Miljø på havnen Tre undervisningsforløb til grundskolen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø på havnen Tre undervisningsforløb til grundskolen"

Transkript

1 Miljø på havnen Tre undervisningsforløb til grundskolen Et samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Friluftsrådets kampagner Blå Flag og Grønt Flag Grøn Skole

2 Indhold Introduktion Naturkontrollen Skema til naturundersøgelse på havnen Friluftsliv på havnen Skema (A) Familien holder ferie på havnen Skema (B) Unge mennesker på havnen Skema (C) En natur- og miljøforening på havnen Interview spørgsmålene Affald på havnen Affaldstjek fra en havn Affaldstjek fra en anden havn Affaldstjekskema til eget brug Forfattere Redigering Korrektur Foto Udgivelse Asbjørn Holm, Karsten Elmose Vad Jannik Olsen, Eigil Larsen Camilla Wandt Dansk Sejlunion 2010 Layout og tryk Grafisk Produktion Odense

3 Miljø på havnen Introduktion Undervisningsforløbene i dette hæfte er udarbejdet i samarbejde mellem Dansk Sejlunion (www. sejlsport.dk) og Friluftsrådets kampagner Blå Flag ( og Grønt Flag Grøn Skole ( Aktiviteterne tager udgangspunkt i et havnebesøg, hvor eleverne skal undersøge havnens muligheder og miljøtilstand. Eleverne skal endvidere arbejde på, at skaffe renere havog kystmiljø og bedre sikkerhed, service og kvalitet ved de danske havne og strande. Du kan frit vælge mellem 3 undervisningsforløb: Friluftsliv på havnen, Affald på havnen og Naturkontrol. Undervisningsforløbene lægger op til, at man arbejder videre med forløbene hjemme på skolen. Materialer I undervisningsforløbene skal der bruges forskelligt udstyr. Hvis undervisningsforløbene gennemføres i samarbejde med Dansk Sejlunion, stiller Sejlunionen alt udstyr og grej til rådighed under jeres besøg. Dog skal eleverne selv medbringe skriveredskaber. Hvis det ikke er i forbindelse med Dansk Sejlunion, skal I selv sørge for at medbringe det rigtige udstyr. I kan eventuelt kontakte havnen, og høre om de har noget af udstyret, som I kan låne. Forberedelse De danske havnes fysiske udformning, specifikationer og servicefaciliteter er meget forskellige. Det medfører, at nogle aktiviteter er lettere at gennemføre på nogle havne end andre. Valget af aktiviteter bør derfor afhænge af dit kendskab til den enkelte havn, eller hvad du mener, der er praktisk at gennemføre det pågældende sted. Efter besøget på havnen, har eleverne indsamlet noget data om et af de tre forløb. Når I kommer tilbage på skolen, skal deres opnået viden formidles. Det kan gøres på forskellige måder fx. med artikler til en avis, en hjemmeside, en udstilling, et havnearrangement etc. I hver af de 3 undervisningsforløb er der eksempler på, hvordan opgaven kan løses. Elevernes forslag skal bruges Lad elevernes forslag til forbedringer af miljøet, og visioner for den pågældende havn indgå i et åbent brev til de lokale politikere. Eleverne formulerer deres observationer og giver politikerne deres gode råd, der kan forbedre friluftslivet på den pågældende havn. De gode råd kan handle om affaldsproblematikken, naturen på havnen eller det lokale friluftsliv, alt efter hvilke aktiviteter, der vælges at arbejde med. Sikkerhed De danske havnemiljøer er ofte meget sammensatte og meget forskellige alt efter hvor og hvornår, de er anlagt, og hvilke funktioner de har. Nogle havne har arbejdsområder, hvor det vil være uhensigtsmæssigt og farligt at eleverne opholder sig. Derfor skal du kontakte det lokale havnekontor eller Dansk Sejlunion, inden du møder op med dine elever, så du kan få anvist hvor I må opholde jer. Det er vigtigt, at eleverne har mulighed for at iføre sig redningsveste, da aktiviteterne foregår i og omkring en havn. Formidling Miljø på havnen 3

4 Naturkontrollen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 4-6 timer klasse Om undervisningsforløbet Naturkontrollen Undervisningsforløbet kan tilpasses både til undervisningen i natur/teknik (fra 4. klassetrin) og biologi i klasse, og det kan udvides med arbejdsopgaver om fx dyrs og planters systematik, tilpasninger og livsytringer. Geografi kan også inddrages, fx i forbindelse med anvendelse af kort som redskab, bosætning og erhverv. I undervisningsforløbet skal eleverne forestille sig, at de er ansat i et firma, der hedder Naturkontrollen. Deres opgave er at undersøge naturens kvalitet i havneområdet og give anbefalinger til, hvordan naturen på og omkring havnen kan forbedres, samt evt. gennemføre enkle projekter. Gennem undervisningsforløbet udvikler de viden og indsigt, centrale biologiske begreber, og anvender deres viden til at give forslag til øget biodiversitet og naturkvalitet. Der er nogle dyrearter, der ikke er ønskede på havnen, og der er nogle arter, der kan være generende, hvis de optræder i stort antal. Til den første gruppe hører fx rotter og mink. Til den anden hører fx katte, måger, fluer og gopler. Undervisningsforløbet giver derfor anledning til at diskutere, hvad man mener med en uønsket art, og om og hvordan man skal bekæmpe dem. Undervisningsforløbet er opbygget i tre dele: Forberedelse af besøget Undersøgelse af dyr og planter på havet og på land Udarbejdelse af forslag til hvordan naturindholdet kan øges Fælles mål - Natur/teknik Efter 6. klasse Den nære omverden sammenholde forskellige danske planters og dyrs levesteder og deres tilpasning hertil anvende kort, både ældre og nye til informationssøgning om områdets udvikling, herunder gøre sig tanker om, hvordan lokalområdet kunne ændre sig Den fjerne omverden beskrive og give eksempler på forhold, der har betydning for dyr og planters tilpasning til forskellige livsbetingelser, herunder vand, lys, næring, næringssalte og temperatur sammenligne oplysninger fra tematiske kort og den virkelighed, de repræsenterer Menneskets samspil med naturen kende til skrevne og uskrevne regler om at færdes sikkert og hensynsfuldt i naturen kende til forskellige natursyn og kunne redegøre for naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt og interessemodsætninger, der knytter sig hertil Arbejdsmåder og tankegange formulere spørgsmål, fremsætte hypoteser og lave modeller som grundlag for undersøgelser planlægge, designe og gennemføre undersøgelser og eksperimenter med udgangspunkt i åbne og lukkede opgaver formidle - mundtligt og skriftligt - egne og andres data fra undersøgelser, eksperimenter og faglig læsning med relevant fagsprog og brug af forskellige medier 4 Naturkontrollen

5 Fælles mål - Biologi Efter 8. klasse De levende organismer og deres omgivende natur kende udvalgte organismer og deres placering i fødekæder samt anvende begreber om deres livsytringer, herunder fødeoptagelse, respiration, vækst, formering og bevægelse beskrive udvalgte danske organismer og deres systematiske tilhørsforhold, bl.a. i kategorier af leddyr, bløddyr og hvirveldyr samt frøplanter og sporeplanter give eksempler på og sammenligne forskellige arters tilpasninger i bygning, funktion og adfærd i forhold til føde, næringsstoffer, vand, oxygen og temperatur give eksempler på naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed sammenligne væsentlige forhold i udvalgte danske og udenlandske økosystemer Biologiens anvendelse give eksempler på naturpleje og naturgenopretning Arbejdsmåder og tankegange formulere relevante spørgsmål og hypoteser planlægge, gennemføre og evaluere enkle undersøgelser og eksperimenter i forskellige biotoper og i laboratoriet anvende enkelt udstyr til undersøgelser og eksperimenter i naturen og i laboratoriet, herunder mikroskop, stereolup samt udstyr til analyse af fysiske og kemiske forhold Fælles mål - Biologi Efter 9. klasse De levende organismer og deres omgivende natur anvende viden om udvalgte organismer og deres livsytringer i forhold til deres placering i fødenet og tilpasning til levesteder klassificere hvirveldyr og deres gruppering inden for fisk, padder, krybdyr, fugle og pattedyr samt udvalgte leddyr, herunder hovedgrupper af insekter redegøre for udvalgte gruppers livscyklus, herunder insekter og deres udvikling fra æg til voksen forklare sammenhængen mellem forskellige arters tilpasning i bygning, funktion og adfærd i forhold til forskellige typer af levesteder og livsbetingelser samt forholdet til andre organismer forklare årsager og virkninger for naturlige og menneskeskabte ændringer i økosystemer og deres betydning for den biologiske mangfoldighed Miljø og sundhed vurdere anvendelse af naturgrundlaget i perspektivet for bæredygtig udvikling og de interessemodsætninger, der knytter sig hertil (fælles med fysik/kemi og geografi) Biologiens anvendelse forklare den biologiske baggrund for udvalgte naturplejeindgreb og naturgenopretninger, herunder hensynet til biologisk mangfoldighed Arbejdsmåder og tankegange formulere og genkende relevante biologiske problemstillinger anvende biologiske begreber og viden om biologiske processer i forskellige sammenhænge formidle resultater og konklusioner af arbejdet med biologiske emner og problemstillinger gennem brug af alsidige metoder Naturkontrollen 5

6 Materialer til undervisningsforløbet Kort over havnen (kan ofte hentes på internettet) Kamera eller mobiltelefon med kamera Blyant og papir Skemaerne til Vandet, Jorden og Luften Vandkikkert Fangstglas Akvarier Fotobakker Fangstsigte Hvad finder jeg på stranden Tommy Dybbro Fuglene ved strand og kyst Jens Overgaard Flora i farver K. Bruhn Møller K. Ib Christensen Forberedelse af undervisningsforløbet På en havn er det havet, der er det dominerende levested. Men på land er der ofte mange små og større levesteder, der blot ligger hen. Det er måske i høj grad her, at eleverne kan komme med forskellige forslag til forbedring af naturen. Inden eleverne tager af sted, er det en god idé, at definere undersøgelsesområdet. Hent et kort over lokalområdet på nettet. Måske har havnen selv et kort på deres hjemmeside. Informationerne på havnens hjemmeside kan sammenholdes med kortet. Nogle områder på kortet ser måske grønne ud, men bruges måske som oplagsplads. Brug kortet som forberedelse i klassen før besøget eller præsenter kortet nede på havnen. Levesteder i havnen er de frie vandmasser, pæle, moler og sten samt havbunden. Dyrene på havbunden er det ofte svært at få fat i. På land er det græsplæner, ruderater, krat, stendynger, oplagsplads med bundgarnspæle m.m. Lad evt. eleverne tegne, hvilke levesteder, de kan forestille sig i en havn. Det kan være med til at give læreren en værdifuld information om hvilke forestillinger eleverne har om levestederne i en havn. Hvis det er muligt, er det en god ide som lærer at foretage en lille for-ekskursion for at orientere sig i området. Vær opmærksom på steder, hvor det kan være farligt at færdes eller, hvor der ligefrem er adgangsforbud. Det kan ofte være en god ide, at snakke med havnefogeden om, hvilke områder, der kan være farlige. Besøget på havnen Firmaet Naturkontrollen Først skal eleverne deles i grupper på 2-4 elever. Det kan gøres hjemmefra eller, når I står med jeres gruppe på havnen. Eleverne præsenteres for en historie som denne: Læreren fortæller I er ansat i et firma der hedder Naturkontrollen. I skal forestille jer, at I er blevet bedt om at komme på besøg til denne havn for at undersøge og kontrollere naturens kvalitet. Jeres ekspertområde er dyrene og planterne, og I rådgiver til daglig i, hvordan naturen kan forbedres. Hvem kan have glæde af jeres forslag? Hvordan kunne I forestille jer at gribe denne opgave an? 6 Naturkontrollen

7 Lad eleverne komme med forslag. Her kan kortet være en hjælp. Hjælp eleverne med at se på fordele og ulemper i deres forslag. Hjælp dem til at forstå, at det er nødvendigt at lave en status på, hvilke planter og dyr, og hvilke leveområder, der er i havnen først, før de kan komme med forslag. Det er derefter lærerens opgave at konkludere, hvordan de nu griber opgaven an, fx: Læreren fortæller I skal finde ud af hvor meget natur, der findes på denne havn. Det betyder, at I skal undersøge hvilke arter af dyr og planter, der findes. Hvis der er meget få arter af planter og dyr i et område, hvor man ville forvente, at der var plads til mange flere, kan man sige at biodiversiteten er lav eller at den biologiske mangfoldighed er ringe. Måske er havnen sådan et sted? Det vil vise sig ud fra jeres undersøgelser. I vil helt sikkert opdage, at der er nogle steder på havnen, hvor der er mere liv (dyr og planter) end andre. Først skal I finde ud af, hvilke levesteder, der er på havnen. Undersøgelse af havnen Lad eleverne opregne de forskellige levesteder i havnen. Indtegn de forskellige levesteder med forskellige signaturer. Aftal med grupperne, hvilke områder de skal undersøge. Det kan være et eller flere geografiske områder på havnen eller et eller flere levesteder på havnen. Lad grupperne indtegne deres undersøgelsesområde på kortet. Eleverne skal undersøge og dokumentere, hvilke planter og dyr, de finder i deres områder, undersøge om der er uønskede dyr og planter, samt undersøge evt. forurening. En havn kan naturligvis være udsat for mange former for forurening og dermed forringelse af havmiljø og havnemiljø. Eleverne vil måske finde affald og oliespild. Det er dog sjældent, at det kan måles direkte i antallet af dyrearter og biodiversiteten på havnen. Større udslip kan selvfølgelig aflæses på fund af døde dyr eller dyr med olieskader. Det kan ofte være svært at finde årsagen til en aktuel olieforurening. Eleverne bør ikke røre ved døde eller syge dyr, men kontakte havnefogeden, Falck, den lokale jægerforening eller Skov- og Naturstyrelsen lokalt. Eleverne vil finde planter og dyr, som de ikke kender. Derfor skal der være mulighed for at kunne dokumentere de planter og dyr, man har fundet vha. foto/video. De fotograferede dyr kan slås op i håndbøger på selve havnen, eller dokumentationen kan tages med hjem til videre bestemmelse på skolen. Om dyrene bliver nøjagtigt artsbestemt er ikke altid vigtigt. Alt efter dyre- og plantearten, og elevernes alder, kan man nøjes med en dyregruppe, som fx gople eller græs. Eleverne medbringer kort blyant artsskema kamera/mobiltelefon håndbøger og undersøgelsesudstyr fangstglas Eleverne undersøger nu i grupper deres områder og levesteder. De skal notere dyre- og planterarter, evt. tage billeder af dyr og planter (specielt dem, de ikke kan bestemme), notér og gerne fotografere levesteder, samt udfylde andre punkter på skemaet. På turen rundt er det vigtigt, at de hele tiden tænker over, hvor man kan forbedre naturen i de områder, de besøger. Når eleverne er færdige samles alle grupperne. Mange har måske medbragt planter og dyr i fangstglas. Snak om hvilke planter og dyr eleverne har fundet. Hvilke arter fandt I? Hvilke artsgrupper har I fundet (systematik)? Hvor blev de fundet? Hvilke levesteder? Hvilke var der mange af? Fandt I nogen uønskede arter? Opdagede I noget forurening? osv. De fundne planter og dyr kan give anledning til videre arbejde hjemme på skolen om fx tilpasninger, livsytringer osv. Forslag til forbedringer af naturen Næste trin er at samle idéer til forbedring af naturen. Lad grupperne komme med forslag. Alle forslag er velkomne. Nogle forslag kan klassen måske selv gennemføre, andre kræver måske både penge og entreprenørudstyr. Eleverne kan også komme med forslag til bekæmpelse af uønskede dyr eller til bekæmpelse af forurening. Diskuter fordele og ulemper ved de forskellige forslag. I havet kan det måske dreje sig om at etablere en lille ø af sand eller sten til fugle, på land måske fuglekasser, stenbunker til firben, vandhuller til padder og fugle, foderautomater til fugle om vinteren osv. Hvis det er muligt kan forslagene diskuteres med havnefogeden, der også kan fortælle om havnen. Efterbearbejdelse Efter besøget på havnen renskrives dyre- og plantelister, evt. billedmateriale samles og alle de bedste forslag sammenskrives. Nogle af forslagene kan måske gennemføres af klassen selv. Ellers kan rapporten med forslag sendes til havnefogeden eller andre beslutningstagere. Resultaterne kan måske præsenteres på en udstilling på havnen eller på skolen. Idéerne til forbedringer kan præsenteres med ord, tegninger, modeller osv. Naturkontrollen 7

