Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst med visioner. 16 initiativer, der bidrager til varig vækst"

Transkript

1 Vækst med visioner 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Marts 2013

2 Forord Danmark har grundlæggende set en stærk økonomi, som roses for gode rammebetingelser og et godt investeringsklima for virksomheder. Vi har grund til at være stolte af den nordiske samfundsmodel, og det er den, vi skal bygge videre på. Derfor må vi heller ikke tro, at vi kan spare os ud af krisen, eller at vi kan opnå en styrket konkurrenceposition ved at være tilbageholdende. Den eneste vej til at fastholde vores stærke samfundsøkonomi er at satse på flere innovative virksomheder, flere iværksættere og flere nye virksomheder, der vokser og at hæve vidensniveauet og andelen af højtuddannede i de private virksomheder. Styrker vi virksomhederne, styrker vi også beskæftigelse og skattegrundlag og det kan give ny vækst og overskud til nye investeringer. Aktuelt gøres der en stor indsats for at øge væksten og virksomhedernes konkurrenceevne. Men indsatsen mangler visioner, fordi den i for høj grad er rettet mod de store og allerede veletablerede virksomheder. I stedet skal vi rette blikket mod de virksomheder, vi skal leve af i fremtiden, og det er i vidt omfang de små og nystartede virksomheder, hvor den reelle jobskabelse sker. Vi skal sørge for, at der bliver mange flere iværksættere og mange flere nye virksomheder - og for, at de nye virksomheder får optimale betingelser for at vokse. Der er brug for mere viden, flere kompetencer og bedre vækstbetingelser både for de nye og for de eksisterende virksomheder, hvis de skal klare sig godt i den aktuelle og fremtidige konkurrencesituation. AC byder derfor ind med forslag til 16 initiativer, der kan styrke iværksætterne og virksomhederne og dermed bidrage til at skabe varig vækst. Side 2

3 16 initiativer, der bidrager til varig vækst Flere iværksættere og nye virksomheder 1. Etableringsydelse til iværksættere 2. Udvidelse af iværksætterpilotordningen 3. Iværksættere skal kunne udskyde adgangen til dimittendydelse 4. Små og billige opstartslån til iværksættere 5. Bedre mødesteder for studerende med iværksætterambitioner 6. Flere skal skabe deres eget job Bedre vækstbetingelser for virksomhederne 7. Skatteincitament for øget beskæftigelse i den private sektor 8. Fælles nordisk vækstprogram for gazellevirksomheder 9. Små virksomheder skal kunne fremføre underskud Flere kompetencer til virksomhederne 10. Ny akademikerkampagne: Fokus på særlige vækstudfordringer i SMV erne 11. Systematisk indsats for at imødegå mangel på specialistkompetencer 12. International videnpilot 13. Kandidatstuderende fra BRIK-lande som brobyggere til vækstmarkederne Mere viden til virksomhederne 14. Offentlige forskningsinvesteringer på 1,5 pct. af BNP i Ny model for videnoverførsel fra universiteterne 16. Innovationsordning målrettet SMV erne Side 3

4 Flere iværksættere og nye virksomheder Side 4

5 Flere iværksættere og nye virksomheder 1. Etableringsydelse til iværksættere Finanskrisen og diverse bankpakker har fået bankerne til at stramme lånepolitikken, og det har ramt de små og nye virksomheder iværksætterne hårdt. Da det i høj grad er nye virksomheder, som står for nettojobskabelsen i Danmark, er der behov for at sikre, at der også under krisen etableres nye virksomheder. Staten skal indføre en etableringsydelse for iværksættere. Ikke som en ret, men som et tilbud til dem, som har faglige kvalifikationer, personligt drive og en realistisk og skalerbar idé med forretningspotentiale. Der skal således ske en udvælgelse af dem, som tilbydes etableringsydelse. Udvælgelsen bør ske af et panel af aktører med særlige forudsætninger for og erfaringer med at vurdere iværksætteres personlige, faglige og forretningsmæssige potentialer. 2. Udvidelse af iværksætterpilotordningen I regeringens innovationsstrategi er der afsat midler til en iværksætterpilotordning for 40 dimittender. Iværksætterpilotordningen udgør en investering i udviklingen af nye virksomheder og vil kunne bidrage til både innovation og jobskabelse. Iværksætterpilotordningen udvides og gøres permanent. Universiteter, erfarne iværksættere og serieiværksættere skal forestå udvælgelsen af de dimittender, som omfattes af ordningen. 3. Iværksættere skal kunne udskyde adgangen til dimittendydelse Dimittender, der efter endt studium løber en risiko og starter egen virksomhed, skal ikke stilles ringere mht. dagpengeret, end de studerende, der modtager dagpenge i umiddelbar forlængelse af studiet. Vi skal anerkende den arbejdsindsats, der er ved at opbygge en virksomhed. I dag er nyuddannede, som vælger at starte virksomhed frem for at melde sig som ledige, ikke dagpengeberettigede, hvis de ikke har haft en indtægt i virksomheden. Nyuddannede skal have mulighed for at udskyde adgangen til dimittendydelse, så længe de er i gang med at opbygge en virksomhed og skabe eget forsørgelsesgrundlag. Side 5

6 4. Små og billige opstartslån til iværksættere Det er ofte svært for iværksættere at få lån i banken til opstartsfasen. Venture kapitalfonde og Vækstfonden støtter virksomheder, som er nået forbi den første etableringsfase. Lån på favorable vilkår vil være en tiltrængt økonomisk håndsrækning til nye iværksættere. Et forsøgsprojekt i Fonden for Entreprenørskab har vist, at det giver gode resultater at tildele iværksættere små beløb i opstartsfasen det giver større beskæftigelseseffekt og højere overlevelsesrate. Tilbud om opstartslån for de iværksættere, som under krisen har svært ved at få et lån i bankerne. En statslig kreditforening yder opstartslånet på favorable vilkår efter samme model, som gælder for SU-lån, dvs. lav rente og lille månedlig ydelse. Den statslige kreditforening skal foretage sin egen vurdering af iværksætternes projekt, forretningsplan og rentabilitet uafhængigt af bankernes vurdering. Vurderingen skal foretages af et vurderingspanel med bl.a. serieiværksættere, andre erfarne iværksættere og revisorer. 5. Bedre mødesteder for studerende med iværksætterambitioner Flere undersøgelser viser, at et fælles træk for succesrige vækstvirksomheder, er, at de er etableret af et team af personer, der bidrager med forskellige, komplementære kompetencer og fagligheder. Studerende med iværksætteridéer har derfor behov for at blive ført sammen med andre studerende, der kan byde ind med forskellige kompetencer og fagligheder. Men ofte er det svært for de studerende at finde frem til andre studerende med tilsvarende iværksætterambitioner, og særligt hvis de skal findes uden for eget studiemiljø og institution. På flere universiteter, eksempelvis Syddansk universitet, er der gode erfaringer med virksomhedssamarbejder i regionen, hvor studerende, på tværs af studiemiljøer, kan byde ind på projekter. De studerendes evne til tværfagligt samarbejde styrkes, deres forretningsforståelse øges, og ikke mindst baner det vejen for en iværksætterkultur. Universiteterne og andre videregående uddannelsesinstitutioner skal etablere fælles mødesteder for studerende med iværksætterambitioner, således at studerende i løbet af deres studietid kan mødes i netværk på tværs af uddannelsesinstitutioner, fakulteter og studieretninger. Side 6

7 6. Flere skal skabe deres eget job Kombinatører I Danmark er det svært at kombinere et lønmodtagerjob med en karriere som selvstændig, fordi man risikerer at blive straffet i dagpengesystemet i tilfælde af ledighed. Svenske erfaringer har dokumenteret, at det reducerer risikoen for ledighed og styrker den enkeltes employability, når et lønmodtagerjob kombineres med at drive virksomhed. Derfor må vi indrette dagpengesystemet, så den enkeltes arbejdsindsats tæller uafhængigt af, om den er udført som selvstændig eller som lønmodtager. Ledige med opgaver som selvstændig Det skal kunne betale sig for ledige selv at tage initiativ og bringe sig helt eller delvist ud af ledighed og ind på arbejdsmarkedet. Derfor må vi ikke straffe de ledige, som udfører opgaver som selvstændige i begrænsede perioder. Ledige skal kunne tage tidsbegrænsede opgaver som selvstændige uden at miste dagpengeretten. Dagpengereglerne skal justeres så lønnede arbejdsopgaver tæller med i beskæftigelseskravet, uanset om der er tale om arbejdsopgaver udført som lønmodtager eller som selvstændig. Desuden skal en ledig kunne tage job som selvstændig i kortere perioder uden at risikere at miste dagpengeretten. Side 7

8 Bedre vækstbetingelser for virksomhederne Side 8

9 Bedre vækstbetingelser for virksomhederne 7. Skatteincitament for øget beskæftigelse i den private sektor Erhvervspolitikken skal i højere grad bruges som motor for beskæftigelsespolitikken, så virksomhederne får et stærkere incitament til at koble deres vækst-, innovations- og kompetencebehov gennem rekruttering af nye medarbejdere. Denne proces kan fremmes ved at give de private virksomheder et målrettet og midlertidigt skatteincitament til at ansætte flere medarbejdere. Der gives et ekstraordinært nedslag i selskabsskatten/virksomhedsskatten i 2013 og 2014 med det formål at øge vækst og beskæftigelse i den private sektor. Nedslaget beregnes på grundlag af øget beskæftigelse i virksomheden kombineret med forøgelsen af lønsummen ud over den af senest foregående 12 måneder med højeste antal årsværk/lønsum. Modellen indrettes, så en forøgelse af fuldtidsårsværk ved ansættelse af ledige sammen med en øget lønsum giver et nedslag på 50 pct. af den forøgede lønsum, maksimalt kr. pr. årsværk. 8. Fælles nordisk vækstprogram for gazellevirksomheder Norden halter bagud med hensyn til antal vækstvirksomheder. Derfor bør der gøres mere for at understøtte nye lovende gazellevirksomheder i de nordiske lande. Der er behov for en stærk nordisk vækstklynge, der vil kunne tiltrække udenlandsk kapital og sikre, at Norden som region kan konkurrere globalt. I den globale vækstdebat bliver den nordiske samfundsmodel betragtet som et stærkt grundlag for vækstskabelse med styrkepositioner inden for bl.a. energi, klima og biotek. Fælles nordiske styrkepositioner er et godt afsæt for at udvikle regionen som en central spiller i den internationale konkurrence. Nordisk Ministerråd skal tage initiativ til, at der etableres et nordisk vækstprogram, der kan samle og udvikle de hurtigst voksende virksomheder fra de nordiske lande. Programmet vil kunne bidrage til udviklingen af en ny nordisk iværksætterinfrastruktur, der også kan få stor betydning for opbygningen af en national iværksætterinfrastruktur. Side 9

10 9. Små virksomheder skal kunne fremføre underskud Det vil være en hjælp for små virksomheder at kunne fremføre et skattemæssigt underskud. Det vil have stor betydning for de små virksomheders likviditet og for deres muligheder for at geninvestere i innovation og jobskabelse. En sådan mulighed for at fremføre et akkumuleret underskud vil desuden betyde, at vi får vilkår svarende til de gældende vilkår i en lang række af de lande, vi konkurrerer med. Små virksomheder skal have mulighed for at fremføre et akkumuleret underskud. Side 10

11 Flere kompetencer til virksomhederne Side 11

12 Flere kompetencer til virksomhederne 10. Ny Akademikerkampagne: Fokus på særlige vækstudfordringer i SMV erne Akademikerkampagnen er udtænkt som et laboratorium, der udvikler og afprøver nye metoder til at fremme akademikerbeskæftigelsen gennem sammentænkning af erhvervs- og beskæftigelsesinitiativer. Fokus på virksomhedernes behov er nødvendigt for en effektiv beskæftigelsesindsats. Selvom regeringen, med de seneste signaler om større virksomhedskontakt i beskæftigelsesindsatsen, kan være ved at nå til samme konklusion, er der fortsat et behov for, at Akademikerkampagnen udvikler nye metoder til at forfine og forbedre kontakten til virksomhederne. Samtidig er det netværk mellem erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsessystemet, der er opbygget gennem Akademikerkampagnen, en nødvendig del af metodens succes. En fortsættelse af kampagnen er således vital for en fortsat smidig og effektfuld udbredelse af højtuddannet arbejdskraft i hele SMV-segmentet. Tilgang af højtuddannet arbejdskraft er en af de mest effektive måder at genstarte udviklingen i små og mellemstore virksomheder, som vækstmæssigt er bremset op. Akademikerkampagnen har med fokus på virksomhedernes behov været en vigtig komponent i brobygningen mellem akademikere og SMV er. Akademikerkampagnen forsætter i med fokus på at afprøve tre målrettede metoder til at løse særlige vækstudfordringer i SMV erne. Samtidig bevares kommunikationskanalerne og samarbejdet mellem aktørerne på erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Grundideen er at udvikle en differentieret og specialiseret virksomhedskontakt oven på de generelle metoder, som allerede er tilvejebragt med kampagnen. Vi foreslår, at følgende tre metoder afprøves: Certificeret specialkorps Korpset skal sikre en koordinering og professionalisering af den landsdækkende match- og vejledningsindsats i SMV erne. Korpset skal bestå af personer fra forskellige dele af erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsessystemet og nedsættes som en udbygget del af Akademikerkampagnens sekretariat. Side 12

13 Branche- og områdespecialiseret virksomhedskontakt Dialogen med virksomhederne skræddersyes til de omstillingsudfordringer, som kendetegner den specifikke branche eller område f.eks. Transportsektoren og Grøn Omstilling. I tæt samarbejde med de respektive brancheorganisationer og områder målrettes Akademikerkampagnen til områder, hvor tilførsel af højtuddannede forventes at have en umiddelbar og forstærket effekt på innovation, vækst og jobskabelse. Vækst via generationsskifte Akademikere kan spille en vigtig rolle i.f.t. at være med til at sikre et succesfuldt generationsskifte i små og mellemstore virksomheder. De kommende 10 år skal der ske et ejer- eller direktørskifte i virksomheder i Danmark med risiko for vækstopbremsning. Nye familieledere er ofte uddannet efter et mesterlæreprincip, hvor kompetencerne er erhvervet gennem de tætte familierelationer til virksomhed og til virksomhedens stifter. Det at lede en virksomhed i dag kræver dog ofte målrettet lederuddannelse og ledelseserfaring fra andre virksomheder. Der kunne eksempelvis etableres et samarbejde mellem Akademikerkampagnen og Danske Revisorer og Danske Advokater, så akademikerrekrutteringen i forbindelse med generationsskifte får en forankring gennem en af virksomhedslederen allerede etableret rådgiver. 11. Systematisk indsats for at imødegå mangel på specialistkompetencer Trods historisk høj akademikerledighed er der erhvervsområder, hvor det er særdeles vanskeligt at skaffe højtuddannede med særlige specialistkompetencer. Det gælder eksempelvis offshore- området og IT-området. Sådanne mangelsituationer udgør en væsentlig barriere for vækst. Ledige akademikere kan med en målrettet kompetencetilførsel udfylde kompetencehullerne, men det nuværende beskæftigelsessystem er hverken indholdsmæssigt eller organisatorisk gearet til at løfte opgaven med at give ledige akademikere de nødvendige tillægskvalifikationer. Den snarlige reform af beskæftigelsessystemet skal sikre den fornødne strategiske og økonomiske prioritering af en systematisk uddannelsessatsning, som retter sig mod behovet for at give ledige akademikere de nødvendige tillægskvalifikationer til at udfylde specifikke kompetencehuller på arbejdsmarkedet. Side 13

14 12. International videnpilot Videnpilotordningen har været en af de seneste års største erhvervspolitiske succeser, idet videnpiloterne gennem konkrete projekter i virksomhederne har bidraget til særligt SMV ernes innovation og vækst. Succesen bør følges op med et tilsvarende tilskud til internationale videnpiloter, der kan bidrage til virksomhedernes internationale strategiarbejde. Ordningen skal også kunne benyttes i den offentlige sektor. Der etableres en særlig gren af videnpilotordningen for virksomheder, som gerne vil styrke deres eksportorientering og tilstedeværelse på de internationale markeder. Kravet til virksomheden er, at videnpiloten etablerer et projekt, der har til formål at styrke virksomhedens internationale profilering og eksport. 13. Kandidatstuderende fra BRIK-lande som brobyggere til vækstmarkederne De danske universiteter og videregående uddannelsesinstitutioner udgør krumtappen i samfundets talentudvikling. Men talenter udvikles også uden for landets grænser, og netop adgangen til medarbejdere med internationale kompetencer, der kan agere kulturelle brobyggere er afgørende for danske virksomheders internationale konkurrenceevne og succes på eksportmarkederne. Mens Danmarks traditionelle eksportmarkeder i USA og Europa er påvirket af den finansielle krise, imponerer BRIK-landene, Brasilien, Rusland, Indien og Kina, med høje vækstrater. Den danske regering har da også lanceret en særlig strategi for styrket dansk indsats den såkaldte BRIK-strategi. Men Danmark er ikke alene om at have en særlig erhvervs- og eksportstrategi for BRIK-landene, og potentialet for yderligere samhandel er da også kolossal. Eksempelvis udgjorde eksporten til Brasilien en andel på 0,76 pct. af den samlede danske eksport i Der afsættes midler til særlige BRIK-stipendier, som skal bruges til at tiltrække studerende fra BRIK-landene til danske kandidatuddannelser. Stipendierne administreres af universiteterne og gives til dygtige studerende fra BRIK-landene efter en nærmere fordelingsnøgle. Efter afsluttet kandidatuddannelse skal den udenlandske dimittend forpligte sig til at arbejde i Danmark eller for en dansk virksomhed i sit hjemland i to efterfølgende år. Såfremt dimittenden ikke opfylder sin forpligtelse, er stipendiet at betragte som et studielån, der tilbagebetales til den danske stat. Side 14

15 Mere viden til virksomhederne Side 15

16 Mere viden til virksomhederne 14. Offentlige forskningsinvesteringer på 1,5 pct. af BNP i 2020 Danmark har nået Barcelonamålet med samlede investeringer i forskning på 3 pct. af BNP heraf 1 pct. som er offentlige forskningsinvesteringer. Det er et flot resultat, men det må ikke blive en sovepude. Vi må fortsat have et højt ambitionsniveau for forskningsinvesteringerne, hvis vi vil være blandt de stærkeste og mest velstående regioner i verden. Investeringerne skal fokusere på øget videnudvikling og innovation til gavn for virksomhederne. De offentlige forskningsinvesteringer øges til 1,5 pct. af BNP i Pengene skal bruges til at udvikle forskning og ny viden i partnerskaber mellem virksomheder og universiteter og til at videreføre flerårsaftalerne om basismidler til universiteterne, så de kan levere excellent forskning og flere kandidater af høj kvalitet til virksomhederne. 15. Ny model for videnoverførsel fra universiteterne Den nuværende Techtrans-ordning, som har til formål at styrke konkurrenceevnen ved at fremme omsætningen af ny viden og teknologi mellem offentlige forskningsinstitutioner og erhvervslivet, har ikke haft den tilsigtede effekt. Techtrans-ordningen bygger i for høj grad på, at aktiviteterne skal fungere på markedsvilkår og sikre indtægt og patenter til universiteterne. Denne tilgang har vist sig at være hæmmende i forhold til at få patenterne ud til virksomheder, der kan realisere dem og bringe dem ud til markedet. Der er derfor brug for en ny model for omsætning af ny viden og teknologi mellem universiteter og virksomheder, herunder en incitamentsstruktur, der kan sikre, at universiteterne og forskerne deler deres viden med virksomhederne, etablerer netværk og udvikler samarbejdsrelationer. Den gældende lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner tages op til revision med henblik på at skabe incitamenter både via økonomi og meritering - til en mere åben videndelingskultur mellem forskere og virksomheder. 16. Innovationsordning målrettet SMV erne Der ligger et stort uudnyttet vækst- og beskæftigelsespotentiale i at skabe ny innovation i de små og mellemstore virksomheder, Derfor Side 16

17 er der brug for en innovationsordning med det formål at udvikle virksomhedens produkt- og/eller serviceportefølje. Små og mellemstore virksomheder skal have mulighed for at trække på professionel bistand til at udvikle virksomhedens ydelser, produkter og processer i en tidsafgrænset periode på nærmere bestemte vilkår. Ydelsen skal bestå af to dele: 1) En analysedel, hvor virksomhedens markeds- og konkurrencevilkår samt innovationsbehov identificeres. 2) En gennemførselsdel med iværksættelse af konkrete innovationsaktiviteter. Det er afgørende, at ordningen bliver efterspørgselsdrevet, dvs. tager udgangspunkt i virksomhedernes behov. Selve innovationstjekket skal leveres af godkendte, dvs. certificerede konsulenter, specialister m.fl., der fx kan være tilknyttet et væksthus. Akademikerkampagnen kan bidrage til markedsføringen af ordningen og skabe et effektivt og velfungerende netværk blandt de certificerede konsulenter og specialister samt være behjælpelig med rekruttering af højtuddannede med de rigtige kompetencer. Side 17

18 AC Nørre Voldgade 29, 3. sal DK-1017 København K Marts 2013 Denne publikation kan ved tydelig kildeangivelse frit kopieres. Side 18

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13

Iværksætterindeks 2011. Vilkår for iværksættere i Danmark. 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 Iværksætterindeks 2011 Vilkår for iværksættere i Danmark 113905_Book 1.indb 1 03/11/11 11.13 113905_Book 1.indb 2 03/11/11 11.13 Indholdsfortegnelse Forord 5 1. Iværksætterindeks 2011 sammenfatning 7 1.1

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering

Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft. udspil til en reform af international rekruttering Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering April 2014 Lettere adgang til højtkvalificeret arbejdskraft udspil til en reform af international rekruttering

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012

Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Maj 2012 Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Det digitale vækstpotentiale

Læs mere

Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter

Flere dimittender til den private sektor. Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter Flere dimittender til den private sektor Fælles idéoplæg fra Akademikerne og Danske Universiteter 2 Denne publikation er udgivet af: Danske Universiteter Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Akademikerne

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Att.: Sekretariatschef Niels C. Beier Sendt pr. e-mail til ncb@produktivitetskommissionen.dk Akademikernes indspil og anbefalinger vedr. offentligt-privat

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Andreas Fensholm Picking the Winners? En Analyse

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til regeringens vækstpakke 3. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og overordnet vurdering... 1 2. Skatteområdet... 2 3. Forkortelse af offentlige

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere