Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj""

Transkript

1 Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast "Miljømåling - ekstern støj" Certifikat nr Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro Nykøbing M Att.: Henning Beyer Tlf Mail: Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken Herning Att.: Bjørn Petersen Tlf Mail: 1

2 Resume Opgaven løses med BP Støjmåling som underleverandør for Arbejdsmiljø Midt Vest ApS, hvorfor spørgsmål til dette arbejde skal stiles til Arbejdsmiljø Midt Vest ApS. Efter aftale med Leif Pindholdt og Henning Beyer, har BP Støjmåling foretaget måling til bestemmelse af støjemissionen fra en Thy Windpower 6 kw vindmølle opstillet Skårupvej 3, 7770 Vestervig. Vindmøllen produceres hos Grønkjær s Maskinværksted, og sælges via ThyMøllen. Målingen er udført efter følgende vejledninger: Bekendtgørelse nr af 15/12/2011 (Vindmøllebekendtgørelsen) Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder Orientering nr. 13 fra referencelaboratoriet "måling af hørbare toner i støj" Vindmøllens beregningsmæssige lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af tabel 1.1. L WA,ref = LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 58,2 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 68,9 70,0 79,2 v, 8 m/s 63,9 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,8 Tabel 1.1 Vindmøllens lydeffektniveauer, overestimeret jfr. bilag 2. Vindmøllens lavfrekvente beregningsmæssige lydeffektniveau ( Hz), i 1 / 3 -oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af tabel 1.2. Vindhastighed Hz 10 12, , m/s 52,8 44,6 49,6 53,0 46,9 49,7 53,6 50,4 52,8 56,0 54,3 55,7 64,0 8 m/s 52,5 40,5 45,7 53,0 46,0 48,5 53,4 56,6 59,2 61,3 61,6 63,1 65,5 Tabel 1.2 lavfrekvent støjnivea, overestimeret jfr. bilag 2. Som beskrevet i bilag 2, er lydtrykniveauet i referencespektret for baggrundsstøjen ikke tilstrækkelig lav. Totalstøjen bør være højere end baggrundsstøjen med 3 db. Dette er ikke tilfældet ved den aktuelle vindmølle. I den aktuelle situation er målingerne foretaget på to forskellige dage, samt yderligere to observationsdage (hvor der ikke blev målt). Begge måledage giver problemer med for kraftig baggrundsstøj. Baggrundsstøjen stammer primært fra vindstøj og vind i vegetationen, som på måletidspunktet ikke bar løv. Området er ellers primært bar mark, som ikke bidrager med baggrundsstøj. Det vurderes derfor ikke, at der kan opnås lavere baggrundsstøj, da måleforholdene på de to måledage var gode. Måleresultaterne af vindmøllestøjen er derfor overestimeret. Miljøstyrelsen er bekendt med at enkelte husstandsvindmøller ikke støjer meget, og at det kan give problemer i forhold til måling efter Vindmøllebekendtgørelsen. Holdningen her er den at man fratrækker 3 db fra lydtrykniveauet i de referencespektret hvor baggrundsstøjen ikke er tilstrækkelig lav, og beregner vindmøllens kildestyrke ud fra disse data. Det betyder at støjen fra vindmøllen bliver overestimeret, med en ukendt størrelse. Rapporten må kun gengives i sin helhed. 29/ Dato Bjørn Petersen BP Støjmåling 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Resume Baggrund og Formål Måleobjekt Måleforhold Målemetode Måleinstrumenter Måleresultater Baggrundsstøj Beregning af lydeffektniveau Toneanalyse Ubestemthed

4 BILAGSOVERSIGT Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Fortegnelse over støjmåleudstyr og software (1 side) Registreringer, måleparameter og delresultater (4 side) Toneanalyse (1 side) Vindmøllens produktionseffekt. (1 side) 4

5 1 Baggrund og Formål Opgaven løses med BP Støjmåling som underleverandør for Arbejdsmiljø Midt Vest ApS, hvorfor spørgsmål til dette arbejde skal stiles til Arbejdsmiljø Midt Vest ApS. Efter aftale med Leif Pindholdt og Henning Beyer, har BP Støjmåling foretaget måling til bestemmelse af støjemissionen fra en Thy windpower 6 kw vindmølle opstillet Skårupvej 3, 7770 Vestervig. Vindmøllen produceres hos Grønkjær s Maskinværksted, og sælges via Thy Møllen. N Skårupvej 3, 7770 Vestervig Vindmøllens placering N Foto 1, Området omkring Skårupvej 3. Ikke målfast. Foto 2, Skårupvej 3. Ikke målfast. 2 Måleobjekt Vindmøllen er af typen Thy windpower Model TWP6 kw og har en navhøjde på 21 m gittermast. Rotordiameteren er 7 m. Vindmøllen har en generator. Vindmøllen er placeret på et skrånende terræn, fra syd mod nord. Terrænet er dyrket landbrugsjord. Vindmøllens er placering inden for den røde ring, se på foto 2 5

6 3 Måleforhold Målingerne blev foretaget den i tidsrummet kl og den i tidsrummet kl De meteorologiske forhold den var: Vind og vindretning: 5-8 m/s, sydvest Skydække: 1 / 1 skyet Temperatur: 11 o C De meteorologiske forhold den var: Vind og vindretning: 7-9 m/s, sydvest Skydække: 1 / 1 skyet Temperatur: 9 o C 4 Målemetode Målingerne er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 14/12/2011 fra Miljøministeriet, (Vindmøllebekendtgørelsen). Samt Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj, nr. 6/1984. Støjen fra vindmøllen er målt i læsiden af vindmøllen i en vandret afstand på 24,5 m til rotorcentrum. Dette svare til navhøjden plus en halv rotordiameter. Målemikrofonen var monteret på lydhårdt underlag 1*1 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv vindskærm. Det var ikke muligt at registrere møllens elektriske effekt. I stedet er der under målingen foretaget målinger af vindhastigheden i modvindssiden (foran vindmøllen) ud for rotoren i højde 10 m over jorden og en vandret afstand af 16 m til bestemmelse af referencevindhastighederne v ref. Der er anvendt en ruhedslængde på 0,05 m, som svare til landsbrugsarealer med begrænset vegetation. Ved måling af baggrundsstøj blev vindmøllen standset. Ved måling af baggrundsstøj blev vindhastigheden og vindretningen ligeledes målt i 10 meters højde. Samtidige værdier af ækvivalent støjniveau og vindhastighed midlet over 1 minuts perioder er bestemt for hele måleperioden. På baggrund af målingerne er de ækvivalente støjniveauer, L A,ref,k, ved referencevindhastigheder 6 m/s og 8 m/s bestemt. Resultaterne er baseret på middelværdier af målt 1/1-oktav spektre 5 Måleinstrumenter De anvendte måleinstrumenter fremgår af bilag 1. 6

7 6 Måleresultater Måleresultaterne, gives som de ækvivalente totalstøjniveauer, L Aeq (1 minut) og baggrundsstøjniveauet vist som funktion af vindhastigheden fremgår af bilag 2. De målte 1/1- oktavspektre er sorteret efter vindhastighed og for 6 m/s og 8 m/s er middelspektret bestemt for både totalstøjen og baggrundsstøjen. Totalstøjspektret er korrigeret med det tilhørende baggrundsstøjspektrum. Af Tabel 6.1 fremgår antallet af spektre anvendt til beregning af middelværdierne. Vindhastighed 5,5 m/s V ref 6,5 7,5 m/s V ref 8,5 m/s Totalstøj Baggrundsstøj 6 10 Tabel 6.1: Antal spektre i referenceintervallerne De midlede støjniveauer i måleafstanden 24,5 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af Tabel 6.2. Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Total støj, L A,ref 46,0 48,1 Baggrundsstøj, L A,B 43,6 44,8 Tabel 6.2: Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Totalstøj værdierne i tabellen er ikke korrigerede for baggrundsstøj. De midlede lavfrekvente støjniveauer ( Hz) i måleafstanden 24,5 m fra vindmøllen ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af Tabel 6.3 Vindhastighed 6 m/s 8 m/s Total lavfrekvent Hz 33,7 37,9 støj, L A,ref Baggrundsstøj, L A,B 32,1 37,5 Tabel 6.3: Målte middelstøjniveauer ved referencevindhastighederne ved 6 m/s og 8 m/s. Totalstøj værdierne i tabellen er ikke korrigerede for baggrundsstøj. 7 Baggrundsstøj Der er i forlængelse af målingerne målt baggrundsstøj med vindmøllen slukket. Baggrundsstøjen stammer fra vinden og vind i vegetationen. Det totale niveau L Aeq af den midlede baggrundsstøj er ikke mindst 6 db(a) lavere end det totale niveau L Aeq af vindmøllestøjen. Iflg. Miljøstyrelsen bekendtgørelse nr af 15/12/2011( Vindmøllebekendtgørelsen), skal en ny måling foretages. I den aktuelle situation, er målingerne foretager på to forskellige dage, samt yderligere to observations dage (hvor der ikke blev målt). Begge måledage giver problemer med for kraftig baggrundsstøj. Baggrundsstøjen stammer primært fra vind i vegetationen, som på måletidspunktet ikke bar løv. Området er ellers primært bar mark, som ikke bidrager med baggrundsstøj. 7

8 Det vurderes derfor ikke at der kan opnås lavere baggrundsstøj, da måleforholdene på de to måledage var gode. Da lydtrykniveauet i referencespektret er ikke mindst 3 db højere end lydtrykniveauet af baggrundsstøjen, skal der korrigeret med 3 db. Iflg. Miljøstyrelsen bekendtgørelse nr af 15/12/2011( Vindmøllebekendtgørelsen). Vindmølle støjen bliver derfor overestimeret. 8 Beregning af lydeffektniveau Beregning af vindmøllens lydeffektniveau, L WA,ref, i 1/1-oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s er foretaget ud fra den antagelse, af støjen udstråles fra en punktkilde placeret i navhøjde. L WA,ref =L A.ref,k + 10 *log(4π(r 2 +h 2 ))- 6 db Hvor: R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofon og vindmøllens fod h = vindmøllens navhøjde 6 db er en korrektion på grund af måling tæt ved en reflekterende plade på jorden Vindmøllens lydeffektniveauer ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, L WA,ref, fremgår af tabel 8.1. L WA,ref = LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 58,2 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 68,9 70,0 79,2 v, 8 m/s 63,9 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,8 Tabel 8.1Vindmøllens lydeffektniveauer, overestimeret jfr. bilag 2. I bilag 2 fremgår yderligere oplysninger om vindmøllens lydeffektniveau L WA,ref i 1/1-oktavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Beregning af lavfrekvent lydeffektniveau: Beregning af vindmøllens lavfrekvente støjniveau ( Hz), i 1 / 3 -oktavbånd ved referencevindhastighederne 6 m/s og 8 m/s, fremgår af tabel 8.2. Som beskrevet i bilag 2, er lydtrykniveauet i referencespektret for baggrundsstøjen ikke tilstrækkelig lav. Totalstøjen bør være højere end baggrundsstøjen med 3 db. Dette er ikke tilfældet ved den aktuelle vindmølle, hvorfor resultater bliver overestimeret. Vindhastighed Hz 10 12, , m/s 52,8 44,6 49,6 53,0 46,9 49,7 53,6 50,4 52,8 56,0 54,3 55,7 64,0 8 m/s 52,5 40,5 45,7 53,0 46,0 48,5 53,4 56,6 59,2 61,3 61,6 63,1 65,5 Tabel 8.2 lavfrekvent støjniveau, overestimeret jfr. bilag 2 I bilag 2 fremgår vindmøllens lydeffektniveau L WA,ref i 1 / 3 -oktavbånd for vindhastigheder på henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Miljøstyrelsen er bekendt med at enkelte husstandsvindmøller ikke støjer meget, og at det kan give problemer i forhold til måling efter Vindmøllebekendtgørelsen. Holdningen her er den at man fratrækker 3 db fra lydtrykniveauet i de referencespektret hvor baggrundsstøjen ikke er tilstrækkelig lav, og beregner vindmøllens 8

9 kildestyrke ud fra disse data. Det betyder at støjen fra vindmøllen bliver overestimeret, med en ukendt størrelse. 9 Toneanalyse Det er undersøgt om støjen fra vindmøllen indeholder tydelige hørbare toner. Der er foretaget en objektiv måling efter retningslinjerne i kapitel 7 i Miljøstyrelsens vejledning om måling af ekstern støj, nr. 6/1984, samt orientering nr. 13 fra referencelaboratoriet "måling af hørbare toner i støj". Under målingen blev det desuden vurderet at støjen fra vindmøllen ikke indeholder impulser. Målingen er foretaget i læsiden af vindmøllen i en vandret afstand på 24,5 m til rotor centrum. Dette svare til navhøjden plus en halv rotordiameter. Målemikrofonen var monteret på lydhårdt underlag 1*1 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Mikrofonen var monteret med en halv vindskærm. Der er ved objektiv toneananlyse konstateret at støjen fra vindmøllen ikke indeholder tydelige hørbare toner. Se bilag 3. Det er derfor ikke givet tillæg. 10 Ubestemthed Ubestemtheden ved beregning af støjniveauet i omgivelserne L pa er ±2 db ved 90 % dobbeltsidet konfidens i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr af 15/12/2011 (vindmøllebekendtgørelsen). 9

10 Bilag 1 Sagnr. 154 Fortegnelse over støjmåleudstyr og software X angiver udstyr anvendt ved målinger, der er udført i forbindelse med udarbejdelse af denne rapport. Instrumen Fabrikat Type Serie/reg.nr. Sidste Næste Laboratorium X kontrol kontrol Integr. Lydtrykmåler Svantek Exova x Mikrofon G.R.A.S 40AE Exova x Kalibrator B&K Exova x Vindmåleudstyr Davis Vantage Pro A21216A Teknologisk Institut x 6060EU Minidisc-recorder HBB MPD Kalibreres inde brug. Minidisc HBB MD74 EDB programmer Støjberegningsprogram SoundPLAN Version Støjberegningsprogram SoundPLAN Version Støjanalyse program SvanPC x Udstyr bygningsakustik Forstærker Norsonic Nor Højtaler Norsonic Bankemaskine BSWA TM

11 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 1 af 4 Vindmølle støj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Frekvens Hz Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,3 26,9 32,0 40,9 37,5 40,8 37,2 36,7 37,8 46,9 5,0 25,7 30,8 41,4 37,3 40,9 37,6 36,9 37,8 47,0 6,5 25,3 31,3 40,6 37,6 40,1 37,3 36,8 37,8 46,7 5,4 27,2 31,2 41,6 37,6 40,6 37,4 36,7 37,8 47,1 5,9 24,7 30,7 40,9 37, ,1 36,8 37,8 46,7 5, ,5 40,8 37,5 40,4 37,3 36,8 37,8 46,8 6,0 24,7 31, ,5 40,3 37,4 36,8 37,8 46,6 6, ,6 37,9 37,9 40,7 37,7 36,8 37,8 46,4 6,4 26,1 31,7 39,1 38,1 41,3 37,4 36,8 37,8 46,7 5,9 26,5 31,6 38,4 37,9 40,8 37,4 36,8 37,8 46,5 6,5 26,3 33,1 38,3 38,5 40,8 37,8 36,9 37,8 46,7 6,1 26,2 32,4 38, ,6 37,9 36,8 37,8 46,6 6,3 27,1 33,3 38,3 39,1 41,4 38,4 36,9 37,8 47 Gennemsnit 25,1 30,8 39,4 37,0 39,9 36,7 36,1 37,1 46,0 Vindmølle støj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 7,6 26,9 33,3 38,1 38,6 41,1 38,2 36,9 37,8 46,8 7, ,3 40,8 42,1 43,2 36,6 35,3 22,4 47,9 7, ,3 40,5 41, ,4 23,5 48,2 8,0 31,8 36,7 40, ,5 37,1 40,5 25,8 48,5 8,4 30,6 36,5 40,5 41,7 43, ,9 25,3 48,2 8,2 31,7 36,3 40,1 41,7 43,4 37,8 42,8 25,2 48,8 7, ,2 39,9 41,2 42,9 36,3 37,8 25,2 47,6 7,5 32,1 36,2 39,9 41,2 42,5 36,5 36,2 23,5 47,4 7,9 30,9 37,1 40,5 41,7 43, ,5 24,5 48,5 8,0 32,8 37,8 41,3 41,9 42,6 36,8 41,1 26,3 48,6 7,6 30,3 36,6 40,6 41,2 42, ,3 25,1 47,8 7,5 31,2 36,7 40,8 42, ,2 36, ,3 Gennemsnit 31,1 36,6 40,3 41,5 43,1 37,2 39,2 28,9 48,1 Baggrundsstøj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,8 25,9 28,1 29,2 30,2 33,1 34,9 36,7 37,9 43,3 5,5 26,6 28,5 29,4 30, ,8 36,8 37,9 43,3 5,8 25,8 27,9 29, ,5 34,6 36,5 37,7 43,1 6,2 26, ,5 33,6 37,6 36,5 36,8 37,8 44,5 6,4 24,7 28,3 31,1 31,6 32,6 34,7 36,5 37,8 43,3 6,3 25,7 28,1 30, ,8 36,6 37,8 44 Gennemsnit 26,0 28,5 30,0 31,9 34,4 35,3 36,7 37,8 43,6 Baggrundsstøj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lydtrykniveauer Ligning 1,1, LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 8,2 30, ,9 39,4 37,8 33,6 34,5 20,6 44,8 8,5 29,4 35,2 37,6 39,4 40,2 36, ,6 46 8,3 30,8 34,9 37,6 39,2 39,6 35, ,6 45,3 8,3 31,9 36,1 38,2 39,4 37,6 33,4 34,7 20,1 45 7,9 32,4 35,9 38,4 38,8 37,4 34,6 36,8 20,9 45,2 8,4 32,5 36, ,7 38,2 34,6 34,8 20,8 45,6 7,9 32,7 36,1 37,4 38,3 40,2 34,8 31, ,2 7,1 33, ,3 36,7 35,8 31,6 32,9 20,9 43,4 7,9 33,8 35,9 38,3 39,5 38,5 34, ,6 45,9 7,7 31,4 34,8 38,7 40,5 38,5 35,2 39,2 24,3 46,2 Gennemsnit 31,7 35,2 37,5 38,6 38,1 34,1 35,1 21,5 44,8

12 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 2 af 4 Z0 (terrænruhed) = h (navhøjde) = d (rotor diameter) = Måleafstand R = Målt vindhastigheds højde= Z ref = referencehøjden ( fast værdi) Z 0ref =Referenceruheden (fast værdi) 0,05 landbrusarealer med vegetation 21 m 7 m 24,5 m 10 m 10 m 0,05 m Det korrigerede referencelydtryk(korrektion for baggrundsstøj) L A,ref,k LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 23,0 26,8 38,9 35,4 38,5 31,2 33,7 34,8 44,1 v, 8 m/s 28,7 31,1 37,2 38,4 41,4 34,2 37,0 28,0 45,6 Beregnet kildestyrke L WA,ref = LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 58,2 62,0 74,1 70,6 73,6 66,3 68,9 70,0 79,2 v, 8 m/s 63,9 66,2 72,4 73,6 76,6 69,4 72,2 63,1 80,8 Frekvens områder som er markeret med rød baggrund, er baggrundsstøjen højere en totalstøjen. Baggrundsstøjen er korriget med 3 db, i disse oktavbånd og brugt i den videre beregning. Dette overestimeres vindmøllens kildestyrke. Som beskrevet i Bekendtgørelse nr af 15/12/2011 ( Vindmøllebekendtgørelsen) afsnit. Korrektion for baggrundstøj, bestemmelse af lydeffekniveau.

13 Registreringer, måleparameter og delresultater Bilag 2 Side 3 af 4 Vindmølle støj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,3 21,4 5,4 16,4 20,6 15,4 17,2 21,9 19,0 21,5 24,3 23,3 25,0 30,2 34,2 5,0 18,8 10,6 12,6 20,2 9,8 17,3 21,2 16,2 19,4 23,8 22,9 23,3 29,0 33,0 6,5 19,9 5,4 18,9 20,6 10,3 12,6 21,4 16,5 19,2 23,2 22,0 23,9 29,7 33,3 5,4 22,2 6,7 12,8 19,8 10,8 17,6 21,1 16,1 23,2 24,4 21,7 24,5 29,5 33,7 5,9 19,4 0 15,3 20,2 13,4 16,5 20, ,4 23,1 20,5 22,2 29,3 32,7 5, ,9 20,5 13,4 16,2 20,6 16,4 18,6 22,6 21,3 22,8 29,3 32,8 6, ,6 20,7 6,4 13,5 20,2 16,4 17,5 22, ,2 30,6 32,9 6,5 21 5,4 13,2 19,2 10,2 17, ,8 18,6 23,2 21,9 23,3 30,3 33,4 6,4 21,6 8,1 9,7 21,9 14,1 19,3 21,6 17,5 20,3 23,8 21,7 23,2 30,5 33,9 5,9 22,4 5,4 14,6 19,4 14,4 18,4 21,8 18,2 20,3 24, ,7 30,4 33,8 6,5 22,7 5,4 12,6 20,3 11,7 18,6 21,8 18,3 20, , ,8 6,1 20,5 7,9 16,6 20,5 15,2 16,9 21,6 17,6 20, ,2 23,4 31,3 34,2 6,3 21,1 13,7 16, ,2 18,6 22,1 20, ,6 23,4 24,9 32,1 35,2 Gennemsnit 20,6 7,5 15,3 20,4 13,3 17,3 21,4 17,4 20,2 23,8 22,1 23,5 30,4 33,7 Vindmølle støj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 7,6 20 5,4 12,6 20,5 13,4 16,7 21,1 17,7 20,2 25, ,4 32,2 34,8 7,9 19,7 4,4 12,9 20,7 13,6 16,5 20,2 23,9 25,1 26,3 27,8 30,3 35,7 38,3 7,5 20,1 7,6 12,5 20,3 12,8 15,9 20,0 24,1 26,7 27,2 27,7 30,1 35,8 38,5 8,0 19,5 7,8 11,9 21,5 11,7 17,8 21, ,3 27,7 28,3 24,7 32,5 36,8 8,4 21,3 8,1 14,6 21,2 14,2 15,1 21,2 25,3 25,1 26,9 28,1 30,9 34,1 37,8 8,2 22,4 11,5 16,5 20,3 14,1 16,1 20,9 23,9 27,5 28,3 28,3 30, ,0 7,8 20,3 8,3 13,7 19,9 12,9 15,7 22,3 23,6 26,7 27,5 28,1 30,5 33,8 37,7 7,5 19,5 7,9 12,6 19,2 13,5 15,9 20,3 24,7 27,3 28,9 27,5 30,9 33,7 37,9 7,9 20,3 7,8 13,9 20,9 13,8 16,6 21,8 23,9 26,7 27,2 28,9 32,3 34,2 38,3 8,0 20,1 7,7 12,9 21,3 14,2 16,4 21,4 25,1 28,9 29,1 29,1 32,9 35,2 39,3 7,6 19,4 7,5 11,8 20,9 13,3 15,6 20,7 24,2 25,1 26,9 28,7 31,9 33,6 37,8 7,5 20,5 8,5 13,2 21,7 12,7 16,7 21,9 25,3 26,7 27,0 28,9 32,4 33,4 38,1 Gennemsnit 20,3 8,1 13,5 20,8 13,4 16,3 21,2 24,3 26,5 27,5 28,1 30,7 34,2 37,9 Baggrundsstøj 5,5-6,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 5,8 15,8 13,3 16,1 20,6 14,4 16,7 20,4 17,2 19,7 23, , ,6 5,5-12,4 13,5 18,8 20,9 14,2 18,6 21,6 17,2 22,9 23,3 21, ,6 32,1 5,8 21,4 13,7 12,2 20,7 15, ,7 18,8 20, ,3 22,4 24,8 31,8 6,2 19,9 10,6 15,8 21,9 16,6 18,5 22,4 20,1 21,1 24,1 24,2 25,5 25,7 33,2 6,4 19,8 10,2 18,6 20,3 10,2 15,6 20,4 16,3 18,1 22,7 20,8 22,7 25,7 31,5 6, ,6 19,1 20,2 15,1 18,3 21, ,2 23,1 21,2 22,6 25,2 31,9 Gennemsnit 19,0 12,4 17,4 20,8 14,7 17,5 21,4 18,2 20,6 23,4 22,0 23,3 25,4 32,1 Baggrundsstøj 7,5-8,5 m/s Gennemsnit af målte lavfrekvente lydtrykniveauer Ligning 1,1, , , LAeq vref m/s db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) 8,2 20,1 8,3 13,2 19,8 13,2 14,9 19,3 25,0 26,1 26,5 27,1 30,8 31,7 36,7 8,5 19,5 7,8 12,8 20,7 13,4 15,4 20,1 20,5 24,9 26,5 27,3 31,1 31,8 36,6 8,3 19,7 8,6 14,5 21,5 14,3 15,7 19,8 22,3 26,1 28,0 28,3 30,5 31,1 36,7 8,3 20,7 7,6 13,5 19,3 14,9 16,1 21,5 23,1 26,4 29,5 29,4 30,6 33,1 37,8 7,9 19,8 8,5 13,8 20,1 12,7 14,6 20,8 23,5 26,7 30,2 29,6 31,2 32,1 37,8 8,4 20,5 8,7 11,9 20,3 13,3 15,7 20,9 23,6 26,8 30,3 30,8 31,7 32,6 38,3 7,9 19,9 7,7 13,9 19,8 13,1 15,9 21,1 23,8 27,1 30,4 30,7 31,4 31,9 38,0 7,1 20,3 8,8 12,9 20,3 14,5 16,2 20,8 25,3 28,9 29,9 30,1 30,2 30,5 37,6 7,9 20,4 8,7 13,2 20,4 14,5 16,8 21,3 27,3 29,1 30,1 30,5 31,2 31,6 38,3 7,7 19,7 7,9 13,1 20,1 13,9 16,9 21,7 25,6 26,5 27,5 28,4 30,1 31,2 36,9 Gennemsnit 20,1 8,3 13,3 20,3 13,8 15,9 20,8 24,4 27,0 29,1 29,4 30,9 31,8 37,5

14 Bilag 2 Side 4 af 4 Z0 (terrænruhed) = h (navhøjde) = d (rotor diameter) = Måleafstand R = Målt vindhastigheds højde= Z ref = referencehøjden ( fast værdi) Z 0ref =Referenceruheden (fast værdi) 0,05 landbrusarealer med vegetation 21 m 7 m 24,5 m 10 m 10 m 0,05 m Det korrigerede referencelydtryk(korrektion for baggrundsstøj) L A,ref,k 10 12, , LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 17,6 9,4 14,4 17,8 11,7 14,5 18,4 15,2 17,6 20,8 19,1 20,5 28,8 31,6 v, 8 m/s 17,3 5,3 10,5 17,8 10,8 13,3 18,2 21,4 24,0 26,1 26,4 27,9 30,3 35,0 Beregnet kildestyrke L WA,ref = 10 12, , LAeq db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) db(a) v, 6 m/s 52,8 44,6 49,6 53,0 46,9 49,7 53,6 50,4 52,8 56,0 54,3 55,7 64,0 66,7 v, 8 m/s 52,5 40,5 45,7 53,0 46,0 48,5 53,4 56,6 59,2 61,3 61,6 63,1 65,5 70,2 Frekvens områder som er markeret med rød baggrund, er baggrundsstøjen højere en totalstøjen. Baggrundsstøjen er korriget med 3 db, i disse oktavbånd og brugt i den videre beregning. Dette overestimeres vindmøllens kildestyrke. Frekvens områder som er markeret med orange baggrund, er totalstøjen ikke mindst 3 db højere end baggrundsstøjen. Totalstøjen korriges med 3 db. Dette overestimeres vindmøllens kildestyrke. Som beskrevet i Bekendtgørelse nr af 15/12/2011 ( Vindmøllebekendtgørelsen) afsnit. Korrektion for baggrundstøj, bestemmelse af lydeffekniveau.

15 Toneanalyse Bilag 3 Side 1 af 1 Udført efter Orientering fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium for støjmålinger, Orientering nr. 13 MÅLING AF HØRBAR TONER I STØJ og Vejledning fra miljøstyrelsen, Vejledning nr. 6/1984, november 1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder. Målingen er udført lineært og toneanalysen er gennemført med tidsvægtning Hanning. Kritiskbånd 100 Hz. Toneanalyse f c, krit L p,tone L p,støj, middel L p,krit.bånd L ts Kriterieværdi Tillæg Hz db db db db db 0/5 db 287,6 34,5 13,0 36,4-1,9 4,4 0 Konklusion der gives ikke tone tillæg.

16

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle "Miljømåling ekstern støj"

Bestemmelse af lydeffekt fra Thy Windpower 6 kw mølle Miljømåling ekstern støj ARBEJDSMILJØCENTER MIDT-VEST APS THY WINDPOWER 6 KW MØLLE ASTRUPVEJ 29, 7760 HURUP Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-Vest ApS att. Henning Beyer Lyngbro 7 7900 Nykøbing M DK Bestemmelse af lydeffekt fra

Læs mere

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle

Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Claus Müller Risagerkær 6 9490 Pandrup Plan Lundbakvej 5, Pandrup Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk 08-01-2013

Læs mere

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj 19. augusti 2015 Telefon: + 45 78 103 103 Ref: REH QA: CBA Dok: REH-080615-1 Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro

Læs mere

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S

DELTA Testrapport. Miljømåling - ekstern støj. Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle. Udført for Solid Wind Power A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Miljømåling - ekstern støj Dokumentation af støj fra Solid Wind Power SWP-25 husstandsvindmølle Udført for Solid Wind Power A/S DANAK 100/1771 Revision 1 Sagsnr.: T205893

Læs mere

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby

Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Testrapport DANAK Reg. nr. 100 Måling af støjemission fra BONUS 2,3 MW vindmølle nr. 2300101 ved Rødby Udført for BONUS Energy A/S Sagsnr.: A 100629 Side 1 af 18 inkl. 6 måleblade og 5 bilag 2003-05-12

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Thymøllen TWP

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj, Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra vindmølle, Cirkel

Læs mere

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge

Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Måling af støj fra to vindmøller af typen SWT-2.3-93 i Setting -5 db ved Søby, Tåsinge Udført for Wind1 ApS AV 106/10 Sagsnr.: A581343 Side 1 af 33 14 måleblade 7 bilag

Læs mere

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast

Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Thy Windpower Model TWP 6 KW Mølle, på 21 m gittermast Certifikat nr. 24057 Målingerne er foretaget den 29. februar og 20. marts 2012 Sag nr. 154 Rekvirent Arbejdsmiljøcenter Midt-vest ApS Lyngbro 7 7900

Læs mere

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S

DELTA Testrapport. Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II. Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DELTA Testrapport TEST Reg. nr. 100 Dokumentation af støj fra vindmøllepark ved Hagesholm II Udført for Vattenfall Vindkraft A/S DANAK 100/1560 Sagsnr.: T201507 Side 1 af 53 21. maj 2012 DELTA Agro Food

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner.

PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Miljømåling Ekstern Støj: Bekendtgørelse nr. 1284 Måling af støj fra Osiris 10 vindmølle

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Side 1 af 7 BEK nr 1284 af 15/12/2011 Gældende (Vindmøllebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 22-12-2011 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.2 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

Hammel Gymnastik Forening

Hammel Gymnastik Forening Hammel Gymnastik Forening Kunstgræsbane Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15650.3 Rekvirent Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Att.: Claus Burgaard Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken

Læs mere

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller.

1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på etablering, ændring og drift af vindmøller. Bekendtgørelse om støj fra vindmøller I medfør af 7, stk. 1, nr. 1 og 2, 7 a, stk. 1, 92 og 110, stk. 3 og 4, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013

KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern. Miljømåling Ekstern støj. September 2013 KVA Diesel Borrisvej 10, Astrup 6900 Skjern Miljømåling Ekstern støj September 2013 Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden ARBEJDSMILJØEkspertens skriftlige tilladelse. KVA Diesel Borrisvej

Læs mere

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller Udvalget for Landdistrikter og Øer 2014-15 ULØ Alm.del Bilag 36 Offentligt (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-5114-00070

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Rapport nr. 28 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Vurdering af toneindhold i vindmøllestøj hos naboer Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 17/15 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 reflab@delta.dk www.referencelaboratoriet.dk

Læs mere

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne.

Rekvirent: De angivne støjgrænser er de i miljøgodkendelsen angivne. Det kan konkluderes, at grænseværdierne er overholdt i referencepositionerne. Køreteknisk anlæg Miljømåling - ekstern støj Antal sider: 12 Rapport nr.: P6.011.05 Århus den 27. juni 2005 Sag: 35.6141.03 JnH/LCB/JnH Klient: AMU Djursland AMU Centervej 2 8560 Kolind Tlf. nr.: 87 74

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor)

Måleobjekterne er: Volvo hybrid lastbil FES62R (ved kørsel på batteri og dieselmotor) NOTAT Projekt Støj fra varelevering Kunde MST med flere Notat nr. 1 Dato 2013-07-12 Til Fra Kopi til Ole Funk Knudsen 1. Støj fra køretøjer Der er udført målinger af kildestyrker for køretøjer. Dette notat

Læs mere

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. &

rapport MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN 5^ ^ 13. /i. & MILJØ-KEMI Dansk Miljø Center A /S Smedeskovvej 38 8464 Galten Tlf.: 06 94 42 66 Giro: 1 26 22 38 rapport MÅLING AF STØJEMISSION FRA EJ MØBLER K/S, VÆSELVEJ 2, 7800 SKIVE INDGÅET 22 DEC. l*oo BYGNINGSAFDELINGEN

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18

Teknisk Notat. Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme. Rekvirent: DONG Energy. We help ideas meet the real world. AV 1099/08 Side 1 af 18 We help ideas meet the real world Teknisk Notat Målt og beregnet lavfrekvent støj ved Avedøre Holme Rekvirent: DONG Energy Side 1 af 18 30. april 2008 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Toneanalyser den danske metode Orientering nr. 47 JEL/CB/THP/ilk 16. september 2013 Resume I denne orientering gennemgås den danske toneanalysemetode Joint Nordic Method

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014

Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk. Den 27. oktober 2014 Cirkel Energi Farvervej 35 8800 Viborg Att.: John Nielsen Mail: jni@cirkelenergi.dk Den 27. oktober 2014 Tøndering Kirkevej 16, Tøndering Landzonetilladelse til husstandsvindmølle Teknisk Forvaltning har

Læs mere

Til rette vedkommende

Til rette vedkommende Nørrebro 26-3-2011 Til rette vedkommende I forbindelse med etableringen af metrobyggepladsen i Nørrebroparken har E/F Nordbanegade/Vedbækgade sammensat en arbejdsgruppe bestående af frivillige, som har

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk.

Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 (j.nr. 1011-3) er offentliggjort i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: www.ekn.dk. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 30. juli 2008 om afvisning af klage over Energistyrelsens afgørelse af 6. maj 2008 om tilladelse

Læs mere

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning

Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Rapport Arkil A/S Arkil Asfalt Støjkortlægning Miljømåling - ekstern støj Maj '14 Rekvirent Arkil A/S Fiskerhusvej 24 4700 Næstved Dato 19. maj '14 Udført af Eurofins Miljø A/S Ørnebjergvej 1 2600 Glostrup

Læs mere

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy DELTA

Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy     DELTA Teknisk Notat Vindmøllepark ved Kappel, kommentarer til indsigelse af 4. oktober 2009 Udført for DONG Energy AV 1331/09 Sagsnr.: A581259 Side 1 af 9 9. november 2009 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling

Rymarksvej 23, Hellerup - Trinlydmåling ÅF-Ingemansson Rathsacksvej 1, DK-1862 Frederiksberg C, Denmark Telefon +45 3555 7017 Fax +45 3555 7018 www.ingemansson.com Rapport Udført af et akkrediteret laboratorium Projekt: 545821 Rapport: 545821

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind.

Notat N6.005.15. Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study. : Henrik Vinther VidenOmVind. Notat N6.005.15 Dusager 12 8200 Aarhus N Danmark T +45 8210 5100 F +45 8210 5155 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Vurdering af Health Canada undersøgelse Wind Turbine Noise and Health Study 06. februar

Læs mere

Regler om støj fra vindmøller

Regler om støj fra vindmøller Jesper Mogensen, Miljøstyrelsen Regler om støj fra vindmøller REGLER OM STØJ FRA VINDMØLLER SIDE 1 Oversigt Vindmøllebekendtgørelsen Anmeldelse og tilsyn med vindmøller Støjgrænser Lavfrekvent støj Vejledning

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S

Generelle data om støjen fra ældre vindmøller. Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Generelle data om støjen fra ældre vindmøller Bo Søndergaard og Peter Henningsen Acoustica, Grontmij A/S Miljøprojekt Nr. 1398 11 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller

BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER. 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller BILAG TIL VVM REDEGØRELSE OMØ SYD STØJ 1 KUMULATIVE EFFEKTER 1.1 Boliger tættest på eksisterende landvindmøller De kumulative effekter ved etablering af den kystnære havmøllepark Omø Syd er nedenfor vurderet

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007

Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 2007 DGC-notat 1/17 Måleprogram, Rask Mølle Kraftvarmeværk, august 27 Dansk Gasteknisk Center har for RECCAT ApS udført en række emissionsmålinger for at dokumentere effektiviteten af RECCAT ved forskellige

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160

Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Projekt nr. 1344595-10 Målerapport for SabetoFLEX Universel taghætte ø160 Februar 2008 Udført for: SabetoFLEX Att.: Ove Poulsen Hesthøjvej 5 DK-7870 Roslev Peter Svendsen Christian G. Nicolaisen Energieffektivisering

Læs mere

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08

Teknisk Notat. Supplerende databehandling af resultater af lydisolationsmålinger gennemført i projektet Lavfrekvent støj fra store vindmøller RL 20/08 Udøvende institution: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax: 72 19 00 01 www.delta.dk/reflab Teknisk Notat Supplerende databehandling af resultater

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ alm. del Bilag 6 Offentligt Hvad er lavfrekvent støj Lavfrekvent lyd: frekvenser under 200 Hz Infralyd: frekvenser under 20 Hz. Typiske kilder til lavfrekvent

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Miljømåling eller Orienterende støjmåling - hvad kan de bruges til, og hvad er forskellen? Orientering nr. 38 THP/Miljøstyrelsen/Referencelaboratoriets styringsgruppe/lm/ilk

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Horsens Hedegårdsvej 2 CE- 0838 20140812/KAB 9520 Skørping Side: 1 af 10 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: VAGN PEDERSEN CE1907 20150806/KLA KROGSTRUPVEJ 20 7400 HERNING Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER:

OPSTILLING AF EN GAIA- WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA- WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: Rykkumvej 19 CE- 0797 20150310/KBI/KAB 9541 Suldrup Indholdsfortegnelse: Side: 1 af

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja

Rekvirent: L1 318 (Knudsens kiler) db 53 db 53+1=54 db ja L2 318 (Harpun kiler + lydbrik) db 53 db 53+1=54 db ja PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1

WindPRO version 2.9.282 Jun 2014 Udskrevet/Side 05-09-2014 09:18 / 1 (EMD) garanterer ikke og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i det leverede konsulentmateriales resultater, som følge af fejl eller mangler i det leverede datagrundlag. Ligeledes,

Læs mere

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær

Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær Side: 1 af 6 Philip Astley Korsebøllevej 5 5953 Tranekær Kommentarer vedrørende støjberegninger for vindmøller planlagt ved Lejbølle, Tranekær I forbindelse med en planlagt opførelse af vindmøller ved

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE

PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND KW HUSSTANDSVINDMØLLE PROJEKTBESKRIVELSE OPSTILLING AF EN GAIA-WIND 133 10 KW HUSSTANDSVINDMØLLE PLACERING: SAGS NUMMER: DATO OG INITIALER: HONUM EL A/S EJNAR KJÆR MØLLER CE1936 20151022/KLA SKOVHUSVEJ 25 8763 RASK MØLLE Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse.

Beskrivelse: Orienterende beregning udført efter gældende støjbekendtgørelse. DECIBEL - Hovedresultat Beregning: Vestas V80 Alm støj Mode 4 (Målt støj V112) Støjberegningsmetode: Dansk 2011 kan ikke Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet.

Læs mere

Lavfrekvent støj beregning

Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding, Frederikshavn kommune, DANMARK Lavfrekvent støj beregning Kvissel Brænding møllepark illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato: februar 22, 2012 Ecopartner ApS Att: Erling

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS Indregulering af musikanlæg Orientering nr. 42 JEL/CB/OWN/ilk 30. juni 2010 Hvordan sikrer man, at naboen til etablissementet ikke udsættes for støj over grænseværdien?

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane

Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 41 2003 Støjemission fra motorsportskøretøjer, asfaltbane Viggo Lemche Motorsportens Akustiklaboratorium Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat

WindPRO version 2.8.563 Okt 2012 Udskrevet/Side 11/20/2012 1:48 PM / 2. DECIBEL - Hovedresultat kunden, hvorfor SWP må tage Støjberegningsmetode: Dansk 2011 Beregning er baseret på "Bekendtgørelse nr. 1284 af 15. december 2011" fra Miljøministeriet. Støjbelastningen fra vindmøller må ikke overstige

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013

FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 FORSLAG AULUM NORD HERNING KOMMUNE JANUAR 2013 INDHOLD Indledning...side 2 Projektbeskrivelse:...side 3 Støj- og skyggekastforhold...side 4 Oversigt over tekniske bilag...side 5 Tekniske bilag INDLEDNING

Læs mere

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA

Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Støj fra lastbiler. Målinger 2008 Rapport nr. 21 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA RL 9/09 DELTA 2 Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40

Læs mere

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 3 2 MÅLEOBJEKT 3 3 MÅLEMETODE MM. 3. 3.1 Anvendte målemetoder 3. 3.2 Anvendt måleudstyr 3. 3. PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Tekst skrevet med kursiv ligger uden for den akkrediterede tekniske prøvning. Reg.

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

Landzonetilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt

Landzonetilladelse og Afgørelse om ikke VVM-pligt Gunnar Sjølund Gaaen 8 9493 Saltum Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fa: 7257 8888 www.jammerbugt.dk Find selvbetjeningsløsninger og kontaktoplysninger på vores hjemmeside Lise Overby Nørgård

Læs mere

18. sammenlignende støjmåling

18. sammenlignende støjmåling 18. sammenlignende støjmåling Rapport nr. 22 Rev. 1 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: 72 19 40 00 Telefax:

Læs mere

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt:

Notat N Acoustica Akustik - Støj - Vibrationer. Rev. A Foreløbig. 9. maj 2005 Projekt: Notat N2.093.05 Rev. A Foreløbig Miljø Industri & Marine IT & Telekommunikation Management Byggeri Anlæg Energi Landbrug Åparken Etape III, Ishøj Vurdering af støj og vibrationer fra S-tog 9. maj 2005

Læs mere

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag.

Derfor kæmper vi for en ny bekendtgørelse som yder naboerne reel beskyttelse. Vi håber, at du ser det rimelige i at støtte os i denne sag. Stege, den 18. september 2015 Information vedr. støj fra vindmøller Kære politiker, vidste du - at der ikke findes en grænse for den støj, naboen til en vindmølle må opleve eller måle i eller ved boligen?

Læs mere

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri

Notat. VVM-screening. Den 20. november 2012. Planlægning og Byggeri Notat VVM-screening i henhold til bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Den

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune

Bilag 4 Beregning af støj. Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport. For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Bilag 4 Beregning af støj Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej,, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Nærværende beregning er vejledende, og der tages

Læs mere

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer

Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Bits og bytes i miljøforvaltningen nye roller, nye muligheder Tricks, teknologi og virkelighed Intelligent overvågning af støj ved hjælp af sensorer Støjrådgiverens bud på fremtiden 9. juni 2016 Hotel

Læs mere

Lydmåling i klubberne

Lydmåling i klubberne Lydmåling i klubberne Metoder til egenkontrol LYDMÅLING I KLUBBERNE 1 Egenkontrolmålinger Introduktion Støj (Lyd) er den væsentligste miljøpåvirkning fra motorsportsbaner. Egenkontrollen skal give sikkerhed

Læs mere

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger

5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger 5 Miljøkonsekvenser ved naboboliger Kapitel 5 indeholder i afsnit 5.1 en gennemgang af den visuelle påvirkning ved nabobeboelser med de eksisterende bygninger og den eksisterende bevoksning. Til brug for

Læs mere

3. Påvirkning ved naboejendomme

3. Påvirkning ved naboejendomme 3. Påvirkning ved naboejendomme 3.1 Afstande og visuelle forhold Vindmøller kan have betydning for omkringliggende beboelser i forhold til visuelle påvirkninger, støj- og skyggebelastninger. Møllernes

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12

Rapport Djuma Industri a/s. Støjkortlægning September '12 Rapport Djuma Industri a/s Støjkortlægning September '12 Rekvirent: Djuma Industri a/s Ib Møller Attrupvej 4 8550 Ryomgård Dato: 8. oktober '12 Udført af: Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 8464 Galten

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat

WindPRO version Jan 2011 Udskrevet/Side :52 / 1. PARK - Hovedresultat PARK - Hovedresultat Beregning: 5 stk Vestas V112 94 m navhøjde 149,9 m totalhøjde Skyggevirkningsmodel N.O. Jensen (RISØ/EMD) 03-06-2011 10:52 / 1 03-06-2011 10:41/2.7.486 Beregnings-opsætning Lufts densitets

Læs mere

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro

Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro Projektansøgning på vindmølleprojekt ved Nybro På vegne af SFP Wind Denmark ApS fremsendes hermed ansøgning om opstilling af 5 møller med en totalhøjde på 107 meter i området øst for Nybro i den nordlige

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 18. oktober 2011 J. nr. 2011-SK-01/02 ref.: OD Miljømåling ekstern støj Beregning af ekstern støjbelastning

Læs mere

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H)

Rekvirent: α w 1 Fraster 5 mm filt Direkte monteret - 11,02 0,15 E (H) PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Fraster Side 1 af 10 sider Rapport nr.: P2.036.12 Glostrup den 24. juli 2012 Sag: 35.3457.03

Læs mere