8 Art TIL KOPIERING Foto ja/nej Skema til naturundersøgelse på havnen Vi tror, at vi finder forskellige dyr. Vi tror, at vi finder forskellige planter. Område på havnen (ifølge jeres kort) Levested Antal Andre observationer Fx uønsket dyr/plante, døde dyr, forurening 8 Naturkontrollen

9 Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer klasse Om undervisningsforløbet Friluftsliv på havnen Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien, der skal holde ferie på havnen B) En gruppe unge mennesker, der skal holde ferie på havnen C) En natur- og miljøforening, der undersøger miljøforholdene på havnen. Eleverne skal identificere sig med en af de 3 forskellige typer. Gennem interviews og undersøgelser af havnen og havnens gæster, skal eleverne danne sig en holdning til brugen af havnen. Målet er at eleverne skal opnå indsigt i interessekonflikten mellem de forskellige brugere og til sidst selv komme med deres bud på en opkvalificering af havnen til glæde for de fleste. Der kan være områder, hvor eleverne ikke må opholde sig. Derfor kan du kontakte den lokale havnefoged og få anvist, hvor I må opholde jer. Undervisningsforløbet er opbygget af fire dele: Indledning til grupperne, rollefordelingen og interesser Undersøgelse og interviews Tilbage på skolen, erfaringer og diskussion Synliggør jeres ideer, formidling af sin viden Fælles mål - Natur/teknik Efter 6. klasse kende til forskellige natursyn og beskrive eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse samt interessemodsætninger knyttet hertil planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter formulere relevante spørgsmål, opstille hypoteser og modeller som grundlag for både praktiske og teoretiske undersøgelser Se også Fælles mål for biologi, geografi og samfundsfag. Læreren fortæller Materialer til undervisningsforløb Blyant og papir Kopiark med ineterviewspørgsmål Kopiark med Friluftslivsskema Indledning til grupperne Læreren inddeler eleverne i 3 grupper og sætter dem ind i deres roller. A) Familien, der skal holde ferie på havnen. Du er gæst på havnen. Du sejler i din fritid, og vil gerne besøge havnen med din familie på jeres ferie i næste måned. Du er voksen, er gift og har to børn på 4 og 7 år, som skal med på jeres tur. I vil sejle til havnen i jeres sejlbåd. I besøger havnen nu, for at forberede jeres besøg, og for at finde ud af, om I ønsker at besøge lige netop denne havn. Hvad er jeres første indtryk af havnen? HUSK I skal svare, hvad I tror jeres figurer synes, ikke hvad I selv synes. Friluftsliv på havnen 9

10 B) En gruppe unge mennesker, der skal holde ferie på havnen. Læreren fortæller Du er gæst på havnen. Dig og dine venner vil gerne holde ferie på havnen i næste måned. I er unge, og I vil gerne hygge, bade, have det sjovt og feste i jeres ferie. I vil køre i bil til havnen, og skal finde et billigt sted at overnatte. I har ikke særligt mange penge at overnatte for. I besøger havnen nu, for at forberede jeres besøg, og for at finde ud af, om I ønsker at besøge lige netop denne havn. Hvad er jeres første indtryk af havnen? HUSK I skal svare hvad I tror jeres figurer synes, ikke hvad I selv synes. Læreren fortæller C) En natur- og miljøforening, der undersøger miljøforholdene på havnen. Du er gæst på havnen. Du holder af naturen og er medlem af foreningen Naturens venner. I foreningen synes I, det er vigtigt at passe på naturen og dyrene, og at opføre sig miljørigtigt. I vil gerne finde ud af, om der på havnen tages hensyn til naturen og dyrelivet, og om havnen er miljørigtigt indrettet. I kommer til havnen med offentlig transport. Hvad er jeres første indtryk af havnen? HUSK I skal svare, hvad I tror jeres figurer synes, ikke hvad I selv synes. Undersøgelse og interviews Når grupperne har dannet sig et indtryk af havnen ud fra deres figurer, får de udleveret Friluftslivsskemaerne og interviewspørgsmålene. Læreren fortæller Der er en del ting, som I synes er vigtige for jeres besøg. Udfyld skemaet. Det er ikke alle spørgsmålene I selv kan finde svar på ved at gå rundt og kigge på havnen: I skal derfor også snakke med nogen, der arbejder på havnen (eksempelvis på havnekontoret) for at finde jeres svar. Derudover skal I lave interviews med mennesker, der færdes på havnen. Find ud af, hvad de laver på havnen (fx kan det være de arbejder her eller at de bare går tur med hunden). I skal også finde ud af, hvad de synes, der er godt ved lige netop denne havn, og hvad der kunne blive bedre. Der er nogle spørgsmål på jeres kopiark, som I kan støtte jer til. Husk at skrive svarene ned. Husk at understrege, at det kun er forslag til spørgsmål, de kan stille folk på havnen. Det er vigtigt, de også selv finder på nogle. Når eleverne er samlet igen, skal de ud fra deres roller drøfte følgende: Hvad er jeres oplevelser af havnen? Er der nogen aktiviteter eller lignende, som efter jeres mening burde være forbudt eller tilladt på havnen? Vil I råde jeres venner til at komme og besøge havnen? (Begrund jeres svar) 10 Friluftsliv på havnen

11 Tilbage på skolen Grupperne fortæller hinanden om deres rolle, og hvad de har undersøgt, samt fremlægger de anbefalinger, de er kommet frem til. Alle eleverne skal nu i fælles flok forsøge at blive enige om fire samlede anbefalinger, der kan gøre havnen til et bedre sted for alle. Her kan du fungere som ordstyrer og referent, så de kan få diskuteret og formuleret det endelige produkt. Det er vigtigt, at eleverne besvarer opgaverne ud fra deres figurer. Uden at der behøver at være tale om decideret rollespil, bør du holde eleverne fast på deres roller/ kontekst, både når de besvarer opgaverne, og når de diskuterer med de andre grupper. Hvis det i sidste ende ikke kan lade sig gøre at blive enige om fire samlede anbefalinger, kan du tillade at de træder ud af deres rolle, og bruger deres egne meninger til at diskutere ud fra. Eleverne vil formentlig selv referere til deres interviews i diskussionen. Hvis ikke, så spørg ind til hvad folk som færdes på havnen og kender havnen bedre end dem, havde af meninger om havnen. Brug deres input aktivt i debatten. Synliggør jeres idéer Det sidste spørgsmål er væsentligt for hele forløbet: Hvem vil I give anbefalingerne til?. Elevernes undersøgelser, resultater og diskussion fortjener at blive brugt. Mulige modtagere af deres anbefalinger kunne være havnekontoret, kommunen eller de lokale medier. En anbefalelsesværdig hjemme-på-skolen aktivitet i forbindelse med forløbet kunne være, at eleverne hjemme designer deres egen havn den ideelle havn! Projektet består i, at eleverne, ud fra de oplevelser de havde og undersøgelser de selv lavede på havnen, nu skal planlægge, designe og tegne deres egen havn. Opgaven kan faciliteres på flere måder, men bør som minimum indeholde overvejelser omkring adgangsforhold, aktiviteter og regler i forbindelse hermed, interessekonflikter, miljøspørgsmål, tilbud til børn og unge [tilføj gerne flere]. Opgaven kan stilles mere eller mindre åben; skal det være en havn for alle eller en havn kun for dem selv. Skal den være realistisk eller skal der være vandrutsjebaner, McDonalds og paintballområde? Friluftsliv på havnen 11

12 (A) Familien der holder ferie på havnen Der er en del ting, som I synes er vigtige for jeres besøg. Udfyld skemaet nedenfor. Det er ikke alle spørgsmålene, I selv kan finde svar på ved at gå rundt og kigge på havnen: I skal også snakke med nogen der arbejder på havnen (eksempelvis på havnekontoret) for at finde jeres svar. Er der adgang til frisk drikkevand på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der adgang til nogenlunde rene og pæne toiletter på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der baderum på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der mindre end 2 km til den nærmeste købmand eller supermarked? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der mulighed for at grille/lave mad på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man/må man bade i selve havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der borde og bænke på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan vaske sin båd? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan reparere sin båd? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan komme af med sit affald? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan komme af med spildevand (toiletvand) fra sin båd? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der grænser for hvor meget, man må larme på havnen (som fx at spille høj musik)? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan få turistinformationer, såsom vejvisning og brochurer? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der mindre end 2 km til de nærmeste seværdigheder (museer, forlystelser mv.)? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der legepladser eller andre sjove ting for børn på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Samlet antal point (maks. 15 point) TIL KOPIERING JA NEJ 12 Friluftsliv på havnen

13 (B) En gruppe unge mennesker der skal holde ferien på havnen Der er en del ting, som I synes er vigtige for jeres besøg. Udfyld skemaet nedenfor. Det er ikke alle spørgsmålene, I selv kan finde svar på ved at gå rundt og kigge på havnen: I skal også snakke med nogen der arbejder på havnen (eksempelvis på havnekontoret) for at finde jeres svar. JA NEJ Er der adgang til frisk drikkevand på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der adgang til nogenlunde rene og pæne toiletter på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der baderum på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der mindre end 2 km til den nærmeste købmand eller supermarked? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der mulighed for at grille/lave mad på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man/må man bade i selve havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der borde og bænke på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man/må man spille bold og frisbee på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Må man spille høj musik om aftenen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man bo i telt på eller i nærheden af havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man lave bål på eller i nærheden af havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man/må man parkere sin bil eller motorcykel på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Må man windsurfe på eller i nærheden af havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Må man sejle på vandscooter i havne eller i nærheden af havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Må man færdes på havnen sent om natten? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Samlet antal point (maks. 15 point) TIL KOPIERING Friluftsliv på havnen 13

14 (C) En natur- og miljøforening undersøger miljøforholdene på havnen Der er en del ting, som I synes er vigtige for jeres besøg. Udfyld skemaet nedenfor. Det er ikke alle spørgsmålene, I selv kan finde svar på ved at gå rundt og kigge på havnen: I skal også snakke med nogen der arbejder på havnen (eksempelvis på havnekontoret) for at finde jeres svar. JA NEJ Er der adgang til frisk drikkevand på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der adgang til nogenlunde rene og pæne toiletter på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der opstillet skraldespande rundt omkring på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man/må man bade i selve havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er havnebassinet pænt, uden affald der flyder rundt eller ligger på bunden? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der affaldssortering på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der en glascontainer på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man komme af med metalaffald på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan komme af med farligt affald (fx malingrester og batterier) på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan komme af med spildevand (toiletvand) fra sin båd? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der grænser for hvor meget, man må larme på havnen (som fx at spille høj musik)? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted (fx havnekontor), hvor man kan få informationer om miljø på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der mindre end 2 km til nærmeste offentlige transport (bus eller tog)? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er det forbudt at sejle med vandscooter på og i nærheden af havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er det forbudt at have sin hund uden snor på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Samlet antal point (maks. 15 point) TIL KOPIERING 14 Friluftsliv på havnen

15 Forslag til spørgsmål: TIL KOPIERING Hvad bruger du/i havnen til? Hvor tit bruger I havnen? Hvis du/i kunne vælge tre ting der kunne blive bedre ved havnen (uanset pris) hvad skulle det så være? Hvorfor lige netop det? Hvem kender I der ellers bruger havnen og til hvad? Er der nogen problemer ved at folk bruger havnen til forskellige ting (er folk eksempelvis uenige om, hvordan man bør bruge havnen)? Hvad kan man gøre ved det? Hvordan kan man få flere til at bruge havnen? Osv. Jeres egne spørgsmål: Friluftsliv på havnen 15

16 Affald på havnen Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin klasse Om undervisningsforløbet Affald på havnen Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor de dels skal kortlægge havnens tilstand mht. affald, og derefter komme med idéer og forslag til, hvordan havnen kan gøres endnu bedre. Elevernes løsningsforslag til en renere havn, skal de selv udføre eller de skal kontakte de relevante personer, der vil kunne gøre noget ved situationen, fx. havnefogeden, politikere etc. Inden I ankommer til havnen, skal I kontakte havnefogeden, så I får anvist hvor I må være, hvor affaldspladsen er, og hvordan I kommer af med det indsamlet affald. Undervisningsaktiviteterne: Affaldsindsamling, Affaldstjek og Operation Ren Havn, lægger vægt på undersøgelserne, og beskriver hvordan eleverne kan udføre dem. Læreren kan vejlede eleverne i den retning, som aktiviteterne er beskrevet her, men det bedste er, hvis eleverne selv kan komme frem til en metode, hvor de får analyseret havnens affaldstilstand. Aktiviteterne er bygget op, så man tager udgangspunkt i affaldsindsamling. Det er vigtigt, at eleverne får samlet mange informationer sammen om havnen, så de kan bruge det senere, til at påvirke de rette personer i en retning, som gavner havnen. Fælles mål - Natur/teknik Efter 6. klasse Den nære omverden beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende og det ikke levende Menneskets samspil med naturen færdes i naturen på en hensigtsmæssig og hensynsfuld måde vurdere eksempler på miljøproblemer lokalt og globalt på baggrund af egen indsigt Arbejdsmåder og tankegang formulere relevante spørgsmål, opstille hypoteser og modeller som grundlag for både praktiske og teoretiske undersøgelser planlægge, designe og gennemføre iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter konkludere ud fra iagttagelser, undersøgelser, datasøgning, dataopsamling, faglig læsning og interview både på skolens område og uden for dette formidle resultater af egne og andres data på flere forskellige måder Se også Fælles mål for biologi, fysik/kemi/geografi og samfundsfag. 16 Affald på havnen

17 Materialer til undervisningsforløbet I skal bruge: Gummihandsker Affaldsposer Vægt til at veje affaldet Mobiltelefon med kamera Skema på 2 fiktive havne Affaldstjekskema Ketsjere Indledning til forløbet Eleverne begynder med at danne sig et overblik over havnen, og et indtryk af havnens tilstand, fx. om den er beskidt, velholdt etc. Derefter skal affaldskonsulenterne planlægge, hvordan arbejdet skal gribes an. Eleverne og læreren taler om, hvad målet med arbejdet er, og hvorfor det er vigtigt, at det bliver udført. Læreren fortæller I dag er I på arbejde som affaldskonsulenter. En affaldskonsulent lever af at rådgive omkring affald og affaldsproblemer. Her på havnen er I hyret til at undersøge: 1) Hvor stort er affaldsproblemet på havnen? 2) Hvordan er mulighederne for at sortere og skaffe sig af med affald på havnen? 3) Hvordan kan affaldssituationen på havnen forbedres? I grupperne skal I nu diskutere, hvordan I vil gribe arbejdet an. I skal bruge de resultater, I når frem til efter dagens arbejde. Det er ikke nok at finde ud af, at der er et problem med affald på havnen I skal også gøre noget ved det! Det er jeres opgave at finde på løsninger og der hvor I ikke selv kan løse problemerne, skal I finde ud af, hvem der kan hjælpe jer og kontakte dem. til antallet af områder på lige netop jeres havn. Det tidsmæssige omfang af indsamlingen vil typisk være ½ time, men alt efter vejrforhold og andre omstændigheder, kan du vælge at afkorte eller forlænge indsamlingen. Hvis der er en gruppe, der skal indsamle affald i selve havnebassinet (dette kan gøres med de ketsjere der findes i udstyrskassen), er det vigtigt, at I på forhånd får en snak om sikkerhed, samt at disse elever bærer redningsvest. Når eleverne skal samles, er det en god idé, at gøre dette i nærheden af havnens affaldsplads/genbrugsplads, hvis en sådan forefindes. Det letter arbejdet med at flytte affaldet senere. Det er vigtigt, at eleverne ikke bliver gjort opmærksom på tilstedeværelsen af havnens affaldsplads/ genbrugsplads, da de selv senere skal lokalisere denne. Affaldsindsamling Eleverne skal samle forskelligartet affald, så det senere kan sorteres i flere kategorier. Det er vigtigt, at der indsamles affald på et stort område af havnen, gerne hele havnen, og i så mange afdelinger som muligt, så eleverne senere kan sammenligne omfang og typer af affald, for de enkelte områder. Der kan eksempelvis vise sig, at være stor forskel på omfang og type af affald i hhv. fiskerihavnen og lystbådehavnen. Eleverne inddeles i nogenlunde lige store grupper. Ligeledes inddeles havnen i områder. Oplagte områder kan være moler, kajpladser og havnebassin, parkeringsplads og veje, spiseområde, strand, industriområde, åbne arealer mv. Hver gruppe afsøger et enkelt område. Antallet af grupper skal passe Aftal med grupperne, hvor og hvornår I skal mødes igen. Læreren fortæller I samler affald i hver jeres del af havnen. Affaldet indsamles i affaldsposerne. Hvis I finder noget affald, der er for stort eller tungt til at bære, så tag i stedet et billede med jeres mobiltelefon. Husk at det ikke er alt, der ligger rundt omkring på havnen, som er affald. Hvis I er i tvivl, så spørg nogle af de mennesker, der arbejder eller færdes på havnen. Affald på havnen 17

18 Efter indsamlingen, når eleverne er samlet igen. Spørgsmål til eleverne: Hvor meget vejer jeres affald? Hvad siger affaldsmængden om havnens tilstand? I hvilket område var der mest affald? Hvorfor var der mon mest affald der? Hvem har mon efterladt affaldet? Hvad kunne man gøre, for at det ikke blev efterladt? Fandt I affald. der var for stort til at bære, eksempelvis storskrald som dæk, byggeaffald, fiskenet osv.? Hvem tror I har efterladt det tunge affald? Hvorfor tror I, de har efterladt det? Hvad skal der til for, at de ikke efterlader det? Affaldssortering Affaldssorteringen skal foregå i nærheden af havnens affaldsplads/genbrugsplads, men uden at eleverne får nys om dette sted. I skal bruge: Affald Gummihandsker Laminerede ark med affaldskategorier Mobiltelefon med kamera/kamera Spørg havnefogeden om et godt sted at placere jer, så I ikke er i vejen for folk, der bruger havnen. Hvis det blæser, så find et sted med nogenlunde læ, så affaldet ikke blæser væk. I udstyrskassen findes laminerede ark med de forskellige affaldstyper. Bunke 1: Papiraffald (avispapir, indpakning, blade, pap mv.) Bunke 2: Metal (konservesdåser, ølkapsler, metalskrot mv.) Bunke 3: Organisk affald (madrester, fiskeaffald, plantedele mv.) Bunke 4: Returflasker og dåser (flasker og dåser mærket med Q) Bunke 5: Glas og flasker (glas, glasskår og flasker uden Q) Bunke 6: Brændbart affald (emballage, kartoner, plastposer mv.) Bunke 7: Farligt affald (spraydåser, malingrester, batterier mv.) Bunke 8: Elektronik (maskiner med ledninger, stik, skærm mv.) Bunke 9: Andet affald (alt det som ikke passer ind i de andre bunker) Disse kan lægges ud på jorden, hvilket gør elevernes sortering nemmere. Eleverne sorterer selv affaldet. 18 Affald på havnen

19 Diskutér jeres affaldssortering med eleverne. Her er et par forslag til spørgsmål: Er der noget affald der er særligt svært at placere? Papir brænder som bekendt fint. Hvorfor har det sin egen bunke? Hvorfor skal det ikke i bunken med brændbart affald? Hvad er endt i bunken med Andet affald? Hvor kan man ellers placere det? Er der noget affald, som kunne placeres i flere bunker? Ledninger består eksempelvis af både metal (kobber) og plast. Er der noget affald, som slet ikke behøver at være affald, fordi det stadig kan bruges? Hvorfor er det så alligevel smidt væk? Hvad tror I, der er farligt ved det farlige affald, som I har fundet? Ekstraopgave: Eleverne får 10 minutter til at digte en kort historie om hvor lige netop dette stykke affald stammer fra og er endt her. Er historien realistisk? Når opgaven er færdig, står eleverne på havnen med en masse affald. Den næste opgave er at finde ud af, hvad der nu skal ske med affaldet. Affaldstjek Eleverne skal finde ud af, hvordan mulighederne på havnen er, for at komme af med det sorterede affald. Alt efter faciliteterne på den aktuelle havn, kan det være en mere eller mindre omfattende opgave. Det er vigtigt, at eleverne arbejder så selvstændigt som muligt med denne opgave. De kan tage udgangspunkt i affaldstjekskemaerne, som er vedlagt. Giv dem ikke svarene, men læg i stedet op til, at de selv bruger skiltningen på havnen, er opsøgende og snakker med havnekontoret eller brugerne af havnen, for at få deres svar. Efter de har udfyldt affaldstjekskemaet vender de tilbage til deres indsamlet affald. Affald på havnen 19

20 Læreren fortæller I har samlet en masse affald og sorteret affaldet. Hvad skal der ske med affaldet nu? Nogle havne har steder, hvor man kan komme af med sit sorterede affald, har denne havn det? Når I har fundet det eller de steder, hvor man bedst kan komme af med sit affald, skal I smide jeres affald i de rigtige beholdere. Hvis der er affald I ikke kan komme af med, hvad gør I så? Husk at gemme skemaerne til videre bearbejdelse. Operation en renere havn Opgaven kan eventuelt løses hjemme på skolen, og i alle tilfælde lægger opgaven op til, at I tager jeres erfaringer og resultater med hjem på skolen, og arbejder videre med dem. Eleverne får udleveret affaldstjekskemaer fra to fiktive havne (se vedlagte skemaer) Læreren fortæller Sammenlign jeres havn med de to andre havne. Var resultaterne for jeres havn bedre eller dårligere end resultaterne for de andre havne? (begrund jeres svar) Undersøg hvem der står for at holde jeres havn ren for affald? Hvad bør man gøre for at havnen kan blive renere end den er nu? (Giv tre anbefalinger) Hvem kan I give jeres anbefalinger til? Hvad kan jeres gruppe gøre for at havnen bliver renere? Skriv tre ting som I vil gøre på egen hånd? Find én af de andre grupper. Diskutér jeres anbefalinger, og de ting I selv kan gøre, med den anden gruppe. Er I enige? Er jeres og deres forslag realistiske? Hvordan vil affaldssituationen være på den ideelle havn? Design et skilt, der henvender sig til dem, der smider affald på havnen. Lav både tekst og billeder, der kan hjælpe folk med at holde havnen ren for affald. Arbejdet på skolen Det er vigtigt, at eleverne aktivt får brugt deres resultater fra arbejdet på havnen, og at de videreformidler deres oplevelser og undersøgelser. Eleverne giver til slut nogle anbefalinger til myndighederne, samt nogle forslag til, hvordan eleverne selv kan bidrage til en renere havn. Det er et oplagt udgangspunkt for det videre arbejde med emnet i skolen. Her følger et par forslag til, hvordan I arbejder videre på skolen: Skriv et brev til kommunen (eller andre ansvarlige myndigheder), hvor I fortæller om jeres undersøgelse og resultater. Fortæl dem, hvad I anbefaler, man kan gøre for at mindske affaldsproblemerne på havnen. Kontakt den lokale avis og fortæl om jeres undersøgelse og resultater Undersøg affaldsforholdene på jeres egen skole. Er der affaldssortering? Kom med løsningsforslag til, hvordan man kan mindske mængden af affald på skolen, og hvordan man kan gøre skolen mere miljøvenlig på affaldsområdet. Lav en affaldsundersøgelse, ligesom den I har lavet på havnen, på jeres skole eller et sted i nærheden af skolen. Gå videre med emnet ved at kontakte Grønt Flag Grøn Skole, og arbejd for at jeres skole kan opnå det grønne flag. 20 Affald på havnen

21 Nedenfor kan I se resultaterne for en anden havn. Resultater for Søbyvester Havn JA NEJ Er der skilte, der tydeligt viser, hvor man skal hen med sit affald? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der en papircontainer på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der en flaskecontainer på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Kan man komme af med metalaffald på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der et sted (eksempelvis en kiosk eller købmand), hvor man kan aflevere sine returflasker og dåser? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der affaldsbeholdere til både organisk og brændbart affald på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der et sted, hvor man kan aflevere farligt affald? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der et sted, hvor man kan komme af med spildevand (toiletvand) fra sin båd? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der overfyldte skraldespande på havnen? (JA giver 0 point, NEJ giver 1 point) X Ligger der affald og flyder i vandoverfladen eller på bunden af havnebassinet? (JA giver 0 point, NEJ giver 1 point) X Samlet antal point (maks. 10 point): 5 point TIL KOPIERING Affald på havnen 21

22 Nedenfor kan I se resultaterne for en anden havn. Resultater for Sandby Havn JA NEJ Er der skilte, der tydeligt viser, hvor man skal hen med sit affald? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der en papircontainer på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der en flaskecontainer på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Kan man komme af med metalaffald på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der et sted (eksempelvis en kiosk eller købmand), hvor man kan aflevere sine returflasker og dåser? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der affaldsbeholdere til både organisk og brændbart affald på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der et sted, hvor man kan aflevere farligt affald? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der et sted, hvor man kan komme af med spildevand (toiletvand) fra sin båd? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) X Er der overfyldte skraldespande på havnen? (JA giver 0 point, NEJ giver 1 point) X Ligger der affald og flyder i vandoverfladen eller på bunden af havnebassinet? (JA giver 0 point, NEJ giver 1 point) X Samlet antal point (maks. 10 point): 8 point TIL KOPIERING 22 Affald på havnen

23 Lav et affaldstjek af jeres havn ved at udfylde skemaet nedenfor (sæt kryds ved JA eller NEJ) Hvor mange point får jeres havn? JA NEJ Er der skilte, der tydeligt viser, hvor man skal hen med sit affald? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der en papircontainer på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der en flaskecontainer på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Kan man komme af med metalaffald på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted (eksempelvis en kiosk eller købmand), hvor man kan aflevere sine returflasker og dåser? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der affaldsbeholdere til både organisk og brændbart affald på havnen? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan aflevere farligt affald? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der et sted, hvor man kan komme af med spildevand (toiletvand) fra sin båd? (JA giver 1 point, NEJ giver 0 point) Er der overfyldte skraldespande på havnen? (JA giver 0 point, NEJ giver 1 point) Ligger der affald og flyder i vandoverfladen eller på bunden af havnebassinet? (JA giver 0 point, NEJ giver 1 point) Samlet antal point (maks. 10 point): TIL KOPIERING Affald på havnen 23

24 Et samarbejde mellem Dansk Sejlunion og Friluftsrådets kampagner Blå Flag og Grønt Flag Grøn Skole

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen. Om undervisningsforløbet Affald på havnen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter, hvor

Læs mere

Naturkontrollen. Om undervisningsforløbet Naturkontrollen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug.

Naturkontrollen. Om undervisningsforløbet Naturkontrollen. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug. Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 4-6 timer 4.-9. klasse Om undervisningsforløbet Undervisningsforløbet kan tilpasses både til undervisningen i natur/teknik (fra 4. klassetrin) og biologi i 7. 9.

Læs mere

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse

Affald på havnen OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse Lærervejledning Tidsforbrug (samlet for de fire aktiviteter) 1-2 timer Klassetrin 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET AFFALD PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i, at eleverne er affaldskonsulenter,

Læs mere

Friluftsliv på havnen

Friluftsliv på havnen Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 1-2 timer 6.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET FRILUFTSLIV PÅ HAVNEN Undervisningsforløbet tager udgangspunkt i tre typer mennesker, der færdes på havnen: A) Familien,

Læs mere

Naturkontrollen OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug.

Naturkontrollen OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN. Lærervejledning. Fælles mål - Natur/teknik. Efter 6. klasse. Tidsforbrug. Lærervejledning Tidsforbrug Klassetrin 4-6 timer 4.-9. klasse OM UNDERVISNINGSFORLØBET NATURKONTROLLEN Undervisningsforløbet kan tilpasses både til undervisningen i natur/teknik (fra 4. klassetrin) og

Læs mere

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur.

Biologi. Formål for faget biologi. Slutmål for faget biologi efter 9. klassetrin. De levende organismer og deres omgivende natur. Biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med vægt på forståelsen af grundlæggende biologiske begreber,

Læs mere

Undervisningsplan for faget natur/teknik

Undervisningsplan for faget natur/teknik RINGSTED NY FRISKOLE - BRINGSTRUPVEJ 31-4100 RINGSTED Skolen 57 61 73 86 SFO 57 61 73 81 Lærerværelse 57 61 73 61 www.ringstednyfriskole.skoleintra.dk RNF@ringstednyfriskole.dk Undervisningsplan for faget

Læs mere

Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø

Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø Jagten på næringssaltene biotopundersøgelse af å eller sø LÆRERINFO: Relaterede fag: Biologi, Fysik/kemi Klassetrin: 7.-10. klasse Tidsforbrug: 8-10 lektioner, en lektion inden, en dag i felten (8-14),

Læs mere

Undervisningsplan for natur/teknik

Undervisningsplan for natur/teknik Undervisningsplan for natur/teknik Formål for faget Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om

Læs mere

Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale Skole

Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale Skole Biologi årlig evaluering på Ahi Internationale 2010-2011. De levende organismer og deres omgivne natur kende udvalgte 8.klasse har opnået organismer og deres dette, men emnet vil placering i fødekæder

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin

Læseplan for faget natur/teknik. 3. 6. klassetrin Læseplan for faget natur/teknik 3. 6. klassetrin Nysgerrighed, arbejdsglæde og udforskning skal have plads og tid til at udvikle sig. Undervisningen baseres fortrinsvis på elevernes egne oplevelser, undersøgelser

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi

Årsplan Skoleåret 2013/14 Biologi Årsplan Skoleåret 203/4 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 3/4. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. Årsplan FAG: Biologi KLASSE: 7 ÅR: 3/4

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Klassetrinmål: 1. klasse:

Klassetrinmål: 1. klasse: Klassetrinmål: 1. klasse: Skoven beskrive udvalgte dyr dyr og planter fra og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne naturområder henføre dem til grupper planters og dyrs livscyklus gennem året

Læs mere

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014

Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Årsplan, natur/teknik 4. klasse 2013/2014 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik

Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Årsplan i 6. klasse 2010/11 i Natur og teknik Vanløse den 1. juli 2010 af Musa Kronholt Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI

BIOLOGI KUNDSKABS- OG FÆRDIGHEDSOMRÅDER FOR FAGET BIOLOGI BIOLOGI Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal lægges særlig

Læs mere

Batteri i naturen kommentarer til opgaver

Batteri i naturen kommentarer til opgaver Batteri i naturen kommentarer til opgaver Det kan ske, at vi efterlader et batteri i naturen. fx en tabt cykellygte. Der vil det langsomt gå i stykker og sprede sit indhold. Hvad kan det betyde for naturen?

Læs mere

NaturBornholms skoletjeneste

NaturBornholms skoletjeneste NaturBornholms skoletjeneste Indhold FØRSKOLE og INDSKOLING (0-3. kl.)... 2 Natur/teknik... 2 Bison (HP)... 2 I pindsvinets fodspor (RL)... 2 Livet ved et vandhul (RL)... 2 Hvem lever på Bornholm (RL)...

Læs mere

Årsplan for fag: Natur & Teknik 6.a 2015/2016

Årsplan for fag: Natur & Teknik 6.a 2015/2016 Årsplan for fag: Natur & Teknik 6.a 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Beskrive og Planlægge, Uge 33 40 sammenligne nogle og evaluere enkle smådyrs tilpasninger til rindende

Læs mere

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder

Formål for biologi. Tankegange og arbejdsmetoder Formål for biologi. I natur/biologi skal eleverne tilegne sig viden om det levende liv og dets omgivelser. De skal kende til miljøet og dets betydning for levende organismer. Undervisningen skal søge at

Læs mere

Læseplan for faget biologi

Læseplan for faget biologi Læseplan for faget biologi Undervisningen i biologi bygger bl.a. på de kundskaber og færdigheder, som eleverne har erhvervet sig i natur/teknik. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: De levende

Læs mere

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012

Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 6 Årsplan for 6.klasse i natek 2011-2012 Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge

Læs mere

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Natur/teknik. Formål for faget natur/teknik. Slutmål for faget natur/teknik efter 6. klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Formål for faget natur/teknik Natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og

Læs mere

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse

Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Årsplan 2013/2014 for biologi i 8. klasse Lærer: khaled zaher Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur

Biologi. 8 og 9. kl. Indhold. 8. klasse. De levende organismer og deres omgivende natur Biologi 8 og 9. kl. Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der skal

Læs mere

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet

Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet Slutmål og trinmål natur/teknik synoptisk opstillet 1 Den nære omverden Fælles Mål Natur/teknik Slutmål og trinmål synoptisk opstillet side 10 / 49 beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer

Læs mere

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning

Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Tilpasning og sanser På jagt efter løsningen - Lærervejledning Pædagogisk ide I denne øvelse arbejdes der videre med stoffet fra den lærerstyrede undervisning i klassen. Men her er der fokus på nye vinkler

Læs mere

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse

Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Årsplan 2012/2013 for biologi i 7. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål Ahi Internatioanel Skole efter 2.kl sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve, funktion og anvendelse Eleverne

Læs mere

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 4. Årg. 2010-2011. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 4. Årg. 2010-2011 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014

Årsplan Biologi. Oversigt. Materiale. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Evaluering. Biologi 7. klasse 2013-2014 Årsplan Biologi Biologi 7. klasse 2013-2014 Oversigt Undervisningen i biologi vil lede frem til en levende undervisning med meget forsøgsarbejde. De læste teorier vil blive fulgt op med forsøg til at styrke

Læs mere

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012

Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Årsplan Biologi 8. klasse 2011/2012 Undervisningen tager udgangspunkt i elevens nære verden. Dvs. at vi først og fremmest beskæftiger os med livsytringer, livsbetingelser og tilpasning hos udvalgte organismer,

Læs mere

Lille Vildmose Naturskole

Lille Vildmose Naturskole UNDERVISNINGEN PÅ LILLE VILDMOSE NATURSKOLE TAGER SIT AFSÆT I FÆLLES MÅL NATUR OG TEKNIK, MELLEMTRIN, 2009, FAGHÆFTE 13 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål

Fagplan for Natur/ teknik. Slutmål FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for Natur/ teknik ENGHAVESKOLEN D. 07-01-2009 Formål Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne

Læs mere

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning

sortere materialer og stoffer efter egne og givne kriterier demonstrere ændringer af stoffer og materialer, herunder smeltning og opløsning Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler

Læs mere

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015

Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Årsplan for natur/teknik Klasse 34 i skoleåret 2014-2015 Mål: Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og

Læs mere

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg 2010-20101. Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17

Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Årsplan for 5.K N/T skoleåret 2016/17 Overordnede mål for faget http://www.emu.dk/omraade/gsk-lærer/ffm/naturteknologi Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne

Læs mere

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL

Insekter og planter Lærervejledning 3.-4. klasse. Insekter og planter FÆLLESMÅL Insekter og planter I skal til at undersøge insekter og planter. Undersøgelse af insekter og planter er et emne, der både fagligt og i praksis kan lade sig gøre fra 3. klasse. Denne beskrivelse er rettet

Læs mere

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik

UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik UVMs Læseplan for faget Natur og Teknik Natur/teknik på 1.-6. klassetrin er første led i skolens samlede naturfagsundervisning. De kundskaber og færdigheder, eleverne opnår gennem natur/teknik, er en del

Læs mere

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 8. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog A, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Læreplan for faget biologi

Læreplan for faget biologi Læreplan for faget biologi Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om

Læs mere

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at :

Undervisningen på trin 1 skal lede frem mod at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder der sætter dem i stand til at : Biologi I biologi arbejder eleverne med naturen i al dens mangfoldighed. Dyr, planter, svampe, mennesker og samspillet herimellem udgør fagets arbejdsområder. Praktiske og undersøgende aktiviteter, hvor

Læs mere

Glacial baggrund for en lokalindustri

Glacial baggrund for en lokalindustri Eksempel på undervisningsmateriale/forløb Glacial baggrund for en lokalindustri Nord for Svendborg ligger et fladt område, der for 10.000 år siden var bunden af en smeltevandssø, der lå indeklemt mellem

Læs mere

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse

Henkastet affald. Undervisningsforløb. Natur/Teknik 3. 6. klasse Henkastet affald Undervisningsforløb Natur/Teknik 3. 6. klasse Side 1 af 30 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvad affald

Læs mere

Kompetencemål for Biologi

Kompetencemål for Biologi Kompetencemål for Biologi Biologi omhandler levende organismer og deres omgivende miljø, naturfaglige arbejdsmåder, tankegange og viden om miljø, evolution, sundhed, den praktiske anvendelse af biologi,

Læs mere

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2013/2014. 6. ÅRGANG Natur/Teknik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2013/2014 6. ÅRGANG Natur/Teknik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i Natur/teknik er at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt

Læs mere

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Fagplan for biologi Formål: Formålet med undervisningen i biologi er: At eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi.

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik og Naturfag Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden:

Læs mere

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by

Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Lærervejledning til 7.-10. klasse Affaldsudfordringen Innovative løsninger til fremtidens by Gennem Skolen ta r Skraldets forløb Affaldsudfordringen

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE ÅRSPLAN FOR BIOLOGI I 7. KLASSE Klasse/hold: 7A Skoleår: 12/13 Lærer: Cecilie Handberg CJ Årsplanen er dynamisk. Dvs. at der i årets løb kan foretages ændringer, og årsplanen er derfor at betragte som

Læs mere

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse.

Natur/Teknik. Beskrivelsen og forklaringen af hverdagsfænomener som lys, lyd og bevægelse. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6

Formål for faget fysik/kemi Side 2. Slutmål for faget fysik/kemi..side 3. Efter 8.klasse.Side 4. Efter 9.klasse.Side 6 Indholdsfortegnelse Formål for faget fysik/kemi Side 2 Slutmål for faget fysik/kemi..side 3 Delmål for faget fysik/kemi Efter 8.klasse.Side 4 Efter 9.klasse.Side 6 1 Formål for faget fysik/kemi Formålet

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11

Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11 Årsplan for natur/teknik 4. a. Kongeskærskolen 10/11 Uge Tema Materialer Arbejdsform Trinmål Evaluering 34 Intro til dette år Sommerfugle EDB Makker, Uge 35 36-37 En mobil verden Selvst./makker/gr.arb.

Læs mere

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13

Fælles Mål 2009. Natur/teknik. Faghæfte 13 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Fælles Mål 2009 Natur/teknik Faghæfte 13 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 15 2009 Indhold Formål

Læs mere

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016

Årsplan for Marienlystskolen. Biologi i 7.e og 7.b. Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Årsplan for Marienlystskolen Biologi i 7.e og 7.b Udarbejdet af Sussi Harlev Sørensen og Michael Carl Esbensen Årgang 2015/2016 Forløb nr. 1. Ferskvand Eleven kan undersøge organismers livsbetingelser.

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2012/13 Biologi

Årsplan Skoleåret 2012/13 Biologi Årsplan Skoleåret 2012/13 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 12/13. Skolens del og slutmål følger folkeskolens "fællesmål" slut 2009 Årsplan for 7. kl. i biologi Uge

Læs mere

Biologi. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen:

Biologi. Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Biologi Årgang: 7. årgang Lærer: Shiva Qvistgaard Sharifi (SQ) Mål for undervisningen: Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om organismer, natur, miljø og sundhed med

Læs mere

Årsplan 6. Årg Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden

Årsplan 6. Årg Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin. Den nære omverden. Den fjerne omverden Årsplan 6. Årg 2010-20101 Trinmål for faget natur/teknik efter 6. Klassetrin Den nære omverden Beskrive, sortere og anvende viden om materialer og stoffer og deres forskellige egenskaber samt det levende

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S

Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Affaldsplan 2014 for Lohals Havn A/S Ansvarlig for udarbejdelsen: A/S Lohals Havn, Havnen 5, Lohals, 5953 Tranekær Ved havneudvalget Karsten Hansen og Torbjørn Hansen Ansvarlig for gennemførelsen: Bestyrelsen

Læs mere

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07:

Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Årsplan for Biologi for 9. klasse år 2006/07: Generelt for undervisningen i biologi skoleåret 2006/07: Der tages udgangspunkt i bogsystemet BIOS, grundbog B, Gyldendal 2005. Til hvert modul hører feltundersøgelser

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin

Slutmål for faget fysik/kemi efter 9. klassetrin Formål for faget fysik/kemi Formålet med undervisningen i fysik/kemi er, at eleverne tilegner sig viden om vigtige fysiske og kemiske forhold i naturen og teknikken med vægt på forståelse af grundlæggende

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Forudsætninger:

Læs mere

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014

Evaluering for Natur og Teknik på Ahi Internationale Skole 2013-2014 Evaluering for Natur Teknik på Internationale Skole 2013-2014 Fællesmål efter 2.kl sortere navngive materialer Internatioa nel Skole Fælesmål efter 4.kl sortere materialer Internatio nale Skole Fællesmål

Læs mere

Udgangspunktet skal findes i de nære, kendte og simple biologiske og geografiske emneområder og ikke mindst i børnenes egne oplevelser.

Udgangspunktet skal findes i de nære, kendte og simple biologiske og geografiske emneområder og ikke mindst i børnenes egne oplevelser. Naturfag Formål for faget. Formålet med undervisningen er at børnene tilegner sig viden om og forståelse for de faktorer, der er gældende for samspillet mellem naturen og kulturen, mellem det naturgivne

Læs mere

Livet i Damhussøen. Lærervejledning

Livet i Damhussøen. Lærervejledning Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.13.00. Målgruppe: Forløbet er for 7. klasse til 10. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler i Københavns Kommune. Det

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2012/13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. Bruduge i uge 39 40-47 Vandet omkring os. Forsøg

Læs mere

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne

Strynø havn. Ristinge Havn. Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Strynø havn Ristinge Havn Rudkøbing Havn Bagenkop Havn Affaldsplan 2010 For kommunale fiskeri og lystbådehavne Forslag af 25. november 2010 Plan for affaldsmodtagelse og håndtering 2010. Ansvarlig for

Læs mere

Vurdering af digitale lærermidler

Vurdering af digitale lærermidler Vurdering af digitale lærermidler...1 Indledning...1 Valg af emne...1 Første indtryk...1 Vurdering af Danske-dyr.dk...2 Hvem er www.danske-dyr.dk rettet mod...2 Hvem står bag...4 Indhold...4 Navigation...5

Læs mere

Miljø og sundhed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Miljø og sundhed Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Formål for faget biologi Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer og den omgivende natur, om miljø og sundhed samt om anvendelse af biologi. Der

Læs mere

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14

Årsplan, Natur/teknik 4. klasse 2013-14 Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv.

Læs mere

Natur/teknologi 3. kl

Natur/teknologi 3. kl Natur/teknologi 3. kl Uge Kompetenceområder og - mål Generelle naturfaglige mål Færdigheds- og vidensmål Naturfaglig undersøgelse Eleven kan sortere og klassificere (f) naturfaglige kriterier for sortering

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Nur/teknik På Humlebæk lille Skole undervises i nur/teknik på 0. 6. klassetrin; i Slusen under betegnelsen Forsøg & Eksperimenter, i Midten under det formelle navn. Udgangspunktet for undervisningens tilrettelæggelse,

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-37 Hvor bor du? Individuelt og forsøg i 38-39 Masseeksperiment 2014 Indeklima. Naturfagsfestival 2014 Vejen til

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14

Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14 Årsplan for natur/teknik 3. klasse 2013/14 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-37 Planter og små dyr omkring skolen Gruppearbejde og ekskursioner. 38-39 Masseeksperiment 2013 Du bliver hvad

Læs mere

Natur. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trinmål 1: Trinmål 2: NATU R 33. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål:

Natur. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trinmål 1: Trinmål 2: NATU R 33. Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: NATU R 33 Natur Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Når du arbejder med dette afsnit, berøres følgende trinmål: Trinmål 1: kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever beskrive

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i mellemtrinnet De nedenstående aktiviteter er målrettet mod børn i 4.-6. klasse

Forslag til aktiviteter for børn i mellemtrinnet De nedenstående aktiviteter er målrettet mod børn i 4.-6. klasse Forslag til aktiviteter for børn i mellemtrinnet De nedenstående aktiviteter er målrettet mod børn i 4.-6. klasse Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst og natur/teknik Beskrivelse:

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser

Henkastet affald. Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser Henkastet affald Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser I dette emne skal du blandt andet: Lære om affald

Læs mere

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen

Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Fælles overordnet grundlag for undervisningen i alle naturfagene på Davidskolen Undervisningen tager udgangspunkt i, at naturen er skabt og opretholdt af Gud, og den tager sigte på at stimulere elevernes

Læs mere

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser.

Stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser. Natur/Teknik Naturteknik faget indeholder fire kerneområder: 1. Den nære omverden. 2. Den fjerne omverden. 3. Menneskets samspil med naturen. 4. Arbejdsmåder og tankegange. Den nære omverden: Kende forskellige

Læs mere

Årsplan natur og teknik 4. klasse

Årsplan natur og teknik 4. klasse Årsplan natur og teknik 4. klasse Med udgangspunkt i Undervisningsministeriets mål for faget samt bogen Den Levende Verden vil klassen arbejde med følgende emner i skoleåret 2008/09 Uge 34-35 Byen et emne,

Læs mere

Vonsild Skole. Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi

Vonsild Skole. Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi Vonsild Skole Hvilke årgange deltog? 5. og 8. årgang Hvor mange elever 100 Hvilke fag blev involveret i projektet? Geografi, Biologi, (Fy/KE) og Natur/ Teknologi Projektet Hvorfor er Lillebælt udnævnt

Læs mere

En ordentlig mundfuld

En ordentlig mundfuld En ordentlig mundfuld Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere fiskene

Læs mere

Titel: Heden som biotop hedebondens afhængighed/tilpasning. Fag: Natur/teknik- historie. Klassetrin: 5. - 6. - 7. - 8.kl.

Titel: Heden som biotop hedebondens afhængighed/tilpasning. Fag: Natur/teknik- historie. Klassetrin: 5. - 6. - 7. - 8.kl. Forløb 8 Heden - hedebonden Natur/teknik historie Titel: Heden som biotop hedebondens afhængighed/tilpasning Fag: Natur/teknik- historie Klassetrin: 5. - 6. - 7. - 8.kl. Årstid: Forår, sommer, efterår

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution

BIOLOGI. Mad nok til alle. Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være. Evolution BIOLOGI Færdigheds- og vidensmål Læringsmål Tegn på læring kan være Evolution Eleven kan undersøge og forklare organismers tilpasning til levesteder Eleven kan forklare organismers tilpasning som reaktion

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13

Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Årsplan for natur/teknik 2. klasse 2012-13 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 34-38 Luft og vand Forsøg individuelt og i grupper Bruduge uge 39 Tværfagligt med matematik 40-46 Blade og træer Tværfagligt

Læs mere

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken

2) En beskrivelse af koblingen mellem trin-målene og aktiviteterne til emnet Marken Indskoling (0.-3. klasse) Marken 1) Overordnet formål At børnene kommer tæt på planterne på marken. At børnene får indsigt i kredsløbet på markerne omkring Skovly. At børnene får mulighed for at tage udgangspunkt

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere