Ordinært møde. Dato 7. april Tid 14:30. Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinært møde. Dato 7. april 2010. Tid 14:30. Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB."

Transkript

1 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 7. april 2010 Tid 14:30 Sted Fr.havn Rådhus, mødelokale 0.27 NB. Fraværende Birgit S. Hansen mødte kl deltog fra pkt. 2 Jørgen Tousgaard mødte kl deltog fra pkt. 2. Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen (A) Helle Madsen (V) Christina Lykke Eriksen (F) Jørgen Tousgaard (A) Carsten Sørensen (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. TEMAMØDE - Handicapområdet Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på Socialudvalgets budgetområde Socialudvalgets Regnskab Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - 14 almene familieboliger, " Birketoften", Tofetegårdsvej 50, Frederikshavn Myndighedsindmeldinger til rammeaftalerne Ansøgning fra Ældrerådet om fortsat afholdelse af Temadag for Bruger- pårørenderåd ved pleje- og ældreboliger Tilsyn på de kommunale institutioner indenfor handicap. psykiatri og socialt udsatte Henvendelse fra forældre/pårørende i bofællesskab i Handicapafdelingen Direktøren orienterer Eventuelt Underskrifter: Socialudvalget - Referat april 2010 Side 2 af 20

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /10 Åben SOU - Regnskab pdf /10 Åben Ansøgning fra boligforeningen Vesterport - 14 almene boliger på Toftegårdsvej i Frederikshavn /10 Åben Myndighedsindmelding til rammeaftalerne 2011, social- og specialundervisningsområdet /10 Åben Høringssvar, Myndighedsindmeldinger til rammeaftalerne for social- og specialundervisningsområdet 2011 Socialudvalget - Referat april 2010 Side 3 af 20

4 1. TEMAMØDE - Handicapområdet Sagsfremstilling Gennemgang af handicapområdet v/marianne Skrubbeltrang. Åben sag Sagsnr: Forvaltning: SSF Sbh: mskr Besl. komp: SOU Beslutning Socialudvalget den 7. april 2010 Et godt temamøde! Fraværende: Birgit S. Hansen og Jørgen Tousgaard. Socialudvalget - Referat april 2010 Side 4 af 20

5 2. Anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på Socialudvalgets budgetområde 2010 Sagsfremstilling I forbindelse med ombygning og renovering af Mariested i Sæby, blev skema A behandlet og godkendt på Byrådsmøde den 23. september 2009, punkt 22. Åben sag Sagsnr: 09/4268 Forvaltning: SSF Sbh: ziha Besl. komp: SOU/ØU/BR Behandling af skema B forventes at ske som et særskilt punkt på Økonomiudvalgsmøde den 21. april 2010 og Byrådsmøde den 28. april Byggestart forventes at være i maj Økonomiske konsekvenser Af investeringsoversigten fremgår følgende rådighedsbeløb under Socialudvalgets budgetområde: Mariested, ombygning og renovering af servicearealer med et beløb på kr., som ønskes frigivet. Anlægsbevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på budgettet. Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller følgende til Socialudvalget: Overfor Byrådet at anbefale en frigivelse af rådighedsbeløb samt en godkendelse af anlægsbevillingen til ombygning og renovering af servicearealer på Mariested på kr. Beslutning Socialudvalget den 7. april 2010 Anbefales godkendt overfor Byrådet. Socialudvalget - Referat april 2010 Side 5 af 20

6 3. Socialudvalgets Regnskab 2009 Åben sag Sagsfremstilling Det korrigerede budget for Socialudvalgets bevillingsområde i 2009, incl. tilretningbeløb udgør kr. 784,2 mio. netto og det faktiske forbrug kr. 785,8 mio. Sagsnr: 10/2863 Forvaltning: SSF Sbh: tofi Besl. komp: SOU Nettoresultatet udviser således et merforbrug på kr. 1,6 mio., hvilket svarer til en afvigelse på ca. 0,2 %. Forvaltningens prognose pr angav et forventet merforbrug på i alt ca. kr. 31,3 mio. netto, incl. gammel gæld på kr. 15,4 mio. fra tidligere år, som er under afvikling. Ved Byrådets behandling af Socialudvalgets budgetrevision pr , blev det vedtaget at foretage en tilretning af det samlede budget 2009 på baggrund af de forventede overskridelser i forhold hertil. Det samlede tilretningsbeløb udgjorde kr. 31,3 mio. Det skal dog bemærkes, at den tillægsbevilling på 31,3 mio. kr., som Byrådet afgav i december 2009, foreløbig kun må betragtes som værende at teknisk karakter givet for at sikre overholdelse af bevillingsreglerne, og den skal derfor revurderes i forbindelse med regnskabets behandling i Byrådet. Det anbefales at der i forbindelse med overførselssagen ansøges om, at tillægsbevilling på 14,9 mio. kr. til den del af underskuddet som vedrører det specialiserede socialområde fastholdes. Denne anbefaling skyldes, at det overførte underskud vil undergrave den budgetstabilitet som Byrådet har forsøgt indarbejdet i Socialudvalgets budget for 2010 vedr. det specialiserede område. Derimod skal over- og underskud på alle andre områder overføres i henhold til regelsættet for økonomisk decentralisering. Hvis denne anbefaling følges, skal Socialudvalget således overføre et underskud på i alt 17,3 mio. kr., som primært vedrører underskud overført fra ANLÆG: På Udvalgets anlægsprogram overføres et underskud på ca. kr. 0,9 mio. Merforbruget skyldes væsentligst at der endnu ikke er modtaget servicearealtilskud. Gæster til Socialudvalgetsmøde d. 7/4-2010: John Kristensen Børge Hansen Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller: At over- og underskud overføres iht. reglerne for økonomisk decentralisering. Socialudvalget - Referat april 2010 Side 6 af 20

7 At der overfor Økonomiudvalget ansøges om at den del af tilretningsbeløbet, der vedrører det specialiserede socialområde ialt 14,9 mio. kr., fastholdes som tillægsbevilling. At der overfor Økonomiudvalget ansøges om der tilføres 1,0 mio. kr. til Socialudvalget fra Handicaprådets mindreforbrug i 2009, og tilført efter Handicaprådets anvisninger. At årsberetninger og opgørelser af over- og underskud i øvrigt tages til efterretning, og overfor Økonomiudvalget anbefales godkendt. Beslutning Socialudvalget den 7. april 2010 Godkendt som indstillet. Bilag SOU - Regnskab pdf (dok.nr.32080/10) Socialudvalget - Referat april 2010 Side 7 af 20

8 4. Godkendelse af foreløbig anskaffelsessum - 14 almene familieboliger, " Birketoften", Toftegårdsvej 50, Frederikshavn Sagsfremstilling Boligforeningen Vesterport anmoder om godkendelse af foreløbig anskaffelsessum for 14 almene familieboliger. Der er tale om 2-værelses lejligheder og to "familiekøkkener". Herudover indrettes fælleshus til boligerne på 102 m2. Den anslåede anskaffelsessum for boligerne udgør kr. Der etableres kommunale arealer på ca. 46 m2 til personale m.v. i tilknytning til boligerne, og dette areal udskilles som en særskilt, kommunalt ejet ejerlejlighed. Udgifterne ved etablering heraf er anslået til kr. Der er tale om ombygning af en eksisterende ejendom, og det er forudsat, at boligforeningen køber den faste ejendom, Toftegårdsvej 50, Frederikshavn af kommunen for kr. Den foreløbige husleje er af bygherren anslået til 780 kr./m2/årligt. Der vil blive stillet krav om kommunal garantistillelse for realkreditlån. Størrelsen heraf kendes ikke, før kreditforeningen har vurderet ejendommens værdi efter ombygning. Ved de anførte anskaffelsessummer er der følgende kommunale udgifter: De 14 boliger: Grundkapitalindskud på 7% af anskaffelsessummen: kr. Udgifter til etablering af kommunale arealer kr. Samlet kommunal udgift kr. Åben sag Sagsnr: 10/3230 Forvaltning: Teknisk forvaltning Sbh: gida Besl. komp: SOU/ØU/BR Økonomiske konsekvenser Der er endnu ikke afgivet bevillinger til projektets gennemførelse. Det forudsættes således, at byrådet afgiver sådanne i forbindelse med godkendelse af skema B. Ud fra det foreliggende skal der forventes følgende bevillingsbehov: Grundkapitalindskud kr. Udgifter til etablering af kommunale arealer kr. De kommunale udgifter kan finansieres af provenuet af salg af ejendommen til bygherren. Indstilling Direktøren indstiller til socialudvalget at anbefale økonomiudvalget at indstille til byrådet, at der godkendes en foreløbig anskaffelsessum på kr. for boligerne, på følgende vilkår: at de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler overholdes at der forbindelse med skema B indgives et skema U Socialudvalget - Referat april 2010 Side 8 af 20

9 at den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren at byggeriet påbegyndes senest den at den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning heraf foreligger. Endvidere indstilles, at der godkendes en foreløbig husleje på 780 kr. pr. m2 årligt. Endelig indstilles, at der godkendes en anskaffelsessum til etablering af kommunale faciliteter i en særskilt ejerlejlighed på kr. Beslutning Socialudvalget den 7. april 2010 Anbefales godkendt, idet byggestarten forventes at være 3. maj Bilag Ansøgning fra boligforeningen Vesterport - 14 almene boliger på Toftegårdsvej i Frederikshavn (dok.nr.35828/10) Socialudvalget - Referat april 2010 Side 9 af 20

10 5. Myndighedsindmeldinger til rammeaftalerne 2011 Åben sag Sagsfremstilling Den Administrative Styregruppe for rammeaftalerne på social - og specialundervisningsområdet har besluttet, at kommunernes indmeldinger som myndighed til rammeaftalerne 2011 skal foregå på en mere enkelt måde denne gang, end de foregående år. Tidligere har myndighedsindmeldingerne foregået gennem besvarelsen af store skemaer. Besvarelsen af skemaerne er af kommunerne blevet oplevet, som en tung og bureaukratisk arbejdsgang, ligesom det er vanskeligt for Handicaprådene og de politiske udvalg at drøfte det egentlige indhold. Den Administrative Styregruppe arbejder pt. med at udvikle et nyt rammeaftalekoncept, som kan sikre mere dynamiske samarbejdsmodeller kommuner og region imellem. Der lægges bl.a. op til, at den egentlige rammeaftale kommer til at omfatte de højst specialiserede tilbud, ligesom aftalerne skal være flerårige og ikke 1 årige, som det er tilfældet i dag. Som et led i denne proces er det besluttet, at de kommunale myndigheder i år blot skal indmelde om de væsentligste ændringer til rammeaftalen. Der er ikke stillet krav om formen på denne indmelding. I Frederikshavn Kommune har forvaltningerne valgt at orientere om de planlagte ændringer og udviklingsinitiativer, der er i støbeskeen i kommunen. Udviklingsinitiativerne kan få betydning for Frederikshavn Kommunes efterspørgsel som myndighed efter pladser på rammeaftaletilbud i det kommende år. Der er udarbejdet et fælles papir, som beskriver ændringer og udviklingsinitativer både på børne- og voksenområdet på hhv. social- og specialundervisningsområdet. Papiret har været til høring i Handicaprådet og behandles i Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget i april måned. Herefter sendes papiret til Regionssekretariatet og udgør Frederikshavn Kommunes myndighedsindmelding til rammeaftalerne Sagsnr: 07/5571 Forvaltning: ssf, bk Sbh: anli Besl. komp: Indstilling Social- og Sundhedsdirektøren indstiller At Socialudvalget godkender Frederikshavn Kommunes myndighedsindmeldinger til rammeaftalerne for social- og specialundervisningsområdet 2011 Beslutning Socialudvalget den 7. april 2010 Godkendt som indstillet. Der blev omdelt høringssvar fra Handicaprådet. Bilag Myndighedsindmelding til rammeaftalerne 2011, social- og specialundervisningsområdet (dok.nr.30843/10) Høringssvar, Myndighedsindmeldinger til rammeaftalerne for social- og specialundervisningsområdet 2011 (dok.nr.35660/10) Socialudvalget - Referat april 2010 Side 10 af 20

11 6. Ansøgning fra Ældrerådet om fortsat afholdelse af Temadag for Bruger- pårørenderåd ved pleje- og ældreboliger Sagsfremstilling Ældrerådet anmoder Socialudvalget om at frigive et beløb på kr. til afholdelse af én årlig temadag for medlemmer af bruger- og pårørenderådene. Åben sag Sagsnr: 10/3154 Forvaltning: SSF Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget bevilgede i august 2008 midler til afholdelse af en årlig temadag samt en årlig introduktionsdag for nye medlemmer af bruger- og pårørenderådene. Der har indtil efteråret 2009 været afholdt i alt 3 temadage, dels som introduktion for nye medlemmer, men også som erfaringsudveksling og orientering om relevante temaer for bruger- og pårørenderådene. Den seneste temadag er afholdt i oktober 2009 på Sæby Ældrecenter med temaet Demens, der var en meget udbytterig dag for ca deltagere. På dagen blev der imidlertid orienteret om, at der på grund af Ældreafdelingens betrængte økonomiske situation, ikke var muligt fortsat at afholde temadagene for bruger- og pårørenderådene. Ældrerådet ser med bekymring på denne udvikling, idet bruger - og pårørerenderådene, efter Ældrerådets mening, uden tvivl har deres berettigelse. Man bør derfor bakke op om rådene og udstyre rådenes medlemmer med redskaber og viden til at kunne varetage opgaven, som de ældres talerør. Det er Ældrerådets vurdering at en temadag vil kunne gennemføres med interne fagpersoner og anbefaler at den tidligere arbejdsgruppe bestående af chefen for Ældreafdelingen, samt repræsentanter fra bruger- og pårørenderådene og Ældrerådet genetableres. Der er valg til bruger- og pårørenderådene i maj De 12 nedsatte råd består af 6-9 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen. Det vil være et godt signal, Socialudvalget kan sende til de pårørende, der overvejer at stille op til bruger- og pårørende, hvis man træffer beslutning om at genindføre en årlig temadag. Indstilling Social- og sundhedsdirektøren indstiller til drøftelse. Beslutning Socialudvalget den 7. april 2010 Der bevilges kr. til afholdelse af en årlig temadag. Socialudvalget - Referat april 2010 Side 11 af 20

12 7. Tilsyn på de kommunale institutioner indenfor handicap. psykiatri og socialt udsatte Sagsfremstilling Anmeldte og uanmeldte tilsynsbe søg i 2009 Jfr. Retssikkerhedslovens 16 skal der, som led i kommunes lovpligtige tilsyn, hvert år aflægges 2 tilsynsbesøg på de kommunale institutioner indenfor handicap, psykiatri og socialt udsatte 1 anmeldt og 1 uanmeldt. Med henblik på at få foretaget uafhængige tilsyn, har Frederikshavn kommune sammen med Brønderslev og Hjørring kommuner oprettet Den tværkommunale godkendelses- og tilsynsafdeling (GOT), som foretager disse tilsyn. Åben sag Sagsnr: 08/3491 Forvaltning: SSF Sbh: aler Besl. komp: Handicaprådet Tilsynet sker på baggrund af kravene til bl.a. støtte og omsorg samt optimal udvikling af den enkelte borgers færdigheder, jfr. Servicelovens bestemmelser. Formålet er således at påse, at borgerne får den hjælp, de ha r ret til og krav på ud fra kommunens serviceniveau, og samtidig vurdere den måde, hvorpå hjælpe ydes og hvordan atmosfæren er på stederne. På alle området har såvel borgerne som personalet været inddraget i forbindelse med tilsynene. Hovedkonklusionerne fra tilsynsbe søgene i 2009: Tilsynene i 2009 har været præget af, at GOT (Den Tværkommunale Godkendelses- og Tilsynsenhed Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring kommuner) har haft usædvanlig stor udskiftning af personalet, og ikke har kunnet rekruttere nye medarbejdere med de relevante kompetencer. Dette har bl.a. betydet, at det ikke har været muligt at give alle kommunale tilbud de af Byrådet fastsatte 2 årlige besøg 1 anmeldt og 1 uanmeldt. Fordelingen af tilsynene er sket efter aftale med de respektive områder. Socialudvalget besluttede den 7. oktober 2009, at følge anmodningen fra GOT om at reducere i antallet af tilsynsbesøg. Forvaltningen præciserede i den sammenhæng, at der er tale om en ekstraordinær situation som forventes bragt tilbage til det aftalte serviceniveau i 2010, ligesom forudsætningen for at skære i antallet af aftalte tilsynsbesøg er, at hvert tilbud minimum får ét tilsynsbesøg. I øvrigt fastsættes i lovene alene, at Byrådet skal føre tilsyn med tilbuddene med andre ord intet krav til hyppighed eller omfang, det fastsætter Byrådet selv. Handicapområdet Område 1 specialtilbuddet består af Koktvedparken (incl. et dagbeskæftigelsestilbud for de svageste borgere), 2 enkeltmandsprojekter og Skawklit. Der er personalemæssig døgndækning. Hele specialtilbuddet er omfattet af Rammeaftalen med Regionen. Socialudvalget - Referat april 2010 Side 12 af 20

13 Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a. Medarbejderne er meget engagerede og fleksible. De har en respektfuld tilgang til beboerne, som har en tryg og meningsfyldt hverdag Der har været problemer med demente beboere, men disse er løst, da beboere nu har fået tilbud i et demensafsnit i ældreområdet De fysiske rammer er gode og tidssvarende i Koktvedparken, hvorimod forholdene på Skawklit ikke er tidssvarende, bl.a. deler beboerne badeværelser Medarbejderne er veluddannede, de kender og benytter magtanvendelsesreglerne korrekt Handleplansarbejdet fungerer optimalt - og er en del af det daglige arbejde Beboerne i Koktvedparken og enkeltmandsprojekterne er meget glade for personalet, deres gode lejligheder og de mange tilbud, der findes i tilknytning til Koktvedparken Område 2 Bofællesskaberne - der består af i alt 14 enheder fordelt i hele kommunen. Beboerne er typisk i dagbeskæftigelse, hvorfor der ikke er personale i dagtimerne, men som regel kun en morgenvagt. Nogle af bofællesskaberne har dog nattevagt eller tilkaldevagt om natten og i weekends, mens andre har tilsyn af hjemmeplejen. Det er fortsat et stort problem, at en del beboere p.gr.a. alder har vanskeligt ved/ikke ønsker at deltage i dagbeskæftigelse, samtidig med at de ikke er i stand til at være i bofællesskabet i dagtimerne uden personale. Tilsynsbesøgene i 2008 gav et billede af stor usikkerhed i personalegruppen i forhold til ledelsen, på grund af manglende kommunikation herunder dårlig information ligesom der var problemer med kendskab til magtanvendelsesreglerne. I foråret 2009 kom der ny ledelse på området, og dette har givet personalet mere ro og tillid til ledelsen. Tilsynsbesøgene beskriver bl.a. På grund af de udmeldte besparelse i forbindelse med budget 2010 har der været megen uro og mange frustrationer i personalegrupperne i efteråret 2009 Personalet i de små bofællesskaber med flere gamle og syge beboere har vanskeligt ved at klare opgaverne med de nuværende ressourcer Der bliver flere beboere, som p.gr.a. demens, hjerneblødninger m.v., får behov for mere plejekrævende tilbud, end der kan gives i bofællesskaberne Der er sket en stor positiv udvikling i forhold til personalets kendskab til magtanvendelsesreglerne Handleplansarbejdet forløber langt bedre end i 2008 Medarbejderne er generelt relevant uddannede, ligesom de udviser stort engagement og fleksibilitet, og formår at give beboerne en tryg og meningsfyldt hverdag Der er fokus på at indrette hverdagen, så den bidrager mest muligt til udvikling og aktivitet på den enkelte borgers præmisser På trods af at flere af de små bofællesskaber er for små og utidssvarende Socialudvalget - Referat april 2010 Side 13 af 20

14 indrettet, er langt de fleste beboere meget tilfredse, og ønsker ikke at flytte til et nyt og større bofællesskab Område 3 Dagbeskæftigelsen består af 1 stort tilbud i Frederikshavn Gimle (udover enheden i Koktvedparken), 1 tilbud i Sæby (bestående af 2 små enheder) og 1 tilbud i Skagen BV Nordstjernen. Gimle og Nordstjernen er omfattet af Rammeaftalen med Regionen. Resultatet af tilsynsbesøgene Dagbeskæftigelsestilbuddene er tilrettelagt således, at de giver brugerne mulighed for gennem støtte og hjælp at vedligeholde eller udvikle deres færdigheder Medarbejderne, der er relevant uddannet, udviser stort engagement, og er meget fleksible i bestræbelserne på at give den enkelte bruger en tryg og meningsfuld hverdag Socialpsykiatrien Frederikshavn kommune har 3 socialpsykiatriske støttecentre beliggende i henholdsvis Frederikshavn, Skagen og Sæby. Det nye center i Frederikshavn råder over i alt 20 boliger til psykisk syge borgere i tilknytning til støttecentret heraf fungerer 2 boliger som aflastningsboliger. Her kan psykisk syge borgere bo i op til 3 måneder Det betyder, at borgere, der har brug for at kunne komme i kontakt med støttecentrets personale, får denne mulighed. Støttecentret i Frederikshavn indeholder et uvisiteret værested (Skansegårdens tidligere tilbud) og Lilleskolen som er en selvejende institution, der drives i tæt samarbejde med SIND. Støttecentrenes personale varetager aktivitets- og samværstilbud jfr. SEL 104 for borgere med psykiske lidelser, ligesom de også udfører opsøgende arbejde jfr. SEL 99 (uvisiteret) og bostøtte i borgerens eget hjem, jfr. SEL 85 (visiteret). Tilsynsbesøgene konkluderer bl.a. Der er problemer med for lidt plads og for kort åbningstid på Støttecentret i Skagen Brugerne er generelt meget tilfredse de har det godt på støttecentrene og får den nødvendige hjælp og støtte Medarbejderne er relevant uddannede og meget engagerede i at tilrettelægge tilbuddene, så de passer til brugernes behov Der er ved at være styr på handleplansarbejdet Der har ikke været behov for at anvende magt på støttecentrene Kommunen råder også over et døgntilbud til borgere med svære sindslidelser, som derfor har brug for et specialiseret tilbud. Mariested er et tidligere amtsplejehjem, som også indeholder De 4 årstider, der er fysisk beliggende ved ældrecentret Rosengården i Sæby. Mariested skal ombygges, således at bygningen/lejlighederne bliver tidssvarende og beboerne på De 4 årstider fysisk bliver placeret sammen med de øvrige beboere. Mariested er en del af Rammeaftalen med Regionen. Tilsynsbesøgene beskriver Socialudvalget - Referat april 2010 Side 14 af 20

15 Der er store problemer med en ny beboer, som er meget krævende, og som har betydet en væsentlig udvidelse af personaledækningen. Der er brug for, at denne beboer bliver skærmet. Der er reelt tale om et enkeltmandsprojekt og der er tale om mange magtanvendelser, som ikke kan undgås. Der er igen problemer i forhold til de øvrige beboere, som på en respektfuld og faglig forsvarlig måde inddrages i alle de forhold, der vedrører dem. De har medbestemmelse vedr. eget liv, og har en tryg og stabil hverdag Personalet er veluddannet og de giver beboerne den individuelle hjælp og støtte, som de har krav på og brug for Der er kendskab til magtanvendelsesreglerne og handleplansarbejdet er forankret som en naturlig del af arbejdet Misbrugsområdet Tema Team er Frederikshavn kommunes tilbud om værested, kortvarige overnatninger (natherberg) og omsorg/støtte-kontakt (herunder opsøgende arbejde) til socialt udsatte, herunder misbrugere. Samtidig har Tema Team opsyn med varmestuen i Læsøgade 11, Frederikshavn. Tema Team udfører samtidig social aktivering for Jobcentret vedr. matchgruppe 4 og 5. Selve misbrugsbehandlingen varetages af Misbrugscentrer Nord, som hører under Region Nordjylland i et tæt samarbejde med Socialafdelingen. I forbindelse med budget 2010 blev det besluttet at lukke tilbuddet, hvilket har betydet megen usikkerhed og frustrationer for lederen og personalet, der nu er opsagt, med undtagelse af 1 tjenestemand. Tilsynsbesøgene beskriver bl.a. Personalet udtrykker mangel på informationer Såvel lederen som personalet kan ikke acceptere beslutningen om lukning af stedet Den opsøgende støtte-kontakt er optimeret til også at dække hele kommunen Brugerne er glade for stedet, og er ligeledes meget frustrerede over den forestående lukning Brugerne forventer, at der etableres andre tilbud til de socialt udsatte Resultaterne af tilsynsbesøgene forelægges Handicaprådet til høring. Indstilling Drøftes og tages til efterretning. Beslutning Handicaprådet den 25. marts 2010 Handicparådet finder det ikke tilfredsstillende, at tilsynene på de kommunale institutioner, ikke overholder lovens krav. Handicaprådet vil yderligere tilføje, at der ønskes en forbedring i situationen for ældre handicappede i bofællesskaber, samt for demente og yngre handicappede i ældrecentre. Socialudvalget - Referat april 2010 Side 15 af 20

16 Supplerende sagsfremstilling - Socialudvalget den 7. april 2010 Fremsendes til orientering for Socialudvalget. Såfremt de enkelte rapporter ønskes tilsendt: Kontakt Alice Eriksen, Beslutning Socialudvalget den 7. april 2010 Orienteringen taget til efterretning, idet det præciseres at tilsyn i 2009 er gennemført i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Socialudvalget - Referat april 2010 Side 16 af 20

17 8. Henvendelse fra forældre/pårørende i bofællesskab i Handicapafdelingen. Lukket sag Sagsnr: 09/18768 Forvaltning: SSF Sbh: bepd Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat april 2010 Side 17 af 20

18 9. Direktøren orienterer Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: SSF Sbh: janl Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat april 2010 Side 18 af 20

19 10. Eventuelt Lukket sag Sagsnr: Forvaltning: SSF Sbh: janl Besl. komp: SOU Socialudvalget - Referat april 2010 Side 19 af 20

20 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Peter E. Nielsen John Christensen Birgit S. Hansen Helle Madsen Christina Lykke Eriksen Jørgen Tousgaard Carsten Sørensen Socialudvalget - Referat april 2010 Side 20 af 20

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget

TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget TillægsdagsordePlan- og Miljøudvalget n Ordinært møde Dato 6. september 2011 Tid 14:30 Sted Himmerigsvej 10, Jerup NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer John Christensen (V) - Formand Pia Karlsen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 2. juni 2010. Tid 16:00. Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Afbud fra Christina Lykke Eriksen. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 2. juni 2010 Tid 16:00 Sted Rådhuset, Partirum 0.27 NB. Fraværende Afbud fra Christina Lykke Eriksen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John

Læs mere

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB.

Indholdsfortegnelse. ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.06.17.htm. Dato. 17. juni 2004. Tid 09:00. Sted. Sæby Søbad NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget ordinært møde Dato Tid Sted NB. 17. juni 2004 09:00 Sæby Søbad Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Budget 2005 samt overslagsår 2006-2008. Åben sag 2. Kommunalt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ekstraordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2005.06.15.htm. Dato. 15. juni 2005. Tid 16:00. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 8 Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato Tid Sted NB. 15. juni 2005 16:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Indledende drøftelse af budget 2006. Åben sag 2. Tilsyn

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 11. januar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder Referat Handicaprådet Ekstraordinært møde Dato 11. januar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen Steen

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde

Sundhedsudvalget. Ekstraordinært møde Referat Sundhedsudvalget Ekstraordinært møde Dato 3. december 2012 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten Sørensen (O) Frode Thule Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 1. oktober Tid 15:00. Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 15:00 Sted Rosengården, Søndergade 35, Sæby NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Jørgen Tousgaard (A) - Formand Pia Karlsen (V) Helle

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1

Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Åbent møde for Handicapråds møde den 11. februar 2009 kl. 08:30 i Aars Rådhus, lokale 1 Indholdsfortegnelse 001. Meddelelser til Handicaprådets møde den 11. februar 2009 3 002. Forslag til Vesthimmerland

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben tillægsdagsorden Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Fraværende: 27.36.00-K09-2-17 1. Årsrapport - tilsyn med hjemmeplejen

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:15 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB.

Indholdsfortegnelse. Ordinært møde. file://p:\sæby\saeby-socialudvalg-2004.12.07.htm. Dato. 7. december 2004. Tid 17:30. Sted. Mødelokale 8 NB. Page 1 of 6 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 7. december 2004 17:30 Mødelokale 8 NB. Fraværende Til stede Ole Jørgensen med afbud Indholdsfortegnelse 1. Høring vedrørende praksisplan

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder.

Socialudvalget. Ordinært møde. Dato 15. august 2012. Tid 09:00. Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende. Jørgen Tousgaard. Stedfortræder. Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 15. august 2012 Tid 09:00 Sted Mødelokale 0.23 NB. Fraværende Jørgen Tousgaard Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart

Ordinært møde. Dato 24. februar 2011. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Stedfortræder. Flemming Klougart Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 24. februar 2011 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Flemming Klougart Stedfortræder Medlemmer Anders Hind Flemming Klougart Gurli Nielsen Kurt Nielsen

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Ordinært møde. Dato 7. april Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB.

Ordinært møde. Dato 7. april Tid 15:00. Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 7. april 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 5 NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Knud Hjørnholm fratrådte kl. 16.40 og deltog ikke i behandling

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 26 TIRSDAG DEN 3. FEBRUAR 2009, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 3. februar 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 16-09-2003 Mødedato: 16-09-2003 Mødetidspunkt: 15.00-17.30 Mødested: Udvalgslokalet Fasanvej Fraværende: #326954/17-09-2003 16-09-2003 Bilags- og indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet

blandt beboerne gives der udtryk for megen tilfredshed med kosten og den hjælp og støtte, der modtages i forbindelse med måltidet Revas tilsyn Hovedkonklusioner anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg ved Revas fra BP-råd / områdeleder Caspershus Anmeldt tilsynsbesøg 7.6.2007 på baggrund af gennemgangen og oplysninger fra beboere og personale

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 11. marts 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:00-9:25 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Handicaprådet. Beslutningsprotokol

Handicaprådet. Beslutningsprotokol Handicaprådet Beslutningsprotokol Dato: 06. april 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 14:00-15:30 Flemming Vejrum, Formand Johnny Sort Jensen (J) Fridolin Laager Elly Henriksen John Erik

Læs mere

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat

Bornholms Regionskommes Handicapråd tirsdag d. 16. april 2013 kl. 14.30 Mødelokale 1, Landemærket 26 i Rønne. Referat Referat HANDICAPRÅDET I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE 16. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Referat fra sidste møde... 2 2. Orientering - Overgang fra barn til voksen... 2 3. Orientering - Reform af førtidspension

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE

FREDERIKSHAVN KOMMUNE FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA DET SOCIALE UDVALG 18-01-2000 Mødedato: 18-01-2000 Mødetidspunkt: kl. 15.00-17.30 Mødested: B101, Børne- og ungdomsforvaltningen Fraværende: # 56136/20-01-2000 18-01-2000

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune

Ældrebolighandlingsplan 2. etape. Norddjurs Kommune Ældrebolighandlingsplan 2. etape Norddjurs Kommune 17. april 2009 Dok. nr. 49984-09 / 50019-09 / 52320-09 / 56515-09 Indledning I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til ældrebolighandlingsplanens

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. juli 24 via Magistraten Tlf. nr.:894 6662 Jour. nr.:m3/22/532-22 Ref.: Jesper Dahlsen-Jensen

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Dolmer Have. den 11. september 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Dolmer Have den 11. september 2013. Oktober 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl

Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl TILSYNSRAPPORT 2007. PSYKIATRISK STØTTECENTER SÆBY I FREDERIKSHAVN KOMMUNE. Anmeldt tilsyn tirsdag den 4. december fra kl. 8.30 Uanmeldt tilsyn søndag den 23. december kl. 11.00 Indledning Vi har på vegne

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 11. oktober 2010 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:45 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Solveig Skovrider Eriksen Inger Bøgh Pedersen John

Læs mere

Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Ældrerådet. Beslutningsprotokol Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 9:00-11:05 Tage Enevoldsen, Formand Karen Nielsen Poul Holm-Christiansen Solveig Skovrider Eriksen Børge

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. oktober 2007 Lokale: 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 08.30-10.30 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Mødekalender for 2008...

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 03. november 2010 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 9 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 13. oktober 2004 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Renovering af

Læs mere

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3.

Ældrerådet. Referat fra møde nr. 6. mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Ældrerådet 6. august 2007 Side:15 Ældrerådet Referat fra møde nr. 6 mandag den 6. august 2007, kl. 9.30 på Søndersø Rådhus, mødelokale 3. Deltagere: Andreas Lindstrøm, Hans M. Kappel, Alice Pedersen, Helfred

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 17. december 2008 Lokale: 122, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-9:40 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 13. januar 2010 Lokale: 220, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-13:20 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Benny E. Karlsen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov

KERTEMINDE KOMMUNE. Referat. Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00. Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov KERTEMINDE KOMMUNE Referat af Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. marts 2007 Kl. 16.00 Birkelund Plejecenter, Røjrupvej 9, 5550 Langeskov Tilgår pressen Fraværende: Else Møller forlod mødet kl. 18.15

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214

Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Referat for Socialudvalgets møde den 08. april 2008 kl. 15:30 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 23. Orientering ved formanden 48 24. Orientering fra forvaltningschefen 49 25. Kommunale redegørelser vedrørende

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Kærvang og Skovvang. den 9. marts 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Kærvang og Skovvang den 9. marts 2012. April 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger.

Indstilling. Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger støttetilsagn til ombygning til. plejeboliger. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 27. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Ombygning af de beskyttede boliger på Gudrunsvej 78 til moderne plejeboliger

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat

Brønderslev Kommune. MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Referat Brønderslev Kommune MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse Referat Dato: Lokale: Tidspunkt: 9. september 2008 Mødelokale 120 - Rådhuset i Brønderslev kl. 13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 26. februar 2007 Kl. 16.00 Munkebo Rådhus, Kantinen Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Jan Johansen og Lykke Krapalis ankom kl. 16.50

Læs mere