet. 5 Kreditvurderin gsbureauets metodologi Beskrivelse af gsbureauets gsmetodologi. Kreditvurderingsbureauet har mulighed for at beskrive særlige træk ved sin gsmetodologi. DA 2 DA

3 Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard Anvendels eso 6 Link til metodologisid en på gsbureauets websted Linket til gsbureauets webside med alle oplysninger om metodologier og beskrivelser af modeller og grundlæggende gspræmisser. Gyldig websidehenvisning 7 Politikker for opfordrede og uopfordrede ger Beskrivelse af gsbureauets politik for opfordrede og uopfordrede ger med eller uden deltagelse. Hvis der findes mere end én politik, skal de relevante gstyper for hver politik angives. 8 Politik for g af datterselskaber 9 Geografisk indberetningso mfang 10 Begrundelse for ikkeglobalt omfang 11 Definition af kredithændels e 12 Link til websted Beskrivelse af politikken for indberetning af ger af datterselskaber. Kreditvurderingsbureauer, som er en del af en gruppe, bør anføre, om de indberetter alle de ger, som gruppen har udstedt (globalt omfang) eller ikke (kun gerne fra EU og de validerede ger). Hvis dækningen ikke er global, skal gsbureauet beskrive hvorfor. For alle andre gsbureauer bør det indberettes som "global" ("Y"). Begrundelsen for, at gsbureauer, som er en del af en gruppe, ikke indberetter alle gruppens ger. Beskriver gsbureauets definition af kredithændelse. Link til hjemmesiden på gsbureauets offentlige websted. anvendelse for gsbureauer, der udsteder ger af erhvervsvirkso mheder. når "Geografisk indberetningso mfang = "N" Y - Ja N - Nej Tabel 2: Liste med udstedergstyper Gyldig websidehenvisning DA 3 DA

4 Denne tabel skal udfyldes, gsbureauet udsteder ger af udstedere. I tabellen skal der være én linje for hver gstype, som gsbureauet udsteder på udstederniveau. Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard 1 Udstedergstypens identifikator Entydig identifikator for hver udstedergstype, som en kreditvurderet enhed kan vurderes i forhold til. gsbureauet udsteder udstederger. 2 Navnet på udstedergstypen 3 Beskrivelse af udstedergstypen Navnet på udstedergskategorien. Beskrivelse af den kreditvurderede gældskategori. 4 Standard for udstedergstypen Der bør skelnes mellem følgende udstedergstyper: gen af hovedudsteder/global udsteder, gældsgstypen (de forskellige kategorier beskrives i bilag 1, del 2, tabel 2) og alle andre ger af udstedergæld. Tabel 3: Liste over gældskategorier Denne tabel skal udfyldes, gsbureauet foretager ger af gældskategorier eller gældsudstedelser/instrumenter (f.eks. usikret seniorgæld, efterstillet usikret gæld, (junior) efterstillet usikret gæld). I tabellen skal der være én linje for hver gældstype. IR Kreditvurderin af hovedudsteder DT - Gælds OT - Andre Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard Anvendelse so 1 Identifikator for klassificering af kreditvurderet gæld 2 Navn på klassificering af kreditvurderet gæld 3 Beskrivelse af klassificering af kreditvurderet Entydig identifikator for hver gældskategori, som anvendes til at klassificere udstedergæld eller gældsudstedelser på erhvervsvirksomheds- og statsbasis. Navnet på den kreditvurderede gældskategori Beskrivelse af den kreditvurderede gældskategori. g sbureauet foretager g er af erhvervsvirkso mheder eller stater DA 4 DA

5 Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard Anvendelse so gæld 4 Prioritetsorden Identificerer prioritetsordenen for gældsklassen for den kreditvurderede udsteder eller udstedelse. Valgfri SEU - i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører gældskategorien for usikret seniorgæld SEO - i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører en anden gældskategori for seniorgæld end SEU SEU - i tilfælde af, at den kreditvurderede udstedergæld eller udstedelsen tilhører en kategori for efterstillet gæld Tabel 4: Liste med udstedelses-/programtyper Denne tabel skal udfyldes, gsbureauet udsteder ger af gældsudstedelser/finansielle instrumenter. Kreditvurderingsbureauet opstiller en liste over alle udstedelsestyper eller programmer, i henhold til hvilke der udstedes gældsforpligtelser (f.eks. veksel, mellemfristet værdipapir, obligationer, kortfristet pengemarkedspapir). I tabellen skal der være én linje for hvert program eller hver udstedelsestype. Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard Anvendelseso 1 Identifikator for udstedelses- /programtypen 2 Navnet på udstedelses- /programtypen 3 Beskrivelse af udstedelses- /programtypen Entydig identifikator for hver udstedelse/hvert program, som anvendes til at klassificere udstedelsesgerne. Navnet på udstedelsen/programmet Beskrivelse af udstedelsen/programmet gsbureauet vurderer erhvervsvirksomheders eller staters udstedelser. Tabel 5: Liste over ledende analytikere Denne tabel skal indeholde en liste over alle de ledende analytikere, som opererer i Unionen. Hvis en ledende analytiker har arbejdet som ledende analytiker i forskellige perioder (med tidsintervaller ind imellem), bør den ledende analytiker indberettes flere gange i tabellen, dvs. én gang for hver periode, hvor analytikeren har været udpeget som ledende analytiker. Der må ikke være overlapning mellem start- og slutdatoen for tildeling til funktionen for den samme ledende analytiker. I tabellen skal der være én linje for hver ledende analytiker og særskilte funktionsperiode. DA 5 DA

6 1 Intern identifikator for ledende analytiker Entydig intern identifikator for den medarbejder, som gsbureauet udpeger til analytikerfunktionen. 2 Den ledende analytikers navn Den ledende analytikers fulde navn 3 Startdatoen for den ledende analytiker Startdatoen for medarbejderen i funktionen som ledende analytiker. ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) 4 Slutdatoen for den ledende analytiker Slutdatoen for medarbejderen i funktionen som ledende analytiker. Hvis medarbejderen i øjeblikket varetager funktionen som ledende analytiker, bør den indberettes som ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller Tabel 6: Kreditvurderingsskala Denne tabel skal indeholde en beskrivelse af alle de gsskalaer, som gsbureauerne anvender til at udstede ger, som skal indberettes i henhold til denne forordning. Kreditvurderingsbureauerne skal indberette én linje om hver gsskala. Der kan for hver indberettet gsskala indberettes oplysninger om en eller flere gskategorier i deltabellen "Kategorier" og om et eller flere trin i deltabellen "Trin". Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard Anvendelseso 1 Identifikator for gsskala 2 Startdato for gsskalaens gyldighed 3 Slutdato for gsskalaens gyldighed Entydig identifikation af en specifik gsskala hos gsbureauet. Dato, hvor gsskalaen får gyldighed. Sidste dato, hvor en gsskala er gyldig. For den gsskala, der i øjeblikket er gyldig, bør den indberettes som ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) ISO 8601 Datoformat (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller Beskrivelse af gsskalaen Beskrivelse af den type ger, der er omfattet af skalaen, herunder eventuelt det geografiske anvendelseso. DA 6 DA

7 5 Tidshorisont Identifikation af gsskalaens anvendelseso i tidsperspektiv. 6 Kreditvurderi ngstype Identifikation af gsskalaens anvendelseso efter gstype. L - for en gsskala for langsigtede ger S for en gsskala for kortsigtede ger C - for en gsskala for ger af erhvervsvirksomheder S - for en gsskala for ger af stater og offentlige myndigheder T - for en gsskala for ger af struktureret finansiering O for en gsskala for andre finansielle instrumenter 7 Kreditvurderi ngsskalaens anvendelseso Præciserer, om gsskalaen anvendes til at udstede foreløbige ger, endelige ger eller begge. PR - gsskala, som udelukkende anvendes til at udstede foreløbige ger FR - gsskala, som udelukkende anvendes til at udstede endelige ger BT - gsskala, som anvendes til at udstede foreløbige og endelige ger 8 Kreditvurderingsskala anvendt med henblik på CEREP Angiver, om gen skal anvendes af ESMA med henblik på centralregistrets (CEREP's) statistiske beregninger. Der kan for enhver given periode udelukkende anvendes én gsskala pr. kombinationen af gstype og tidshorisont. Y - Ja N - Nej DA 7 DA

8 9 Kreditvurderingskategoris værdi 10 Kreditvurderingskategoris benævnelse 11 Kategorier Beskrive lse af kreditvu rderings kategori en 12 Trinvær di 13 Trinben ævnelse 14 Trin Trinbesk rivelse Kreditvurderingskategoriens indplacering i gsskalaen (hvor 1 svarer til den kategori, som repræsenterer den største kreditværdighed). Identificerer en bestemt gskategori inden for gsskalaen. Definition af gskategorien i gsskalaen. Trinnets indplacering i gsskalaen (hvor 1 svarer til det trin, som repræsenterer den største kreditværdighed). Identificerer et bestemt trin inden for gsskalaen. Trin præciserer gskategorien yderligere. Beskrivelse af trinnet i gsskalaen. Ordenstallet er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 20. Angivelsen af gskategor iers værdier skal være fortløbende. Der skal mindst være én gskategor i for hver g. Trinværdien er en heltalsværdi på mindst 1 og højst 99. De anførte værdier skal være fortløbende. Der skal mindst være ét gstrin for hver g. DEL 2. LISTE OVER FELTER I FILEN MED KREDITVURDERINGSDATA Tabel 1: Data, som beskriver den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument I denne tabel identificeres og beskrives alle ger, som gsbureauet har udstedt, og som skal indberettes i henhold til denne forordning. I denne tabel skal der være én linje for hver individuel g, som skal indberettes. Der kan eventuelt indberettes en eller flere "initiativtagere" for hver gslinje. Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard Anvendelseso DA 8 DA

9 1 Kreditvurderin gsbureauets identifikator Kode anvendt til at identificere det indberettende gsbureau. Den tildeles af ESMA ved registrering eller godkendelse. 2 Det indberettende gsbureaus LEI-kode 3 Det ansvarlige gsbureaus LEI-kode 4 Det gsudstedende gsbureaus LEI-kode LEI-koden for det gsbureau, som indsender filen. LEI-koden for det gsbureau, som er ansvarligt for gen, dvs. i forbindelse med: en g udstedt i Unionen: det registrerede gsbureau, som har udstedt gen en valideret g: det registrerede gsbureau, som har valideret gen en g udstedt af et godkendt gsbureau: det godkendte gsbureau en g, der er udstedt i et tredjeland, men som ikke er valideret af et registreret gsbureau: det tredjelandsgsbureau, der har udstedt gen. LEI-koden for det gsbureau, som har udstedt gen, dvs. i forbindelse med: en g udstedt i Unionen: det registrerede gsbureau en valideret g: det tredjelandsgsbureau, som har udstedt den validerede g en g udstedt af et godkendt gsbureau: den godkendte enhed en g, der er udstedt i et tredjeland, men som ISO ISO ISO DA 9 DA

10 ikke er valideret af et registreret gsbureau: det tredjelandsgsbureau, der har udstedt gen. 5 Kreditvurderingsidentifikator Entydig identifikator for gen, som skal forblive uændret. Identifikatoren for gen skal være entydig i alle indberetninger til ESMA. 6 Kreditvurderin gstype 7 Anden gstype 8 Kreditvurderet genstand Identificerer, om der er tale om en g af en erhvervsvirksomhed, af en stat eller offentlige myndigheder, af struktureret finansiering eller af andre finansielle instrumenter. Den skal forblive uændret. Beskriver den type kreditvurderet finansielt instrument, som er indberettet i gstype "O". Præciserer, om gen vedrører en enhed/gældsudsteder eller en kreditvurderet enheds gældsudstedelse/et finansielt instrument. 9 Tidshorisont Identificerer, om gen er kortsigtet eller langsigtet. Den skal forblive uændret. 10 Land Landekode for den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument "O". C - gen er af erhvervsvirksomheder S - gen er af en stat eller offentlige myndigheder T - gen er af struktureret finansiering O gen er af andre finansielle instrumenter. ISR - gen vedrører en enhed eller gældsudsteder INT - gen vedrører en gældsudstedelse/et finansielt instrument. L - gen er langsigtet S - gen er kortsigtet ISO kode. Koden "ZZ" anvendes for at angive kategorien "international". DA 10 DA

11 11 Valuta Identificerer, om gen udstedes i forhold til en national eller udenlandsk valuta. 12 LEI-kode for retlig enhed/udstede r 13 Retlig enheds/udsteders nationale skatteregistreringsnummer 14 Retlig enheds/udsted ers momsregistrer ingsnummer 15 Retlig enheds/udsted ers BIC-kode (Bank Identification Code) 16 Intern identifikator for retlig enhed/udstede r 17 Retlig enheds/udsted ers navn 18 LEI-kode for retlig enhed/udstede r, som er et moderselskab LEI-koden for den retlige enhed/udsteder. Den skal forblive uændret. Entydigt nationalt skatteregistreringsnummer for den kreditvurderede enhed. Det skal forblive uændret. Entydigt nationalt momsregistreringsnummer for den kreditvurderede enhed. Det skal forblive uændret. Entydig BIC-kode for den kreditvurderede enhed. Den skal forblive uændret. Entydig intern identifikator for udstederen. Den skal forblive uændret. Det skal indeholde passende og tydelige oplysninger om den retlige enheds/udstederens registrerede navn. LEI-kode for moderselskabet. Skal udelukkende indberettes, den kreditvurderede udsteder er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed. Den skal "C" eller "S" udelukkende den kreditvurdered e enhed kan erhverve en LEI-kode. Valgfri. Hvis relevant. Valgfri. Hvis relevant. Valgfri. udelukkende anvendelse på enheder, som repræsenterer finansielle institutioner ("Branche" = "FI" eller "IN"). den kreditvurdered LC - i tilfælde af en g i forhold til en national valuta FC - i tilfælde af en g i forhold til en udenlandsk valuta. ISO ISO 9362 ISO DA 11 DA

12 forblive uændret. e enhed/gældsud steder er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed. 19 Intern identifikator for retlig enhed/udstede r, som er et moderselskab 20 NUTS-kode (Nomenclature of Territorial Units for Statistics code) for lokale og regionale offentlige myndigheder Entydig intern identifikator for enheden/udstederen, som er et moderselskab. Den skal forblive uændret. Identifikator for by/region under den kreditvurderede lokale/regionale offentlige myndighed. den kreditvurdered e enhed er et datterselskab af en anden kreditvurderet enhed. udelukkende "Land" er en del af Unionen, og "S" og "Sektor" = "SM" EUROSTAT's nomenklatur : NUTS 1 til 3 21 ISIN-nummer Det kreditvurderede instruments ISIN-nummer (International Securities Identifying Number). Det skal forblive uændret. 22 Instruments entydige identifikator En kombination af et instruments kendetegn, som identificerer instrumentet entydigt. "Kreditvurder et genstand" = "INT", og de kreditvurdered e instrumenter har fået tildelt et ISINnummer. ISO 6166 Valgfri. ESMA-standard 23 Instruments interne identifikator Entydig kode til identifikation af det finansielle instrument, som kreditvurderes. Den skal forblive uændret. "Kreditvurder et genstand" = "INT". DA 12 DA

13 24 Udstedelses- /programtype 25 Udstederkredit vurderingstype Angiver gens udstedelses-/programtype. Præciserer udstedergstypen. 26 Gældskategori Præciserer de kreditvurderede udstedelsers eller den kreditvurderede gælds gældskategori. 27 Udstedelsesdat o Præciserer udstedelsesdatoen for det kreditvurderede instrument eller den kreditvurderede gældsudstedelse. Den skal forblive uændret. 28 Forfaldsdato Forfaldsdatoen for det kreditvurderede instrument eller den kreditvurderede gældsudstedelse. Valgfri. "C" eller "S" og "Kreditvurder et genstand" = "INT". "C", og "Kreditvurder et genstand" = "ISR" "C" eller "S" og "Kreditvurder et genstand" = "ISR" og "Udstederkred itvurderingsty pe" = "DT" eller "Kreditvurder et genstand" = "INT", relevant. "Kreditvurder et genstand" = "INT". "Kreditvurder et genstand" = "INT". Hvis uden Gyldig "Identifikator for udstedelses- /programtype", tidligere indberettet i "Liste over udstedelses- /programtyper". Gyldig "Identifikator for udstederkreditvurderi ngstype", tidligere indberettet i "Liste over udstederkreditvurderi ngstyper". Gyldig "Identifikator for klassifikation af kreditvurderet gæld", tidligere indberettet i "Liste over gældskategorier". ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD). ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ-MM-DD) eller DA 13 DA

14 udløbstid: Størrelse af udestående udstedelse Størrelsen af den udestående udstedelse ved udstedelse af første g. Beløbet skal indberettes i den udstedelsesvaluta, som er indberettet under "Valutakode for størrelsen af den udestående udstedelse". "Kreditvurder et genstand" = "INT". 30 Valutakode for størrelsen af den udestående udstedelse Valutakode for den kreditvurderede udstedelse. "Kreditvurder et genstand" = "INT". ISO Branche Kategorisering af den kreditvurderede enhed eller de kreditvurderede gældsudstedelser, som i forbindelse med finansielle, forsikrings- og ikke-finansielle erhvervsvirksomheder indberettes under gstypen "erhvervsvirksomheder". "C". FI - for g af finansielle institutioner, herunder banker, børsmæglere og børshandlere IN - for g af forsikringsselskab CO - g af erhvervsvirksomhed, som ikke henhører under "FI" eller "IN" 32 Sektor Præciserer underkategorier for ger af en stat eller offentlige myndigheder. "S". SV for g af en stat SM for g af regionale eller lokale offentlige myndigheder IF for g af internationale finansielle institutioner SO for g af andre overnationale organisationer end "IF" PE for g af offentlige enheder. DA 14 DA

15 33 Aktivklasse Definerer de væsentligste aktivklasser for ger af struktureret finansiering. 34 Underaktiv Definerer underaktivklasserne for ger af struktureret finansiering. "T". "T". ABS - for g af ABS RMBS - for g af RMBS CMBS - for g af CMBS CDO - for g af CDO ABCP - for g af ABCP OTH - for Andre. CCS - Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i kreditkortfordringer (Credit card receivable backed securities) ALB - Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i billån (Auto loan backed securities) CNS - Hvis ABS: Værdipapir med sikkerhed i forbrugslån (Consumer loan backed security) SME - Hvis ABS: Værdipapirer med sikkerhed i lån til små og mellemstore virksomheder (Small and medium sized enterprises loan backed securities) LES - Hvis ABS: Værdipapir med sikkerhed i leasingkontrakter med privatpersoner eller virksomheder (Leases to individual or business backed security) HEL - Hvis RMBS: Lån i boligers friværdi (Home equity loans) PRR - Hvis RMBS: Prime RMBS DA 15 DA

16 NPR - Hvis RMBS: Ikke-prime RMBS CFH - Hvis CDO: Cashflowbaserede og hybride CDO'er/CLO'er SDO - Hvis CDO: Syntetiske CDO'er/CLO'er MVO - Hvis CDO: Markedsværdibasered e CDO'er SIV - Hvis OTH: SIV'er (structured investment vehicles) ILS - Hvis OTH: forsikringstilknyttede værdipapirer (insurance-linked securities) DPC - Hvis OTH: "derivative product companies" SCB - Hvis OTH: strukturerede dækkede obligationer (structured covered bonds) OTH Andre. 35 Anden underaktivklas se 36 Klassificering er af erhvervsvirkso mhedsudstedel ser Angiver kategorien for aktiv- eller underaktivklasse. Klassificering af dækkede obligationer "T" og "Underaktiv" = "OTH". "C" og "Kreditvurder et genstand" = "INT". BND obligationer CBR - dækkede obligationer, som er omhandlet i artikel 52, stk. 4, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2009/65/EF, og som opfylder kravene i artikel 129 i forordning (EU) nr. 575/2013 OCB - andre typer dækkede obligationer, i forbindelse med hvilke gsburea DA 16 DA

17 uet har anvendt særlige metodologier, modeller og grundlæggende gspræm isser for dækkede obligationer til at udstede gen, og som ikke er omfattet af artikel 5, stk. 2, litra b), i denne forordning OTH - andre typer erhvervsvirksomhedsudstedelser, som ikke er omfattet af artikel 5, stk. 2, litra a), b) og c) i denne forordning. 37 Andre erhvervsvirkso mhedsudstedel ser Beskriver den udstedelsestype, som indberettes under kategorien "Andre" erhvervsvirksomhedsudstedelser. "Klassificerin ger af erhvervsvirksomhedsudstedelser" = "OTH". 38 Trancheklasse Tranchens klasse "T". 39 Serienummer/ Programmets ID 40 Programmets/ Handelens/Ud stedelsens navn Hvis udstedelsen er en del af en serie af flere udstedelser under samme program, præciserer det udstedelsens særlige serienummer. Programmets ID kan tilføjes, et sådant findes, med henblik på at supplere "Programmets/Handelens/Udstedels ens navn". Præciserer det navn, som i de offentlige udstedelsesdokumenter anvendes for programmet/handelen/udstedelsen Valgfri. "T" eller "C" og "Kreditvurder et genstand" = "INT". Valgfri. "Kreditvurder et genstand" = DA 17 DA

18 "INT". 41 Initiativt agerens interne identifik ator Entydig intern kode, tildelt initiativtageren af gsbureauet. "T". I tilfælde af flere initiativtagere, som ikke kan identificeres individuelt, indberettes den som "MULTIPLE". 42 LEIkode for initiativt ager Initiativtagerens LEI-kode. "T" og "Initiativtagerens interne identifikator" ikke er "MULTIPLE". ISO Initiativt agers BICkode Entydig BIC-kode for initiativtageren. Valgfri. "T" og " Initiativtagerens interne identifikator " ikke er "MULTIPLE". ISO Initiativtagere Initiativt agerens navn Det skal indeholde passende og tydelige oplysninger om initiativtagerens registrerede navn (eller udstederens moderselskabs registrerede navn). DA 18 DA

19 "T" og " Initiativtagerens interne identifikator " ikke er "MULTIPLE". 45 Forudgående foreløbig g 46 Identifikator for forudgående foreløbig g 47 Kompleksitets indikator 48 Struktureret finansierings transaktionsty pe Præciserer for alle nye ger, om gsbureauet udstedte en foreløbig g eller indledende undersøgelse, inden det udstedte den endelige g. Angiver gsidentifikatoren for den forudgående udstedte foreløbige g eller indledende undersøgelse. Denne "Identifikator for forudgående foreløbig g" bør svare til en allerede indberettet gyldig ngsidentifikator" for foreløbig g. Angiver den kompleksitetsgrad, som er tildelt en g af struktureret finansiering i betragtning af forskellige faktorer, f.eks. antal initiativtagere, modparter, lande, behovet for at udvikle nye metodologier eller nye innovative elementer, kreditforbedringer, underliggende dokumentation, kompleks sikkerhedsstillelse, forskellige eller nye jurisdiktioner og/eller tilstedeværelsen af derivate komponenter, som gsbureauet måtte betragte som relevante, når det vurderer en gstjenestes kompleksitet. Angivelse af, om instrumentet vedrører en "Stand-alone" eller "Master-Trust". "Handlingstyp e" = "NEW" i del 2, tabel 2 "Forudgående foreløbig g" = "Y" "T". "T". Y - Ja N - Nej S - standardkompleksitet C - yderligere kompleksitet S - "Stand-alone"- transaktion M - "Master Trust"- transaktion DA 19 DA

20 49 ERP-relevant gstype 50 Relevant for CEREP's statistiske beregninger Identificerer de ger, som henhører under ERP's anvendelseso, jf. kravene i artikel 11a i forordning (EU) nr. 1060/2009. Angiver, om gen skal anvendes med henblik på CEREP's statistiske beregninger. NXI gen er ikke udelukkende udarbejdet og offentliggjort for investorer mod et vederlag EXI - gen er udelukkende udarbejdet og offentliggjort for investorer mod et vederlag Y Ja N Nej Tabel 2: Data om de individuelle gshandlinger Denne tabel indeholder alle gshandlinger meddelt i tilknytning til de ger, der indberettes i tabel 1. Hvis pressemeddelelserne eller undersøgelsesrapporterne vedrørende stater meddeles på flere sprog, kan der indgives flere versioner af pressemeddelelserne eller undersøgelsesrapporterne vedrørende stater om en og samme gshandling. Nr. Feltnavn Beskrivelse Type Standard Anvendelseso 1 Identifikator for gshandling 2 Kreditvurderin gsidentifikator 3 Handlings gyldighedsdat o og klokkeslæt Entydig identifikator for gshandlingen. Kreditvurderingshandlingens identifikator skal være entydig for den enkelte indberettede gshandling. Entydig identifikator for gen. Dato og klokkeslæt for handlingens gyldighed. Dette skal svare til den koordinerede verdenstid (Coordinated Universal Time UTC) for handlingens offentliggørelse eller distribution pr. abonnement. Bør være en gyldig ngsiden tifikator" indberettet i del 2, tabel 1 ISO 8601 Udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS) DA 20 DA

21 4 Dato og klokkeslæt for handlingsmed delelse Dato og klokkeslæt for meddelelse af handlingen til den kreditvurderede enhed. Udtrykkes som koordineret verdenstid (UTC). Bør kun indberettes for ger udstedt i Unionen. ngens udstedelsesste d" = "I". ISO 8601 Udvidet dato- og klokkeslætsformat: ÅÅÅÅ-MM-DD (TT:MM:SS) 5 Dato for beslutning om handling Angivelse af datoen for, hvornår der blev truffet beslutning om handlingen. Det skal være datoen for den foreløbige godkendelse (f.eks. fra gsudvalgets side) af handlingen, hvor dette meddeles den kreditvurderede enhed, inden endelig godkendelse. Bør kun indberettes for ger udstedt i Unionen. ngens udstedelsesste d" = "I". ISO 8601 Datoformat: (ÅÅÅÅ- MM-DD). 6 Handlingstype Identificerer den type handling, der foretages af gsbureauet i forhold til en specifik g. OR i tilfælde af udestående g (kun ved førstegangsindberetni ng) PR - i tilfælde af foreløbig g NW - gen udstedes for første gang UP - gen opgraderes DG - gen nedgraderes AF - gen bekræftes DF - en kreditvurderet udsteder eller et kreditvurderet instrument har fået tildelt eller fjernet en status som Default, og kredithændelsen ikke er knyttet til en anden gshandl ing SP gen DA 21 DA

22 suspenderes WD - gen tilbagetrækkes OT - gen har fået tildelt eller fjernet en status som Outlook/Trend WR - gen har fået tildelt eller fjernet en status som Watch/Review 7 Outlook/Watc h/defaultstatus En Outlook/Watch/Suspension/Default -status tildeles, beholdes eller fjernes i forhold til gen 8 Outlook Identificerer den Outlook/Trendstatus, der er tildelt en g af gsbureauet i henhold til dets gældende praksis. "Handlingstype" = "OT", "WR", "DF", "SP" eller "OR" "Handlingstyp e" = "OT" og "OR" P - status tildeles M - status beholdes R - status fjernes POS - i tilfælde af positiv Outlook NEG - i tilfælde af negativ Outlook EVO - i tilfælde af endnu ikke fastlagt Outlook STA - i tilfælde af stabil Outlook 9 Watch/Review Identificerer den Watch- eller Review-status, der er tildelt en g af gsbureauet i henhold til dets gældende praksis. "Handlingstyp e" = "WR" og "OR" POW - i tilfælde af positiv Watch/Review NEW - i tilfælde af negativ Watch/Review EVW - i tilfælde af skiftende Watch/Review UNW - i tilfælde af Watch/Review-status med en usikker retning 10 Watch/Review -determinant Identificerer årsagen til en gs Watch/Reviewstatus. Bør kun indberettes for ger udstedt i Unionen. "Handlingstyp e" = "WR" og "OR" og ngens udstedelsesste d" = "I" 1 - når Watch/Review-status skyldes ændringer i metodologi, modeller eller grundlæggende gspræm isser 2 - når Watch/Review-status skyldes økonomiske, finansielle eller DA 22 DA

23 kreditmæssige forhold 3 - når Watch/Review-status skyldes andre forhold (f.eks. analytikeres afgang, interessekonflikter). 11 Begrundelse for tilbagetræknin g Identificerer begrundelsen for en tilbagetrækning. "Handlingstyp e" = "WD". 1 - i tilfælde af ukorrekte eller utilstrækkelige oplysninger om udsteder/udstedelse 2 - i tilfælde af den kreditvurderede enheds konkurs eller gældsomlægning 3 - i tilfælde af omstrukturering af den kreditvurderede enhed (herunder fusion eller overtagelse af den kreditvurderede enhed) 4 - i tilfælde af gældsforpligtelsens forfald eller i tilfælde af indfrielse, opsigelse, forfinansiering, eftergivelse af gælden 5 - i tilfælde af gens automatiske ugyldighed som følge af gsburea uets forretningsmodel (f.eks. udløb af en gs forudbestemte gyldighedsperiode) 6 i tilfælde af en gs tilbagetrækning af andre årsager 7 - i tilfælde af at gen påvirkes af et af de forhold, der er præciseret i afdeling B, punkt 3, i bilag I til forordning (EF) nr. 1060/ i tilfælde af kundes anmodning DA 23 DA

24 12 Anden begrundelse for tilbagetræknin g 13 Markering af misligholdelse 14 Begrundelse for suspension 15 Identifikator for gsskala 16 Kreditvurderin gsværdi 17 Kreditvurderin gens udstedelsesste d Hvis der er andre begrundelser for tilbagetrækning af gen, bedes de angivet Når den kreditvurderede enhed eller det finansielle instrument har fået tildelt eller fjernet en Default-status som følge af en anden gshandling (dvs. opgradering, nedgradering) Præciserer begrundelsen for en suspensionshandling Identificerer den gsskala, der er anvendt til at udstede gen. Trinværdi tildelt af gsbureauet som følge af gshandlingen. Præciserer det sted, hvor ger udstedes, som følger: ger udstedt i Unionen af et registreret gsbureau, ger udstedt af et tredjelandsgsbureau, som tilhører den samme gruppe af gsbureauer, og valideret i Unionen, "Begrundelse for tilbagetræknin g" = 6 "Handlingstype" = "AF", "DG", "UP" eller "OR" Obligatorisk "Handlingstyp e" = "SP" "Handlingstyp e" = "NW" eller "UP" eller "AF" eller "DG" eller "PR" eller "OR" "Handlingstyp e" = "NW" eller "UP" eller "AF" eller "DG" eller "PR" eller "OR" Y Ja N - Nej Gyldig "Identifikator for gsskala", tidligere indberettet i ngsskala"-tabellen. Gyldig "Trinværdi", tidligere indberettet i ngsskala"-tabellen. I - Udstedt i Unionen E - Valideret T - Udstedt i et tredjeland af et godkendt gsbureau O - Andet (ikkevalideret) N - Foreligger ikke DA 24 DA

25 ger udstedt af godkendte gsbureauer eller ger udstedt at et tredjelandsgsbureau, som tilhører den samme gruppe af gsbureauer, men ikke valideret i Unionen. (kun gyldig indtil ). 18 Identifikator for ledende analytiker 19 Den ledende analytikers land 20 Opfordringssta tus 21 Presseme ddelelse 22 Sprog, som presseme ddelelse er udsendt på 23 Pressemeddelelse Presseme ddelelses filnavn Entydig identifikator for den ledende analytiker, som er ansvarlig for gen. Bør kun indberettes for ger udstedt i Unionen. Identificerer det land, hvor den ledende gsansvarlige analytiker havde kontor, da gen blev udstedt. Opfordringsstatus for den kreditvurderede enhed/det kreditvurderede instrument. Præciserer, om gshandlingen blev ledsaget af en pressemeddelelse. Angiver, hvilket sprog pressemeddelelsen er udsendt på. Angiver, under hvilket filnavn pressemeddelelsen er indberettet. ngens udstedelsesste d" = "I". ngens udstedelsesste d" = "I". "ERPrelevant gstype" = "NXI". "Pressemeddel else" = "Y". "Pressemeddel else" = "Y". Gyldig "Intern identifikator for ledende analytiker", tidligere indberettet i "Liste over ledende analytikere". ISO kode. "S" - for en opfordret g "U" - for en uopfordret g uden deltagelse "P" - for en uopfordret g med deltagelse Y - Ja N Nej. ISO ESMA-standard DA 25 DA

26 24 Link til presseme ddelelse 25 Undersø gelsesrap port 26 Sprog, som undersøg elsesrapp ort er udsendt på 27 Undersø gelsesrap ports filnavn 28 Undersøgelsesrapport Link til undersøg elsesrapp ort Hvis gshandlingen ledsages af den samme pressemeddelelse som en anden gshandling, bør det angive den "Identifikator for gshandling", som er knyttet til den handling, den fælles pressemeddelelse først blev indgivet om. Præciserer, om gshandlingen blev ledsaget af en undersøgelsesrapport. udelukkende anvendelse for ger af stater indberettet under sektor: "SV" eller "SM" eller "IF" Angiver, hvilket sprog pressemeddelelsen er udsendt på. Angiver, under hvilket filnavn undersøgelsesrapporten er indberettet. Hvis gshandlingen ledsages af den samme undersøgelsesrapport som en anden gshandling, bør det angive den "Identifikator for gshandling", som er knyttet til den handling, den fælles undersøgelsesrapport først blev indgivet om. pressemeddele lser vedrører mere end én gshandling. "S" og "Sektor" = "SV" eller "SM" eller "IF" "Undersøgelsesrapport om stat" = "Y" "Undersøgelsesrapport om stat" = "Y" Valgfri Bilag II Tabel 1: Sammenligningstabel Gyldig "Identifikator for gshandl ing" Y - Ja N - Nej ISO ESMA-standard Gyldig "Identifikator for gshandl ing" Denne forordning Forordning (EU) nr. 446/2012 Forordning (EU) nr. 448/2012 Artikel 1, stk. 1 Artikel 3, stk. 1 Artikel 1, stk. 2 Artikel 2, stk. 1 Artikel 2, stk. 2 Artikel 1, stk. 3 Artikel 2, stk. 6 Artikel 1, stk. 4 Artikel 2, stk. 2 Artikel 2, stk. 3 Artikel 1, stk. 5 Artikel 3, stk. 3 DA 26 DA

27 Artikel 1, stk. 6 Artikel 3, stk. 2 Artikel 2, stk. 1 Artikel 8, stk. 2 Artikel 2, stk. 2 Artikel 8, stk. 3 Artikel 3 Artikel 4, stk. 1 Artikel 3, stk. 5 Artikel 4 Artikel 4, stk. 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 4, stk. 2 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9, stk. 1 Artikel 3, stk. 2 Artikel 9, stk. 2 Artikel 2, stk. 3 Artikel 9, stk. 3 Artikel 2, stk. 4 Artikel 9, stk. 4 Artikel 2, stk. 5 Artikel 9, stk. 5 Artikel 3, stk. 3 Artikel 10 Artikel 11, stk. 1-3 Artikel 11, stk. 4 Artikel 3, stk. 4 Artikel 12 Artikel 3, stk. 1 og 4 Artikel 2, stk. 1, artikel 7 og artikel 8, stk. 1 Artikel 13 Artikel 5 Artikel 9, stk. 10, artikel 11, stk. 12, og artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 6 Artikel 14 DA 27 DA

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 23.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 52/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 148/2013 af 19. december 2012 om udbygning af Europa-Parlamentets

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån

Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån Retningslinjer Retningslinjer for komplekse gældsinstrumenter og strukturerede indlån 04/02/2016 ESMA/2015/1787 DA Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde... 3 II. Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 17.3.2016 L 72/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/378 af 11. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2016 (OR. en) 9165/16 ADD 1 EF 125 ECOFIN 439 DELACT 83 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 18. maj 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI)

Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA(BoS(14(026 DA Retningslinjer for brugen af identifikatoren for juridiske enheder (LEI) EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra:

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40. FØLGESKRIVELSE fra: RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 21. februar 2014 (OR. en) 6858/14 ADD 1 ENV 182 ENT 63 DELACT 40 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. februar 2014 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne

Læs mere

Betingelser for i ndberetning af derivathandler

Betingelser for i ndberetning af derivathandler Betingelser for i ndberetning af derivathandler Gældende fra november 2013 Disse betingelser for indberetning af derivathandler ( Betingelserne ) er gældende mellem dig ( Kunden ) og Danske Bank A/S (

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA

MAR-retningslinjer 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA MAR-retningslinjer Oplysninger om markedet for råvarederivater eller tilknyttede spotmarkeder med henblik på at definere intern viden om råvarederivater 17/01/2017 ESMA/2016/1480 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II

Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II Retningslinjer Afstemning af automatiske afbrydelser af handelen og offentliggørelse af suspensioner af handelen i henhold til MiFID II 27/06/2017 ESMA70-872942901-63 DA Indhold 1 Anvendelsesområde...

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer

19. juni 2014 EBA/GL/2014/04. Retningslinjer 19. juni 2014 EBA/GL/2014/04 Retningslinjer vedrørende harmoniserede definitioner og indberetningsskemaer for kreditinstitutters finansieringsplaner i medfør af henstilling A4 i ESRB/2012/2 1 EBA's retningslinjer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.12.2003 KOM(2003) 761 endelig 2003/0295 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udarbejdelse og indberetning af data vedrørende den kvartårlige

Læs mere

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger

MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger MAR-retningslinjer Personer, der modtager markedssonderinger 10/11/2016 ESMA/2016/1477 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner... 3 3 Formål... 4 4 Overholdelses-

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer og henstillinger om CRA-forordningens anvendelsesområde 17. juni 2013 ESMA/2013/720. Dato: 17. juni 2013 ESMA/2013/720 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde

Læs mere

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/

RETNINGSLINJER VEDRØRENDE TESTS, GENNEMGANGE ELLER AKTIVITETER, DER KAN FØRE TIL STØTTEFORANSTALTNINGER EBA/GL/2014/ EBA/GL/2014/09 22. september 2014 Retningslinjer vedrørende de typer af test, gennemgange eller aktiviteter, der kan føre til støtteforanstaltninger i henhold til artikel 32, stk. 4, litra d), nr. iii),

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag

Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapitalgrundlag EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Retningslinjer for de faktiske omstændigheder, der udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet, og for elementerne i tilknytning til effektiviteten af virksomhedssalgsværktøjet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.11.2011 KOM(2011) 746 endelig 2011/0360 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 11.3.2016 DA L 65/49 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/347 af 10. marts 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår det præcise format for insiderlister og for ajourføring

Læs mere

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden

MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden MAR-retningslinjer Udsættelse af offentliggørelsen af intern viden 20/10/2016 ESMA/2016/1478 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... Error! Bookmark not defined. 2 Henvisninger, forkortelser og definitioner...

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final ANNEX 1 BILAG

Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final ANNEX 1 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 1.3.2016 C(2016) 1224 final ANNEX 1 BILAG til Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Læs mere

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA)

JC May Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren (ESMA) og banksektoren (EBA) 1 Indholdsfortegnelse Retningslinjer for klagebehandling i værdipapirsektoren

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 23. oktober 2017 (OR. en) 13528/17 EF 248 ECOFIN 873 DELACT 200 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. oktober 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. marts 2017 (OR. en) 6921/17 EF 37 ECOFIN 171 DELACT 41 FØLGESKRIVELSE fra: til: Komm. dok. nr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed/enhed I.1) Navn og adresser Sociale og andre specifikke tjenesteydelser

Læs mere

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer

Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Instruktioner i at udfylde skemaerne vedrørende de samlede aktiver og den samlede risikoeksponering med henblik på indsamlingen af gebyrfaktorer Februar 2015 1 Overordnede instruktioner, som gælder begge

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5

EBA-retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 EBA-retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2012/5 London, den 27. juli 2012 Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i medfør af artikel

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS

Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer for kompetente myndigheder og administrationsselskaber for investeringsinstitutter UCITS Retningslinjer om risikoberegning og beregning af samlet eksponering for visse typer af strukturerede

Læs mere

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

RETNINGSLINJER. under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, 21.1.2016 L 14/25 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/64 af 18. november 2015 om ændring af retningslinje (EU) 2015/510 om gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske

Læs mere

Retningslinjer for supplerende kapital

Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA-BoS-14/167 DA Retningslinjer for supplerende kapital EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK

EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR ERHVERVSPOLITIK Forbrugsgoder Farmaceutiske produkter Bruxelles, den 9/1/2008 ENTR NR. D(2007) Offentlig indkaldelse af interessetilkendegivelser vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juni 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0138 (CNS) 10582/17 ADD 1 FISC 149 ECOFIN 572 IA 115 FORSLAG fra: modtaget: 22. juni 2017 til: Jordi AYET

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede

RETNINGSLINJER FOR DATAINDSAMLING VEDRØRENDE HØJTLØNNEDE EBA/GL/2014/07 16/07/2014. Retningslinjer. for dataindsamling vedrørende højtlønnede EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Retningslinjer for dataindsamling vedrørende højtlønnede 1 Status for disse retningslinjer Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i medfør af artikel 16 i Europa-

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4

EBA-retningslinjer. for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning EBA/GL/2012/4 London, 27. juli 2012 EBA-retningslinjer for benchmarking af aflønning (EBA/GL/2012/4) Status for retningslinjerne 1. Dette dokument indeholder

Læs mere

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning)

BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER. (Bestyrelsens beslutning) Helsingfors, den 12. november 2010 MB/D/29/2010 endelig BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER, FOR HVILKE DER OPKRÆVES AFGIFTER (Bestyrelsens beslutning) BESLUTNING OM KLASSIFIKATION AF DE TJENESTER,

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR MINIMUMSLISTEN OVER TJENESTEYDELSER OG FACILITETER EBA/GL/2015/ Retningslinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Retningslinjer for konstatering af, hvornår realisering af aktiver og passiver ved almindelig insolvensbehandling kan have negative virkninger for et eller flere finansielle markeder

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer

RETNINGSLINJER. Artikel 1. Ændringer 19.6.2015 L 154/15 RETNINGSLINJER DEN EURPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2015/948 af 16. april 2015 om ændring af retningslinje ECB/2013/7 om statistik over beholdninger af værdipapirer (ECB/2015/19)

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1)

Bekendtgørelse om rapporter om solvens og finansiel situation for gruppe 1- forsikringsselskaber og koncerner 1) BEK nr 1761 af 15/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0036 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner

Kapitel 1 Fælles bestemmelser. Definitioner. Kapitel 2 Meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner Bekendtgørelse om meddelelse, indberetning og offentliggørelse af ledende medarbejderes transaktioner, insiderlister, underretning om mistænkelige transaktioner, indikationer på kursmanipulation og accepteret

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1)

Bekendtgørelse om udenlandske UCITS markedsføring i Danmark 1) BEK nr 786 af 17/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 142-0021 Senere ændringer til

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17

Retningslinjer. med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i henhold til artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/17 RETNINGSLINJER MED SPECIFIKATIONER AF BETINGELSERNE FOR KONCERNINTERN FINANSIEL STØTTE EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Retningslinjer med specifikationer af betingelserne for koncernintern finansiel støtte i

Læs mere

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser

Del I: Ordregivende myndighed/enhed. Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. I.1) Navn og adresser Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed Denne bekendtgørelse vedrører

Læs mere

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål

Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet 20. september 2007 J.nr. 6371-0006 /CMM Transaktionsindberetning (TRS) - spørgsmål Finanstilsynet har i forbindelse med implementeringen af systemet til transaktionsindberetning (TRS) løbende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 11 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81474-2017:text:da:html Danmark-Horsens: Transport af affald 2017/S 044-081474 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 177/34 17.6.2014 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 643/2014 af 16. juni 2014 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for rapportering om nationale bestemmelser af tilsynsmæssig karakter,

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret

Transaktionsindberetning. v) Kim Bederholm Børskontoret Transaktionsindberetning v) Kim Bederholm Børskontoret 1 Transaktionsindberetning Lov om værdipapirhandel m.v. (lovbekendtgørelse nr. 214 af 2. april 2008) Bekendtgørelse 1189/2007 om indberetning af transaktioner

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led,

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 2, første led, L 14/30 21.1.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/65 af 18. november 2015 om anvendelsen af haircuts i forbindelse med gennemførelsen af Eurosystemets pengepolitiske ramme (ECB/2015/35)

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 30. juli 2015 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2015/0162 (NLE) 11158/15 ECOFIN 630 UEM 310 EF 154 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.:

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1)

Bekendtgørelse om tilladelse til forvaltere af alternative investeringsfonde til markedsføring til detailinvestorer 1) BEK nr 797 af 26/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.142-0008 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere