Tilslutningstilladelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilslutningstilladelse"

Transkript

1 Furesø Kommune Teknisk Forvaltning Tilslutningstilladelse Møbel- og Tæpperenseriet v/ Jens-Ole Nielsen Ryttermarken 2B 3520 Farum 15. april 2008

2 Indhold: INDLEDNING...3 TILSLUTNINGSTILLADELSE...3 VILKÅR FOR TILSLUTNINGSTILLADELSEN...3 GENERELT...3 INDRETNING OG DRIFT...3 PRØVETAGNING OG ANALYSE...4 KONTROLREGLER...4 TILSYN...5 KLAGEVEJLEDNING...5 ORIENTERING OM AFGØRELSEN...5 SPILDEVANDSTEKNISK REDEGØRELSE...6 OPLYSNINGER OM VIRKSOMHEDEN...6 SPILDEVANDSMÆNGDER OG -SAMMENSÆTNING...6 SPILDEVANDSTEKNISK VURDERING...8 RENERE TEKNOLOGI...9 GRUNDLAG FOR TILLADELSEN...10 REFERENCER...10 BILAG 1 AFLØBSTEGNING

3 Indledning Virksomheden Møbel- og Tæpperenseriet v/ Jens-Ole Nielsen er beliggende på adressen Ryttermarken 2B, 3520 Farum. Virksomheden udleder processpildevand fra vask af løse tæpper og vådbehandling af møbler, vask af sejl, telte og kalecher. Virksomheden foretager ikke kemisk rensning. Tilslutningstilladelse Vilkårene for tilslutningen af processpildevand fra Møbel- og Tæpperenseriet til offentlig kloak påbydes i henhold til 30, stk. 1 og 4 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. Vilkårene er fastsat med baggrund i vedlagte spildevandstekniske redegørelse og de forudsætninger, der er lagt til grund herfor. Vilkår for tilslutningstilladelsen Generelt 1. Der må kun udledes følgende typer spildevand fra ejendommen: Overfladevand fra tagflader og befæstede arealer (skal ledes til separat regnvandsledning) Sanitært spildevand, herunder også spildevand fra kantine (skal ledes til separat spildevandsledning) Processpildevand fra vask af møbler, tæpper og lignende (skal ledes til separat spildevandsledning) 2. Ved uheld, hvor der er fare for, at forurenende stoffer, udover de tilladte, løber til kloakken, skal virksomheden øjeblikkeligt kontakte 112 samt orientere Furesø Kommune, Teknisk Forvaltning på (udenfor kontortid kontaktes Teknisk Vagt på ). Indretning og drift 3. Alle fremtidige ændringer i virksomhedernes indretning og drift, der indebærer ændret forurening med spildevand, skal forelægges kommunen i god tid før ændringerne sættes i værk med henblik på evt. revision af vilkårene i denne tilladelse. 4. Virksomhedens processpildevand må ved tilledning til offentlig kloak ikke overskride følgende grænseværdier: Parameter Grænseværdi Analysemetode Prøvetagningstype Vandmængde m 3 /år - Stikprøve 40 m 3 /døgn Temperatur, maks. 50 o C - Stikprøve ph, min. 6,5 DS 287 Stikprøve ph, maks. 9,0 Suspenderet stof 500 mg/l DS/EN 872:2005 Stikprøve Sulfat 500 mg/l DS/EN Stikprøve 3

4 Chlorid mg/l DS/EN Stikprøve Nitrifikationshæmning (ved 200 ml/l) bindende krav 50 % ISO 9509 eller screeningstest* Stikprøve Nitrifikationshæmning (ved 200 ml/l) vejledende krav 20 % ISO 9509 eller screeningstest* Stikprøve * Hvis screeningstesten anvendes og der måles hæmning på mere end 20 %, skal vilkåret dokumenteres overholdt ved analysemetode ISO Der skal ved begge metoder anvendes slam fra Stavnsholt renseanlæg. 5. Øvrige stoffer, end dem der er anført i vilkår 4, må ikke tilledes offentlig kloak i mængder eller koncentrationer, der er til skade for kloaknettet, renseanlægget, Furesøen, der modtager det rensede spildevand eller slammet fra renseanlægget. 6. Møbel- og Tæpperenseriet skal løbende undersøge muligheden for at erstatte brugen af natriumhypochlorit med et mindre miljøbelastende stof. Prøvetagning og analyse 7. Til kontrol af om de fastsatte grænseværdier er overholdt, skal virksomheden i hver kontrolperiode lade udtage prøver til analyse for parametrene angivet i vilkår Der skal udtages to prøver pr. kontrolperiode, og prøverne skal udtages og analyseres af et af DANAKakkrediteret laboratorium/firma. Prøverne af processpildevandet skal udtages som stikprøver, mens der vaskes, og analyseres efter de i vilkår 4 angivne analysemetoder. Udgifter til prøvetagning og analyse påhviler virksomheden. 9. Kontrolperioden er 1. januar til 31. december. 10. Analyseresultaterne skal være kommunen i hænde senest en uge efter at resultaterne foreligger hos virksomheden. Virksomheden kan alternativt bemyndige analysefirmaet til at sende en kopi af analyseresultaterne til kommunen. Kontrolregler 11. Grænseværdierne i vilkår 4 må på intet tidspunkt overskrides. 12. Hvis analyseresultaterne viser overskridelser af de fastsatte grænseværdier, skal virksomheden, senest to uger efter at resultaterne er virksomheden i hænde, fremsende en redegørelse for årsagerne til overskridelserne til kommunen og redegøre for, hvad virksomheden vil gøre for at overholde grænseværdierne fremover. 13. Hvert år senest den 1. februar skal virksomheden fremsende en opgørelse til Furesø Kommune for det foregående år (1. januar til 31. december) over følgende: Mængde og typer af anvendte kemikalier, som har relation til spildevandet Resultatet af arbejdet med at erstatte brugen af natriumhypochlorit med et mindre miljøbelastende stof. Den årlige udledte processpildevandsmængde 4

5 Analyseresultaterne Vandforbrug Tilsyn Furesø Kommune er tilsynsmyndighed. Klagevejledning Tilladelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse offentlige institutioner og interesseorganisationer. Klagefristen er 4 uger, regnet fra datoen fra modtagelsen af denne afgørelse, dvs. den 14. maj Klagen skal være skriftlig og sendes til Furesø Kommune, Teknisk Forvaltning inden klagefristens udløb. Furesø Kommune videresender klagen til Miljøklagenævnet med evt. bemærkninger. Denne afgørelse kan prøves ved domstolene inden 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt eller såfremt tilladelsen er påklaget - senest 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger og 93 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 22.december 2006 om miljøbeskyttelse i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr af 22. december 2006 om miljøbeskyttelse. Orientering om afgørelsen Furesø Kommune har underettet følgende om afgørelsen: Møbel- og Tæpperenseriet Sundhedsstyrelsen Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet Hoffmann/Krüger-Farum A/S Susanna Kjær Nielsen Natur- og Miljøchef Louise Moestrup Rasmussen miljøkemiker 5

6 Spildevandsteknisk redegørelse Oplysninger om virksomheden Virksomhedens navn Møbel- og Tæpperenseriet v/jens-ole Nielsen Virksomhedens adresse Ryttermarken 2B 3520 Farum Matr.nr. 19ih Farum By, Farum Antal ansatte 5 i produktionen Arbejdstider Ca mandag til fredag Kontaktperson Jens-Ole Nielsen Telefon Fax Ejendommens ejer I/S Ryttermarken 2B Ryttermarken 2B 3520 Farum Møbel- og Tæpperenseriet beskæftiger sig med vask af løse tæpper og vådbehandling af møbler, vask af sejl, telte og kalecher. Virksomheden foretager ikke kemisk rensning. Virksomhedens indretning samt afløbsplan fremgår af bilag 1. Spildevandet ledes til det offentlige spildevandssystem, som på Ryttermarken er separatkloakeret. Kloakledningerne er af armeret beton. Spildevandsmængder og -sammensætning Møbel- og Tæpperenseriets forbrug af vand svinger afhængig af årstid og travlhed. I 2007 er der benyttet m 3 vand, i m 3, og i m 3. Det maksimale daglige vandforbrug har indtil dato været ca. 28 m 3. Faldet i vandforbruget fra 2006 til 2007 skyldes, at Møbel- og Tæpperenseriet for indført recirkulering af en del af vandstrømmene, hvilket gør, at vandforbruget er faldet med ca. 20 %. Møbel- og Tæpperenseriet forventer imidlertid at udvide virksomheden til også at dække det nordlige Tyskland og forventer en øget vækst på det svenske marked. Derfor regner virksomheden med, at spildevandsmængden vil stige til maksimalt 40 m 3 /døgn og m 3 /år over den nærmeste årrække. Møbel- og Tæpperenseriet benytter et ph-neutralt vaskemiddel og supplerer med et pulvervaskeprodukt, som benyttes i en stamopløsning med en ph på 11. Der skylles med let surt vand med en ph på ca. 6,0. Tæpperne skylles i en stamopløsning med skyllemiddel, som udskiftes 1-2 gange pr. uge. Ca. 95 % af virksomhedens vandforbrug benyttes til tæppevask. Der benyttes også brintoverilte og natriumhypochlorit i produktionen. Disse stoffer benyttes ikke i forbindelse med selve vasken, men benyttes til efterbehandling af pletter og f.eks. fjernelse af overskudsfarve. Endelig benyttes der forskellige pletfjerningsmidler, hovedsageligt i forbindelse med rensning af polstrede møbler. Disse stoffer benyttes i meget små mængder. 6

7 Følgende produkter udledes med spildevandet: Produkt Indholdsstoffer Forbrug i 2007 Resultat af stofvurdering i henhold til /1/ Dantex Super kg C Hydrogenperoxid 35 vægt-% Hydrogenperoxid kg C Myresyre 85 % Myresyre kg C Natriumhypochlorit Natriumhypochlorit kg C# NOVAZYM Natriumcarbonat Dinatriummetasilikat kg C C SLES 27 Natriumalkylethersulfat kg C 7

8 Spildevandsteknisk vurdering I Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 fra 2006 om tilslutning af industrispildevand til offentlige spildevandsanlæg /1/ er der fastsat grænseværdier for en række kemiske stoffer og parametre. Kommunen henholder sig til vejledningens grænseværdier. Vejledningen opdeler organiske stoffer i tre kategorier: Liste A-stoffer: Er uønskede i spildevandet, da de er giftige og svært nedbrydelige. Liste B-stoffer: Er knap så giftige som A-stofferne og er ikke letnedbrydelige. Spildevandets evt. indhold af B-stoffer skal begrænses og skal overholde nærmere fastsatte grænseværdier. Liste C-stoffer: Er letnedbrydelige og/eller ugiftige, og der fastsættes normalt ingen grænseværdier for disse stoffer. De skal dog reguleres ved bedst tilgængelige teknologi. Ingen af de ovennævnte indholdsstoffer i produkterne, der udledes med spildevandet hos Møbel- og Tæpperenseriet, er klassificeret som liste A- eller B-stoffer i Miljøstyrelsens vejledning. Natriumhypochlorit er dog klassificeret som et liste C-stof mærket med et #. Det skyldes, at natriumhypochlorit er et stærkt oxidationsmiddel, som kan danne giftige stoffer ved blanding med syre og NH 4 +. Der kan bl.a. dannes halogenerede organiske forbindelser, såsom chloroform, der er et liste A-stof ved reaktion med andre stoffer i spildevandet. Anvendelsen af natriumhypochlorit bør derfor begrænses, som havde det været et liste A-stof. Produktet SLES 27 indeholder sulfat. Sulfat vurderes at kunne udgøre et problem for kloaksystemet, da det under iltfattige forhold i kloakkerne kan danne svovlbrinte, der er et korrosivt stof. Høje sulfatkoncentrationer i spildevandet kan desuden medføre dårlig slamkvalitet på Stavnsholt renseanlæg. Derfor fastsættes der en grænseværdi for det udledte spildevands sulfatindhold. Da der benyttes natriumhypochlorit i produktionen, vurderes spildevandet også at indeholde chlorid. Chlorid kan være skadeligt for kommunens kloakrør, som i området er af beton. Det er specielt korrosion af armeringen, der kan være kritisk. Det vurderes derfor, at spildevandets indhold af chlorid skal følges ved analyser. For at sikre, at processpildevandet ikke vil medføre driftsmæssige problemer på Stavnsholt renseanlæg, er der desuden fastsat krav om, at spildevandet analyseres for suspenderet stof, nitrifikationshæmning, temperatur og ph. Prøveantallet for spildevandsanalyserne er fastsat til 2 årlige prøver (kontrolniveau I) i henhold til anbefalingerne i /1/, da er tale om spildevand uden indhold af liste A-stoffer. Da processpildevandets faktiske sammensætning endnu er ikke kendt, vurderes det, at der indtil videre skal udtages to spildevandsprøver pr. år. Prøveantallet kan evt. nedsættes efter ansøgning fra virksomheden, hvis det over en årrække viser sig, at afløbskoncentrationerne er konstante og i sikker afstand fra grænseværdierne og det lykkes at erstatte brugen af natriumhypochlorit med et andet og mindre miljøbelastende stof. 8

9 Det vurderes, at spildevandet efter rensning på Stavnsholt renseanlæg er af en sådan art, at det ikke giver anledning til miljømæssige effekter i recipienten, Furesøen. Det vurderes desuden, at spildevandets sammensætning ikke vil medføre uacceptable påvirkninger af slamkvaliteten på Stavnsholt renseanlæg. Renere teknologi Det vurderes, at Møbel- og Tæpperenseriet skal undersøge muligheden for at erstatte brugen af natriumhypochlorit med et mindre belastende stof tilhørende liste C i /1/. 9

10 Grundlag for tilladelsen Ansøgning om tilslutningstilladelse fra Møbel- og Tæpperenseriet modtaget den 20. november med supplerende oplysninger fra Møbel- og Tæpperenseriet af 10. januar med supplerende oplysninger fra Møbel- og Tæpperenseriet af 4. februar Referencer /1/ Tilslutning af industrispildevand til kommunale spildevandsanlæg. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2,

11 Bilag 1 afløbstegning 11