Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landzonetilladelse til husstandsvindmølle"

Transkript

1 Claus Müller Risagerkær Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: Fax: Lise Overby Nørgård Direkte Sagsnr.: Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed landzonetilladelse til at opstille en husstandsvindmølle på ejendommen matr.nr.26h Den nordlige Del, Jetsmark, beliggende Risagerkær 6, 9490 Pandrup (Planlovens 35). Husstandsvindmøllen placeres syd for ejendommens bygninger. Husstandsvindmøllen er på 6kw. Den er 21 meter i navhøjde på en gittermast og har en 3 bladet rotor på 7,1 meter i diameter. Totalhøjde ca. 24,5 meter. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Klage Tilladelsen kan påklages for retlige og skønsmæssige forhold. Reglerne følger af Planlovens 58, 59 og 60, og er nærmere beskrevet i vedlagte klagevejledning. Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. februar 2013 kl. 15:30. Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Offentliggørelse Landzonetilladelsen offentliggøres den 9. januar 2013 på kommunens hjemmeside Desuden vil der blive orienteret om afgørelsen i ugeavisen. Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Landzonetilladelsen bortfalder, hvis den ikke udnyttes inden 3 år fra tilladelsens offentliggørelse. Byggetilladelse Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før der er meddelt byggetilladelse. Der vil ikke blive udstedt byggetilladelse før klagefristen er udløbet og Natur- og Miljøklagenævnet har taget stilling til eventuelle klager Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 1

2 Vilkår Tilladelsen gives på følgende vilkår: 1. Husstandsvindmøllen skal opføres og placeres som ansøgt og i overensstemmelse med det af 11. oktober 2012 indkomne ansøgningsmateriale. 2. Afstanden mellem ejendommens eksisterende bygninger og husstandsvindmøllen må ikke overstige 25 meter. 3. Husstandsvindmøllen skal senest 1 år efter endt drift nedtages og fjernes fra ejendommen uden udgift for det offentlige. Denne betingelse noteres på ejendommens BBR. Grundlag for afgørelsen Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysningerne i din ansøgning modtaget ved Jammerbugt Kommune den 11. oktober Begrundelse for afgørelsen På grund af byggeriets størrelse, højde og placering samt ydre fremtræden har Jammerbugt Kommune vurderet, at byggeriet er i overensstemmelse med kommuneplanen, Helhedsplan 09, retningslinje 12.7 (fjernbeskyttelseszone omkring Jetsmark Kirke). Husstandsvindmøllen opføres udenfor indsigtskilerne til kirken, og vurderes ikke at påvirke kirkens fremtoning i landskabet. Afgørelsen er i øvrigt i overensstemmelse med Helhedsplan 09. Forud for tilladelsen har der været foretaget orientering hos naboer og foreninger. Der er ikke indkommet bemærkninger, der taler imod en tilladelse. Nyfors oplyser i forbindelse med høringen: Der skal indhentes LER oplysninger før gravearbejdet startes op. Afstand til tinglyst 60kV kabel skal respekteres. Stærkstrømsbekendtgørelse afsnit 5A 3. udgave, sikkerhedsregler for bygningsarbejde, vejarbejde, landbrugsarbejde m.m. i nærheden af elforsyningsanlæg skal overholdes. Spørgsmål Har du spørgsmål til tilladelsen, er du velkommen til at kontakte undertegnede på direkte telefon nr eller Med venlig hilsen Lise Overby Nørgård Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 2

3 Kopi til: Thymøllen Aps, Leif pinholt, Nyfors, Christian Larsen, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet v/ Jørn Schjøtler, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Ornitologisk Forening, Jammerbugt, Aalborg Historiske Museum, Bilag: Luftfoto Ansøgningen Uddrag af planloven Klagevejledning Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 3

4 Uddrag af Planloven 35. I landzoner må der ikke uden tilladelse fra kommunalbestyrelsen foretages udstykning, opføres ny bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen af bestående bebyggelse og ubebyggede arealer, jf. dog Stk. 4. Tilladelser efter stk. 1 kan først meddeles, når der er forløbet 2 uger efter, at kommunalbestyrelsen har givet skriftlig orientering om ansøgningen til naboerne til den omhandlede ejendom. Stk. 5. Bestemmelsen i stk. 4 gælder ikke, hvis det ansøgte efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for naboerne. 56. En tilladelse eller dispensation efter denne lov bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Stk. 2. En hidtidig ret til at udnytte en ejendom på en måde, som er i strid med 38 a, en lokalplan eller en efter 68, stk. 2, opretholdt plan, eller som ville kræve tilladelse eller dispensation efter denne lov, bortfalder, når retten ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. Postadresse: Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro 4

5 Klagevejledning landzonetilladelser Til Natur- og Miljøklagenævnet, som er nedsat i medfør af lov om naturbeskyttelse, kan påklages: 1) Kommunalbestyrelsers afgørelser efter 35, stk Klageberettiget efter 58 er miljøministeren og i øvrigt enhver med retlig interesse i sagens udfald, herunder en nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker. Stk. 2. Klageberettiget efter 58, stk. 1, nr. 1, 3, 4 og 5, er endvidere landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af, 1) at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og 2) at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer. 60. Klage skal være indgivet skriftligt inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. I tilfælde, hvor en afgørelse træffes indirekte og således ikke meddeles eller offentliggøres, regnes fristen fra det tidspunkt, hvor klageren har fået kendskab til afgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller en helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag. Stk. 2. Klage efter 58, stk. 1, nr. 1, indgives til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet ledsaget af den påklagede afgørelse og det materiale, der er indgået i sagens bedømmelse. Andre klager indgives til Natur- og Miljøklagenævnet. Stk. 3. Ved rettidig klage efter 58, stk. 1, nr. 3, 4 og 5, kan Natur- og Miljøklagenævnet t bestemme, at en af kommunalbestyrelsen eller miljøministeren meddelt tilladelse eller godkendelse ikke må udnyttes, og at et påbud ikke skal efterkommes. Er et bygge- eller anlægsarbejde iværksat, kan nævnet påbyde dette standset. Stk. 4. En tilladelse efter 35, stk. 1, må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Rettidig klage efter 58, stk. 1, nr. 1 og 2, har opsættende virkning, medmindre Natur- og Miljøklagenævnet bestemmer andet. Stk. 5. Natur- og Miljøklagenævnet påser, at den, som har modtaget en tilladelse, underrettes om klagen. Når klage indgives til kommunalbestyrelsen, underretter kommunalbestyrelsen straks den, der har modtaget en tilladelse, om klagen. Indsendelse af klage Klagen skal sendes til: Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Kommunen videresender herefter klagen med sagens bilag til Natur- og Miljøklagenævnet. Gebyr Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et gebyr for at behandle en klage. Klagegebyret er fastsat til 500 kr. Du modtager en opkrævning på gebyret fra Natur- og Miljøklagenævnet. Du skal benytte denne opkrævning ved indbetaling af gebyret. Natur- og Miljøklagenævnet modtager ikke check eller kontanter. Natur- og Miljøklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Gebyret tilbagebetales, hvis 1) klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 2) klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller 3) klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence. Det bemærkes, at hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse som følge af den tid, der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke. Natur- og Miljøklagenævnet kan også beslutte at tilbagebetale klagegebyret, hvis 1) der er indledt forhandlinger med afgørelsens adressat og/eller førsteinstansen om projekttilpasninger, og disse forhandlinger fører til, at klager trækker sin klage tilbage, eller 2) klager i øvrigt trækker sin klage tilbage, før Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse i sagen. 1 I henhold til Planloven LBK nr 937 af 24/09/ Der kan klages både over retlige og skønsmæssige forhold.

6 Gebyret tilbagebetales dog ikke, hvis nævnet vurderer, at der er forhold, der taler imod at tilbagebetale gebyret, f.eks. hvis klagen trækkes tilbage meget sent, herunder efter at klager har haft et afgørelsesudkast i partshøring. Planlovens 62 Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene. Det er ikke nogen betingelse, at sagen har været indbragt for Naturklagenævnet. Søgsmål til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. For afgørelser, hvorom der er udfærdiget offentlig bekendtgørelse, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsen.

7

8 Lise Overby Nørgård Fra: leif pinholt Sendt: 11. oktober :20 Til: Raadhus Jammerbugt Emne: Anmeldelse af husstandsvindmølle Risagerkær 6 Vedhæftede filer: GoogleEarth_Image.jpg; Jammerbugt - Claus MÜller - anm.pdf; Thy Møllen Model TWP, afstands beregninger pdf; Thy Windpover 6KW mølle Miljømåling ekstern støj.pdf; Opstalt 21m møllemast inkl nacelle.pdf; THYmøllen - tekniske data2.pdf; Typegodk SO-DV rev. 1.pdf Hej Hermed anmeldes opstilling af en husstandsmølle på vegne af: Claus Müller Risagerkær Pandrup Med venlig hilsen Leif Pinholt THYmøllen Aps

9

10

11

12

13

14

15 Projekt : Thymøllen ApS Oddesundvej Thy Att: : Leif Pinholt 13. juni 2012 Sag nr. 154 Beregning af lydubredelse fra Thy Windpower Model TWP Mølle, på 21 m gittermast. Beregningerne er foretaget med de måleresulatet som er præsenteret i rapport "Thy Windpower Model TWP Mølle, på 21 m gittermast, den 29 maj 2012". De anvendte lydeffektniveauer fremgår af bilag 2, ligesom støjbelastningen fra vindmøllen i udvalgte områder kan ses her. Støjbelastningen fra vindmøllen i 50 m afstand ved 6 m/s 34,3 L pa,tot. Støjbelastningen fra vindmøllen i 50 m afstand ved 8 m/s 36,2 L pa,tot. Lavfrekvent støj fra vindmølle(totalstøj) i en bolig (50 m afstand) vil ved 6 m/s belaste med 12,3 dbl palf. Lavfrekvent støj fra vindmølle i en bolig (50 m afstand) vil ved 8 m/s belaste med 11,7 dbl palf. Som det tydeligt fremgår i rapporten "Thy Windpower Model TWP Mølle, på 21 m gittermast, den 29 maj 2012" er der tale om overestimerede lydeffektniveauer. Som betyder at støjen fra vindmøllen må forvendtes at være lavere. Skulle der opstå spørgsmål står vi naturligvis forsat til rådighed. Venlig hilsen Bjørn Petersen BP Støjmåling BP støjmåling tlf Søndermarken Herning

16 Bilag 1 Beregningsmetoder BESTEMMELSE AF LYDTRYKNIVEAU L PA, I UDVALGT AFSTANDE I et punkt kan vindmøllens lydtrykniveau L pa i 1/1-oktavbånd i 1,5 m s højde bestemmes ved ligning ( nr i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af15/12/2011 (vindmøllebekendtgørelsen): L pa = L WA,ref -10 *log(l 2 +h 2 ) -11 db + L g - L a Hvor: l = afstanden i meter fra møllens fod til beregningspunktet 11 db = korrektion for afstand. 10 * log 4π L g = korrektion for terræn (1,5 db for landbaserede møller og 3 db for offshoremøller) L a = luftabsorption (α a (l 2 + h 2 )), hvor dæmpnings koefficienten α a fremgår af oktavbånds centerfrekvens tabel i bilag 2. Det totale A-vægtede lydtrykniveau L pa, tot i punktet findes derefter ved at addere lydtrykniveauerne L pa, i i de enkelte 1/1 oktavbånd, ved ligning: L pa,tot =10 * log 10 BESTEMMELSE AF LAVFREKVENT STØJ FRA VINDMØLLEN L PALF, I UDVALGT AFSTANDE I en bolig kan vindmøllens Lavfrevkente støj L palf bestemmed ved ligning( nr i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af15/12/2011 (vindmøllebekendtgørelsen): L palf = L WA,ref -10 *log(l 2 +h 2 ) -11 db + L glf - L σ - L a Hvor: l = afstanden i meter fra møllens fod til beregningspunktet 11 db = korrektion for afstand. 10 * log 4π L glf = korrektion for terræn ved lave frekvenser (se bilag 2) L σ = Lydisolation ved lave frekvenser (fremgår af bilag 2). L a = luftabsorption (α a (l 2 + h 2 )), hvor dæmpnings koefficienten α a fremgår af (fremgår af bilag 2). BP støjmåling tlf Søndermarken Herning

17 Bestemmelse af lydtrykniveau LpA, i udvalgte afstande. og Bestemmelse af lavfrekvent støj i udvalgte afstande. Bilag 2 Beregnet kildestyrke Hz LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 58,2 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 68,9 70,0 79,2 v, 8 m/s 63,9 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,8 Hz Oktavbånds centerfrekvens αa i db/m 0,001 0,0004 0,001 0,002 0,0036 0,0088 0,029 0,1045 Bestemmelse af Lydtrykniveaue LpA i udvalgte afstande. Møllehøjde m 21 Hz Afstand LAeq m v. m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) ,5 25,3 37,4 33,8 36,9 29,4 31,5 30,9 41, ,4 22,2 34,3 30,7 33,7 26,3 28,1 26,8 38, ,9 17,8 29,8 26,3 29,2 21,7 23,1 20,1 34, ,4 12,2 24,3 20,7 23,6 15,7 16,2 9,6 28, ,9 8,8 20,8 17,2 20,0 11,9 11,4 1,0 24, ,4 6,3 18,3 14,6 17,3 9,0 7,5-6,6 22, ,2 29,5 35,7 36,9 39,8 32,5 34,8 24,1 43, ,1 26,4 32,6 33,8 36,7 29,3 31,5 20,0 40, ,6 22,0 28,1 29,3 32,2 24,7 26,4 13,3 36, ,1 16,5 22,6 23,7 26,5 18,8 19,5 2,8 30, ,6 13,1 19,1 20,2 23,0 15,0 14,7-5,8 26, ,1 10,6 16,6 17,6 20,3 12,1 10,8-13,4 24,1 Bestemmelse af lavfrekvent støj i udvalgte afstande. Hz Oktavbånds centerfrekvens 10 12, , L glf 6 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,7 4,3 3,7 3 1,8 0 L σ 4,9 5,9 4,6 6,6 8,4 10,8 11, ,6 19,7 21,2 20,2 21,2 αa i db/m ,02 0,03 0,05 0,07 0,11 0,17 0,26 0,38 0,55 Hz 10 12, , m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 6 52,8 44,6 49,6 53,0 46,9 49,7 53,6 50,4 52,8 56,0 54,3 55,7 64,0 8 52,5 40,5 45,7 53,0 46,0 48,5 53,4 56,6 59,2 61,3 61,6 63,1 65,5 Hz Afstand 10 12, , LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) m v. m/s ,7 6,5 12,6 13,8 5,2 5,2 7,8 2,3-0,2-2,1-8,0-9,6-8,0 20, ,2-1,0 5,1 6,3-2,9-3,2-1,2-7,4-11,2-14,9-23,7-29,0-32,7 12, ,7-6,5-0,4 0,8-9,4-10,2-9,1-16,3-22,0-28,6-41,7-52,7-64,6 6, ,7-9,9-3,8-2,6-13,8-15,1-15,0-23,1-30,8-40,4-57,9-74,9-95,1 3, ,2-12,4-6,3-5,1-17,2-19,0-20,0-29,1-38,7-51,3-73,3-96,2-124,9 0, ,7 2,7 9,0 14,1 4,6 4,3 8,0 8,8 6,5 3,6-0,3-1,6-5,8 20, ,9-5,1 1,2 6,3-3,8-4,4-1,4-1,2-4,8-9,6-16,4-21,6-31,2 11, ,4-10,6-4,3 0,8-10,3-11,4-9,3-10,1-15,6-23,3-34,4-45,3-63,1 5, ,0-14,0-7,7-2,6-14,7-16,3-15,2-16,9-24,4-35,1-50,6-67,5-93,6 2, ,5-16,5-10,2-5,1-18,1-20,2-20,2-22,9-32,3-46,0-66,0-88,8-123,4-0,4

18 Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro Nykøbing M Att.: Henning Beyer Tlf Mail: Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken Herning Att.: Bjørn Petersen Tlf Mail: 29. maj

19 Resume Opgaven løses med BP Støjmåling som underleverandør for Arbejdsmiljø Midt Vest ApS, hvorfor spørgsmål til dette arbejde skal stiles til Arbejdsmiljø Midt Vest ApS. Efter aftale med Leif Pindholdt og Henning Beyer, har BP Støjmåling foretaget måling til bestemmelse af støjemissionen fra en Thy Windpower 6 kw vindmølle opstillet Skårupvej 3, 7770 Vestervig. Vindmøllen produceres hos Grønkjær s Maskinværksted, og sælges via ThyMøllen. Målingen er udført efter følgende vejledninger: Bekendtgørelse nr af 15/12/2011 (Vindmøllebekendtgørelsen) Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder Orientering nr. 13 fra referencelaboratoriet "måling af hørbare toner i støj" Vindmøllens beregningsmæssige lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af tabel 1.1. Frekvensbånd Hz L WA,ref = LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 58,2 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 68,9 70,0 79,2 v, 8 m/s 63,9 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,8 Tabel 1.1 Vindmøllens lydeffektniveauer, overestimeret jfr. bilag 2. Vindmøllens lavfrekvente beregningsmæssige lydeffektniveau ( Hz), i 1 / 3 -oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af tabel 1.2. Vindhastighed Hz 10 12, , m/s 52,8 44,6 49,6 53,0 46,9 49,7 53,6 50,4 52,8 56,0 54,3 55,7 64,0 8 m/s 52,5 40,5 45,7 53,0 46,0 48,5 53,4 56,6 59,2 61,3 61,6 63,1 65,5 Tabel 1.2 lavfrekvent støjnivea, overestimeret jfr. bilag 2. Som beskrevet i bilag 2, er lydtrykniveauet i referencespektret for baggrundsstøjen ikke tilstrækkelig lav. Totalstøjen bør være højere end baggrundsstøjen med 3 db. Dette er ikke tilfældet ved den aktuelle vindmølle. I den aktuelle situation er målingerne foretaget på to forskellige dage, samt yderligere to observationsdage (hvor der ikke blev målt). Begge måledage giver problemer med for kraftig baggrundsstøj. Baggrundsstøjen stammer primært fra vindstøj og vind i vegetationen, som på måletidspunktet ikke bar løv. Området er ellers primært bar mark, som ikke bidrager med baggrundsstøj. Det vurderes derfor ikke, at der kan opnås lavere baggrundsstøj, da måleforholdene på de to måledage var gode. Måleresultaterne af vindmøllestøjen er derfor overestimeret. Miljøstyrelsen er bekendt med at enkelte husstandsvindmøller ikke støjer meget, og at det kan give problemer i forhold til måling efter Vindmøllebekendtgørelsen. Holdningen her er den at man fratrækker 3 db fra lydtrykniveauet i de referencespektret hvor baggrundsstøjen ikke er tilstrækkelig lav, og beregner vindmøllens kildestyrke ud fra disse data. Det betyder at støjen fra vindmøllen bliver overestimeret, med en ukendt størrelse. Rapporten må kun gengives i sin helhed. 29/ Dato Bjørn Petersen BP Støjmåling 29. maj

20 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume Baggrund og Formål Måleobjekt Måleforhold Målemetode Måleinstrumenter Måleresultater Baggrundsstøj Beregning af lydeffektniveau Toneanalyse Ubestemthed maj

21 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Fortegnelse over støjmåleudstyr og software (1 side) Registreringer, måleparameter og delresultater (4 side) Toneanalyse (1 side) Vindmøllens produktionseffekt. (1 side) 29. maj

22 1 Baggrund og Formål Opgaven løses med BP Støjmåling som underleverandør for Arbejdsmiljø Midt Vest ApS, hvorfor spørgsmål til dette arbejde skal stiles til Arbejdsmiljø Midt Vest ApS. Efter aftale med Leif Pindholdt og Henning Beyer, har BP Støjmåling foretaget måling til bestemmelse af støjemissionen fra en Thy windpower 6 kw vindmølle opstillet Skårupvej 3, 7770 Vestervig. Vindmøllen produceres hos Grønkjær s Maskinværksted, og sælges via Thy Møllen. N Skårupvej 3, 7770 Vestervig Vindmøllens placering N Foto 1, Området omkring Skårupvej 3. Ikke målfast. Foto 2, Skårupvej 3. Ikke målfast. 2 Måleobjekt Vindmøllen er af typen Thy windpower Model TWP6 kw og har en navhøjde på 21 m gittermast. Rotordiameteren er 7 m. Vindmøllen har en generator. Vindmøllen er placeret på et skrånende terræn, fra syd mod nord. Terrænet er dyrket landbrugsjord. Vindmøllens er placering inden for den røde ring, se på foto maj

23 3 Måleforhold Målingerne blev foretaget den i tidsrummet kl og den i tidsrummet kl De meteorologiske forhold den var: Vind og vindretning: 5-8 m/s, sydvest Skydække: 1 / 1 skyet Temperatur: 11 o C De meteorologiske forhold den var: Vind og vindretning: 7-9 m/s, sydvest Skydække: 1 / 1 skyet Temperatur: 9 o C 4 Målemetode Målingerne er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2011 fra Miljøministeriet, (Vindmøllebekendtgørelsen). Samt Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj, nr. 6/1984. Støjen fra vindmøllen er målt i læsiden af vindmøllen i en vandret afstand på 24,5 m til rotorcentrum. Dette svare til navhøjden plus en halv rotordiameter. Målemikrofonen var monteret på lydhårdt underlag 1*1 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv vindskærm. Det var ikke muligt at registrere møllens elektriske effekt. I stedet er der under målingen foretaget målinger af vindhastigheden i modvindssiden (foran vindmøllen) ud for rotoren i højde 10 m over jorden og en vandret afstand af 16 m til bestemmelse af referencevindhastighederne v ref. Der er anvendt en ruhedslængde på 0,05 m, som svare til landsbrugsarealer med begrænset vegetation. Ved måling af baggrundsstøj blev vindmøllen standset. Ved måling af baggrundsstøj blev vindhastigheden og vindretningen ligeledes målt i 10 meters højde. Samtidige værdier af ækvivalent støjniveau og vindhastighed midlet over 1 minuts perioder er bestemt for hele måleperioden. På baggrund af målingerne er de ækvivalente støjniveauer, L A,ref,k, ved referencevindhastigheder 6 m/s og 8 m/s bestemt. Resultaterne er baseret på middelværdier af målt 1/1-oktav spektre 5 Måleinstrumenter De anvendte måleinstrumenter fremgår af bilag maj

24 6 Måleresultater Måleresultaterne, gives som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut) og baggrundsstøjniveauet vist som funktion af vindhastigheden fremgår af bilag 2. De målte 1/1- oktavspektre er sorteret efter vindhastighed og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilhørende baggrundsstøjspektrum. Af Tabel 6.1 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastighed 5,5 m/s V ref 6,5 7,5 m/s V ref 8,5 m/s Totalstøj Baggrundsstøj 6 10 Tabel 6.1: Antal spektre i referenceintervallerne De midlede støjniveauer i måleafstanden 24,5 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af Tabel 6.2. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Total støj, L A,ref 46,0 48,1 Baggrundsstøj, L A,B 43,6 44,8 Tabel 6.2: Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Totalstøj værdierne i tabellen er ikke korrigerede for baggrundsstøj. De midlede lavfrekvente støjniveauer ( Hz) i måleafstanden 24,5 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af Tabel 6.3 Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Total lavfrekvent Hz 33,7 37,9 støj, L A,ref Baggrundsstøj, L A,B 32,1 37,5 Tabel 6.3: Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Totalstøj værdierne i tabellen er ikke korrigerede for baggrundsstøj. 7 Baggrundsstøj Der er i forlængelse af målingerne målt baggrundsstøj med vindmøllen slukket. Baggrundsstøjen stammer fra vinden og vind i vegetationen. Det totale niveau L Aeq af den midlede baggrundsstøj er ikke mindst 6 db(a) lavere end det totale niveau L Aeq af vindmøllestøjen. Iflg. Miljøstyrelsen bekendtgørelse nr af 15/12/2011( Vindmøllebekendtgørelsen), skal en ny måling foretages. I den aktuelle situation, er målingerne foretager på to forskellige dage, samt yderligere to observations dage (hvor der ikke blev målt). Begge måledage giver problemer med for kraftig baggrundsstøj. Baggrundsstøjen stammer primært fra vind i vegetationen, som på måletidspunktet ikke bar løv. Området er ellers primært bar mark, som ikke bidrager med baggrundsstøj. 29. maj

25 Det vurderes derfor ikke at der kan opnås lavere baggrundsstøj, da måleforholdene på de to måledage var gode. Da lydtrykniveauet i referencespektret er ikke mindst 3 db højere end lydtrykniveauet af baggrundsstøjen, skal der korrigeret med 3 db. Iflg. Miljøstyrelsen bekendtgørelse nr af 15/12/2011( Vindmøllebekendtgørelsen). Vindmølle støjen bliver derfor overestimeret. 8 Beregning af lydeffektniveau Beregning af vindmøllens lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/1-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er foretaget ud fra den antagelse, af støjen udstråles fra en punktkilde placeret i navhøjde. L WA,ref =L A.ref,k + 10 *log(4π(r 2 +h 2 ))- 6 db Hvor: R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofon og vindmøllens fod h = vindmøllens navhøjde 6 db er en korrektion på grund af måling tæt ved en reflekterende plade på jorden Vindmøllens lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af tabel 8.1. Frekvensbånd Hz L WA,ref = LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 58,2 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 68,9 70,0 79,2 v, 8 m/s 63,9 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,8 Tabel 8.1Vindmøllens lydeffektniveauer, overestimeret jfr. bilag 2. I bilag 2 fremgår yderligere oplysninger om vindmøllens lydeffektniveau L WA,ref i 1/1-oktavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Beregning af lavfrekvent lydeffektniveau: Beregning af vindmøllens lavfrekvente støjniveau ( Hz), i 1 / 3 -oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af tabel 8.2. Som beskrevet i bilag 2, er lydtrykniveauet i referencespektret for baggrundsstøjen ikke tilstrækkelig lav. Totalstøjen bør være højere end baggrundsstøjen med 3 db. Dette er ikke tilfældet ved den aktuelle vindmølle, hvorfor resultater bliver overestimeret. Vindhastighed Hz 10 12, , m/s 52,8 44,6 49,6 53,0 46,9 49,7 53,6 50,4 52,8 56,0 54,3 55,7 64,0 8 m/s 52,5 40,5 45,7 53,0 46,0 48,5 53,4 56,6 59,2 61,3 61,6 63,1 65,5 Tabel 8.2 lavfrekvent støjniveau, overestimeret jfr. bilag 2 I bilag 2 fremgår vindmøllens lydeffektniveau L WA,ref i 1 / 3 -oktavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Miljøstyrelsen er bekendt med at enkelte husstandsvindmøller ikke støjer meget, og at det kan give problemer i forhold til måling efter Vindmøllebekendtgørelsen. Holdningen her er den at man fratrækker 3 db fra lydtrykniveauet i de referencespektret hvor baggrundsstøjen ikke er tilstrækkelig lav, og beregner vindmøllens 29. maj

26 kildestyrke ud fra disse data. Det betyder at støjen fra vindmøllen bliver overestimeret, med en ukendt størrelse. 9 Toneanalyse Det er undersøgt om støjen fra vindmøllen indeholder tydelige hørbare toner. Der er foretaget en objektiv måling efter retningslinjerne i kapitel 7 i Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj, nr. 6/1984, samt orientering nr. 13 fra referencelaboratoriet "måling af hørbare toner i støj". Under målingen blev det desuden vurderet at støjen fra vindmøllen ikke indeholder impulser. Målingen er foretaget i læsiden af vindmøllen i en vandret afstand på 24,5 m til rotor centrum. Dette svare til navhøjden plus en halv rotordiameter. Målemikrofonen var monteret på lydhårdt underlag 1*1 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv vindskærm. Der er ved objektiv toneananlyse konstateret at støjen fra vindmøllen ikke indeholder tydelige hørbare toner. Se bilag 3. Det er derfor ikke givet tillæg. 10 Ubestemthed Ubestemtheden ved beregning af støjniveauet i omgivelserne L pa er ±2 db ved 90 % dobbeltsidet konfidens i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15/12/2011 (vindmøllebekendtgørelsen). 29. maj

27 Bilag 1 Sagnr. 154 Fortegnelse over støjmåleudstyr og software X angiver udstyr anvendt ved målinger, der er udført i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport. Instrumen Fabrikat Type Serie/reg.nr. Sidste Næste Laboratorium X kontrol kontrol Integr. Lydtrykmåler Svantek Exova x Mikrofon G.R.A.S 40AE Exova x Kalibrator B&K Exova x Vindmåleudstyr Davis Vantage Pro A21216A Teknologisk Institut x 6060EU Minidisc-recorder HBB MPD Kalibreres inde brug. Minidisc HBB MD74 EDB programmer Støjberegningsprogram SoundPLAN Version Støjberegningsprogram SoundPLAN Version Støjanalyse program SvanPC x Udstyr bygningsakustik Forstærker Norsonic Nor Højtaler Norsonic Bankemaskine BSWA TM

28 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 1 af 4 Vindmølle støj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Frekvensbånd Hz Frekvens Hz Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,3 26,9 32,0 40,9 37,5 40,8 37,2 36,7 37,8 46,9 5,0 25,7 30,8 41,4 37,3 40,9 37,6 36,9 37,8 47,0 6,5 25,3 31,3 40,6 37,6 40,1 37,3 36,8 37,8 46,7 5,4 27,2 31,2 41,6 37,6 40,6 37,4 36,7 37,8 47,1 5,9 24,7 30,7 40,9 37, ,1 36,8 37,8 46,7 5, ,5 40,8 37,5 40,4 37,3 36,8 37,8 46,8 6,0 24,7 31, ,5 40,3 37,4 36,8 37,8 46,6 6, ,6 37,9 37,9 40,7 37,7 36,8 37,8 46,4 6,4 26,1 31,7 39,1 38,1 41,3 37,4 36,8 37,8 46,7 5,9 26,5 31,6 38,4 37,9 40,8 37,4 36,8 37,8 46,5 6,5 26,3 33,1 38,3 38,5 40,8 37,8 36,9 37,8 46,7 6,1 26,2 32,4 38, ,6 37,9 36,8 37,8 46,6 6,3 27,1 33,3 38,3 39,1 41,4 38,4 36,9 37,8 47 Gennemsnit 25,1 30,8 39,4 37,0 39,9 36,7 36,1 37,1 46,0 Vindmølle støj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Frekvensbånd Hz Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 7,6 26,9 33,3 38,1 38,6 41,1 38,2 36,9 37,8 46,8 7, ,3 40,8 42,1 43,2 36,6 35,3 22,4 47,9 7, ,3 40,5 41, ,4 23,5 48,2 8,0 31,8 36,7 40, ,5 37,1 40,5 25,8 48,5 8,4 30,6 36,5 40,5 41,7 43, ,9 25,3 48,2 8,2 31,7 36,3 40,1 41,7 43,4 37,8 42,8 25,2 48,8 7, ,2 39,9 41,2 42,9 36,3 37,8 25,2 47,6 7,5 32,1 36,2 39,9 41,2 42,5 36,5 36,2 23,5 47,4 7,9 30,9 37,1 40,5 41,7 43, ,5 24,5 48,5 8,0 32,8 37,8 41,3 41,9 42,6 36,8 41,1 26,3 48,6 7,6 30,3 36,6 40,6 41,2 42, ,3 25,1 47,8 7,5 31,2 36,7 40,8 42, ,2 36, ,3 Gennemsnit 31,1 36,6 40,3 41,5 43,1 37,2 39,2 28,9 48,1 Baggrundsstøj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Frekvensbånd Hz Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,8 25,9 28,1 29,2 30,2 33,1 34,9 36,7 37,9 43,3 5,5 26,6 28,5 29,4 30, ,8 36,8 37,9 43,3 5,8 25,8 27,9 29, ,5 34,6 36,5 37,7 43,1 6,2 26, ,5 33,6 37,6 36,5 36,8 37,8 44,5 6,4 24,7 28,3 31,1 31,6 32,6 34,7 36,5 37,8 43,3 6,3 25,7 28,1 30, ,8 36,6 37,8 44 Gennemsnit 26,0 28,5 30,0 31,9 34,4 35,3 36,7 37,8 43,6 Baggrundsstøj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Frekvensbånd Hz Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 8,2 30, ,9 39,4 37,8 33,6 34,5 20,6 44,8 8,5 29,4 35,2 37,6 39,4 40,2 36, ,6 46 8,3 30,8 34,9 37,6 39,2 39,6 35, ,6 45,3 8,3 31,9 36,1 38,2 39,4 37,6 33,4 34,7 20,1 45 7,9 32,4 35,9 38,4 38,8 37,4 34,6 36,8 20,9 45,2 8,4 32,5 36, ,7 38,2 34,6 34,8 20,8 45,6 7,9 32,7 36,1 37,4 38,3 40,2 34,8 31, ,2 7,1 33, ,3 36,7 35,8 31,6 32,9 20,9 43,4 7,9 33,8 35,9 38,3 39,5 38,5 34, ,6 45,9 7,7 31,4 34,8 38,7 40,5 38,5 35,2 39,2 24,3 46,2 Gennemsnit 31,7 35,2 37,5 38,6 38,1 34,1 35,1 21,5 44,8

29 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 2 af 4 Z0 (terrænruhed) = h (navhøjde) = d (rotor diameter) = Måleafstand R = Målt vindhastigheds højde= Z ref = referencehøjden ( fast værdi) Z 0ref =Referenceruheden (fast værdi) 0,05 landbrusarealer med vegetation 21 m 7 m 24,5 m 10 m 10 m 0,05 m Det korrigerede referencelydtryk(korrektion for baggrundsstøj) Frekvensbånd Hz L A,ref,k LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 23,0 26,8 38,9 35,4 38,5 31,2 33,7 34,8 44,1 v, 8 m/s 28,7 31,1 37,2 38,4 41,4 34,2 37,0 28,0 45,6 Beregnet kildestyrke Frekvensbånd Hz L WA,ref = LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 58,2 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 68,9 70,0 79,2 v, 8 m/s 63,9 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,8 Frekvens områder som er markeret med rød baggrund, er baggrundsstøjen højere en totalstøjen. Baggrundsstøjen er korriget med 3 db, i disse oktavbånd og brugt i den videre beregning. Dette overestimeres vindmøllens kildestyrke. Som beskrevet i Bekendtgørelse nr af 15/12/2011 ( Vindmøllebekendtgørelsen) afsnit. Korrektion for baggrundstøj, bestemmelse af lydeffekniveau.

30 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 3 af 4 Vindmølle støj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Frekvensbånd Hz Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,3 21,4 5,4 16,4 20,6 15,4 17,2 21,9 19,0 21,5 24,3 23,3 25,0 30,2 34,2 5,0 18,8 10,6 12,6 20,2 9,8 17,3 21,2 16,2 19,4 23,8 22,9 23,3 29,0 33,0 6,5 19,9 5,4 18,9 20,6 10,3 12,6 21,4 16,5 19,2 23,2 22,0 23,9 29,7 33,3 5,4 22,2 6,7 12,8 19,8 10,8 17,6 21,1 16,1 23,2 24,4 21,7 24,5 29,5 33,7 5,9 19,4 0 15,3 20,2 13,4 16,5 20, ,4 23,1 20,5 22,2 29,3 32,7 5, ,9 20,5 13,4 16,2 20,6 16,4 18,6 22,6 21,3 22,8 29,3 32,8 6, ,6 20,7 6,4 13,5 20,2 16,4 17,5 22, ,2 30,6 32,9 6,5 21 5,4 13,2 19,2 10,2 17, ,8 18,6 23,2 21,9 23,3 30,3 33,4 6,4 21,6 8,1 9,7 21,9 14,1 19,3 21,6 17,5 20,3 23,8 21,7 23,2 30,5 33,9 5,9 22,4 5,4 14,6 19,4 14,4 18,4 21,8 18,2 20,3 24, ,7 30,4 33,8 6,5 22,7 5,4 12,6 20,3 11,7 18,6 21,8 18,3 20, , ,8 6,1 20,5 7,9 16,6 20,5 15,2 16,9 21,6 17,6 20, ,2 23,4 31,3 34,2 6,3 21,1 13,7 16, ,2 18,6 22,1 20, ,6 23,4 24,9 32,1 35,2 Gennemsnit 20,6 7,5 15,3 20,4 13,3 17,3 21,4 17,4 20,2 23,8 22,1 23,5 30,4 33,7 Vindmølle støj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Frekvensbånd Hz Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 7,6 20 5,4 12,6 20,5 13,4 16,7 21,1 17,7 20,2 25, ,4 32,2 34,8 7,9 19,7 4,4 12,9 20,7 13,6 16,5 20,2 23,9 25,1 26,3 27,8 30,3 35,7 38,3 7,5 20,1 7,6 12,5 20,3 12,8 15,9 20,0 24,1 26,7 27,2 27,7 30,1 35,8 38,5 8,0 19,5 7,8 11,9 21,5 11,7 17,8 21, ,3 27,7 28,3 24,7 32,5 36,8 8,4 21,3 8,1 14,6 21,2 14,2 15,1 21,2 25,3 25,1 26,9 28,1 30,9 34,1 37,8 8,2 22,4 11,5 16,5 20,3 14,1 16,1 20,9 23,9 27,5 28,3 28,3 30, ,0 7,8 20,3 8,3 13,7 19,9 12,9 15,7 22,3 23,6 26,7 27,5 28,1 30,5 33,8 37,7 7,5 19,5 7,9 12,6 19,2 13,5 15,9 20,3 24,7 27,3 28,9 27,5 30,9 33,7 37,9 7,9 20,3 7,8 13,9 20,9 13,8 16,6 21,8 23,9 26,7 27,2 28,9 32,3 34,2 38,3 8,0 20,1 7,7 12,9 21,3 14,2 16,4 21,4 25,1 28,9 29,1 29,1 32,9 35,2 39,3 7,6 19,4 7,5 11,8 20,9 13,3 15,6 20,7 24,2 25,1 26,9 28,7 31,9 33,6 37,8 7,5 20,5 8,5 13,2 21,7 12,7 16,7 21,9 25,3 26,7 27,0 28,9 32,4 33,4 38,1 Gennemsnit 20,3 8,1 13,5 20,8 13,4 16,3 21,2 24,3 26,5 27,5 28,1 30,7 34,2 37,9 Baggrundsstøj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Frekvensbånd Hz Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,8 15,8 13,3 16,1 20,6 14,4 16,7 20,4 17,2 19,7 23, , ,6 5,5-12,4 13,5 18,8 20,9 14,2 18,6 21,6 17,2 22,9 23,3 21, ,6 32,1 5,8 21,4 13,7 12,2 20,7 15, ,7 18,8 20, ,3 22,4 24,8 31,8 6,2 19,9 10,6 15,8 21,9 16,6 18,5 22,4 20,1 21,1 24,1 24,2 25,5 25,7 33,2 6,4 19,8 10,2 18,6 20,3 10,2 15,6 20,4 16,3 18,1 22,7 20,8 22,7 25,7 31,5 6, ,6 19,1 20,2 15,1 18,3 21, ,2 23,1 21,2 22,6 25,2 31,9 Gennemsnit 19,0 12,4 17,4 20,8 14,7 17,5 21,4 18,2 20,6 23,4 22,0 23,3 25,4 32,1 Baggrundsstøj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Frekvensbånd Hz Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 8,2 20,1 8,3 13,2 19,8 13,2 14,9 19,3 25,0 26,1 26,5 27,1 30,8 31,7 36,7 8,5 19,5 7,8 12,8 20,7 13,4 15,4 20,1 20,5 24,9 26,5 27,3 31,1 31,8 36,6 8,3 19,7 8,6 14,5 21,5 14,3 15,7 19,8 22,3 26,1 28,0 28,3 30,5 31,1 36,7 8,3 20,7 7,6 13,5 19,3 14,9 16,1 21,5 23,1 26,4 29,5 29,4 30,6 33,1 37,8 7,9 19,8 8,5 13,8 20,1 12,7 14,6 20,8 23,5 26,7 30,2 29,6 31,2 32,1 37,8 8,4 20,5 8,7 11,9 20,3 13,3 15,7 20,9 23,6 26,8 30,3 30,8 31,7 32,6 38,3 7,9 19,9 7,7 13,9 19,8 13,1 15,9 21,1 23,8 27,1 30,4 30,7 31,4 31,9 38,0 7,1 20,3 8,8 12,9 20,3 14,5 16,2 20,8 25,3 28,9 29,9 30,1 30,2 30,5 37,6 7,9 20,4 8,7 13,2 20,4 14,5 16,8 21,3 27,3 29,1 30,1 30,5 31,2 31,6 38,3 7,7 19,7 7,9 13,1 20,1 13,9 16,9 21,7 25,6 26,5 27,5 28,4 30,1 31,2 36,9 Gennemsnit 20,1 8,3 13,3 20,3 13,8 15,9 20,8 24,4 27,0 29,1 29,4 30,9 31,8 37,5

31 Bilag 2 Side 4 af 4 Z0 (terrænruhed) = h (navhøjde) = d (rotor diameter) = Måleafstand R = Målt vindhastigheds højde= Z ref = referencehøjden ( fast værdi) Z 0ref =Referenceruheden (fast værdi) 0,05 landbrusarealer med vegetation 21 m 7 m 24,5 m 10 m 10 m 0,05 m Det korrigerede referencelydtryk(korrektion for baggrundsstøj) Frekvensbånd Hz L A,ref,k 10 12, , LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 17,6 9,4 14,4 17,8 11,7 14,5 18,4 15,2 17,6 20,8 19,1 20,5 28,8 31,6 v, 8 m/s 17,3 5,3 10,5 17,8 10,8 13,3 18,2 21,4 24,0 26,1 26,4 27,9 30,3 35,0 Beregnet kildestyrke Frekvensbånd Hz L WA,ref = 10 12, , LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 52,8 44,6 49,6 53,0 46,9 49,7 53,6 50,4 52,8 56,0 54,3 55,7 64,0 66,7 v, 8 m/s 52,5 40,5 45,7 53,0 46,0 48,5 53,4 56,6 59,2 61,3 61,6 63,1 65,5 70,2 Frekvens områder som er markeret med rød baggrund, er baggrundsstøjen højere en totalstøjen. Baggrundsstøjen er korriget med 3 db, i disse oktavbånd og brugt i den videre beregning. Dette overestimeres vindmøllens kildestyrke. Frekvens områder som er markeret med orange baggrund, er totalstøjen ikke mindst 3 db højere end baggrundsstøjen. Totalstøjen korriges med 3 db. Dette overestimeres vindmøllens kildestyrke. Som beskrevet i Bekendtgørelse nr af 15/12/2011 ( Vindmøllebekendtgørelsen) afsnit. Korrektion for baggrundstøj, bestemmelse af lydeffekniveau.

32 Toneanalyse Bilag 3 Side 1 af 1 Udført efter Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, Orientering nr. 13 MÅLING AF HØRBAR TONER I STØJ og Vejledning fra miljøstyrelsen, Vejledning nr. 6/1984, november 1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder. Målingen er udført lineært og toneanalysen er gennemført med tidsvægtning Hanning. Kritiskbånd 100 Hz. Toneanalyse f c, krit L p,tone L p,støj, middel L p,krit.bånd L ts Kriterieværdi Tillæg Hz db db db db db 0/5 db 287,6 34,5 13,0 36,4-1,9 4,4 0 Konklusion der gives ikke tone tillæg.

33

34 THYmøllen TWP 6kw Thy Møllens nye TWP 6 kw mølle er en videreudvikling af den oprindelige Thy Mølle, der blev produceret i perioden Denne model har vist sin robusthed med over 25 års drift uden udskiftning af hovedkomponenter og bliver nu videreført i en opdateret version, hvor der ikke bliver gået på kompromis med kvalitet og sikkerhed. Møllen er konstrueret med en sikkerhedsfaktor på 3 og har både failsafe skivebremse og centrifugaludløste vingetipbremser. Thy Møllen kan leveres på trebenet galvaniseret gittermast eller 12-kantet galvaniseret rørtårn. Tekniske data: Rotordiameter. 7,13 m. Bestrøget areal.. 39,95 m2 Rotoromdrejningshastighed ca 98 o/min. Tårnhøjder rørtårn. 21 m. Tårnhøjder gittermast.. 21 m. Styring Thy WindPower PLC Gear... Renold eller tilsvarende Generator.. Lönne eller tilsvarende Krøjegear... BJ eller tilsvarende Vindfane og vindmåler Orbital eller tilsvarende Vinger Thy WindPower W6-40 Støjtal v/ 8 m.sek. vind ca. 37db på 50 m.afstand Støjtal v/ 6 m.sek. vind ca. 35db på 50 m afstand THYmøllen Ren dansk energi Made in Thy! Thy WindPower Aps forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne. THY Wind Power Aps Oddesundvej 183 Visby 7755 Bedsted Phone:

35 Godkendelse Småvindmølle SO-DV revision 1 Dette certifikat er udstedt til producenten: Thy Møllen Leif Pinholt Oddesundvej Bedsted Thy For vindmøllen: Thy Møllen, type TWP 6 kw 21 m gittermast Vedrørende Småmølle godkendelse Beskrivelse af mølle: Møllen er en 3 bladet opvinds propel mølle. Aktiv krøjning med krøjegear. Rotordiameter: 7,13 m Nominel effekt: 6 kw Nominelt omdrejningstal: 98 o/min Gearkasse og asynkron generator Mekanisk bremse Vinger af træ med tipbremse eller vinger af glasfiber med tipbremse Certifikatet attesterer at godkendelsen af småvindmøllen er udført i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 651 af 28. juni 2008 om teknisk godkendelse for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service af en certificerende virksomhed samt Godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder med en eleffekt på maksimalt 25 kw under følgende: Certifikatet attesterer at godkendelsen af småvindmøllen er udført i henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 651 af 28. juni 2008 om teknisk godkendelse for konstruktion, fremstilling, opstilling, vedligeholdelse og service vindmøller samt Energistyrelsens meddelelse af 19. marts 2010 om godkendelse af vindmøller med et rotorareal på 40 m 2 og derunder. Der er ingen udestående forhold. Møllen er godkendt til opstilling og drift. Godkendelsen er gyldig i 3 år fra oprindelige udstedelse af revision 0. På side 2 er listet de dokumenter der er indgået til godkendelsen. Dato for udstedelse: Underskrift: 11. marts 2012 Strange Skriver Gyldig til: 17. marts 2014 SO-DV rev. 1 Side 1 af 2

36 Certifikatet er baseret på følgende rapporter og bilag: Thy Windpower - datablad 21m mast 6kw Fundament til 6 kw mølle 0513_001. Hydraulik diagram DV-R5393. Rapport over afprøvning af styrke af vinge. Risikovurdering Thy Møllen 01 Thy Windpower rapport. Støjmåling Thy Windpower-TF Bilag (2) Thy Windpower-Testdata for generator_1la7163_6aa TWP 6kW CE dokument Log14_02_11 datalogning Betjeningsvejledning TWP 6kW Ver 01 DV-R5666. Trækprøvning af mast. Sikkerhedsafprøvning. Driftsafprøvning DV-R6636. Trækprøvning af glasfiber vinge leveret af Olsen Blades. Rev. 1 Levering med glasfiber vinger tilføjet. Dato for udstedelse: Underskrift: 11. marts 2012 Strange Skriver Gyldig til: 17. marts 2014 SO-DV rev. 1 Side 2 af 2

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Miljømåling - ekstern støj Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter

Læs mere

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til byggeri på Guldagervej 45, 9493 Saltum Karin og Niels Guldager Guldagervej 45 Ejersted 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til tilbygning af sommerhus Marianne og Morten Gade Birkmosevej 120 9740 Jerslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Nyfors Saltumvej 22 9700 Brønderslev Att.: Torben Søborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 19. december 2013. kl. 15:30. Henrik Højer Lundergaardsvej 8 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Jørgen Christian Skeel Kammerherrensvej 62A 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til byggeri

Landzonetilladelse til byggeri Bjarne Bruun Damgårdsmindevej 33 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 02-01-2008

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads

Landzonetilladelse til opførelse af læskur på legeplads Ketty Skriver Hansen Vasen 58 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård irekte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 26-10-2007

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til bebyggelse Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk att.: Thorbjørn Nørgård Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Anja Juhl Maindahl Manstrup Strandvej 33 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til udvidelse af garage på Rødhusvej 59, Kaas, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til udvidelse af garage på Rødhusvej 59, Kaas, 9490 Pandrup. Poul Erik Tidselsbak Rødhusvej 59 Kaas 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230

Landzonetilladelse og dispensation fra Lokalplan nr. 230 Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse samt dispensation fra Lokalplan nr. 230 til udvidelse af boligarealet på Spergelvej 19, 9490 Pandrup. Anders Boysen Jepsen Spergelvej 19 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 20-02-2008

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. januar 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 6. januar 2013 kl. 15:30. Per Danielsen Grønbækvej 10 9460 Brovst Per-danielsen@hotmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen.

Anlæggende placeres på to stativer i umiddelbar tilknytning til både de nuværende bygninger på Husmandsvej 28 og til det nye stuehus på ejendommen. Johannes Nielsen Husmandsvej 28 9430 Vadum jn@norhalne-vvs.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på Højvej 2, 9490 Pandrup.

Landzonetilladelse til at tilbygge stuehuset med en udestue på Højvej 2, 9490 Pandrup. Thomas Brøndum Clemmensen Højvej 2 Moseby 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted

Offentliggørelse. Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Karina Sørensen Ryetvej 10 9381 Sulsted Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 14-04-2011

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Thomas Ring Carlsen Gl. Ingstrupvej 55 9480 Løkken Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus og manøvrerum til halmfyr på Smedegaardsvej 35, 9493 Saltum.

Landzonetilladelse til opførelse af et maskinhus og manøvrerum til halmfyr på Smedegaardsvej 35, 9493 Saltum. Erik Gade Smedegaardsvej 35 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 17-07-2012

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Kirsten Hvelplund Stjær bakker 19 9460 Galten Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 04-01-2011

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed.

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af lokalplanområdet som helhed. Steen Gaarden mail@multi-mal.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 23-01-2013

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale.

Det er en forudsætning for tilladelsen, at butikken indrettes og drives som oplyst i ansøgningen og i det supplerende materiale. Trine og Jørgen Jensen jej@digigraf.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 30-01-2014

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Peter Winther Carlsen Aldrupvej 86 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 20. november 2013 kl. 15:30. Vandforsyningen Brovst og Omegn Fyrrebakken 6 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 28. oktober 2013 kl. 15. Poul Sørensen Øslevvej 45 9690 Fjerritslev Kopi sendt pr mail til miljøchef: Allan K. Olesen, LandboNord ako@landbonord.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til bebyggelse

Landzonetilladelse til bebyggelse Vildmoseporten Leif Larsen leiflarsen@larsen.mail.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen Vindmøllerne opføres på følgende matr.nr.:

Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen Vindmøllerne opføres på følgende matr.nr.: Vattenfall Vindkraft A/S Att.: Maren Andersen maren.andersen@vattenfall.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner

Lokalplan 62 kan findes på kommunens hjemmeside jammerbugt.dk/lokalplaner Ingrid Uglebjerg Thomsen Strandvejen 78 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Janne Wollesen art@janne-wollesen.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-03-2015

Læs mere

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Landzonetilladelsen meddeles i henhold til planlovens 35. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Inger og Jan Henningsen ingerskoedt@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL

1DF SLETTEGÅRD, HJORTDAL Feriecenter Slettestrand Slettestrandvej 140 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Camilla Berntsen camilla-berntsen@hotmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486

Tilladelse til byggeri på Sandmosevej 486 AMU Nordjylland Sofievej 61 9000 Ålborg Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 09-07-2010

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A.

Gældende bestemmelser Jf. Lokalplan 41, 5.2 skal udvidelse af det eksisterende varmeværk ske inden for det på kortbilag 2 angivne Byggefelt A. Fjerritslev Fjernvarme Industrivej 27 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Bygningen opføres med ydrevægge i træ og tag af tagpap. Samtidig nedrives eksisterende garage og overdækning på ejendommen.

Bygningen opføres med ydrevægge i træ og tag af tagpap. Samtidig nedrives eksisterende garage og overdækning på ejendommen. Korsholm Tømrer og Snedkerforretning ApS og Susanne Baymler Anisimow Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse

Landzonetilladelse til ændret anvendelse Anders Bilgram Hjortdalvej 227 9690 Fjerritslev Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Cathrine Collart Lauge Grønhøj Rendbækvej 112 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side.

Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår på nederst på denne side. Kurt Kjær Røge Husbymøllevej 30 Husby 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen

Landzonetilladelse og dispensation fra åbeskyttelseslinjen Aalborg kajakklub Ib Jul Pedersen Nordtoft 58 9000 Aalborg ibjul@stofanet.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

Tilladelse til byggeri

Tilladelse til byggeri Tømrer og Snedker Kastberg A/S Vestvej 13 9600 Aars hjk@kastberg-as.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte

Læs mere

Landzonetilladelse til udstykning af en vindmølleparcel fra matr.nr. 5a Holme By, V. Torup.

Landzonetilladelse til udstykning af en vindmølleparcel fra matr.nr. 5a Holme By, V. Torup. Landinspektør Nord Att. Lsp. Carsten Overgaard Sørensen Bredgade 206 9700 Brønderslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning.

Landzonetilladelse til ny- og tilbygning. Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Dorte Ringgaard Direkte 7257 7893 dor@jammerbugt.dk 15-11-2007 Sagsnr.: 1849-21599 Landzonetilladelse til

Læs mere

Offentliggørelse Landzonetilladelsen offentliggøres dagsdato på kommunens hjemmeside

Offentliggørelse Landzonetilladelsen offentliggøres dagsdato på kommunens hjemmeside Per Andersen Kastanievej 6 9000 Aalborg Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til lovliggørelse

Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til lovliggørelse Torben Roosewelt Pedersen Gl. Kaasvej 5 Kaas 9490 Pandrup Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken

Dispensation fra Lokalplan 217 til solceller på ejendommene matr. nr. 7fu Klitterne, Ingstrup, beliggende Alexandravej 7, 9480 Løkken Erik Aagaard Pr. mail: aagaard0605@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Claus Rom Limfjordsgade 67, Gjøl 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Iben Hammeleff Direkte 7257 7323 ibh@jammerbugt.dk 01-10-2013

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Atkitekttegnestuen Yderskov Danserhøj 38 9700 Brønderslev Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation til etablering af carporte med fladt tag ved Andelsforeningen Vandværksparken II Andelsboligforeningen Vandværksparken II Nørremarksvej 25-27 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte

Læs mere

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning.

Der kan dog opstilles lav skiltning ved de enkelte virksomheder efter byrådets nærmere anvisning. MCDONALD'S DANMARK ApS Falkoner Alle 20 2000 Frederiksberg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af bolig inklusiv overdækket terrasse og garage på Thorup Strandvej 272, V. Thorup, 9690 Fjerritslev.

Landzonetilladelse til opførelse af bolig inklusiv overdækket terrasse og garage på Thorup Strandvej 272, V. Thorup, 9690 Fjerritslev. HusCompagniet A/S Gøteborgvej 24 9200 Aalborg SV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Dennis Olesen Manstrup Strandvej Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår nederst på denne side.

Dennis Olesen Manstrup Strandvej Fjerritslev. Se landzonetilladelsens vilkår nederst på denne side. Dennis Olesen Manstrup Strandvej 33 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og opførelse af et stuehus til landbrugsejendommen Havvejen 241, 9690 Fjerritslev.

Landzonetilladelse til ændret anvendelse og opførelse af et stuehus til landbrugsejendommen Havvejen 241, 9690 Fjerritslev. Kirsten Hvelplund Hårbyvej 19 Stjær 8464 Galten Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 14-01-2008

Læs mere

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015.

Det er en forudsætning for tilladelsen at terrænreguleringerne foretages i overensstemmelse med det oplyste på møde den 5. maj 2015. Initiativgruppen i Birkelse v/ Karl Schrøder Ravnevej 16 9440 Aabybro Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Karsten Nielsen Bratbjerg 60 9460 Brovst Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro.

Dispensation fra Lokalplan 4.14 til opførelse af et anneks på Fløjlsanden 10, Gjøl, 9440 Aabybro. Yvonne Stoltze Jensen Industrivej 32 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro

Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Susanne Frederiksen Hedebovej 12 Biersted 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Pia Voss Jensen Jakob Christensen Stagstedvej Brovst. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Klage

Pia Voss Jensen Jakob Christensen Stagstedvej Brovst. Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Klage Pia Voss Jensen Jakob Christensen Stagstedvej 46 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2.

Se landzonetilladelsens vilkår på side 2. Niels Skov Jensen Centralgårdsvej 90 9440 Aabybro Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.:72577777Fax:72578888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Jens Broberg Sohngårdsholmvej 15 9000 Aalborg Sendt med digital post Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Lokalplan 151 ang. eksisterende læhegn på ejendommen matr. nr. 41f Hune By, Hune, beliggende Peder Nielsensvej 2, 9492 Blokhus. Hugo Skjødt Pr. mail - se liste Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365 mss@jammerbugt.dk 21-12-2011

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af en maskin- og lagerhal til døgninstitutionen Møllegården, Storgaardsvej 19, 9493 Saltum.

Landzonetilladelse til opførelse af en maskin- og lagerhal til døgninstitutionen Møllegården, Storgaardsvej 19, 9493 Saltum. Henrik Broe Møllegården Storgaardsvej 19 9493 Saltum Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Yrsa og Ole Kragh Tranum Engevej 114 9460 Brovst Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til byggeri

Landzonetilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelsesloven til byggeri Per Ole Nielsen Ulvehusvej 117 9440 Aabybro Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 16-05-2008

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Bjarne Hansen Gøttrupvej 129 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Naturstyrelsen vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Naturstyrelsen vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Naturstyrelsen Vendsyssel Att.: Anne Mette Knudsen amknu@nst.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst.

Landzonetilladelse til etablering af 3 midlertidige beboelsespavilloner på Jammerbugt Asylcenter, Vestkystvejen 78, 9460 Brovst. Udlændingestyrelsen Att. Mikael Bo Pedersen Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk 10-09-2015

Læs mere

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor.

Dispensationen indebærer, at der gives tilladelse til, at der på ejendommen Pirupvejen 1, Blokhus indrettes butik og kontor. Jonna Gerner Meyer Nielsen Engvejen 61 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt.

Det er en betingelse for tilladelsen, at anlægget etableres som ansøgt. Anna Marie Kornum Hjortdalvej 121 9690 Fjerritslev Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 152 til mindre skelafstand end 2,50 m ved byggeri på Bransagervej 7, 9490 Pandrup

Dispensation fra Lokalplan 152 til mindre skelafstand end 2,50 m ved byggeri på Bransagervej 7, 9490 Pandrup Brdr. Poulsen Inventarsnedkeri ApS Bransagervej 7 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). Henriksen og Madsen Himmerlandsvej 16 9670 Løgstør Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside

Læs mere

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund

#split# Landzonetilladelse til husstandsvindmølle på Bollegade 33, 9d, Bolle Fjerding, Dronninglund #split# Peter Sønderled Pedersen Bollegade 33 9330 Dronninglund Plan og Miljø Dato: 24-11-2015 Sags. nr.: 01.03.00-P19-121-15 Sagsbeh.: Annemarie S. Pedersen Lokaltlf.: +4599455514 Ny Rådhusplads 1 9700

Læs mere

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle,

POSTBOKS 19 ØSTERGADE STRUER. Landzonetilladelse samt VVM-afgørelse opstilling af husstandsmølle, POSTBOKS 19 ØSTERGADE 11-15 7600 STRUER T: 96 84 84 84 F: 96 84 81 09 E: STRUER@STRUER.DK WWW.STRUER.DK Thy WindPower Aps Oddesundvej 183 7755 Bedsted Sendt pr. mail til: duf(&,karby.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Claus Müller Risagerkær 6. 6, 9490 Pandrup.

Claus Müller Risagerkær 6. 6, 9490 Pandrup. Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4).

Udnyttelse af landzonetilladelsen Landzonetilladelsen må ikke udnyttes før klagefristens udløb (Planlovens 60, stk. 4). Harry Nielsen Klithusevej 27 9460 Brovst Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Lise Overby

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 27-004 til flytning af forsinkelsesbassin på ejendommen matr. nr. 36b Åby By, Åby, Skovparken, 9440 Aabybro Jammerbugt Forsyning A/S Lundbakvej 5 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster

Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Maria og Chresten Brink Kristesen Ellum Bygade 16 A Ellum 6240 Løgumkloster Team Byg og Landzone Direkte tlf.: 74929244 Mail: jyha@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-706-12 31-01-2013 Landzonetilladelse

Læs mere

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30.

Klage skal være indgået til Jammerbugt Kommune senest den 22. august 2013 kl. 15:30. Rikke Marie Andersen ryet.info@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 24-07-2013

Læs mere

Landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse med reception, butik, velfærdsrum og overdækket areal samt ny lagerbygning - på Svinkløv Camping.

Landzonetilladelse til opførelse af ny bebyggelse med reception, butik, velfærdsrum og overdækket areal samt ny lagerbygning - på Svinkløv Camping. Naturstyrelsen Thy thy@nst.dk Att. Per Hyttel phy@nst.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363 ile@jammerbugt.dk

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen er truffet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 3, stk. 2. Kurt Nielsen Omfartsvejen 160 9490 Pandrup Omfartsvejen160@gmail.com Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257

Læs mere

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg

Carsten Klausen Rafns Alle Aalborg Carsten Klausen Rafns Alle 10 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Kathrine

Læs mere

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg

Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Hanne og Mikkel Vendelin Olesen C.F. Richs Vej 50, st 2000 Frederiksberg Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger.

Forudgående høring Der er foretaget 14 dages forudgående høring hos naboer i nærområdet. Der er i høringsperioden ikke indkommet bemærkninger. BM KILDEDAL HOLDING ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk

Læs mere

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens

Begrundelse for afgørelsen Plan- og Miljøafdelingen har vurderet sagen ud fra en betragtning af byplanvedtægtens Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 07-07-2017

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 ang. placering af udhus ved sommerhuset på matr.nr. 67fk Hune By, Hune, Vagerfedet 2, 9492 Blokhus. Iben Prang Jensen Rasmus Nielsen Kjærsgaard Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Ingerlise Eriksen Direkte 7257 7363

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 9 ang. facadehøjde på ejendommen matr. nr. 33CP Hune By, Hune, beliggende Bregnehøjvej 7A, 9492 Blokhus. Til interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kenan Dedovic Direkte 7257 7367 kdc@jammerbugt.dk 21-11-2017

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation fra Byplanvedtægt nr. 12, 6, stk. 1 til opsætning af ny skiltning på ovennævnte ejendom.

Plan- og Miljøafdelingen meddeler hermed dispensation fra Byplanvedtægt nr. 12, 6, stk. 1 til opsætning af ny skiltning på ovennævnte ejendom. BM EJENDOMME, BLOKHUS ApS Kildedalen 13 9490 Pandrup Att.: Brian Madsen, igen@stofanet.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev.

Dispensation fra Lokalplan 53 ang. højde på ejendommen matr. nr. 1NF Slettegård, Hjortdal, beliggende Havbakkevej 4, 9690 Fjerritslev. Ansøger Indsiger Interesseorganisationer Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte 7257 7365

Læs mere

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 - ang. etager og højde på tilbygning på ejendommen Egebæksvej 5. Matr. nr. 53y Hune By, Hune.

Dispensation fra Byplanvedtægt nr. 1 - ang. etager og højde på tilbygning på ejendommen Egebæksvej 5. Matr. nr. 53y Hune By, Hune. Sendt til liste pr. mail Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Malene Stentoft Sørensen Direkte mss@jammerbugt.dk 13.01.2011 Sagsnr.: 2010-21036

Læs mere

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV

Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Skyline Normansvej 1 8920 Randers NV Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine Brix Mørk Direkte 7257 7644 ktm@jammerbugt.dk 15-12-2010

Læs mere

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro

Dispensation fra Lokalplan 1.43 til fornyet skiltning på ejendommen matr. nr. 24Q Åby By, Åby, beliggende Nordstjernevej 2, 9440 Aabybro CIRCLE K DANMARK A/S Borgmester Christiansens Gade 50 2450 København SV Vækst og Udvikling Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Kathrine

Læs mere